Ugrás a tartalomhoz

Nyelvi játékaink nagykönyve

Grétsy László

Tinta Könyvkiadó

11. fejezet -

11. fejezet -

9. Betűhálók rabságában – és bűvöletében

Háló a világ körül

Az a háló, amelyről itt szólok, természetesen nem az a háló, amely ma már a szó szoros értelmében körülfon, beborít, megbolondít, rabjává tesz szinte mindenkit, vagyis az internet, a világháló. De ez is háló, ezért vettem át e fejezet címét Kun Erzsébettől, többször is idézett, A rejtvény című könyvének abból a fejezetéből, amely szintén ezt a címet viseli. Ő egy alcímet is írt e fejezetcím alá, mégpedig ezt: A keresztrejtvény. Voltaképpen én is megtehetném, de nem teszem, mert ebbe a világ körüli hálóba egyre jobban belegabalyodnak, belegubancolódnak egyebek is, a scrabble, a szudoku s még néhány retjvényfajta. De azért e fejezetben mindenekelőtt mégis a keresztrejtvényekről szólok néhány szót. Azért csak néhányat, mert ennek a rejtvénytípusnak nemcsak nagy keletje, hanem jelentős szakirodalma is van nálunk, s én a könyvemben szereplő játékok, rejtvények múltjának ismertetésénél, noha ezt is hasznosnak tekintem, fontosabbnak tartom jelenük, jelenkori szerepük bemutatását.

A keresztrejtvények már tagadhatatlanul a modern kor termékei. Múltjuk nem évezredekre, hanem csupán egy szűk évszázadra nyúlik vissza. Noha keletkezésük körülményeiről különféle legendás történetek is keringenek – az egyik szerint a 20. század elején egy fokvárosi börtön egyik cellájának lakója, egy fegyenc találta ki és kísérletezgette ki cellája falán unalmában ezt a játékot –, a valóság az, hogy egy H. Burgess nevű amerikai banktisztviselő a játék atyja, aki fegyenc sohasem volt, és Fokvárosnak még a közelében sem járt. A lényeg az, hogy a fekete kockás ábrák 1923-tól kezdve jelentek meg, először az amerikai újságokban, de hónapokon vagy egy-két éven belül a világ más országaiban, nagyvárosaiban is. Hazánkban 1925. január 22-én látott napvilágot az első ilyen rejtvény, amelyet készítője, Kristóf Károly az eredeti Cross-Word-Puzzle mintájára keresztszórejtvénynek nevezett el, s ebből alakult ki később a rövidebb keresztrejtvény névforma.Mivel a keresztrejtvény olyan időszakban született – az 1914–18-as világháború után –, amikor az emberek a korábban átélt szenvedéseket könnyű szórakozással, játékkal akarták feledni, nem csoda, hogy divatja pár év alatt az egekbe szökött. Kun Erzsébet imént említett műve nyomán hadd idézzek erre szemléltetésül néhány sort Heltai Jenőnek a két világháború között írt, Keresztrejtvény a vérzivatarban című cikkéből!

„A tanácstalan olvasó, az útjavesztett ember, aki a sok mesterségesen megszerkesztett világprobléma között nem tud eligazodni és a sok élő rejtvény közül egyetlen egyet sem tud megoldani, csüggedt lélekkel a megoldhatóhoz: a keresztrejtvényhez menekül. Minden energiáját, tudását, műveltségét, elszántságát, munkaerejét, mindazt, amivel az életben nem tud mihez fogni, mert útját állja emitt a gazdasági helyzet, amott az irigység, meg a gyűlölködés, áskálódás, cenzúra, beavatkozás, protekció, és mindezek élén az 1. számú közellenség: a butaság – kiéli a keresztrejtvény jámbor és mégis izgalmas titkainak a föltárásában. Ha valaki összegyűjtené ezt a sok elfecsérelt időt, ezt a sok elprédált agymunkát, világítani és öntözni tudna vele, csatornákat vágni, utakat kövezni, talán még a világ szénáját is rendbe tudná hozni…”

Lesújtó, de igaz sorok. A keresztrejtvényfejtők népes szektájának tagjai akkortájt nagyrészt hétköznapi emberek voltak, akik azért temetkeztek az ábrákba, hogy életük nyomasztó gondjai elől meneküljenek, és a megfejtések apró örömeivel kárpótolják magukat mindazokért az örömökért, amelyekkel a kor adósuk maradt. De azért – és most egy érdekes sztori kedvéért ismét Kun Erzsébetet idézem – „persze túlzás lenne azt mondani, hogy csak elnyomott kisemberek fejtenek keresztrejtvényeket. A sokak által hóbortnak csúfolt új divat úgyszólván mindenkit magával sodor. Még Erzsébet angol hercegnő (a mai királynő) is benevez az egyik lap: a Country Life keresztrejtvény-pályázatára. Megfejtését névvel küldi be, a Buckingham Palace levélpapírján, ezzel nagy gondot okozva az újság szerkesztőjének, aki nem tud másra gondolni, mint hogy ugratják. A hercegnő titkársága azonban igazolja, hogy a levél hiteles, őfelsége adta fel személyesen. S a folytatás? Nos, ha az ember királyi hercegnőnek születik, méghozzá Angliában, előfordulnak az életében szinte elkerülhetetlenül szerencsés véletlenek. Nyilván ezek egyikének köszönhető, hogy habár sorshúzással döntenek a díjak szétosztása felett, a pályázat első díját éppen az arra legkevésbé rászorult hercegnő nyeri meg…”

Mielőtt a keresztrejtvénynek mint műfajnak a továbbéléséről szólnék, persze csak vázlatosan, rögzítem azt a tényt, hogy a keresztrejtvény egészében véve beletartozik a nyelvi játékok sorába, s mint ilyen, szórakoztató és bizonyos mértékig hasznos, elmeélesítő is. Korábban is voltak, és ma is vannak ellenzői. Ők úgy vélekednek, hogy a keresztrejtvények „lexikonszagúak”: egy sajátos keresztrejtvény-műveltséget terjesztenek, amely még a félműveltségnél is veszélyesebb, mivel az igazi tudás helyett tudálékosságot, szavakon való lovagolást fejleszt, tenyészt ki, továbbá azt állítják, hogy a keresztrejtvény-készítés már túlságosan eliparosodott, főleg amióta a különféle keresztrejtvény-lexikonok betű-, illetve betűjegyszám alapján csoportosítják az írók, sportolók, állatok, városok és egyéb fogalomcsoportokba tartozó egyedek és elemek nevét.

