Ugrás a tartalomhoz

A farmakológia alapjai

Klára, Gyires, Zsuzsanna, Fürst (2011)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

Előszó

Előszó

A medicina egyik leggyorsabban fejlődő, változó tudományága a farmakológia, amellyel könyvíráskor lépést tartani igen nehéz és felelősségteljes feladat.

Ebben a felelősségteljes munkában a jeles elődök tankönyvírói tevékenysége ma is meghatározó és példaértékű számunkra. Generációk nőttek fel Issekutz Béla, Knoll József gyógyszertani alapismereteket és a gyakorlati klinikai gyógyszeralkalmazásokat brilliánsan szintetizáló gyógyszertankönyvein. Jelen munkánk szervesen kapcsolódik a Fürst Zsuzsanna szerkesztette Farmakológia tankönyvhöz, amely az utóbbi években meghatározó forrásmunka volt a magyarországi farmakológia oktatásában és a korszerű farmakológiai szemlélet alakításában. Mivel az előző kiadás óta több év telt el, a farmakológia számos területén szükséges volt újraértelmezni és újra magyarázni a gyógyszerek hatásmechanizmusát a molekuláris biológia/farmakológia és farmakogenomika új eredményeinek fényében.

A farmakológia szintetizáló tudomány, magában foglalja az elméleti orvostudomány számos – csaknem valamennyi – ágát. A könyv szerkesztésénél ez a szemléletmód volt számunkra irányadó és meghatározó.

A szerkesztőknek mindenekelőtt azt kell eldönteniük, hogy egy újabb tankönyvvel vagy kézikönyvvel kívánják-e szolgálni tudományterületüket. A határt ugyanis a tankönyv és kézikönyv között sokszor igen nehéz meghúzni. Kétségtelen, hogy a hallgatók és a szakma iránt érdeklődők speciális kérdéseire, problémáira kiváló idegen nyelvű (elsősorban angol) forrásmunkák állnak rendelkezésre. Mégis a hallgatók, a gyakorló orvosok vagy a kutatók számára is könnyebben hozzáférhető egy olyan, anyanyelvükön írott könyv, amely a hagyományokra támaszkodva, a szakma legkiválóbb képviselőiből álló szerzői gárda tudásán, több évtizedes oktatói tapasztalatán keresztül átszűrve tartalmazza a gyógyszertan legújabb eredményeit és segít eligazodni abban a hatalmas ismeretanyagban, amely a klasszikus farmakológia mellett magában foglalja mind a molekuláris farmakológia legújabb eredményeit, mind pedig a gyógyszerek hatásaival, mellékhatásaival kapcsolatos, betegágy mellett szerzett fontos gyakorlati ismereteket.

A sokféle elvárásnak megfelelően törekedtünk mind a tankönyv, mind a kézikönyv funkció kielégítésére. A kétféle ismeretanyag elkülönítése nyomdatechnikailag jól érzékelhető, a nem tankönyv célú szövegrészekre apró betűs szedés hívja fel a figyelmet.

Reményeink szerint a Farmakológia tankönyvet/kézikönyvet, amely az elméleti alapok mellett számos, a klinikum számára is fontos ismeretanyagot tartalmaz, gyakorló orvos kollégáink is haszonnal fogják forgatni.

A gyakorlati orvoslás, valamint az oktatás részéről már korábban felmerült és mára egyre sürgetőbbé vált egy klinikai farmakológiai, ill. bizonyíték alapú gyógyszeres terápiás ismereteket tartalmazó, a farmakológia tankönyvvel egységet képező II. kötet megjelentetése. Kerpel-Fronius Sándor szerkesztésében a Farmakológia tankönyvvel együtt, azonos külsővel és azonos szerkesztési elvek alapján jelenik meg a Farmakoterápia című kötet, amely válogatott betegségek kezelésének – az I. kötetben összefoglalt elméleti alapokra épülő – legújabb irányelveit tartalmazza. A két kötet egységét a közös cím – „Farmakológia és Farmakoterápia” is fémjelzi. Ebben a formában a könyv új koncepciót képvisel, amely sem hazai, sem külföldi előzményekkel nem rendelkezik.

