Ugrás a tartalomhoz

A farmakológia alapjai

Klára, Gyires, Zsuzsanna, Fürst (2011)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

70. A gyógyszerek rendelését és kiadását szabályozó legfontosabb jogi előírások

70. A gyógyszerek rendelését és kiadását szabályozó legfontosabb jogi előírások

Gyarmati Zsuzsanna, Tekes Kornélia

Gyógyszerellátás, gyógyszerrendelés

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 102. §-a szerint:

Az egészségügyi ellátás része a gyógyszerellátás, amelynek célja – a külön törvényben foglaltak szerint – biztosítani a gyógyító és megelőző tevékenységhez a gyógyszerek hivatalos jegyzékében szereplő megfelelő minőségű, biztonságos, hatásos és költséghatékony gyógyszereket.

A gyógyszertárban a 43/1996. (XI. 29.) NM rendelet 1. és a 2. számú mellékletében meghatározott termékek tarthatók és forgalmazhatók. Az 1. számú mellékletben felsorolt termékek kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók.

12/2001. (IV. 12.) EüM rendelet szabályozza a Magyarországon emberi felhasználásra kerülő magisztrális, galenusi, az 1998. évi XXV. törvény a Gytv. 6. §-a (2) bekezdése szerint egyedi alkalmazásra engedélyezett gyógyszereket, valamint az e rendelet 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott gyógyszerek kivételével a gyógyszerek törzskönyvezésével és forgalomba hozataluk engedélyezésével kapcsolatos előírásokat.

E rendelet 23. §-a szabályozza az orvos mellékhatás-bejelentési kötelezettségét is. A (4) szakasz szerint a gyógyszert alkalmazó orvos a gyógyszer súlyos és váratlan mellékhatásait, illetve annak gyanúját haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutást követő tizenöt napon belül jelenti az OGYI-nak. Halálos kimenetel esetén a bejelentési kötelezettség hét napon belülre korlátozódik. A bejelentések szakszerűségének elősegítésére az OGYI formanyomtatványt bocsát ki.

A jelenleg hatályos rendelkezések közül a 2005. évi XCV. törvény és a 43/2005 EüMin sz. rendelet tartalmaz az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és ezek felírhatóságának szabályairól további előírásokat. A mindenkor érvényes jogszabályok követése elengedhetetlen követelmény.

A 2005. évi XCV. Törvény szövege alapján:

Gyógyszer: bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére állítanak elő vagy azok az anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében alkalmazható.

A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

A 2. § (1) bekezdése szerint gyógyszer rendelésére – törzskönyvbe bejegyzett készítmény esetén annak alkalmazási előiratában, a Szabványos Vényminták Gyűjteményében (Formulae Normales, FoNo) szereplő készítmény esetén az ott közölt javallatban – jogosult minden orvos és fogorvos, aki az orvosi diplomához kötött tevékenység folytatására jogosult, és a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerrendelésre jogosító bélyegzővel rendelkezik.

Az „SZ” jelzéssel ellátott gyógyszert az az orvos, a „J” jelzéssel ellátott gyógyszert pedig első ízben az az orvos rendelheti, akinek a készítmény törzskönyvbe bejegyzett indikációja szerinti klinikai szakágban szakorvosi képesítése van.

Gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytató orvos – sürgős szükség esetét kivéve – gyógyszert csak saját maga, illetőleg hozzátartozója részére „pro familia” jelzéssel rendelhet.

Az orvos a Magyarországon, illetve az Európai Gyógyszer-értékelési Ügynökség (EMEA) által vezetett törzskönyvbe bejegyzett és forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereket, valamint galenusi és magisztrális gyógyszerkészítményt rendelhet (az (5)–(7) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint a 20. §-ban foglaltak kivételével).

Az orvos olyan gyógyszert, amelyet Magyarországon nem, de az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamában törzskönyveztek, csak akkor rendelhet, ha a rendelést megelőzően beszerzi az OGYI-tól az (5)–(7) bekezdések szerinti nyilatkozatot.

A fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa vagy a kezelőorvos kérelme alapján az OGYI engedélyezi az EGT tagállamában, illetve azonos jogállást élvező államban nem, de más országban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek egyedi beszerzését az alkalmazás szükségességének vizsgálatát követően.

A gyógyszerkészítmények osztályozása kiadhatóságuk szempontjából. Kiadhatóságuk szerint a gyógyszerkészítmények az alábbi csoportokba tartoznak:

I. csoport. Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerkészítmények (VN), melyek a hivatalos besorolás szerint lehetnek gyógyszerek, illetve homeopátiás készítmények.

II. csoport. Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerkészítmények. (V) A kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerkészítményeket kiadhatóságuk szempontjából az OGYI a forgalomba hozatali engedélyükben az alábbi további alcsoportokba is besorolhatja.

Csak különleges, két példányban kiállítandó vényre kiadható gyógyszerkészítmények közé tartoznak:

a kábítószerként és pszichotróp (II) anyagként minősített gyógyszerek (KP);

azon gyógyszerkészítmények, melyek előírástól eltérő alkalmazása visszaélés, hozzászokás kockázatával jár (pl. efedrin) (H);

azon gyógyszerkészítmények, melyek újszerűek, így hatásmechanizmusuk és/vagy mellékhatásaik további vizsgálatot igényelnek. (Ú);

a szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban kiadható gyógyszerkészítmények (J);

a szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett kiadható gyógyszerkészítmények (Sz);

az egészségügyi szolgáltatást nyújtók számára rendelhető, illetve kiadható gyógyszerkészítményeket (I).