E megállapításokban kétségtelenül van némi igazság, de azt e rejtvényfajta legádázabb ellenzői sem tagadhatják le, hogy a keresztrejtvényfejtés az elmondottak ellenére alapjában véve ismeretszerző – mégpedig nyelvi, lexikális ismereteket nyújtó – tevékenység, amely emellett még élvezetet, örömet is szerez a játszónak. Igen, a nyelvi játékok legnagyobb része nagyon is alkalmas arra, hogy kedvelőjüket szórakoztassa, gyönyörködtesse. Az Anyanyelvápolók Szövetsége, ez a csaknem kétezer tagot számláló civil szervezet néhány éve ilyen címmel hirdetett pályázatot, mégpedig minisztériumi segítséggel, tehát a kulturális tárcával közösen: Az anyanyelv az emberek életében.Az egyik díjnyertes pályázó, Schirm Anitatöbbek között azt vizsgálta meg munkájában, hogy a nyelvhasználók megítélése szerint napjainkban mik az anyanyelv legfőbb vagy legalábbis fontos funkciói. A legtöbb funkció, amelyet az adatközlők megjelöltek – nyelvi szocializáció, gondolkodás, kifejezés, tájékoztatás, befolyásolás stb. – már ismerős a nyelvészeti szakirodalomból is, de van köztük egy, amelyik sem Karl Bühlernél, sem Roman Jakobsonnál, sem W. P. Robinsonnál, sem másoknál nem fordul elő, ez pedig nem más, mint a szórakoztatás! Az erről szóló részt, mivel e kis fejezethez közvetlenül is kapcsolódik, idézem is az értékes tanulmányból, a mi szempontunkból legfontosabbakat még külön is kiemelve:

„Az anyanyelvnek az emberek életében betöltött szerepét a továbbiakban három nyelvi funkció egy-egy jellegzetes megvalósulási formájával mutatom be. A funkciók közül a tájékoztatást, a szórakoztatást és a befolyásolást emelem ki. Azért esett a választásom ezekre, mert a nyelv nagyon különböző aspektusait tudom jellemezni a segítségükkel. A tájékoztatás az egyik leghétköznapibb nyelvi jelenség, hiszen a körülöttünk élő világból mindig információkat merítünk és adunk tovább. A tájékoztatáshoz – a szó eredeti jelentésének megfelelően – az elfogulatlan információátadás tartozik hozzá. Kérdés azonban, hogy lehetséges-e a külvilág eseményeiről és tárgyairól a saját véleményünk és attitűdünk kifejezése nélkül információt közölni. Ezt a problémakört a hírek elemzése kapcsán járom körül. Másodikként a nyelv szórakoztató funkciójára térek ki. Tudomásom szerint ugyanis a keresztrejtvényeket és egyéb nyelvi játékokat ilyen összefüggésben még nem vizsgálták. A nyelvi játékok és rejtvények az anyanyelv és idegen nyelv viszonylatában azért is érdekesek, mert néhányan az idegen nyelvek tanulását is rejtvénynek, megfejtendő feladványnak tartják, a kétnyelvű adatközlőim pedig a csak anyanyelvükön végzett nyelvi tevékenységek közül szintén a rejtvényfejtést emelték ki.A nyelvi játékokat azonban nem csupán ilyen ártatlan céllal szokták használni, hanem gyakran manipulációs eszközként. Így utolsóként a befolyásolás funkcióját mutatom be, napjaink jellegzetes szabadtéri médiumainak, az óriásplakátoknak a segítségével. Megmutatom, hogy ezek az eszközök hogyan használják ki a nyelvet, és milyen nyelvi stratégiákat alkalmaznak a nyelvi játékokon túl a befogadók meggyőzése érdekében.”

Én sem tudok arról, hogy a nyelv szórakoztató funkciójáról esetleges puszta említésen kívül van-e szó a könyvtárnyi szakirodalomban, s én is egyértelműen azt vallom, hogy a gyönyörködtetés, a szórakoztatás, amely semmiképpen sem esik egybe a jakobsoni poétikai funkcióval, figyelemre s további kutatásra érdemes. Talán éppen Schirm Anitáéra, aki már ebben az említett – s Az anyanyelv az életemben című, a pályázatokból válogatást is nyújtó kötetben (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009) részben meg is jelent – tanulmányában is sokat tett a kérdés tüzetes körüljárása, megvizsgálása tekintetében. Érdemes lenne egy újabb tanulmányt teljes egészében ennek szentelnie! E kis fejtegetés végén azonban most búcsúzunk a keresztrejtvény műfajától, igaz, nem teljesen, és mint majd egy másik fejezetből kiderül, nem is véglegesen!

A scrabble, azaz játék a betűkkel

A scrabble, ez az angol szó tágabb értelemben sokféle betűkirakásos játékot jelent(het), az évtizedek folyamán azonban kialakult az a változata, amelyet 1948-ban már szabadalmaztattak is, s amelyből 1991 óta már évenként világbajnokságokat is tartanak. Mondhatnánk azt is, hogy a keresztrejtvénynek egy olyan elágazása, amelyben nincsenek meghatározások, hanem a rejtvény készítője által összeállított szavakat kell bizonyos szabályok szerint a megadott ábrában elhelyezni. Mondhatnánk, de nem volna igazságos, hiszen a keresztrejtvényeknek számos más elágazásuk is van, s tulajdonképpen csak véletlen, hogy éppen a mai értelemben vett scrabble ért el olyan népszerűséget, hogy a táblás, illetve kirakásos betűjátékok közül kétségtelenül a legnépszerűbbnek számít. Ez az Amerikából származó játék, legalábbis annak egy verziója egyébként nálunk évtizedekkel ezelőtt Játék a betűkkel néven vált ismertté s népszerűvé. Egri János vezetésével az akkor még egyetlen „királyi” televíziónak jó egy évtizeden át volt ilyen című műsora, s a játéknak táblás változata is kapható, sőt népszerű volt. Azután, a televízió sokarcúsodása idején Egri János műsora eltűnt a süllyesztőben, de maga a játék azóta is él és virul. Többféle változata is kifejlődött. Van köztük olyan, amelyet már kisiskolások is játszani tudnak – az interneten számos ilyen, gyerekekhez igazított változatot is hirdetnek –, de vannak igen nagy figyelmet és türelmet kívánó, nehéz változatai is. A rejtvénylapok közül több is közöl rendszeresen scrabble-feladványokat, s jellegükben ezek között is elég sok az eltérés, például abban a tekintetben, van-e valamilyen meghatározott pontértékük az egyes betűknek, vagy nincs. Mivel nekem nem célom ezt a játékot közelebbről is megvizsgálni s részletesen bemutatni, szemléltetésül csupán egy egyszerűbb változatot közlök a Füles rejtvényújság egyik évkönyvéből. Ebben a betűk pontértéke nem számít, az azonban lényeges, hogy a játékosok a megadott ábrába csak úgy írhatnak be előre megkapott szavakat, hogy azok illeszkedjenek a táblán már ott levő betűkhöz, szavakhoz. A Kresz Károly által készített rejtvény bevezető eligazítását, valamint magát a rejtvényt itt közlöm, a megfejtést a fejezet végén!

Helyezze el a felsorolásban szereplő szavakat a hálózatban az alábbi szabályok szerint:

•A szavak vízszintesen balról jobbra és függőlegesen felülről lefelé haladhatnak.

•Minden szónak legalább két másik szót kereszteznie kell.

•A felsorolásban szereplő szavakon kívül az ábrában újabb szó nem keletkezhet (még kétbetűs sem).

Könnyítésül az összes L és T betűt előre beírtuk az ábrába.

almás pite

aranyos

azonosul

átszállás

áttelel

biokémiai

csacsiság

édesanya

északi

fogazat

fogpaszta

idehaza

izzadság

katonaév

kombiné

kvintett

labdakezelés

lágymeleg

lesózás

megismer

népképviselet

nokedli

nullfok

olvaszt

plusz

plüss

rizsföld

szaktanács

szállodaportás

tasakoló

távirat

tegez

tiszafa

vagyontalanság

varégok

A legújabb divat, a szudoku

A következőkben egy olyan játékról szólok, amely alig egy évtizede terjedt el, mégpedig az Egyesült Államokból, az egyik New York-i magazin jóvoltából, majd – az előbbi nyomán – a szigetország egyik legnagyobb napilapjából. A rovatnak kezdetben még ’számrejtvény’ jelentésű egyszerű angol címet adtak, majd nem sokkal később fantázianévként kapta mai nevét. Ez valójában csakugyan egy számrejtvény, amelynek különféle változatait a világ minden részén régóta játsszák, igazi népszerűségre azonban a japán változat tett szert, s minden bizonnyal azért éppen az USA-ból indult el hódító útjára, mert az üzleti szellem ott a legfejlettebb, ott látják meg legjobban az egy-egy játékban vagy bármi egyébben benne rejlő érvényesülési lehetőségeket, kereskedelmi értékeket és érdekeket.

