Ugrás a tartalomhoz

Nyelvi játékaink nagykönyve

Grétsy László

Tinta Könyvkiadó

7. fejezet -

7. fejezet -

5. Egyéb klasszikus játékok (palindrom, intarzia)

Egy ősi nyelvi játék: a palindrom

Az anagrammához hasonlóan, amelyről könyvem más helyein bőségesen esik szó, ebben és a következő fejezetben ismét egy ősi, több évezredes játékról szólok, illetve ennek is nagyobbrészt nálunk és napjainkban használatos, sőt kedvelt változatairól. Mint az anagramma, ez is a betűk helycseréjén alapul, de van közöttük egy igen lényeges különbség: itt ugyanis meg kell tartani a betűk eredeti sorrendjét. Egyszerűen és világosan: olyan szavakat kell találni, olyan mondatokat kell szerkeszteni, összeügyeskedni, amelyeknek visszafelé olvasva is van értelmük.

Olyan szavakat, mondatokat, amelyek oda- és visszafelé olvasva ugyanúgy – vagy nem ugyanúgy, de szintén értelmesen – hangzanak, már az ókori görögök, rómaiak is kigondoltak, sőt ősi keleti palindrom varázsszövegekről is tudunk. A régiek ugyanis pusztán annak a ténynek, hogy egy mondat visszafelé olvasva is értelmes, titkos erőt tulajdonítottak. Ezzel kapcsolatban most hadd utaljak elsősorban a SATOR – AREPO – TENET – OPERA – ROTAS szavakból összeállított közkeletű palindrom négyzetre, amelyet annak idején amulettekre és házak falára írtak védőmondásul, s amelyről A betűk mágiája című fejezetben bővebben is szólok. Mivel azonban ennek „értelmét” nem egyszerű kihámozni (erről is írtam a jelzett helyen), hadd utaljak egy talán kevésbé ismert, de „tiszta” példára. Mint egyik egyházi lapunk hírül adta, a régészek Róma egyik legnagyobb bazilikájának, s Santa Maria Maggiorénak föld alatti helyiségeiben egy faldarabon a következő feliratra bukkantak: ROMA SUMMUS AMOR. Azért nevezem tiszta példának, mert oda-vissza ugyanúgy olvasható, s ugyanúgy hangzik. Jelentése: Róma a legnagyobb szerelem, vagyis Rómát szeretni a legmagasztosabb szerelem.

Noha a magyar ábécé sokkal több betűt tartalmaz, mint a latin – az 23-at, a miénk 40-et –, érdekes módon a mi betűsorunk is nagyon alkalmas az efféle visszafordítósdira. Legföljebb annyi a különbség, hogy ebben a nyelvi játékban is, mint még jó néhányban nálunk, megengedhetőnek számít néhány kisebb következetlenség. Például az, hogy a hosszú magánhangzó a visszafelé olvasott szövegben értékelhető rövidként is, a rövid pedig hosszúként. A nálunk klasszikus példának számító „a sári pap írása” formulát visszafelé hajlandóak vagyunk ugyanígy olvasni, holott a pontos olvasás „eredménye” ez volna: „a sárí pap irása”. Hasonló „lazaság”, hogy a kétjegyű mássalhangzók jegyeit tetszés szerint értékelhetjük, aszerint, hogy a szöveg melyik értékelést kívánja meg, tehát az Aszód–dózsa olvasásformát ugyanúgy eltűrik a palindrom játékszabályai, mint a szék–kész-félét. De azt örömmel állapíthatom meg, hogy a különféle nyelvi játékokban, valamint a rejtvényekben egyre inkább háttérbe szorulnak az olyan megoldások, amelyek a pontatlanság szeplőit viselik magukon. Ma már egy igazán jó keresztrejtvényszerző nem ad ki kezéből olyan munkát, amelyet a magánhangzók rövidségének vagy hosszúságának figyelembe nem vétele vagy bármilyen egyéb betűhiba „ékesít”, s az eszperente nyelven megfogalmazott mondatok közül is sandán tekintünk azokra, amelyekben az e-k mellett é-k is találhatók, holott száz-kétszáz évvel ezelőtt ez szinte természetesnek számított. Ez így is van rendjén. Annak a Karinthy Frigyesnek tulajdonított szellemes aforizmának mintájára, amely szerint „Lelkiismeretes humorista humorban nem ismer tréfát”, akár azt is kimondhatjuk, hogy vérbeli nyelvi játékos még a játékban sem ismer – és nem fogad el – lazaságot, pontatlanságot. Némely nyelvi játékban azonban, így a palindrom, intarzia, anagramma típusúakban bizonyos pontatlanságokat érdemes elnézi s elfogadni, mert különben többet veszíthetünk a réven, mint amennyit a vámon nyerhetnénk, vagy – hogy még egy ideillő szólást „elsüssek” – a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntenénk.

Most pedig néhány szót az itt tárgyalt játék nevéről, valamint fajtáiról! A palindrom, vagy a használatból lassan kihulló palindroma elnevezés a görög palindromoszra megy vissza; jelentése voltaképpen ’visszafolyás, visszafelé futás’. Nyelvünkben az idők folyamán számos más elnevezéssel is illették ezt a játékot: rákmondat, tükörmondat, sátidrof (= a fordítás visszafelé olvasott formája) stb. Én a továbbiakban jobbára a görög eredetű, hozzánk egyébként a németből átvett szót használom, legfőképpen azért, mert ez a játék minden fajtájára utal, míg a többi csak korlátozottan teszi ezt. (A tükörmondat és a rákmondat elnevezésbe nem férnek bele az oda-vissza egyaránt értelmes szavak vagy szókapcsolatok – tehát mondatnak nem feltétlenül tekinthető egységek –, a sátidrof pedig csak olyan formákra utal, amelyek oda-vissza egyaránt értelmesek ugyan, de nem azonosak.)

A játék szakirodalmában jobbára három típusról olvashatunk. 1. tökéletes palindrom, amely oda-vissza olvasva ugyanaz, például gárdanadrág; 2. felemás palindrom, félpalindrom, illetőleg átköltő palindrom, amely oda-vissza egyaránt értelmes, de nem azonos értelmű, például mozi (visszafelé: izom);végül 3. kínrímes palindrom, amely szintén „tökéletes” abból a szempontból, hogy a hang-, illetve betűsor oda-vissza ugyanaz, de jelentése tekintetében – szóhatár beiktatása vagy áthelyezése következtében – az oda- és a visszafelé olvasott forma mégsem teljesen azonos. Erre két példát mutatok be. Elsőként Szabó Lőrincnek azt a kétsorosát, amely a kínrímes palindrom legismertebb példája: „Kosarasok / kosara sok.” Másodikként pedig azt a kínrímpárt, amelyet rejtvényesítve fogalmazok meg, annak szemléltetésére, hogy a játék és a rejtvény szorosan összetartozik. Egy-egy nyelvi játék megalkotásának élménye és az eredményben való gyönyörködés ugyanolyan élvezet, ugyanolyan jó érzés lehet, mint a megfejtés örömének érzése. Nos, az ígért kínrímpárt így fogalmazhatjuk meg: „Számos hímbirka súlyos testi-lelki megrázkódtatásban szenved”. A megfejtés a következő: Sok kos / sokkos. (Csupán zárójelben jegyzem meg: remélem, ezzel a sokkoló példával nem tettem ki olvasóimat semmiféle megrázkódtatásnak, sokkhatásnak!)

E kissé talán hosszúra sikeredett, de szükségesnek érzett általános tájékoztató után most már jobbára a példák következnek, maguk a palindromok, hiszen ezeknek bemutatását, olvasóimmal való megismertetését tekintem legfőbb feladatomnak. Ebben a fejezetben olyan palindromokról szólok, amelyek oda-vissza ugyanúgy olvashatók – ezek tehát az úgynevezett tökéletes (én inkább úgy mondom: tiszta)palindromok, a következőben pedig majd az átköltő palindromok kerülnek terítékre.

Oda-vissza ugyanaz!

Ez az ismertebb és kedveltebb palindromfajta. Nem untatom olvasóimat azzal, hogy felsorolom azokat a magyar szavakat, szóalakokat, amelyek oda-vissza ugyanúgy olvashatók. A legegyszerűbb, hárombetűs szavakkal kezdve, mint amilyen az apa, aga, bab, báb, búb, epe, gőg, jaj, kék, lel stb., százával idézhetném a tiszta palindromokat, de ezt még nem érzem elég érdekesnek, igazi nyelvi játéknak. Persze, azért megmozgatja a vérbeli nyelvi játékos fantáziáját, ha arra biztatják, hogy gyűjtsön össze minél több, mondjuk, öt, hat vagy akár kilenc betűből álló palindrom szót. Csupán szemléltetésül ide is iktatok néhány példát mindezekre.

Ötbetűsek: alóla, döföd, görög, kajak, kezek, konok, könyök (ez ugyan hat betűjegyből áll, de ötbetűs, mivel az ny visszafelé is csak ny lehet!), legel, lepel, lohol stb.

Hatbetűsek: gittig, kannak, kellek, lánynál, lappal, láttál, Lóttól, mellem, odaadó, tettet (a hosszú mássalhangzók bátran tekinthetők két betűből állóknak) stb.

Kilencbetűsek: integetni, kalózólak, kanászának, kelepelek, kendődnek, kilehelik, lakkokkal, mesélésem, nemezemen, tűlevelűt stb.

Az igazi ebben a műfajban, valljuk be, a teljes, épkézláb mondatok alkotása. Ez mindig is izgatta elődeink fantáziáját. Régi kalendáriumokban nemegyszer bukkanunk olyan népi eredetű, de ma már többé-kevésbé közszájon forgó mondatokra, mint „Géza, kék az ég!” vagy „Indul a kutya s a tyúk aludni” (ez utóbbi egyúttal példája a hosszú és rövid magánhangzók e játékban gyakori keverésének). De még ennél is jobban mutatja e nyelvi játék vonzerejét, hogy megszállottjai is voltak, sőt vannak is. A műfaj legnagyobb szerelmese kétségtelenül Dolányi-Kovács Alajos, a Központi Statisztikai hivatal egykori elnöke, aki Lápi Pál palindrom álnéven 1922-ben egy kis füzetkében ki is adott 380-at visszafordítható mondatai közül. Egy másik jeles palindromgyártónak, a sziporkázó szellemességű tanárnak és közírónak, Kunszery Gyulának egyik cikkéből tudjuk, hogy Lápi Pál palindromalkotó kedve később sem lohadt, s rákmondatainak száma haláláig 1667-re gyarapodott. Hogy e töméntelen mondat kigondolása hány órai fejtörésébe került Lápi Pálnak, arról nem szól a krónika.

De folytathatnám a sort mások méltatásával is, kezdve az egykori jugoszláviai Péterrévén élő – sajnos már elhunyt – Berecz Kálmánnal, akit sok-sok órai elmetornára ihletett egyetlen cikkecske, amelyben Lápi Pál rákmondatgyártó tevékenységéről értesült, majd továbbmenve Bedő Istvánnal, Bencze Imrével, Timár Györggyel és másokkal, magamat is közéjük értve. A múlt század hatvanas éveinek végétől kezdve több fórumon is – a televízióban, a Nyelvi Játékok Klubjában, sajtóorgánumokban – nyílt alkalmam e szórakoztató, egyúttal a nyelvi fantáziát megmozgató nyelvi játékot bemutatni, népszerűsíteni, s ezáltal nem is kevés embernek örömet szerezni. De nem szeretnék elveszni a részletekben, ezért a következőkben mindenekelőtt egy csinos kis példasort mutatok be a tiszta palindrom mondatokból, s ahelyett, hogy külön-külön jelezném, ez vagy az a mondat kinek a fejéből pattant ki, inkább azokat jelölöm meg egy dicsérő, elismerő csillaggal, amelyek helyesírási szempontból is kifogástalanok, tökéletesek. Következzenek hát a példák! Remélem, olvasóimnak ugyanolyan örömet szereznek majd, mint szereztek azoknak, akik tíz, ötven vagy akár nyolcvan évvel ezelőtt kigondolták őket.

A fasori pap papirosa fa. *

A fedeled e fa. *

Ah, énekelek-e néha? *

Ah, tán nátha?*

A ménes s a dán nádas se néma. *

Angol anya fanyalogna. *

Anna sikere kis Anna. *

Antalka zaklatna. *

Arám, e gyűrű kerek ürügy-e mára?

A tálamba’ bab, maláta. *

A tíz ara parazita.

Az a hat ló Bartókot rabolta haza.

Az a hideg nem engedi haza. *

Csak a mama makacs. *

Dávid sógorom morog: ósdi vád! *

De kéne tű tenéked. *

Derék Editemet ide kéred. *

Eb él e zökkenő nőnek közelébe’! *

Edit nem erre ment ide. *

Edit, ni csak, rád e mord, konok dromedár kacsint ide! *

E jel, e véset nem a famentes év eleje. *

Ej! Ím, mezítlábas a bál tíz Emmije.

E két apacs a csapat éke. *

E két répát, na, vedd, Agárdi; drága, de van tápértéke.

Emi eledele négy egyén eledele, íme!

E Misi lázít, ír, kritizál is, íme!

Ered Garam smaragd ere. *

Erőszakos kannak sok a szőre. *

Évák eledele kávé. *

Evett e kis konok, siket teve? *

Ez népeké, béke pénze. *

Goromba rab morog.*

Ím, ott loholt Tomi.

Indok a lúd dulakodni.

Indul a görög aludni. *

Írásával Lilla vásári.

Írást lelt Sári.

Iszákos Ákos tütüt soká, soká szí.