Az OGYI meghatározott körülmények fennállása esetén eltekinthet a fenti besorolások alkalmazásától és adott gyógyszerkészítmény csak vényre kiadhatóvá való minősítésétől, ha például ezt a maximális egyszeri adag, a maximális napi adag, a hatáserősség, a gyógyszerforma, bizonyos csomagolási típusok és/vagyegyéb, az OGYI által meghatározott alkalmazási körülmények indokolják.

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható olyan magisztrális gyógyszer, amelynek egy adagjában a Gyógyszerkönyvben + (egy kereszt) vagy ++ (két kereszt) jelzésű gyógyszeranyag mennyisége nem haladja meg a legnagyobb napi adagjának egytized részét. Ilyen készítményből egyszeri alkalommal olyan mennyiség adható ki, melyben a keresztjelzésű anyag teljes mennyisége nem haladja meg annak napi legnagyobb adagját.

Az orvosi vény. Az orvos a gyógyszert – a külön jogszabályokban meghatározott nyilvántartásába felvett beteg részére – vényen rendeli.

A nyilvántartásban az orvosnak fel kell tüntetnie a beteg diagnózisát, a rendelt gyógyszert, annak mennyiségét és a rendelés keltét, továbbá – amennyiben a gyógyszerrendelés társadalombiztosítási támogatással történik – a beteg társadalombiztosítási azonosítási jelét, illetőleg betegbiztosítási igazolványának számát (TAJ-szám).

A vényen fel kell tüntetni:

az orvos nevét, munkahelyének (rendelőjének) címét és telefonszámát;

a rendelés keltét;

a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és TAJ-számát;

törzskönyvezett vagy galenusi gyógyszer esetében a rendelt gyógyszerkészítmény megnevezését, ideértve a gyógyszerformát is,

valamint – amennyiben a készítmény több hatáserősségben forgalomban van – a hatáserősségét és a gyógyszer összmennyiségét (latin nyelven és római számmal);

világos, konkrét utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára;

az orvos saját kezű aláírását és bélyegzőjének olvasható lenyomatát.

A vényen a „rendelés szerint” vagy „utasítás szerint” megjelölés nem alkalmazható. A „szükség esetén” utasítás csak a napi maximális adag feltüntetésével alkalmazható. Ha az orvos a vényen használati utasításul „az orvos kezéhez” szavakat tünteti fel, külön használati utasítást adnia nem kell.

Ha az orvos az orvosi táska részére rendel gyógyszert, a fenti előírásokat nem kell alkalmazni, a vényen azonban fel kell tüntetni „az orvosi táska részére” vagy „pro me”, illetve „suo nomine” szavakat. Ebben az esetben sem kell használati utasítást adni.

A gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytató orvos a vényen a saját nevét, lakcímét, telefonszámát és a „pro familia” megjelölést köteles feltüntetni, míg a magángyakorlat keretében történő gyógyszerrendelésre szolgáló vényen a fent meghatározottakon túl az orvosi magángyakorlatra jogosító engedély számát is fel kell tüntetni.

Egészségügyi vállalkozás keretében gyógyszer csak olyan vényen rendelhető, amelyen feltüntették a vállalkozás nevét, címét, telefonszámát és az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító engedély számát.

A vényen a rendelt gyógyszer összmennyiségét latin nyelven és római számmal is fel kell tüntetni. A mérhető mennyiségeket – ideértve a hatáserősséget is – arab számmal, a számlálhatókat – mint az adagolási egységek (inj., tabl., supp., empl.) számát – római számmal kell jelölni. Ha a készítmény csak egyféle hatáserősségben van forgalomban, a vényen csak a kiszerelések (doboz, ampulla stb.) számát kell feltüntetni.

Sürgős szükség esetén (az 5. § (4) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével) el lehet tekinteni a vényűrlap és az orvosi bélyegző használatától. Ilyen esetben az orvos a rendelvényen olvashatóan feltünteti nevét és lakcímét, elérhetőségét, valamint a sürgősségre utaló „statim” vagy „cito” vagy „periculum in mora” jelzést.

Ha az orvos a már kiállított vényen változtatást (javítást) eszközöl, azt a javított résznél kézjegyével és bélyegzőjének – magánorvos esetében kézjegyével és névbélyegzőjének – olvasható lenyomatával megerősíti.

A gyógyszer rendelése

Egy vényen csak egyféle gyógyszer rendelhető, illetőleg egy vényre csak egyféle gyógyszer adható ki.

Az orvosnak a vényen a FoNo-ban vagy a Magyar Gyógyszerkönyvben, az OGYI határozataiban, valamint a vonatkozó jogszabályokban feltüntetett gyógyszerneveket, illetve rövidítéseket kell alkalmaznia. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmény esetében a nemzetközi szabad néven történő gyógyszerrendelés is megengedett. Magisztrális gyógyszerrendelés esetén a szinonim néven történő gyógyszerrendelés is elfogadható. Gyógyszert az orvos vagylagosan, „seu” is rendelhet.

