Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az alkotmányjogba; Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei

Trócsányi László, Schanda Balázs (2014)

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

II. Petíció

II. Petíció

A petíció gyökere az Alaptörvény XXV. cikkében rögzített panaszjogban rejlik. Eszerint „mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez”.

A panaszjog arra biztosít lehetőséget tehát, hogy egyéni vagy közösségi célok előmozdítása érdekében, a kérelem tárgyát minden kötöttségtől mentesen megválasztva az állami szervekhez lehessen fordulni. A közösségi cél elérésére irányuló petíció annyiban a közvetlen demokrácia eszköze, hogy alkotmányos lehetőséget biztosít az állami szervek működésének visszacsatolására. A választópolgároknak jogot ad arra, hogy a közösséget érintő kérdésekről alkotott véleményüket az állami szervek tudomására juttassák, és ezzel befolyásolhassák az állami szervek működését, döntéshozatalát. Ennyiben a petíció a közvetlen hatalomgyakorlás eszköze.[121]

A petíció formailag kötött: az Alaptörvény csak az írásbeli kérelmet nevesíti. Tárgyát tekintve viszont a petíció kötetlen, bármilyen tárgykörben bármelyik állami szervhez intézhető. A petíció címzettjének csupán a petíció (közvetett vagy közvetlen) átvételére terjed ki a kötelezettsége, a petíciónak egyéb joghatása az Alaptörvényből nem következik.

Irodalom

Bragyova András – Dezső Márta: Az országos népszavazás Magyarországon. In: Magyar jogrendszer átalakulása. 2007, I. kötet, 86–99. p.

Dezső Márta: A referendum funkciója Európa államaiban. In: Bragyova András (szerk.): Ünnepi tanulmányok Holló András hatvanadik születésnapjára. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003.

Kis János: A népszavazás a köztársasági alkotmányban. In: A népakarat dilemmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban. 2009, 63–85. p.

Küpper, Herbert: A közvetlen demokrácia Magyarországon és Németországban. Jura, 2009/1.[121]  Ellentétes álláspontot képviselve tagadja a petíció és a közvetlen hatalomgyakorlás kapcsolatát Hajas BarnabásPatyi András:„64. §” [Panaszjog]. In: JakabAndrás (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, 2009. [12]