Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

C

C

cabinet projection művetület 2741

cabinet specimen (közepes méretű kiállítási ásványpéldány) 2742

cable fúrókötél 2743

cable drilling kötélfúrás 2744

cable sonde kábelszonda 2745

cable tool drilling kötélfúrás 2746

cable tool rig kötélfúróberendezés 2747

cabochon cabochon [kaboson] (gömbölyűre csiszolt kő) 2748

cabochon: en ~ cabochon [kaboson] (gömbölyűre csiszolt) 2749

cabochon: en ~ cut cabochoncsiszolás [kabosoncsiszolás] 2750

cacholong kasolong (vizét vesztett, kifehéredett opál) 2751

cacoxene kakoxén 2752

cacoxenite kakoxén 2753

cadastral map kataszteri térkép 2754

cadmia kalamin, kovagálma (hemimorfit v hidrocinkit v smithsonit); kadmium-oxid 2755

cadmium kadmium 2756

cadmium blende greenockit 2757

cadmium ocher greenockit 2758

cadmoselite kadmoszelit 2759

cadwaladerite cadwaladerit [kadvaladerit] 2760

caesium cézium 2761

cafemic kafémikus 2762

cafetite kafetit 2763

cage structure kalitkaszerkezet 2764

cahnite cahnit [kánit] 2765

Cainophyticum kainofitikum 2766

Cainozoic kainozoikum; kainozoós 2767

cairn kőhalom 2768

cairngorm füstkvarc 2769

cake iszaplepény 2770

cake: filter ~ iszaplepény 2771

cake: ice ~ jégtábla 2772

cake: mud ~ iszaplepény 2773

caking sülés (széné) 2774

caking capacity sülőképesség 2775

caking coal sülőszén 2776

caking power sülőképesség 2777

cal volframit 2778

Calabrian stage kalábriai emelet 2779

calamine kalamin, kovagálma (hemimorfit); hidrocinkit 2780

calamine: earthy ~ hidrocinkit 2781

calaverite calaverit 2782

calc-alkalic mészalkáli 2783

calc-alkaline mészalkáli 2784

calcarenaceous kalciarenites, kalkarenites, mészhomokos 2785

calcarenite kalciarenit, kalkarenit 2786

calcarenitic kalciarenites, kalkarenites, mészhomokos 2787

calcareous mész-, meszes 2788

calcareous algae mészalgák 2789

calcareous clay márga, meszes agyag 2790

calcareous crust mészkéreg, caliche 2791

calcareous deposit meszes üledék 2792

calcareous mud mésziszap 2793

calcareous nannoplankton mészvázú nannoplankton 2794

calcareous ooze mésziszap 2795

calcareous rock mészkőzet, karbonátkőzet 2796

calcareous sand mészhomok 2797

calcareous sandstone mészhomokkő 2798

calcareous sinter travertin, mésztufa 2799

calcareous soil meszes talaj 2800

calcareous spar mészpát, kalcit 2801

calcareous sponge mészszivacs 2802

calcareous tufa forrásmészkő, mésztufa 2803

calc-crust mészkéreg, caliche 2804

calcdolomite meszes dolomit 2805

calcedony kalcedon (kvarc) 2806

calceoloid Calceola-szerű (korall) 2807

calc-flinta (tűzkőszerű megjelenésű mészszilikát kőzet) 2808

calciandesite kalciandezit 2809

calcian dolomite (ásv) kalcium(tartalmú) dolomit 2810

calciborite kalciborit 2811

calcibreccia kalcibreccsa 2812

calciclastic kalciklasztos 2813

calcicole kalcifil (növény) 2814

calcicrete mészkéreg, calcrete 2815

calcic soil meszes talaj 2816

calciferous mészköves 2817

calcification meszesedés, kalcifikáció 2818

calcified soil meszes talaj 2819

calcifuge mésztűrő (növény) 2820

calcigravel (nem kötött) kalcirudit 2821

calcikersantite kalcikerzantit 2822

calcilith kalcilit 2823

calcilutite kalcilutit 2824

calcimicrite kalcimikrit 2825

calcimixtite kalcimixtit 2826

calcination kalcinálás, égetés 2827

calcined gypsum égetett gipsz 2828

calcined pyrite piritpörk 2829

calcining pörkölés 2830

calciocarnotite kalciocarnotit (tyujamunit) 2831

calciocopiapite kalciocopiapit 2832

calcioferrite kalcioferrit 2833

calciovolborthite kalciovolbortit 2834

calcipelite kalcipélit 2835

calciphile kalcifil, mészkedvelő 2836

calciphobe kalcifób (növény) 2837

calciphyre kalcifír 2838

calcirhyolite kalciriolit 2839

calcirudite kalcirudit 2840

calcisiltite kalcialeurolit, kalkaleurolit 2841

calcisphere kalciszféra 2842

calcisponge mészszivacs 2843

calcisyenite kalciszienit 2844

calcite kalcit 2845

calcite film kalcithártya 2846

calcite ledge cseppkőléc 2847

calcite raft kalcithártya (barlangban víz felszínén) 2848

calcitic kalcitos 2849

calcitisation kalcitosodás 2850

calcitite kalcitit 2851

calcitization kalcitosodás 2852

calcium kalcium 2853

calcium carbonate kalciumkarbonát 2854

calcium clay kalciumagyag 2855

calcium hydroxide kalciumhidroxid 2856

calcium mica kalciumcsillám, mészcsillám, margarit 2857

calcium phosphate kalciumfoszfát, apatit 2858

calcolistolith kalciolisztolit, kalkolisztolit, mészkő olisztolit 2859

calcrete mészkéreg (talajban) 2860

calc-schist mészpala 2861

calc-silicate marble mészszilikát márvány 2862

calc-sinter travertino, mésztufa 2863

calc-spar, calcspar mészpát (kalcit) 2864

calcsparite pátos kalcit 2865

calcspathization mészpátosodás 2866

calc-tufa mésztufa 2867

calculation of reserves készletbecslés, készletszámítás 2868

calculus of probabilities valószínűségszámítás 2869

calcurmolite kalcurmolit 2870

caldera kaldera 2871

calderite kalderit 2872

Caledonian orogeny kaledóniai hegységképződés 2873

Caledonides Kaledonidák 2874

caledonite kaledonit 2875

calf, calf ice borjadzott jég(hegy) 2876

calf line (fúrás) csigasorkötél 2877

calibration curve hitelesítő/kalibrációs/összehasonlító görbe 2878

calibrated cylinder mérőhenger 2879

calibration hitelesítés, kalibrálás 2880

calibration signal hitelesítő jel 2881

caliche mészkéreg (talajban) 2882

calichification mészkéreg-keletkezés, mészkérgesedés 2883

californite kalifornit (vezuvián) 2884

californium kalifornium 2885

caliper log lyukbőség-szelvény 2886

caliper (sonde) lyukbőségmérő 2887

calk mészkő, írókréta 2888

calk barit(változat Derbyshire-ben) 2889

callaica türkiz 2890

callais türkiz 2891

Callovian stage kallóvi emelet 2892

callow fedő (kő- és kavicsbányában) 2893

calomel kalomel 2894

caloricity égéshő 2895

caloricity value fűtőérték 2896

calorie kalória 2897

calorific capacity hőkapacitás 2898

calorific power fűtőérték 2899

calorific value fűtőérték 2900

calorimeter kaloriméter 2901

calumetite kalumetit 2902

calved ice borjadzott jég 2903

calving borjadzás (jégnyelvé, gleccseré) 2904

calving glacier borjadzó gleccser 2905

calx (érc)pörk 2906

calyx kehely 2907

calzirtite kalcirtit 2908

cambium (növ) kambium, képzőszövet 2909

Cambrian period kambrium, kambriumi időszak 2910

cameo kámea 2911

cameo shells sisakcsigák (Cassididae) 2912

camera (geod) kamara; (műsz) kamra 2913

camera (pl camerae kamra (cephalopodáknál) 2914

cameral liquid kamrafolyadék 2915

camouflage álcázás, rejtőzés, rejtőzködés 2916

Campanian stage campaniai/campani emelet [kampániai/kampáni] 2917

camptonite camptonit [kamptonit] 2918

campylite kampilit (mimetezit) 2919

canaanite canaanit [kanaanit] (diopszid) 2920

canada balm, Canada balm kanadabalzsam 2921

canada balsam, Canada balsam kanadabalzsam 2922

canada turpentine kanadabalzsam 2923

Canadian series kanadai sorozat 2924

tcanal (biol) csatorna, vezeték, járat; (hidr) csatorna; (vízzel részben kitöltött barlangjárat) 2925

canal: siphonal ~ szifócsatorna, csurgó 2926

canary stone karneol (sárga változata) 2927

cancer crabs tarisznyarákok (Cancridae) 2928

Cancer: Tropic of ~ Ráktérítő 2929

cancrinite cancrinit 2930

cand fluorit 2931

candite kandit 2932

canfieldite canfieldit [kenfildit] 2933

cann fluorit 2934

cannel coal hosszúlángú szén, cannel-kőszén 2935

cannizzarite cannizzarit [kanniccárit] 2936

canoe shell sajkacsiga (Scaphandridae) 2937

canon kanyon 2938

canopy lombozat, fakorona(szint) 2939

canyon (geomorf) szurdok(völgy), kanyon; (barl) folyosó 2940

canyon fill: submarine ~~ (szekv) tengeralatti völgykitöltés 2941

cap fedő (érc v. széntelepen); mennyezet (mélyművelésű kőbányában); jégsapka, jégtakaró; süveg, süvegfa; (olaj) sapka 2942

cap: ice ~ jégtakaró, jégsapka 2943

cap: iron ~ vaskalap 2944

cap: root ~ gyökércsúcs 2945

capacity: cooking ~ kokszolhatóság 2946

capacity: water ~ víztartóképesség 2947

capacity: well ~ fajlagos vízadóképesség/vízhozam 2948

capacity of the wind szél hordképessége 2949

cap gas sapkagáz 2950

cap growth sapkanövekedés 2951

capillarity hajszálcsövesség, kapillaritás 2952

capillarity: water of ~ kapilláris víz 2953

capillary (ásv) hajszerű; (víz) kapilláris 2954

capillary action hajszálcsövesség, kapillaritás, kapilláris hatás 2955

capillary ascension kapilláris/hajszál-csöves emelkedés 2956

capillary constant kapilláris állandó 2957

capillary depression kapilláris/hajszál-csöves süllyedés 2958

capillary drive kapilláris kiszorítás 2959

capillary elevation kapilláris emelés/emelkedés 2960

capillary film kapilláris hártya 2961

capillary fringe kapilláris öv (talajban) 2962

capillary head kapilláris nyomás 2963

capillary lift kapilláris emelkedés 2964

capillary migration kapilláris mozgás 2965

capillary pyrites hajkovand, millerit 2966

capillary rise kapilláris emelés/emelkedés 2967

capillary tube hajszálcső 2968

capillary water kapilláris víz 2969

capillary yield kapillárishozam 2970

cap of vein vaskalap 2971

cappelenite cappelenit [kappelenit] 2972

capping: well ~ fúrólyukelfojtás, kútelfojtás, kútmegölés, fúrólyukmegölés 2973

Capricorn: Tropic of ~ Baktérítő 2974

caprock fedőkőzet; zárókőzet, záróréteg 2975

cap shell sapkacsiga (Capulidae) 2976

capsul magtok, toktermés; tok, kupak 2977

captation forrásfoglalás 2978

capture kaptúra, (folyó)lefejezés; lefejez, kaptál (folyót) 2979

car (bány) csille 2980

caracolite caracolit [karakolit] 2981

Caradocian stage caradóci emelet 2982

carapace páncél, karapax, carapax (ízeltlábúaknál); váz (ostracodáknál); páncél, carapax 2983