Kelemen nem Elek. *

Kis Elek elesik. *

Lakkos a bál, tíz emelete tele mezítlábasokkal. *

Lapp alak merev távolsági konok igáslovát verem kalappal. *

Levendula, falud nevel. *

Lurkó, csak én tehetnék a csókrul. *

Már kettőt ütöttek rám.

Már selejtje les rám. *

Még ég a gégém. *

Meg ne lássál engem! *

Modorom oka: komorodom. *

Muki, Nusi is unikum. *

Nálatok az az akó talán?

Neve lett itt eleven. *

Ó, tag, jaj, nehéz a lét, aludni kín, dúl a tél, az éhen jajgató.

Ó, vigye távolabb a lovát egy ivó! *

Ön, Agárdi Anikó, icipici ókínai drága nő!

Ön ejtette ki talán már a kisadi-hidasi karámnál a tikettet, Jenő?

Rám német nem lel, elmentem én már. *

Rémes tóga, bagót sem ér. *

Rét, a kos egészsége sokat ér!

Római finánc Náni fia, Mór. *

Rút Ella vállával letúr. *

Seper Gyuszi, hisz úgy repes!

Simogatta hat tagom is. *

Sír a hullott tollú haris.

Sorával ürül a város. *

Tán Imre hitegeti Herminát. *

Te mező, neveled eleven őzemet. *

Te, Mirai költészete szétlöki a rímet!

Te, rezedámat locsoltam, ád ezeret! *

Teszem a Netti ebédébe itten a meszet. *

E kis sorozat végéhez még három tiszta palindrom mondatot, illetve palindrom szöveget illesztek, hármat a csúcskísérletek közül. Akadnak ezeknél még jóval terjedelmesebbek is, de úgy vélem, a mennyiség, azaz a terjedelem mellett a minőség, vagyis a szöveg értelme, érthetősége is fontos. Mindkét szempontot figyelembe véve én a leghosszabbak közül a következő három „palindrom varázslatot” tartom leginkább kiemelésre érdemesnek.

Kis erek mentén, láp sík ölén oda van a bánya rabja; jaj, Baranyában a vadon élő Kis Pálnét nem keresik. E remek, többszörösen összetett mondat szerzője Demők Béla, a Füles rejtvényújság egykori jeles rejtvényszerzője. Hogy a vér nem válik vízzé, azt érzékletesen bizonyítja, hogy a Füles utóbbi évekbeli számaiban rendszeresen találkozunk egy Demők Attila nevű szerző ügyes, szellemes rejtvényeivel. Gyanút fogva felvettem a telefont, s jól sejtettem: Demők Attila az imént közölt, szinte művészi palindrom mondat szerzőjének a fia. Na persze, az alma nem esik messze a fájától!

A másik feltétlenül ide kívánkozó csúcspalindrom napjaink alighanem legkiválóbb nyelvi játékosának, dr. Bencze Imrének az alkotása. A szerző – igen ügyesen, ezzel is könnyítve a hosszú mondat megértését – címet is adott művének. A cím, amely természetesen nem szerves része a nem kevesebb mint 105 betűből álló mondatnak, ez: Egy különleges textiltartósító eljárás. Maga a mondat, azaz a mű pedig ez: A Pap Robit előző Gerődnek lakkot ád Balla Fatima, a jó Gara fakó mókafaragója, amit a fallabdátokkal kendőre gőzöl e Tibor papa.

A harmadikra, amelyet bemutatásra kiszemeltem, történetesen éppen az iménti mondat kigondolója, Bencze Imre hívta fel figyelmemet. E kétségtelenül lenyűgöző, harmincnál is több mondatból álló palindrom szövegnek a szerzőjét egyébként – ha nem is személyesen, mert én csak halála után jó egy évtizeddel születtem – magam is jól ismerem, de nem mint nyelvi játékost, hanem mint a 20. század első negyedének egyik legragyogóbb sakkozóját. Breyer Gyuláról van szó, aki annak ellenére, hogy a sors rövidre szabta élete fonalát – mindössze 28 évet élt –, több kiváló sakkbeli teljesítményével is beírta magát a sakktörténelembe: új megnyitási eszméket dolgozott ki a királycselben, a spanyol megnyitásban és a budapesti cselben; 1921-ben 25 résztvevő ellen vakszimultán-rekordot állított fel, s korának több kiválóságát is legyőzte egy-egy csodálatos játszmában. Itt most hadd idézzem azt a több mint 180 szóból s jóval több mint 900 betűből álló alkotását, amely, ha egy kissé csapongó, talányos megfogalmazásban is, de valójában egy szép szerelmi vallomás.

Nádasi K. Ottó Kis-Adán, májusi szerdán e levelem írám. A mottó: Szívedig íme visz írás, kellemest író! Színlelő szív, rám kacsintál! De messzi visz szemed… Az álmok – ó, csaló szirének ezek, ó, csodaadók – elé les. Írok, íme, messze távol. Barnám! Lám, e szívindulat Öné! S ím, e szív, e vér ezeket ereszti ki: Szívem! Íme, leveled előttem, eszemet letevő! Kicsike! Szava remegne ott? Öleli karom át, Édesem! Lereszket „Éva-szív” rám. Szívem imád, s áldozni kér réveden, régi gyerekistenem. Les, ím. Előtte visz szíved is. Ég. Érte reszketek, szeret rég, és ide visz. Szívet – tőlem is elmenet – siker egy ígérne, de vérré kínzod (lásd ám: íme, visz már, visz a vétek!) szerelmesedét. Ámor, aki lelőtt, ó, engem, e ravasz, e kicsi! Követeltem eszemet tőled! E levelem íme viszi… Kit szeretek ezer éve, viszem is én őt, aludni viszem. Álmán rablóvá tesz szeme. Mikor is e lélekodaadó csók ezeken éri, szól: „A csókom láza de messzi visz! Szemed látni csak már! Visz ölelni! Szoríts!” Emellek, Sári, szívemig. Ide visz Ottó. Ma már ím e levelen ádresz is új ám. Nádasi K. Ottó Kis-Adán

Az ilyen példák láttán talán nem tetszik túlzónak sem az a megállapítás, hogy a palindrom remek nyelvi játék, sem az, hogy anyanyelvünk nemcsak egyik legfőbb nemzetösszetartó erőnk, hanem egyúttal csodálatos játékszer is.

Fejezze be palindrommal!

A palindrom remek nyelvi játék – írtam néhány sorral feljebb. Most, hogy már bemutattam seregnyi példát – köztük csúcsteljesítményeket is –, illő, hogy a szórakoztatáson, az oda-vissza ugyanúgy olvasható szavakra, mondatokra való rácsodálkoztatáson túl interaktivitásra, kereken kimondom: játékra is rábírjam, rávegyem olvasóimat. Ennek az interaktivitásnak számos formája van, illetve lehet. Mondok is egy példát, csupán szemléltetésül. Baráti társaságok tagjai, amikor a mindennapi bulizáson, internetes chatelésen, tévénézésen stb. kívül valami másra, egyébre is vágynak, megtehetik, hogy például azt mondják: ma palindrom mondatokat, azaz tükörmondatokat fogunk alkotni, mégpedig versenyszerűen! Az erre vállalkozók közös megegyezéssel kijelölnek egy olyan palindrom szót, szóalakot, amely oda-vissza ugyanaz. Mondjuk, például ezt: láttál. Ezt a szót egy megalkotandó mondat tengelyének tekintik. A játék résztvevőinek két irányban való bővítéssel ebből a szóból, szóalakból kell megadott idő, mondjuk, tíz, húsz vagy akár harminc perc alatt olyan tükörmondatot szerkeszteniük, amelynek az általuk kijelölt szó, ez esetben tehát a láttál igealak áll a tengelyében. Mivel ezt most nem faladatnak szánom, hanem, mint már említettem, csupán szemléltetésnek, mindjárt be is mutatok néhány példát arra, hogy a résztvevők által kijelölt „tengely”-szót hogyan lehet mondattá bővíteni: Tibor, láttál Robit? Te pék, láttál képet? Te, te nem láttál menetet? Rám láttál már? Tetemén, Ákos, láttál soká németet?

Aki a leghosszabb, legszellemesebb mondatot építi fel, az a győztes, de az sem baj, ha holtverseny lesz, és mindenkit győztesnek hirdetnek ki. Ezt a játékot egyébként lehet „bokrosítva” is játszani, vagyis úgy, hogy a játékvezető (aki ilyenkor nem vesz részt a játékban) egyszerre több tengelyt jelöl ki, s a játékosok maguk választhatnak közülük egyet a maguk számára. Azután húsz vagy harminc perc elteltével értékelik az együttes eredményt, s közösen állapítják meg a sorrendet. Felsorolok néhány lehetséges „tengely”-szót, egy-egy rövid példamondattal:

KEREK – A Jákob kerek bokája.

GÖRÖG – Ikreket görög teker ki.

KENDNEK – Tegyek kendnek kegyet?

LEVÉVEL – Netti som levével mos itten.

TÖKÖT – Eleven tököt nevele.

KITEHETIK – Te mező, kitehetik őzemet!

DAGAD – Mónika, dagad a kínom!

INTEGETNI – S e pék rám integetni már képes?

Arra nézve szemléltető példának, hogy a nyelvi játékok többnyire nagyon alkalmasak arra is, hogy interaktívvá váljanak, s hogy a palindrom szintén ilyen nyelvi játék, úgy gondolom, elég is ennyi. Most azonban következzék az a palindromjáték, amelyet a címben már fel is tüntettem ekképpen: Fejezze be palindrommal! Olyan mondatokat szerkesztettem, amelyeknek az utolsó szava – tehát csupán egyetlen szó, szóalak! – hiányzik. Olvasóimnak nincs más feladatuk, mint hogy megkeresik és meg is találják azt a szóalakot, amely befejezi a mondatot, s amely tökéletes palindrom szó, ugyanis oda-vissza ugyanaz! (A mondatok végén látható kipontozások minden pontja egy betűjegyet jelez.) Úgy ítélem, kellőképpen érdekes, s ráadásul nem is nehéz ez a feladat, de azért elképzelhető, hogy egyik-másik mondat befejezésére nem sikerül azonnal rátalálniuk. Nos, mindössze egyet kell lapozniuk, mivel a fejezet végén ott találják a megfejtéseket. Jó szórakozást!

 1. Nehéz lesz megnyerni a partit ilyen . . . . . .

 2. A vegetáriánusnak zöldség meg gomba az . . . . . . .

 3. Jó a sárgadinnye, de még jobb a . . . . .

 4. Ékszerben jobban szeretem a karkötőt a . . . . . . .

 5. Nekem ma este még a könyvtárba is el kell . . . . . .

 6. Ez a cica egy tenyérben is elfér, olyan . . . . . . .

 7. Ha már kevés a hely, akár a „Megtelt” táblát is . . . . . . . . .

 8. Már több hónapja nem volt ötös . . . . . . .

 9. Régen a legtöbb lány büszke volt a féltve őrzött . . . . . . . .

 10. Pirinek szokása volt még a vonatablakból is sokáig . . . . . . . . .

 11. Vigyázz a kezedre, ha a kést a sültbe . . . . .

 12. Nekem a legkedvesebb nyári sporteszközöm a . . . . .

 13. Remélem, a jégverés nem okozott kárt a lenednek és . . . . . . . . . . .

 14. Olyan jól bedörzsölted fájó vállamat, hogy elmehetnél . . . . . . . . .

 15. A vihar mindenképpen utolér, hiába menekülök . . . . .

 16. Ha nem akarsz felkelni, akkor én hiába . . . . . . . . . . .

 17. Kánikulában jólesik jégbe hűtött teát . . . .

 18. Emlékszem, egyszer elkóborolt a pulija a falunk . . . . . . . . . .

 19. A szoborról ebben a pillanatban lehullott a . . . . .

 20. A gazda szakadatlanul kínálgat bennünket a hegy . . . . . . .

Palindrom szókapcsolatok

A tökéletes, azaz tiszta palindromokkal tucatnyi más módon is lehet játszani. Megtehetjük többek között, hogy olyan mondatokat alkotunk, amelyeknek minden szava önmagában tiszta palindrom. Bencze Imre például másfél oldalnyi olyan értelmes szöveget alkotott, amelynek minden szava tiszta palindrom. Íme, néhány mondat SeresAnna – már a név is árulkodó! – monológjából: Ó, jaj, magam kopok! A mám ege setétes. Kelek, kötök, Tibit mosom. Ócsó malátatálam magam melegelem. A teknőnket magam merem, abba’ a mezem s a motyóm magam mosom. A minim setétes s ó, s a midim, jaj, őrét érő (azaz filléres, keveset érő) lepel, magam metsztem lobogóból. Bencze Imre briliáns ötlete egy olyan lexikon összeállítása is, amelyben a lexikonban szereplő személyek szócikke kivétel nélkül egy-egy olyan palindrom mondat, amely valamiképpen a szóban forgó személyre vonatkozik. Néhány példa: Gaugin: Már Tahiti hat rám | Hamupipőke: A bálba hajtja hablába | Lucifer: Kénnel e gödrök örök ördöge lennék?! | Quasimodo: Rút úr | Rothschildok: Pénznép | Vak Béla: Látó vótál? Stb. A Nyelvi Játékok Klubjának tagjai közül többen palindrom névjegyeket is készítettek, amelyekben a névjegy tulajdonosának nevén kívül többnyire valamilyen egyéb adat is szerepel: foglalkozás, lakóhely vagy egyéb. Néhány példa, szemléltetésül:

Anélkül, hogy tovább is sorolnám, még miféle elmés játékokat gondolhatunk ki a palindromok segítségével, illetve jóvoltából, e fejezet lezárásául ismét egy feladványnyalábot nyújtok át olvasóimnak. Összeállítottam egy olyan meghatározássort, amelynek megfejtése mindegyik esetben egy palindrom mondatka vagy szókapcsolat. Szemléltetésül, íme, egy egyszerű példa: A közkedvelt üdítőital félrevezető. Megfejtése: A kóla csalóka. Ennyi előzetes magyarázat, azt hiszem, bőségesen elegendő, de azért még további segítséget is nyújtok olvasóimnak azzal, hogy a meghatározásoknak megfelelő palindrom szókapcsolatok terjedelmét betűjegyeik szerint kipontozva s a szóközöket is jelölve megadom. Azt nem mondom, hogy mindegyik most következő kis feladványnak a nyitját könnyű meglelni, de hogy legalább néhány perc erejéig érdemes velük „múlatni” az időt, abban egészen biztos vagyok. A megoldás pedig, mint mindig, ismét megtalálható rögtön utánuk, a fejezet végén. Tehát jó „időmúlatást” kívánok!