Nemzetközi szabad néven történő gyógyszerrendelés esetén az orvosnak egyértelműen meg kell határoznia a rendelt gyógyszer hatóanyag-tartalmát, gyógyszerformáját és mennyiségét is.

Az orvos az OGYI által egyenértékűeknek és egymással helyettesíthetőnek minősített és közlönyben is közzétett gyógyszerkészítmények rendelése esetén a készítmény helyettesíthetőségének a gyógyszerész felé történő letiltását a beteggel egyeztetni köteles.

Ha az orvos erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túllépést felkiáltójellel jelölnie és aláírásával külön igazolnia kell.

Az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy az elegendő legyen a szakszerű gyógykezeléshez a legközelebbi orvosi vizsgálatig.

Az orvos – egyszeri kiadásra – legfeljebb 3 hónapra elegendő gyógyszermennyiséget rendelhet.

Ettől rendkívüli méltánylást érdemlő betegellátási érdekből térhet el – maximálisan egy évi időtartamra elegendő gyógyszermennyiség rendelésével –, mely rendelés indokát az orvos a beteg nyilvántartásában ellenőrizhető módon feltünteti, a vényre rávezeti, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig elegendő.

Nem kell a 30 napot meghaladó mennyiség indokoltságát feltüntetni, ha az orvos a gyógyszerből egy eredeti – a 30 napra elegendő gyógyszermennyiséghez legközelebb álló mennyiségű gyógyszert tartalmazó – csomagolást rendelt és az abban foglalt gyógyszermennyiség – az adagolás figyelembevételével – meghaladja a 30 napra elegendő mennyiséget.

A gyógyszer kiadása

Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer csak olyan vényre adható ki, amely megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyszerekre vonatkozó további szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

Olyan vényre, amelyen az orvos a gyógyszer rendelésére vonatkozó adatokat nem az e rendeletben foglaltak szerint adta meg, illetőleg az eszközölt javítást aláírásával és bélyegzőjének olvasható lenyomatával nem erősítette meg, gyógyszer kiadását a gyógyszerésznek meg kell tagadnia.

Ha az orvos a gyógyszer helyettesíthetőséget nem tiltotta meg a vényen, akkor a gyógyszerész a gyógyszertár készletében lévő gyógyszerek közül az OGYI által közzétett, egyenértékűnek és a terápia során egymással helyettesíthetőnek minősített készítmények listáján is szereplő, azonos hatóanyagú, hatáserősségű és gyógyszerformájú készítményeket a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint helyettesítheti.

Magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható fontosabb hatóanyagok és vivőanyagok

A teljes lista megtalálható: Gyógyszereink – OGYI Közlemények 58, 11, 422 (2008) című folyóiratban, ill. www.ogyi.hu/listak honlapon

17.1. táblázat -

A gyógyszeranyag neve a Ph. Hg. VII. (és egyéb előírások) szerint

A gyógyszeranyag Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos neve és annak hivatalos rövidítése

Genitivus partitivus

Acetonum

Acetonum (Aceton.)

Acetoni

Acidum aceticum concentratum

Acidum aceticum glaciale (Acid. acet. glac.)

Acidi acetici glacialis

Acidum aceticum dilutum 20%

Acidi acetici diluti 20%

Acidum acetylsalicylicum

Acidum acetylsalicylicum (Acid. acetylsalicyl.)

Acidi acetylsalicylici

Acidum ascorbicum

Acidum ascorbicum (Acid. ascorb.)

Acidi ascorbici

Acidum benzoicum

Acidum benzoicum (Acid. benzoic.)

Acidi benzoici

Acidum boricum

Acidum boricum (Acid. bor.)

Acidi borici

Acidum chloratum

Acidum hydrochloridum concentratum (Acid. hydrochlor. conc.)

Acidi hydrochloridi concentratum 36% concentrati

Acidum chloratum dilutum 10%

Acidum hydrochloridum dilutum (Acid. hydrochlor. dil.)

Acidi hydrochloridi diluti

Acidum citricum

Acidum citricum monohydricum (Acid. citr. monohydr.)

Acidi citrici monohydrici

Acidum folicum

Acidum folicum (Acid. fol.)

Acidi folici

Acidum lacticum

Acidum lacticum (Acid. lact.)

Acidi lactici

Acidum nicotinicum

Acidum nicotinicum (Acid. nicot.)

Acidi nicotinici

Acidum oleinicum

Acidum oleicum (Acid. oleic.)

Acidi oleici

Acidum phosphoricum

Acidum phosphoricum concentratum (Acid. phosph. conc.)

Acidi phosphorici concentratum concentrati

Acidum salicylicum

Acidum salicylicum (Acid. salicyl.)

Acidi salicylici

Acidum sorbinicum

Acidum sorbicum (Acid. sorb.)

Acidi sorbici

Acidum tannicum

Tanninum (Tannin.)

Tannini

Acidum tartaricum

Acidum tartaricum (Acid. tart.)

Acidi tartarici

Acidum trichloraceticum

Acidum trichloraceticum (Acid. trichloracet.)

Acidi trichloracetici

Acriflavinium chloratum

Acriflavini monochloridi

Adeps solidus 50

Adeps solidus (Adeps solid.)

