Ugrás a tartalomhoz

Empátia - A beleélés lélektana

Buda Béla

L'Harmattan Kiadó

I. rész - Impresszum

I. rész - Impresszum

Tartalom

1. Károli Könyvek
2. Tartalomjegyzék
3. 1. A MÁSIK EMBER MEGÉRTÉSE
Áttekinthető emberi világ
A rang és a formális viszonyok szerepe
A másik érdekessé válik
Új kommunikációs nehézségek
Az egyén szubjektív felértékelődése
Belső világunk bonyolódása
Az érzelmi távolság áthidalása
A városi létformák
Megértés az együttes élményekből
A környezet támpontjai az emberismeretben
Az ismerősi relációk
Az önfeltárás (őszinteség) jelensége
Segítségek, terápiák
Az empátia koncepciójának szerepe
4. 2. AZ EMPÁTIA FOGALMÁNAK KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A MODERN LÉLEKTANBAN
Arisztotelész elmélete
A lélektan megközelítése
A pszichoanalízis felfogása
Scheler szimpátiaelmélete
Megértő irányzat a lélektanban és a társadalomtudományokban
Rogers iskolája
5. 3. AZ EMPÁTIA JELENSÉGE ÉS FOGALMÁNAK TAPASZTALATI MEGHATÁROZÁSA
Az empátia és más megismerési módok viszonya
Empátia és projekció
Kommunikáció és megfigyelés
Az empátia lélektani lényege
A kultúra és az együttes élmény szerepe
Empátia és szimpátia
Az érzelmi „ragály”
Szimpátia és szinkronicitás
Empátia és azonosulás
Az empátia szintjei
A fogalomhasználat néhány problémája
Példák az empátiás megértésre
6. 4. AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI
A nemverbális kommunikáció
A kommunikáció általános modellje
A mimika
A mimikai kód kérdései
A tekintet
A vokális csatorna
A beszéd formai jegyei
A kéz mozgásai – a gesztusok
A proxemika
Érintés és szaganyagok
Szociokulturális kommunikációs formák, mint az emblémák
A metakommunikáció
7. 5. TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK ÉS ELMÉLETEK – ÚJABB ADATOK
A meghatározások tanulságai
A szinkronicitás
Evolúciós háttér
Neurobiológiai alapok
A tükörneuronok
Az én szerepe
Újabb nyelvészeti és kommunikációs szempontok
Az empátia összetevői és folyamata
Jegyzetek
8. 6. AZ EMPÁTIA KIALAKULÁSA A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN
A beszéd fejlődése
A nemverbális kommunikáció fejlődése
Az anya-gyermek kapcsolat és az empátia
Az identifikáció és az empátia
A „double-bind” (kettős kötés)
Az empátia és a társkapcsolatok
9. 7. AZ EMPÁTIÁS KÉPESSÉG PROBLÉMÁI – AZ EMPÁTIA SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI FELTÉTELEI
A gyermek és az empátia
Empátia a serdülőkorban
Az empátia és a nem
Az empátiát fejlesztő hatások
Az empátiát zavaró és gátló lélektani tényezők
Illúziók, önbecsapások és ezek szerepe
10. 8. AZ EMPÁTIA JELENTŐSÉGE ÉS SZEREPE A SZEMÉLYES, ÉRZELMI KAPCSOLATOKBAN
A kapcsolatok kulturális sémái
Az empátia a kapcsolatokban
A szavak a kapcsolatokban
A mai ifjúság kapcsolatai
A felnőttkori kapcsolatok nehézségei
Empátia és szexualitás
Empátia a szülő-gyermek kapcsolatban
11. 9. EMPÁTIA A FORMÁLIS EMBERI KAPCSOLATOKBAN
A szerepek és problémáik
A szervezeti konfliktusok „megoldása”
Az empátia felhasználása ösztönös és tudatos formában
Az empátia szerepe a szervezetben
12. 10. EMPÁTIA A VEZETÉSBEN
Kommunikáció mint szabályozás
A vezetői viselkedéshibák következményei
A vezetői empátia sajátossága
Az empátia gátjai
Az autokratikus vezetés és az empátia
A demokratikus vezetés akadályai
A demokratikus vezetés jelentősége
13. 11. AZ EMPÁTIA JELENTŐSÉGE A PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN ÉS A GYERMEKNEVELÉSBEN
A szocializáció
Empátia a kisgyerekek nevelésében
Kommunikációs nehézségek felnőttek és gyerekek között
A szülő kommunikációs hibái és lehetőségei
Készségek és ismeretek a nevelésben
Empátia az óvodai és iskolai nevelésben
A jó tanár tulajdonságai
Az iskola szervezete
Az empátiát fejlesztő nevelés lehetőségei
Empátia az oktatásban
Az empátia sajátos oktatási és nevelési területeken
14. 12. AZ EMPÁTIA AZ ORVOSLÁSBAN ÉS A PSZICHOLÓGIAI MUNKÁBAN
Az orvoslás hagyományos módja
Az orvosi tekintély problémái
A minősítés feladata
Az idült beteg viselkedése
A „neurotikus” beteg
A neurózis megismerése
Öngyilkosságveszélyek és szexuális zavarok
Az ápolónők tevékenysége
A pszichológusok munkája
15. 13. AZ EMPÁTIA SZEREPE A PSZICHOTERÁPIÁBAN
A pszichoterápia meghatározása
Pszichoterápiás eljárások és iskolák
Empátia a pszichoanalízisben
A Rogers-féle pszichoterápia empátia-felfogása
Empátia a pszichodrámában és a csoportterápiában
Empátia egyéb pszichoterápiákban
16. 14. AZ EMPÁTIA MÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI
A mélyinterjú kérdései
Empátia a kihallgatásban
A hazugság és a csalás problémája
Empátia a közlekedésben, a játékban, az előadásban
17. 15. AZ EMPÁTIA MENTÁLHIGIÉNÉS SZEREPE ÉS PSZICHOPATOLÓGIÁJA
A modern ember pszichológiai szükségletei
Az empátia mint a visszajelentés hordozója
Pszichopatológiai állapotok és ezek megelőzése
18. 16. AZ EMPÁTIA ÉS A MŰVÉSZETEK
Empátia és műélvezet
A művészetek hatása az empátiás képességre
Azonosulás a színházban és a filmben
Az azonosulás típusai
A tömegkommunikáció és a modern művészetek mentálhigiénés jelentősége
19. 17. AZ EMPÁTIA VIZSGÁLATA ÉS MÉRÉSE, FEJLESZTÉSÉNEK MÓDJAI ÉS CÉLJAI
Empirikus vizsgálatok
Kérdőívek, skálák
A becslés és konszenzus
Truax skálája és más skálamódszerek
Az empátia fejlesztésének módszerei
Empátiás csoporttréning a vezetőképzésben
20. 18. AZ EMPÁTIÁS MEGISMERÉS GYAKORLATA – EPIZÓDOK ÉS FOLYAMATOK
Az empátia feltételei
Az empátia epizódjai
A fantázia szerepe
Az önreflexivitás
Az empátiás megértés tartalmai
Az empátia „technikái”
21. FÜGGELÉK
22. Irodalom