carat karát 2984

carat weight karátsúly 2985

carbapatite karbapatit (karbonátapatit) 2986

carbide karbid 2987

carbonandesite karboandezit 2988

carboborite karboborit 2989

carbohydrate szénhidrát 2990

carbon szén (elem); karbonádó 2991

carbonaceous szenes, széntartalmú; szervesanyagtartalmú (pl. agyagpala) 2992

carbonaceous rock szénkőzet, szenes kőzet 2993

carbonaceous shale égőpala 2994

carbonado karbonádó 2995

carbonate karbonát 2996

carbonate-apatite karbonátapatit 2997

carbonate compensation depth karbonátkompenzációs mélység 2998

carbonate-cyanotrichite karbonát-cianotrichit 2999

carbonate deposit karbonátos üledék 3000

carbonated spring szénsavas forrás 3001

carbonated water szénsavval telített víz 3002

carbonate hardness változó keménység, karbonátkeménység 3003

carbonate hydroxylapatite karbonát-hidroxilapatit 3004

carbonate lysocline karbonát-lizoklin 3005

carbonate platform karbonátplatform 3006

carbonate rock karbonátos kőzet, karbonátkőzet 3007

carbonation (talaj) szénsavfeldúsulás 3008

carbonatite karbonatit 3009

carbonatization karbonátosodás 3010

carbon dating szénizotópos kormeghatározás 3011

carbon diamond karbonádó 3012

carbon dioxide széndioxid 3013

Carbonic pennszilvániai (kor); karbon (időszak) 3014

carbonic acid szénsav 3015

Carboniferous period karbon időszak 3016

carbonification szénülés, szenesedés 3017

carbonite természetes koksz 3018

carbonization szénülés, szenesedés, szenesítés 3019

carbonized szénült, szenesedett 3020

carborundum karborundum 3021

carborundum wheel csiszolókorong 3022

carbunculus karbunkulus, kárbunkulus 3023

cardinal process kardinális nyúlvány 3024

cardinal tooth kardinális fog 3025

cargneule (sejtes dolomit) 3026

Carixian stage carixi emelet 3027

carletonite carletonit 3028

carlfriesite carlfriesit 3029

Carlsbad law karlsbadi (iker)törvény 3030

carlsbergite carlsbergit [karlzbergit] 3031

carminite karminit 3032

carnallite carnallit [karnallit] 3033

carnegieite carnegieit [karnegiit] 3034

carnelian karneol (kvarc) 3035

carneol karneol (kvarc) 3036

Carnian stage karni emelet 3037

carnivore (fn) ragadozó, húsevő 3038

carnivorous (mn) ragadozó, húsevő 3039

carnotite carnotit [karnotit] 3040

carobbiite carobbiit [karrobbiit] 3041

carpathite kárpátit 3042

carpholite karfolit 3043

carpolite, carpolith (fosszilis) termés, terméskövület 3044

carphosiderite karfosziderit (hidróniumjarosit) 3045

carrboydite carrboydit 3046

carrollite carrollit 3047

carst karszt 3048

Cartesian coordinates Descartes-koordináták 3049

cartilage porc 3050

cartilaginous fishes porcos halak (Chondrichthyes) 3051

cartographic symbol térképjel 3052

cartography térképészet, térképtudomány, kartográfia 3053

caryopilite kariopilit 3054

cascade fall bukósor 3055

cascadite kaszkadit 3056

casing béléscső 3057

casing cutter béléscsővágó 3058

casing formation testing béléscső-formációvizsgálat 3059

casing head béléscsőfej, béléscsőülésház 3060

casing landing béléscsőültetés 3061

casing landing depth béléscsősaru-állás, saruállás, sarumélység, béléscsőültetés mélysége 3062

casing operation béléscsövezés 3063

casing running béléscsövezés 3064

casing string béléscsőoszlop 3065

casing tally book béléscsőkönyv 3066

Ca-spar kalciumföldpát 3067

cassidyite cassidyit 3068

cassiterite kassziterit 3069

cast kőbél, kitöltés 3070

cast: channel ~ csatornakitöltés 3071

cast: internal ~ kőbél 3072

cast: load ~ terhelési zseb 3073

castellated fogazott, csipkézett (várszerű) 3074

casting öntés 3075

castor castorit (petalit) 3076

castorite castorit (petalit) 3077

cast stone kristályos/olvasztott műkő 3078

caswellite caswellit 3079

cataclasis kataklázis 3080

cataclasite kataklázit 3081

cataclast kataklaszt 3082

cataclastic kataklázos 3083

cataclinal kataklinális 3084

cataclysm kataklizma 3085

catagenesis katagenezis 3086

catalyst katalizátor 3087

catalytic katalitikus 3088

catalyze katalizál 3089

catalyzer katalizátor 3090

catanorm katanorma 3091

cataplasis kataplázis 3092

cataract sellő, zúgó, zuhatag, katarakta 3093

cataract action katarakthatás 3094

catastrophe katasztrófa 3095

catastrophism katasztrófa-elmélet, katasztrofizmus 3096

catastrophist katasztrofista 3097

catazone katazóna 3098

catch arretálás 3099

catch basin felfogó medence 3100

catch drain szivárgócsatorna, övcsatorna 3101

catcher: core ~ magfogó, magszakító 3102

catchment (area) vízgyűjtő (terület) 3103

catchment of spring forrásfoglalás 3104

cat coal (pirittartalmú kőszén) 3105

category kategória, osztály 3106

catena catena, talajlánc 3107

catena: soil ~ talajkaténa 3108

cathode katód 3109

cathode luminescence katódlumineszcencia 3110

cathode ray katódsugár 3111

cathodic process katódfolyamat 3112

cathodoluminescence katódlumineszcencia 3113

cat ice kagylós jég 3114

cation kation 3115

cation exchange kationcsere 3116

cation vacancy kationhibahely 3117

cat line (fúrás) emelőkötél 3118

catophorite katoforit 3119

catoptrite katoptrit 3120

cat's eye macskaszem 3121

cattierite cattierit [kattierit] 3122

caudal fin farkúszó 3123

cauk barit(változat Derbyshire-ben) 3124

caulking: clay ~ agyagtömítés 3125

cauldron subsidence hengeres süllyedék/beszakadás 3126

caulk, cauk barit, súlypát 3127

causal okozati, kauzális 3128

causal relation kauzális/oksági összefüggés 3129

cause of error hibaforrás 3130

caustic maró, égető, kausztikus 3131

caustic soda marószóda, nátronlúg 3132

caustic solution lúg 3133

caustobiolith kausztobiolit 3134

caustolith kausztolit 3135

caustophytolith kausztofitolit 3136

caustozoolith kausztozoolit 3137

cavalier projection széttartó vetület 3138

cave (geomorf) barlang; (fúrás) kaverna 3139

cave: blowing ~ széllyuk 3140

cave breakdown barlangbeszakadás; (barlangbeszakadással keletkezett törmelék) 3141