Adipis solidi

Aether

Aether

Aetheris

Aethylmorphinium chloratum

Ethylmorphini hydrochloridum (Ethylmorphin. hydrochlor.)

Ethylmorphini hydrochloridi

Albumen tannicum

Albuminis tannici

Alcoholum 96%

Ethanolum (96 per centum) (Ethanol. 96 %)

Ethanoli 96 %

Alcoholum dilutum 70%

Alcoholi diluti 70%

Alcoholum cetylstearylicum

Alcohol cetylicus et stearylicus

Alcoholis cetylici

(Alc. cetyl. et stearyl.)

et stearylici

Alcoholum isopropylicum

Alcohol isopropylicus (Alc. isopropyl.)

Alcoholis isopropylici

Alumen

Alumen

Aluminis

Alumen ustum

Aluminis usti

Aluminium chloratum

Aluminii chloridum hexahydricum (Alum. chlor. hexahydr.)

Aluminii chloridi hexa-hydrici

Aluminium hydroxydatum

Aluminii oxydum hydricum (Alum. oxid. hydr.)

Aluminii oxydi hydrici

Aluminium sulfuricum

Aluminii sulfas (Alum. sulf.)

Aluminii sulfatis

Aminophenazonum

Aminophenazoni

Ammonia soluta concentrata 25%

Ammoniae solutio concentrata (Ammon. sol. conc.)

Ammoniae solutionis concentratae

Ammonium bitumensulfonicum

Icthammolum (Icthamm.)

Icthammoli

Ammonium bromatum

Ammonii bromidum (Ammon. brom.)

Ammonii bromidi

Ammonium chloratum

Ammonii chloridum (Ammon. chlor.)

Ammonii chloridi

Apomorphinium chloratum

Apomorphini hydrochloridum (Apomorph. hydrochlor.)

Apomorphini hydrochloridi

Aqua demineralisata

Aqua purificata (Aqu. purif.)

Aquae purificatae

Aqua destillata

Aqua purificata (Aqu. purif.)

Aquae purificatae

Aqua destillata pro injectione

Aqua ad iniectabilia (Aqu. ad ini.)

Aquae ad iniectabilia

Argentum aceticum

Argenti acetici

Argentum colloidale

Argentum colloidale ad usum externum

Argenti colloidalis

Argentum nitricum

Argenti nitras (Argent. nitr.)

Argenti nitratis

Argentum nitricum fusum

Argenti nitras (Argent. nitr.)

Argenti nitratis

Argentum proteinicum

Argenti proteinici

Arsenum trioxydatum

Arsenii trioxidum ad praeparationes homeopathicae (Arsen. trioxid. ad praep. hom.)

Arseni trioxydi ad praeparationes homeopathicas

Atropinium sulfuricum

Atropini sulfas (Atrop. sulf.)

Atropini sulfatis

Barbitalum

Barbitalum (Barbital.)

Barbitali

Barbitalum natricum

Barium sulfuricum

Barii sulfas (Barii sulf.)

Barii sulfatis

Benzaldehydum

Benzaldehydi

Benzalkonium chloratum

Benzalkonii chloridum (Benzalkon. chlor.)

Benzalkonii chloridi

Benzinum

Benzini

Benzocainum

Benzocainum (Benzocain.)

Benzocaini

Benzylium benzoicum

Benzylis benzoas (Benzyl. benzoas)

Benzylis benzoatis

Bismuthum subgallicum

Bismuthi subgallas (Bism. subgall.)

Bismuthi subgallatis

Bismuthum subnitricum

Bismuthi subnitras ponderosus (Bism. subnitr. pond.)

Bismuthi subnitratis ponderosi

Bismuthum subsalicylicum

Bismuthi subsalicylas (Bism. subsalicyl.)

Bismuthi subsalicylatis

Bolus alba

Kaolinum ponderosum (Kaolin. ponderos.)

Kaolini ponderosi

Calcium carbonicum

Calcii carbonas (Calc. carb.)

Calcii carbonatis

Calcium chloratum

Calcii chloridum hexahydricum (Calc. chlor. hexahydr.)

Calcii chloridi hexahydrici

Calcium gluconicum

Calcii gluconas (Calc. glucon.)

Calcii gluconatis

Calcium hydrogenphosporicum

Calcii hydrogenophosphas dihydricus (Calc. hydrogenophosph. dihydr.)

Calcii hydrogenophosphatis dihydrici

Calcium lacticum

Calcii lactas pentahydricus (Calc. lact. pentahydr.)

Calcii lactatis pentahydrici

Calcium oxydatum

Calcii oxydati

Camphora

Camphora racemica (Camphor. racem.)

Camphorae racemicae

Carbamidum

Ureum

Urei

Carbo activatus

Carbo activatus (Carbo activ.)

Carbonis activati

Cellulosum microcrystallicum

Cellulosum microcristallinum (Cell. microcrist.)

Cellulosi microcristallini

Cera alba

Cera alba (Cer. alb.)

Cerae albae

Cera lanae

Adeps lanae (Adeps lan.)

Adipis lanae

Cetaceum

Cetylis palmitas (Cetyl. palm.)

Cetylis palmitatis

Chinidinium sulfuricum

Chinidini sulfas (Chinidin. sulf.)

Chinidini sulfatis

Chininium sulfuricum

Chinini sulfas (Chinin. sulf.)

