Ugrás a tartalomhoz

A magyar nyelv

Kiefer Ferenc, Bakró-Nagy Marianne, Bartha Csilla, Bánréti Zoltán, Borbély Anna, Cser András, Dömötör Adrienne, É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Gósy Mária, Gyuris Beáta, Haader Lea, Hattyár Helga, Holló Dorottya, Horváth László, Kassai Ilona, Kenesei István, Kiefer Ferenc, Kiss Jenő, Kontra Miklós, Korompay Klára, Kurtán Zsuzsa, Laczkó Krisztina, Nádasdy Ádám, Németh T. Enikő, Olaszy Gábor, Pléh Csaba, Prószéky Gábor, Sándor Klára, Sipőcz Katalin, Siptár Péter, Szabó Mária Helga, Tolcsvai Nagy Gábor, Váradi Tamás (2006)

Akadémiai Kiadó Zrt.

Nyelvpatológia és nyelvi fejlődés

Nyelvpatológia és nyelvi fejlődés

A gyermeknyelv modern kutatása megtermékenyítette a fejlődési nyelvpatológia vizsgálatát is. Egyrészt rendszerezett eljárások alakultak ki a fejlődési elmaradások vizsgálatára s feltárására a spontán beszédből, másrészt elméletileg is kialakultak olyan koncepciók, amelyek a klasszikus artikulációs zavarokon túlmenően vizsgálják a nyelvfejlődés zavarait. Különösen érdekes ebből a szempontból az a kérdés, hogy vannak-e pusztán a nyelvre jellemző fejlődési zavarok. A specifikus nyelvi elmaradás elmélete ebből a hitből kiindulva fogalmazódott meg. Több elmélet van, melyek ennek a fejlődési állapotnak a magyarázatára törekszenek. A sajátos populáció, az úgynevezett SLI (Specific Language Impairment), specifikus nyelvi sérülést mutató csoport elméletileg olyan gyermekekből áll, akiknél nem mutathatók ki perifériás problémák a nyelvvel kapcsolatban és nincsenek náluk kézenfekvő fejlődési zavarok (funkciókiesések) sem. Egyetlen problémájuk a nyelvfejlődés, a nyelvi rendszer kibontakozásával kapcsolatos elmaradás, speciálisan a grammatika fejlődésének elmaradása lenne. Az egyik elmélet nagy vitát váltott ki, és ez vált mind a természettudósok (Maynard-Smith–Szathmáry 1997), mind a társadalomtudósok számára a bevett kiindulóponttá. Gopnik felfogása (Gopnik 1990, Gopnik–Crago 1991) egy nagy család kiterjedt genetikai elrendezésű nyelvi teljesítmény vizsgálatából indult ki. Azt mutatta ki, hogy jellegzetes öröklésmenetnek megfelelően sérült érintett családtagoknál a nyelvtan egy aspektusa zavart. Ezt kezdetben annyira specifikusnak vette, hogy egyenesen ismertetőjegy-vakságról beszélt (Gopnik 1990). Az érintett személyek eszerint nem tudnák kezelni a mondattani alapú egyeztetést. Az angolban ez elsősorban az egyes és többes szám megkülönböztetését érinti. Ezért ilyeneket mondanak, hogy He go, They goes ahelyett, hogy azt mondanák, hogy He goes és They go. Magával a jelenséggel kapcsolatban is számos kételyt vetettek fel azonban. Az angolban is az ilyen gyermekeknél talán nem is annyira az egyeztetéssel, mint a morfológiai és szintaktikai szerepek egymáshoz viszonyításával kapcsolatos problémák vannak. A gyermek, mint erre magyar adatok is utalnak (Vinkler–Pléh 1995), nemigen képes összekapcsolni az alaktani jegyeket a megfelelő mondattani szerepekkel. Olyan párbeszédek mutatják ezt, mint (14).

25.17. táblázat -

(14)

Kérdés: Mivel vágjuk a papírt?

 

Válasz: Olló.


A 10. táblázat.. táblázat - A specifikus nyelvi elmaradás jellegzetes elméletei (Pléh 2000b nyomán) mutatja a jelentősebb alternatív magyarázó elméletek összefoglalását.

Vagyis a sajátos nyelvi zavar alternatív magyarázó felfogások kereszttüzébe került. Éppen ezek az erős alternatívák teszik azonban intellektuálisan is izgalmassá a kérdést. Az alkalmazott tudományágakat tekintve pedig olyan kérdéskör ez, ahol nyelvészet, pszichológia és biológia találkoznak, sokkal kevésbé doktriner módon, mint negyven éve, Chomsky iskolájának bontakozásakor tették (lásd a 27. fejezet - A beszéd zavarai. fejezetet is).

10. táblázat.. táblázat - A specifikus nyelvi elmaradás jellegzetes elméletei (Pléh 2000b nyomán)

Szerző

Elmélet lényege

A zavar magyarázata

Gopnik

genetikai defektus

a (mondattani) ismertetőjegyek sérültek

Karmiloff-Smith

általános nyelvfejlődési zavar

a nyelvtan számos oldala sérül

Bates és Thal

szótári fejlődés lemaradása

kritikus (200) szókincs a grammatikalizációhoz

Tallal

szekvenciális feldolgozás sérülése

a grammatikai elmaradást a szekvenciális ingerfeldolgozás fejletlensége okozza