Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

Ancel, Marc. „Az összehasonlító jog modern koncepciói”. 435–443. Állam- és Jogtudomány. . . 1963. . . .

[] Bónis, György. A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában. . . Budapest . 1972. . .

[] David, René. A jelenkor nagy jogrendszerei. . . Budapest . 1977. . .

[] Fehér, Márta és Hársing, Lajos. A tudományos problémától az elméletig. . . Budapest . 1977. . .

[] Fisichella, Domenico. A politikatudomány alapvonalai. . . Miskolc . 1994. . .

[] Friedrich, Carl Joachim. Die politische Wissenschaft. . . Freiburg–München . 1961. . .

[] Habermas, Jürgen. A társadalomtudományok logikája. . . Budapest . 1994. . .

[] Speck, Josef. Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe. 3. köt.. . . Göttingen . 1980. . .

[] Hársing, László. Bevezetés a tudományelméletbe. . . Miskolc . 1999. . .

[] Hársing, László. Tudományelméleti kisenciklopédia. . . Miskolc . 1999. . .

[] Horváth, Barna. Bevezetés a jogtudományba. . . Szeged . 1932. . .

[] Jellinek, Georg. Általános államtan. . . Budapest . 1994. . .

[] Karácsony, András. Bevezetés a tudásszociológiába. . . Budapest . 1995. . .

Kelemen, János. „Popper antihistoricizmusa”. 7–22. A historizmus nyomorúsága. . . . . . . Popper, Karl R..

Kon, Igor Szemjonovics. „A történelmi magyarázat logikájának vitájához. A Popper–Hempel-féle séma és kritikusai”. . Történelem és filozófia. . Budapest . 1974. . . .

[] Kopnyin, Pavel V.. Dialektika, logika, tudomány. . . Budapest . 1974. . .

[] Kuhn, Thomas S.. A tudományos forradalmak szerkezete. . . Budapest . 1974. . .

[] Kulcsár, Kálmán. Jogszociológia. . . Budapest . 1997. . .

[] Lukács, György. Az esztétikum sajátossága. 1–2. köt.. . . Budapest . 1978. . .

Marx, Karl. „A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. Bevezetés. A politikai gazdaságtan módszere”. 26–34. MEM 46/1. köt.. . Budapest . 1972. . . .

Marx, Karl. „Értéktöbblet-elméletek”. . MEM 26/2. köt. . . Budapest . 1976. . . .

[] Merton, Robert K.. Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. . . Budapest . 1980. . .

[] Moór, Gyula. Jogfilozófia. . . Budapest . 1994. . .

Némedi, Dénes. „Az értékmentesség elve a szociológiában”. 30–43. Valóság. . . 1984. . . 1.

Papp, Zsolt. „Mire jó a szociológia...”. 7–39. Tény, érték, ideológia. . . . . . .

[] Popper, Karl R.. A historicizmus nyomorúsága. . . Budapest . 1989. . .

Popper, Karl R.. „A társadalomtudományok logikája (1976b)”. 279–301. Tény, érték, ideológia. . . . . . .

Popper, Karl R.. „Ész vagy forradalom (1976a)”. 147–163. Tény, érték, ideológia. . . . . . .

[] Popper, Karl R.. Megismerés, történelem, politika. . . Budapest . 1997. . .

[] Sajó, András. Kritikai értekezés a jogtudományról. . . Budapest . 1983. . .

[] Szabadfalvi, József, Szabó, Béla, Szabó, Miklós, Szilágyi, István, H., és Takács , Péter. Bevezetés a jog- és államtudományokba. . . Miskolc . 1995. . .

Szabó, Miklós. „Tudomány – jogtudomány – joggyakorlat”. . Bevezetés a jog- és államtudományokba. . Miskolc . 1995. . . . Szabadfalvi, József. Szabó, Béla. Szilágyi, István, H..

[] Papp, Zsolt. Tény, érték, ideológia. . . Budapest . 1976. . .

[] Wartofsky, Marx W.. A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai. Bevezetés a tudományfilozófiába. . . Budapest . 1977. . .

[] Weber, Max. Állam – Politika – Tudomány. . . Budapest . 1970. . .

