Ugrás a tartalomhoz

A magyar nyelv

Kiefer Ferenc, Bakró-Nagy Marianne, Bartha Csilla, Bánréti Zoltán, Borbély Anna, Cser András, Dömötör Adrienne, É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Gósy Mária, Gyuris Beáta, Haader Lea, Hattyár Helga, Holló Dorottya, Horváth László, Kassai Ilona, Kenesei István, Kiefer Ferenc, Kiss Jenő, Kontra Miklós, Korompay Klára, Kurtán Zsuzsa, Laczkó Krisztina, Nádasdy Ádám, Németh T. Enikő, Olaszy Gábor, Pléh Csaba, Prószéky Gábor, Sándor Klára, Sipőcz Katalin, Siptár Péter, Szabó Mária Helga, Tolcsvai Nagy Gábor, Váradi Tamás (2006)

Akadémiai Kiadó Zrt.

Azonosságok és különbségek

Azonosságok és különbségek

A környező országokban beszélt magyar nyelvváltozatok hasonlítanak is a magyarországi magyarra, és el is térnek tőle. Az azonosságok messze felülmúlják a különbségeket, de az utóbbiak nem jelentéktelenek. Az azonos és eltérő vonások egy részét egy 1996-ban végzett szociolingvisztikai vizsgálat (Kontra 1998, Csernicskó 1998, Göncz 1999a, Lanstyák 2000, Fenyvesi szerk. 2005, stb.), Lanstyák és Szabómihály (1997), valamint Lanstyák (1998 és 2002c) alapján mutatjuk be. Az 1996-os vizsgálatot az életkor, az iskolázottság és településtípus szerint rétegzett kvótamintával végeztük. Szlovákiában 108, Ukrajnában (Kárpátalján) 144, Romániában (Erdélyben és a határ mentén) 216, a volt Jugoszláviában (Vajdaságban) 144, Szlovéniában (Muravidéken) 67, Ausztriában (Burgenlandban, Bécsben és szórványvidéken) 60, és kontrollként Magyarországon (Ikrényben, Szatymazon és Veresegyházon) 107 adatközlőtől gyűjtöttünk nyelvi és nyelvszociológiai adatokat. Az adatközlők három életkori csoportba tartoznak (13–32, 33–53, és 54–85 évesek). A válaszadók fele nem érettségizett, másik fele foiskolát vagy egyetemet végzett. Az adatközlők fele városi, másik fele falusi lakos; fele szórványban él (olyan településen, ahol a magyarok a helyi lakosságnak 30%-nál kisebb részét alkotják), másik fele tömbben (a helyi lakosságnak több mint 70%-át alkotva).

Az adatközlők ilyen mintája nem teszi lehetővé, hogy a teljes felvidéki, kárpátaljai stb. magyarság nyelvi ítéleteire vagy nyelvhasználatára következtethessünk az adatokból, de arra megfelelő, hogy a kutatók által előre kiválasztott szempontok szerinti különbségeket, tehát pl. az életkori, iskolázottság szerinti vagy a lakhely szerinti eltéréseket, valamint a határon túliak és a magyarországiak közötti különbségeket megmutassa.

A kérdőív nyelvi részében az adatközlők különféle grammatikalitási ítéleteket hoztak, és írásbeli mondatkiegészítő feladatokat oldottak meg. Hogy mikor milyen feladatokat oldottak meg, illetve milyen ítéleteket hoztak az adatközlők, az a 2.–11. ábra mindegyikén fel van tüntetve.

Egy azonosság

Magyarországon folyamatban levő nyelvi változás a Valószínű, hogy külföldre fog költözni és a valószínűleg külföldre fog költözni szerkezetkeveredésével (is) magyarázható valószínűleg, hogy külföldre fog költözni-féle szerkezetek terjedése (vö. Kontra 1992, Kontra szerk. 2003: 146–155 és É. Kiss 2004: 22–25). A hét ország adatközlői között nincs statisztikailag szignifikáns eltérés az új változat megítélésében: amikor a standard és a terjedoben levő nemstandard mondat közül a természetesebbet kellett kiválasztaniuk, országhatártól függetlenül azonos arányban választottak, ez tehát egy határsemleges változó – a khi-négyzet-próba szerint a p n(em) sz(ignifikáns); lásd a 2. ábrát.

A valószínűleg, hogy külföldre fognak költözni mondat megítélése hét országban. N = 830. Khi-négyzet (f = 6) = 4,193; p = n(em) sz(ignifikáns)

Egy különbség

Vannak olyan repülőgépek összetett szavak a magyarországi magyarban, amelyeknek a határon túl minőségjelzős szókapcsolat alkotta változatai is használatosak, pl. iskolapolitika ~ iskolai politika, légtér ~ légi tér. A 3. ábra azt mutatja, hogy a jelzős szókapcsolatot tartalmazó A repülőgépek megsértették Svájc légi terét mondatot a magyarországi adatközlőknek csupán 9,3%-a választotta, de minden környező országban több mint kétszer ennyien választották (Kárpátalján a válaszok egyenlően oszlottak meg a két megoldás között).

Jelzős szókapcsolat vagy repülőgépek összetétel választása hét országban. N = 830. Khi-négyzet (f = 6) = 56,203; p 0,01