Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom történetei

Szegedy-Maszák Mihály

Gondolat Kiadó

2. fejezet -

2. fejezet -

Tartalom

TARTALOM

TARTALOM

Szegedy-Maszák Mihály

Előszó

Jankovits László

Mikor, hogyan kezdődött?

I. e.1000 k.? Kr. u. 1000 k.? A keresztény magyar királyság létrejötte?

Horváth Iván

A székely rovásírás és a latin–magyar ábécé

8–9. század: A 8–9. században kerülhetett a földbe a szarvasi késő avar kori tűtartó

Nemerkényi Előd

Latin Szentírás-magyarázat

11. század: Szent Gellért: Deliberatio

Madas Edit

A szóbeliség és az írásbeliség határán

1192–1195: A Halotti beszéd

Vizkelety András

A magyar líra első fennmaradt terméke

1250–1300: Ómagyar Mária-siralom

Madas Edit

A kolduló rendi prédikációirodalom kibontakozása Magyarországon

1275–1300: A Pécsi egyetemi beszédek

Vizkelety András

Német írásbeliség és irodalmi műveltség a középkori Magyarországon

1346: Az első hazai német oklevél

Csehy Zoltán

Vendégjáték a priapikus Parnasszuson

1426: Megjelenik Antonio Beccadelli Hermaphroditusa

Ritoókné Szalay Ágnes

A humanisták közös Európája

1449 (?): Az ókori Róma szava a szkíta vidéken

Bene Sándor

Középkor és reneszánsz határán: teológia és politika

1467/1471: Megszületnek Andreas Pannonius királytükrei

Tóth Tünde

A virágénekvita

1485: „Emericus Terek köszön Krisztinának…” – töredék

Jankovits László

A Mohács előtti humanista költészet szakaszai

1490. április 6.: Hunyadi Mátyás halála

Bárczi Ildikó

Virtuális könyvtár a késő középkori Magyarországon

1500: Közeleg Krisztus születésének 1500. évfordulója…

Véber János

Váradi Péter és leveleskönyve

1501: Meghal Váradi Péter

Tóth Péter

„Némely alázatos doktor szűz Mária képében”

1506: Drámai szövegeink a középkorban

Szörényi László–Jankovits László

A megíratlan és a megírt magyar tárgyú eposz

1519: Megjelenik Stephanus Taurinus Stauromachiája

Kiss Farkas Gábor

Politikai retorika a törökellenes irodalomban

1523: Nagyszombati Márton: A magyar királyság előkelőihez

Kecskeméti Gábor

A régi magyarországi irodalomelmélet alappozíciói

1525: Melanchthon kidolgozza a genus didascalicum elméletét

Sarbak Gábor

A pálos rendtörténet

1526–1541: Vitae fratrum eremitarum ordinis sancti Pauli primi eremitae

Horváth Iván

A magyar vers a reneszánsz és reformáció korában

1536: Megjelenik két verskötet

Latzkovits Miklós

A 16. századi magyar dráma

1550: Megjelenik az első magyar nyelvű dráma

Jankovits László

Jacobus Piso Schediá ja

1554: Jacobus Piso verseskötetének megjelenése

Vadai István

A tudósító ének műfaja

1554: Megjelenik Tinódi Sebestyén Cronicája

Balázs Mihály

Eszmei és műfaji frissesség a 16. századi párbeszédes unitárius művekben

1568: A tordai országgyűlés határozata

Balázs Mihály

Radikális dogmakritika és fikciós lelemény Jacobus Palaeologus műveiben

1572: Palaeologus Erdélybe érkezik

Orlovszky Géza

A históriás ének

1574: Megjelenik a Cancionale

Oláh Szabolcs

A hitvita retorikája: nyilvánosság és önszemlélet

1577: Megjelenik Telegdi Miklós Postilláinak első része és Bornemisza Péter Négy könyvetskéje

Sudár Balázs

Madzsari türki

1588–1589: Lejegyzésre kerül a Palatics-kódex, benne egy török–magyar verssel

Horváth Iván

Balassi könyve

1590: Elkészül Balassi „Maga kezével írt könyve”

Nagy Levente

História, emlékezet, önvallomás

1593: Az erdélyi magyar történeti- és emlékirat-irodalom a 16–18. században

Ács Pál

Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicédiumá ban

1596: Megjelenik a Balassi-epicédium

H. Hubert Gabriella

Kánonképzés a gyülekezeti énekköltészetben

1602: Megjelenik Újfalvi Imre debreceni énekeskönyve

Balázs Mihály

Hitvita és fabula

1609: Hitvita és fabula

Laczházi Gyula

Vanitas és memento mori

1623: Megjelenik Nyéki Vörös Mátyás Dialogusa

Szilasi László

Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején

1632: Solvirogram Pannonius Istenes énekek-kiadása

Ács Pál

A „helyettes áldozat” allegóriái a Zrínyiász kilencedik énekében

1651: Megjelenik a Szigeti veszedelem

Kiss Farkas Gábor

Az imitatio elmélete és gyakorlata a Szigeti veszedelem ben

1651: Megjelenik az Adriai tengernek Syrenaia

Szörényi László

A szerkesztett verskötet mint a szerző ifjúkori önarcképe

1651: Adriai tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklós

Bene Sándor

A Jövő története és az olvasók

1653: Zrínyi befejezi a Vitéz hadnagyot

Szentpéteri Márton–Viskolcz Noémi

Egyetemes tudomány Erdélyben: Alsted, Bisterfeld és Comenius

1655: Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia

Fazekas Sándor–Labádi Gergely

„Sok festékkel kelle az dolgot színlelni”

1664: Meghal Zrínyi Miklós, színre lép Gyöngyösi

Jankovics József

A magyar verses regény kezdetei, avagy a kánonból kiiktatott barokk költő

1664: Megjelenik a Márssal társolkodó Murányi Vénus

S. Sárdi Margit

A magyar női költészet történetének első fejezete

1690: Nőköltők színre lépése

Nagy Levente

Az emlékirat-irodalom

1704: Bethlen Miklós Önéletírása

Ifj. Tóth-Barbalics István

Cum Deo

1719: A fejedelem (valószínűleg) befejezi a Confessio írását II. Rákóczi Ferenc Vallomása és Emlékiratai

Cinzia Franchi

Európai utas, Erdély szerelmese

1730: Mikes Kelemen: Törökországi levelek

Sárközy Péter

„Et in Arcadia ego”

1743: Faludi Ferenc felvétele a római Árkádia Akadémiára

Nagy Imre

Bessenyei György, a magyar felvilágosodás úttörője

1772: Megjelenik az Ágis tragédiája

Thimár Attila

„Leveledet vettem, verseid csudálom”

1777: BESSENYEI GYÖRGY TÁRSASÁGA

Hartvig Gabriella

Ossziáni fordítások a Magyar Museum ban

1788: Megjelennek Batsányi János Osszián-fordításai

Thimár Attila

Az irodalmi intézményrendszer kialakulása Magyarországon

1790: „Több tudós magyarok egybeállván a nyelvnek s tudományoknak előmozdítására társaságot szerveznek”

Granasztói Olga

Cenzúra, hitvédők, könyvkereskedők és olvasók

1792: Összeállítják Erdődy Júlia könyvtárkatalógusát

Mutatók