1.Fondorlatos száraz lomb: . . . . . . . . . .

2.Csiga tapogatójához hasonló formájú ütőszerszám: . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Nem is pottyan ki: . . . . . . . .

4.Mágneses ez a hívó mozdulatod: . . . . . . . . . . . . .

5.Ma a menyasszonyomon a sor: . . . . . . . . . . . . .

6.Ismét fékezhetetlen a károgó madár: . . . . . . . . . . . . .

7.Füves helyen fiatal nőstényszarvas táplálkozik: . . . . . . . . . . . . . . .

8.Neked ront a teherhordó: . . . . . . . . . . . . . . .

9.Bőrkikészítő iparos hiteget: . . . . . . . . .

10.Lefelé görbülő szoknyák: . . . . . . . . . .

11.Egyszerű frizurája nem valódi: . . . . . . . . . . . . .

12.Két személy közülük csinos, ápolt: . . . . . . . . . . . .

13.Hírtovábbító eszközeid pénzbeli értéke: . . . . . . . . . . .

14.Számos emberen van fém fejfedő: . . . . . . . . . . .

15.Gabonakévékből rakott keresztjei sértetlenek: . . . . . . . . .

16.Nem költözik el a galambom: . . . . . . . . . . . . .

17.Balatonalmádi számos víg kedélyű polgára: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.Számos meghúzott kötélhurok nagyon piszkos: . . . . . . . . . . . . . . .

19.Számtani műveletet végez a moszkvai polgár: . . . . . . . . . . . . .

20.Ez a vízi átkelőhely vérrel van szennyezve: . . . . . . . . .

Megfejtések

Oda-vissza ugyanaz!

Fejezze be palindrommal! 1. Lappal. 2. Eledele. 3. Görög. 4. Láncnál. 5. Mennem. 6. Icipici. 7. Kitehetik. 8. Találat. 9. Erényére. 10. Integetni. 11. Döföd. 12. Kajak. 13. Kenderednek. 14. Kenőnőnek. 15. Előle. 16. Keltegetlek. 17. Inni. 18. Kanászának. 19. Lepel. 20. Levével.

Palindrom szókapcsolatok. 1. Ravasz avar. 2. Csáp alakú kalapács. 3. Ki se esik. 4. Delejes e jeled. 5. Arám soros mára. 6. Újra vad a varjú. 7. Legelőn ünő legel. 8. Rád rohan a hordár. 9. Tímár ámít. 10. Kajla aljak. 11. Sima haja hamis. 12. Ketten nettek. 13. A rádióid ára. 14. Sok a sisakos. 15. Kepéi épek. 16. Marad a madaram. 17. Sok almádi vidám lakos. 18. Sok csomó mocskos. 19. Szoroz az orosz. 20. Véres e rév.

Oda-vissza nem ugyanaz!

Nem bizony! Egy rövidebb vagy akár hosszabb út oda és vissza való megtételekor sem, hiszen számtalanszor azt tapasztaljuk, hogy odafelé egészen más fák, házak, útjelző táblák tűnnek szemünkbe, mint visszafelé jövet, de a szavak, mondatok világában sem. Persze a palindromokra – legalábbis a tökéletes, tiszta palindromokra – nem érvényes ez a megállapítás, ám már az előző fejezetből kiderült, hogy olyan palindromok is vannak, amelyeknek visszafelé is van értelmük, de más, mint az elölről olvasott szavaké, szövegeké. Ezeket a szakirodalomban elterjedt kifejezéssel magam is átköltő palindromoknak neveztem, de bővebben akkor nem szóltam róluk, csupán jeleztem, hogy még majd jönnek. Hát, jelentem, megjöttek.

Csakhogy vannak határesetek is! Egy effélét már voltaképpen be is mutattam akkor, amikor idéztem egy olyan három-négy soros, több mondatból álló szöveget, amelynek minden szava tiszta palindrom. Azonban álljon meg a menet! Attól, hogy egy mondat minden szava tiszta palindrom, az egész mondat egybeolvasva korántsem lesz ugyanaz! Ha azt mondom: kerek menyem szász, ezzel azt fejeztem ki, hogy fiam dundi felesége egy német népcsoporthoz tartozik. Ha ellenben visszafelé olvasom el a három tükörszóból áll szöveget, mondatocskám értelme az, hogy szász származású menyem meglehetősen duci. Ugye ez már más?

Határesetnek tekinthetjük az olyan palindrom verseket is, amelyeket visszafelé kell olvasni ahhoz, hogy ugyanazt jelentsék, mint odafelé, ám nem egyvégtében, elejüktől a végéig kell őket olvasni, hanem soronként. Voltaképpen tekinthetjük e verseket tiszta palindromnak is, de megítélésem szerint inkább ide, az átköltő palindromok közé tartoznak. Mivel így is, úgy is megérdemlik a figyelmet, hármat is bemutatok közülük. Az első Csiba László komáromi nyelvi játékosnak nyelvhelyességi szempontból nem teljesen kifogástalan, de rendkívül szellemes „öszvér”-négysorosa, amely tehát soronként olvasandó vissza. A „vers” címe: Vallomás. Íme a mű:

A ló szóla:

Tömör örömöt

Rám a szamár

Ajka rakja.

Másodjára Malomsoki István Tavaszköszöntőcímű, hasonlóképp olvasandó versét idézem Bedő J. István Észforgató című könyvéből merítve:

Ó, tavaszavató

Szent nesz:

Szellő, köllesz.

A bohó, hóba

A mezők őze ma,

Néz. Én

Meg egem

Nézem. Mezén

Kék

Kicsi csík.

Ó, tavaszavató

Szent nesz:

Szellő, köllesz.

Végül a harmadik verses példa, Bencze Imrének egy limerickben, ebben a különlegesen szigorú strófaszerkezetű formában írt versikéje, amelynek már a címe is utal a versformára. A cím ugyanis ez: Betűpalindrom-limerick.

Degesz úr, a fafarú, Szeged,

Tehetős, legelsőt ehet.

A gárdanadrága

Agárdi – mi drága! –

De persze tököt esz, reped.

Határesetnek számít az is, amikor a visszafelé olvasott szöveg a szó szoros értelmében nem jelent semmit, de valamit mégis kifejez, érzékeltet, sejtet, hiszen máskülönben nem használnánk. Ennek szemléltetése végett ezúttal Szabó Lőrinc Tücsökzene – Rajzok egy élet tájairól című csodálatos versfüzéréből idézem a 116. számút, illetve annak elejét s végét.

Az erős isten

„Aru kankaru netsi sőre za:”

Dördűlt meg bátyám vidám basszusa,

A nagybácsimé, aki szeretett

(„kedvelt hívünk s öcsénk”, így nevezett);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Aru kankaru!” – dördűlt a szava:

„Az erős Isten uraknak ura!”

Mellőzve most már a határeseteket – noha még van jó néhány, s mi tagadás, e fejezet végén egyet majd mégis idekapcsolok, ráadásként! –, rátérek az olyan szavak, illetve összemesterkedett mondatok bemutatására, amelyek kétségkívül átköltő palindromok, azaz oda-vissza egyarán olvashatók, de nem azonosak. Előbb néhány szót, szóalakot sorolok fel, csupán szemléltetésül: adoma – amoda, alán – nála, bál – láb, daru – urad, ezer – reze, gól – lóg, ingovány – nyávogni… Ez utóbbinak „felfedezését” egyébként többen Karinthy Frigyesnek tulajdonítják, de tévesen. Már a 19. század első felének jeles költője, Sárosi Gyula is tudatosan élt az ingovány – nyávogni játékos kettősséggel. Olyannyira, hogy még klasszikus verssorokba foglalt talányt is készített belőle a következőképpen:

Nyolc betű – három tag – föld nedvessége egészen;

Fordítsd meg, s olvasd, a macska tulajdona lészen.

Az oda-vissza más értelmű mondatok szerkesztése hasonló a „szabályos” rákmondatokéhoz, csak itt nem célszerű az oda és vissza egyaránt olvasható részeket egy mondattá összekapcsolni, egyszerűen azért, mert az összeolvasás túlságosan abszurd mondatot „eredményezne”. Nézzük csak! Itt van ez a meglehetősen ritka, de értelmes határozószavunk: estidőben. Ez nem tiszta palindrom, sőt nem is palindrom, hiszen visszafelé olvasva semmit sem jelent; így hangzik: nebőditse. Ha azonban észrevesszük, hogy egy kis helyesírási csalással (i > í) ez az addig értelmetlen hangsor értelmessé válik (= ne bődítse!),ráadásul hozzá is illik az eredeti, tehát odafelé olvasható részhez, s ilyenformán egy az esti rádiózásra, illetve a csendrendelet betartására utaló figyelmeztetéssé változik (Estidőben ne bődítse!); máris tökéletes palindrom mondat lett belőle. Más esetekben azonban ilyen összekapcsolási lehetőség nem kínálkozik, sem önmagában, sem egy tengelyszó vagy akár egyetlen hang közbeiktatásával. (Ez utóbbira egy egyszerű példa: lola + d + alol = Lola dalol.) Nos, ha nincs ilyen lehetőség, akkor „születik” átköltő palindrom. Egy-két példa:

A lánya ma madarászik – Kiszárad a mama nyála.

Savó, lőre, aszúbor; ki mit szeretne? – Enter Eszti mikrobusza erőlovas.

Rúzs szárad Erika kezén, arra, kacsóin! – Ni! Ó, csak arra nézek, akire darázs szúr.

Ebben a palindromműfajban – tehát az átköltő palindromokéban – az oda-vissza teljesen más jelentésű mondatok kieszelése jóval kevésbé szokásos, mint a tiszta palindromok műfajában. Talán Lápi Pál, a rákmondatok divatba hozója a ludas ebben, mert ő csak a tiszta palindromokkal ügyeskedett, de lehet, hogy egyéb okokat is kereshetnénk. Ám nagyon érdekes, hogy a palindromon alapuló rejtvények, talányok kigondolói éppen ezt a palindromfajtát részesítik előnyben. Minden dicsekvés nélkül, de azért örömmel állapíthatom meg, hogy az Anyanyelvápolók Szövetségének Édes Anyanyelvünk című lapja többször is közölt ilyen típusú fejtörőket. A következőkben részben ezekre, részben egyéb forrásokra is támaszkodva be is mutatok olvasóimnak néhány ilyen rejtvényfajtát. Bízom benne, hogy örömet szerzek vele.

Egy helynevet keresünk!

E fejezet elején már utaltam a 19. századi Sárosi Gyulára, aki az ingovány – nyávogni szópárt megrejtvényesítette. Nos, Cukor diók szép fogak alá című sorozatában ezt a disztichonban írt rejtvényversikét is ott találhatjuk:

Négy betű – nagy város – fekszem nem messze Mohácstól,

Visszafelé mondván búza verője leszek.

Olvasóim nyilván könnyen megbirkóznak e feladattal, azaz kitalálják a megfejtést. Természetesen Pécs az a nagy város, amelyre a rejtvény utal, s amely visszafelé olvasva csakugyan „búza verője”, tehát ’rúdból és a végére szíjazott hadaróból álló, a szemtermés kiverésére való eszköz’, vagyis csép.

E mellé a Pécscsép pár mellé nagyon ide kívánkozik egy ceglédi nyelvi játékosnak, Szalkai Miklósnak néhány településnevünk oda- és visszafelé való olvashatóságára épülő következő kedves, szójátékos versikéje:

Sok oly szót terem nyelvünk tája,

Melynek értelmet nyer visszája.

Városnevek… Lássunk csak párat!

Török vívta a büszke várat.

Bikavér itt a hegy leve.

Történelem – mégis REGE.

Metropolisz a Tisza-parton:

A legszebb városunknak tartom.

Ám engem az a vágy legyez:

Pénztárcám legyen ily DEGESZ.

Visz a vonat a Duna-tájon.

Falu. Nevét fordítva látom:

DRÁGA. Bennem kérdések rágnak:

A szívünknek vagy pénztárcánknak?

ASZÓD. Mint a többi városka.

„Jav, nev.” intézet, vasút, posta.

Ám ha nevét fordítva nézed,

Ha magyar vagy, felgyúl a véred.