cave breathing széllyuk 3142

cave coral borsókő 3143

cave debris (bány) omladék 3144

cave deposit barlangi kitöltés/üledék 3145

caved goaf (bány) beomlasztott/beomlott mező/terület 3146

caved material omladék, beomlott meddőkőzet 3147

cave earth barlangi agyag 3148

cave effect (fúrás) kavernahatás 3149

cave fill barlangi kitöltés 3150

cave flower (barlangi gipszképződmény) 3151

cave gallery barlangfolyosó 3152

cave ice barlangi jég; kalcithártya 3153

cave karren barlangi karr 3154

cave loam barlangi agyag 3155

cave network barlangrendszer 3156

cave pearl barlangi gyöngy, pizoid 3157

cave popcorn borsókő 3158

caver barlangász 3159

cave raft kalcithártya (barlangban a víz felszínén) 3160

cavern (nagy) barlang, barlangrendszer; (fúrás) kaverna 3161

caverne kaverna 3162

cavern flow (járatbeli vízmozgás) 3163

cavernous (geomorf) barlangos, karsztos; (biol) üreges 3164

cavern system barlangrendszer 3165

cave soil barlangi agyag 3166

cave system barlangrendszer 3167

cave vault barlangmennyezet 3168

caving (bány) omlás, omlasztás, omlasztásos fejtés; partszakadás, partomlás; barlangászás, barlangászat 3169

