Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

4. fejezet - Angol-magyar szótár

4. fejezet - Angol-magyar szótár

A

aa lavaaa-láva 1

Aalenian Stage aaleni emelet [aléni] 2

abactinal abaktinális 3

abalones (US) tengeri fülcsigák (Haliotidae) 4

abandon bezár, felhagy (aknát, bányát); elhagy (deltát) 5

abandoned elhagyott; felhagyott, bezárt (akna, bánya) 6

abandoned channel holtág, morotva 7

abandoned cliff kiemelt partfal 8

abandoned delta elhagyott delta 9

abandoned loop morotva, holtág 10

abandoned meander morotva, holtág 11

abandoned pillar körülfejtett/bennhagyott pillér/szénláb 12

abandoned rift arm felhagyott hasadékág 13

abandoned well felhagyott fúrás 14

abandonment (fúrólyuk, bánya) felhagyása; (delta) elhagyása 15

abandonment facies (szekv) elhagyási fácies 16

abandonment pressure felhagyási rétegnyomás 17

abapertural szájadékkal ellentétes, abaperturális (oldal) 18

abapical abapikális 19

abaxial abaxiális, tengelytől elálló 20

abdomen (pl abdomina) has; hasüreg; potroh 21

abdominal hasi, hasüregi 22

aber folyótorkolat 23

abernathyite abernathyit [ebernatiit] 24

aberration (opt) leképezési hiba, eltérés, aberráció; (áll, tax) eltérés 25

abiogenesis abiogenezis 26

abioglyph abioglifa 27

abiotic abiotikus, élettelen 28

ablation lehordás, abláció; elhordás (víz által) 29

ablation moraine ablációs moréna 30

ablation till ablációs morénaanyag 31

ablikite ablikit 32

ablykite ablikit 33

aboral zone aborális/szájadékfelőli zóna 34

aboriginal (mn növ) őslakó, őshonos, bennszülött 35

aborigine (fn) bennszülött 36

above-ground földfeletti 37

abrade kimos, elmos, letarol, abradál (hullámzó vízzel); lekoptat, lecsiszol 38

abraded letarolt, abradált; lecsiszolt, lekoptatott 39

abrasion kimarás, letarolás (tenger által), abrázió (hullámerózió); kőzetmarás; koptatás, csiszolás, ledörzsölés 40

abrasion-jet perforating abráziós perforálás 41

abrasion platform abráziós színlő/terasz 42

abrasion shoreline abráziós/hátráló partvonal 43

abrasive (fn) csiszolóanyag, csiszolópor 44

abrasive material csiszolóanyag 45

absarokite absarokit 46

abscissa (pl abscissae, abscissas) abszcissza 47

absence (opt) kioltás 48

absent reflection kioltott reflexió 49

absite absit 50

absolute age abszolút kor 51

absolute age determination abszolút kormeghatározás 52

absolute date abszolút kor 53

absolute dating abszolút kormeghatározás 54

absolute dispersion abszolút szórás 55

absolute frequency abszolút gyakoriság 56

absolute humidity páratartalom 57

absolute temperature abszolút hőmérséklet 58

absolute volume abszolút (hézagnélküli) térfogat 59

absolute zero abszolút nullapont/nullafok 60

absolute zero point abszolút nullapont/nullafok 61

absorb elnyel, felszív, abszorbeál 62

absorbed water abszorbeált víz 63

absorber elnyelő/felszívó anyag, abszorber 64

absorbing: water ~ capacity vízfelvevő képesség, víztartóképesség 65

absorbing complex abszorpciós komplex 66

absorbing wedge abszorpciós ék 67

absorbing well nyelőkút 68

absorption (kém) elnyelés, felszívás, abszorpció, elnyelődés, felszívódás; (fiz) elnyelés, elnyelődés, fényelnyelés, abszorpció 69

absorption analysis abszorpciós analízis 70

absorption band elnyelési/abszorpciós sáv 71

absorption by lattice imperfections rácshibahely-abszorpció 72

absorption cell abszorpciós küvetta 73

absorption chamber abszorpciós kamra 74

absorption coefficient elnyelési/ab-szorpciós együttható/tényező/koefficiens 75

absorption curve elnyelési/abszorpciós görbe 76

absorption edge abszorpcióél 77

absorption line elnyelési/abszorpciós vonal 78

absorption line spectrum vonalas abszorpciós színkép 79

absorption maximum elnyelési maximum 80

absorption of light fényelnyelés 81

absorption of water vízfelvétel 82

absorption power elnyelőképesség, abszorpcióképesség 83

absorption spectrum elnyelési/abszorpciós színkép 84

absorption wedge abszorpciós ék 85

abstract kivonat, összefoglalás, rezümé, referátum 86

abukumalite abukumalit 87

abundance gyakoriság; (geokém) elemgyakoriság, gyakoriság; (fiz) sokaság, eloszlás 88

abundance of elements elemgyakoriság 89

abyss (geomorf) tátongó szakadék, sziklahasadék; (átv) mélység, abisszikum 90

abyssal mélységi, abisszikus 91

abyssal benthic (mn) abisszobentosz, abisszobentonikus 92

abyssal cone abisszikus törmelékkúp 93

abyssal deposit abisszikus/pelágikus üledék 94

abyssal environment abisszikus környezet 95

abyssal fan abisszikus törmelékkúp 96

abyssal hill abisszikus hegy 97

abyssal pelagic abisszopelágikus 98

abyssal plain mélytengeri/abisszikus síkság 99

abyssobenthic (mn) abisszobentosz, abisszobentonikus 100

abyssolith abisszolit 101

abyssopelagic abisszopelágikus 102

Acadian orogeny akádiai hegységképződés 103

acanthite akantit 104

acanthocephalids buzogányfejűek, buzogányfejű férgek (Acanthocephala) 105

acaustobiolith akausztobiolit 106

acaustophytolith akausztofitolit 107

accelerated erosion felgyorsult talajpusztulás 108

accelerated motion gyorsuló mozgás 109

acceleration gyorsítás, gyorsulás 110

acceleration of gravity nehézségi gyorsulás 111

accented contour főszintvonal 112

accentuated surface (erősen) tagolt felszín 113

accepted load felvett terhelés 114

accessories growth akcesszornövekedés 115

accessory (fn kőz) járulékos/mellékes ásvány/elegyrész, akcesszória; (fiz) kellék 116

accessory (mn) mellék-, járulékos 117

accessory constituent (kőz) járulékos/mellékes elegyrész 118

accessory element járulékos elem, nyomelem 119

accessory lens előtétlencse, segédlencse 120

accessory mineral járulékos ásvány 121

accidental error véletlen hiba 122

accidental inclusion zárvány, xenolit 123

accommodate hozzáilleszt, beilleszt, összeegyeztet 124

accommodation space (szekv) kitölthető tér 125

accompanying element kísérőelem 126

accordant drainage (szerkezetileg irányított/preformált vízhálózat) 127

accordant summits egyenlő csúcsmagasság 128

accreting plate boundary épülő lemezhatár/lemezszegély 129

accretion feltöltődés (folyami); akkréció 130

accretion: continental ~ kontinensgyarapodás, kontinensnövekedés, kontinentális akkréció 131