Az elnevezés alakja árulkodik is arról, hogy nem angol eredetű játékkal van dolgunk. Nevének mindkét eleme a japánból származik: su = szám, doku ’egyedüli, magányos’. Én Zimányi Árpád kollégám eljárását követve, aki az elsők között írt róla nálunk, a névnek magyaros írásmódú szudoku alakját használom, hiszen ha a játékot eddigi sikere még inkább az egekbe röpíti, előbb-utóbb alighanem a kiejtés szerinti forma válik általánossá. Zimányi Árpád britanniai kiadványokban nem kevesebb mint hatféle írásmódjára bukkant. Ezek: su doku, su-doku és sudoku, valamint ezek nagybetűs változatai. Azonban akárhány formában bukkant – és bukkan – is fel, az letagadhatatlan tény, hogy Nagy-Britanniában 2005-ben „az év szavá”-nak kiáltották ki.

Olvasóim azt mondhatják erre, hogy valóban, külföldön is, nálunk is nagy divat a szudoku. Számos lapnak van szudokurovata, sőt nem egy rejtvényújság már csak szudoku típusú rejtvényeket közöl. De vajon elegendő indok ez arra, hogy ebben a nyelvi játékokat egybegyűjtő könyvben is szó essék róla?

Úgy vélem, igen. Nem azért, mert a divat hulláma magasba röpítette, hanem azért, mert, legalábbis nálunk, magyaroknál, betűs változata is kifejlődött. A betűszudokunak nem az 1-től 9-ig terjedő számok a szereplői, hanem az ábécének kilenc tetszőlegesen megadott betűje. Szemléltetésül közlök is két betűszudokut, mindkettőt a Füles rejtvényújságból kimásolva. A feladat: úgy kell kitölteni a háló 81 üres kockáját, hogy minden sorban és minden háromszor hármas négyzetben csak egyszer szerepeljen ugyanaz a betű, ezenkívül pedig az első feladványnak a bal felső saroktól a jobb alsóig terjedő átlójában egy sütőipari alapanyagnak a neve, a másodikéban pedig egy amerikai színész neve legyen kiolvasható! (A megoldást a fejezet végén közlöm.)

Egyéb ábrás, táblás nyelvi játékok

Azt persze nem tagadhatom, hogy az imént két rejtvénnyel is bemutatott szudoku alapjában véve számjáték, de lám, betűjáték is, főleg azért, mert a betűket a szerző által megálmodott rendbe rakva a szudoku szabályainak is eleget tesz, s íme, helyes megfejtés esetén még egy szót vagy nevet is felszínre lehet hozni belőle. Hasonló keveredés betűk és számok – meg egyéb alakzatok – között mindennapos a rejtvények világában. Nem mondhatjuk ki, hogy a nyelvi játékoktól ab ovo idegenek a betűkön kívüli elemek, formációk. A lóugrásrejtvény például ismert rejtvényfajta. Megfejtése is könnyű, de hogy megbirkózzunk vele, ismernünk kell a lóugrás szabályait, vagyis azt, hogy a sakkjátékbeli huszár hogyan lépkedhet – pontosabban ugrálhat – a sakktáblán.

Hogy a képrejtvény nyelvi játék, holott betű talán egyetlenegy sincs benne, azt, gondolom, nem is kell bizonygatnom, már csak azért sem, mert külön fejezetben foglalkozom vele. De hogy képkeresztrejtvény is létezik, azt, ugyebár, még elképzelni is nehéz, holott így van. Főleg gyerekeknek szóló rejtvénylapokban találkozunk ilyenekkel. Persze az is érthető, hogy az ilyen rejtvényeknek minden kitalálandó s az ábrába beírandó szavuk olyan, amelyet elég könnyű lerajzolni. Idézem egy kezemben levő képkeresztrejtvény néhány szavát: gomb, nyugágy, kalitka, villamos, oroszlán, fenyőfa, törpe, szalámi… Megvallom, csak azért nem mutatom be az érdekes rejtvényt olvasóimnak, mert túl sok helyet foglalna el. De talán így is el tudják képzelni, milyen érdekes rejtvényforma ez!

Vannak olyan betűjátékok, amelyek felépítésük következtében oszlopot, piramist, homokórát vagy bármi mást formáznak. De olyanok is akadnak bőségesen, amelyekben maguknak a betűknek a formája is része a feladványnak! Például úgy vannak megrajzolva, hogy csak vízszintes és függőleges vonalak kavalkádját látjuk, ha rájuk nézünk. Ha viszont úgy tartjuk a papírlapot, hogy ne szembe legyen velünk, hanem rézsútosan, majdnem a mennyezet felé fordítva, akkor, csodák csodája, a vonalak szövedékéből egyszer csak kibontakozik szemünk előtt az a szöveg, amelyre rá kellett bukkannunk.

Még tovább is sorolhatnám az olyan rejtvényfajtákat, amelyekben, bár kétségtelenül nyelvi játékokkal van dolgunk, betűkön kívül különféle jelek, szimbólumok is találhatók. A számok különösen jól illenek a betűkhöz. Voltaképpen maga a keresztrejtvény is betűk és számok közös halmaza, terméke. Számok nélkül nem is léteznének, legalábbis a meghatározást kívánó változatok nem. Olyan számrejtvények, amelyek valójában inkább nyelvi játékok, feladványok, már régen is voltak. Az a fajta számrejtvény például, amelyhez egy beszámozott négyzethálózat tartozik, s a hálózat kockáit meghatározások, valamint az azok mellett megadott számok alapján kell kitölteni, már gyermekkoromban, a múlt század harmincas-negyvenes éveiben népszerű volt. Az ilyen rejtvények megfejtése általában valamilyen bölcs mondás vagy szép verssor, versszak volt. Ezekben a rejtvényekben fekete négyzetekkel még a szavak határait is jelezték a szerzők, s ekképpen az ábra a keresztrejtvényekre emlékeztetett. Szemléltetésül egyet be is mutatok olvasóimnak, szerzője Molnár József. Ha a számoknak megfelelő betűket, betűjegyeket odaírják az egyes számok fölé, majd a betűket átmásolják az ábra megfelelő számozású négyzeteibe, eredményül balról jobbra haladva Berzsenyi Dániel A tavasz című versének első versszakát kapják megfejtésül. E fejezetnek talán ez a tavaszt idéző versszak lehet a záróköve! (A megoldást lásd a fejezet végén!)

A Toldi-trilógia szerzője:

1 25 37 54 40 71 35 49 65 13

Nyugat-magyarországi megye székhelye:

7 27 18 3 15 39 46 79 66 10 17 47

Körív alakú, színes fényjelenség az égbolton:

11 52 22 45 24 8 26 30 38 78

Apró, kitartó léptekkel való haladás:

76 41 82 96 86 61 14 12 43 35 62

A számtant is magába foglaló tudomány:

64 94 70 44 50 63 2 91 21 102

Állami megrendelések teljesítésére kiírt pályázat; tender:

4 57 69 6 75 101 40 -

97 30 36 47 78 59 36 12 99

Gazdaságosság, spórolás:

95 5 55 33 25 72 89 41 90 42 24 39

A retorika magyar neve:

6 74 9 87 65 103 92 3 20 23 5 73

Könnyen engesztelhető:

16 19 81 68 93 19 21 88 38 40

Találékony, talpraesett:

31 85 60 44 50 72 38 78 15 28

Apróra vagdalt, pirított szalonna:

2 80 84 51 8 20 53

A kutya és a macska is ez:

77 30 29 98 35 32 18 33 20

Paszulyból készített étel:

58 1 16 67 48 100 83 34 72 14

Megfejtések

A scrabble, azaz játék a betűkkel.