Persze, nem támadhatatlanok ezek a sorok. Nem nehéz észrevenni, hogy az Aszód – Dózsa párban a visszafelé olvasásnak más szabálya érvényesül, mint a Szeged – degesz párban. De nem baj, a kétjegyű mássalhangzók tekintetében pedig különösen nem, hiszen mindkét eljárás védhető.Egy kis lazítás pedig a játékban, ha szellemességgel párosul, különben is megengedhető, mint erre már könyvem más helyén is utaltam. Elvégre minden anyanyelvi játék a lazítás, a szórakoztatás, a gyönyörködtetés, az üdítő és hasznos időtöltés jegyében fogant. Most pedig, e szakasz befejezéséül, következzék – ezúttal már feladványként – egy olyan kis sorozat, amelynek minden darabjában csakugyan egy helynevet keresünk!

Tíz meghatározást adunk. Mindegyikre egy olyan szóval kell felelni, amely visszafelé olvasva egy magyar helységnév. Vajon sikerül-e mind a tízre rátalálni? (Ha máshol nem, a fejezet végén egészen bizonyosan. De azért nem árt egy-két percnyi fejtörés!)

Oda-vissza más – verben

Ez a kis feladatcsoport a palindrom egyik mesteri „művelőjének”, Bencze Imrének kedves, játékos kis sorozata az Anyanyelvi rejtvénytár című kötetből, amely az Oktatási és Kulturális Minisztérium meg az Anyanyelvápolók Szövetsége által közösen meghirdetett pályázatra beküldött, díjnyertes munkák legjobbjait tartalmazza. Amellett, hogy bebizonyítja: versben is lehet az átköltő palindromokkal játszani, biztos vagyok benne, hogy jó szórakozást nyújt olvasóimnak. (Megoldások a fejezet végén.)

1.Oda: lányka neve,

Vissza: inka „teve”.

2.Oda: hideg fegyver,

Vissza: égszín reggel.

3.Oda: madár az égen,

Vissza: férjed (volt régen).

4.Oda: macska igéje,

Vissza: mocsár s vidéke.

5.Oda: szép hajadon,

Vissza: szádban vagyon.

6.Oda: juhok a réten,

Vissza: hajadon – Péten.

7.Oda: fűszereznek vele,

Vissza: facsoportnak neve.

8.Oda: házad helye,

Vissza: égtáj neve.

9.Oda: Bécsben ez a szép,

Vissza: úr, ki frigyre lép.

10.Oda: kecses rőtvadam,

Vissza: nyájam rajta van.

Oda-vissza más – prózában

Az előbbi rejtvénysorozatnak pandanjaként, kiegészítője gyanánt most álljon itt ugyanannyi kis feladvány, ezúttal prózában. A jobb áttekinthetőség végett ezúttal a bal és a jobb oldalon közlöm a meghatározásokat, s olvasóim a két definíció közé írhatják be a mindkettőnek megfelelő szót, szóalakot, amelyek mindegyike átköltő palindrom. Ha valóban beírják a megfejtést, s nem csupán fejben oldják meg a feladatot, azt javaslom, csupán ceruzával tegyék.

A helyes megoldásokat, ha olvasóimnak esetleg gondot okoz egyik-másik meghatározáspár, a fejezet végén találhatják meg. Most pedig még megjegyzem, de nem rejtvények formájában, hanem csupán érdekességként, hogy akár olyan jelzős kifejezéseket is alkothatunk, amelyeknek első szava pontosan visszája a másodiknak. Pontosabban, stílusosabban inkább a második a visszája, az első pedig az „odája”. Hát nem? Íme, néhány példa!

Búvalbélelt omladékok: Komor romok.

Balga erődítmény: Dőre erőd.

Számtalan hím állat: Sok kos.

Vörhenyes szúrófegyver: Rőt tőr.

Élemedett korú betűk a papíron: Koros sorok.

Akinek kedve van hozzá, találjon ki hasonlókat!

Megforgatott nevek

Úgy érzem, itt is sikerül egy sajátos és érdekes palindromjátékot ajánlanom olvasóim figyelmébe. A rejtvénytípus kigondolója a fegyverneki Doroszlai Elekné, aki hosszú éveken át törzsszerzője volt az Édes Anyanyelvünk folyóirat Pontozó című rejtvényrovatának. Olyan mondatok következnek, amelyek mindegyikének két kipontozott része is van (a pontok egyúttal a betűjegyek számát is jelzik). Az első kipontozott rész mindig egy többé-kevésbé közismert utónév, a második pedig ugyanaz a betűsor, de megfordítva, azaz fordított sorrendben. Ez a második kipontozott rész önmagában nem értelmes, de mivel a mondat éppen ezekkel a kis beírt darabokkal válik érthetővé, jogosan tekintjük ezt a fejtörőt is palindromrejtvénynek. Vajon olvasóim meg tudják-e oldani mindegyiket? (A megfejtést a fejezet végén természetesen megadom.)

 1. A kis . . . . szeret . . . . ba járni.

 2. . . . . . erősködik, hogy ilyet . . . . . m mond.

 3. Vigyázz, . . . . , túl nagy ez az . . . . , hamar kifulladsz!

 4. . . . . , netán . . . . ba szállt a bátorságod?

 5. Ha . . . . . el nem kap, nem tudom, nem . . . . - . orra!

 6. . . . . szülei az állomáson várta . . . .

 7. . . . . , a szenvedélyes vadász . . . . vágyik a leginkább.

 8. . . . . kel mindig szívesen útra . . . . k.

 9. . . . . . kávét d . . . . . is konyhájában.

 10. . . . . . bősége . . . . . esíti a kávéját.

 11. Azt hiszem, . . . . . . . . . . . . autogramot.

 12. . . . . . lámpalázas, s ez erő . . . . . tolja előadásában.

 13. . . . . a fal mell . . . . asztotta kerékpárját.

 14. . . . . . . kabátján a p . . . . . . gáns.

 15. Megérkezett . . . . . , . . . . . sokáig vártam.

 16. . . . . . szomorúan konstatálta, milyen . . . . . sikeredett a fényképe.

 17. . . . lánya egy kissé kor . . . n.

 18. . . . . . . büntetése majd cs . . . . . . lik végre.

 19. A helyi börtönöket vizsgálva . . . . . . . meglátogatta az . . . . . . . okat.

 20. . . . . . tehetséges zenész, de zeneszerzőnek korántsem egy . . . . .

Szótagpalindrom

No, igen, az ígért ráadás! Ez napjaink legelkötelezettebb és alighanem legtalálékonyabb nyelvi játékosának, Bencze Imrének leleménye. Kigondolta azt a palindromfajtát, amely oda- és visszafelé egyaránt olvasható ugyan, sőt ugyanaz oda- és visszafelé, de csak akkor, ha a szót vagy szókapcsolatot, akár mondatot nem betűnként, hanem szótagonként olvassuk visszafelé. Itt van például ez a szóalak: imamalmai. Ha visszafelé olvasom, az eredmény: iamlamami. Ez nem palindrom, mondhatják rá olvasóim, ám ne siessék el a véleményalkotást! Kérem, nézzék meg ugyanezt a szóalakot szótagokra bontva, s olvassák el úgy visszafelé, hogy a szótagokat kapcsolják egymáshoz. I-ma-mal-ma-i. Visszafelé: i-ma-mal-ma-i. Vagy még egy példa, de most már olyan, amelyhez meghatározást is adok: ’ruháját tépő ókori római (ember)’. Vajon mi lehet az a szó, amely megfelel ennek a meghatározásnak, s ráadásul szótagpalindrom? Elárulom: tógaszaggató. Leírom szótagolva is, hogy megkönnyítsem a visszafelé való elolvasást: tó-ga-szag-ga-tó. Olvassuk el most el visszafelé a szótagok alapján! Az eredmény: tó-ga-szag-ga-tó. Hát nem remek ötlet és pompás játéklehetőség? Nos, ez az a palindromfajta, amely voltaképpen tiszta palindrom, de csak akkor, ha a szótagolási szabályt érvényesítjük. Ha nem, akkor az idézett példának ez a visszája: ótaggazsagót.

E fejezet végén ilyen szótagpalindromokból összeállított rejtvénysorozatot mutatok be, Bencze Imre nyomán. Mégpedig, hogy még érdekesebb legyen a feladvány, nem is szavakra, szóalakokra kérdezek rá, hanem több szóból álló, néha talán kissé morbidnak tűnő, de a definícióknak mindig pontosan megfelelő szókapcsolatokra, mondatokra. Ha olvasóim rátalálnak a megoldásokra, elismerést érdemelnek. Ha nem, olvassák el a megfejtéseket a fejezet végén. Akkor is jól fognak szórakozni!

 1. Egy lhászai ember óvta dromedárodat

 2. Fondorlatos javaslat márciusra

 3. Hatással van fél tucat derék kiskorúra

 4. Kiszolgált kijevi patás állat

 5. Augusztusi nagypiac egy nyugat-magyarországi kisvárosban

 6. A te dámáddal sétafikál egy koppenhágai a gyalogjárón

 7. A plébános fából készült, színét vesztett dohányzóeszköze

 8. Az egyik magyar megyében felszökken a hőmérséklete

 9. Vaddisznószőrből készült, sötét színű tisztítóeszköz

 10. Egy Kodály kedvelte felvidéki település tán gyommal van benőve

 11. Előnyös, ha a hét vezér egyikéé ez a kirándulóhajó

 12. Aprókat lépegetően esedező Péterke

 13. Észrevette Ida varázslatos itókáját

 14. Megszelídült egy szaporán lélegző, be nem tört rigai mén

 15. A fiatalkorú Gáspár szemorvosa az apró termetű Zsigmond

 16. Falát fehérre mázoló édesanya tekintete

 17. Balogék Vilmája ezen a napon csillogtatja szaktudását

 18. Bortároló helyiségedben fiad, Bence festeget

 19. Éjszakánként csupán tejet fogyasztok

 20. Koppenhágai író a hét közepén önző szokott lenni

Megfejtések

Egy helynevet keresünk! 1. Dácsa – Acsád. 2. Ihat – Tahi. 3. Pala – Alap. 4. Dög – Göd. 5. Ólmok – Komló. 6. Lecek – Kecel. 7. Romot – Tomor. 8. Ólra – Arló. 9. Satuk – Kutas. 10. Kaja – Ajak.

Oda-vissza más – versben. 1. Amál – láma. 2. Tőr – rőt. 3. Daru – urad. 4. Nyávogni – ingovány. 5. Lány – nyál. 6. Nyáj – jány. 7. Sáfrány – nyárfás. 8. Telek – kelet. 9. Schön – nős. 10. Őzem – mező.

Oda-vissza más – prózában. 1. Letét – tétel. 2. Kiabál – lábaik. 3. Atka – akta. 4. Létem – metél. 5. Óda – adó. 6. Pék – kép. 7. Eszik – kisze. 8. Akkor – rokka. 9. Dán – nád. 10. Telel – lelet.

Megforgatott nevek. 1. Ilus. 2. Enikő. 3. Mari. 4. Dani. 5. Emese. 6. Márk. 7. Ernő. 8. Elek. 9. Klára. 10. Dénes. 11. Amanda. 12. Ágnes. 13. Máté. 14. Elemér. 15. Erika. 16. Artúr. 17. Éva. 18. Etelka. 19. Barbara. 20. Ráhel.

Szótagpalindrom. 1. Tevéd tibeti védte. 2. Ravasz tanács tavaszra. 3. Hat remek gyermekre hat. 4. Veterán ukrán teve. 5. Sárvári nyári vásár. 6. Járdán delnőddel dán jár. 7. Papi fakó fapipa. 8. Zalában lobban láza. 9. Fekete sörtekefe. 10. Talán gazos Galánta. 11. Jó, ha Tasé e sétahajó. 12. Tipegősen esengő Peti. 13. Látta Ida csodaitalát. 14. Lett ziháló vadló házi lett. 15. Gazsi szemésze Zsiga. 16. Meszelő szülő szeme. 18. Bencéd pingál pincédben. 19. Tejen élek éjente. 20. Dán szerző önző szerdán.

Elrejtőzött nevek, szavak (intarzia)

Az intarziás bútort, azt hiszem, mindenki ismeri. Az olyan asztalt, szekrényt vagy más bútordarabot nevezzük így, amelyben másfajta fából, fémből vagy gyöngyházból készült betétek, berakások, olasz eredetű szóval intarziák vannak. Az ezekről elnevezett intarziajáték lényege pedig – részben már az előbbiekből is kikövetkeztethetően – az, hogy bizonyos neveket, szavakat úgy helyezünk el valamely szövegben, hogy ne harsogjanak ki belőlük, ne legyenek könnyen felismerhetők. Persze nem is annyira a nehezen felismerhetőségen van a hangsúly, inkább a szellemességen. A 18–19. században az intarzia még a titkosírások egyik válfajának, módszerének számított. Ilyen módon lehetett például utalni olyan személyekre, akiknek nevét nem lett volna tanácsos nyíltan emlegetni. A 20. századtól kezdve azonban ez a fajta névrejtés már alkalmatlannak bizonyult komoly titkos adatok továbbítására, ugyanakkor – főleg kávéházi, írói törzsasztalok mellett, játékos kedvű írók jóvoltából – vonzó társas időtöltéssé, játékos szellemi próbává szelídült. Köztudomású, hogy a 20. század nagy nyelvi játékosa saját nevét így csempészte bele egy róla szóló jóslatba: „magát egy égi kar inti: frigye sikerülni fog”,Londesz Elek hírlapíróét, a Pesti Napló munkatársáét pedig így: „Darwin meghalt fiatalon, de szelekciós elmélete örökké élni fog”.Talán mondanom sem kell: az a tény, hogy Darwin nem fiatalon, hanem 73 éves korában halt meg, egy jottányit sem csökkenti a szójáték szellemességét. Kosztolányi – Karinthyhoz hasonlóan – szintén saját maga míveskedte bele nevét intarziaként a következő kis szövegbe. Egy vendég panasza az étkezdében: „Itt rossz a koszt, ó lány, ide zsörtölődni jár csak az ember.”