accretion: soil moisture ~ talajnedvesség visszatartása 132

accretionary akkréciós 133

accretionary prism (tekt) akkréciós ék 134

accretion theory akkréciós elmélet 135

accretion wedge akkréciós ék 136

accumulate felhalmoz 137

accumulation felhalmozódás 138

accumulation slope felhalmozódásos lejtő 139

accuracy pontosság, helyesség 140

accurate to five decimal places öt tizedes jegy pontossággal 141

AC demagnetization váltóáramú lemágnesezés 142

acephalous fejetlen 143

acetate acetát 144

acetate film acetátfilm 145

acetate peel acetátfilm-levonat, acetátfilm, acetátlevonat 146

acetic ecet- 147

acetic acid ecetsav 148

acetic acid: glacial ~~ jégecet 149

achondrite akondrit 150

achroite akroit (turmalin) 151

achromatic színhibamentes, színi eltérés nélküli, akromatikus 152

achromatic lens akromatikus/akromát lencse, színre korrigált lencse 153

acicular tűs, tűalakú 154

acicular habit tűs habitus/termet; of ~~ tűalakú 155

acid (fn) sav; savanyú kőzet 156

acid (mn) savanyú, savas 157

acid anhydride savanhidrid 158

acidation (fúrás) savazás 159

acid-base system sav-bázis rendszer 160

acid gas savanyú gáz 161

acid hydrometer savmérő 162

acidic savas, savanyú 163

acidic rock savanyú kőzet 164

acidification savasodás, savképződés 165

acidify savanyít, savasít 166

acidimetry acidimetria 167

acidity savasság, savanyúság 168

acidization savazás 169

acidizing (fúrás) savazás, rétegsavazás 170

acid plagioclase savanyú plagioklász 171

acid rain savas eső 172

acid resistant saválló 173

acid soil savanyú talaj 174

acid solution savas/savanyú oldat 175

acid treatment (fúrás) savazás 176

acidulous mineral water savanyúvíz 177

aclinic line mágneses egyenlítő 178

acme virágkor, akmé 179

acme-zone virágkor-zóna 180

acmite akmit, egirin 181

acmite-augite akmitaugit, egirinaugit 182

acmolith akmolit 183

acoelomates testüregnélküliek (Acoelomata), tömlősök, űrbelűek, tömlőbelűek 184

acorn barnacles tengerimakkok (Balanidae) 185

acorn shells tengerimakkok (Balanidae) 186

acotyledones sziklevél nélküliek 187

acotyledonous sziktelen, sziklevél nélküli 188

acoustic basement akusztikus aljzat 189

acoustic log akusztikus (karotázs)szelvény 190

acquired character szerzett tulajdonság 191

acreage rent bányajáradék 192

acritarch acritarcha 193

acrozone tartományzóna 194

act: mines ~ bányatörvény 195

acteon shells ekecsigák (Acteonidae) 196

actinal szájadékfelőli, aktinális 197

actinide elements aktinida elemek, aktinidák 198

actinium aktínium 199

actinolite aktinolit 200

actinomorphic sugaras, sugárszerű, sugarasan részarányos 201

actinopterygian fishes sugaras-úszójú halak (Actinopterygia) 202

action (fiz) hatás 203

action: capillary ~ hajszálcsövesség, kapillaritás, kapilláris hatás 204

action: wave ~ hullámverés, hullámzás 205

activated alumina aktivált timföld 206

activated charcoal aktív/aktivált szén/faszén 207

activation (kém) aktiválás 208

activation: energy of ~ aktiválási energia 209

activation analysis aktivációs elemzés 210

activation energy aktiválási energia 211

active carbon aktív szén 212

active face (bány) működő vájvég 213

active flood plain hullámtér 214

active layer aktív zóna (örök fagynál) 215

active margin aktív lemezszegély 216

active volcano működő vulkán 217

active water agresszív (talaj)víz 218

activity (fiz, kém) aktivitás 219

activity: optical ~ optikai forgatóképesség/aktivitás 220

activity coefficient (kém) aktivitási együttható 221

actualism aktualizmus 222

actuogeology aktuogeológia 223

actuopalaeontology aktuopaleontológia 224

aculeate tüskés 225

aculeolate aprótüskés 226

acute angle hegyesszög 227

acute-angled hegyesszögű 228

acute bisectrix hegyes szögfelező/biszektrix 229

acute triangle hegyesszögű háromszög 230

adaiabatic adiabatikus 231

adamantine lustre gyémántfény 232

adamantine spar gyémántpát (közönséges korund régebbi neve) 233

adambulacral adambulakrális 234

adamellite adamellit 235

adamite adamin 236

adapertural szájnyílás felőli, adaperturális 237

adapt (fiz) alkalmaz, hozzáilleszt; be adapted (biol) alkalmazkodik 238

adaptability alkalmazkodóképesség 239

adaptation alkalmazkodás, adaptáció 240

adaptive alkalmazkodó, adaptív 241

adaptive character alkalmazkodási/adaptív bélyeg 242

adaptive radiation sokirányú alkalmazkodás, adaptív radiáció 243

adaxial tengelyfelőli, adaxiális 244

adder stone kígyókő, viperakő 245

addified cement adalékolt olajkútcement 246

addition (mat) összeadás; (fiz) hozzáadás, összeadás; (kém) egyesülés, addíció; (önt) adalék 247

addition: substitution by ~ addíciós helyettesítés 248

addition mixed crystal addíciós elegykristály 249

additively coloured crystal additíve színeződött kristály 250

additive reaction egyesülés, addíció 251

adductor záró(izom) 252

adductor muscle záróizom 253

adelite adelit 254

ader wax (bány) földviasz, földiviasz, ozokerit 255

adherence tapadás, adhézió 256

adherent hozzátapadó, csatlakozó 257

adhesion tapadás, adhézió 258

adhesion tension adhéziós feszültség 259

adhesive (mn) adhéziós, tapadási, tapadó 260

adhesive (fn) ragasztó 261

adhesive water tapadóvíz, filmvíz, adhéziós víz, tapadó vízburok 262

adiabat adiabata 263

adiabatic (fn) adiabata 264

adiabatic (mn) adiabatikus 265

adiabatic curve adiabata 266

adinole adinol 267

adipocere hullaviasz, tetemviasz, adipocera 268

adipocerite hatchettit 269

adipocire hatchettit 270

adit (bány) táró; (vízép) (vízvezető) alagút; drain ~ altáró, lecsapoló vágat 271

adjacent strata kísérő/csatlakozó rétegek 272

adjoining sheet (térk) csatlakozó térképszelvény 273

adjust (opt) beállít, jusztíroz 274

adjustable table beállítható asztal 275

adjusting szabályozás; (műsz) beállítás 276

adjusting: centre ~ központosítás, centrírozás 277

adjusting screw állítócsavar, igazítócsavar 278

adjusting spindle állítóorsó 279

adjustment (műsz) beállítás, finombeállítás, jusztírozás; (geod) kiegyenlítés 280

adjustment: isostatic ~ izosztatikus szintváltozás/kompenzáció 281

admixture adalék 282

adobe vályog 283

adoral adorális, szájadék felőli, szájadéki 284

adradial adradiális 285

adsorbate adszorptívum 286

adsorbed water adszorbeált/adszorpciós víz 287

adsorbent adszorbens 288

adsorption adszorpció 289

adsorption chromatography adszorpciós kromatográfia 290

adsorption heat adszorpciós hő 291

adsorption mixed crystal adszorpciós elegykristály 292

adsorption water adszorbeált víz 293

adsorptive equilibrium adszorpciós egyensúly 294

adsorptive hull adszorpciós burok 295

adsorptive layer adszorpciós réteg 296

adularescence adulár-effektus, adularizálás 297

adularia adulár (ortoklász) 298

adularization adulárosodás 299

adult (fn) felnőtt; kifejlett példány, adult 300

adult (mn) fejlett, kifejlődött, ivarérett 301

adult stage felnőtt állapot 302

advance haladás, fejlődés 303

advance heading iránytáró 304

adventitious véletlen; járulékos, mellék-; véletlenül megjelenő 305

adventitious lobe adventív lóba 306

adventive cone parazitakúp 307

adventive crater parazitakráter 308

adventive lobe adventív lóba 309

adventurine aventurin(földpát), napkő 310

Aegean stage égei emelet 311

aegirine egirin, akmit 312

aegirine-augite egirinaugit, akmitaugit 313

aegirite egirin, akmit 314

aelotropy anizotrópia 315

aenigmatite enigmatit 316

aeolian eolikus 317

aeolian deposit szélhordta/eolikus üledék 318

aeolian erosion szélerózió, defláció 319

aeolianite eolianit, szélhordta üledék 320

aeolian soil eolikus/szélhordta talaj 321

aeolian weathering (GB) eolikus mállás 322

aeon (GB) eon 323

aeration: zone of ~ aerációs zóna (talajlevegő-tartalmú öv) 324

aerial arch légredő 325

aerial camera (US) légifénykép-kamara, mérőkamara 326

aerial fold légredő 327

aerial mosaic légifényképmozaik 328

aerial photograph légifénykép 329

aerial photography légifényképezés 330

aerial survey légi felmérés/felvételezés 331

aerobe aerób 332

aerobic aerób 333

aerobic decay aerób bomlás 334

aerolite kőmeteorit 335

aeromagnetic map légimágneses térkép 336

aerosiderite aerosziderit, meteorvas 337

aerosiderolite aerosziderolit, kő-vas-meteorit 338

aerosol aeroszol 339

aerugite aerugit 340

aeschynite eszkinit 341

aestival nyári 342

affect hatást gyakorol, befolyásol 343

affine transformation (geod) affin transzformáció 344

affluent mellékvízfolyás, hozzáfolyás, mellékfolyó, beömlő víz(folyás); (tónál) beömlő/tápláló vízfolyás 345