[] Winch, Peter. A társadalomtudomány eszméje. . . Budapest . 1988. . .

Ágh, Attila. „Az óázsiai termelési mód Mezopotámiában”. . Melléklet a Világosság, 1973. júliusi számához.. . . . . . .

[] Ágh, Attila. Bevezetés a marxizmus–leninizmus társadalom- és történelemelméletébe. . . Budapest . 1975. . .

Ágh, Attila. „Engels őstörténeti munkássága”. . Az őstörténet aktualitása. . Budapest . 1973. . . . Ágh, Attila.

[] Arisztotelész, . Politika. . . Budapest . 1984. . .

[] Bóna, István. A középkor hajnala. . . Budapest . 1974. . .

[] Clark, Graham. A világ őstörténete. . . Budapest . 1976. . .

[] Czeglédy, Károly. Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. . . Budapest . 1969. . .

Ecsedy, Ildikó. „A normád társadalmak gazdasági és társadalmi szerkezetéről”. . Őstársadalom és ázsiai termelési mód. 2. kiad.. . Budapest . 1982. . . . Tőkei, Ferenc.

[] Eder, Klaus. Die Entstehung staatlich organisierten Gesellschaften. . . Frankfurt am Main . 1976. . .

Engels, Friedrich. „A család, a magántulajdon és az állam eredete”. . Marx–Engels Válogatott Művei. II. köt.. . Budapest . 1963. . . .

Görgényi, Ferenc. „Az állam történetiségének kérdéséhez”. . Tulajdon és politika. . Budapest . 1982. . . . Görgényi, Ferenc.

[] Hegyi, Dolores, Kertész, István , Németh, György, és Sarkady, János. Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig. . . Budapest . 1995. . .

[] Jellinek, Georg. Allgemeine Staatslehre. . . Berlin . 1920. . .

[] Jellinek, Georg. Általános államtan. . . Budapest . 1994. . .

[] Johnston, Alan. Az archaikus Görögország. . . Budapest . 1984. . .

[] Kant, Immanuel. Az erkölcsök metafizikájának alapvetése – A gyakorlati ész kritikája – Az erkölcsök metafizikája. . . Budapest . 1991. . .

[] Kristó, Gyula. Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. . . Budapest . 1980. . .

[] Láng, János. Az őstársadalmak. . . Budapest . 1978. . .

[] Leakey, Richard E. és Lewin, Roger. Fajunk eredete. . . Budapest . 1986. . .

[] Ling, Roger. A klasszikus görög világ. . . Budapest . 1986. . .

[] Mádl, Ferenc. A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében. . . Budapest . 1964. . .

[] Marx, Karl. A tőke. I. köt. 24. fejezet. Az úgynevezett eredeti felhalmozás. . . Budapest . 1967. . 668–713.

[] Fuchs, Werner, Klima, Rolf, Lautmann, Rüdiger, Rammstedt, Otthein, és Wienold, Hanna. Lexikon zur Soziologie. . . Opladen . 1973. . .

Luhmann, Niklas. „Evolution des Rechts”. 1–22. Rechtstheorie. . . 1970. . . 1.

[] Oates , David és Oates, Joan. A civilizáció hajnala. . . Budapest . 1983. . .

Parain, Charles. „A mediterráneum őstörténete és az ázsiai termelési mód”. . Az ázsiai termelési mód a történelemben. . Budapest . 1982. . . . Tőkei, Ferenc.

[] Postgate, Nicholas. Az első birodalmak. . . Budapest . 1985. . .

[] Pulszky, Ágost. A jog- és állambölcsészet alaptanai. . . Budapest . 1885. . .

Sahlins , Marshall D.. „Törzsek”. . Vadászok, törzsek, parasztok. . Budapest . 1973. . . .

[] Service , Elman R.. Ursprünge des Staates und der Zivilisation. . . Frankfurt am Main . 1977. . .

Service, Elman R.. „Vadászok”. . Vadászok, törzsek, parasztok. . Budapest . 1973. . . .

[] Szabadfalvi, József, Szabó, Béla, Szabó, Miklós, Szilágyi, István, H., és Takács, Péter. Bevezetés a jog- és államtudományokba. . . Miskolc . 1995. . .