Az intarzia mint játék tehát nagyjából a 20. század eleje óta gyönyörködteti – s hozza izgalomba – a nyelvi játékok szerelmeseit. De persze kisebb-nagyobb tematikai változtatások, szabálymódosítások, mint annyi helyen másutt, itt is megfigyelhetők. Ahogy könyvem megfelelő fejezetéből kiderül, az eszperente, vagyis a magánhangzók közül csupán egynek a használata már a 18. században is sok játékos kedvű embert „megfertőzött”, szinte rabjává tett, ám abban az időben a játékszabályok még nem voltak olyan szigorúak, mint ma. Az e és az é szépen megfért egymással. Ma az efféle lazaság már elképzelhetetlen. Debrecen egykori tudós tanárának, Varjas Jánosnak Megtért embernek énekje… című, 55 strófára terjedő poémája tulajdonképpen nem is nevezhető eszperentének, mert az elnevezésből nem derül ki, hogy a költeményben az e és az é egyaránt szerepel. Az intarziával is hasonlóképpen vagyunk. Mind Karinthy, mind Kosztolányi példája jól mutatja, hogy a megfelelések nem tökéletesek. Karinthy intarzianevéből hiányzik a h, az y-tpedig i helyettesíti, Kosztolányiéban viszont a rövid o-ból hosszú lett, a Dezső név ő-je ellenben megrövidült. Napjaink intarziafaragói ilyen pontatlanságot már nemigen engednek meg maguknak.

Tematikailag is jelentős változások mentek végbe. Míg a múlt század elején a nevek elrejtése, valamilyen szövegbe intarziaként való beépítése volt a leggyakoribb cél, a század második felében az intarziajátékok újabb fajtái, típusai is kifejlődtek, s jócskán el is terjedtek. Ha akarnám, sem tagadhatnám, hogy ebben némi szerepem nekem is volt, ugyanis Lukácsy András Elmés játékok, játékos elmék című, a nyelvi játékokkal foglalkozók számára szinte megkerülhetetlen művének harmadik, bővített kiadásában a jeles szerző említést is tesz erről. Könyvében többek között ezt olvashatjuk: „Fellendülést hozott a hazai »intarziaéletbe« a televízió. Grétsy László nyelvész népszerű Szójátékklubjában a nyelvi fantázia próbájaként nemcsak egyes neveket, de egész név- vagy szósorokat kellett elrejteni egy történetbe. Vagy pedig ugyanazt a nevet többször. Vagy versben. A játékban részt vevők leleményességét dicséri, hogy a legnehezebb feladványokra is kitűnő megoldások születtek.” Ilyen, kívülről jövő, de a valóságnak megfelelő be- (vagy ahogy újabban mondják: fel-) vezetés után ebben és a következő fejezetben az intarziajátékok és -rejtvények több fajtájával is igyekszem megismertetni az olvasókat, részben szemléletes példák, részben megoldandó feladványok formájában.

Intarziasorozatok

Mielőtt maguknak a sorozatoknak a feltálalására térnék, el kell mondanom, hogy az intarziarejtvényeknek több nehézségi fokozatuk van. Egy hosszabb, jobbára összetett szóban rátalálni egy benne rejtőző rövidebbre sokszor szinte gyerekjáték. Iskolai nyelvi vetélkedőkben számtalanszor kipróbáltam, s így bátran állíthatom: ha előre megmondjuk a diákoknak, hogy az általunk nekik „feladott” szavakból egy-egy, intarziaként a szóban lapuló keresztnevet kell megtalálniuk, ezt a feladatot minden írásos forma nélkül, pusztán hangzás, hallás alapján is néhány másodperc alatt megoldják. A bábelőadás szóból a tanulók hamar ráakadnak a benne rejtőző Ábel névre, a narancsillatból pedig a Csilla névalakra. Még felsorolok néhányat, szinte kapásból, de nem is rejtvény formájában, csupán szemléltetésül: hadizsákmány (Izsák), látszattilalom (Attila), kerékagy (Réka), gyomorbántalom (Orbán), petrezselyemmag (Emma), rágalomária (Mária), pulóveranyag (Vera), harmincegy (Ince), emelődaru (Előd) stb.

Ez tehát az alapfok. Nehezebb a feladat akkor, ha nem egyszerűen kiolvasni kell a szóban ott rejtőző intarziát, hanem kitalálni a feladványban található kipontozás alapján. Akkor – szintén a keresztneveknél maradva – így festenek a feladatok (egyébként ezek inkább olvasás, mint hangzás alapján kitalálásra valók): har . . . . . jusz (Csaba), te . . . . . xi (Herta), str . . . . . vos (Andor), vét . . . . var (Elza), ten . . . . . . . gás (Gerzson) stb.

Színesebb, érdekesebb a játék, ha nem egy-egy összetett szóból, hanem egy viszonylag rövid mondatból kell rájönni a hiányzó, tehát kipontozott névre vagy szóra. Ilyenkor szintén fontos, hogy a pontok helyesen tájékoztassák a megfejtőket. Minden betűjegy egy pont, a legutóbbi példában látottGerzson név pontjainak száma tehát hét.

Ennyi előzetes után most már következzék két intarziarejtvény, illetve -sorozat. A megoldásokat, bár nem nehezek, ezúttal már csak a fejezet végén adom meg. Jó fejtörést!

Állatsereglet

Olvasóim megnyugtatására legalább annyit megjegyzek, hogy a megfejtésekhez nincs szükség különösebb állattani szakmai jártasságra; jobbára ismert állatok (emlősök, hüllők, madarak stb.) neve szerepel az intarziafeladványokban. Persze az azért nem zárható ki, hogy egyik-másik meggondolkodtatja fejtőjét.

 1. A lány sárga, rö . . . . . kott szoknyát viselt.

 2. A túrázó háro . . . . . . . kar megmászni.

 3. Peti a naran . . . . ű fagylaltot szereti.

 4. Nem jó, ha beszéd közben ha . . . . nk.

 5. Ez a ka . . . . . . életlen.

 6. Az utcákon s . . . . . szok.

 7. Kan . . . . . . . ér és minden az asztalon van már.

 8. Péter bu . . . . . matot kapott.

 9. Este nem zártam be a ka . . . . t.

 10. A birkózó fölé . . . . . usgyőzelmet aratott.

 11. A por . . . . csi, de tiszta.

 12. Tegnapra vár . . . . . gyomat.

 13. Megjöttek az ecse . . . . lyák.

 14. Szép kan . . . . . pható az üzletben.

 15. Ez a be . . . . . . . r iparát dicséri.

 16. Több e . . . . . sztenyefát láttam.

 17. A szomszédom tom . . . . . részeg.

 18. Min . . . . . . . rokonaira maradt.

 19. A te . . . . . rítéssel van körülvéve.

 20. Zsu . . . . . . ogta a fegyvert a betolakodóra.

 21. Ez a . . . . . . jnos elveszett.

 22. Kubai szi . . . . . liusban érkezik.

 23. A tolvajt ez a . . . . . gadta torkon.

 24. Folytathatnánk, de . . . . . gyon késő van.

 25. Mind vesztébe ro . . . . . . nútlanul.

 26. Nem tudom, ho . . . . . édula, amelyre felírtam a telefonszámot.

 27. A szer . . . . ugusztusban is nyitva van.

 28. Irma a szolid mintáza . . . . . nit szereti.

 29. Es . . . . . . ka is megkerülhet.

 30. Egy csa . . . . . . . a szállt a fa tetejére.

 31. Ha sietünk, ha . . . . . . szhoz érünk.

 32. A Bala . . . . . . lat magáról még Ausztráliában is.

 33. Az anyamedvék jámborak, de ha bántjuk bo . . . . . t, akkor félelmetesek.

 34. Ennek a gumónak az í . . . . rgonyához hasonló.

 35. Puska nél . . . . . ni nem lehet.

 36. Az idei Anna- . . . . . gyon sikeres volt.

 37. Józsinak meleg be . . . . . . llene.

 38. Szépen szerepelt az öre . . . . . rusa.

 39. Piros . . . . . csija kétéves.

 40. E . . . . . vegője mindig tiszta.

 41. Egész ügyesen bántál a ka . . . . l.

 42. Olaszországban szép az . . . . . . folyó mentén.

 43. Ez a len . . . . . . ezső és Edit.

 44. Az orvos be . . . . . . ndezi az injekciót a betegbe.

 45. Len . . . . her alatt tilos tartózkodni.

 46. Egy tör . . . . eggel találkoztunk.

 47. Friss ez a té . . . . vegő!

 48. Éva gé . . . . . . . tálva a szöveget.

 49. A kínaiak ri . . . . . . niálisan jó.

 50. A vi . . . . . tönkreteheti a háztetőt.

Tízszer tíz

Egy rövid, eligazító megjegyzés ide is kívánkozik. Ezeknek a sorozatoknak jelentős részét a Nyelvi Játékok Klubjának tagjai készítették két-három évtizeddel ezelőtt, de van közöttük olyan is, amely már a harmadik évezredben született. Mivel – érthető módon – itt-ott az én kezem nyoma is megtalálható bennük, s mivel a nyelvi játékos feladványok, illetve általában a nyelvi játékos „termékek” felhasználása az országos gyakorlat s másfél száznál is több rejtvénylapunk tanúsága szerint is természetes, megszokott dolog, a szerzők nevét itt nem közlöm. De azt olvasóim bizonyára észreveszik majd, hogy ezeknek az intarziarejtvényeknek a nehézségi foka korántsem azonos. Van közöttük könnyen, valóban „játszva” megoldható sorozat, de van olyan is, amely alaposan próbára teszi az olvasó türelmét, mint például a harmadik vagy az ötödik sorozat. Nos, ilyen esetekre nézve azt javaslom: ne habozzanak, hanem lapozzanak a fejezet végére, s nézzék meg ott a megfejtést! A megoldásokban akkor is gyönyörködni lehet, ha az ember nem maga jött rájuk, hanem készen kapja őket. Könyvem számos helyén már eleve ilyen módszerrel élek. Elhihetik: nem ok nélkül!

1. Autómárkák

 1. Pető . . . . iszáról gyönyörű verset írt.

 2. Kati ott . . . . . lol legszívesebben.

 3. Edének furc . . . . eszédstílusa.

 4. A kar . . . . . . yitól származik.

 5. A kisvár . . . . . . . hanc kukákat borogatott fel az utcán.

 6. A kamrában tár . . . . . . rom megromlott.

 7. Messze tá . . . . . lambok repülnek.

 8. Unal . . . . . . . . hanyi programja.

 9. A ké . . . . . . . ival együtt szabadul.

 10. Pál az ötszá . . . . . . . kációra tartogatja.

2. Elemek, ásványok

 1. Ők hár . . . . . . icára fenték fogukat.

 2. Te a szama . . . . . lovagolsz?

 3. Ez valóban ünne . . . . . ka alkalom.

 4. Mindez nem más, mint . . . . . . . bulda cselekedet.

 5. Egy ártatlan pik . . . . . . kezdődött az orgia.

 6. Én magam választott . . . . . . . . séget.

 7. Az asszony fárad . . . . . . alta a vacsorát.

 8. Ez az ember a vilá . . . . . . tyet hány.

 9. Változtass . . . . . . . . t egy kicsit!

 10. Az ora . . . . . . a szentély mellett van.

3. Ennivalók

 1. Felém int kalap . . . . . . . . . . lan.

 2. A gyerek . . . . . . kával a hátán áll az ajtóban.

 3. A vívó . . . . . . . . pa fényű megvilágítás, a nézőtéré nem.

 4. Remek sebész: szí . . . . . . . hártyát ültet át.

 5. Valamit véletlenül le . . . . . . . . sztaláról.

 6. A hat . . . . . . . . . znek mindig a lábamról.

 7. Egykor önálló megye volt . . . . . . . , de az már régen volt!

 8. Minek ka . . . . . lig, ha nem bírja egészen?

 9. Várost ő . . . . . . . cska, romos vár.

 10. E pillanatban legszebb perce . . . . . . em.

4. Férfi utónevek

 1. Az almáskofa t . . . . . . te kosaramat szabolcsi almával.

 2. Elvittem egy szakemberhez elroml . . . . rámat.

 3. Újra itt a nyár, szinte megi . . . . nyári napsütés.

 4. Néhol karácsony másnap . . . . . ztják az ajándékokat.

 5. Télen az elővigyázatlan em . . . . . . hát is kaphat.

 6. Amott egy jókedvű kisfiú sz . . . . . . kon-bokron át.

 7. Kati és Feri az i . . . . . küdött örök hűséget.

 8. Osz . . . . . . an magas, mint te.

 9. 2000 vol . . . . . odik évezred utolsó éve.

 10. Nápolyban jóllakhatsz lan . . . . . . . al!

5. Foglalkozások

 1. Sok . . . . . . . . . . sdi bárban.

 2. A fehér asszony munka . . . . . . . . csére került.

 3. A hatal . . . . . . . mevadász jó benyomást keltett.

 4. Sok kéntő . . . . . . . . lógos lesz.

 5. Zavart okoz a po . . . . . . . . . . . . hadás a hírközlésben.

 6. Ez a tör . . . . . . . . néven bujkál.

 7. Et . . . . . som, azért kerül.

 8. Neki tets . . . . . . . . . sinnadratta.

 9. Rozsdásod . . . . polyt vettem.

 10. A sportnyelv a partjelzőt . . . . . . . élte asszisztensre.

6. Női utónevek

 1. Megint az ágyban ci . . . . . . . jos?

 2. Kegyeimért száz hó . . . . . . . . ket.

 3. Aba . . . . z egyik borfajtánk névadója.

 4. Kap . . . . . . vasból.

 5. Szétv . . . . . berendezést a duhajkodók.

 6. Péter nem nagyon töri m . . . . . munkával.

 7. Ímmel-ám . . . . . . kót is iszik.