afflux duzzasztás 346

afghanite afganit 347

after-effect utóhatás 348

afterflow utánáramlás 349

aftershock utórengés 350

Aftonian aftoni 351

afwillite afwillit [afvillit] 352

agalite agalit 353

agalmatolite agalmatolit 354

agardite agardit 355

agaric mineral kővelő, hegyigomba; hegyitej 356

agate achát 357

agate: blood ~ hemachát 358

agate mortar achátmozsár 359

agatized wood kovás/kovásodott fa, fakő 360

age kor; (kronosztrat) korszak 361

age determination kormeghatározás 362

agency (fiz) hatás, behatás 363

agent (fiz) közeg 364

agent: geomorphic ~s felszínalakító tényezők 365

age of amphibians kétéltűek kora (karbon(perm) 366

age of coal kőszénkorszak (karbon) 367

age of cycads cikászok kora (jura) 368

age of ferns harasztok/páfrányok kora (pennszilvániai, későkarbon) 369

age of fishes halak kora (szilur(devon) 370

age of gymnosperms nyitvatermők kora (mezozoikum) 371

age of mammals emlősök kora (kainozoikum) 372

age of man az ember kora (negyedidőszak) 373

age of marine invertebrates a tengeri gerinctelenek kora (kambrium(ordovicium) 374

age of reptiles hüllők kora (mezozoikum) 375

agestal vadon tenyésző 376

agglomerate agglomerátum 377

agglutinated agglutinált 378

agglutinating index/value sülőképesség (mutatója) 379

agglutination ragasztás, tapadás, összeforrás, agglutináció 380

aggradation (szed) hordaléklerakódás, ráhordás (víz által); (szekv) fölépülés, fölfelé épülés 381

aggradational (szekv) fölfelé épülő 382

aggregate (fn krist talaj kém) aggregátum; (épít) adalékanyag (pl. betonhoz), zúzottkő; (mat) összesség, halmaz 383

aggregate (ige) összegyűjt, összeköt, csoportosít, aggregál 384

aggregate grain aggregátumszemcse 385

aggregate volume halmaztérfogat 386

aggregation (talaj) aggregáció; (kém) aggregálódás 387

aggregation density halmazsűrűség, halmaztérfogatsúly 388

aggressive water agresszív víz 389

aging öregedés (pl. kolloidé) 390

agitation (fiz) gerjesztés 391

agmatite agmatit 392

Agnotozoic proterozoikum 393

agpaite agpait 394

agpaitic agpaitos 395

agrellite agrellit 396

agressive water agresszív víz 397

agricolite agricolit [agrikolit] 398

agricultural geology agrogeológia 399

agricultural lime meszező anyag 400

agrogeology agrogeológia 401

agrology (mezőgazd) talajtan 402

aguilarite aguilarit [agilarit] 403

ahermatype (fn) ahermatipikus korall, nem zátonyépítő korall 404

ahermatypic (mn) magános 405

ahermatypic coral ahermatipikus korall, nem zátonyépítő korall, magános korall 406

ahlfeldite ahlfeldit 407

aikinite aikinit 408

ainalite ainalit (kassziterit) 409

airborne légi, lég- 410

airborne method légi módszer 411

airborne photography légifényképezés 412

airborne surveying légi felmérés 413

air-breathing snails tüdős csigák (Pulmonata) 414

air current légáramlás 415

air drill (bány) perforátor, fúrókalapács 416

air drilling légfúrás, légöblítéses fúrás 417

air dry légszáraz 418

air flow légáram 419

air gap légrés 420

airglow égboltfény 421

air hammer drill fúrókalapács 422

air leg fúróláb 423

air lift mamutszivattyú 424

air-lift drilling légöblítéses fúrás 425

air lock légzsilip 426

air photograph légifénykép 427

air pick (sűrítettlevegős) fejtőkalapács 428

air picnometer légpiknométer 429

air pressure légnyomás 430

air sac légzsák (fenyőpollenekben) 431

air scattering levegőszórás 432

air shaft légakna 433

air space ratio (talaj) szellőzöttség 434

air tight légmentes, légzáró 435

airway légvágat, szellőztető vágat 436

ajkaite ajkait 437

ajkit ajkait 438

ajoite ajoit 439

akaganeite akaganeit 440

akaryote sejtmagnélküli, akarióta 441

akdalaite akdalait 442

akermanite akermanit 443

akrochordite akrokordit 444

aktashite aktasit 445

alabandine alabandin 446

alabandite alabandin 447

alabaster alabástrom 448

alaite alait 449

alalite alalit (diopszid) 450

alamandine almandin 451

alamosite alamosit [alamozit] 452

alar fossula aláris fossula 453

alar septum aláris szeptum 454

alas álász (periglaciális forma) 455

alaskaite alaszkait (nem alaszkitá) 456

alaskite alaszkit 457

Alaunian stage alauni emelet 458

albedo albedó 459

Albertan series albertai sorozat 460

albert coal albertit 461

albertite albertit 462

Albian stage albai emelet 463

albite albit 464

albite law albit ikertörvény, albittörvény 465

albite porphyrite albitit 466

albitite albitit 467

albitization albitosodás 468

albitophyre albitit 469

alboranite alboranit 470

alcohol alkohol 471

alcove fülke (folyópartban) 472

alcrete (talaj) alumíniumkéreg 473

alcyonarians bőrkorallok (Alcyonaria) 474

alcyonid corals bőrkorallok (Alcyoniidae) 475

Aldanian series aldani sorozat 476

aldanite aldanit 477

aldzhanite aldzsanit 478

Aleppo stone aleppói kő, szem-achát 479

aleurit (kőz) aleurit; (mérn) kőzetliszt 480

aleurolite aleurolit 481

aleutite aleutit 482

Alexandrian series alexandriai sorozat 483

alexandrite alexandrit (krizoberill) 484

alexoite alexoit 485

alga (pl algae) moszat, alga 486

algal alga-, algás; algaszerű, moszatszerű 487

algal ball algagumó 488

algal biscuit algalepény 489

algal coal algakőszén 490

algal limestone algás mészkő 491

algal mat algafil, algabevonat, algalepel 492

algal reef algazátony 493

algal ridge algagerinc (zátonyon) 494

algewrite algerit (szkapolit) 495

alginite alginit 496

algite algit 497

algodonite algodonit 498

algology moszattan, algológia 499

Algoman orogeny algomai hegységképződés 500

Algonkian (fn) algonkium; (mn) algonkiumi 501

algorithm algoritmus 502

alidade távcsöves vonalzó, kipprégel 503

alignment sorbaállítás, irányítás, irányítottság; (geod) egyenesremérés, egyenesbe intés 504