A legújabb divat, a szudoku.

Egyéb ábrás, táblás nyelvi játékok.

Rejtvények ráadással

Az ezt megelőző fejezetben azokat a rejtvénytípusokat mutattam be, amelyek a hazai rejtvényújságoknak, hetilapok vagy folyóiratok rejtvényrovatainak legkedveltebb komponensei, termékei. Igaz, inkább csak körvonalaztam őket, s arról már nem is szóltam, hogy miféle kiágazásaik vannak. A hagyományos keresztrejtvényekből például kiszakadtak s önálló műfajjá fejlődtek a skandináv típusú rejtvények, becenevükön a skandik, amelyek még abban is a megfejtők kedvében járnak, hogy a meghatározásokat a megfejtés helyszínén tálalják. A skandik kedvelőinek nem kell folyton a szemüket tornáztatniuk, pontosabban ingáztatniuk a meghatározások helye és a rejtvényábra között. (Persze ennek hátrányai is vannak. A rejtvényszerzőnek olykor vért kell izzadnia, ha olyan elfogadható meghatározást akar adni, amelyiknek a szövege belefér egyetlen kockába. Ez bizony nem is sikerül mindig, de mit tegyenek? Valamit valamiért…) Egyébként, szinte a véletlen folytán, egy skandit mégis találhatnak olvasóim könyvem Nyelvi játékos viccek, találósdik című fejezetében, de nem azért, hogy valamilyen skandináv típusú rejtvény mindenképpen legyen benne, hanem az említett rejtvény tárgya, szójátékon alapuló csattanója miatt. Kimaradtak továbbá az úgynevezett olasz keresztrejtvények, amelyek szintén nagyon népszerűek nálunk, valamint az amerikai keresztrejtvények és még több más, terjedő rejtvényforma. Nem véletlenül, hanem azért, mert ebben a könyvben nem érzem feladatomnak mindazon rejtvénytípusok számbavételét, amelyek a rejtvénypiacon megjelentek, megjelennek. Akit ezek közelebbről érdekelnek, a hírlapboltokban, különféle újságárusító helyeken bőségesen talál olyan szókereső, szóvadász vagy ezekhez hasonló típusú rejtvényeket tartalmazó lapokat, amelyek a nyelvi játékokat és rejtvényeket kedvelő emberek igényeit messzemenően kielégítik.

Most azonban már itt az ideje, hogy rátérjek munkám e fejezetének megindokolására. A következőkben először néhány olyan, nagyobbrészt – noha nem kizárólag – keresztrejtvény típusú fejtörő pár soros ismertetését adom meg, amelyik valamilyen szokatlan feltételt, többletkívánalmat is tartalmaz, s e feltételek, kívánalmak nem egy esetben valamilyen nyelvi játékon alapulnak, illetve azzal kapcsolatosak. A lényeg az, hogy mindegyikben valamilyen furfang, csavar, valamilyen többlet is van; ezért gyűjtöttem össze ezeket egy olyan fejezetben, amelynek címe: Rejtvények ráadással. Ebben az első csoportban teljes példával helytakarékosság céljából nem szemléltetem a szóban forgó rejtvényeket, de úgy vélem, olvasóim számára mindegyik rejtvényfajta így is eléggé árulkodik magáról. Címet pedig mindegyik rejtvénynek adok, többnyire átvéve a feladvány kigondolójától, szerzőjétől. Az ez után következő második csoportban azonban, mint majd látni fogják, az oda sorolt „ráadásos” rejtvényeket nem néhány soros ismertetés formájában mutatom be, hanem ehelyett mindig egy-egy példával szemléltetem.

Ráadással, de példák nélkül

Feketék nélkül!

Olyan keresztrejtvény, amelyben egyetlen fekete négyzet sincs, a meghatározások pedig soronként következnek. Egy sorban több meghatározás is lehet – ezeket gondolatjel választja el egymástól –, a válaszok utolsó betűi közül pedig egy vagy kettő egyúttal már a következő megfejtéshez is tartozik. Példaképpen íme egy meghatározássor, megfejtéssel együtt: „A Toldi költője – lapos, sík” [AranyJánosima].

Fordított sorok

Szabályos keresztrejtvényábra, de a vízszintes sorok néhány meghatározásának megfejtését (nincs megadva, hogy melyeket) fordítva, palindromként kell beírni a hálózatba. Az „Elemi dózis” meghatározásnak például a hálózatban ez felel meg, tehát ezt kell beírni: gadapala, amely az alapadag visszája. A rejtvény végső megfejtése egy nyaralással kapcsolatos tevékenységet jelentő szó, amelyet a fordítva beírandó szavak új kezdőbetűinek összeolvasásából kaphatunk meg.

Egy, kettő, egy, kettő

Olyan keresztrejtvény, amelyben minden második mező dupla szélességű, tehát négyzet helyett vízszintesen elhelyezkedő téglalap. A meghatározásokra adott válaszokat úgy kell beírni a hálózatba, hogy a téglalapokba mindig két betűjegy kerüljön. A rejtvény némileg emlékeztet a szótagrejtvényekre, de itt csak a betűjegy számít.

Kettőből egyet

Ez is a szokásos keresztrejtvényábra, de meghatározás helyett minden számhoz két szó tartozik. A két szó betűiből kell kialakítani a megoldást, s azt beírni a hálózatba. Az egyik szó betűi közül még szabadon választhatunk az új szó kialakításához, a másik szóból viszont csak az olyan sorszámú betűket használhatjuk fel, amelyek az előzőből kimaradtak. Az egyik meghatározás két megadott szava például ez: konduló + madeira. A hálózat kitöltésekor kiderül, hogy a beírandó szó mandula, vagyis az első szónak 3–6., a másodiknak pedig 1–2. és 7. betűjét kell beírni az ábrába.

Szimbólumokkal tarkítva

Szókereső típusú rejtvény, amelynek négyzethálós, betűkkel teli ábrájában 25–30 kis képecske van, s ezeknek szóértéke (alma, ház, nyúl, sas, szék, szív stb.) a megadott szavak kihúzásakor beleolvasandó a szövegbe. A szavakat egyébként nyolc irányban – vízszintesen balról jobbra és jobbról balra, függőlegesen felülről lefelé és alulról felfelé, valamint átlósan mind a négy lehetséges irányban – kell kihúzni, s az érintetlenül maradt betűkből végső megfejtésül még valamilyen előre megjelölt nevet, címet stb. is ki lehet olvasni.

Ábécében

Szabályos keresztrejtvény, de nem a megfejtendő szóra rávezető meghatározásokat tartalmaz, hanem maguknak az ábrába beírandó szavaknak a betűit adja meg – ábécérendbe csoportosítva. Tehát ilyen meghatározásokat találhatunk benne (zárójelben mindjárt a megoldást is közlöm): ÁEILNPS (= spániel), CGIKOÓRSS (= csikorgós).