 8. Az ipsz . . . . . neve végére kerüljön!

 9. Kis faze . . . . . . . tos teával van tele.

 10. A kis É . . . . . szul tanul.

7. Pénznemek

 1. A szema . . . . . . ésére a vonat elindult.

 2. A magyarérettségi legnépszerűbb téte . . . ózsef Attila volt.

 3. Nagyon . . . . os, hogy még ma Bécsbe utazzam.

 4. A svédek egy . . . . . . z oroszokkal sokat háborúztak.

 5. Miért vá . . . . . . makeltéssel engem?

 6. A kengu . . . . . la kedves állata.

 7. A világhábo . . . . . ve melléki csatái sok áldozatot szedtek.

 8. Ma nem fényké . . . . . . , rossz az idő.

 9. A kád már te . . . . n meleg vízzel.

 10. Ha megtudja, hogy ő a nyertes, biztosan nagyo . . . . . örömében.

8. Szerszámok

 1. Elemér mara . . . . . . inyes ember

 2. E területen a . . . . . . ben kipusztult.

 3. Köcsög . . . . . . . . nak nem való.

 4. Benyitott a szomszéd nya . . . . gyereke.

 5. A csinos . . . . . . . . vallérja is jóképű.

 6. A mun . . . . d mellől hívtak el az imént.

 7. A gyakorlat é . . . . dás egyaránt fontos.

 8. Leginkább a . . . . . . kar nyerni a csapos.

 9. Ez a mun . . . . . kasz is befejeződött.

 10. A prépos . . . . . . kart elengedni.

9. Városok

 1. Ez a szép kana . . . . aládi örökség.

 2. A telek nagyobb ré . . . . . . eoné, a kisebb Jánosé.

 3. Ha már nem al . . . . . . . eljünk föl!

 4. Erre a szelí . . . . . . . . tet sem szabad áldozni, nemhogy dollárt!

 5. A főnököm rendszeresen fel . . . . . . . . iumot.

 6. Távoli, tom . . . . . ióműsorhang ért el a fülébe.

 7. Apáca le . . . . . . . . . ában élem le az életemet, mondta Ágnes.

 8. Betegségéből felépülve ismét ok . . . . . . . . . művelésről a fővájár.

 9. Ez az asszo . . . . . . . . . . . sságszédelgőről az újságban.

 10. Az orosz polgárháborúban a tábornokok közül háro . . . . . . . sak oldalán harcolt.

10. Zeneszerzők

 1. Anya kev . . . . . lemes italt nekem.

 2. Idén ko . . . . . jött a medve a barlangjából.

 3. Sebtében egy kis levest ha . . . . . . uláját igazgatva az orrán.

 4. El kellett volna So . . . . . . . ni láb alól.

 5. Elé . . . . . . maga fia, asszonyom!

 6. A gálaműsorban a cirkuszigazgató szinte hal . . . . . . istákat a porondra.

 7. Az új híd . . . . . e, barátommal együtt én is ráléptem.

 8. Az operá . . . . opin zenéje hozott új színt.

 9. A . . . . . kt szerint el kellett hagynia hazáját.

 10. A kóri . . . . . . . szerepel elsőnek a vizsgarendben.

Megfejtések

Intarziasorozatok.

Állatsereglet. 1. Vidra. 2. Mormota. 3. Csíz. 4. Daru. 5. Szamár. 6. Okapi. 7. Csótány. 8. Sáska. 9. Puma. 10. Nyest. 11. Taki. 12. Tukán. 13. Rigó. 14. Csóka. 15. Kecsege. 16. Zerge. 17. Bolha. 18. Denevér. 19. Lepke. 20. Zsiráf. 21. Harcsa. 22. Varjú. 23. Zebra. 24. Márna. 25. Hangya. 26. Lazac. 27. Viza. 28. Túzok. 29. Tigris. 30. Patkány. 31. Marabu. 32. Tonhal. 33. Csuka. 34. Zebu. 35. Küllő. 36. Bálna. 37. Kecske. 38. Gekkó. 39. Kacsa. 40. Gerle. 41. Páva. 42. Őszapó. 43. Gepárd. 44. Fecske. 45. Gőte. 46. Ökör. 47. Lile. 48. Pelikán. 49. Zsezse. 50. Haris.

Tízszer tíz.

1. Autómárkák. 1. Fiat. 2. Honda. 3. Saab. 4. Nissan. 5. Daihatsu. 6. Oltcit. 7. Volga. 8. Maserati. 9. Trabant. 10. Zastava.

2. Elemek, ásványok. 1. Mangán. 2. Radon. 3. Pirit. 4. Holmium. 5. Nikkel. 6. Ametiszt. 7. Tantál. 8. Grafit. 9. Aragonit. 10. Tórium.

3. Ennivalók. 1. Palacsinta. 2. Mártás. 3. Pástétom. 4. Vetrece. 5. Rántotta. 6. Tyúkleves. 7. Borsodó. 8. Parfé. 9. Rizottó. 10. Metélt.

4. Férfi utónevek. 1. Elemér. 2. Ottó. 3. Géza. 4. János. 5. Bernát. 6. Aladár. 7. Dénes. 8. Károly. 9. Tamás. 10. Gusztáv.

5. Foglalkozások. 1. Árumozgató. 2. Könyvelő. 3. Masszőr. 4. Laboráns. 5. Statisztikus. 6. Tetőfedő. 7. Eladó. 8. Zenebohóc. 9. Órás. 10. Felcser.

6. Női utónevek. 1. Gizella. 2. Dolóresz. 3. Sára. 4. Aletta. 5. Erika. 6. Agáta. 7. Malvin. 8. Ilona. 9. Kamilla. 10. Viola.

7. Pénznemek. 1. Forint. 2. Lej. 3. Font. 4. Korona. 5. Dollár. 6. Rubel. 7. Rúpia. 8. Pezeta. 9. Leva. 10. Tugrik.

8. Szerszámok. 1. Dikics. 2. Fűrész. 3. Kalapács. 4. Fogó. 5. Eszterga. 6. Kapa. 7. Satu. 8. Borona. 9. Kasza. 10. Taliga.

9. Városok. 1. Pécs. 2. Szeged. 3. Szolnok. 4. Debrecen. 5. Veszprém. 6. Parád. 7. Szekszárd. 8. Tatabánya. 9. Nyíregyháza. 10. Miskolc.

10. Zeneszerzők. 1. Erkel (Ferenc). 2. Ránki (Dezső). 3. Bartók (Béla). 4. Britten (Benjamin). 5. Glinka (Mihail Ivanovics). 6. Mozart (Wolfgang Amadeus). 7. Ravel (Maurice). 8. Bach (Johann Sebastian). 9. Verdi (Giuseppe). 10. Smetana (Bedrich).

Intarziák – ínyenceknek

Mint már az előző fejezetben is jeleztem, itt folytatom az intarziafajtáknak a bemutatását, közszemlére tételét, olykor az olvasók aktív közreműködésére is számítva, máskor csupán gyönyörködtetésükre, ezáltal próbálva örömet szerezni nekik. Csupán? Talán nem is illik előző mondatomba ez a szó, hiszen az olvasóknak való örömszerzésnél szebb feladatot nem is tudok elképzelni a magam számára.

Intarziakvíz

Ezt a játékos feladatot a kvízrejtvények egyik legjelesebb hazai – sajnos már elhunyt – művelőjének, Kun Erzsébetnek köszönhetem. A kvízzel mint rejtvényműfajjal egyébként ebben a kötetben bővebben sehol sem foglalkozom, mivel nem tartozik szorosabban tárgyamhoz, ám több helyütt is szólok olyan kvízfeladványokról, amelyek a nyelvi játékok körébe vágnak. Akit maga a kvíz mint műfaj érdekel – és gondolom, sokan vannak, hiszen a kvízek korában élünk –, az lapozza fel éppen Kun Erzsébetnek A végén minden kiderül című, Kvízológia alcímű kötetét. A több mint 400 oldalas könyvből mindent megtudhat, amit a kvízről egyáltalán tudni lehet. Eredetét (neve az angolból származik, maga a kvízjáték pedig a televízió képernyőjén alakult, fejlődött ki, mégpedig Olaszországban, a múlt század ötvenes éveiben, majd onnan meghódította az egész világot), fajtáit, főbb típusait (témakvíz, kvízteszt, játékos kvíz, rajzos kvíz stb.), és minden egyebet, ami a kvízjátékokkal, kvízrejtvényekkel kapcsolatos. Én most egy olyan kvíz jellegű kérdésgyűjteményt nyújtok át olvasóimnak, amelyben minden kérdésre egyetlen szó a felelet, ám ezen a szón nem érdemes, nem is kell gondolkodni, hanem csak meg kell keresni, ugyanis eleve benne lapul a kérdés valamelyik szavában. Tehát például erre a kérdésre: „Mi a neve a suszterinas húgának?”, ez az egyetlen helyes válasz: Teri (suszterinas). Mindezek tisztázása után kezdődhet az intarziakvíz!

 1. Mi a címe Toscanini kedvenc operájának?

 2. Milyen nemzetiségű az az asztrológus, aki Berni horoszkópját készítette?

 3. Mi lehetett Jupiter kedvenc desszertje?

 4. Mi az, amitől a gyerek lelke nemesedik?

 5. Mi az az edény, amiből a bölcsészek kávét isznak?

 6. Milyen törzs tagja az az indián, aki szereti a sztrapacskát?

 7. Miből volt sok a reklámparádén?

 8. Ha két srác alábukik, melyik testrészük ér le először a tó fenekére?

 9. Mi az, amibe a családapa csomagol?

 10. Olcsó volt a nadráganyag, amit Norbi vett?

 11. Látszólag mit csinál Piri az ajtónál?

 12. Milyen eredetű szó a palatinus?

 13. Mi az a hangszer, amit Péter a légitársaságnál felejtett?

 14. Van ezen a vidéken kakadu?

 15. Ha a kaszárnyában angyalok volnának, mi lenne az egyenruhán?

 16. Milyen madár él meg akár egy kulipintyóban is?

 17. Milyen eredetű ez a karabély?

 18. Melyik az a svájci város, amelyben nagy az idegenforgalom?

 19. Míg a pamlagon csücsülök, mi fő a konyhában?

 20. Ki volt az író Hunyady Sándor legkedvesebb költője?

Ikerintarziák

Hogy ezrével vannak olyan szavaink, amelyekben intarziaként egy vagy több más szó is meghúzódik, azt olvasóim már nagyon jól tudják, hiszen már elég sok példát láthattak rá ebben a fejezetben is, még többet az előzőben. Most azonban olyan szópárokat mutatok be, amelyekben – pontosabban szólva mindegyik párnak mindkét tagjában – ugyanaz a szó húzódik meg. Már csak azt kell kiderítenünk, melyik! Hogy világosabb legyen a feladat, bemutatok egy példát is. A beépítendő ikerintarziát csupán pontokkal jelölve, íme, két szó: meg . . . mol és ta . . . mány. A hiányzó, kipontozott szó: kar. Ha ezt behelyettesítjük a pontok helyébe, kialakul a megfejtés: megkarmol, illetve takarmány. Vajon megtalálják-e olvasóim a következő szórészek kipontozott ikerintarziáit is? (A megoldásokat a fejezet végén elolvashatják.)

Egy szóban hány szó?

Az intarziajátékok sorába tartozik az a művelet is, amelynek célja egyetlen szóban minél több intarziának a felfedezése. Ez nem rejtvény, nem megoldandó feladvány, de annak, aki szeret a szavakkal bíbelődni, érdekes foglalatosság, s mint ilyen, nyelvi játék, tehát nem hagyhatom említés nélkül. Aki egy szóban több szót keres, az ebben az esetben nem azt a szabályt követi, hogy egy hang-, illetve betűsort csak egyszer szabad felhasználni, s az, amit kiemeltünk, már nem szerepelhet többé. Ha ilyen feltételeket támasztanánk, akkor a nem is rövid cigarettatárca szóból jószerével csupán egyetlen olyan szót emelhetünk ki, amely intarziának tekinthető; az a tatár népnév, illetve hármat, ha apróvadakra vadászunk: iga, tat, ár. Ha kettébontjuk az eredeti összetett szót, akkor az persze már eleve két szó lesz: cigaretta + tárca, de ebben a kettéválasztásban nincs semmi játékosság, ennek semmi köze az intarziajátékhoz. A partizánháború már két intarziát is kínál számunkra. Az egyik a part vagy a parti, a másik a bor vagy a ború főnév. A búvárharang még jobb intarziaszemmel nézve, hiszen négy szó is ott rejtőzik benne, anélkül, hogy akár egyetlen betűt is többször használnánk: bú + vár + ha kötőszó + rang. Ennél sokkal messzebbre azonban ezzel a kizáró szabállyal már nem jutunk. Ha azonban azt mondjuk, hogy az egy szóban rejlő szavakat egyenként, a már kibányászott szavaktól függetlenül kell kiemelnünk a kiindulópontul szolgáló szóból, akkor a lehetőségek megtöbbszöröződnek, hiszen ugyanazokat a részeket többször is felhasználhatjuk. Erre a sajátos kis intarziaszerű szókirakósdira itt, szemléltetésül, közlök néhány példát.

