Ugrás a tartalomhoz

A magyar nyelv

Kiefer Ferenc, Bakró-Nagy Marianne, Bartha Csilla, Bánréti Zoltán, Borbély Anna, Cser András, Dömötör Adrienne, É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Gósy Mária, Gyuris Beáta, Haader Lea, Hattyár Helga, Holló Dorottya, Horváth László, Kassai Ilona, Kenesei István, Kiefer Ferenc, Kiss Jenő, Kontra Miklós, Korompay Klára, Kurtán Zsuzsa, Laczkó Krisztina, Nádasdy Ádám, Németh T. Enikő, Olaszy Gábor, Pléh Csaba, Prószéky Gábor, Sándor Klára, Sipőcz Katalin, Siptár Péter, Szabó Mária Helga, Tolcsvai Nagy Gábor, Váradi Tamás (2006)

Akadémiai Kiadó Zrt.

5. fejezet - Mondattan

5. fejezet - Mondattan

É. Kiss, Katalin

Bevezetés

A magyar nyelv mondattana azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan, milyen szabályok szerint, milyen megszorításoknak engedelmeskedve rakjuk össze a magyarban a szavakat kifejezésekké, a kifejezéseket pedig mondatokká. Atudományos mondattani leírás akkor éri el célját, ha a megállapított szabályokkal, megszorításokkal a magyar szókincs elemeiből minden elvileg lehetséges magyar mondat megszerkeszthető, helytelen mondat viszont egy sem. E helyütt természetesen csak a legáltalánosabb szabályok, megszorítások bemutatására vállalkozhatunk.

Irodalom

[CH05-B01] AlbertiGábor 1997. Restrictions on the degree of referentiality of arguments in Hungarian Sentences. Acta Linguistica Hungarica44: 341–362.

[CH05-B02] BartosHuba 2000. Az alanyi és a tárgyas ragozásról. In: BükyLászlóMaleczkiMárta (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszereiIV. Szeged, JATE, 153–170.

[CH05-B03] BródyMihály 1991. Remarks on the order of elements in the Hungarian Focus Field. In: KeneseiIstván (szerk.) Approaches tő Hungarian3. Szeged, JATE, 95–122.

[CH05-B04] É. KissKatalin 1983. A magyar mondatszerkezet generatív leírása. Nyelvtudományi Értekezések116. Budapest, Akadémiai Kiadó.

[CH05-B05] É. KissKatalin 1987. Configurationality in Hungarian. Dordrecht, Reidel és Budapest, Akadémiai Kiadó.

[CH05-B06] É. KissKatalin 2002. The syntax of Hungarian. Cambridge, Cambridge University Press.

[CH05-B07] É. KissKatalinKieferFerencSiptárPéter2003. Új magyar nyelvtan. 3. kiadás. Budapest, Osiris Kiadó.

[CH05-B08] HorváthJúlia 1986. Focus in the theory of grammar and the syntax of Hungarian. Dordrecht, Foris.

[CH05-B09] HunyadiLászló 1997. Hungarian sentence prosody and Universal Grammar. Studies in Applied Linguistics 3. Debrecen, KLTE.

[CH05-B10] KeneseiIstván (szerk.) 1985–2000. Approaches tő Hungarian1–7. Szeged, JATE.

[CH05-B11] KeneseiIstván 1998. Adjuncts and arguments in VP-focus. Acta Linguistica Hungarica45: 61–88.

[CH05-B12] KeneseiIstvánSiptárPéter (szerk.) 2002. Approaches tő Hungarian8. Budapest, Akadémiai Kiadó.

[CH05-B13] KieferFerenc (szerk.) 1992. Strukturális magyar nyelvtan I. Mondattan. Budapest, Akadémiai Kiadó.

[CH05-B14] KieferFerencÉ. KissKatalin (szerk.) 1994. The syntactic structure of Hungarian. Syntax and Semantics 27. San Diego–New York, Academic Press.

[CH05-B15] LaczkóTibor 1995. The syntax of Hungarian noun phrases. Frankfurt, Peter Lang.

[CH05-B16] MaráczLászló 1985. A magyar névutós csoportról. Nyelvtudományi Közlemények87: 173–180.

[CH05-B17] MaráczLászló 1989. Asymmetries in Hungarian. Ph. D. értekezés. Groningen.

[CH05-B18] Piñón,ChristopherSiptárPéter (szerk.) 2005. Approaches tő Hungarian9. Budapest, Akadémiai Kiadó.

[CH05-B19] SzabolcsiAnna 1980. Az aktuális mondattagolás szemantikájához. Nyelvtudományi Közlemények82:59–82.

[CH05-B20] SzabolcsiAnna 1992. A birtokos szerkezet és az egzisztenciális mondat. Budapest, Akadémiai Kiadó.

[CH05-B21] SzabolcsiAnna 1997. Strategies for scope taking. In: SzabolcsiAnna (szerk.) Ways of scope taking. Dordrecht, Kluwer, 109–155.

[CH05-B22] VargaLászló 1989. Szintaktikai szerkezet és intonációs tagolás a magyar mondategészben. Általános Nyelvészeti Tanulmányok17: 241–278.