caving: block ~ omlasztásos pillérfejtés, tömbomlasztásos fejtés 3170

caving in omlasztás, fedü beomlasztása (omlasztásos fejtésben) 3171

cavings utánhullás (fúrásban) 3172

cavitation kavitáció 3173

cavity üreg; (krist) űr, lyuk, kavitás; kimélyülés 3174

cavity dweller üreglakó, barlanglakó 3175

cavity working kamrafejtés 3176

cawk barit, súlypát 3177

cay (kis sziget lagúnában) 3178

cayeuxite cayeuxit [kajőit] (pirit) 3179

cebollite cebollit 3180

cedarite cedarit 3181

celadon green glaukonit 3182

celadonite szeladonit 3183

celestial body égitest 3184

celestine cölesztin 3185

celestite cölesztin 3186

celite celit 3187

cell (biol) sejt; (kém) küvetta; (krist) cella 3188

cellar (fúrás) toronypince 3189

cellar: wellhead ~ kútakna 3190

cellar oil pinceolaj 3191

cell body sejttest 3192

cell content (krist) cellatartalom 3193

cell division (biol) sejtosztódás 3194

cell frequency osztályközös gyakoriság 3195

cellular (biol) sejt-, sejtes, celluláris 3196

cellular animals többsejtűek, soksejtűek (Metazoa) 3197

cellular convection cellás konvekció 3198

cellular dolomite sejtes dolomit 3199

cellular pyrite markazit 3200

cellulose cellulóz 3201

cellulose acetate cellulózacetát 3202

cell wall sejtfal 3203

celsian celzián 3204

celyphytic rim kelifites szegély 3205

cement cement 3206

cementation (kőz) cementáció, cementálódás; (fúrás) cementezés 3207

cementation zone cementációs öv 3208

cement column cementpalást 3209

cementing (fúrás) cementezés 3210

cementing job cementezés 3211

cementing plug cementeződugó 3212

cementite (koh) cementit, vaskarbid 3213

cement plug cementdugó 3214

cement rock cementmárga 3215

cement slurry cementtej 3216

cement stone, cementstone cementmárga 3217

Cenomanian stage cenomán emelet 3218

Cenophytic kainofitikum 3219

cenosis cönózis 3220

cenosite kainozit 3221

Cenozoic kainozoikum, kainozoós 3222

cenozone együttes-zóna 3223

centered: body ~ tércentrált 3224

centered lattice centrált rács 3225

centering centrálás 3226

center line középvonal 3227

center of gravity súlypont 3228

center of mass tömegközéppont 3229

center of symmetry szimmetriaközpont, szimmetriacentrum 3230

center point középpont (vetületé) 3231

centigrade (temperature) scale Celsius-féle (hőmérsékleti) skála 3232

centipede százlábú 3233

central középponti, centrális 3234

central eruption központi kitörés 3235

central symmetry középponti/centrális szimmetria 3236

central valley központi völgy 3237

central-vent volcano központi kürtőjű vulkán 3238

centre középpont, centrum 3239

centre adjusting központosítás, centrírozás 3240

centre of mass tömegközéppont 3241

centre of similarity hasonlósági centrum 3242

centre of symmetry szimmetriacentrum 3243

centrifugal centrifugális, középhagyó, központtól távolodó 3244

centrifugal force centrifugális erő 3245

centring központosítás, centrírozás 3246

centripetal drainage centripetális vízhálózat 3247

centripetal force centripetális erő 3248

centroclinal (mn) centroklinális 3249

centrocline (fn) centroklinális 3250

cephalic fej- 3251

cephalon fejpajzs 3252

cephalopod lábasfejű, cephalopoda 3253

cerargyrite kerargirit 3254

ceratite ceratitesz 3255

ceratitic ceratitoid 3256

ceratitic suture ceratitesz-varratvonal, ceratitesz-lóbavonal 3257

cerianite cerianit 3258

cerine allanit 3259

cerite cerit 3260

cerium cérium 3261

certain event biztos esemény 3262

ceruleite, ceruléite ceruleit 3263

cerussite cerusszit 3264

cervantite cervantit [szervantit] 3265

cesarolite cesarolit [csezarolit] 3266

cesium cézium 3267

ceylonite ceylonit [cejlonit] (spinell) 3268

chabazite kabazit 3269

chaetognaths nyílférgek, serteállkapcsúak (Chaetognatha) 3270

chain borate láncborát 3271

chainman (mérőszalagtartó) figuráns 3272

chain silicate láncszilikát, inoszilikát 3273

chalcanthite kalkantit 3274

chalcedonite kalcedon (kvarc) 3275

chalcedony kalcedon (kvarc) 3276

chalcoalumite kalkoalumit 3277

chalcocite kalkozin 3278

chalcocyanite kalkocianit 3279

chalcodite kalkodit, sztilpnomelán 3280

chalcolite kalkolit (torbernit v autunit) 3281

Chalcolithic rézkor 3282

chalcomenite kalkomenit 3283

chalconatronite kalkonátronit 3284

chalcophanite kalkofánit 3285

chalcophile kalkofil 3286

chalcophyllite kalkofillit 3287

chalcopyrite kalkopirit 3288

chalcosiderite kalkosziderit 3289

chalcostibite kalkosztibit 3290

chalcothallite kalkotallit 3291

chalcotrichite kalkotrichit (kuprit) 3292

chalicosis szilikózis 3293

chalk kréta, írókréta 3294

Chalk írókréta 3295

chalky kréta-, írókréta-, krétaszerű 3296

chalkophile kalkofil 3297

chalk rock (kemény írókréta) 3298

chalybite (GB) sziderit 3299

chamas sallangoskagylók (Chamidae) 3300

chamber kamra 3301

chamber: body ~ lakókamra 3302

chamberlet kamrácska (foraminiferáknál) 3303

chamber working (bány) kamra 3304

chamosite chamosit [samozit] 3305

chamotte samott 3306

change of phase fázisátalakulás 3307

change of slope lejtőszögváltozás 3308

change of state állapotváltozás, fázisátalakulás 3309

change rate átalakulási sebesség 3310

channel csatorna; meder; hajózóút 3311