Feketekereső

A rejtvény ábrája egy betűkkel teli háló, amelyhez a vízszintes és függőleges sorokra vonatkozó meghatározásokat ömlesztve tartalmazó felsorolás tartozik, de a rejtvény szerzői zárójelben mindig megadják a meghatározáshoz tartozó szó betűinek (betűjegyeinek) számát. Amikor a megfejtő ráakadt valamely szóra, a szó előtt vagy után álló bármilyen betűt be kell feketítenie. Ezek lesznek a keresztrejtvény fekete négyzetei, s erre a befeketítésre utal a rejtvény címe. Közlök egy meghatározást egy rejtvényből: Merő (5). Helyét az ábrának ebben a függőleges sorában találjuk meg: AVCSUPASÁ. A megoldás: csupa, s ha ezt megleltük, az előtte és utána álló betűt – ez esetben a V és az S betűt be kell sötétítenünk.

Szóvadász rejtvények

A rejtvényújságok hetenként, kéthetenként, havonta, kéthavonta vagy akár negyedévente megjelenő csoportjai között van egy olyan rejtvényfüzetcsalád is, amely a Szóvadász címet viseli. Szerzőjük – vagy szerzőik – neve sosem szerepel e lapokban, maguk a feladványok azonban, különösen azok, amelyek Nehezített szóvadász címmel jelennek meg, alaposan próbára teszik a rejtvényeket is kedvelő nyelvi játékosok türelmét. Szókereső rejtvényekről van szó. A nehezítés többnyire annyit jelent, hogy az ábrába beírandó szavaknak vagy a magánhangzói, vagy a mássalhangzói hiányoznak, vagy az ábrából, vagy a jobbára ábécérendben felsorolt szavakból. Bár a megfejtő számára néhány ilyen feladvány megoldása után már rutinná válhat a megfejtés megtalálása, a rejtvény alapötletét, amelynek számos változata képzelhető el, bátran ajánlhatom a nyelvi játékok kedvelőinek figyelmébe.

Ráadással, egy-egy példával

Pusztán szemléltetésül, anélkül, hogy a megfejtés örömének lehetőségét megadnám hozzá, azt hiszem, elég is annyi, amennyit az imént felsoroltam. Most azonban néhányat – a párhuzamosság kedvéért ugyanúgy nyolcat – teljes egészében bemutatok. Ha olvasóimnak kedvük van rá, fejtsék meg őket; megéri. De ha nincs rá érkezésük, kis ábrák formájában ott találják a megoldásokat a fejezet végén. Száznál is jóval több rejtvényújság sok ezer fejtörője, hetilapok és folyóiratok rejtvényrovatainak számos érdekes darabja közül válogathattam. A rejtvények szerzői ezekben a forrásokban többnyire nincsenek is feltüntetve, én azonban ezúttal tudatosan a készítő nevével is ellátott, ezáltal is „fémjelzett” fejtörőket válogattam bele a kötet e fejezetébe, két olyan szerzőtől, aki mindenképpen a szakma mesterének számít: Schmidt Jánostól és Demők Attilától. Hozzáteszem: még legalább tíz kiváló szerző személyes munkáit ismerem s becsülöm igen nagyra, de a kört nem akartam tágítani, mert akkor már méricskélnem kellett volna, hogy még kitől igen, s már kitől nem. Jó szórakozást, jó mulatást!

Betoldott bölcsesség

Az ábrát olvasóim csak akkor tudják helyesen kitölteni, ha a kilenc vastag betűs meghatározásra adott választ egy-egy betűpárral megtoldják, mégpedig úgy, hogy az újonnan kapott szó is értelmes maradjon. (Pl. karó helyett takaró, kaparó, de karóra is beírható lenne.) Ha a betoldott betűpárokat folyamatosan lejegyzik, majd összeolvassák, egy közmondást kapnak végső megfejtésül. (Sch. J.)

VÍZSZINTES: 1. Tartozást visszafizet. 8. Levesevő eszköz. 15. Bruno Traven regénye. 16. Után ellentéte. 17. A felületére mázolás. 19. Doha a fővárosa. 20. Az egyik vércsoport. 22. Ilyen hurka is van. 23. Mafla. 24. Hegyes orrú versenykutya. 26. … West; Floridához közeli amerikai hadikikötő. 27. Maró hatású vegyület. 28. Nem áll stabilan. 30. Jótékonysága révén legendássá vált amerikai mágnás (Cyrus). 32. Helység Váchoz közel. 33. Odaát. 35. Oldalra billenés. 37. Rangjelző előtag. 39. Mária egyik beceneve. 40. Amennyiben. 41. Maratva kezel. 44. Teller …; atomfizikus (1908–2003). 45. Gribojedov szerint az ész ezzel jár! 46. Hús tartósítása. 48. Az egyetemes filozófia német nagyja (Immanuel). 50. A -vel ragpárja. 51. Vivace (a zenében; élénken), röv. 53. Sárvár és Győr folyója. 54. Röplabdaedző, sportvezető, szakíró, a röplabda magyarországi szaknyelvének kialakítója (József, 1910–1978). 56. Kupac, halom. 58. Postafiók, röv. 60. Vívók fejvédője. 62. A szellemi játékok nagy része ilyen. 64. Zúduló, özönlő. 66. Ennek oldalától. 68. Otthon, hajlék. 69. Muzsikával színesített.

FÜGGŐLEGES: 1. József Attila verse. 2. Steven Spielberg filmbeli űrmanója. 3. Garmond (tízpontos betűnagyság), röv. 4. Mérgesen az ágy aljához hajít. 5. Raktárból igényel. 6. A Traun mellékfolyója Felső-Ausztriában. 7. Olimpiai bajnok cseh diszkoszvető (Ludvik, 1937–1998). 8. A Száll a kakukk fészkére című bestseller írója (Ken, 1935–2001). 9. Távolra mutató szócska. 10. A -nak ragpárja. 11. Bújtatott profi. 12. Amilyen messzire a fegyver hord. 13. Szomjoltó folyadék. 14. A Pinkába ömlő patak. 18. Dobogós helyezett jutalma. 21. Elcsépelt, lapos; kissé választékos szóhasználattal. 25. Isten, angolul. 27. Novi …; Újvidék szerb neve. 28. Bagdad a fővárosa. 29. Ilyen hangszer a gitár. 30. Bolti alkalmazott. 31. Ritkán. 34. … Taylor; USA-beli színművésznő. 35. … Máté; Örsi Ferenc hőse, a Tenkes kapitánya. 36. Tejtermék. 38. Gríz. 42. Patások adásvételének helye. 43. Férfinévnek ritka, családnévnek gyakori. 45. Főzeléknövény. 47. Idegen előtag: gomba-. 48. A rizsleves tájnyelvi neve. 49. Gold …; bécsi sörmárka, nálunk is főzik. 51. Reális. 52. Munkát befejez. 53. A felületére mázol. 55. Marcalihoz tartozó település. 57. … is money; az idő pénz. 59. Hamis (hang). 61. Hogyan?, oroszul. 63. Illetve, röv. 65. Dáridó kezdete! 67. Ütőér szakasza!

Erre-arra, kanyarogva

Ezt voltaképpen tekinthetjük egy fekete négyzetek nélküli keresztrejtvénynek is, de valójában itt is megvannak a beírandó szavakat egymástól elkülönítő elemek, csak más formában, üde rajzolatot adva ennek az ötletes rejtvénynek. Olvasóimnak bizonyára nem okoz majd nehézséget, hogy a meghatározásokra ezúttal nemcsak vízszintesen vagy függőlegesen, hanem „kanyarodva” is kell válaszolniuk! (D. A.)

