Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az alkotmányjogba; Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei

Trócsányi László, Schanda Balázs (2014)

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

IV. Az önálló szabályozó szerv vezetőjének jogalkotási joga

IV. Az önálló szabályozó szerv vezetőjének jogalkotási joga

Az Alaptörvény az önálló szabályozó szerv vezetőjének jogszabály alkotására ad felhatalmazást: a szerv vezetője törvényben kapott felhatalmazás alapján (azaz származékos jogkörben), a szerv részére sarkalatos törvényben nevesített feladatkörben (tehát csak szorosan meghatározott tárgyban) rendeletet bocsáthat ki.

E rendelet helyét a jogforrások között akként jelöli ki, hogy az nem lehet ellentétes törvénnyel, kormányrendelettel, miniszterelnöki rendelettel, miniszteri rendelettel és a Magyar Nemzeti Bank Elnökének rendeletével. E konkrét jogalkotási felhatalmazás összhangban van az Alaptörvény T) cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezéssel, amely az önálló szabályozó szerv elnökének rendeletét a jogszabályok között nevesíti. A rendeletalkotási jog gyakorlására egyebekben a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései vonatkoznak, az Alaptörvénybeli garancia pedig a jogállamiságot szolgálja.

Irodalom

Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei, Budapest, HVG-ORAC Kiadó, 2011

Koltay András – Lapsánszky András: Az új magyar médiaszabályozás alkotmányossági kérdései, Iustum Aequum Salutare, 2011, 31–141. old.

Koltay András – Lapsánszky András: A médiaszabályozás kommentárja, Budapest, Complex Kiadó, 2011