channel: dead ~ holtág, morotva 3312

channel: drainage ~ szivárgó 3313

channel: subglacial ~ szubglaciális járat 3314

channel bank csatornafal 3315

channel bar mederzátony, fenékhát 3316

channel cast csatornakitöltés 3317

channel deposit mederüledék 3318

channel erosion árkos erózió 3319

channel fill/filling csatornakitöltés, mederkitöltés 3320

channel floor mederfenék 3321

channel flow medervízhozam 3322

channel line sodorvonal 3323

channel sample résminta 3324

channel sampling résmintavétel 3325

channel spring völgyfenéki forrás 3326

channel storage medertárolás 3327

channel width mederszélesség 3328

chaos káosz 3329

chaotic kaotikus, rendezetlen 3330

chapmanite chapmanit [csepmenit] 3331

character (biol) bélyeg, jelleg; (mat) karakter 3332

characteristic radiation karakterisztikus/jellemző sugárzás 3333

charcoal faszén 3334

charge (fiz) töltés; (bány) töltet; (hidr) hozam, hordalékhozam 3335

Charmouthian substage charmouthi alemelet 3336

charnockite charnokit [csarnokit] 3337

chart (tematikus) térkép; táblázat, diagram, grafikon, ábra 3338

chart: bar ~ oszlopdiagram 3339

chart: circular ~ kördiagram 3340

chartology térképtan, térképészet 3341

chasm (geomorf) tátongó hasadék, sziklahasadék 3342

chathamite chathamit 3343

chatoyance macskaszemhatás 3344

chatoyancy macskaszemhatás 3345

chatoyant (mn) macskaszem-, macskaszemhatást mutató, színjátszó 3346

chatoyant (fn) macskaszem 3347

chattermark koccanásnyom 3348

Chattian stage katti emelet 3349

cheek gena, orca (Trilobitáknál) 3350

chela (pl chelae olló (Arthropodáknál) 3351

chelicera (pl chelicerae csáprágó 3352

chelicerate csáprágós 3353

chelonians teknősök, teknősbékák 3354

chemical kémiai 3355

chemical analysis vegyelemzés, kémiai analízis/elemzés 3356

chemically pure vegytiszta 3357

chemicals (pl) vegyi anyagok, vegyszerek 3358

chemical water hidrátvíz 3359

chemiluminescence kemolumineszcencia, kémiai lumineszcencia 3360

chemocline kemoklin 3361

chemofacies kemofácies 3362

chemogenic vegyi eredetű, kemogén 3363

cheralite keralit 3364

chernovite csernovit 3365

chernozem csernozjom, fekete mezőségi talaj 3366

chernoziom csernozjom 3367

Chernozyom csernozjom 3368

chernykhite csernikit 3369

chert tűzkő, szarukő 3370

chert: bedded ~ szalagos radiolarit 3371

chert nodule tűzkőgumó 3372

cherty tűzköves, szaruköves 3373

Chesterian series chesteri sorozat 3374

chesterlite chesterlit (földpát) 3375

chestnut: sea ~s tengeri sünök (Echinoidea) 3376

chestnut soil gesztenyebarna talaj 3377

chevron cross-bedding sevron-keresztrétegzés 3378

chevron fold cikcakkredő 3379

chevron mark sevronnyom 3380

chiastolite keresztkő, kiasztolit (andalúzit) 3381

chiastolite slate kiasztolitpala 3382

chibinite khibinit 3383

chicken-wire structure csirkebél szerkezet 3384

childrenite childrenit [csildrenit] 3385

Chile nitre chilei salétrom 3386

Chile saltpetre chilei salétrom 3387

chilled margin kihűlési szegély/kéreg 3388

chill point dermedéspont 3389

chill zone hűlési szegély/kéreg 3390

chimney (barl) kürtő, vakkürtő; (bány) gurító 3391

china clay, china clay kaolin, porcelánföld 3392

china-clay rock kaolinosodott gránit (laza) 3393

china stone kaolinosodott gránit (kemény) 3394

chiolite kiolit 3395

chip (kő)szilánk 3396

chip: drilling ~s furadék 3397

chipper aprítógép 3398

chips furadék 3399

chiral twinning optikai ikresedés 3400

chisel véső 3401

chi-squared distribution khí-négyzet eloszlás, χ2-eloszlás 3402

chitin kitin 3403

chitinous kitin-, kitines 3404

chiton bogárcsiga, chiton 3405

chitons cserepeshéjúak (Polyplacophora) 3406

chkalovite cskalovit 3407

chloanthite kloantit (nikkelskutterudit) 3408

chloraluminite klóraluminit 3409

chlorapatite klórapatit 3410

chlorargyrite klórargirit 3411

chloride klorid 3412

chloride: hydrogen ~ sósav, hidrogénklorid 3413

chlorine klór 3414

chlorite klorit (ásványcsoport) 3415

chlorite schist kloritpala 3416

chloritization kloritosodás 3417

chloritoid kloritoid 3418

chloroandesite kloroandezit 3419

chlorocalcite klorokalcit 3420

chloromelanite kloromelanit 3421

chloropal klóropál 3422

chlorophane klorofán (fluorit) 3423

chlorophoenicite klorofönicit 3424

chlorospinel klorospinell (spinell) 3425

chlorothionite klorotionit 3426

chlorotile klorotil 3427

choking beiszapolódás 3428

chondrite kondrit 3429

chondrodite kondrodit 3430

chondrophore ligamentumkanál, residiophor 3431

chondropterygians porcos halak (Chondrichthyes) 3432

chondrostean fishes porcos vérteshalak (Chondrostei) 3433

chordates gerinchúrosok (Chordata) 3434

chorography tájrajz 3435

chorology korológia, biogeográfia, elterjedéstan 3436

chott sott 3437

christmas tree karácsonyfa (kútfej) 3438

chromate kromát 3439

chromatic aberration színi eltérés, színhiba, kromatikus aberráció 3440

chromatin kromatin 3441

chromatite kromatit 3442

chromatography kromatográfia 3443

chrome krómérc (krómitból), krómtartalmú ásvány 3444

chrome diopside krómdiopszid 3445

chrome iron krómit 3446

chrome iron ore krómit 3447

chrome mica krómcsillám, fuchsit 3448

chrome ocher krómokker 3449

chrome spinel krómspinell, pikotit 3450

chromic iron krómit 3451

chromite krómit 3452

chromitite krómitit 3453

chromium króm 3454

chromocratic melanokrata 3455

chromrutile krómrutil, redledgeit 3456

chron kron 3457

chronohorizon időszint, izokron szint 3458

chronolith kronosztratigráfiai egység 3459

chronolithologic unit kronosztratigráfiai egység 3460

chronology kronológia 3461

chronostratigraphical kronosztratigráfiai 3462

chronostratic unit kronosztratigráfiai egység 3463

chronostratigraphic unit kronosztratigráfiai egység 3464

chronostratigraphic zone kronozóna 3465

chronostratigraphy időrétegtan, kronosztratigráfia 3466

chronozone kronozóna 3467

chrysalis snail magcsiga (Abida) 3468

chrysoberyl krizoberill 3469

chrysocolla krizokolla 3470

chrysolite krizolit (olivin) 3471

chrysoprase krizoprász (kvarc) 3472

chrysotile krizotil 3473

chukhrovite csukrovit 3474

churchite churchit 3475

churn (fúrás) véső 3476

churn drilling kötélfúrás 3477

cicatrice heg, ripacs, levélripacs, levélsebhely 3478

cidarid urchins dárdasünök, turbánsünök (Cidaridae) 3479

cilia (sing cilium csillók 3480

ciliate csillós 3481

ciliophores kétfélemagvúak, csillós egysejtűek (Ciliophora) 3482

cilium (pl cilia csilló 3483

cimolite cimolit 3484

Cimmerian orogeny kimmériai hegységképződés 3485

cinder salak 3486

cinder: pyrite ~ piritpörk 3487

cinder coal természetes koksz 3488

cinder cone (vulk) salakkúp 3489

cinerite cinerit 3490

cinnabar cinnabarit 3491

cinnabar: hepatic ~ higanymájérc 3492

cinnamon stone grosszulár 3493

cipolin csippolínó, cippolino 3494

cipolin marble csippolínó, cippolino 3495

cipolino csippolínó, cippolino 3496

circle kör 3497

circular chart kördiagram 3498

circular motion körmozgás 3499

circular polarizer körpolarizátor, cirkulárpolarizátor 3500

circular polarized light cirkulárpoláros fény 3501

circular reef atoll 3502

circulating pump keringtetőszivattyú 3503

circulation (biol) keringés, áramlás; (óc) vízkörzés; (limn) keveredés; (fúrás) öblítőkör 3504

circulation: lost ~ (fúrás) iszapveszteség 3505

circulation: water ~ vízkörzés, víz körforgalma 3506

circulation pressure (fúrás) öblítési nyomás, öblítőnyomás 3507

circulatory system (biol) keringési rendszer 3508

circumboreal (növ) cirkumboreális, északi-sarkkörüli 3509

circumference kerület, kör kerülete 3510

circumferential section érintőirányú metszet 3511

Circumpacific province (kőz) pacifikus provincia 3512

circumpolar sarkközeli, sarkkörüli 3513

cirque kárfülke, cirkuszvölgy, gleccserkatlan 3514

cirque glacier kárgleccser 3515

cirque valley cirkuszvölgy 3516

cirriped, cirripede kacslábú (rák) 3517

cirripeds kacslábú rákok, kacslábúak (Cirripedia) 3518

cirrus cloud jégfelhő, cirrus, tollfelhő, pehelyfelhő 3519

citrine citrin (kvarc) 3520

clade cladus, kládusz 3521

cladistics kladizmus 3522

cladogenesis kladogenezis 3523

cladogram kladogram 3524

cladus (áll, tax) ágazat 3525

claim bányatelek 3526

clam tátogókagyló (Mya arenaria) 3527

clam (ehető) kagyló 3528

clam: basket ~s kosárkagylók (Corbulidae) 3529

clam: boring ~ fúrókagyló (Pholadidae) 3530

clam: hard shell ~ pénzkagyló (Mercenaria, Venus mercenaria) 3531

clams vénuszkagylók, vénuszfélék (Veneridae) 3532

clam shrimp kagylós levéllábú rák (Conchostraca) 3533

Clarendonian stage clarendoni emelet 3535

clarification derítés 3536

clarifier derítő 3537

clarite klárit 3538

clarkeite clarkeit [klarkit] 3539

Clarke number klark(érték) 3540

clarodurite klarodurit 3541

clasolite törmelékes kőzet 3542

class osztály 3543

class: soil ~ talajnem 3544

classification osztályozás 3545

classify osztályoz 3546

class symbol (krist) osztályszimbólum 3547

clast klaszt, töredék, törmelék 3548

clastic törmelékes, klasztikus 3549

clastic deposit törmelékes üledék 3550

clastic dyke (homokkőtelér, konglomerátumtelér, breccsatelér) 3551

clastic wedge törmelékprizma 3552

clast-supported szemcsevázú 3553

claudetite claudetit [klódetit] 3554

clausthalite clausthalit [klausztálit] 3555

clay (fn) agyag; (mn) agyag-, agyagos 3556

clay: china ~ kaolin, porcelánföld 3557

clay blanket agyagterítés, agyagtakaró, agyagszőnyeg 3558

clay base line (geof) agyagbázisvonal 3559

clay base line shifting/drift (geof) agyagvonal-eltolódás, alapvonal-elmá-szás 3560

clay caulking agyagtömítés 3561

clay core agyagmag, agyagék 3562

claycrete agyagkéreg 3563

clayey agyag-, agyagos 3564

clay fill agyagmag (töltésben) 3565

clay gouge vetőagyag 3566

clay ironstone agyagvaskő, vasas agyagkő 3567

clay marl agyagmárga 3568

clay mineral agyagásvány 3569

clay mortar agyaghabarcs 3570

clay pan agyagpad 3571

clay rock agyagkő 3572

clay seal agyagtömítés 3573

clay shale agyagpala 3574

claystone agyagkő 3575

clay tube alagcső 3576

clean (gem) zárványmentes 3577

clean gas száraz gáz 3578

clear (bány) újranyit, helyreállít 3579

clear ice jegesedés, jégbevonat 3580

clearing-out kútmunkálat 3581

clearness in depth mélységélesség 3582

cleat vállap, elválási lap (széntelepben) 3583

cleavability hasíthatóság 3584

cleavage (krist) hasadás; hasíthatóság; (tekt) klivázs; (bány) vállap, vállaposodás 3585

cleavage: axial-plane ~ tengelysík-klivázs 3586

cleavage: basal ~ bázis szerinti hasadás 3587

cleavage face hasadási sík 3588

cleavage fan klivázslegyező 3589

cleavage fold klivázsredő 3590

cleavage plane (krist) hasadási sík; (tekt) palássági sík 3591

cleavage strength hasítószilárdság 3592

cleavage surface hasadási sík 3593

cleavability hasadóképesség, hasíthatóság 3594

cleave hasad 3595

cliachite kliachit (alumogél) 3596

cliff szirt, sziklafal, kőszirt, orom; (abráziós partfal) 3597

cliff: dead ~ kiemelt partfal 3598

cliff coast meredek/sziklás partfal 3599

cliff spring hegylábi forrás 3600

climate éghajlat, klíma 3601

climatic éghajlati, klimatikus 3602

climatic change éghajlatváltozás 3603

climatic deterioration éghajlatromlás, klímaromlás 3604

climatic divide éghajlati választó 3605

climatic endurance klímaállóság 3606

climatic fluctuation éghajlati ingadozás 3607

climatic geomorphology klimatikus geomorfológia 3608

climatic optimum klímaoptimum 3609

climatic variability az éghajlat változékonysága 3610

climatic zone éghajlati öv, égöv 3611

climatography klimatográfia 3612

climatology éghajlattan, klimatológia 3613

climbing ripple (mark) kúszó hullámfodor 3614

climb of dislocations diszlokációk kúszása 3615

clinker salak 3616

clinoamphibole klinoamfibol 3617

clinoaugite klinoaugit 3618

clinoaxis klinotengely 3619

clinobronzite klinobronzit 3620

clinochlore klinoklór 3621

clinochrysotile klinokrizotil (krizotil) 3622

clinoclase klinoklász 3623

clinoenstatite klinoensztatit 3624

clinoferrosilite klinoferroszilit 3625

clinoform klinoform 3626

clinographic projection ferde/klinografikus vetület 3627

clinohedral class dómás osztály 3628

clinohedrite klinoedrit 3629

clinohypersthene klinohipersztén 3630

clinolimnion klinolimnion 3631

clinometer (geol, bány) dőlésmérő, klinométer, lejtmérő; (geod) hajlásmérő 3632

clinopinacoid klinopinakoid 3633

clinoptilolite klinoptilolit 3634

clinopyroxene monoklin piroxén, klinopiroxén (ásványcsoport) 3635

clinozoisite klinozoizit 3636

clintonite clintonit [klintonit] 3637

clockwise az óramutató/óra járásával megegyező irányban, jobbra 3638

clockwise rotation (műsz) jobbmenet; jobbra forgás 3639

clod lágy fedő 3640

clogging beiszapolódás, kolmatáció 3641

closed basin lefolyástalan medence 3642

closed curve zárt görbe 3643

closed drainage lefolyástalan terület 3644

closed-drainage area zárt/lefolyástalan öblözet 3645

closed form (krist) zárt forma 3646

closed lake lefolyástalan tó 3647

closed system zárt rendszer 3648

close-packed szoros illeszkedésű 3649

close packing szoros illeszkedés 3650

closest-packed legszorosabb illeszkedésű 3651

closing error (geod) záróhiba 3652

closure záródás (redőé) 3653

club-moss korpafű 3654

club-shaped (növ) bunkós, buzogányos 3655

cluster (biol) csomó, nyaláb 3656

cluster analysis (mat) klaszter elemzés/analízis, clusteranalízis, fürtelemzés 3657