Chinini sulfatis

Chloralhydratum

Chlorali hydras (Chloral. hydr.)

Chlorali hydratis

Chloramphenicolum

Chloramphenicolum (Chloramphen.)

Chloramphenicoli

Chlorhexidinum solutum 20%

Chlorhexidini digluconatis solutio (Chlorhexid. digluconat. sol.)

Chlorhexidini digluconatis solutionis

Chlorobutanolum

Chlorobutanolum hemihydricum (Chlorobutanol. hemihydr.)

Chlorobutanoli hemihydrici

Chloroformium

Chloroformii

Chlorogenium

Chlorogenii

Cholesterinum

Cholesterolum (Cholesterol.)

Cholesteroli

Cliochinolum

Clioquinolum (Clioquin.)

Clioquinoli

Cocainum chloratum

Cocaini hydrochloridum (Cocain. hydrochlor.)

Cocaini hydrochloridi

Codeinium chloratum

Codeini hydrochloridum dihydricum (Codein. hydrochlor. dihydr.)

Codeini hydrochloridi dihydrici

Codeinum phosphoricum

Codeini phosphas sesquihydricus*(Codein. phosph. sesquihydr.)

Codeini phosphatis sesquihydrici

Coffeinum

Coffeinum (Coffein.)

Coffeini

Coffeinum citricum

Coffeini citrici

Coffeinum natrium benzoicum

Coffeini natrii benzoici

Collodium

Collodii

Cuprum sulfuricum

Cupri sulfas pentahydricus (Cupr. sulf. pentahydr.)

Cupri sulfatis pentahydrici

Dihydrocodeinium hydrogen-

Dihydrocodeini hydrogenotartras (Dihydrocodein. hydrogenotartr.)

Dihydrocodeini hydrogeno- tartaricum tartratis

Dinatrium hydrogenphosphoricum

Dinatrii phosphas dodecahydricus (Dinatr. phosph. dodecahydr.)

Dinatrii phosphatis dodecahydrici

Dithranolum

Dithranolum (Dithranol.)

Dithranoli

Drotaverinium chloratum

Drotaverinii chlorati

Emetinium chloratum

Emetini hydrochloridum heptahydricum (Emetin. hydrochlor. heptahydr.)

Emetini hydrochloridi hepta-hydrici

Ephedrinium chloratum

Ephedrini racemici hydrochloridum (Ephedrin. racem. hydrochlor.) (Az anyag helyett az Ephedrini hydrochloridum is használható)

Ephedrini racemici hydro-chloridi

Epinephrinum

Epinephrini

Ergotaminium tartaricum

Ergotamini tartras (Ergotamin. tartr.)

Ergotamini tartratis

Erythromycinum lactobionicum

Erythromycini lactobionas (Erythromycin. lactobion.)

Erythromycini lactobionatis

Ferrosum sulfuricum

Ferrosi sulfas heptahydricus (Ferros. sulf. heptahydr.)

Ferrosi sulfatis heptahydrici

Ferrum chloratum

Ferri chloridum hexahydricum (Ferri chlor. hexahydr.)

Ferri chloridi hexahydrici

Formaldehydum solutum

Formaldehydi solutio (35 per centum) (Formald. sol. 35 %)

Formaldehydi solutionis 35 %

Fructosum

Fructosum (Fructos.)

Fructosi

Gentamicinium sulfuricum

Gentamicini sulfas (Gentamicin. sulf.)

Gentamicini sulfatis

Glucosum anhydricum

Glucosum anhydricum (Glucos. anhydr.)

Glucosi anhydrici

Glycerinum

Glycerolum 85 per centum (Glycerol. 85%)

Glyceroli 85 %

Glycerinum monostearinicum

Glyceroli monostearas 40-55 (Glycerol. monostear. 40-55)

Glyceroli monostearatis 40-55

Hexachlorophenum

Hexachlorophenum

Hexobarbitalum natricum

Hexobarbitali natrici

Homatropinium bromatum

Homatropini hydrobromidum (Homatropin. hydrobrom.)

Homatropini hydrobromidi

Hydrargyrum chloratum amidatum

Hydrargyri chlorati amidati

Hydrargyrum sulfuratum rubrum

Hydrargyri sulfurati rubri

Hydrogenium peroxydatum concentratum 30%

Hydrogenii peroxidum 30 per centum (Hydrogen. peroxyd. 30 per cent.)

Hydrogenii peroxidi 30%

Hydroxyaethylcellulosum

Hydroxyethylcellu-losum (Hydroxyethylcell.)

Hydroxyethylcellu-losi

Indometacinum

Indometacinum (Indometacin.)

Indometacini

Iodum

Iodum (Iod.)

Iodi

Isoprenalinium chloratum

Isoprenalini hydrochloridum (Isoprenalin. hydrochlor.)

Isoprenalini hydrochloridi

Kalium bromatum

Kalii bromidum (Kal. brom.)

Kalii bromidi

Kalium chloratum

Kalii chloridum (Kal. chlor.)

Kalii chloridi

Kalium dihydrogenphosphoricum

Kalii dihydrogenophos-phas (Kal. dihydrogeno-phosph.)

Kalii dihydrogenophos-phatis

Kalium iodatum

Kalii iodidum (Kal. iod.)