A Farmakoterápia kötetben előforduló esetleges redundanciák természetes velejárói annak a módszernek, amelynek kapcsán a legfontosabb, leggyakrabban előforduló betegségek terápiáját eltérő aspektusból ismételten megtárgyaljuk. Bízunk abban, hogy ez az ismeretanyag a tudás elmélyítését, az intelligens orvoslás elsajátítását, összességében a betegek érdekeit fogja szolgálni.

Természetesen a II. kötetet is melegen ajánljuk a graduális orvos-, fogorvos-, és gyógyszerészhallgatók figyelmébe mint oktatásunk régóta hiányzó láncszemét, amelynek hiánya miatt klinikus koll;gáinktól sok kritikát kaptunk.

A Farmakológia tankönyv megírásában az adott tudományterület legismertebb hazai képviselői – 44 szerző – vettek részt. Az egyes fejezetek természetesen magukon viselik írójuk gondolkodásmódját, szemléletét, egyéni látásmódját, továbbá az egyes témák specialitását, ami bizonyos fokig nehezítette a könyv egységes voltának kialakítását. Egységes azonban a fejezetek felépítése, tagolása, egységes az ún. ablakok beépítése a szövegbe, amelyek bekeretezve foglalják össze az adott fejezet legfontosabb mondanivalóit, összefüggéseit. Az ábrákat és a táblázatokat úgy igyekeztünk szerkeszteni, hogy azok a közölt ismereteket szemléletessé, érthetővé tegyék. A szövegben elsősorban olyan kémiai szerkezetek szerepelnek, amelyek a hatás–szerkezeti összefüggések megértéséhez szükségesek. Azoknak a vegyületeknek a szerkezeti képleteit, melyek megjelenítését a szerzők nem tartották feltétlenül fontosnak a szövegkörnyezetben, külön függelékben tüntetjük föl.

A könyvben, nemzetközi (generikus) nevükön (a magyar nyelv szabályainak jobban megfelelően, szóvégi e nélkül) említve a világon használatos gyógyszerek legfontosabb „képviselőit” tárgyaljuk. A Magyarországon forgalomban lévő gyógyszerek gyári neveit a nemzetközi szabadnevek alapján (INN) az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) hivatalos kiadványa, a Gyógyszer Kompendium (2007) tartalmazza, amely ezen fejezetének anyagát a könyvhöz csatoljuk. A szövegben az első értelemszerű előfordulásnál a Magyarországon aktuálisan forgalomban levő gyógyszerek neveit felső indexbe tett • jellel láttuk el.

Külön kis füzetben mellékeljük a könyv mindkét kötetéhez a Gyógyszer Kompendium alapján a Magyarországon forgalmazott gyógyszerek ún. ATC (anatómiai, terápiás, kémiai) kódok szerinti beosztását (amely nem minden esetben azonos a gyógyszerek farmakológiai besorolásával).

A CMPMedica Információs Kft., a PHARMINDEX kiadójának és a Medicina Könyvkiadónak köszönhetően mellékeljük továbbá a PHARMINDEX CD-ROM-ot, amely a hivatalos Gyógyszer Kompendiumnak is melléklete, és tartalmazza a Gyógyszer Kompendium teljes anyagát, azaz a Magyarországon forgalomban lévő gyógyszerek részletes hivatalos alkalmazási előírását jól kereshető formában.

A könyv mindenkori újranyomásakor a legújabb ATC kód szerinti lista, illetve PHARMINDEX CD-ROM kerül mellékletként a könyvbe.

Köszönetet szeretnénk mondani a könyv valamenynyi szerzőjének, és azoknak a kollégáknak, akik a szerzők munkáját értékes megjegyzéseikkel segítették. E tekintetben kiemelkedő munkát végzett Dr. Friedmann Tamás, akinek ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket.

Köszönjük a Medicina Könyvkiadónak a könyv esztétikus kivitelezését, az újszerűen színezett ábrákat, a világosan szerkesztett táblázatokat.

Végezetül arra szeretnénk kérni és biztatni a tisztelt Olvasót, hogy észrevételeit, megjegyzéseit szíveskedjék elküldeni címünkre (Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.), hogy azt a könyv következő kiadásánál felhasználhassuk.

Budapest, 2007 szeptemberGyires Klára–Fürst Zsuzsanna