alignment chart nomogram 505

alinement (geod) egyenesremérés, egyenesbe intés 506

alite alit 507

alite cement alitcement 508

alizarin alizarin 509

alizarine alizarin 510

alkali (pl alkalies alkália 511

alkali basalt alkálibazalt 512

alkalic (adj) alkáli 513

alkali charnockite alkálicharnockit 514

alkali-earth metal alkáliföldfém 515

alkali feldspar alkáliföldpát 516

alkali flat alkálisíkság, sós síkság 517

alkali gabbro alkáligabbró 518

alkali lake szikes tó 519

alkali metal alkálifém 520

alkalimetry lúgmérés, alkalimetria 521

alkaline (mn geol) alkáli; (kém) lúgos 522

alkaline earth metal alkáliföldfém 523

alkaline basalt alkálibazalt 524

alkaline bicarbonate water alkáli-hidrogén-karbonátos víz 525

alkaline lake szikes tó 526

alkaline metal alkálifém 527

alkaline rock alkáli kőzet 528

alkaline soil szikes talaj, szódás/lúgos talaj 529

alkaline water alkalikus víz 530

alkalinity lúgosság, alkalinitás, szikesség 531

alkalinization alkalinizáció 532

alkali pyroxene alkálipiroxén 533

alkalis alkáliák 534

alkali soil alkálitalaj 535

alkane alkán, paraffinszénhidrogén 536

allactite allaktit 537

allanite allanit 538

allargentum allargentum 539

alleghanyite alleghanyit [eligéniit] 540

allemontite allemontit [almontit] 541

allenite allenit (pentahidrit) 542

Alleroed allerőd 543

Alleröd allerőd 544

allevardite allevardit (rectorit) 545

alliaceous rothadt fokhagymaszagú (ásvány) 546

allingite allingit 547

allite allit 548

allitic soil allitos talaj 549

all-level sample (fúrás) átlagminta 550

allochem allokémikus elegyrész 551

allochemical allokémikus, allokémiai 552

allochromatic allokrómás 553

allochthon (fn) allochton 554

allochthonous (mn tekt) allochton; (szed) áthalmozott 555

allochthony allochtónia 556

alloclasite alloklázit 557

alloclastic breccia alloklasztikus breccsa 558

allodapic limestone allodapikus mészkő 559

allofacial allofaciális, más/eltérő fáciesű 560

allogene (fn) allotigén ásvány/elegyrész 561

allogenic áthalmozott, allotigén 562

allogenic karst (nem karbonátos térszínnel érintkező karszt) 563

allokite allokit 564

allolistostrome allolisztosztróma 565

allomeric izomorf 566

allometric allometrikus, eltérő arányú 567

allometry allometria 568

allomicrite allomikrit 569

allomorph allomorf 570

allomorphic allomorf, polimorf 571

allomorphism allomorfózis, paramorfózis 572

allomorphoite allomorfit 573

allomorphous allomorf, polimorf 574

allopatric allopatrikus 575

allophane allofán 576

allophanite allofán 577

allophased allofázisos 578

allothigene (mn) allotigén 579

allothigene (fn) allotigén ásvány/elegyrész 580

allothigenetic áthalmozott, allotigén 581

allothigenic áthalmozott, allotigén 582

allothigenous áthalmozott, allotigén 583

allotment bányatelek 584

allotrioblast xenoblaszt, allotrioblaszt 585

allotriomorphic xenomorf, allotriomorf 586

allotriomorphic-granular xenomorf 587

allotriomorphy xenomorfia, allotriomorfia 588

allotrope allotróp 589

allotrophic heterotróf 590

allotropic modification allotróp módosulat 591

allotropism allotróp átalakulás, allotrópia 592

allotropy allotróp átalakulás, allotrópia 593

alloy ötvözet 594

alloying element ötvözőelem 595

alluaudite alluaudit 596

alluvia alluvium 597

alluvial alluviális 598

alluvial cone hordalékkúp, alluviális törmelékkúp 599

alluvial deposit alluviális üledék 600

alluvial fan hordalékkúp, törmelékkúp 601

alluvial flat ártér 602

alluvial meadow soil réti öntéstalaj 603

alluvial plain alluviális síkság; (geomorf) feltöltött síkság; (vízgazd) ártéri föld, öntésföld 604

alluvial terrace folyóterasz, hordalékterasz 605

alluviation üledékképződés, üledéklerakódás (vízfolyásból), feltöltődés, alluviális ráhordás, hordaléklerakódás 606

alluviation: stream ~ folyóvízi üledékfelhalmozódás 607

alluvium allúvium, hordalék (lerakott), hordalékanyag 608

almandine almandin 609

almandite almandin 610

almashite almasit 611

almeriite almeriit, nátroalunit 612

almond stone almandin 613

alnoite alnöit 614

alongshore parti, partmenti, parttal párhuzamos 615

alpestrine szubalpi 616

alpha alfa 617

alpha decay alfabomlás 618

alpha iron alfa-vas 619

alpha particle alfarészecske 620

alpha quartz alfa-kvarc 621

Alpine, alpine (geol) alpi; (növ) alpin, havasi 622

alpine glacier alpi/völgyi jégár/gleccser 623

alpine glow alpesi fény 624

Alpine orogeny alpi hegységképződés 625

alpine-type alpi típusú 626

alpinotype tectonics alpi típusú tektonika 627

alsbachite alsbachit 628

alstonite alstonit [alsztonit] 629

Altaides Altajidák 630

altaite altait 631

alter átalakul, elváltozik, megváltozik 632

alteration átalakulás, elváltozás; mállás 633

alteration product átalakulási termék 634

altered mállott, elváltozott, átalakult 635

altered rock mállott/átalakult kőzet 636

alterite alterit 637

alternate váltakozik; váltakozó 638

alternately váltakozva 639

alternating: hexagonal ~ class romboéderes osztály 640

alternating current váltóáram, váltakozó áram 641

alternating-field demagnetization váltóáramú lemágnesezés 642

alternation váltakozás 643

alternation of generations nemzedékváltás 644

alternative (növ) váltakozó, alternatív 645

alternative hypothesis ellenhipotézis, alternatív hipotézis 646

althausite althausit 647

altimeter magasságmérő 648

altimetric survey (geod) magassági felmérés 649

altimetry magasságmérés, altimetria 650

altiplanation altiplanáció 651

altiplanation terrace kifagyásos/altiplanációs terasz 652

altitude (topo) magasság; (térk) kóta, magassági adat 653

alum (ásv) kalinit, kálitimsó, alumen; (kém) timsó 654

alum: feather ~ alunogén; halotrichit 655

alum earth timsós agyag, timsóspala 656

alumen timsó 657

alumina (geol) timföld; (kém) alumíniumoxid 658

alumina cement aluminátcement 659

alumina modulus alumíniummodulus 660

aluminite aluminit 661

aluminium alumínium 662

aluminium hydroxide alumíniumhidroxid 663

aluminium oxide alumíniumoxid, timföld 664

aluminium silicate alumíniumszilikát 665

aluminocopiapite aluminocopiapit 666

aluminosilicate alumoszilikát 667

aluminous cement bauxitcement, aluminátcement 668

alumogel alumogél 669

alumohydrocalcite alumohidrokalcit 670

alumotungstite alumotungsztit 671

alum rock alunit 672

alum schist timsóspala 673

alum shale timsóspala 674

alum slate timsóspala 675

alumstone alunit 676

alunite alunit 677

alunitization alunitosodás 678

alunogen alunogén 679

alurgite alurgit (muszkovit) 680

alushtite alustit 681

alvanite alvanit 682

alveola (növ) gödörke, üreg 683

alveolar (vert) fogmedri, alveoláris; (invert) üregecskés, gödröcskés 684

alveolar weathering (méhsejtszerkezetet létrehozó mállás) 685

alveolate (növ) gödrös, gödörkés, gödröcskés, gödörkézett 686

alveolinid alveolinida, Alveolina-féle 687

alveolus (pl alveoli (vert) fogüreg, fogmeder; (invert) üregecske, gödröcske 688

amagmatic nem magmás, amagmás 689

amakinite amakinit 690

amalgam amalgám, foncsor 691

amalgamation foncsorítás, amalgámozás 692

amarantite amarantit 693

amargosite amargosit (bentonitféle) 694

amarillite amarillit 695

A-mast A-fúróárboc 696

amazonite amazonit (mikroklin) 697

amazonstone, Amazon stone amazonit, amazonkő 698

amber borostyánkő, borostyán 699

amberite ambrit 700

amber mica borostyáncsillám, flogopit 701

amberoid ambroid, sajtolt borostyán 702

amber snails borostyánkőcsigák (Succineidae) 703

ambient temperature szobahőmérséklet 704

ambiguous kétséges, bizonytalan, kétértelmű 705

amblygonite ambligonit 706

amblystegite amblisztegit (hipersztén) 707

ambonite ambonit 708

ambroid ambroid, sajtolt borostyán 709

ambulacral ambulakrális 710

ambulacrum ambulakrum 711

ameghinite ameghinit 712

amendment: soil ~ talajjavító anyag 713

American jade (vezuvianit) 714

American ruby (vörös gránát) 715

americium amerícium 716

amerikanite amerikanit (dél-amerikai tektit) 717

amesite amesit 718

amethyst ametiszt (kvarc) 719

amianthus amiant 720

amiantus amiant 721

amino acid aminosav 722

aminoffite aminoffit 723

amniotes magzatburkosok (Amniota) 724

ammonia ammónia 725

ammonia alum ammóniumtimsó, tschermigit 726

ammoniac: sal ~ szalmiáksó, ammóniumklorid 727

ammonia spirit ammónium-hidroxid, szalmiákszesz 728

ammonioborite ammonioborit 729

ammoniojarosite ammoniojarosit 730

ammonite ammonita, ammonitesz 731

ammonitic suture ammonitesz-varratvonal/-lóbavonal 732

ammonium alum ammóniumtimsó, tschermigit 733

ammonium chloride ammónium-klorid, szalmiáksó 734

ammonium hydroxide ammónium-hidroxid, szalmiákszesz 735

ammonoid ammonita, ammonitesz 736

amniote (mn) magzatburkos 737

amoebas változóállatkák (Amoebina) 738

amorphous amorf 739

amorphous state amorf állapot 740

amorphous substance amorf anyag 741

amosite amosit (amfibolféle) 742

ampangabeite ampangabeit 743

amphibia (pl) kétéltűek 744

amphibian (fn) kétéltű 745

amphibian (mn) kétéltű-, kétéltű 746

amphibian: age of ~s kétéltűek kora (karbon-perm) 747

amphibious (mn) kétéltű 748

amphibole amfibol 749

amphibolite amfibolit 750

amphibolite facies amfibolitfácies 751

amphibolization amfibolosodás 752

amphitheatre (glac) kárfülke, cirkuszvölgy 753

ampholytoid amfolit 754

amphoteric compound amfoter vegyület 755

amphoterite amfoterit 756

amplification factor erősítési tényező 757

amplitude (fiz) kilengés, amplitúdó; (mat) kitérés, nagyság, amplitúdó; (hidr) amplitúdó, játék 758

amplitude logging amplitúdószelvényezés 759

amplitude of a point (mat) pont polárszöge 760

amygdale (GB) (kerek) hólyagüreg, mandulakő 761

amygdaloid (fn) mandulakő 762

amygdaloid (mn) mandulaköves 763

amygdaloidal mandulaköves 764

amygdule (US) (kerek) hólyagüreg 765

anabranch (Aus) mellékág (folyóé) 766

anadiagenesis anadiagenezis 767

anadiagenetic anadiagenetikus 768

anaerobic anaerób, levegőmentes, oxigénmentes, oxigénszegény, anoxikus, euxin 769

anaerobic decay anaerób bomlás 770

anaerobic environment oxigénmentes környezet 771

anagenesis anadiagenezis, anagenezis 772

anagenetic anagenetikus 773

anagenite anagenit 774

anaglyphic method anaglif eljárás 775

anal anális, végbél- 776

analbite analbit (anortoklász) 777

analcime analcim 778

analcimite analcimit 779

analcimization analcimosodás 780

analcimolith analcimit 781

analcite analcim 782

analcitite analcimit 783

analcitization analcimosodás 784

analyse elemez, analizál 785

analyser analizátor 786

analysis (pl analyses analízis, elemzés, vizsgálat 787

analysis: chemical ~ vegyelemzés, kémiai elemzés/analízis 788

analyst elemző (személy) 789

analytical (mn) analitikus, elemző 790

analytical balance analitikai mérleg 791

analyze elemez, vizsgál, analizál 792

analyzer analizátor anadi 793

anamigmatization anamigmatitosodás 794

anamnial animals magzatburoknélküliek (Anamniota) 795

anamniates magzatburoknélküliek (Anamniota) 796

anamniote magzatburoknélküli, anamnióta 797

anamniotic animals magzatburoknélküliek (Anamniota) 798

anamorphosis anamorfózis 799

anandite anandit 800

anapaite anapait 801

anaptychus anaptychus 802

anastigmat (fn) anasztigmát 803

anastigmatic (mn) anasztigmát 804

anastigmatic magnifier anasztigmatikus lupe 805

anastomosing branch (geomorf) mellékág (folyóé) 806

anastomosing drainage szétágazó vízhálózat 807

anastomosing fault system fonatos törésrendszer 808

anastomosing river alsószakasz jellegű folyó 809

anastomosing stream fonatos (medrű) vízfolyás, szerteágazó vízfolyás 810

anastomosis szerteágazás (folyóé) 811

anatase anatáz 812

anatectic anatektikus 813

anatectite anatexit 814

anatexis anatexis 815

anatexite anatexit 816

anatiferous acorn shell (nyeles) kacsakagyló (Lepas anatifera) 817

anatomy bonctan, anatómia, belső alaktan 818

anauxite anauxit 819

anaxial tengelynélküli, anaxiális 820

ancestral ősi 821

anchi- anchi-, majdnem 822

anchieutectic anchieutektikus, majdnem eutektikus 823

anchimetamorphic anchimetamorf 824

anchimetamorphism anchimetamorfózis 825

anchor kőzethorgony 826

anchorage (mérn) (ki)horgonyzás, lekötés; (fiz) tapadás, adhézió 827

anchored dune kötött bucka 828

anchor ice fenékjég 829

anchorite anchorit 830

ancient fishes ősúszósok (Palaeopterygii) 831

ancylite ankilit 832

andalusite andalúzit 833

andersonite andersonit 834

andesine andezin 835

andesinite andezinit 836

andesite andezit 837

andorite andorit 838

andradite andradit 839

andrewsite andrewsit [endrúzit] 840

anemochore szélbeporzású 841

anemoclast anemoklaszt 842

anemoclastic rock anemoklasztikum, anemoklasztikus kőzet 843

anemolite anemolit 844

anemone: sea ~s virágállatok 845

anemophilous szélbeporzású 846

anemophily szélbeporzás 847

anemosilicarenite anemoszilikarenit 848

angaralite angaralit (klinoklór) 849

angelellite angelellit 850

angiosperm zárvatermő 851

angle: optical ~ optikai tengelyszög 852

angle distribution function szögeloszlási függvény 853

angle of break törésszög 854

angle of contact kontaktszög, érintkezési szög 855

angle of curvature görbületi szög 856

angle of deflection eltérítési szög 857

angle of dip dőlésszög 858

angle of divergence eltérési szög 859

angle of elevation magassági/emelkedési szög 860

angle of emergence (opt) kilépési szög 861

angle of friction súrlódási szög 862

angle of incidence (opt) beesési szög 863

angle of inclination hajlásszög 864

angle of internal friction (belső) súrlódási szög 865

angle of refraction törési szög 866

angle of reflection visszaverődési szög 867

angle of repose/rest természetes rézsűszög/rézsűhajlás, nyugalmi súrlódás szöge 868

angle of slide (meg)csúszási szög 869

angle of slope rézsűszög 870

angle of tilt hajlásszög 871

angle preserving projection szögtartó vetület 872

anglesite anglesit [anglezit] 873

angular ferde, szöget bezáró, szögletes; szög- 874

angular aperture nyílásszög 875

angular change of slope megtöréses lejtőszögváltozás 876

angular constant szögállandó 877

angular discordance szögdiszkordancia 878

angular dispersion szögdiszperzió 879

angular domain szögtartomány 880

angular frequency körfrekvencia 881

angular perspective ferde szögű távlati rajz 882

angular point (mat) csúcs 883

angular slope törtlejtő 884

angular unconformity szögdiszkordancia 885

angular velocity szögsebesség 886

anhedral xenomorf 887

anhydride anhidrid 888

anhydrite anhidrit 889

anhydrock anhidrit (kőzet) 890

anhydrous (kristály)vízmentes 891

anidiomorphic xenomorf 892

anilite anilit 893

animalcule: bear ~ medveállatka (Tardigrada) 894

animalcules állati egysejtűek (Protozoa) 895

animal kingdom állatvilág, állatok világa (Regnum animalium) 896

animal world állatvilág, állatok világa (Regnum animalium) 897

animikite animikit 898

anion anion 899

anion exchange anioncsere 900

anion-vacancy anion-hibahely 901

Anisian stage anizuszi emelet 902

anisodesmic anizodezmikus 903

anisomerism anizoméria 904

anisometric nem izometrikus, nem köbös, anizometrikus 905

anisomyarid bivalves felemás-záróizmúak (Anisomyaria) 906

anisotropic anizotróp 907

anisotropy anizotrópia 908

ankerite ankerit 909

annabergite annabergit 910

annealing colour futtatási szín 911

annelid gyűrűsféreg 912

annerodite, annerödite annerödit 913

annual évi, éves; (növ) egyéves, egynyári 914

annual amplitude éves ingadozás 915

annual flood évi legnagyobb vízhozam 916

annual growth ring évgyűrű 917

annual rainfall éves csapadék 918

annual ring évgyűrű 919

annual variation éves változás 920

annular bit fúrókorona 921

annular drainage gyűrűs vízhálózat 922

annular space gyűrűstér 923

annulus gyűrűstér 924

anode anód, antikatód 925

anomalous eltérő, rendhagyó, anomális 926

anomalous interference colour rendellenes interferenciaszín 927

anomaly rendellenesség, anomália 928

anorogenic anorogén 929

anorthite anortit 930

anorthitfels anortitit, anortitszirt 931

anorthitite anortitit 932

anorthoclase anortoklász; anortoklászit 933

anorthose anortoklász 934

anorthosite anortozit 935

anorthositization anortitosodás 936

anoxic oxigénszegény, anoxikus, euxin 937

antagonism antagonizmus 938

antarctic délsarki, antarktikus 939

antarcticite antarktiszit 940

antecedence (geomorf) átöröklés, antecedencia 941

antecedent stream antecedens folyó 942

anteclise anteklízis 943

antediluvial, antediluvian vízözön előtti 944

antenna csáp, tapogató 945

anterior elülső; elő-; megelőző; (áll) mellső 946

anterior limb mellső végtag 947

anterolateral anterolaterális 948

antheridium (pl antheridia spóratok 949

anthracite antracit 950

Anthracolithic system permokarbon rendszer 951

anthonyite anthonyit 952

anthophyllite antofillit 953

anthozoans virágállatok (Anthozoa) 954

anthraciny antrakinézis 955

anthracite antracit 956

anthracitic antracit-, antracitos 957

anthracitization antracitosodás, antracitképződés 958

anthracology szénkőzettan 959

anthraconite antrakonit 960

anthracosis antrakózis 961

anthracoxene antrakoxén 962

anthracoxenite antrakoxénit 963

anthraxolite antraxolit 964

anthraxylon antraxilon 965

anthrinoid antrinoid 966

anthropogeneous sediment antropogén üledék 967

anthropologist antropológus 968

anthropology embertan, antropológia 969

Anthropozoic antropozoikum 970

anticentre anticentrum 971

anticlinal (fn) antiklinális, redőboltozat; (mn) antiklinális 972

anticlinal axis redőtengely 973

anticlinal valley antiklinális völgy 974

anticline redőboltozat, boltozat, antiklinális 975

anticlinorium antiklinórium 976

anticlise anteklízis 977

anti-colour centre anti-színcentrum 978

anticyclone anticiklon 979

antidromic antidromikus 980

antidune antidűne, ellenbucka 981

antiferromagnetism antiferromágnesség 982

anti-fluorite antifluorit 983

antiform (fn) antiform 984

antiformal (mn) antiform- 985

antigorite antigorit 986

anti-inversion antiinverzió 987

anti-isomorphy antiizomorfia 988

anti-isotypism antiizotípia 989

antimonate antimonát 990

antimoniate antimonát 991

antimonite antimonit 992

antimonpearceite antimonpearceit [antimonpírszit] 993

antimonsoon antimonszun 994

antimony antimon 995

antimony: gray ~ jamesonit 996

antimony: red ~ kermezit 997

antimony blende kermezit 998

antimony bloom valentinit 999

antimony glance antimonit 1000

antimony ocher antimonokker 1001

antiperthite antipertit 1002

antiphase boundary antifázis-határfelület 1003

antiphase limit antifázis-határ 1004

antiphase nucleus antifázisgóc 1005

antipodal point ellenlábas (terület), antipódus 1006

antireflection antireflexió 1007

antiskeleton form antivázforma 1008

antisymmetry antiszimmetria 1009

antithetic fault antitetikus törés 1010

antitrade wind antipasszát 1011

antitranslation antitranszláció 1012

anti-vibration mounting rezgésmentes felállítás/elhelyezés 1013

antlerite antlerit 1014

antofagastite antofagastit (eriokalkit) 1015

antologous pole antilóg sarok 1016

antozonite antozonit 1017

anus végbélnyílás, anus 1018

Apache tear apacskönny, marekanit 1019

apachite apachit 1020

apatite apatit 1021

apatotrophic apatotrofikus 1022

ape (emberszabású) majom 1023

aperient water keserűvíz 1024

apertural error nyíláshiba 1025

aperture (biol) szájadék; (fiz) nyílás, rés, rekesz 1026

aperture: angular ~ nyílásszög 1027

aperture diaphragm fényrekesz 1028

aperture ratio nyílásviszony 1029

apex (pl apexes, apices csúcs, végződés, apex 1030

aphaneritic afanerites 1031

aphanic afanitos 1032

aphaniphyric kriptokristályos 1033

aphanite afanit 1034

aphanitic afanitos 1035

aphanocrystalline afanerokristályos, afanitos 1036

aphanophyre afanofír 1037

aphanophyric mikrokristályos, afanofíros 1038

aphelion naptávol, afélium 1039

aphotic zone átvilágítatlan/afotikus zóna 1040

aphrite afrit (aragonit) 1041

aphrizite afrizit (sörl) 1042

aphrodite afrodit 1043

aphrolith afrolit, aa-láva, tömbös láva 1044

aphrosiderite afrosziderit 1045

aphyllous levélnélküli, levéltelen 1046

aphyric nem porfíros, afíros 1047

apical csúcs-, csúcsi, tető-, apikális 1048

apical angle csúcsszög, apikális szög 1049

apjohnite apjohnit [ebdzsonit] 1050

aplanat aplanát 1051

aplanatic magnifier aplanatikus lupe 1052

aplite aplit 1053

aplitic aplit-, aplitos 1054

aplodiorite aplodiorit 1055

aplogranite aplogránit 1056

aplowite aplowit 1057

apobsidian apobszidián 1058

apochete apochete, kivezető csatorna (szivacsnál) 1059

apochromat apokromát 1060

apochromatic lens apokromatikus lencse 1061

apo-epigenesis apo-epigenezis 1062

apogean tide apogeumdagály 1063

apogee földtávol(pont), apogeum 1064

apogranite apogránit 1065

apogrit grauvakke 1066

apomagmatic apomagmás 1067

apomorphic apomorf 1068

apomorphous apomorf 1069

apomorphy apomorfia 1070

apophyllite apofillit 1071

apophysis (pl apophyses apofíza 1072

apopore apopórus 1073

apopyle apopyle 1074

aporhyolite aporiolit 1075

apparatus (fiz) készülék, szerkezet, műszer; (áll) készülék 1076

apparatus constant műszerállandó 1077

apparent age látszólagos kor 1078

apparent brightness látszólagos fényesség 1079

apparent dip áldőlés 1080

apparent extinction látszólagos kioltás 1081

apparent truncation (szekv) látszólagos csonkulás 1082

appendage tartozék, függelék, nyúlvány 1083

appendix függelék 1084

appinite appinit 1085

appliance szerkezet, készülék, berendezés, eszköz, kellék 1086

applied geology alkalmazott földtan 1087

appraisal well lehatároló kutatófúrás 1088

appressed fold (izoklinális redő) 1089

approach megközelítés, közeledés 1090

approximation error közelítési hiba 1091

apron törmeléklejtő 1092

apron: debris ~ törmeléklejtő 1093

apron: mountain ~ törmeléklejtő 1094

Aptian stage apti emelet 1095

aptychus (pl aptychi aptychus 1096

aqua fortis választóvíz 1097

aquagene tuff hialoklasztit 1098

aquamarine akvamarin (berill) 1099

aqua regia királyvíz 1100

aquate hidratál 1101

aquatic vízi, víz- 1102

aquatic environment vízi környezet 1103

aquatillite akvatillit 1104

aquatolysis akvatolízis 1105

aqueoglacial glacifluviális 1106

aqueous vízi, víz-, vizes 1107

aqueous solution vizes oldat 1108

aqueous vapour vízgőz 1109

aquiclude vízzáró réteg 1110

aquifer víztartó/vízadó (réteg) 1111

aquifer cleaning rétegtisztítás 1112

aquifer system vízadórendszer 1113

aquifuge vízzáró réteg 1114

Aquitanian stage akvitániai emelet 1115

arable layer szántott/megművelt talajréteg 1116

aragonite aragonit 1117

aragonite compensation depth aragonitkompenzációs mélység (ACD) 1118

aragonite lysocline aragonit-lizoklin (ALy) 1119

Aragon spar aragonit 1120

arakawaite arakavait (veszelyit) 1121

aramayoite aramayoit [aramajoit] 1122

arborescent dendrites 1123

arborescent pollen fa-pollen 1124

arc ív; (spektr) fényív, ív, ívfény; (mat) ív, arkusz 1125

arcanite arkanit 1126

arc discharge ívkisülés 1127

arch ív; (geomorf) abráziós/eróziós híd/ív, sziklaív; (bány) boltozat; (mat) ív 1128

arch action boltozathatás, ívhatás 1129

Archaean archaikum; archaikumi 1130

archaeology régészet, archeológia 1131

archaeomagnetism archeomágneség, paleomágnesség 1132

archaeometry archeometria 1133

Archaeophytic archeofitikum 1134

Archaeozoic archeozoikum 1135

arched ívelt 1136

archegonium archegónium 1137

archeology régészet, archeológia 1138

archetype őstípus, archetípus, alaptípus, prototípus 1139

archibenthic archibentonikus, archibentosz 1140

arching (mérn) átboltozódás, boltozati hatás 1141

archipelago (pl archipelagoes, archipelagos szigettenger, szigetcsoport, szigetvilág 1142

arch support (bány) ívbiztosítás, főtebiztosítás 1143

arc measurement (geod) fokmérés 1144

arc of meridian meridiánív 1145

arc spectrum ívszínkép 1146

Arctic északi-sarkvidék, Arktisz 1147

arctic sarkvidéki, arktikus 1148

arctic circle északi sarkkör 1149

arctic desert arktikus sivatag 1150

arctophilous (növ) hidegkedvelő 1151

Arcto-Tertiary flora arktotercier flóra 1152

arcuate delta íves delta 1153

arcuate fault görbült/görbe/íves törés 1154

ardealite ardealit 1155

ardennite ardennit 1156

arduinite arduinit 1157

area terület, felület, felszín, térség 1158

area of provenance lepusztulási terület 1159

area-preserving projection területtartó vetület 1160

area sampling (biol) területi mintavétel 1161

area symbol (térk) térkitöltő jel 1162

areic lefolyástalan 1163

arenaceous homokos, arenites 1164

arenarious homok-, homokos 1165

arenated homokos, homokkal kevert 1166

arendalite arendalit (epidot) 1167

arenicolite arenicolit, U-alakú járat (életnyom) 1168

Arenigian stage arenigi emelet 1169

arenilitic homokkő-, homokköves 1170

arenite homok, arenit 1171

arenose homok-, homokos, aprókavicsos 1172

arenyte homokkő, arenit 1173

arête kárgerinc 1174

aretic drainage belső lefolyás 1175

arfvedsonite arfvedsonit [arfvetszonit] 1176

argental mercury ezüstamalgám, amalgám 1177

argentian ezüst, ezüstös 1178

argentiferous ezüst-, ezüstös, ezüsttartalmú 1179

argentine ezüst-, ezüstös 1180

argentite argentit 1181

argentojarosite argentojarosit 1182

argentum ezüst 1183

argil kaolin; timföld 1184

argillaceous agyagos, agyag-, argillites 1185

argillaceous limestone márga, agyagos mészkő 1186

argillation agyagásványosodás 1187

argillic agyag-, agyagos, agyagásványos 1188

argillic horizon (talaj) argillic szint, agyagfelhalmozódás szintje 1189

argilliferous agyag-, agyagos, agyagtartalmú 1190

argillite agyag, agyagkő, argillit 1191

argillith agyag, agyagkő, argillit 1192

argillyte agyag, agyagkő, argillit 1193

argillization agyagásványosodás 1194

argillutite argillutit, lutit 1195

argon argon 1196

argonaut hajóspolip (Argonauta argo) 1197

Argovian stage argovi emelet 1198

argument bizonyíték, érv; argumentum; (mat) független változó 1199

argyrite argentit 1200

argyrodite argirodit 1201

arheic lefolyástalan 1202

arheism lefolyástalanság 1203

arhetic lefolyástalan 1204

arid száraz 1205

arid climate száraz éghajlat, arid klíma 1206

aridity ariditás, aszályosság 1207

arid zone száraz égöv, arid zóna 1208

Aristotle's lantern Arisztotelész lámpása (echinoideák rágószerve) 1209

arithmetic mean számtani/aritmetikai közép 1210

arizonite arizonit 1211

arkansite arkansit 1212

arkite arkit 1213

arkose arkóza 1214

arkosic arkózás, földpátos 1215

arkosite földpátos/arkózás homokkő/kvarcit 1216

ark shells bárkakagylók (Arcidae) 1217

arm kar; (hegységből kiágazó gerinc); (paraboladűne szarva); (folyó)ág 1218

arm: rift ~ hasadékág 1219

armalcolite armalcolit [armalkolit] 1220

armangite armangit 1221

armenite armenit 1222

armor: desert ~ deflációs maradéktakaró 1223

Armorican orogeny armorikai/herciniai/ variszkuszi hegységképződés 1224

armoring (kőz) (reakciószegély keletkezése) 1225

armstrongite armstrongit 1226

arnimite arnimit 1227

aromatic aromás 1228

aromorphosis aromorfózis 1229

array (mat) tömb 1230

array: lattice ~ (krist) rácselrendeződés 1231

array of points pontelrendeződés 1232

arrestment arretálás, rögzítés 1233

arrest point (krist) megállási pont 1234

arridge kárgerinc 1235

arris kárgerinc 1236

arrival (szeiz) beérkezés 1237

arrival time beérkezési idő 1238

arrojadite arrojadit [arrozsadit] 1239

arrow: love ~ rutil (szagenitrácsban); szagenites kvarc 1240

arrowhead twin fecskefarkú iker 1241

arrow worms nyílférgek, serteállkapcsúak (Chaetognatha) 1242

arroyo (száraz patakmeder) 1243

arsenate arzenát 1244

arsenate-belovite arzenátbelovit, talmessit 1245

arsenic termésarzén, arzén 1246

arsenic: red ~ realgár 1247

arsenic: yellow ~ auripigment 1248

arsenical antimony allemontit 1249

arsenical gold ore auripigment 1250

arsenical nickel nikkelin 1251

arsenical pyrites arzenopirit 1252

arsenic bloom arzénvirág; arzenolit; farmakolit 1253

arsenic silverblende proustit 1254

arseniopleite arzeniopleit 1255

arseniosiderite arzeniosziderit 1256

arsenite arzenolit 1257

arsenobismite arzenobizmit 1258

arsenoclasite arzenoklászit 1259

arsenoklasite arzenoklászit 1260

arsenolamprite arzenolamprit 1261

arsenolite arzenolit 1262

arsenopalladinite arzenopalladinit 1263

arsenopyrite arzenopirit 1264

arsenosulvanite arzenoszulvanit 1265

arsenopolybasite arzénpolibázit 1266

arsenpolybasite arzénpolibázit 1267

arsenuranylite arzénuranilit 1268

arterite arterit 1269

artery: ground-water ~ talajvízér 1270

artesian ártézi 1271

artesian discharge szabadon kifolyó vízhozam 1272

artesian flow rétegvíz-áramlás 1273

artesian spring felszálló forrás 1274

artesian water rétegvíz 1275

artesian well ártézi kút 1276

arthropod ízeltlábú, arthropoda 1277

arthurite arthurit 1278

article íz (ízeltlábúak függelékeiben) 1279

articular facet (nyélíz ízesülési felülete) 1280

articulate ízelt, ízekre tagolt 1281

articulated ízelt, ízekre tagolt 1282

articulate lamp shells zárosok (Articulata, Brachiopoda) 1283

articulation ízesülés; ízeltség, tagoltság; ízület 1284

articulite articulit, itakolumit 1285

articulum (pl articula (nyélíz ízesülési felülete) 1286

articulus zárszerkezet (Bivalvia) 1287

artifact műtermék; (rég) lelet 1288

artificial exposure mesterséges feltárás 1289

artificial radioactivity mesterséges radioaktivitás 1290

artinite artinit 1291

Artinskian stage artyinszki emelet 1292

artiodactyles párosujjú patások (Artiodactyla) 1293

arzrunite arzrunit 1294

asbestiform szálas, rostos, azbesztszerű 1295

asbestine (mn) azbeszt- 1296

asbestos (fn) azbeszt 1297

asbestos: blue ~ kékazbeszt, krokidolit 1298

asbolane aszbolán 1299

ascend (fel)emelkedik 1300

ascending vertical angle magassági szög 1301

ascension: capillary ~ hajszálcsöves/kapilláris emelkedés 1302

ascharite ascharit (szaibélyit) 1303

ascidies aszcidiák, tengeri zsákállatok (Tethyoidea, Ascidiacea, Ascidiae) 1304

ascon sponges egyféle-üregűek (Homocoela) 1305

aseismic region földrengésmentes terület 1306

asexual ivartalan 1307

asexual reproduction ivartalan szaporodás 1308

ash hamu; vulkáni por 1309

ash cloud kitörési felhő 1310

ash cone hamukúp, tufakúp 1311

ash content hamutartalom 1312

ashcroftine ashcroftin [eskroftin] 1313

ash-flow tuff hamutufa 1314

ash tuff hamutufa 1315

Ashgillian stage ashgilli emelet 1316

ashlar kváderkő 1317

ashlar: rough ~ terméskő 1318

ashtonite ashtonit 1319

ash tuff hamutufa 1320

asiderite kőmeteorit 1321

askeletal váznélküli, vázatlan 1322

asparagolite apatit 1323

asparagus stone apatit 1324

aspect nézőpont, aspektus; lejtőirány 1325

aspect angle (lejtőirány és a földrajzi dél által bezárt szög) 1326

asphalt aszfalt, szurok 1327

asphalt-base crude aszfaltbázisú kőolaj/nyersolaj 1328

asphalt cement bitumen 1329

asphaltene aszfaltén 1330

asphaltic aszfalt-, aszfaltos 1331

asphaltic sand aszfalthomok 1332

asphaltite aszfaltit 1333

asphalt rock/stone aszfalthomok(kő), aszfaltos mészkő 1334

asphaltum aszfalt 1335

assay próba, vizsgálat, kémlés; minőségi próbát végez 1336

assay of ore ércpróba, ércelemzés 1337

Asselian stage asszeli emelet 1338

assemblage együttes (ma együtt található fosszíliák) 1339

assemblage: ophiolitic ~ ofiolitos sorozat 1340

assemblage-zone együttes-zóna 1341

assembled stone (gem) ragasztott kő 1342

asset: water ~s vízkincs 1343

assign kijelöl, meghatároz 1344

assimilation beolvasztás, beolvadás, asszimiláció 1345

associated gas olajkísérő gáz 1346

association (ökol) közösség, társulás, asszociáció; (fauna)együttes; (mat) kapcsolódás, asszociáció 1347

assorted rosszul osztályozott 1348

assortment osztályozatlanság; (szelektív erózió) 1349

Assyntian orogeny asszinti hegységképződés 1350

astatic asztatikus 1351

astatium asztácium 1352

asteria (csillagalakzatot mutató ékkő) 1353

asteriated csillag- (ékkő) 1354

asterism (ásv) csillagalakzat, aszterizmus 1355

asteroid kisbolygó, aszteroida; tengeri csillag 1356

asthenolith asztenolit 1357

asthenosphere asztenoszféra 1358

Astian stage asti emelet 1359

astigmatic asztigmatikus 1360

astigmatic corrected objective asztigmatizmusra javított objektív 1361

astigmatism asztigmatizmus 1362

astrakanite asztrakánit (blödit) 1363

astrakhanite asztrakánit (blödit) 1364

astringent összehúzó, fanyar 1365

astrobleme asztrobléma 1366

astrogeology asztrogeológia 1367

astrolithology asztrolitológia (meteoritok kőzettana) 1368

astrometry asztrometria 1369

astronomer csillagász, asztronómus 1370

astronomic csillagászati 1371

astronomical csillagászati 1372

astronomical position csillagászati helyzet 1373

astronomical unit csillagászati egység (hosszmérték) 1374

astronomy csillagászat, asztronómia 1375

astrophyllite asztrofillit 1376

astrophysics asztrofizika 1377

Asturian stage asztúriai emelet 1378

asylum (ökol) menedék, refúgium 1379

asymmorphal space group aszimmorf tércsoport 1380

asymmorphous group aszimmorf csoport 1381

atacamite atacamit [atakamit] 1382

ataxite ataxit 1383

atexite atexit 1384

athabascaite athabascait [atabaszkait] 1385

atheneite atheneit 1386

athmophile atmofil 1387

Atlantic atlantikus (holocén pollenzóna) 1388

Atlantic suite (kőz) atlanti provincia 1389

atmosilicarenite atmoszilikarenit 1390

atmosphere légkör, atmoszféra 1391

atmospheric légköri, atmoszférikus 1392

atmospheric cycle légköri körforgalom 1393

atmospheric physics légkörfizika 1394

atmospheric pressure légnyomás 1395

atokite atokit 1396

atoll atoll, gyűrűzátony 1397

atom atom 1398

atomic absorption atomabszorpció; atomabszorpciós 1399

atomic bond atomkötés, kovalens kötés 1400

atomic heat atomhő 1401

atomic lattice atomrács 1402

atomic nucleus atommag 1403

atomic number rendszám 1404

atomic time scale radiometrikus időskála 1405

atomic volume atomtérfogat 1406

atomic weight atomsúly 1407

atomous el nem ágazó (kar Crinoideáknál) 1408

atopite atopit (roméit) 1409

attached bar parthoz kapcsolódó turzás 1410

attached dune csatlakozó bucka/dűne 1411

attached ground water tapadóvíz 1412

attached lobe (szekv) kapcsolt lebeny 1413

attachment rögzülés 1414

attachment: energy of ~ kapcsolódási energia 1415

attacking (kém) feltárás 1416

attapulgite attapulgit (paligorszkit) 1417

attenuated crust (tekt) kivékonyodott kéreg 1418

attenuation (fiz) csillapodás; csillapítás; (tekt) kivékonyodás (földkéregé) 1419

attenuation logging (geofiz) csillapításszelvényezés 1420

attic oil padlásolaj 1421

Attic orogeny attikai hegységképződés 1422

attitude (tekt) település; (szerkezeti elem dőlésadatai, irányítottsága) 1423

attrition aprózódás 1424

auerlite auerlit (tórit) 1425

auflage humus takaróhumusz 1426

augelite augelit 1427

augen gneiss szemesgneisz 1428

auger (kanalas) talajfúró; földfúró; bővítő fúró; toronycsiga (Turritella); (US) fövenycsiga (Terebridae) 1429

auger: screw ~ spirálfúró 1430

auger bit/ drill talajfúró, földfúró 1431

auger shell toronycsiga (Turritella); fövenycsiga (Terebra) 1432

augite augit 1433

augitite augitit 1434

augitophyre augitofír 1435

aulacogen aulakogén 1436

aureole aureola, kontakt zóna 1437

aureole: metamorphic ~ kontakt udvar/öv/zóna 1438

auric arany- 1439

aurichalcite aurikalkit 1440

auricle fül, fülecske (kagylóé) 1441

auricupride aurikuprid 1442

auriferous aranytartalmú 1443

auriform fül-alakú (kagyló) 1444

aurora sarki fény 1445

aurora australis déli fény, sarki fény 1446

aurora borealis északi fény, sarki fény 1447

aurorite aurorit 1448

aurostibite aurosztibit 1449

aurum arany 1450

Austinian stage austini emelet 1451

austinite austinit [ausztinit] 1452

austral déli 1453

australite ausztralit 1454

Austrian phase ausztriai fázis 1455

autapomorphic autapomorf 1456

autapomorphous autapomorf 1457

autapomorphy autapomorfia 1458

autecology autökológia 1459

authalic projection területtartó vetület 1460

authigene (fn) autigén ásvány 1461

authigenesis autigén ásványképződés, autigenezis 1462

authigenetic autigén 1463

authigenic autigén 1464

authigenous autigén 1465

autoarenite autoarenit 1466

autobreccia autobreccsa 1467

autobrecciation autobreccsásodás 1468

autochthon (tekt, szed) autochton 1469

autochthonous (mn) autochton, helyben maradt/képződött 1470

autochthony helybenmaradás, helyben képződés, autochtónia 1471

autoclast autoklaszt 1472

autohydration autohidratáció 1473

autoignition öngyulladás 1474

autometamorphism autometamorfózis 1475

autometasomatism autometaszomatózis 1476

automolite automolit 1477

automorphic idiomorf 1478

automorphic-granular idiomorf szemcsés 1479

autotrophic autotróf 1480

autotrophy autotrófia 1481

autumnal point őszpont 1482

Autunian stage autuni emelet 1483

autunite autunit [otünit] 1484

Auversian stage auversi emelet 1485

auxiliary kiegészítő, mellék-, segéd- 1486

auxiliary base (geod) segédbázis, segédalapvonal 1487

auxiliary constituent mellékes elegyrész 1488

auxiliary contour segédszintvonal 1489

auxiliary lobe/ saddle auxiliáris lóba/nyereg 1490

auxiliary mineral járulékos ásvány 1491

auxiliary projection kiegészítő vetület 1492

auxiliary valency mellékvegyérték 1493

available head hasznos esés (vízé) 1494

available name alkalmazható név 1495

available nutrient felvehető tápanyag 1496

avalanche lavina 1497

avalanching lavinahatás 1498

Avalonian orogeny avaloni hegységképződés 1499

avanturine (helyesen aventurine aventurin (földpát, ill. kvarc) 1500

avelinoite avelinoit (cyrilovit) 1501

aven zsomboly, (barlang)kürtő 1502

aventurescence aventurinhatás 1503

aventurine aventurin 1504

aventurine feldspar aventurinföldpát 1505

aventurine glass goldfluss 1506

aventurine quartz aventurinkvarc 1507

average sample átlagminta 1508

average value átlag, átlagérték, középérték 1509

avian madár- 1510

avicennite avicennit 1511

avlakogene aulakogén 1512

avogadrite avogadrit 1513

avulsion átszakadt kanyar, kanyaráttörés, mederátmetsződés, kanyarátmetsződés, átmetsződés 1514

awaruite awaruit [avaruit] 1515

axes tengelyek 1516

axial axiális, tengely-, tengelyi, tengelyirányú 1517

axial angle tengelyszög 1518

axial dispersion tengelydiszperzió 1519

axial figure tengelykép 1520

axial furrow tengelyi árok (Trilobitáknál) 1521

axial intercept axiális metszet, tengelymetszet 1522

axial lobe tengely (Trilobitáknál) 1523

axially symmetric tengelyesen/axiálisan szimmetrikus 1524

axial plane (optikai) tengelysík 1525

axial plane cleavage tengelysík-klivázs 1526

axial ratio tengelyarány 1527

axial section axiális metszet (Foraminiferáknál) 1528

axial stress tengelyirányú feszültség 1529

axial structure tengelyi szerkezet 1530

axial surface tengelysík (redőé) 1531

axial symmetry tengelyes szimmetria, tengelyszimmetria 1532

axial system tengelyrendszer 1533

axial twin axiális iker 1534

axinite axinit 1535

axiom axióma 1536

axis (pl axes tengely 1537

axis of isotropy izotrópiatengely 1538

axis of symmetry szimmetriatengely 1539

axis of the world világtengely 1540

axis of working vágattengely 1541

axonometric projection axonometrikus ábrázolás 1542

azimuth oldalszög, azimut 1543

azimuthal projection azimutális vetület 1544

Azoic azoikum 1545

azoic élettelen (terület), azoikus 1546

azonal soil azonális talaj 1547

azoproite azoproit 1548

azurchalcedony azúrkalcedon, azurlit (kvarc) 1549

azure copper ore azurit 1550

azure stone lazurit 1551

azurite azurit 1552

azurlite azurlit, azúrkalcedon (kvarc) 1553

azurmalachite azúrmalachit 1554

azygote azigóta 1555