VÍZSZINTES: 1. Fejtörő, rejtvény. 7. Ugató állat. 9. A francia kártya egyik színe. 11. Csikótojás jelzője! 13. Összetör. 16. Az éggömb legfényesebb csillaga. 18. … Kamoze; jamaicai reggae-énekes. 19. Én, latinul. 20. Egyesületi személy fizeti. 23. Felesége van. 25. Hiteget. 26. Elcsen. 28. Kalapszegély. 32. Tolsztoj, orosz író személyneve. 33. … et labora; bencés jelmondat. 34. Szolgálatkész válasz. 37. Sportszánkó. 39. Csodálat, rajongás. 40. Nemes lelkű. 44. United States, röviden. 45. Karbonári.

FÜGGŐLEGES: 1. Amennyiben. 5. Előtagként új a jelentése. 6. Életműért adományozott rangos építészeti elismerés. 8. Minőséget ellenőriz. 12. Túlozni kezd! 15. Gagyog. 16. Iparkodik. 17. Rikoltozik. 21. Az Isteni Színjáték írója (Alighieri). 22. Hirtelen keletkező, sűrű eső. 24. Hotel. 28. A tőkés gazdasági rendszer. 29. Szórványos női név. 30. Miskolci magaslat. 36. Beteggondozó személy. 37. Háborgat, piszkál. 38. Oda az elején! 42. Zenei félhang.

KANYARODVA: 2. Meg tud fogni. 3. Francia légiforgalmi társaság. 4. Alszik. 10. Elektromos hálózatban jelentkező átmeneti zavar. 14. Lila …; a Füles egyik ultijátékosa! 15. Fiatalok bandája. 27. Tamási Áron regénytrilógiájának utolsó része. 31. Hóomlás. 35. Burgonyafajta. 36. A hírek szerint. 41. Délelőtti előadás. 43. Személyfelvonó.

Keresztkvíz

Mint talán már könyvem más helyén is jeleztem, a kvízjátékokkal, vagyis a különféle szellemi, műveltségi vetélkedőkkel, bármilyen divatosak és bármilyen hasznosak is, nem foglalkozom e munkában, mivel a kvíz és a nyelvi játék két más műfaj, még ha bizonyos érintkezési pontjaik vannak is. (Például létezik nyelvi kvíz is.) Ezúttal azonban bátran tehetünk kivételt, mivel a keresztrejtvény mint műfaj kétségkívül beleillik a nyelvi játékok, fejtörők közé, márpedig ez a most következő fejtörő egy keresztrejtvénybe öltöztetett kvíz. Olyan keresztrejtvény, amelyben a meghatározások helyén kérdések találhatók. S mit tesz isten, még e kérdések között is van közvetlenül nyelvi játékos vonatkozású is, a vízsz. 30! (Sch. J.)

VÍZSZINTES:

1. Richard Wagner melyik – Drezdában bemutatott – operájának címszereplő alakja egy vörös vitorlájú hajó kapitánya? 10. Melyik hárombetűs igénk egyben folyónév is? 11. Gogol mely novellája szól egy önálló életre kelt szaglószervről? 13. Mi a portéka szó szinonimája? 14. Melyik igénk rejtőzik az újságbeli SZEMLEOLDAL szóban? 15. Mi a nádcukor melaszából erjesztéssel és lepárlással előállított szeszes ital? 16. Mely női becenévvel egészítendő ki Török Gyula A … lánya novelláskötetének címe? 18. Melyik szavunk állítható össze a MORD és az AULA szavak betűinek együttes felhasználásával? 20. Melyik híres olasz autómárka legelső modellje volt az 1907-ben megjelent Alpha? 22. Hogy nevezik a nindzsák végtagokra erősíthető acélkarmát? 24. Mi a kérődzők százrétű gyomrának egyik tudományos neve? 27. Melyik az a Závoza-patak által kettészelt mátrai település, amelyet a 13. században királyi solymárok laktak? 30. Melyik – a dinnyét és a jeget eszünkbe juttató – igénk anagrammája a LÉLEK szó? 32. Mi annak az osztrák pártnak rövidített neve, amelynek 1997–2000 között Viktor Klima volt az elnöke? 33. Hogy nevezik a japánok rizsből készült nemzeti italát? 34. Mi a személyneve Tognazzinak, a néhai olasz színművésznek? 35. Mely szóval egészítendő ki az „étlap szerint” jelentésű francia kifejezés: á la …? 36. Mi a rendszertani genus magyar megfelelője? 37. Mi a címe Jaroslav Hašek magyar témájú novellákat tartalmazó kötetének?

FÜGGŐLEGES: 1. Tóth Ede melyik népszínműve szól (a címben minősített) Göndör Sándorról? 2. Melyik Tolna megyei településről írt „példás” drámát Illyés Gyula? 3. Kabay Barnának és Gyöngyössy Imrének melyik az az Oscar-díjra is jelölt filmje, amely Federico García Lorca egyik híres drámája alapján készült? 4. Prága melyik patinás részét nevezik a helybeliek „Staré Mesto”-nak? 5. Melyik az a Jean Negulesco rendezte amerikai film (1946), amelynek eredeti, angol címe: Three Strangers? 6. Melyik ritka férfinevünk ered egy ótörök törzsnévből? 7. Miként nevezi verseiben múzsáját, Vajda Juliannát Csokonai Vitéz Mihály? 8. Mennyi annak, akinek mindegy?! 9. Mi a neve a Föld 3. legnagyobb vizének? 12. Melyik budai gyógyfürdőt nevezték a török időkben Musztafa-fürdőnek, illetve „zöld oszlopos fürdő”-nek? 17. Az élet micsoda Calderón, illetve Krúdy Gyula egy-egy művének címe szerint? 19. Mi az atlaszkötésű, rendszerint fémszálas fényes selyemszövet francia eredetű neve? 21. Mi a kereskedelmi neve annak a görcsoldó gyógyszernek, amelynek hatóanyaga a dotaverin-hidroklorid? 23. Milyen hangjelző eszköz lóg a nyáj élén haladó vezérürü nyakában? 25. Melyik (palindrom nevű) papagáj szerepel leggyakrabban keresztrejtvényeinkben? 26. Hogy nevezik a mohamedán törvénytudót, egyházi jogtudóst? 28. Melyik a filmszakmában elnyerhető legrangosabb díj? 29. Mit nevez a szívet hallgató orvos strepitusnak? 31. Melyik kisasszony szerepét játssza Csűrös Karola Molnár Ferenc Egy, kettő, három című vígjátékában?

Melyik az igazi?

Szabályos keresztrejtvény, de a csalafintaság itt is megnehezíti a megfejtést, ugyanis a rejtvény mindegyik sorához két meghatározás tartozik. A megfejtőnek kell eldöntenie, hogy melyik az igazi, azaz melyik vonatkozik a beírandó megfejtésre. A megoldás ezúttal is megtalálható a fejezet végén. (Sch. J.)

VÍZSZINTES: 1. A pénzügyi kormányzat dolgozza ki – az APEH-nek fizetendő hátralék. 11. Czuczor Gergely álneve – Tusika. 14. Tengerészviselet – érettségi tárgy. 15. Kombájnnal dolgozik – kairói. 16. A kalcium-karbonát egyik módosulata – hernyó módjára haladó. 17. Bolhafém! – … Tesla; horvátországi születésű fizikus, feltaláló. 19. Zuhogni kezd! – kiejtett mássalhangzó. 20. Falióra sétálója – nem áll stabilan. 21. Országszél – effektus. 22. Kelet, németül – holland város Nijmegen közelében. 24. Táplálék, régiesen – altató hatású szer. 25. … Bedi; Sandokan alakítója – uszodai öltözőfülke. 26. Működési rendellenesség – kikötőváros Dalmáciában. 28. Kisebb vízfolyás – vas a lólábon. 30. Januárban üdül – válaszol. 31. Jogász, történész, az MTA tagja (István, 1911–1979) – virág termőjének része. 32. Amely dolog – azon. 34. Nyugat ellentéte – zongoraművész, Gobbi Henrik tanítványa (Ida, 1873–1911). 35. A liter tizede – daliás. 37. Az irídium vegyjele – szintén. 38. Élénk, mozgékony – orra bukik. 40. Unalmas passzolgatás a focipályán – népi zenekar fasípon játszó tagja. 43. Rovarok „tojása” – Péterke. 44. Szerep átélése – kilét megállapítása. 46. Egykori rádiómárka – szántóeszköz. 47. Más-más érték a királynak, illetve a földtulajdonosnak! – legendás futballválogatottunk népszerű neve.