Kalii iodidi

Kalium nitricum

Kalii nitras (Kal. nitr.)

Kalii nitratis

Kalium perchloricum

Kalii perchloras (Kal. perchlor.)

Kalii perchloratis

Kalium permanganicum

Kalii permanganas (Kal. permang.)

Kalii permanganatis

Lactosum

Lactosum monohydricum (Lactos. monohydr.)

Lactosi monohydrici

Lanalcolum

Alcoholes adipis lanae (Alc. adip. lan.)

Alcoholum adipis lanae

Lidocainium chloratum

Lidocaini hidrochloridum (Lidocain. hydrochlor.)

Lidocaini hydrochloridi

Lithium carbonicum

Lithii carbonas (Lith. carb.)

Lithii carbonatis

Magnesium carbonicum hydroxydatum

Magnesii subcarbonas levis (Magn. subcarb. lev.)

Magnesii subcarbonatis levis

Magnesium chloratum

Magnesii chloridum hexahydricum (Magn. chlor. hexahydr.

Magnesii chloridi hexa-hydrici

Magnesium citricum

Magnesii citrici

Magnesium oxydatum

Magnesii oxidum leve (Magn. oxid. lev.)

Magnesii oxidi levis

Magnesium stearinicum

Magnesii stearas (Magn. stear.)

Magnesii stearatis

Magnesium sulfuricum

Magnesii sulfas heptahydricus (Magn. sulf. heptahydr.)

Magnesii sulfatis heptahydrici

Magnesium trisilicicum

Magnesii trisilicas (Magn. trisilic.)

Magnesii trisilicatis

Mannitum

Mannitolum (Mannit.)

Mannitoli

Mazipredonium chloratum

Mazipredonii chlorati

Mentholum

Levomentholum (Levomenthol.)

Levomentholi

Merbrominum

Merbromini

Methenaminum

Methenaminum (Methenamin.)

Methenamini

Methylcellulosum

Methylcellulosum (Methylcellulos.)

Methylcellulosi

Methylhomatropinium bromatum

Homatropini methylbromidum (Homatropin. methylbrom.)

Homatropini methylbromidi

Methylium parahydroxybenzoicum

Methylis parahydroxybenzoas (Methyl. parahydroxybenz.)

Methylis parahydroxy-benzoa-tis

Methylium salicylicum

Methylis salicylas (Methyl. salicyl.)

Methylis salicylatis

Methylrosanilinium chloratum

Methylrosanilinii chloridum (Methylros. chlor.)

Methylrosanilinii chloridi

Methylthioninium chloratum

Methylthioninii chloridum (Methylthionin. chlor.)

Methylthioninii chloridi

Metronidazolum

Metronidazolum (Metronidazol.)

Metronidazoli

Morphinium chloratum

Morphini hydrochloridum (Morphin. hydrochlor.)

Morphini hydrochloridi

Naphazolinium chloratum

Naphazolini hydrochloridum (Naphazolin. hydrochlor.)

Naphazolini hydrochloridi

Natrium benzoicum

Natrii benzoas (Natr. benz.)

Natrii benzoatis

Natrium carbonicum

Natrii carbonas decahydricus (Natr. carb. decahydr.)

Natrii carbonatis decahydrici

Natrium chloratum

Natrii chloridum (Natr. chlor.)

Natrii chloridi

Natrium dihydrogenphosphoricum

Natrii dihydrogenophos-phas dihydricus (Natr. dihydrogenophosph. dihydr.)

Natrii dihydrogenophosphatis dihydrici

Natrium hydrogencarbonicum

Natrii hydrogenocarbonas (Natr. hydrogenocarb.)

Natrii hydrogenocarbonatis

Natrium laurylsulfuricum

Natrii laurilsulfas (Natr. laurilsulf.)

Natrii laurilsulfatis

Natrium salicylicum

Natrii salicylas (Natr. salicyl.)

Natrii salicylatis

Natrium sulfuricum

Natrii sulfas decahydricus (Natr. sulf. decahydr.)

Natrii sulfatis decahydrici

Natrium tetraboricum

Borax

Boracis

Neomycinium sulfuricum

Neomycini sulfas (Neomycin. sulf.)

Neomycini sulfatis

Nitrofurantoinum

Nitrofurantoinum (Nitrofurantoin.)

Nitrofurantoini

Noraminophenazonum natrium

Metamizolum natricum (Metamizol. natr.)

Metamizoli natrici mesylicum

Nystatinum

Nystatinum (Nystatin.)

Nystatini

Oleum helianthi

Helianthii annui oleum raffinatum (Helianth. annui ol. raffinat.)

Helianthi annui olei raffinati

Oleum jecoris

Jecoris aselli oleum A (Jecor. aselli ol. A)

Jecoris aselli olei A

Oleum lini

Lini oleum virginale (Lin. ol. virgin.)

Lini olei virginalis

Oleum ricini

Ricini oleum virginale (Ricin. ol. virgin.)

Ricini olei virginalis

Oxytetracyclinium chloratum

Oxytetracyclini hydrochloridum (Oxytetracyclin. hydrochlor.)

Oxytetracyclini hydrochloridi

Papaverinium chloratum

Papaverini hydrochloridum (Papaverin. hydrochlor.)

