Ugrás a tartalomhoz

Természetvédelem

Rakonczay Zoltán

Szaktudás Kiadó Ház

6. fejezet -

6. fejezet -

AJÁNLOTT IRODALOM

Az ajánlott irodalomban – elsősorban nagy számuk miatt – nem soroljuk fel a természetvédelem megértéséhez feltétlenül szükséges, de nem természetvédelmi jellegű földtani, barlangtani, víztani, növénytani, erdészeti, állattani, madártani, földrajzi, ökológiai stb. tárgyú szakkönyveket; a nemzeti parkokra vonatkozók kivételével – az egy védett területet, illetve egyéb természeti értéket vagy fajt monográfiaszerűen ismertető írásokat, a természetvédelmi tárgyú képeskönyveket, valamint azokat a természetvédelmi kiadványokat, amelyek tartalmának nagy része egy későbbi (az ajánlásban szereplő) kiadványban megismétlődik vagy amelyek tartalma más okok miatt elavult, illetve megírásakor sem volt használható.

A felsorolás egyebek mellett kivétel nélkül tartalmazza a Magyarországon eddig megjelent, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói részére készült Természetvédelem című kiadványokat (jegyzeteket) függetlenül attól, hogy azok kézirat gyanánt jelentek meg, és hogy kis példányszámuk miatt már nagyon nehezen hozzáférhetők.

Az ajánlott írásművekből megismerhető a hazai természetvédelem története, Magyarország természetvédelmi politikája, az összes védelemre érdemes és már védelem alatt álló természeti érték, a hazai természetvédelem legfontosabb adatai, s végül betekintés szerezhető más országok természetvédelmébe és a nemzetközi szervezetek ez irányú tevékenységébe.

A tankönyv szerzője ezek nagy részét írásában felhasználta. Az ajánlott irodalom oldalszáma tízezer fölött van.

Bartha D. (1991): Vörös lista. Magyarország veszélyeztetett és védett fa- és cserjefajai. Saját kiadás, Szombathely.

Bartha D. (1994): Magyarország faóriásai és famatuzsálemei. Erdészeti Közlemények XV., Budapest – Sopron.

Bartha D. (2001): Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon (WWF füzetek 18.).

Csapody I. (1982): Védett növények. Gondolat Kiadó, Budapest.

Dobrosi D. – Haraszthy L. – Szabó G. (1993): Magyarországi árterek természetvédelmi problémái. (WWF füzetek) Veszprémi Nyomda Rt., Veszprém.

Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezet és Fejlődés Konferenciája. Tények és adatok. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciájának Magyar Nemzeti Bizottsága, Budapest, 1992.

Egyesült Nemzetek Szervezetének Egyezménye a Biológiai Sokféleségről. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciájának Magyar Nemzeti Bizottsága, Budapest, 1992.

Erdey Gy. (1983): A legfontosabb természetvédelmi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövege. Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, Budapest.

Faragó S. (1993): Vadon élő állatfajok fennmaradásának lehetőségei mezőgazdasági környezetben Magyarországon. (WWF füzetek) Veszprémi Nyomda Rt., Veszprém.

Feladatok a XXI. századra (Agenda 21.). Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencia dokumentumai. Föld Napja Alapítvány, Budapest, 1993.

Felsőszintű deklarációk a környezetvédelem és a természetvédelem köréből. A környezet és természetvédelem, területfejlesztés és építésügy nemzetközi dokumentumai 4. sz., Budapest, 1991.

Földünkért...Az élet fenntartásának stratégiája. IUCN, UNEP és a WWF közös kiadása alapján a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. Aqua Kiadó, Budapest, 1992.

Földünkért...Az élet fenntartásának stratégiája. Összefoglalás. IUCN, UNEP és a WWF közös kiadása alapján a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. NEXSUS Kiadó, Budapest, 1991.

Ghimessy L. (1984): A tájpotenciál. Táj, víz, ember, energia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Halász A. (1994): A magyar erdészet 70 éve számokban 1920–1990. FM Erdőrendezési Szolgálat, Budapest.

Haraszthy L. (1993): Gyakorlati ragadozómadár-védelem. Saját kiadás, Budapest.

Kaán K. (1931): Természetvédelem és természeti emlékek. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest.

Keszthelyi I. (1976): Természetvédelem. Egyetemi jegyzet. 5020 számú kézirat. Budapesti Műszaki Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest.

Keszthelyi I. (1986): Természetvédelem. Egyetemi jegyzet. 5284. sz. kézirat. Budapesti Műszaki Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest.

Kenyeres L. – ifj. Tildy Z. (1966): Védett természeti ritkaságaink. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Kopasz M. (1976, 1978): Védett természeti értékeink. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Kovács G.-né – Salamon F. (szerk.) (1976): Hortobágy, a nomád pusztától a nemzeti parkig. Natura, Budapest.

Kovács M. (szerk.) (1975): A környezetvédelem biológiai alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Kőhalmy T. (szerk.): Vadászati enciklopédia. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Kiadás alatt.

Kubinszky M.: Táj + építészet. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Kiadás alatt.

Fáng I. (1980): A környezetvédelem nemzetközi körképe. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Liste des Nations Unies des Parcs Nationaux et des Aires Protégées 1990. IUCN, Cambridge, 1990.