[] Szemjonov, J. I.. Hogyan keletkezett az emberiség?. . . Budapest . 1973. . .

[] Szűcs, Jenő. Vázlat Európa három történeti régiójáról. . . Budapest . 1983. . .

[] Tőkei, Ferenc. A társadalmi formák marxista elméletének néhány kérdése. . . Budapest . 1977. . .

Tőkei, Ferenc. „Bevezetés”. . Őstársadalmak és ázsiai termelési mód. . Budapest . 1982. . . . Tőkei, Ferenc.

Tőkei, Ferenc. „Bevezetés”. . Az ázsiai termelési mód a történelemben. . Budapest . 1982. . . . Tőkei, Ferenc.

[] Waechter, John. Az ember őstörténete. . . Budapest . 1988. . .

[] Warren, Peter. Az égei civilizációk. . . Budapest . 1989. . .

Wiener, György. „Az antik (rabszolgatartó) társadalom keletkezése és jellemző vonásai”. 17–30. Az OM Marxizmus–leninizmus Oktatási Főosztály tájékoztatója. . . 1979. . . 3.

Wiener, György. „Közösségi és állami tulajdon az „ázsiai” termelési módban”. 125–160. Állandóság a változásban. Tőkei Ferenc 70. születésnapjára. . Budapest . 2000. . . .

[] Windelband, Arthur. Emberősök, ősemberek. . . Budapest . 1982. . .

Wolf, Eric R.. „Parasztok”. . Vadászok, törzsek, parasztok. . Budapest . 1973. . . .

[] Anderson, Perry. Az abszolutista állam. . . Budapest . 1989. . .

Böckenförde, Ernst-Wolfgang. „Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation”. . Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie. . Frankfurt am Main . 1991. . . . Böckenförde, Ernst-Wolfgang.

[] Szabó, Miklós. Bevezetés a jogi ismeretekbe. . . Miskolc . 1991. . .

Bibó, István. „Az európai társadalomfejlődés értelme”. . Válogatott tanulmányok. . Budapest . 1986. . . . Bibó, István.

[] Bloch, Marc. A történelem védelmében. Válogatta: Kosáry Domokos. . . Budapest . 1974. . .

Görgényi, Ferenc. „Az állam történetiségének kérdéséhez”. 65–78. Tulajdon és politika. . Budapest . 1982. . . . Görgényi, Ferenc.

[] Habermas, Jürgen. A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. . . Budapest . 1971. . .

[] Hankiss, Elemér és Makkai, László. Anglia az újkor küszöbén. . . Budapest . 1965. . .

[] Jellinek, Georg. Allgemeine Staatslehre. . . Berlin . 1920. . .

[] Macfarlane, Alan. Az angol individualizmus eredete. A család, a tulajdon és a társadalmi átmenet. . . Budapest . 1993. . .

Marx, Karl. „A hegeli államjog kritikája”. 203–336. MEM. . Budapest . 1957a. . 1. köt.. .

[] Marx, Karl. A tőke. I. köt. 24. fej.. Az úgynevezett eredeti felhalmozás. . . Budapest . 1967. . 668–713.

Marx, Karl. „A zsidókérdéshez”. 349–377. MEM. . Budapest . 1957b. . 1. köt.. .

[] Marx, . Válogatott Művek. . . Budapest . 1963. . .

[] Moore, Barrington. Soziale Ursprünge von Diktatur und Demokratie. . . Frankfurt am Main . 1974. . .

Papp, Zsolt. „Polgári társadalom és politikai állam”. . Politika és politikatudomány. . Budapest . 1982. . . . Bihari, Mihály.

[] , . Politikai filozófiák enciklopédiája. . . Budapest . 1995. . .

[] Samu, Mihály. Hatalom és állam. . . Budapest . 1982. . .

[] Seligman, Adam B.. A civil társadalom eszméje. . . Budapest . 1997. . .

Szabó, Máté. „„Societas civilis” és „bürgerliche Gesellschaft”. (A polgári társadalom és a politikai állam problémái a politikai gondolkodás történetében.)”. 447–472. Magyar Filozófiai Szemle. . . 1980. . . 1.

Takács, Péter. „A modern állam”. . Bevezetés a jog- és államtudományokba. . Miskolc . 1995. . . . Szabadfalvi, József. Szabó, Béla. Szabó, Miklós.

[] Szűcs, Jenő. Vázlat Európa három történeti régiójáról. . . Budapest . 1983. . .

[] Wallerstein, Immanuel. A modern világgazdasági rendszer kialakulása. . . Budapest . 1983. . .

[] Weber, Max. Állam – Politika – Tudomány. . . Budapest . 1970. . .

[] Weber, Max. A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. . . Budapest . 1982. . .

[] Weber, Max. Gazdaság és társadalom. . . Budapest . 1967. . .

[] Weber, Max. Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. köt.. Szociológiai kategóriatan. . . Budapest . 1987. . .

[] Weber, Max. Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 2/2. (Jogszociológia.). . . Budapest . 1987. . .

[] Weber, Max. Gazdaságtörténet. . . Budapest . 1979. . .

[] Wiatr, Jerzy J.. A politikai viszonyok szociológiája. . . Budapest . 1980. . .

[] Antalffy, György, Samu, Mihály, Szabó, Imre, és Szotáczky, Mihály. Állam- és jogelmélet. . . Budapest . 1970. . .

Bibó, István. „Kényszer, jog, szabadság”. . Válogatott tanulmányok. . Budapest . 1986. . I.. .

Engels, Friedrich. „A család, a magántulajdon és az állam eredete”. . Marx–Engels Válogatott Művei. . Budapest . 1963. . 2. köt.. .

[] Ermacora, Felix. Allgemeine Staatslehre. . . Berlin . 1970. . .

[] Ermacora, Felix. Grundriss einer Allgemeinen Staatslehre. . . Berlin . 1979. . .

Görgényi, Ferenc. „Az állam történetiségének kérdéséhez”. . Tulajdon és politika. . Budapest . 1982. . . . Görgényi, Ferenc.

Görgényi, Ferenc. „Megjegyzések a szakigazgatás és a politikai hatalom viszonyával kapcsolatban”. . Tulajdon és politika. . Budapest . 1982. . . . Görgényi, Ferenc.

[] Görgényi, Ferenc. Tulajdon és politika. . . Budapest . 1982. . .

[] Jellinek, Georg. Allgemeine Staatslehre. . . Berlin . 1920. . .

[] Jellinek, Georg. Általános államtan. . . Budapest . 1994. . .

[] Lipset, M.. Homo politicus. . . Budapest . 1995. . .

[] Samu, Mihály. Államelmélet. . . Budapest . 1992. . .

[] Samu, Mihály. Hatalom és állam. . . Budapest . 1982. . .

[] Takács, Péter. Államelmélet. 1–2. köt.. . . Miskolc . 1993. . .

[] Weber, Max. Gazdaság és társadalom. . . Budapest . 1967. . .

[] Weber, Max. Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. köt.. Szociológiai kategóriatan. . . Budapest . 1987. . .

[] , . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . . Budapest . 1980. . .

[] Antalffy, György, Samu, Mihály, Szabó, Imre, és Szotáczky, Mihály. Állam- és jogelmélet. . . Budapest . 1970. . .

[] , . Bevezetés a jogi ismeretekbe. . . Miskolc . 1991. . .

Bibó, István. „Kényszer, jog, szabadság”. . Válogatott tanulmányok. . Budapest . 1986. . 1. köt.. .

[] Horváth, Barna. Bevezetés a jogtudományba. . . Szeged . 1932. . .

König, René. „A jog a társadalmi normarendszerek összefüggésében”. 261–277. Jog és szociológia. . Budapest . 1979. . . .

[] Kant, Immanuel. A tiszta ész kritikája. . . Budapest . 1981. . .

[] Kant, Immanuel. Az erkölcsök metafizikájának alapvetése – A gyakorlati ész kritikája – Az erkölcsök metafizikája. . . Budapest . 1991. . .

[] Kulcsár, Kálmán. Jogszociológia. . . Budapest . 1997. . .

[] Lukács, György. A társadalmi lét ontológiájáról. . . Budapest . 1976. . .

[] Moór, Gyula. Jogfilozófia. . . Budapest . 1994. . .

[] Ott, Walter. Der Rechtspositivismus. . . Berlin . 1976. . .