Papaverini hydrochloridi

Paracetamolum

Paracetamolum (Paracetamol.)

Paracetamoli

Paraffinum liquidum

Paraffinum liquidum (Paraff. liqu.)

Paraffini liquidi

Paraffinum solidum

Paraffinum solidum (Paraff. solid.)

Paraffini solidi

Paraldehydum

Paraldehydum (Paraldehyd.)

Paraldehydi

Pepsinum

Pepsini pulvis (Pepsin. pulv.)

Pepsini pulveris

Phenacetinum

Phenacetini

Phenazonum

Phenazonum (Phenazon.)

Phenazoni

Phenazonum coffeinum citricum

Phenazoni coffeini citrici

Phenobarbitalum

Phenobarbitalum (Phenobarbital.)

Phenobarbitali

Phenobarbitalum natricum

Phenobarbitalum natricum (Phenobarbital. natr.)

Phenobarbitali natrici

Phenolphthaleinum

Phenolphthaleinum (Phenolphth.)

Phenolphthaleini

Phenolum

Phenolum (Phenol.)

Phenoli

Phenylbutazonum

Phenylbutazonum (Phenylbutazon.)

Phenylbutazoni

Phenylhydrargyrum boricum

Phenylhydrargyri boras (Phenylhydrarg. bor.)

Phenylhydrargyri boratis

Physostigminium salicylicum

Physostigmini salicylas (Physost. salicyl.)

Physostigmini salicylatis

Pilocarpinium chloratum

Pilocarpini hydrochloridum (Pilocarpin. hydrochlor.)

Pilocarpini hydrochloridi

Podophyllinum

Podophyllini

Polymixinium B sulfuricum

Polymyxini B sulfas (Polymyxin. B sulf.)

Polymyxini B sulfatis

Polysorbatum 20

Polysorbatum 20 (Polysorbat. 20)

Polysorbati 20

Polysorbatum 80

Polysorbatum 80 (Polysorbat. 80)

Polysorbati 80

Prednisolonum

Prednisolonum (Prednisolon.)

Prednisoloni

Procainium chloratum

Procaini hydrochloridum (Procain. hydrochlor.)

Procaini hydrochloridi

Promethazinium chloratum

Prometazini hydrochloridum (Prometazin. hydrochlor.)

Prometazini hydrochloridi

Propylenglycolum

Propylenglycolum (Propylenglycol.)

Propylenglycoli

Resorcinum

Resorcinolum (Resorcinol.)

Resorcinoli

Riboflavinum

Riboflavinum (Riboflavin.)

Riboflavini

Rifampicinum

Rifampicinum (Rifampicin.)

Rifampicini

Saccharimidum natricum

Saccharinum natricum (Saccharin. natr.)

Saccharini natrici

Saccharosum

Saccharum (Sacchar.)

Sacchari

Scopolaminium bromatum

Scopolamini hydrobromidum (Scopolamin. hydrobrom.)

Scopolamini hydrobromidi

Sorbitum

Sorbitolum (Sorbitol.)

Sorbitoli

Stearinum

Acidum stearicum (Acid. stearic.) (50-es vagy 70-es típus)

Acidi stearici

Strychninium nitricum

Strychninii nitrici

Sulfacetamidum natricum

Sulfacetamidum natricum (Sulfacetamid. natr.)

Sulfacetamidi natrici

Sulfadimidinum

Sulfadimidinum (Sulfadimidin.)

Sulfadimidini

Sulfur pulveratum lotum

Sulfuris pulverati loti

Talcum

Talcum (Talc.)

Talci

Terpinum

Terpini

Tetracainium chloratum

Tetracaini hyrochloridum (Tetracain. hydrochlor.)

Tetracaini hydrochloridi

Theobrominum

Theobrominum (Theobromin.)

Theobromini

Theophyllinum

Theophyllinum (Theophyllin.)

Theophyllini

Thiaminium chloratum

Thiamini hydrochloridum (Thiamin. hydrochlor.)

Thiamini hydrochloridi

Thiomersalum

Thiomersalum (Thiomersal.)

Thiomersali

Thymolum

Thymolum (Thymol.)

Thymoli

Triaethanolaminum

Trolaminum (Trolamin.)

Trolamini

Trikalium citricum

Kalii citras (Kal. citr.)

Kalii citratis

Trinatrium citricum

Natrii citras (Natr. citr.)

Natrii citratis

Vanillinum

Vanillinum (Vanillin.)

Vanillini

Vaselinum album

Vaselinum album (Vaselin. alb.)

Vaselini albi

Vaselinum flavum

Vaselinum flavum (Vaselin. flav.)

Vaselini flavi

Zincum chloratum

Zinci chloridum (Zinc. chlor.)

Zinci chloridi

Zincum oxydatum

Zinci oxidum (Zinc. oxid.)

Zinci oxidi

Zincum sulfuricum

Zinci sulfas heptahydricus (Zinc. sulf. heptahydr.)

Zinci sulfatis heptahydrici

Illóolajok

Aetheroleum anisi

Anisi aetheroleum (Anis. aetherol.)

Anisi aetherolei

Aetheroleum aurantii

Aurantii dulcis aetheroleum (Aurant. dulc. aetherol.)

Aurantii dulcis aetherolei

Aetheroleum carvi

Carvi aetheroleum (Carvi aetherol.)