PIHENŐNAP: pi (a görög ábécé tizenhatodik betűje, egyúttal a Ludolf-féle szám), pihe, pihen, pihenő, he (több értelemben is használt nyomósító szó), e (kérdőszócska), nő,őn (egy édesvízi hal), nap, ő, a (névelő), nőnap, na (egy nem különösebben udvarias mondatszó). Tizenhárom szó.

TELEPEDŐ: te, tele, telep, el, le, lep, elepedő, lepedő, epedő, eped, epe, e, ő, eleped. (14)

BELÉPŐDÍJ: be, bel (összetételi előtag), belé, belép, belépő, el, e, lé, lép, lépő, ép, ő, díj, íj, elé. (15)

ELŐRELÁTÓ: előre, elő (elülső rész), el, e, előrelát, lőre, őre (svéd pénz), őr, lő, látó, lát, át, tó, ó, ő, á (csodálkozást vagy ellenkezést kifejező szócska). (16)

FELEJTÉS: fel, el, e, felejt, elejt, lejt, lej, elejtés, lejtés, ejtés, ej (bosszúságot vagy meglepetést kifejező indulatszó), ejt, és, s, fele (a felé kissé népies alakja), le, té (gondoljunk a szólásra: se té, se tova, azaz ’semerre’). (17)

A felsorolást még folytathatnám, hiszen minél hosszabb olyan szót választunk, amely szinte kínálja magát ehhez a játékhoz, annál több létező, tehát szótárban is szereplő szót bányászhatunk ki egyetlen szóból (a FELELŐSSÉGVÁLLALÁS összetételből például legalább 21-et), de én itt már megállok. Akinek kedve van hozzá, folytassa!

Tematikus intarziaszövegek

E könyv előző fejezetében (Elrejtőzött nevek, szavak) már volt szó a tematikus intarziákról. A Tízszer tíz című feladatban az azonos téma kapcsolta össze az intarziákat tartalmazó mondatokat. Itt most azt mutatom be, természetesen megint példák segítségével, hogy rövidebb-hosszabb szövegek is állhatnak egy-egy téma szolgálatában. Például olyan szövegek, amelyekben, mondjuk, legalább öt folyónév vagy virágnév, népnév stb. van. Az ilyenek elkészítése, kigondolása élvezetes, szórakoztató nyelvi játék, megfejtése, azaz az elrejtett szavak, nevek megtalálása pedig – természetesen nem a készítő, hanem mások számára – izgalmas és szintén kellemes időtöltés. Szemléltetésül bemutatok néhány rövid tematikus sorozatot. Úgy vélem, nem lesz nehéz rátalálni az intarziaszerűen elrejtett szavakra, nevekre, de azért a fejezet végén felsorolom őket.

Hat virágnév: A hölgy kissé hunyorogva néz a festő szemébe. Nyakában arany medália függ. Az ember szinte részeg fűszeres illatú kölnijétől. A művész csak ácsorog az állvány előtt. Majd, miközben mégiscsak tovább festi kedvetlenül a portrét, már jövő havi olaszországi utazására gondol.

Hat író, költő: Túlzol, amikor azt mondod, hogy a kapus kint az udvaron egy aranyos kis kutyust bosszant. Lehet, hogy hajdan tett ilyet, de ma már öreg ehhez. Így nem tőle ered a zsivaj. Dalolgat csöndesen, azután három órakor bezárja a főkaput.

Hat folyó: Hamarosan itt a tavasz. Ideje lesz elvetni a magokat. Pista is megkeresi ócska ásóját. Jó lenne kérni gereblyét is. De kitől? Köröskörül mindenki ismeretlen. Ekkor azt tanácsolja az apja: Fiam, azon a sarkon túl egy ódon házikóban ott lakik Tóth néni. Menj, kérj tőle!

Hat szereplő Katona József híres drámájából. Itt meg kell állnom egy pillanatra. Ez a most következő kis sorozat a Nyelvi Játékok Klubja egyik jeles tagjának, a sajnos már nem élő, szellemes nyelvi játékait mindig Vadas Pál névvel jegyző budapesti ügyvédnek, dr. Vadas Györgynek az alkotása. E nyolcsoros verses mű, valljuk be, egy kissé abszurd, de ha belegondolunk, hogy szerzője e nyolc sorba a klasszikus magyar dráma hat szereplőjének nevét ügyeskedte bele, torkunkra forr minden bíráló szó. Íme a nyolc sor:

Sötét szobánk bánatos előterében

A gazda szőlőt termel indasövényen,

Ám cserepet úri háza tetejében

Nem találunk mégsem.

Tudván, hogy a tengert rúd is zavarhatja,

Építhetünk malmot tóra, sőt tavakra,

S a verpeléti bor cefréjét itatva

Lelhetünk zamatra…

Ugyanaz a helynév, de tízszer! Azt hihetnénk, hogy ha egy helynév egymás mellett – ez esetben alatt – tízszer is látható, igaz, csupán kipontozott formában, akkor ennek megtalálása gyerekjáték. Csakugyan így van, de azért mégsem bizonyos ám, hogy mindenki azonnal ráakad!

 1. Iv . . . . ajka

 2. Sz . . . . lád

 3. Vár . . . . rnok

 4. Ad . . . . ló

 5. Haj . . . . var

 6. K . . . . g

 7. Hord . . . . p

 8. Rig . . . . logató

 9. Rabl . . . . pat

 10. Sz . . . . ta

Húsz nagyváros (Dr. Szilvási Csaba tatabányai tanár alkotása): Egy bolondon, még ha bábu is, jól el lehet szórakozni. De ha egész nap a bábszínházban ülsz, és ömlesztve kapod a bolondokat és a bolondságokat, előfordul, hogy megfekszik a gyomrodat, s nappal is velük álmodsz. Az előadásdömpinget követő napon már reggel a melledre telepszik a kótyagos gall turista, Ichaque Copar, azaz Kopár Izsák, akinek – nem elég, hogy ő maga is elég terebélyes – ráadásul a rajta levő hátizsákja is nehéz, mert rengeteg gyopárcsokor van beleszuszakolva. Lina Leó, az ütődött talján bábuember linóleumtekercseket görget a hasadon egész délelőtt. Egy hosszú bottal linóhengereket. Jó, nem?

Délután a krómacéldróton rángatott Fritz, a német katona rád fogja fegyverét. Aztán azt látod, hogy egy karmos bábukar este egy injekcióstűvel kinyúl feléd. Doktor Bubó bújik ki utána. Még szerencse, hogy mielőtt a kis doki, kedvenc bábud a pestis ellen beoltana, a bubópestis-bábu őt magát viszi el. Legalább ő már nem zavar – sóhajtok fel megkönnyebbülten. Az ember nem tudhatja, milyen veszélyek leselkednek rá.

Egy úszó fiatalember, Weismüller-Tarzan – természetesen ő is bábu – mohón elissza bongyor fürtös fején levő, cápapofa méretű, hatalmas szájával a fürdőkádba magaddal vitt játékhalacskád elől az összes vizet. Még jó, hogy rád nem uszítja azt, aki rögtön támad: rideg és érzéketlen tigriscápáját. A ragadozó halbábu most is épp rág a kiürült kád másik végében valamit vagy valakit. Talán egy szegény elővigyázatlan buta fürdőző bábut, akit hiába keresnek majd a hozzátartozói. Mindenesetre jó lenne, ha kevésbé csámcsogna, de ki merne egy ilyen fenevadra rászólni? Pedig előbb-utóbb ráhág a piperepolcra is, és összetöri.

„Jer e vándorcirkusz elé holnap is” – mondta Péter, becenevén „Guriga” barátom tegnap az előadás után. Eszembe jutott, hogy akkor ma is vár a bábszínház előtt. Biztos van maga készítette karamella nála. Ahhoz csak egy kis cukrot kell pörkölnie. Egyszer már hozott konyakos meggyet is, de azt hiszem, most is bonbonnal várna. Felhívom majd telefonon, és megmondom, hogy most egy időre „bebábozódom”, mert elment a kedvem az előadásoktól. Tanultam belőle. Jó kis „tanbuli” volt.

Marcona harcos kudarca

Azt hiszem, valamelyest már a cím is árulkodik. Ennek a sajátos intarziafeladatnak az ötlete a Nyelvi Játékok Klubja egyik tagjától, N. Rózsa Ibolyától származik. Ő ajánlotta nekem, hogy hirdessek pályázatot olyan rövid szövegek alkotására, amelyeknek mindegyik szavában megtalálható ugyanaz a szó. A pályázatot klubvezető társammal, Vargha Balázzsal meg is hirdettük ezzel az általam kigondolt marcona címmel, amelyben minden szóból reánk néz egy arc. Néhány példát talán érdemes bemutatnom a „termésből”!

Fűzfalomb irodalom

Alomnyi halom dalom

Tartalomba foglalom:

Vigalom – bonyodalom.

Vonzalomból lakodalom;

Nyalom, falom, hizlalom.

Társadalomban alkalom:

Megcsalom.

Rugdalom, asztalomba vagdalom.

Riadalom.

Szánalom, szívfájdalom, siralom

Angyalomé hatalom.

Önbántalom. Borzalom. Irgalom!

(Harsán Tamás)

Ár-áradat

Városkánkban várnak károk,

Jártomban sár, három árok

Ártalmamra már szivárog.

Káromkodva járok, várok.

Párom, Mártika sóvárog;

Madár háromszázszor károg,

Immár párolog várárok,

Három órára már zárok.

(Zábó Gyula)

Állandóan kalandozó hollandi

Orlando, holland halandó Grönlandnál landol. Elandalodik mulandóságán. Állandóan parlandohalandzsázik Dalanddal, helgolandi kalandorral. (Wagner operájában, A bolygó hollandiban valóban Dalandnak hívják a norvég hajóst, akinek a lánya hűségével feloldja a hollandit az átok alól.) Daland házasulandó Jolandája hajlandó hollandusunkkal állandósítani kalandját.

Roland, flandriai Landsknecht (német zsoldos) – megtorlandó Orlandót – Jolandával girlandos landauerében (négyüléses hintó) Vaterlandjába járulandana. Csiklandós kaland! Megfontolandó! Jolanda sajnálandó hollandijával társuland.

(N. Rózsa Ibolya)

Intarzia – visszafelé!

Ennek a feladványnak a kitalálója az Édes Anyanyelvünk egyik szerzője, mégpedig Varga István. Olvasóim az itt következő tíz mondat mindegyikében egy-egy növény nevét (fákét, virágokét, gyomnövényekét) olvashatják el, csakhogy nem balról jobbra, hanem jobbról balra olvasva lelhetnek rá az intarziákra. Bár mindegyik szó benne van a Magyar értelmező kéziszótárban is, elképzelhető, hogy némelyiknek a megtalálása egy-két percet is elvesz! Sok sikert!

 1. Ági a társasjátékok közül a kirakósra tart igényt.

 2. Ennyi ócskasággal a zsibvásárban lehet találkozni!

 3. Annát alperesként idézték be.

 4. A szomszéd Seregélyesre utazott.

 5. Erős ez a kamasz, ászokfát emelget!

 6. Arra humuszos a talaj.

 7. Ez a dob a legújabb hangszere az együttesnek.

 8. Tintapacákat Ádám füzetében is találunk.

 9. Mindig lenne kit segítenünk.

 10. Sanyi az irodalom iránt érdeklődik.

Verses névintarziák

Könyvem előző fejezetéből, amelyben röviden e játék múltjáról is szóltam, már kiderült, hogy az intarziajátékra leginkább a nevek elrejtése jellemző. Karinthyék korában elsősorban az ismert emberek teljes nevének elrejtése. Annak érzékeltetésére, hogy ez olykor milyen kemény elmetorna volt, s milyen leleményességet kívánt, Lukácsy András Elmés játékok, játékos elmék című könyvéből teljes egészében idézem azt a remek részt, amely a Pál utcai fiúk írójának legemlékezetesebb intarziaalkotását, illetve annak megszületését mondja el. Íme!

„Molnár Ferencet kiváló képességű játékosnak ismerte az irodalmi világ, hanem ő egy kissé fölényes természetű ember volt, s csak ritkán vett részt effajta szórakozásokban. E tény bosszantotta a többieket. Egy ízben, még az első világháború előtt, Szomory Dezső, hogy felhúzza és játékra csábítsa Molnárt, azt a provokatív célzatú feladatot szabta ki számára, hogy el kell rejtenie a híres porosz generális, Conrad von Hötzendorf nevét. Szomory ismerte emberét: noha a feladat megoldhatatlannak látszott, Molnárban mégis felgyúlt a játékszenvedély, talán éppen a »nagy vad« láttán. Elsápadt, gondolkodott egy keveset, aztán félreült egy külön asztalhoz. Egy kis idő múlva visszajött, és kért egy nap haladékot. Szomory és társasága megszavazta.

Másnap közömbös arccal jelent meg, egy szót sem szólt, s a többiek sem kérdezték. De lesték, mi lesz. Amikor a társaság már mind egy szálig összegyűlt, Molnár Ferenc – kérdezés nélkül – belekezdett egy történetbe:

Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik »közös« kaszárnyájában szolgálja katonaidejét egy zend nemzetiségű közlegény. Az őszi nagygyakorlat alkalmával meghűlt, s azóta sűrűn tüsszög. Egy vasárnap meglátogatja menyasszonya, az épületbe azonban nem juthat be: nincs látogatási idő. Erre azt kéri a lány, hívják le kedvesét. Amíg reá vár, a kaszárnya előtt egy padon ül és fonogat. A látogató híre eljut az őrmesterig, ott azonban elakad. Az nem hajlandó kivételt tenni a legény kedvéért. Végül azonban mégis megszánja, de nehogy túl engedékenynek tűnjék, ráparancsol, hogy előbb csak fűtsön be a hálóteremben. Gúnyos fölénnyel mondja: Babád vár a sarkon rád. Fon. Hőt, zend orrfúvó bajnok, azután mehetsz!