[] Pulszky, Ágost. A jog és állambölcsészet alaptanai. . . Budapest . 1885. . .

Sajó, András. „Jogtani alapok”. . A gazdaság jogi alapjai. . Budapest . 1985. . . .

Szabó, Imre. „A jog”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . . .

[] Szabó, Imre. A szocialista jog. . . Budapest . 1963. . .

[] Szabó, Imre. Bevezetés a jogtudományba. . . Budapest . 1984. . .

[] Szabadfalvi, József, Szabó, Béla, Szabó, Miklós, Szilágyi, István, H., és Takács, Péter. Bevezetés a jog- és államtudományokba. . . Miskolc . 1995. . .

[] Szigeti, Péter és Takács, Péter. A jogállamiság jogelmélete. . . Budapest . 1998. . .

Varga, Csaba. „Antropológiai jogelmélet?”. . Állam- és Jogtudomány. . . 1985. . . .

[] Weber, Max. Gazdaság és társadalom. . . Budapest . 1967. . .

[] Weber, Max. Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. köt.. Szociológiai kategóriatan. . . Budapest . 1987. . .

[] Weber, Max. Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 2/2. (Jogszociológia.). . . Budapest . 1987. . .

Winckelmann, Johannes. „Max Webers Soziologie des Rechts”. . Rechtssoziologie. . Neuwied . 1967. . . . Weber, Max.

[] Samu, Mihály. Állam- és jogelmélet. II. rész. . . Budapest . 1990. . .

[] Antalffy, György, Samu, Mihály, Szabó, Imre, és Szotáczky, Mihály. Állam- és jogelmélet. . . Budapest . 1970. . .

[] , . Bevezetés a jogi ismeretekbe. . . Miskolc . 1991. . .

[] Horváth, Barna. A jogelmélet vázlata. . . Szeged . 1937. . .

[] Horváth, Barna. Bevezetés a jogtudományba. . . Szeged . 1932. . .

[] Kelsen, Hans. Tiszta jogtan. . . Budapest . 1988. . .

Kulcsár, Kálmán. „A jogi túlszabályozás összefüggései Magyarországon”. . Jogi és politikai gondolkodás modernizálódó társadalmunkban. . Budapest . 1989. . . . Kulcsár, Kálmán.

[] Mayer-Maly, Theo. Rechtswissenschaft. . . München–Wien . 1988. . .

[] Moór, Gyula. Jogfilozófia. . . Budapest . 1994. . .

[] Nawiasky, Hans. Allgemeine Rechtslehre. . . Einsiedeln–Köln . 1941. . .

Peschka, Vilmos. „A jogforrások rendszere”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . . .

[] Peschka, Vilmos. A jogszabályok elmélete. . . Budapest . 1979. . .

[] Peschka, Vilmos. Jogforrás és jogalkotás. . . Budapest . 1965. . .

Sajó, András. „Jogtani alapok”. . A gazdaság jogi alapjai. . Budapest . 1985. . . . Sajó, András.

[] Szabadfalvi, József, Szabó, Béla, Szabó, Miklós, Szilágyi, István, H., és Takács, Péter. Bevezetés a jog- és államtudományokba. . . Miskolc . 1995. . .

[] Szabó, Imre. A szocialista jog. . . Budapest . 1963. . .

[] Tárkány Szűcs, Ernő. Magyar jogi népszokások. . . Budapest . 1981. . .

Varga, Csaba. „Jogalkotás”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . . .

[] , . A Büntető Törvénykönyv kommentárja. . . Budapest . 1968. . .

[] , . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . . Budapest . 1980. . .

[] Antalffy, György, Samu, Mihály, Szabó, Imre, és Szotáczky, Mihály. Állam- és jogelmélet. . . Budapest . 1970. . .

[] , . Bevezetés a jogi ismeretekbe. . . Miskolc . 1991. . .

[] Peschka, Vilmos. A jogszabályok elmélete. . . Budapest . 1979. . .

Peschka, Vilmos. „Jogszabály”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . . .

Sajó, András. „Jogtani alapok”. . A gazdaság jogi alapjai. . Budapest . 1985. . . .

