Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

2. fejezet - Tájékoztató

2. fejezet - Tájékoztató

Vastag betű jelöli a címszavakat.

Dőlt betűvel szedett rövidítések jelzik esetenként azt a szakterületet, amelyben a szó az adott jelentésben használatos.

[ ] Szögletes zárójelben közöljük az ásvány- és kőzetnevek kiejtését a magyar ábécé betűivel.

( ) Kerek zárójelben áll az angol szókapcsolatnak az értelem megváltozása nélkül elhagyható eleme, valamint a magyar megfelelőnek értelmi kiegészítését, közelebbi megvilágítását szolgáló, mellőzhető része.

~ A tilde a vastagbetűs címszót helyettesíti.

/ A virgula a vele összekapcsolt két szó felcserélhetőségét, egyenértékűségét jelzi az adott szókapcsolatban. Pl. alpi/völgyi jégár/gleccser a következők tömör szótári alakja: alpi jégár, völgyi jégár, alpi gleccser, völgyi gleccser.

, A vessző szinoním jelentéseket választ el.

; A pontosvessző eltérő jelentéseket választ el.

(áll) állattan - zoology

(ang) angol - English

(ásv) ásványtan - mineralogy

(átv) átvitt értelemben - figuratively

(Aus) ausztráliai szóhasználat - Australian usage

(bány) bányászat - mining

(barl) barlangtan - speleology

(biogeogr) biogeográfia - biogeography

(biol) biológia - biology

(biz) bizalmas szóhasználat - familiar usage

(D-Afr) dél-afrikai szóhasználat - South African usage

(elav) elavult - obsolete

(épít) építőanyagipar - construction materials

(evol) evolúció - evolution

(fényk) fényképezés - photography

(fiz) fizika - physics

(fn) főnév - noun

(földr) földrajz - geography

(fr) francia - French

(fúrás) mélyfúrás - drilling

(GB) angliai szóhasználat - English usage

(gem) gemmológia - gemmology

(geod) geodézia - geodesy

(geofiz) geofizika - geophysics

(geokém) geokémia - geochemistry

(geol) geológia - geology

(geom) geometria - geometry

(geomorf) geomorfológia - geomorphology

(glac) glaciológia - glaciology

(hidr) hidrológia - hydrology

(ige) ige - verb

(invert) gerinctelenek - invertebrates

(kb) körülbelül - approximately

(kém) kémia - chemistry

(koh) kohászat - smelting

(kőbány) kőbányászat - quarrying

(kőz) kőzettan - petrology

(kőzetmech) kőzetmechanika - rock mechanics

(közg) közgazdaságtan - economy

(krist) kristálytan - crystallography

(kronosztrat) kronosztratigráfia - chronostratigraphy

(lat) latin - Latin

(limn) limnológia - limnology

(mat) matematika - mathematics

(mech) mechanika - mechanics

(mérn) mérnökgeológia - engineering geology

(met) meteorológia - meteorology

(mezőgazd) mezőgazdaság - agronomy

(mikr) mikroszkópia - microscopy

(mn) melléknév - adjective

(műsz) műszaki gyakorlat - engineering practice

(ném) német - German

(növ) növénytan - botany

(óc) óceanográfia - oceanography

(ökol) ökológia - ecology

(olaj) olajipar - oil industry

(opt) optika - optics

(önt) öntészet - foundry

(ősl) őslénytan - palaeontology

(pl) többesszám - plural

(rég) régészet - archaeology

(rétegt) rétegtan - stratigraphy

(sing) egyesszám - singular

(skót) skóciai szóhasználat - Scottish usage

(spektr) spektroszkópia - spectroscopy

(stat) statisztika - statistics

(szed) szedimentológia - sedimentology

(szeiz) szeizmika - seismics

(szekv) szekvencia sztratigráfia - sequence stratigraphy

(talaj) talajtan - soil science

(tax) taxonómia - taxonomy

(tekt) tektonika - tectonics

(telep) teleptan - economic geology

(térk) térképészet - cartography

(topo) topográfia - topography

(ül.kőz) üledékes kőzettan - sedimentary petrology

(US) amerikai szóhasználat - American usage

(val) valószínűségszámítás - probability calculus

(vert) gerincesek - vertebrates

(vízép) vízépítés - hydrological engineering

(vízgazd) vízgazdálkodás - water supply

(vulk) vulkanológia - volcanology