– Így kell ezt csinálni, balekok – mondta Molnár befejezésül. Szemébe csippentette monokliját, felállt, elköszönt, és a játékban soha többé nem vett részt.”

Nos, bár napjainkban az intarziajátéknak ez a klasszikus fajtája kissé visszaszorult, azért ma is születnek igen sikerült névintarziák. Szemléltetésül attól a Bencze Imrétől idézek egy régebbi vagy újabb költők, írók, előadó- és színművészek nevét verses intarziák formájában bemutató sorozatot, aki napjainknak alighanem legszélesebb érdeklődési körű, legkiemelkedőbb nyelvi játékosa. E versikéi a nyelvi játékok gyöngyszemei.

Tékozló fiú

Jó fiú volt egykor, de ma rossz már,

Élősködni akar anyján Oszkár.

Egy kiszolgált bögre panasza

Görbe bögre áll csorbán ott,

Ó! – sóhajt – valaki eldobott.

Here-báró

Pompás volt a pesti tor:

Őzgerinc, ser, esti bor!

Óbor, ókút, ódivat

Miből él az ég madara?

Dohos zab, ó-mag, dara.

Kezdő autós érdeklődik

Kérdezem: Tatára menni erre kell?

Érd ez? S ő: –Kit érdekel?

Tejkúra

Gyertek gyorsan, Julcsa, Pista,

Tejnedv, íz vár, im, a Riska!

Népszerű színész

Ha színpadon látják, kissé hajlott ívben,

Tüstént meleg ózón gyul a szívben.

Új ötszázforintos

Számtalan pénzköltő szüntelen ezt fújja:

A „pénzsóvár” Ady – hé! – divat lett újra!

Körúti Don Juan

Tegnapelőtt lenkéztél,

Tegnap beáztál,

Ma klárizol tán?

Színészek eleje

Színjátszásunk szürke egén

Cudar vasi vándorlegény.

Szóbogarászó

Ez a szakaszcím voltaképpen nem tőlem származik, hanem Schmidt Jánostól, a Nyelvi Játékok Klubjának egykori invenciózus tagjától, aki napjainkban már az ország egyik legismertebb – és legelismertebb – rejtvényszerzőjének számít. Lehet, hogy más is gyakorolja azt a műfajt, amelyet itt bemutatok, de különféle rejtvénylapokban lapozgatva úgy látom, tőle származik a rejtvényműfaj is, valamint az azt megjelölő cím is. Maga a rejtvény első látásra egyszerű, hagyományos keresztrejtvény, ha azonban elolvassuk a meghatározások élén álló kis tájékoztatót, megtudjuk, hogy telivér intarziafeladvánnyal van dolgunk. A szerző ezt így adja tudtunkra: „Az ábrába írandó szavak a meghatározásokban intarziaként rejtőznek (pl. a kóbor macska nálunk talált új otthonra = kanál). Kialakításukhoz minden esetben két egymást követő szó végét, illetve elejét kell felhasználni.” Vagyis a rejtvény minden egyes meghatározása egy kis intarziafeladat, egy-egy olyan kis mondatka, amelyben, mint Kun Erzsébetnek e fejezet elején bemutatott intarziakvízében, egy értelmes szó rejtőzik, egyetlen keresztrejtvényben tehát ötven-hatvan. Ráadásul ez az intarziarejtvény – további megszorítással – olyan, amelynek szavait minden esetben két egymást követő szóból, az egyiknek az elejéből s a mellette levő másiknak a végéből kell összeolvasni. Hogy minden olvasó előtt világos legyen, milyen is ez a fejtörő, s hogy kell vele bánni, a szerzőnek két rejtvényét mutatom be. Az egyiket úgy, hogy közlöm a meghatározásokat, majd mellettük magát a rejtvényábrát, de helyesen kitöltve, hogy az intarziákat a meghatározások sorrendjében ellenőrizhessék. A szerző másik rejtvényét már megfejtésre ajánlom, ezért annak megoldásait a fejezet végén közlöm. Kellemes bogarászást!

vízszintes: 1. Karcsi rántott húst evett, Esztike resztelt májat. 7. Apuka kedvence Jean Gabin volt, anyuka Marais-t imádta. 14. A máskor stabil védelem esetenként átjáróházzá vált. 15. Mielőtt a vicc végére értem volna, Tádé lelőtte a poént. 16. Az egész lakótelep elképedve nézte az útfelbontást. 17. A háztáji minden évben hoz valami kis jövedelmet. 18. Egy félórát kapott rá, hogy megírja a dolgozatot. 19. Súlyos vétek, ha a laktanya őrszeme leteszi a fegyvert rajtaütéskor. 21. Valakit tényleg hívjatok fel. 22. Tegnap nem voltam edzésen. 23. Ez a hajós Zágon szülötte. 25. No, kedvesem, induljunk. 28. Ezúttal nem vált be a hadvezér taktikája. 30. Falun többször is nyaraltam már. 31. Mindig jólesik a reggeli tea. 33. A szomszédok nagyon kedves emberek. 34. A gyümölcs olcsó, válogathatunk is belőle. 36. A láma a teve rokona. 38. A kertje egy részét bérbe adta a kollégájának. 40. Nagyapám most töltötte be a hatvanhetedik esztendejét. 42. A sütemény finom volt, mindenki vett belőle. 44. Ez bizony szomorú történet. 45. Miért nyitod a szemedet ekkorára? 46. A színműben a rémalak Ulászló életére tör. 48. Szép darab, alighanem eredeti is. 49. Ez a matróna ságvári illetőségű. 50. Mindent szabad, ami megfelel ősi szokásainknak.

Függőleges : 1. Pistike lement kenyérért az üzletbe. 2. A sláger szerint: csillogó fekete lemezeken Little Richard énekel. 3. Nem könnyű a szereped, ész is kell hozzá. 4. Bizony az volt: szerelem első látásra. 5. Ott trécsel ejtőernyős barátjával. 6. Nehéz sors az övé. 7. Örökké macerálja a többieket. 8. Holnaptól tiszta lappal indulhatsz. 9. A barátom valóban jól ismer téged. 10. Épp a Kalevalát olvasta, amikor elaludt a lámpa. 11. A kéményseprő talán szerencsét hoz neki. 12. Ez a mondat kacifántosra sikeredett. 13. Valamit akartál mondani? 15. A sündisznó húsz méterre innen, a farakás alatt talált menedéket. 17. Tele van a kertje susulykával és mindenféle más gombával. 20. Egy szelet óvári sajt is került a kenyérre. 21. Igazi gavallérnak bizonyult. 24. Tegnapelőtt új ruhát vettem magamnak. 26. Drágult a taxi, van, aki viteldíjra gyűjt. 27. A színpadi sikerek estéről estére boldoggá teszik a művészt. 29. A verebek azon a helyen is szívesen fészkelnek. 31. Mikor fizeted a hiteled első részletét? 32. A fiúk elkezdtek erősködni. 34. Harminc alatt az ember könnyedén ugrál. 35. Azt mondd meg, hová tetted? 37. Nincs itt semmi érdekes, mindenki lóduljon! 39. Ez a bérlet uszodába is szól? 41. Nehezet emelt, a térde megroppant. 42. A házimacska rokona a hiúz is. 43. Nem mindig jár a hírnév anyagi előnyökkel is. 44. Ezer ágyú dörög a csatatéren. 47. Nem biztos, hogy sikerül átugranom. 48. Ez valóban hihetetlen eset.

Vízszintes: 1. Tudod, hogy Nagykanizsa lakossága meghaladja az ötvenezer főt? 7. Eljössz a szombati kollégiumi buliba? 14. Ez a lelet a történelem előtti időkből való. 15. Tapsvihar tört ki, amikor Emese belibbent a színpadra. 16. Finom a hús, szeletelj rá gombát! 17. Ezt az adatot Edina pontatlanul másolta le. 19. Mikor voltál esküvőn utoljára? 20. Sohase nézz a napba! 21. Ez a két űrhajós Olaszországban készült fel az útra. 22. Szabálytalan ez a bokszoló, már másodszor intették meg. 24. Azt tanácsolom, mindig tarts otthon kötszert. 25. A legutóbbi földrengés alapos pusztítást végzett. 27. Mátyás irtózik a nehéz fizikai munkától. 28. Ma a húsáru darabolva érkezett a boltba. 30. Miért beszélsz állandóan róla? 32. A tegnapi műsor rendkívül látványos volt. 33. Egyik kedvenc színésznője Szemere Vera volt. 35. A zenekar karmester nélkül bizonytalanul játszik. 37. Mindenki nézzen előre! 39. Tegnap Irénke lemaradt a buszról. 40. Tíz órára Egerbe érkeztünk. 42. Ez a mondat alig rövidebb az előzőnél. 43. Péter egész éjszaka kint volt az erkélyen. 45. A vízisí Zoltán kedvenc sportja. 46. Azt hiszem, mégsem találkozhatunk holnap. 48. Az este a gyerekek apacs indiánnak öltözve játszottak. 50. A könyvedet elvitte a barátod. 51. Zoltán Etele vasalóállványát kérte kölcsön. 53. A szobafestő szerencsére hozott létrát. 55. Valahányszor egy kapura lövést megereszt, őrjöngeni kezd a közönség. 56. A csatatéren a felcser élőket és holtakat egyaránt talált.

Függőleges: 1. Szégyelli a dolgot, és már órák óta kesereg szemlesütve. 2. Nem emlékszem, melyik prófétát említette, talán Ézsaiást. 3. Jöhetnél egyszer már időben is! 4. A macska megint felugrott az ágyra. 5. A zenekar elhúzta Jenőke nótáját. 6. Ilyesmit az ember nem pakol asztalra. 7. Cserébe neked adom a töltőtollam. 8. Az ünnepre a nagyi hatalmas tortát készített. 9. A ritka nevű Dorotea rumbázni is kiválóan tud. 10. Zoli Laci barátja. 11. A kert végében két kecske legel. 12. Mikor alszol egy jót végre? 13. Tegnap leváltották az alkoholista vezetőségi tagot. 15. Panaszait három oldalon keresztül ecsetelte. 18. A térségben a történelmi város, Aleppo fontos szerepet játszott. 21. Lehet olívaolajjal tartárt ízesíteni? 23. Nem lenne szerencsés ugyanide kikötni a lovat. 26. Az ő kezében maradt a piros ász. 28. Nálunk a kanári kalitkalakó madár. 29. Útra kelünk, amint a vihar elvonul. 31. Ez a rendelet esztendőkre szól. 34. Ha a medve közelít, éles hangon kiálts rá! 36. Talán holnapra Kati is meggyógyul. 38. Az iskolában holnap osztályozó értekezlet lesz. 41. Marci a könyvét Ernőnek adta kölcsön. 43. Az emberek nem szívesen állnak órák hosszat a sorban. 44. Ez a munka tetszik a többieknek is. 47. Márta versenyszerűen atletizál. 49. Az utcán mindenféle lődörgő alakkal találkoztam. 50. Kérdezd meg, mivel érkeznek holnap. 52. Ez a sapka szűk nekem. 54. Pista nem merte a kezét rátenni.

Megfejtések

Intarziakvíz. 1. Tosca. 2. Orosz. 3. Pite. 4. Mese. 5. Csésze, 6. Apacs. 7. Lámpa. 8. Lábuk. 9. Láda. 10. Drága. 11. Átszól. 12. Latin. 13. Gitár. 14. Akad. 15. Szárny. 16. Pinty. 17. Arab. 18. Genf. 19. Csülök. 20. Ady.

Ikerintarziák. 1. Térd. 2. Maszk. 3. Áll. 4. Kör. 5. Tar. 6. Körte. 7. Szak. 8. Pont. 9. Kert. 10. Vak.

Tematikus intarziaszövegek.

Hat virágnév: hunyor, dália, szegfű, akác, estike, viola.

Hat író, költő: Zola, Puskin, Arany, Dante, Vajda, Móra.

Hat folyó: Maros, Sió, Niger, Körös, Amazonas, Don.

Hat szereplő Katona József híres drámájából: Bánk bán, Melinda, Petúr, Gertrúd, Ottó, Tiborc.

Ugyanaz a helynév, de tízszer! 1. Ivócsajka. 2. Szócsalád. 3. Várócsarnok. 4. Adócsaló. 5. Hajócsavar. 6. Kócsag. 7. Hordócsap. 8. Rigócsalogató. 9. Rablócsapat. 10. Szócsata. A tízszer is előforduló helynév tehát Ócsa.

Húsz nagyváros: 1. London. 2. Párizs. 3. Berlin. 4. Tallin. 5. Róma. 6. Bukarest. 7. Budapest. 8. Varsó. 9. Bern. 10. Szófia. 11. Lisszabon. 12. Madrid. 13. Prága. 14. Bécs. 15. Hága. 16. Jereván. 17. Riga. 18. Köln. 19. Várna. 20. Istanbul.

Intarzia – visszafelé! 1. Tarsóka. 2. Iszalag. 3. Platán. 4. Éger. 5. Zsázsa. 6. Muhar. 7. Laboda. 8. Akác. 9. Estike. 10. Imola.

Szóbogarászó.