FÜGGŐLEGES: 1. A harmadik irányba – harcias nő. 2. Grízes – emelőgép kezelője. 3. Évek …; hosszú ideje – ketyegő szerkezet. 4. Mókusszerű rágcsáló – Kossuth-díjas bőgőművész (Aladár). 5. Mosópormárka – hazai szappanmárka. 6. Gyapjúpótló műszál – kézmeleg. 7. Raliversenyzők útvonaltérképe – e helyen lévő. 8. Óriás – hétpecsétes dolog! 9. Ő és társai – igevégződés. 10. Hím sertés – adnak neki. 11. Érzékiség – hamisítatlan, valódi. 12. Nem keres hiába – esetleg. 13. Előkelősködő – taxis ügyfele. 15. Öbölnek nevet adó jordániai kikötőváros – balatoni üdülőhely. 18. Szomjoltásra alkalmas – vályú. 23. Kísértet – barlang Lillafüredtől északra. 24. Paradicsomi, mennyei – kifejlett. 25. A puhatestűek egyik osztálya – berber népcsoport. 27. A közelmúlt francia Forma–1-es autóversenyzője (Jean) – formai. 28. Nagyon apró – tréfálkozik. 29. … Mell; osztrák színművésznő – Németh …, néhai operettprimadonna. 30. Kolónia – beépítetlen házhely. 31. Fiókot visszanyom – cementtartalmú építőanyag. 33. Füst …; 20. századi író, költő, A feleségem története című regény szerzője – mely időpontban? 34. Gabona kévéiből rakott kereszt – Fekete István gólyája. 36. A túlsó partra jut – művet megváltoztat. 39. Kezdetleges méhlakás – felső végtag. 41. …-Hollo; olimpiai bajnok finn akadályfutó (Volmari) – suli. 42. Idegen előtagként jelentése: fül- – győri sportklub. 45. Hajsza vége! – kétjegyű betű.

Válassza a helyes utat!

Ennek a rejtvénynek az ábrája nem a keresztrejtvényekre, hanem a szókeresőkre hasonlít. Olvasóimnak az ábra tetején látható betűktől kell eljutniuk a legalsó sor üres mezőibe úgy, hogy közben függőlegesen felülről lefelé, alulról felfelé, valamint vízszintesen balról jobbra és jobbról balra haladhatnak a hálózatban. Az útvonalat a meghatározásokra adott válaszok mutatják meg. Minden szó utolsó betűje megegyezik a következő szó első betűjével. Ha egy kezdőbetűtől eljutottak a legalsó sorig, akkor a szólánc utolsó betűjét be kell írniuk az ábra megfelelő üres mezőjébe. Helyes megoldás esetén így a legalsó vízszintes sorban Kalifornia állam egyik nagyvárosának nevét kapják megfejtésül. S még ezzel sincs vége! Ugyanis az ábrában néhány betű felhasználatlan maradt. Ezekből a betűkből a filmipar itt található világhírű fellegvárának nevét olvashatják össze! (D. A.)

K:Doha a fővárosa – pakol – lengyel légicég – asztalt étkezéshez elkészít – berber hadvezér, Gibraltár névadója – kapni szeretne – … de Janeiro; brazil nagyváros.

A:Az arany latin neve – hazai olajcég – alsó végtag – a szőlőhegy „leve” – matrózital – ilyen hamar? – Richárd, becézve – ágyat elhagy.

L:Veterán lengyel labdarúgó (Grzegorz) – tanul az esetből – ógörög hangsor – egyik nagy folyónkkal kapcsolatos – tartós – avatag – az ENSZ menekültügyi szervezete – a Brit Birodalom Tisztje (Order of the British Empire, kitüntetés), röviden – idegen Elza!

I:Iskolai füzet – pubban isszák! – titkot kifecseg – élet – … Turner; énekesnő – szalonnát főz – konyhai edény.

F:Mohón eszik – íme! – … Haná; cseh síkság – nem mozog – katalán író (Miquel) – düledék – Shelley tündérkirálynője! – balkezes.

O:Arrébb – nigériai város – régi magyar férfinév – … Risi; olasz filmrendező – Joskar- …; Mariföld fővárosa – hazai szappanmárka – Ezra Mannon fia.

R:Bőven van ideje – fogvatartás – dölyf – földműves – számítógép márkája – beleegyezés szava – tölcséres fagylaltot eszik.

N:Sértést szótlanul visel – … Piao; kínai politikus – konyhai kisgépmárka – felfed, megmutat – az első magyar nyelvű hírlap szerkesztője (Mátyás) – kopasz – megfelelt (orvosi minősítésben) – bolgár sportklub – Regina, becézve – szófaj – nincs testvére.

I:Szópótló szócska – ennivaló – függ – sovány, erőtlen ló – angol főnemesi cím – faipari termék – Oroszország ura volt – börtönablakot fedi.

A:Mézga Géza rosszcsont fia – kémiai elem, vegyjele: Rn – a Nílus német neve – könnybe … a szeme; elpityeredik – külföldi sörmárka – hazai énekes (Guszti) – …-de-France; francia vidék

Szélein a lényeg!

Ezt a rejtvényt óvatosan kell fejteni, mert a vízszintesen beírandó szavak közül jó néhánynak – pontosan 12-nek – az eleje, illetve a vége (1, 2 vagy 3 betű) kiszorul a szélső mezőkbe! Ha az ide kerülő betűket – a vízszintes sorokat követve – először baloldalt, majd jobboldalt összeolvassák, G. B. Shaw megállapítását kapják végső megfejtésül. A helyes megoldást természetesen megtalálhatják e fejezet végén! (Sch. J.)

VÍZSZINTES: 1. Állandó alkotótábor. 9. Genova tengere. 14. A lágy íny táján képzett (hang). 15. Gyáván megbújik. 16. Filléreskedő. 17. Odvas, tájszóval. 18. Tagadószó. 19. Borsodi helység Edelénytől nem messze. 20. Pedagógus. 21. Levéltávirat, röviden. 22. Töltött csokoládészem. 24. Vezérevezős. 26. Szövőfonal. 27. … verbale; szóbeli jegyzék. 28. Twist …; Dickens ifjúsági regénye. 30. Majazia autójele. 32. Játszd újra …!; Woody allen filmje. 33. Ráérős járkálás. 35. Düledék. 37. Álarc. 39. Akadály. 40. Számos. 42. Híres palota és képtár Firenzében. 44. Életnedv. 46. Ollókezű Edward alakítója Tim Burton filmjében (Johnny). 48. Koncot dob. 50. Szekér, eke elé fogott (állat). 52. Folyó, de fa része is lehet. 53. … avis; ritka madár, latinul. 54. Denevér, népies szóval. 55. Kopasz, lombtalan. 57. Állandósult, illetve alkalmi szókapcsolat, kifejezés. 58. Mérlegel, költői szóval. 59. Teendő, tennivaló. 61. De még mennyire! 62. Virágültetéskor is használt korhadékanyag. 63. A földkéreg gyűrődésével keletkezett hosszan elnyúló felszíni magaslat.