Madarak égen, földön. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest, 1992.

Magyar részvételű nemzetközi egyezmények: Természetvédelem. A környezet és természetvédelem, valamint a vízgazdálkodás nemzetközi dokumentumai. 1. sz. Budapest. 1989.

Magyarország Nemzeti Atlasza. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1989.

Nemzeti Környezet és Természetpolitikai Koncepció. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest, 1994.

Nemzeti beszámoló az Egyesült Államok 1992. évi Környezet és Fejlődés Világkonferenciára. Magyar Köztársaság Kormánya, Aqua Kiadó, Budapest, 1991.

Német F – Seregélyes T. (1982): Ne bántsd a virágot. Néhány ritkaság a hazai növényvilágból. Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal, Budapest.

Oroszi S. (1986): A magyar természetvédelem kezdetei... Országos Erdészeti Egyesület, Budapest.

Pájer J. (1992): Természetvédelem. Egyetemi jegyzet. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron.

Rakonczay Z. (1974): Az Országos Természetvédelmi Hivatal feladatáról és a természetvédelem valamint a környezetvédelem érdekében tett intézkedésekről. – Országos Természetvédelmi Hivatal, Erdészeti Műszaki és Szervezési Iroda, Budapest.

Rakonczay Z. (1975): A természetvédelem és a tájfejlesztés helyzete és feladatai. – Országos Természetvédelmi Hivatal, Erdészeti Műszaki és Szervezési Iroda, Budapest.

Rakonczay Z. (1977): Az Országos Természetvédelmi Hivatal Távlati Fejlesztési Terveiről. Erdészeti és Faipari Tervező és Szervező Iroda, Budapest.

Rakonczay, Z.: Nature conservation and its objectives in Hungary. National Authority for Environment Protection and Nature Conservation – Informations Series No. 1., Budapest, 1984.

Rakonczay Z. (szerk.) (1987): Kiskunságtól a Sárrétig. A Dél-Alföld természeti értékei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. (A Magyarország természeti értékeit bemutató sorozat 1. kötete.)

Rakonczay Z. (szerk.) (1988): Csévharaszttól Bátorligetig. Az Észak-Alföld természeti értékei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. (A sorozat 2. kötete.)

Rakonczay Z. (szerk.) (1989): Ipolytamóctól Füzérradványig. Észak-Magyarország természeti értékei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. (A sorozat 3. kötete.)

Rakonczay Z. (szerk.) (1992): Sas-hegytől a Kálvária-dombig. Észak-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (A sorozat 4. kötete).

Rakonczay Z. (szerk.) (1994): Balatonkenesétől a Kis-Balatonig. Közép-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (A sorozat 5. kötete.)

Rakonczay Z. (szerk.): Szigetköztől az Őrségig. Nyugat-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (A sorozat 6. kötete.)

Rakonczay Z. (szerk.): Szentgyörgyvölgytől Mohácsig. Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (A sorozat 7. befejező kötete.)

Rakonczay Z. (1989, 1992, 1993, 1994).: Természetvédelem. Egyetemi jegyzet. Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar, Tájrendező és Környezetvédő Szakmérnöki Tagozat, Sopron.

Rakonczay Z. (1991): A magyar természetvédelem 50 éve számokban 1939–1990.

– Országos Természetvédelmi Hivatal, Aqua Kiadó, Budapest.

Rakonczay Z. (szerk.) (1989,1990): Vörös Könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor A. (szerk.) (1983): Bükki Nemzeti Park. Kilátás a kövekről. Mezőgazdasági

Kiadó, Budapest.

Schmidt E. (1982): Gyakorlati madárvédelem. Natura, Budapest.

Sterbetz l. (szerk.) (1979): Élő örökségünk, génerózió, génbank. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. (Biológiai környezetünk védelme sorozat.)

Sterbetz I. (1980): Élő múzeumok. Natura, Budapest. Távlati Fejlesztési Program 1976–1990. Országos Természetvédelmi Hivatal, Budapest. 1976.

Természetvédelmi Világstratégia (Strategie Mandiale de la Conservation) élő természeti tartalékok védelme a hosszú távú fenntartható fejlődése érdekében. Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN), ENSZ Környezetvédelmi Program (PNUE), Világ Vadvédelmi Alap (WWF), Gland (Suisse). 1980.

Thyll Sz. (szerk.): Általános és mezőgazdasági környezetgazdálkodás. Tankönyv. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Kiadás alatt.

Thyll Sz. (szerk.) (1992): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Tóth K. (szerk.) (1979): Nemzeti park a Kiskunságban. Natura, Budapest.

Vertse A. (1961): Madárvédelem. Natura, Budapest.

Vörös lista a Magyarország területén veszélyeztetett állományú madárfajokról. I.

(összeállítás 1979.) Magyar Madártani Egyesület, 1990.

Waliczky Zoltán (1992): Európai jelentőségű madárélőhelyek Magyarországon. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest.

Készült a Grafika-Typopress Nyomdában

1101 Budapest, Monori u. 1-3.

Telefon: 261-5680, 261-3633, 262-5747

Felelős vezető: Farkas Tamás ügyvezető igazgató

A nyomda rendelkezik az ISO 9002 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal