Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

B

B

bababudanite bababudanit (magnezioriebeckit) 1556

babingtonite babingtonit 1557

bacalite bacalit (borostyán Baja Californiából) 1558

bacillus of cement cementbacilus, ettringit 1559

back-arc basin ívmögötti medence 1560

backbeach külső partszegély 1561

backblowing kompresszorozás 1562

backbone hátgerinc, gerincoszlop 1563

backfill (fn vízép) háttöltés, visszatöltés; (bány) tömedék, tömedékelés 1564

backfill tömedékel 1565

backfilling tömedékelés, háttömedékelés 1566

background háttér; háttérsugárzás; (átlagos elemeloszlás) 1567

background radiation háttérsugárzás 1568

backing tömedékelés 1569

backland ártér, árterület; háttér, hinterland 1570

back lands ártér, árterület 1571

backlimb (aszimmetrikus boltozat laposabb szárnya) 1572

back marsh ártéri mocsár 1573

back pressure test (fúrás) ellennyomásos kútvizsgálat 1574

back reef zátonyháttér 1575

back reflection hátsó reflexió 1576

backrush visszaáramlás (partra kifutó hullám után) 1577

backshore külső partszegély; padka 1578

backshore terrace padka 1579

back slope (kueszta lankásabb oldala) 1580

backstepping (szekv) visszalépés, hátrálás 1581

backswamp ártéri mocsár 1582

backthrust, backthrusting visszatorlódás 1583

backwall főte (ércbányában) 1584

backward erosion hátráló erózió 1585

backward sight (GB geod) hátrairányzás 1586

backwash visszaáramlás (partra kifutó hullám után) 1587

backwater duzzasztott víz; visszaduzzasztás; felvíz 1588

backwater: limit of ~ (vissza)duzzasztási határ 1589

backwearing párhuzamos lejtőhátrálás 1590

bacon (agyagpala, valamint gipsz-, kalcit- v. sórétegek váltakozásából álló kőzet) 1591

bacon (GB) (rostos kalciumkarbonátból álló kőzet) 1592

bacon stone szteatit, zsírkő 1593

bacteriogenic bakteriális eredetű, bakteriogén, bakterio- 1594

baddeleyite baddeleyit [bedeliit] 1595

Badenian stage bádeni emelet 1596

badenite badenit 1597

badland vásott föld, badland [bedlend] 1598

badly preserved rossz megtartású, rosszmegtartású 1599

bafertisite bafertizit 1600

bafflestone bafflestone [beflszton] 1601

bag: sample ~ gyűjtőzacskó, mintazacskó 1602

baguette bagett (briliánsforma) 1603

baguio baguio 1604

bahada (törmeléklejtő) 1605

bahamite bahamit 1606

Baikalian orogeny bajkáli hegységképződés 1607

baikalite bajkálit (diopszid) 1608

bailer kanál, tisztítócső, iszapkanál, iszapolókanál 1609

bailer: dump ~ cementezőkanál 1610

bailing kanalazás 1611

bajada (törmeléklejtő) 1612

bajada breccia (törmeléklejtő) 1613

Bajocian stage bajóci emelet 1614

baked clay porcelanit 1615

bakerite bakerit [békerit] 1616

baking coal sülő szén 1617

balance: radiation ~ sugárzásegyenleg 1618

balance: torsion ~ torziós inga 1619

balance: water ~ vízháztartás, vízmérleg 1620

balanced cross section kiegyenlített (kereszt)szelvény 1621

balanced rock ingókő 1622

balanced solution kiegyenlített oldat 1623

balance of mineral reserves ásványvagyonmérleg 1624

balance of nature természetes egyensúly 1625

balancing (tekt) kiegyenlítés 1626

balas balaszrubin (spinell) 1627

balas ruby balaszrubin (spinell) 1628

balavinskite balavinszkit 1629

bald-headed anticline (erodált gerincű, betemetett antiklinális) 1630

balk kiékülés 1631

balkanite balkanit 1632

ball (szed) gumó 1633

ball: algal ~ algagumó 1634

ballas balaszrubin, ballasz (rózsaszínű spinell) 1635

ballast (GB) ágyazat (úté, vasúté) 1636

ballast: pit ~ bányakavics 1637

ball clay (harmadidőszaki pipaagyag Dorsetben) 1638

ball coal gömbkőszén, gömbszén 1639

ball mill golyósmalom 1640

ball-mine (GB) (gumós vaskő) 1641

balls (pl GB) (vastartalmú gumó) 1642

ballstone konkréció 1643

balmstone (bány) szakadás 1644

baltimorite baltimorit (krizotil) 1645

bambollaite bambollait 1646

banalsite banalszit 1647

banatite banatit 1648

band (GB) réteg 1649

band: coal ~ szénzsinór, széncsík 1650

band: dirt ~ meddőcsík, meddőbeágyazás, közkő (szénben) 1651

band: oil ~ olajszegély 1652

band chart sávdiagram, szalagdiagram 1653

banded sávos 1654

bandwidth sávszélesség 1655

banded ironstone sávos vaskő (vasérc) 1656

banded structure sávos szerkezet 1657

banding rétegződés, sávosság, szalagosság 1658

bands: colour ~ sávozottság 1659

bandylite bandylit 1660

bang: big ~ ősrobbanás 1661

bank part, tengerpart; turzás, homokpad, pad; meredek part; tópart, folyópart; (bány) kőszéntelep, (fejtési) szelet 1662

bank (D-Afr) tereplépcső, sziklafal 1663

bank: bottom ~ gázló 1664

bank: channel ~ csatornafal 1665

bank: oil ~ olajfront 1666

bank: sand ~ homokpad, homokzátony 1667

bank caving alámosás, partomlás 1668

bank erosion parterózió 1669

bank-filtered well parti szűrésű kút 1670

bankfull discharge mederkitöltő vízhozam 1671

bankfull stage parttal színelő vízállás 1672

bank gravel bányakavics 1673

bank high flow telt medrű lefolyás, lefolyás telt mederben 1674

bank slope partoldal 1675

bank stability partállékonyság (folyóé) 1676

bannisterite bannisterit 1677

bannock (kőszéntelepet fedő agyagos kőzetréteg) 1678

baotite baotit 1679

bar turzás (tóban, tengerben); (homok)zátony (folyóban), mederzátony 1680

bar (Aus) jáspilit 1681

bar (bány) süveg 1682

bar: attached ~ parthoz kapcsolódó turzás 1683

bar channel ~ mederzátony, fenékhát 1684

bar: jasper ~ (Aus) jáspilit 1685

bar: sand ~ homokturzás 1686

baranco barranco 1687

bar-and-lagoon coast rekesztőturzásos/lagúnás part 1688

bar-and-swale (övzátonyos ártér) 1689

bararite bararit 1690

baratovite baratovit 1691

bar beach turzás 1692

barbed drainage fésűs vízhálózat 1693

barbertonite barbertonit 1694

barbierite barbierit (káliföldpát) 1695

barcan barkán 1696

barcenite barcenit 1697

barchan barkán 1698

barchan dune barkán 1699

bar chart oszlopdiagram 1700

bare soil csupasz talaj 1701

bariandite bariandit 1702

baricite baricit 1703

barite barit 1704

barium bárium 1705

bariumhydroxide treatment baritvizes kezelés 1706

bark kéreg, fakéreg 1707

barkan barkán 1708

barkevikite barkevikit (hornblende) 1709

barkhan barkán 1710

barnacle: goose ~s kacsakagylók (Lepadidae) 1711

barnacles kacslábú rákok, kacslábúak (Cirripedia) 1712

barnacle shell (nyeles) kacsakagyló (Lepas anatifera) 1713

barnesite barnesit [barnezit] 1714

barrage vízlépcső, duzzasztómű, gát 1715

barranca (eróziós) barázda, barrankó 1716

barrancoa (eróziós) barázda, barrankó 1717

barrandite barrandit 1718

barrel copper (nagyméretű termésréz) 1719

barrel work (nagyméretű termésréz) 1720

Barremian stage barrémi emelet 1721

barren (mn) meddő, üres, terméketlen; puszta, kopár, sivár 1722

barren: become ~ (bány) elmeddül 1723

barren for fossils ősmaradványmentes 1724

barren ground (GB) meddő réteg 1725

barren interzone üres interzóna 1726

barren intrazone üres intrazóna 1727

barren rock meddőkőzet 1728

barren well száraz/meddő fúrólyuk 1729

barren zone üres zóna 1730

barrerite barrerit 1731

barrier (geomorf) parti turzás, lídó; (biogeogr) gát, barrier 1732

barrier basin elgátolt medence 1733

barrier beach parti turzás 1734

barrier island lídó, rekesztő sziget 1735

barrier lake elgátolt tó 1736

barrier pillar védőpillér 1737

barrier reef sánczátony; korallgát 1738

Barrier Reef: Great ~ ~ Nagy Korallgát 1739

barrier spring átbukó forrás 1740

barringerite barringerit 1741

barringtonite barringtonit 1742

Barrovian metamorphic zone Barrow-féle metamorf zóna, Barrow-zóna 1743

barthite barthit [bartit] (austinit) 1744

Bartonian stage bartoni emelet 1745

baryte barit 1746

barytes barit 1747

barytocalcite baritokalcit 1748

barytolamprophyllite baritolamprofillit 1749

basal alap-, bazális; bazália (Echinoideáknál) 1750

basal breccia alapbreccsa 1751

basal (növ) gyökér 1752

basal cavity bazális üreg (Conodontáknál) 1753

basal cleavage bázis szerinti hasadás 1754

basal conglomerate alapkonglomerátum 1755

basal disk/disc bazális lemez, alaplemez 1756

basal face-centred lattice alapcentrált rács 1757

basalia bazália 1758

basal pinacoid bázispinakoid, (001) véglap, a harmadik véglap 1759

basal plane bázislap, (001) véglap, a harmadik véglap 1760

basal plate bazália (Echinoideáknál) 1761

basalt bazalt 1762

basalt glass tachilit, szideromelán 1763

basaltic bazalt-, bazaltos 1764

basaltic andesite bazaltos andezit 1765

basaltic dome pajzsvulkán 1766

basaltic hornblende bazaltos amfibol 1767

basaltine bazaltos amfibol, augit 1768

basaltite bazaltit 1769

basalt obsidian tachilit, szideromelán 1770

basalt trap bazalttakaró 1771

basalt wool bazaltgyapot 1772

basaluminite bázaluminit 1773

basanite bazanit; lídiai kő, lidit 1774

basanitoid bazanitoid 1775

basculating fault eltolódás 1776

base (kém) bázis; (mérn) alapozás, alap; (geod) alapvonal, talppont; (olaj) bázis; (gem) alsó rész 1777

base: oil ~ mud olajközegű/olajbázisú iszap 1778

base: wave ~ hullámbázis 1779

base-centered lattice bázislapon centrált kristályrács 1780

base coordinate báziskoordináta 1781

base correction báziskorrekció 1782

base discharge alapvízhozam 1783

base failure alaptörés 1784

base flow alapvízhozam 1785

baselap (szeiz) feküre lapolódás 1786

base level erózióbázis; (szekv) bázisszint, erózióbázis 1787

base line: clay ~ ~ (geof) agyagbázisvonal 1788

base map alaptérkép 1789

base material alapanyag 1790

base measurement alapvonalmérés 1791

basement (rétegt) aljzat; (mérn) alap, alapozás 1792

basement complex aljzatkomplexum 1793

basement rock (bány) mélyfekü 1794

base metal (kb) színesfém 1795

base net alaphálózat 1796

base period vonatkoztatási időszak 1797

base plane (krist) bázislap, alapsík 1798

base plate alapperem 1799

base point (mérési) alappont 1800

base runoff alapvízhozam 1801

Bashkirian stage baskíriai emelet 1802

basic alap-, alapvető; (kém) bázisos 1803

basic data alapadatok 1804

basic map series alaptérképmű 1805

basic plagioclase bázisos plagioklász 1806

basic refractory bázikus tűzálló agyag 1807

basic rock bázisos kőzet 1808

basic structure alapszerkezet 1809

basification bázisosodás 1810

basin medence; vízgyűjtő; üledékgyűjtő; (tekt) tál 1811

basin floor fan (szekv) fenéki kúp 1812

basiophitic báziofitos 1813

basis alap, bázis 1814

basite bázit 1815

basket markoló(kanál) 1816

basket: junk ~ fúrógallér, markoló 1817

basket clams kosárkagylók (Corbulidae) 1818

basket-of-eggs topography drumlinmező 1819

basket shells kosárkagylók (Corbulidae) 1820

basket stars gorgófők (Gorgonocepha-lidae) 1821

basket sub fúrógallér 1822

basoid bázoid 1823

bassanite bassanit [basszanit] 1824

basset feltárás, kibukkanás, kibúvás; kibukkan, felszínre bukkan 1825

bassetite bassetit 1826

bastinite bastinit (huréaulit) 1827

bastite bastit [basztit] 1828

bastnaesite bastnäsit [basztnezit] 1829

batholith batolit 1830

batholithic batolit-, batolitos 1831

Bathonian stage bath emelet 1832

bathvillite bathvillit [batvillit] 1833

bathy- bati- 1834

bathyal batiális 1835

bathyal environment batiális környezet 1836

bathybenthic batibentonikus 1837

bathydermal batidermális 1838

bathygenesis batigenezis 1839

bathygenetic batigén 1840

bathylimnion batilimnion 1841

bathylith batolit 1842

bathymetric chart mélységi/batimetrikus térkép, vízmélységtérkép 1843

bathymetric contour mélységi izovonal, izobát 1844

bathymetric tint (vízmélység szerinti színezés) 1845

bathymetry vízmélységmérés, batimetria 1846

bathyorographical batiorografikus 1847

bathypelagic batipelágikus 1848

bathyscaph batiszkáf 1849

bathysphere batiszféra 1850

batisite batisit 1851

batrachians kétéltűek (Amphibia) 1852

baulite baulit 1853

baumhauerite baumhauerit 1854

baumite baumit 1855

bauranoite bauranoit 1856

bauxite bauxit 1857

bauxitic bauxitos, bauxit- 1858

bauxitization bauxitosodás 1859

bavenite bavenit 1860

Baveno law bavenói ikertörvény 1861

bay (földr) öböl, öblözet 1862

bay bar öbölturzás, öbölzáró turzás, rekesztőturzás 1863

bayerite bayerit [bajerit] 1864

bayhead bar öbölzáró/rekesztő turzás 1865

bayhead barrier öbölzáró/rekesztő turzás 1866

bayldonite bayldonit [béjldonit] 1867

bayleyite bayleyit 1868

bayline (szekv) öbölvonal 1869

baylissite baylissit 1870

bayou holtág, morotva (a Mississippin) 1871

bayou lake morotva 1872

bazirite bacirit 1873

bazzite bazzit 1874

beach homokpart, föveny, (lapos) partszegély 1875

beach: barrier ~ parti turzás 1876

beach: raised ~ abráziós színlő 1877

beach berm padka 1878

beach concentrate parti torlat 1879

beach cusps (karéjos homokpart) 1880

beach drift (anyagszállítás a part mentén) 1881

beach drifting partvándorlás 1882

beach erosion parterózió 1883

beach ore parti torlat 1884

beach placer parti torlat 1885

beach plain parti síkság 1886

beach platform abráziós színlő/platform/ terasz 1887

beach ridge szegélyturzás, parti homokhát 1888

beach ridge coast szegélyturzásos homokpart 1889

beachrock beachrock [bícsrok] 1890

beach sandstone beachrock [bícsrok] 1891

beacon: sonic ~ akusztikus jeladó 1892

bead: borax ~ bóraxgyöngy 1893

bead-like gyöngysorszerű 1894

beak (hegyes) búb (kagylónál); csőr 1895

beaker főzőpohár 1896

beam (mech) tartó; (olaj) himba; (opt) nyaláb 1897

beam of light fénysugár 1898

beam of rays sugárnyaláb 1899

bean (iron) ore babérc 1900

bear: water ~s medveállatkák (Tardigrada) 1901

bear animalcules medveállatkák (Tardigrada) 1902

beard-worms tapogatószakállasok (Pogonophora) 1903

bearer: comb ~s bordásmedúzák (Ctenophora) 1904

bearing azimut; csapás(irány) 1905

-bearing -tartalmú 1906

bearing: bauxite-~ series bauxittartalmú sorozat 1907

bearing: magnetic ~ mágneses azimut 1908

bearing: Nummulite-~ limestone nummuliteszes mészkő 1909

bearing: take a ~ (geod) irányoz 1910

bearing capacity (mérn) teherbíróképesség 1911

bearing plate nyomólap 1912

bearing tree (térk) hagyásfa 1913

bearsite bearzit 1914

beaverite beaverit [bíverit] 1915

beckelite beckelit [bekkelit] 1916

beckerite beckerit [bekkerit] 1917

become barren elmeddül 1918

becquerelite becquerelit [bekerelit] 1919

bed réteg, pad; rétegtag; meder, ágy 1920

bed: index ~ vezérszint, vezetőszint, marker 1921

bed: sea ~ tengerfenék 1922

bed-by-bed rétegenként; rétegenkénti 1923

bedded rétegzett 1924

bedded chert szalagos radiolarit 1925

bedded volcano rétegvulkán 1926

bedding rétegzés, rétegződés, rétegzettség 1927

bedding plane réteglap 1928

bedding-plane réteglapmenti 1929

bedding surface rétegfelszín, réteglap 1930

bed flow mederáramlás 1931

bed form, bedform rétegforma 1932

bed load görgetett hordalék, fenékhordalék, mederhordalék 1933

bed-load deposits fenéklerakódások 1934

bed material fenékanyag, mederanyag 1935

Bedoulian stage bedouli emelet 1936

bed plane réteglap, rétegfelszín 1937

bedrock (mérn) alapkőzet; (rétegt) szálban álló kőzet, hordalékfekü; anyakőzet (mállásnál) 1938

beds (pl) rétegek, képződmények, összlet 1939

bed sediment mederanyag 1940

bed separation (bány) rétegleválás, leválás, fellazulás, lepattogzás; vállap (telepben) 1941

bed wave hullámbarázda (folyóban) 1942

beech-tree bükkfa 1943

beef (rostos kalciumkarbonát Purbeckben) 1944

beegerite beegerit [bígerit] (golenit) 1945

beekite beekit [bíkit] (kvarc) 1946

beetle stone szeptáriás konkréció 1947

beforsite beforsit 1948

behead lefejez 1949

beheaded stream lefejezett folyó 1950

beheading (of a river) folyólefejezés 1951

beheading of spring forrásfoglalás 1952

behierite behierit 1953

behoite behoit 1954

beidellite beidellit 1955

bela (folyóban lévő zátony v. sziget) 1956

belemnite belemnitesz 1957

bellidoite bellidoit 1958

bellingerite bellingerit 1959

bell jar (kém) üvegbura, üvegharang 1960

bell-metal ore harangérc, sztannin, ónkovand 1961

bell pit (köralakú v. ovális keresztmetszetű kis kutatóakna) 1962

bell-shaped distribution normál eloszlás, haranggörbe szerinti eloszlás 1963

bell socket (fúrás) szűkítőkarmantyú 1964

belonosphaerite belonoszferit 1965

belovite belovit 1966

belt of wandering (völgytalp szélessége) 1967

belyankinite beljankinit 1968

bementite bementit 1969

bench (mérn) töltéspadka, rézsűpadka; (geomorf) párkány; (bány) réteg, pad, telep 1970

bench: nivation ~ nivációs párkány 1971

bench gravel kavicsterasz, terasz 1972

bench mark, benchmark alappont; (geod) szintezési/magassági jegy/jel 1973

bend kanyarulat, kanyar, hajlat; hajlik, görbül; hajlít, görbít 1974

bending hajlítás 1975

bending strength hajlítószilárdság 1976

beneficiation (érc)dúsítás 1977

benitoite benitoit 1978

benjaminite benjaminit 1979

benstonite benstonit 1980

bent (krist) hajlított 1981

benthic bentonikus, bentosz (mn) 1982

benthonic bentonikus, bentosz (mn) 1983

benthos (fn) bentosz 1984

bentonite bentonit, fullerföld, kallóföld, csapóföld 1985

bentonitic bentonit-, bentonitos 1986

bent sub (fúrás) ferdítőátmenet 1987

beraunite beraunit 1988

berborite berborit 1989

beresite berezit 1990

beresofskite berezovszkit (krómit) 1991

beresovite berezovit (krokoit és cerusszit) 1992

berezovite berezovit (krokoit és cerusszit) 1993

berezovskite berezovszkit (krómit) 1994

berg jéghegy 1995

bergalite bergalit 1996

bergenite bergenit 1997

bergmeal hegyitej 1998

bergmehl hegyitej 1999

Bergschrund , bergschrund (ném glac) szegélyhasadék 2000

berkelium berkélium 2001

Berlin blue berlinikék 2002

berlinite berlinit 2003

berm padka, töltéspadka, rézsűpadka; (geomorf) (természetes) vihargát 2004

berm: beach ~ padka 2005

berm: salt ~ szikpadka 2006

bermanite bermanit 2007

berndtite berndtit 2008

bernstein borostyán(kő) 2009

Berriasian stage berriasi/berriázi emelet 2010

berryite berryit 2011

berthierine berthierin [bertyierin] 2012

berthierite berthierit [bertyierit] 2013

berthonite berthonit (bournonit) 2014

bertossaite bertossait 2015

bertrandite bertrandit 2016

beryl berill 2017

beryllium berillium 2018

beryllonite berillonit 2019

beryllosodalite berilloszodalit (tugtupit) 2020

berylometer berilliumdetektor, berillométer 2021

berzelianite berzelianit [berzelianit] 2022

berzeliite berzeliit [berzeliit] 2023

betafite betafit 2024

beta quartz béta-kvarc 2025

betekhtinite betyehtyinit 2026

betpakdalite betpakdalit 2027

betwixt mountains köztes tömeg 2028

beudantite beudantit [bödanit] 2029

beveled, bevelled csapott. sarkított, ferdén levágott 2030

beyerite beyerit 2031

bezel korona (brilliánson) (koronafazetták összessége) 2032

bezel facet felső főfazetta (brilliánson) 2033

bianchite bianchit [biankit] 2034

Biarritzian stage biarritzi emelet 2035

bias torzítás 2036

biaxial kéttengelyű, két optikai tengelyű 2037

biaxial: optical ~ crystal optikailag kéttengelyű kristály 2038

biaxial compression kétirányú nyomás 2039

bicalcium silicate bikalciumszilikát 2040

bichromate dikromát 2041

biconvex kétszer domború, bikonvex 2042

bicrystal kettős kristály 2043

bicrystal interface (kettős kristály köztes felülete) 2044

bidalotite bidalotit (gedrit) 2045

bideauxite bideauxit [bidóit] 2046

bieberite bieberit [bíberit] 2047

bifurcate kétfelé ágazik, elágazik; kétfelé ágazás, elágazás 2048

bifurcation (geomorf) két ágra szakadás, kétfelé ágazás, bifurkáció; (növ) kettéágazás, villás elágazás, dichotómia 2049

bifurcation ratio bifurkációs arány 2050

big bang ősrobbanás 2051

big hole drilling nagyátmérőjű fúrás 2052

bight öböl 2053

Biharian stage bihari emelet 2054

bilateral kétoldalú, bilaterális 2055

bilateral animals kétoldali részarányosok (Bilateria) 2056

bilateral symmetry kétoldali részarányosság/szimmetria 2057

bilinite bilinit 2058

bill (áll) csőr 2059

billabong (Aus) holtág 2060

billietite billietit 2061

billingsleyite billingsleyit 2062

bimodal distribution kétcsúcsú/bimodális eloszlás 2063

bimodal magmatism bimodális magmatizmus 2064

binary (mat) kettős, kéttagú, binér 2065

binary salt kettős só 2066

binary star kettős csillag 2067

binary system kétkomponensű/binér rendszer 2068

bindheimite bindheimit 2069

binding energy kötési energia 2070

bindstone bindstone [bájndszton] 2071

binnite binnit (tennantit v sartorit) 2072

binocular microscope binokuláris mikroszkóp 2073

binominal nomenclature kételemű nevezéktan, binominális nomenklatúra 2074

binormal binormális 2075

biocalcarenite biokalkarenit 2076

biocalcilutite biokalcilutit 2077

biocalcirudite biokalcirudit 2078

biocalcisiltite biokalcialeurolit, biokalkaleurolit 2079

biocenosis életközösség, biocönózis 2080

biochore életkörzet, életterület, életzóna, biochor 2081

biochron biokron 2082

biochronological biokronológiai 2083

biochronology biokronológia 2084

biochronostratigraphy biokronosztrati-gráfia 2085

bioclast bioklaszt 2086

bioclastic limestone bioklasztos mészkő 2087

bioclimatology bioklimatológia 2088

biocoenology társulástan, biocönológia 2089

biocoenose, biocoenosis (pl biocoenoses életközösseg, biocönózis 2090

biocrystallography biokrisztallográfia 2091

bioecology bioökológia 2092

bioerosion bioerózió 2093

biofacies biofácies 2094

biogenesis biogenezis 2095

biogenetic biogén 2096

biogenetic law biogenetikai alaptörvény 2097

biogenetic rock biogén kőzet 2098

biogenic biogén 2099

biogenous rock biogén kőzet 2100

biogeochemical biogeokémiai 2101

biogeochemistry biogeokémia 2102

biogeography életföldrajz, biogeográfia 2103

biogeology biogeológia 2104

bioglyph bioglifa 2105

bioherm bioherma 2106

biohydrology biohidrológia 2107

biolith biolit 2108

biolithite biolitit 2109

biology biológia 2110

biolysis biolízis 2111

biomass biomassza 2112

biome biom 2113

biomechanical biomechanikai 2114

biometrics biometria 2115

biometry biometria 2116

biomicrite biomikrit 2117

biomicrosparite biomikropátit 2118

biomicrudite biomikrudit 2119

biomineralogy biomineralógia 2120

biopelite biopélit 2121

biopelmicrite biopelmikrit 2122

biopelsparite biopelpátit 2123

biophile biofil 2124

biopyribole biopiribol 2125

biosparite biopátit 2126

biosparrudite biopátrudit 2127

biospeleology bioszpeleológia 2128

biosphere bioszféra 2129

biostratic unit biosztratigráfiai egység 2130

biostratigraphic biosztratigráfiai 2131

biostratigraphical biosztratigráfiai 2132

biostratigraphy biosztratigráfia 2133

biostratinomy biosztratinómia 2134

biostratonomy biosztratinómia 2135

biostrome biosztróma 2136

biosynthesis bioszintézis 2137

biota bióta 2138

biotic biotikus 2139

biotite biotit 2140

biotitite biotitit 2141

biotitization biotitosodás 2142

biotope biotóp, élettér, élethely 2143

bioturbation bioturbáció 2144

biozone biozóna 2145

bipartite swelling kettéosztott dudor 2146

bipedal kétlábonjáró 2147

biphosphammite bifoszfammit 2148

bipolar bipoláris 2149

bipolarity bipolaritás 2150

bipyramid bipiramis 2151

bipyramidal bipiramisos 2152

biquadratic equation negyedfokú egyenlet 2153

bird-foot delta madárláb-delta 2154

bird's-eye perspective madártávlati kép 2155

bird's-eye structure madárszem-szerkezet 2156

birdseye structure madárszem-szerkezet 2157

bird's-foot delta madárláb-delta 2158

bireflectance bireflexió 2159

bireflection kettős reflexió, bireflexió 2160

birefracting kettőstörő 2161

birefraction kettőstörés 2162

birefractive kettőstörő 2163

birefringence kettőstörés 2164

birefringent kettőstörő 2165

biringuccite biringuccit [biringuccsit] 2166

bisbeeite bisbeeit (krizokolla v plancheit) 2167

bischofite bischofit [bisofit] 2168

biscuit: algal ~ algalepény 2169

biscuit: water ~ algalepény 2170

bisectrix (pl bisectrices biszektrix 2171

bisectrix: obtuse ~ tompa biszektrix/szögfelező 2172

biserial kétsoros, biszeriális, két kamrasoros (Foraminifera) 2173

bisexual (növ) hímnős, kétivarú, kétnemű 2174

bishop's stone ametiszt 2175

bismite bizmit 2176

bismoclite bizmoklit 2177

bismuth termésbizmut 2178

bismuth blende (eulitin) 2179

bismuth glance (bizmutin) 2180

bismuth gold (maldonit) 2181

bismuthine bizmutin 2182

bismuthinite bizmutin 2183

bismuth ocher bizmutokker (bizmit) 2184

bismuth ochre bizmutokker (bizmit) 2185

bismuth spar (bizmutit) 2186

bismuth telluride (tetradimit); (tellurobizmutin) 2187

bismutite bizmutit 2188

bismutoferrite bizmutoferrit 2189

bismutotantalite bizmutotantalit 2190

bisphenoid diszfenoid, biszfenoid 2191

bisphenoidal diszfenoidos, biszfenoidos 2192

2193

bit fúró, fúrófej, véső 2194

bit: annular ~ fúrókorona 2195

bit: auger ~ földfúró 2196

bit: drilling ~ fúrófej, fúró 2197

bit edge fúróél 2198

bit nozzle fúrófúvóka 2199

bitter salt keserűsó, epsomit 2200

bitter spar dolomit (ásvány) 2201

bittersweets (US) mandulakagylók (Glycymeridae) 2202

bitter water keserűvíz 2203

bitumen bitumen 2204

bitumenization szénülés (szénhidrogénekben való dúsulás) 2205

bituminous (ásv) bitumenszagú; (szed) bitumenes 2206

bituminous coal lángkőszén, (US) barnakőszén 2207

bityite bityit [bitüit] 2208

bivalent (kém) kétvegyértékű 2209

bivalve kagyló, bivalvia 2210

bivalved mollusks kagylók (Lamellibranchiata) 2211

bivariate analysis kétváltozós elemzés 2212

bixbyite bixbyit [bigzbiit] 2213

black amber gagát; stantienit 2214

black antimony antimonit 2215

black-band ironstone feketesávos vaskő 2216

blackbody fekete test 2217

black coal feketeszén 2218

black cobalt (aszbolán) 2219

black copper feketeréz, tenorit 2220

black cotton soil fekete gyapottalaj, regur 2221

black diamond szén, kőszén; carbonado 2222

black earth feketeföld, csernozjom 2223

black garnet melanit (andradit) 2224

blackened pebble feketekavics 2225

blackening feketedés 2226

blackening: line ~ vonalintenzitás, vonalfeketedés 2227

blackening curve feketedési görbe 2228

blackfellows ' button (ausztralit) 2229

black gold maldonit 2230

black hematite romanechit 2231

blacking feketedés 2232

blackjack szfalerit 2233

black lead grafit 2234

black-lead ore (fekete) cerusszit 2235

black light UV-lámpa; ultraibolya fény 2236

black manganese barnakő 2237

black metal (GB) szenes pala, égőpala 2238

black mica biotit 2239

black ocher wad 2240

black onyx fekete ónix (tkp. fekete kalcedon) 2241

black pebble feketekavics 2242

blacks (fekete, szenes agyagpala) 2243

black sand (nehézásvány-torlat), aszfaltos homok 2244

black silver stefanit 2245

black soil feketeföld, csernozjom 2246

black smoker (óc) fekete füstölgő 2247

black tellurium levélérc, nagyágit 2248

black turf soil rendzina 2249

blade levéllemez 2250

bladed habit lemezes termet/habitus 2251

blae (GB) pala, agyagpala 2252

blaize (GB) pala, agyagpala 2253

blanket: drainage ~ szűrőágyazat 2254

blanket bog dagadó láp 2255

blank reciprocal lattice üres reciprok rács 2256

blastoderm hólyagcsíra-lemez, blasztoderma 2257

blastogranitic porfiroklasztos 2258

blastogranular porfiroklasztos 2259

blastomylonite blasztomilonit 2260

blastoporphyritic blasztoporfíros 2261

blazer (GB) ( tűzálló, kovás agyagfajta) 2262

bleached vastalanodott, kifakult 2263

bleaching earth bentonit, fullerföld, kallóföld, csapóföld 2264

bleeding teeth (US) bödöncsigák (Neritidae) 2265

blende szfalerit; (nem fémfényű, fémszulfid ásvány) 2266

blende: cadmium ~ (greenockit) 2267

blende: coal~ pirit (kőszéntelepben) 2268

blende: purple ~ (kermezit; pirostibit) 2269

blende: zinc ~ cinkblende (szfalerit) 2270

blind coal (antracit, v. más, láng nélkül égő szén); természetes koksz 2271

blind cross cut (bány) betörés 2272

blind drilling vakfúrás 2273

blind lake (be- es kifolyás nélküli tó) 2274

blind valley vakvölgy 2275

blind working vakvágat 2276

blind zone árnyékzóna, vakzóna, árnyékolt zóna 2277

blister hidrolakkolit 2278

blizzard hóvihar 2279

block rög, tömb, blokk 2280

block: mining ~ művelési tömb 2281

block caving omlasztásos pillérfejtés, tömbomlasztásos fejtés 2282

block diagram tömbszelvény, blokkdiagram 2283

block disintegration tömbös aprózódás 2284

block faulting rögös vetődés 2285

block field kőtenger 2286

block lava tömbös láva 2287

Blockmeer , blockmeer (ném) kőtenger 2288

block mining tömbomlasztásos fejtés 2289

block sea kőtenger 2290

block stream kőfolyás 2291

blocky cement blokkcement 2292

blocky structure (talaj) rögös szerkezet 2293

bloedite blödit 2294

blomstrandite blomstrandin [blomsztrandin] (eszkinit) 2295

blood agate hemachát 2296

bloodstone vörösvaskő, vérkő, hematit; vérjáspis; heliotróp 2297

bloom (biol) vízvirágzás; (ásv) kivirágzás 2298

bloom: cobalt ~ kobaltvirág (eritrin) 2299

bloom: nickel ~ nikkelvirág (annabergit) 2300

bloom: zinc ~ hidrocinkit 2301

blow (geomorf) fúvó 2302

blow figure (krist) ütési idom/alakzat 2303

blowhole (krist) fúvó 2304

blowing: wild ~ well vadkitöréses kút 2305

blowing cave széllyuk 2306

blowing well vadkitöréses kút 2307

blown sand futóhomok 2308

blow-off torch lefúvató fáklya 2309

blowout, blow out (geomorf) deflációs mélyedés, szélbarázda; (fúrás) kitörés; (vízép) buzgárképződés, hidraulikus talajtörés; széllyuk 2310

blow-out dune parabolabucka 2311

blowout preventer kitörésgátló 2312

blowpipe forrasztócső, fúvócső 2313

blue: mountain ~ (azurit; krizokolla) 2314

blue amphibole kékamfibol 2315

blue asbestos kékazbeszt (krokidolit) 2316

blue carbonate of copper (azurit) 2317

blue copperas (kalkantit) 2318

blue copper ore (azurit) 2319

blue earth (mállott kimberlit) 2320

blue granite (larvikit) 2321

blue-green algae kékeszöld algák, kékalgák 2322

blue ground (mállott kimberlit) 2323

blue iron earth ((poralakú) vivianit) 2324

blue ironstone (kék vasásvány: krokidolit v. vivianit) 2325

blue lead ((tömött) galenit) 2326

blue malachite (azurit) 2327

blue metal (kék agyag (kőszéntelepek alatt)) 2328

blue ocher (vivianit) 2329

blue opal (lazulit) 2330

blueschist kékpala 2331

blueschist facies kékpalafácies 2332

blue spar kékpát (lazulit) 2333

bluestone kékkő (kalkantit, rézgálic) 2334

blue vitriol (kalkantit, rézgálic) 2336

bluff magaspart 2337

blunt gaper kis tátongókagyló (Mya truncata) 2338

boart bort 2339

boat shells süvegcsigák (Calyptreidae, Crepidulidae) 2340

bocanne rétegfüstölő 2341

body (mat) test; (biol) test, törzs; (érc)telep 2342

body cavity testüreg 2343

body centered (US) tércentrált 2344

body-centred (GB) tércentrált 2345

body chamber lakókamra 2346

body whorl utolsó kanyarulat (Cephalopodáknál) 2347

boehmite böhmit [bőmit] 2348

bog mocsár, ingovány, láp, tőzegláp 2349

bog: blanket ~ dagadó láp 2350

bog: emerged ~ felláp 2351

bog: raised ~ felláp 2352

bog-burst tőzegcsuszamlás 2353

bogging elláposodás, elposványosodás, elmocsarasodás 2354

bog iron (ore) mocsárérc, gyepvasérc 2355

bog lime tavi kréta 2356

bog mine (ore) mocsárérc, gyepvasérc 2357

bog ore mocsárérc, gyepvasérc 2358

bog soil tőzegláptalaj, tőzegtalaj, mocsári talaj 2359

Bohemian garnet csehgránát, pirop 2360

Bohemian ruby csehgránát, pirop 2361

Bohemian topaz citrin 2362

böhmite böhmit 2363

boil buzgár 2364

boiler (geomorf) fúvó 2365

boiler coal energetikai/erőművi szén 2366

boiling point forrpont, forráspont 2367

boiling temperature forráspont 2368

boiling up talpduzzadás 2369

bolar bólusz- 2370

bole bólusz, bolus 2371

bole Armoniac örmény bolus/bólusz 2372

boleite boleit 2373

boléite boleit 2374

bolide bolida, tűzgömb 2375

Bologna spar barit 2376

bolson bolson, töbör 2377

bolster layer (talaj) párnaréteg 2378

bolt kőzethorgony, kőzetcsavar; (bány) csavar, horgony, feszke 2379

bolting horgonybiztosítás, kőzethorgonyzás, kőzetcsavarozás 2380

bolting: roof ~ főtecsavarozás, főtefelfüggesztés 2381

bolt support rudazatbiztosítás, ankerbiztosítás 2382

bolus bólusz, bolus 2383

bolus alba bolus alba, kaolin 2384

bomb (vulkáni) bomba; nagynyomású edény, bomba 2385

bombiccite bombiccit [bombiccsit] (hartit) 2386

bonchevite boncsevit 2387

bond (kém) kötés 2388

bond distance kötéstávolság 2389

bond energy kötési energia 2390

bonding anisotropy kötési anizotrópia 2391

bond length kötéstávolság 2392

bond strength kötéserősség, kötési energia 2393

bond stress tapadó feszültség 2394

bone bed csontbreccsa 2395

bone breccia csontbreccsa 2396

bone cave csontbarlang 2397

bone coal agyagos szén, szénpala 2398

bonnet limpets sapkacsigák (Capulidae); süvegcsigák (Calyptraeidae, Crepidulidae) 2399

bony csont-, csontos 2400

bony fish csontos hal (Osteichthyes) 2401

boolgoonyakh bulgunnyák, pingo 2402

boort bort 2403

boothite boothit [bútit] (kloantit) 2404

borability fúrhatóság 2405

boracite boracit 2406

borate borát 2407

borax bórax 2408

borax bead bóraxgyöngy 2409

border (geod) mezsgye; (térk) keret 2410

border effect szegélyhatás 2411

bore dagályhullám (tölcsértorkolatban), vízfal; furat, fúrólyuk 2412

bore: tidal ~ dagályhullám (tölcsértorkolatban) 2413

boreal, Boreal boreális, sarki, északi 2414

boreal woodland tajgaövezet 2415

bore crown magfúró, koronafúró, fúrókorona 2416

borehole fúrólyuk, furat, fúrás 2417

borehole log karotázsszelvény 2418

borehole logging fúrólyukszelvényezés, karotázs 2419

borehole survey ferdeségmérés 2420

bore log fúrási szelvény 2421

borer fúró 2422

boric acid bórsav 2423

boring furat, fúrás; (biol) fúrásnyom 2424

boring clams fúrókagylók (Pholadidae) 2425

boring hardness fúrási keménység 2426

boring machine (bány) fúrógép 2427

boring protocol fúrásnapló 2428

boring tool fúrószerszám 2429

bornhardt (kupola alakú szigethegy) 2430

bornhardtite bornhardtit 2431

bornite bornit 2432

boron bór 2433

boron water bórvíz 2434

borovskite borovszkit 2435

borrow area/pit anyaggödör, anyagnyerő/földnyerő hely 2436

bort bort 2437

bortz bort 2438

bostonite bostonit [bosztonit] 2439

botryogen (ásv) botriogén 2440

botryoid borsókő 2441

botryoidal fürtös; gömbös-vesés 2442

botryoidal stalactite borsókő 2443

botryolite botriolit (datolit) 2444

bottle: density ~ fajsúlymérő, piknométer 2445

bottle: volumetric ~ fajsúlymérő, piknométer 2446

bottom aljzat, fenék 2447

bottom: well ~ kúttalp, fúrólyuktalp 2448

bottom: well ~ pressure talpnyomás 2449

bottom bank gázló 2450

bottom edge map talptérkép 2451

bottom hole kúttalp, fúrólyuktalp 2452

bottom-hole pressure talpnyomás 2453

bottom hole pump mélyszivattyú 2454

bottom hole sampler mélységi mintavevő 2455

bottom hole temperature talphőmérséklet 2456

bottom ice fenékjég 2457

bottomland alföld, síkság, lapály; mélyföld; ártér, árterület 2458

bottom load fenékhordalék 2459

bottom moraine fenékmoréna 2460

bottom pressure talpnyomás 2461

bottom road alapvágat 2462

bottomset beds fenékrétegek 2463

bottom slope esés, fenékesés, mederfenék esése 2464

bottom velocity fenéksebesség 2465

bottom water talpi víz 2466

boudin (tekt) (széthúzásos) (kőzet)hurka [buden] 2467

boudinage hurkásodás 2468

boulangerite boulangerit [bulanzseit] 2469

boulder tömb, kőtömb, görgeteg 2470

boulder clay till, görgeteges/kőtörme-lékes agyag, agyagos görgeteg; hordalékmárga, morénamárga 2471

boulder field kőfolyás 2472

boulder stream kőfolyás 2473

boundary határ, perem 2474

boundary: plate ~ lemezhatár, lemezszegély 2475

boundary condition határfeltétel, peremfeltétel 2476

boundary flow határ-átfolyás 2477

boundary layer határréteg 2478

boundary mark határjel 2479

boundary monument határoszlop, határkő, határjel 2480

boundary pillar (bány) biztonsági határpillér 2481

boundary shear hordalékmozgató/elragadó erő 2482

boundary stratotype határsztratotípus 2483

boundary surface határfelület 2484

bound electron kötött elektron 2485

boundstone boundstone [baundszton] 2486

bound water kötött víz 2487

bourne vadpatak 2488

bournonite bournonit [burnonit] 2489

bowenite bowenit [bóinit] 2490

bowlder kőtömb 2491

bowlingite bowlingit [bólingit] (szaponit) 2492

bowr bort 2493

box: sand ~ terepasztal 2494

box fold kofferredő 2495

brach (biz) brachiopoda 2496

brachial valve brachiális teknő 2497

brachiopod pörgekarú, brachiopoda 2498

brachyanticline brachiantiklinális 2499

brachy-axis brachitengely 2500

brachyhaline brachihalin 2501

brachy-pinacoid brachipinakoid 2502

brachysincline brachiszinklinális 2503

brackebuschite brackebuschit [brakkebusit] 2504

bracket: square ~ szögletes zárójel 2505

brackish water brakkvíz, csökkentsósvíz 2506

Bradfordian stage bradfordi emelet 2507

bradleyite bradleyit [bredliit] 2508

bradytelic braditélikus 2509

bradytely braditélia 2510

braided channel fonatos meder 2511

braided river fattyúágas folyó 2512

braiding szétágazás (folyóé) 2513

brain coral agykorall 2514

branch ág, elágazás; elágazik; elágaztat 2515

branched-hole drilling gyökérfúrás 2516

branching coral elágazó korall 2517

branchlet (növ) ágacska, gally 2518

brandtite brandtit 2519

brannerite brannerit 2520

brash (GB) (talaj alatti fellazult kőzet) 2521

brass sárgaréz 2522

brass: coal ~ pirit (kőszéntelepben) 2523

brassel (GB) pirit 2524

brassil pirit (kőszéntelepben); (pirittartalmú kőszéntelep) 2525

braunite braunit 2526

bravaisite bravaisit [bravézit] (illit) 2527

bravoite bravoit 2528

brazil pirit (kőszéntelepben); (pirittartalmú kőszéntelep) 2529

brazilianite brazilianit 2530

Brazilian law brazil ikertörvény 2531

Brazilian test brazíliai nyomókísérlet/nyomópróba 2532

Brazilian twin brazil iker 2533

Brazil law brazil ikertörvény 2534

brazilly pirites 2535

brazzil pirit (kőszéntelepben); (pirites kőszéntelep) 2536

brazzle pirit (kőszéntelepben); (pirites kőszéntelep) 2537

breached anticline kettészelt redőboltozat 2538

breached cone/crater kettészelt/megbon-tott kúp/kráter 2539

breadcrust bomb kenyérbomba 2540

break (rétegt) hézag, üledékváltozás; (szeiz) beérkezés, beütés 2541

break down lebomlik; lebont 2542

break: angle of ~ törésszög 2543

break: roof ~ fedürepedés, főterepedés, szakadás 2544

break: shelf ~ (selfletörés) 2545

breakage aprítás; omlás 2546

breakdown lebomlás; barlangbeszakadás; barlangbeszakadással keletkezett törmelék; üzemzavar 2547

breaker aprítógép; bukóhullám, törőhullám 2548

breakers hullámtörés (zónája) 2549

breakers (pl) hullámtörés, hullámverés 2550

breaking kőzetjövesztés 2551

breaking edge (bány) törőél 2552

breaking limit törőszilárdság, szakítószilárdság 2553

breaking strength törőszilárdság, szakítószilárdság 2554

breaking wave bukóhullám, törőhullám 2555

break-through (bány) áttörés, lyukasztás; összekötő vágat 2556

breakup (jégzajlás kezdete) 2557

breakwater hullámtörő 2558

breast (biol) mell; (bány) fejtési homlok, vájvég 2559

breastbone mellcsont, szegycsont 2560

breathing cave széllyuk 2561

breccia breccsa 2562

breccial breccsa- 2563

brecciated breccsás, breccsásodott 2564

brecciated structure breccsás szerkezet 2565

brecciation breccsásodás 2566

brecciform breccsaszerű, breccsaalakú 2567

bredbergite bredbergit 2568

bredigite bredigit 2569

breeding site szaporodási hely, tenyészőhely 2570

breithauptite breithauptit 2571

Bretonian orogeny breton hegységképződés 2572

brevicone (fn) brevikónikus cephalopoda 2573

brewsterite brewsterit [brúszterit] 2574

b(ezinaite b(ezinait 2575

brianite brianit 2576

briartite briartit 2577

brick clay téglaagyag 2578

brick earth téglaagyag 2579

brick kiln téglaégető 2580

brick loam téglaagyag 2581

bridge: natural ~ sziklaív 2582

bridge plug fúrható dugó 2583

bridging plug béléscsődugó 2584

bright field (mikr) világos látótér; világos látóterű 2585

brilliancy brillancia 2586

brilliant briliáns 2587

brilliant cut briliánscsiszolás 2588

brimstone kén (kereskedelmi elnevezés) 2589

brine tengervíz, sósvíz 2590

brine lake sóstó 2591

brine spring sósforrás 2592

bringing-in of well kútindítás 2593

briny sósvizű 2594

briny lake sóstó 2595

bristle worms soksertéjűek, soksertéjű gyűrűsférgek (Polychaeta) 2596

britholite britolit 2597

brittle rideg, merev, törékeny 2598

brittle fracture rideg törés 2599

brittle mica merevcsillám 2600

brittleness ridegség, törékenység 2601

brittle silver ore ridegezüstérc, stefanit 2602

brittle star kígyócsillag (Ophiuroidea) 2603

broaching bit bővítőfúró 2604

broad stone kváderkő 2605

brochantite brochantit [brosantit] 2606

brock patak, csermely, ér 2607

brockite brockit 2608

bröggerite bröggerit 2609

broken formation (melanzs) 2610

broken line törtvonal 2611

broken number törtszám 2612

broken shoreline tagolt tengerpart 2613

bromargyrite brómargirit 2614

bromellite bromellit 2615

bromine bróm 2616

bromoform bromoform 2617

bromyrite bromirit (brómargirit) 2618

brontolite kőmeteorit, brontolit 2619

brontolith kőmeteorit, brontolit 2620

Bronze Age bronzkor 2621

bronze mica flogopit 2622

bronzite bronzit (ensztatit v hipersztén) 2623

bronzitfels bronzitszirt, bronzitit 2624

bronzitite bronzitit 2625

brookite brookit [brúkit] 2626

brown coal barnaszén, lignit 2627

brown earth barna erdei talaj 2628

brown hematite barnavaskő, limonit 2629

brownian movement Brown-mozgás 2630

brown iron ore barnavasérc, limonit 2631

brown ironstone limonit 2632

brown manganese ore manganit 2633

brown mica flogopit 2634

brownmillerite brownmillerit [braunmillerit] 2635

brown ocher barnavaskő, limonit 2636

brown spar ankerit; dolomit 2637

browser legelő, legelésző (állat) 2638

brucite brucit 2639

brugnatellite brugnatellit [brunyatellit] 2640

bruik (skót) patak, ér, csermely 2641

brush: polarization ~ izogíra 2642

brushwood bozót, bozótos 2643

Bruxellian stage brüsszeli emelet 2644

bryophyte moha 2645

bryozoan bryozoa, mohaállat 2646

bubble (szed) libella 2647

bubble: stone ~ litofíza 2648

bucket kanál (rakodógépé) 2649

bucket dredge vederláncos/vederlétrás kotró 2650

bucket hoisting bödönszállítás 2651

bucklered reptiles teknősök, teknősbékák (Testudines) 2652

buckling (mech) kihajlás 2653

buckling hajlás, áthajlás (rétegé) 2654

buckling strength kihajlási szilárdság 2655

bud rügy (növénynél); bimbó (szivacsnál); (ki)sarjad 2656

budding rügyezés, bimbózás; sarjadzás; lefűződés 2657

budget: water ~ vízmérleg 2658

buffer puffer, kiegyenlítő 2659

buffering pufferhatás 2660

buffering capacity pufferkapacitás 2661

buffering effect/action pufferhatás 2662

building: mountain ~ hegységképződés, orogenezis 2663

building material építőanyag 2664

building stone építőkő 2665

building unit (krist) felépítési egység 2666

buildup (organikus karbonátfelhalmozódás); (karbonát)építmény 2667

build-up of stresses feszültségfelhalmozódás 2668

built terrace folyóterasz 2669

bulgunniakh bulgunnyák, pingo 2670

bulk collecting tömeges gyűjtés 2671

bulk chemistry (kőz) teljes kémia 2672

bulk density térfogatsűrűség, térfogatsúly 2673

bulk flotation kollektív flotálás 2674

bulk modal composition teljes modális összetétel 2675

bulk modulus összenyomhatósági modulus 2676

bulk porosity összes porozitás 2677

bulk sample átlagminta 2678

bulk sampling halmos mintavétel 2679

bulk weight (bány) laza/ömlesztett súly 2680

buller (geomorf) fúvó 2681

bullet perforator golyós perforátor 2682

bull liver rostos tőzeg 2683

bullreel fúrókötéldob 2684

bull rock (GB) konglomerátum 2685

bullwheel drum fúrókötéldob 2686

bump bányarengés 2687

bundle nyaláb, köteg 2688

bunsenite bunsenit [bunzenit] 2689

bunter sandstone (GB) (alsótriász) tarkahomokkő 2690

buoy bója 2691

buoyancy felhajtóerő, úszóképesség; lebegés 2692

buoyant force felhajtóerő 2693

Burdigalian stage burdigalai emelet 2694

burette büretta 2695

burial betemetődés, eltemetődés 2696

burial: depth of ~ betemetődési mélység 2697

burial history betemetődési történet 2698

buried channel eltemetett meder 2699

buried karst paleokarszt 2700

buried soil paleoszol 2701

buried stream feltöltődött/betemetett (folyó)meder 2702

burmite burmit 2703

burnt dolomite égetett dolomit 2704

burnt gypsum égetett gipsz 2705

burnt lime égetett mész 2706

burrow járat; ásásnyom; járatot váj, földet túr, utat ás 2707

burrower beásó, beásódó 2708

burrowing shrimps vakondrákok (Callianassidae) 2709

burst: coal ~ szénkitörés 2710

burst: evolutionary ~ robbanásszerű fejlődés 2711

burst: glacier ~ gleccserrobbanás 2712

burster (bány) fejtőgép 2713

burst of the monsoon monszun betörése 2714

bushing: rotary ~ forgatóbetét 2715

bustamite bustamit [busztamit] 2716

butane bután 2717

butlerite butlerit [batlerit] 2718

butt elválás (kőszénben a rétegzésre merőlegesen) 2719

butte (csonkakúp alakú, magányos) tanúhegy 2720

butte gazonnée (fr) tőzeghalom 2721

butter: mountain ~ halotrichit 2722

butterfly fishes cserepeshéjúak (Polyplacophora) 2723

butter rock halotrichit 2724

butte témoin (fr) tanúhegy 2725

buttress pillér 2726

by-channel mellékág 2727

bypassed oil visszamaradó készlet 2728

by-pass road kerülővágat 2729

byproduct melléktermék 2730

by-spine melléktüske 2731

byssal gape bisszusznyílás 2732

byssal thread bisszuszfonál 2733

byssiferous bisszuszos, bisszuszt viselő 2734

byssolite bisszolit (aktinolit) 2735

byssus bisszusz 2736

Bythinian stage bithyniai emelet 2737

bytownite bytownit [bájtaunit] (albit v anortit) 2738

bytownitfels bytownitszirt, bytownitit 2739

bytownitite bytownitit 2740