[] Szabadfalvi, József, Szabó, Béla, Szabó, Miklós, Szilágyi, István, H., és Takács, Péter. Bevezetés a jog- és államtudományokba. . . Miskolc . 1995. . .

Varga, Csaba. „Jogalkotás”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . . .

[] , . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . . Budapest . 1980. . .

[] Antalffy, György, Samu, Mihály, Szabó, Imre, és Szotáczky, Mihály. Állam- és jogelmélet. . . Budapest . 1970. . .

[] , . Bevezetés a jogi ismeretekbe. . . Miskolc . 1991. . .

[] Moór, Gyula. Jogfilozófia. . . Budapest . 1994. . .

Peschka, Vilmos. „Gondolatok a jogviszonyról”. 3–20. Állam- és Jogtudomány. . . 1982. . . .

Peschka, Vilmos. „Jogviszony”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . . .

Sárközy, Tamás. „Személyek”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . II. köt.. .

Sajó, András. „Jogkövetés”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . I. köt.. .

Sajó, András. „Jogtani alapok”. . A gazdaság jogi alapjai. . Budapest . 1985. . . .

[] , . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . . Budapest . 1980. . .

[] Antalffy, György, Samu, Mihály, Szabó, Imre, és Szotáczky, Mihály. Állam- és jogelmélet. . . Budapest . 1970. . .

[] , . Bevezetés a jogi ismeretekbe. . . Miskolc . 1991. . .

[] Lukács, György. A társadalmi lét ontológiája. 2. köt.. . . Budapest . 1976. . .

[] Moór, Gyula. Jogfilozófia. . . Budapest . 1994. . .

Opalek–Wróblewski, . „A jogalkalmazás”. . Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből. . Budapest . 1978. . II/2. . Antalffy, György. Papp, Ignác.

Sajó, András. „Jogkövetés”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . . .

Sajó, András. „Jogtani alapok”. . A gazdaság jogi alapjai. . Budapest . 1985. . . .

[] Samu, Mihály és Szilágyi, Péter. Bevezetés az állam- és jogtudományokba. . . Budapest . 1984. . .

[] Szabó, Imre. A szocialista jog. . . Budapest . 1963. . .

[] Szabó, Imre. Bevezetés a jogtudományba. . . Budapest . 1984. . .

[] Szabó, Miklós. Bevezetés a jog- és államtudományokba. . . Miskolc . 2006. . .

[] Varga, Csaba. A bírói ténymegállapítási folyamat természete. . . Budapest . 1992. . .

Varga, Csaba. „Jogalkalmazás”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . . .

[] Visegrády, Antal. Jog- és állambölcselet. . . Budapest–Pécs . 2002. . .

[] , . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . . Budapest . 1980. . .

[] Antalffy, György, Samu, Mihály, Szabó, Imre, és Szotáczky, Mihály. Állam- és jogelmélet. . . Budapest . 1970. . .

[] David, René. A jelenkor nagy jogrendszerei. . . Budapest . 1977. . .

[] Eörsi, Gyula. Összehasonlító polgári jog. . . Budapest . 1975. . .

[] Horváth, Barna. Angol jogelmélet. . . Budapest . 1943. . .

[] Jakab, András. A magyar jogrendszer szerkezete. . . Budapest–Pécs . 2007. . .

[] Jakab, András és Takács, Péter. A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990–2005. . . Budapest . 2007. . .

[] Samu, Mihály. A szocialista jogrendszer tagozódásának alapja. . . Budapest . 1964. . .

[] Szabadfalvi, József, Szabó, Béla, Szabó, Miklós, Szilágyi, István, H., és Takács, Péter. Bevezetés a jog- és államtudományokba. . . Miskolc . 1995. . .

[] Szigeti, Péter. A köztársaság jogrendszerének állapota, 1989–2006.. . . Budapest . 2008. . .

Szilágyi, Péter. „Elméletek, műveletek, jogi dogmatikák”. 91–120. Jogdogmatika és jogelmélet. . Miskolc . 2007. . . . Szabó, Miklós.

Varga, Csaba. „Jogalkotás”. . Állam- és jogtudományi enciklopédia. . Budapest . 1980. . . .

[] Visegrády, Antal. Jogi alaptan. . . Pécs . 1996. . .