FÜGGŐLEGES: 1. Gyors reagálás a sürgönyre. 2. Ujja hegyével illet. 3. Gyökérkefét használ, népiesen. 4. Az első hangos eljárással készült angol film (1929), Alfred Hitchcock a rendezője. 5. Innen máshová. 6. Bakfark Bálint hangszere. 7. A máj termeli. 8. Kerékpártömlő felfújásához szükséges eszköz. 10. Somogyi gyógyfürdőhely. 11. Párizsi utcagyerek. 12. Az ég istene a görög mitológiában. 13. Jeles úttörői: Goddard, Ciolkovszkij és Oberth. 19. Gépelemek gyártására is használt műanyag. 21. … Tolsztoj; a Háború és béke írója. 23. Rippl-Rónai Múzeum (kaposvári intézmény), röviden. 25. Tésztát megnyújt. 26. Spencer Davis …; egykori angol zenekar. 29. Vércsatorna. 31. … és Anella; Rippl-Rónai József festménye, a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona. 34. Parázzsal kilyukasztó. 36. Máltai és francia autók jelzése. 38. Kietlen terület. 41. Zsíroz. 43. Rágószerv. 45. Nyelvtani műveletet végez. 47. Helyettesít. 49. Jó tulajdonság. 51. Az illetővel, népiesen 52. Tamási …; az Ábel-trilógia írója. 56. Az aljához. 60. Hágcsó közepe!

Melyiket hova?

Keresztrejtvény ez is, de a rejtvényhálóban nem találunk számozást. A meghatározásokat ugyanis a szerző aszerint csoportosította, hogy a rájuk adandó válasz hány betűből áll. Így némileg a megfejtés mikéntje is módosul, de hiszen éppen ez volt a cél. Könnyítésül az összes kétbetűs megfejtés már ott található az ábrában. (Sch. J.)

MEGHATÁROZÁSOK (ömlesztve):

Tizenöt betűsek: A Titanic elsüllyedése is ez volt – Wilbur Smith magyarul 1995-ben megjelent regénye – Beethoven cisz-moll zongoraműve – Arthur Hailey kortárs kanadai író regénye.

Tízbetűsek: Pletykáló, feketét iszogató idős nő – mókázó, viccelődő.

Nyolcbetűsek: József Attila költeménye – bonyolultabb vegyületekben a karbonatomok egymáshoz való kapcsolódása – állóvízben tenyésző növény; csuhu – orosz történeti festő (Vaszilij, 1848–1916).

Hétbetűsek: Nílus-parti város Egyiptom déli részén – fantom.

Hatbetűsek: … Herman; német hadvezér I. Lipót császár szolgálatában (1628–1691) – ipari öntőforma – … nélkül; mohón – nagy közúti szállító jármű – feléje hajít – divatjamúlttá válik – angol mérnök, a hidraulikus sajtó feltalálója (Josepf, 1748–1814) – erősítő, növelő – az Eiffel-torony városa – Liszt Ferenc-díjas fagottművész (Gábor) – svájci óramárka – hegységképző, idegen eredetű szóval.

Ötbetűsek: Pörög – gyertyabél – … Module; az Apollo-programban használt holdkomp – munkadarabot egyenget – versenylovas – kék búzavirág (női név is!) – észak-spanyolországi folyó – 12. századi pécsi püspök, III. Béla kancellárja – … Madison; nőalak Neil Simon Furcsa pár című darabjában – Cicero idejéből való – építész, a Vigadó tervezője (Frigyes) – Peleütő …; Áprily Lajos verses története egy rágcsálóra vadászó fiúról.

Négybetűsek: Osztrák zenetörténész (Alfred, 1889–1967) – tengeröbölnek nevet adó kamcsatkai város – kakas, tájszóval (fejre koppintás is!) – csupán – Beethoven szülővárosa – golyóstoll alkatrésze – Olténia legjelentősebb folyója – kolloid rendszer – latin–olasz eredetű, ritka női név – Émile Zola regénye.

Hárombetűsek: Melléknévképző – lengyel kisteherautó-márka – erre a helyre – Sinka István versciklusának címadó múzsája – igeképző, a -kod és a -köd társa – orosz vasúti gócpont Szentpétervártól délre – rendben, cimbora! – így is becézik Zsigmondot – legendás mesemondó, a népművészet mestere (Lajos) – életét áldozza Kalafért – az ENSZ munkaügyi szervezete – színezékcsoport – fehérorosz (minszki) autógyár névbetűi – Fekete István rókatörténetének főhőse – lódulj! – boráról híres község Szerencs mellett – hajdan – megteendő versenyhossz – Marko …-Hannuksela; világbajnok finn birkózó (YLI) – József Attila e verséből való az idézet: „Szeretlek, mint anyját a gyermek”.

Tarkabarka poén

Kis válogatásunk utolsó darabja afféle örömzene. Szerzője egy ártatlan kis skót vicc összesen hét szavát rejti el három különböző aprócska rejtvényben. A megfejtés öröme már az olvasókra vár. (D. A.)

Megfejtések

Betoldott bölcsesség.

Vízszintes : 1.MEGAKAD. 8. KANÁLIS. 16. EZELŐTT. 22. VÉRERES. 39. RITKA. 56. RAKÉTÁS. 64. SZÁRADÓ. 68. LERAKÁS. 69. ZENÉLÉS.

Aki szeret, kétszer él.

Erre-arra, kanyarogva.

Vízszintes : 1. Feladvány 7. Eb. 9. Treff. 11. Rátóti. 13. Zúz. 16. Sirius. 18. Ini. 19. Ego. 20. Tagdíj. 23. Nős. 25. Áltat. 26. Lop. 28. Karima. 32. Lev. 33. Ora. 34. Igenis. 37. Bob. 39. Imádat. 40. Nóbel. 44. US. 45. Szénégető.

Függőleges: 1. Feltéve. 5. Neo. 6. Ybl Miklós-díj. 8. Meóz. 12. Tú. 15. Gőgicsél. 16. Siet. 17. Riog. 21. Dante. 22. Zápor. 24. Szálloda. 28. Kapitalizmus. 29. Ilon. 30. Avas. 36. Ápolónő. 37. Bánt. 38. Od. 42. Asz.

Kanyarodva: 2. Elér. 3. Air France. 4. Durmol. 10. Fázisingadozás. 14. Lali. 15. Galeri. 27. Ábel Amerikában. 31. Lavina. 35. Ella. 36. Állítólag. 41. Matiné. 43. Lift.

Keresztkvíz.

Melyik az igazi?

Válassza a helyes utat!

Los Angeles, Hollywood.

Részmegfejtések:

Katar – rámol – LOT – terít – Tarik – kér – Rio.

Aurum – MOL – láb – bor – rum – már – Rik – kel.

Lato – okul – líd – dunai – időálló – ósdi – IRO – OBE – Elsa.

Irka – ale – elárul – lét – Tina – abál – lábas.

Fal – lám – Malá – áll – Llor – rom – Mab – balog.

Odább – Bama – Abod – Dino – Ola – Amo – Orin.

Ráér – rabság – gőg – gazda – Atari – igen – nyal.

Nyel – Lin – Nile – elétár – Rát – tar – rite – Etir – Regi – ige – egyke.

Izé – étel – lóg – gebe – earl – léc – cár – rács.

Aladár – radon – Nil – lábad – Dab – Bódi – ile.

Szélein a lényeg!

Műveltségből sosem elég.

Melyiket hova?

.