Carvi aetherolei

Aetheroleum caryophylli

Caryophylli floris aetheroleum (Caryoph. flor. aetherol.)

Caryophylli floris aetherolei

Aetheroleum chamomillae

Matricariae aetheroleum (Matricar. aetherol.)

Matricariae aetherolei

Aetheroleum cinnamomi

Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnam. cass. aetherol.)

Cinnamomi cassiae aetherolei

Aetheroleum citri

Limonis aetheroleum (Limon. aetherol.)

Limonis aetherolei

Aetheroleum eucalypti

Eucalypti aetheroleum (Eucal. aetherol.)

Eucalypti aetherolei

Aetheroleum foeniculi

Foeniculi fructus aetheroleum (Foenicul. fruct. aetherol.)

Foeniculi fructus aetherolei

Aetheroleum juniperi

Juniperi aetheroleum (Junip. aetherol.)

Juniperi aetherolei

Aetheroleum lavandulae

Lavandulae aetheroleum (Lavand. aetherol.)

Lavandulae aetherolei

Aetheroleum menthae piperitae

Menthae piperitae aetheroleum

Menthae piperitae aetherolei

(Menth. pip. aetherol.)

Aetheroleum pini silvestris

Pini silvestris aetheroleum

Pini silvestris aetherolei

Aetheroleum rosmarini

Rosmarini aetheroleum (Rosmar. aetherol.)

Rosmarini aetherolei

Aetheroleum thymi

Thymi aetheroleum (Thymi aetherol.)

Thymi aetherolei

G yógyszerkészítmények

Aluminium aceticum tartaricum

Aluminii acetici tartarici solutum soluti

Elixirium thymi compositum

Elixirii thymi compositi

Extractum aloes siccum

Extracti aloes sicci

Extractum belladonnae siccum

Belladonnae folii extractum siccum normatum (Bell. fol. extr. sicc. norm.)

Belladonnae folii extracti sicci normati

Hydrogelum methylcellulosi

Linimentum saponatum

camphoratum

Liquor formaldehydi saponatus

Mucilago hydroxyaethylcellulosi

Mucilaginis hydroxyaethyl-cellulosi

Mucilago methylcellulosi

Oculentum hydrosum

Oculentum simplex

Oculenti simplicis

Pasta zinci oxydati

Pasta zinci oxydati oleosa

Pastae zinci oxydati oleosae

Pasta zinci oxydati salicylata

Pastae zinci oxydati salicylatae

Phenolum liquefactum

Phenoli liquefacti

Pulvis Caroli

Pulveris Caroli

Pulvis opii

Pulvis opii et ipecacuanhae

Pulvis sennae compositus

Sapo stearini

Sirupus aurantii

Sirupi auranti

Sirupus laxans

Sirupus liquiritiae

Sirupus rubi ideae

Sirupus simplex

Solutio conservans

Solutionis conservantis

Solutio iodi alcoholica

Species altheae

Species cholagoga

Species laxans

Speciei laxantis

Spiritus anisatus

Spiritus anisati

Spiritus camphoratus

Spiritus saponatus

Tinctura amara

Tincturae amarae

Tinctura arnicae

Arnicae tinctura (Arnic. tinct.)

Arnicae tincturae

Tinctura aromatica

Tincturae aromaticae

Tinctura aurantii

Tinctura aurantii pro sirupo

Tincturae aurantii pro sirupo

Tinctura belladonnae

Belladonnae folii tinctura normata (Belladon. fol. tinct. norm.)

Belladonnae folii tincturae normatae

Tinctura benzoes

Tinctura capsici

Tinctura chamomillae

Tinctura chinae composita

Tinctura cinnamomi

Cinnamomi corticis tinctura (Cinnam. cort. tinct.)

tincturae Cinnamomi corticis

Tinctura ipecacuanhae

Ipecacuanhae tinctura normata (Ipec. tinct. norm.)

Ipecacuanhae tincturae normatae

Tinctura opii

Tinctura ratanhiae

Ratanhiae tinctura (Ratanh. tinct.)

Ratanhiae tincturae

Tinctura salviae

Salviae tinctura (Salv. tinct.)

Salviae tincturae

Tinctura saponariae

Tinctura strychni

Tinctura thymi

Tinctura valerianae aetherea

Tinctura valerianae alcoholica

Tinctura veratri

Unguentum aluminii acetici tartarici

Unguenti aluminii acetici tartarici

Unguentum argenti nitrici

Unguentum emolliens

Unguenti emollientis

Unguentum emulsificans anionicum

Unguenti emulsificantis anionici

Unguentum emulsificans

nonionicum

Unguentum glycerini

Unguentum hydrophilicum

Unguenti hydrophilici

anionicum

anionici

Unguentum hydrophilicum

nonionicum

Unguentum hydrosum

Unguenti hydrosi

Unguentum macrogoli

Unguentum oleosum

Unguentum paraffini

Unguentum simplex

Unguenti simplicis

Unguentum stearini

Unguentum zinci oxydati

Vaselinum acidi borici

Vaselini acidi borici


Ahol a táblázat második és harmadik oszlopában „–” jelölés látható, a Ph. Hg. VII. régóta ismert neveit kell továbbra is használni és a szokásos módon kell a genitivus partitivus alakot képezni.