Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az alkotmányjogba; Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei

Trócsányi László, Schanda Balázs (2014)

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

VII. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata

VII. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata

1. Országgyűlés

Az Alaptörvény és az Ötv. az Országgyűlésnek az önkormányzatokkal kapcsolatos feladatait három területen jelöli ki.

a) Elsőként említhető az Országgyűlés törvényalkotó tevékenysége. A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény állapítja meg. Ezek a szabályok garanciális jellegűek, a Kormánnyal és a központi igazgatással szemben védik az önkormányzatokat. A törvényi szabályozás tárgyköreit az Ötv. részletezi.[385]

b) Az Országgyűlés jogosult a kormánynakaz Alkotmánybíróság véleményének kikérése után előterjesztett – javaslatárafeloszlatni azt a helyi képviselő-testületet amelynek működése az Alaptörvénnyel ellentétes. Ha az Országgyűlés feloszlatja a testületet, egyidejűleg három hónapon belüli időpontra kitűzi az időközi választást.

c) Az Országgyűlés dönt továbbá az állam területi tagozódásáról és egyéb területszervezési kérdésekről. Ilyenek a megyéket érinti kérdések (összevonás, szétválasztás stb.), a megyei jogú várossá nyilvánítás, valamint fővárosi kerületek kialakítása.

2. A köztársasági elnök

Az államfő feladat- és hatásköre viszonylag korlátozott az önkormányzatok tekintetében. Ő tűzi ki az Alaptörvény alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Az érintett önkormányzatok kezdeményezésére dönt továbbá területszervezési kérdésekben; úgy mint városi cím adományozása, községalakítás, egyesítés, községegyesítés megszüntetése, város, község elnevezése. Ha az Országgyűlés a képviselő-testületet feloszlatja – az új testület megválasztásáig –, a köztársasági elnök köztársasági biztost nevez ki meghatározott önkormányzati, továbbá az államigazgatási feladatok ellátásának irányítására.

3. A Kormány

A Kormány: a) helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter közreműködésével, a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét;

b) javaslatot terjeszt az Országgyűléshez az Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására;

c) rendeletben határozza meg a helyi közszolgálat képesítési előírásait;

d) irányítja az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik végrehajtásuk feltételeiről;

e) dönt az államigazgatási szerv és a helyi önkormányzat között keletkező – jogilag szabályozott más eljárás keretébe nem tartozó – vitában.[385]  Ötv. 93. § (1) bek.