clustered drilling gyökérfúrás 3658

clustering csoportosulás 3659

cluster well gyökérfúrás 3660

cnidarids csalánozók (Cnidaria) 3661

coagulate pelyhesedik, koagulál 3662

coagulation pelyhesedés, pehelyképződés, koaguláció 3663

coal szén, kőszén; kiszenel, kivermel 3664

coal: age of ~ kőszénkorszak (karbon) 3665

coal: bone ~ agyagos szén, szénpala 3666

coal: cinder ~ természetes koksz 3667

coal: coke ~ természetes koksz 3668

coal age kőszénkorszak, karbon 3669

coal-apple gömbkőszén 3670

coal-ball (növénymaradványok meszes konkréciója kőszéntelepben) 3671

coal band szénzsinór, széncsík 3672

coal blende pirit (kőszéntelepben) 3673

coal brass pirit (kőszéntelepben) 3674

coal burst szénkitörés 3675

coal equivalent szénegyenérték 3676

coalescent (geomorf) egybeolvadó 3677

coal face szénhomlok 3678

coalfield szénmedence 3679

coalification szénülés, szenesedés 3680

coalification stage szénülési fok 3681

coal measures kőszénösszlet 3682

Coal Measures felsőkarbon (sorozat) 3683

coal mine kőszénbánya, szénbánya 3684

coal pillar szénláb, szénpillér 3685

coal seam kőszéntelep, széntelep 3686

coal sludge széniszap 3687

coal slurry iszapszén 3688

coal smut (szénréteg felszínre bukkanó, mállott része) 3689

coaly szenes, szén-, széntartalmú 3690

coarse durva-, durva 3691

coarse-grained durvaszemcsés, durvaszemű 3692

coarsely crystalline durvakristályos (mészkő) 3693

coast (hosszú) part, partvidék 3694

coastal part-, parti 3695

coastal landforms partformák 3696

coastal onlap (szekv) parti rálapolódás 3697

coastal plain parti síkság 3698

coastal recession parthátrálás, partok hátrálása 3699

coastal zone partsáv 3700

coastland partvidék 3701

coastline partvonal (a víz által ért és nem ért terület határa) 3702

coated grain bekérgezett/kérgezett szemcse 3703

coating bevonat, bekérgezés, bekérgeződés 3704

coat-of-mail shells cserepeshéjúak (Polyplacophora) 3705

cobalt kobalt 3706

cobalt: black ~ (aszbolán) 3707

cobalt: earthy ~ (aszbolán) 3708

cobalt: gray ~ (smaltin) 3709

cobalt: red ~ (eritrin 3710

cobalt: tin-white ~ (smaltin) 3711

cobalt: white ~ (smaltin) 3712

cobalt bloom kobaltvirág (eritrit) 3713

cobalt glance kobaltin 3714

cobaltite kobaltin 3715

cobaltocalcite kobaltokalcit (kalcit) 3716

cobalt ocher kobaltokker, kobaltvirág, eritrin; aszbolán 3717

cobaltomenite kobaltomenit 3718

coba( lt pentlandite kobaltpentlandit 3719

cobalt pyrite kobaltpirit 3720

cobalt pyrites linneit 3721

cobalt vitriol kobaltvitriol, bieberit 3722

cobble (durva) kavics, görgeteg 3723

cobbly durva kavicsos, görgeteges 3724

Coblenzian/Coblencian stage koblenzi emelet 3725

coccolith (bot) kokkolit 3726

coccolith( (ásv) kokkolit (diopszid) 3727

coccolith ooze kokkolitiszap 3728

coccolithophore kokkolitofóra 3729

cocclithophorid kokkolitoforida 3730

coccosphere kokkoszféra 3731

cocite kokit 3732

cocarde ore kokárdaérc 3733

cockade ore kokárdaérc 3734

cockle szívkagyló (Cerastoderma, Cardium) 3735

cockle: dog ~ mandulakagyló (Glycymeris glycymeris) 3736

cockle shells szívkagylók (Cardiidae) 3737

cockpit karst kúpkarszt 3738

cockscomb pyrites fésűskovand, markazit 3739

cockspur toronycsiga (Turritella) 3740

coconinoite coconinoit 3741

code kód, jel; jelkulcs; kódol 3742

coefficient együttható, tényező, koefficiens 3743

coefficient of mineralisation ércesedési együttható 3744

coefficient of plasticity plasztikus/képlékenységi index 3745

coefficient of subsidence (mérn) roskadási tényező 3746

coelacanth cölakanta 3747

coelecanth cölakanta 3748

coelenterate cölenteráta 3749

coelenteron (pl coelentera cölenteron, gasztrális üreg 3750

coelestine cölesztin 3751

coelobitic üreglakó, cölobita 3752

coelom testüreg, cölóma 3753

coelomates testüregesek (Coelomata) 3754

coelome testüreg, cölóma 3755

coelomic (mn) testüreg-, cölóma- 3756

cenosis (pl cenoses társulás, cönózis 3757

coenosis (pl coenoses társulás, cönózis 3758

coenosteum (pl coenostea cönoszteum 3759

coercive force koercitív erő 3760

coercivity koercitív erő 3761

coeruleolactite cöruleolaktit 3762

coesite coesit [kózit] 3763

coeval egyidejű, egykorú 3764

coevolution koevolúció 3765

cofferdam zárógát 3766

coffinite coffinit [koffinit] 3767

cogwheel ore kerékérc (bournonit) 3768

cohenite cohenit 3769

coherent koherens 3770

coherent rock kötött kőzet 3771

cohesion kohézió 3772

cohesive soil kötött talaj 3773

cohort (áll, tax) raj 3774

coil (áll) kanyarulat 3775

coiled felcsavart, felcsavarodott 3776

coiling felcsavarodás 3777

coiling direction felcsavarodási irány 3778

coke koksz 3779

cokeability kokszolhatóság 3780

coke coal természetes koksz 3781

cokeite természetes koksz 3782

coking kokszolás 3783

coking capacity kokszolhatóság 3784

coking coal kokszszén, kokszolható szén, sülő szén 3785

coking property kokszolhatóság 3786

coking quality kokszolhatóság 3787

co-kriging ko-krigelés 3788

col (fr) nyereg 3789

cold pole hidegpólus, éghajlati sarokpont 3790

cold rigor (növ) fagyállóság 3791

cold stage (mikroszkópi) hűtőasztal 3792

colemanite colemanit [kólmenit] 3793

coleoid coleoidea, koleoidea 3794

collapse beomlás, omlasztás 3795

collapse: roof ~ főteomlás 3796

collapse breccia roskadásos breccsa 3797

collapse caldera beszakadásos kaldera 3798

collapse doline rogyásos töbör/dolina, szakadékdolina 3799

collapsibility (bány) omlékonyság 3800

collapsing (bány) omlás 3801

collar fúrólyuk-száj 3802

collecting lens gyűjtőlencse 3803

collecting work gyűjtés, gyűjtőmunka 3804

collection gyűjtemény, készlet 3805

collector well csápos kút 3806

colliery bánya, szénbánya, bányaüzem 3807

collimation system résrendszer, kollimációs rendszer 3808

collimator rés, kollimátor 3809

collinsite collinsit 3810

collision ütközés, kollízió 3811

collocation kollokáció 3812

colloform kolloform 3813

collophane kollofán (apatit) 3814

collophanite kollofán (apatit) 3815

colluvial soil kolluviális talaj 3816

colluvium hordalékkúp; lejtőüledék, kolluvium 3817

colmatage beiszapolódás, kolmatáció; sankolás, feliszapoltatás; kitöltés (szemcseközti téré) 3818

colmation sankolás, feliszapoltatás; beiszapolódás, kolmatáció 3819

colonial telepes 3820

colonization benépesítés 3821

colony telep 3822

colophonite kolofonit (gránát v vezuvián) 3823

coloradoite kolorádóit 3824

color bands sávozottság 3825

color index színindex 3826

color ratio színindex 3827

colouring earth földfesték 3828

colour of axes tengelyszín 3829

columbite kolumbit (ásványcsoport) 3830

columbium nióbium 3831

columbotantalite kolumbotantalit 3832

columella columella 3833

columellar fold columellaredő 3834

column oszlop, pillér, hasáb; (cseppkő)oszlop; rétegoszlop, rétegsor; nyél (Crinoideáknál) 3835

column: geological ~ rétegoszlop 3836

column: water ~ vízoszlop; (víz)mélység 3837

columnal nyéltag, columnalia (Crinoideáknál) 3838

columnar oszlopos 3839

columnar basalt oszlopos (elválású) bazalt 3840

columnar habit oszlopos termet/habitus 3841

columnar jointing oszlopos elválás 3842

columnar section rétegoszlop, oszlopszelvény 3843

colusite colusit [koluzit] 3844

comagmatic komagmás 3845

comb (geomorf) (hegy)gerinc 3846

comb bearers bordásmedúzák (Ctenophora) 3847

comb-bearing jellyfishes bordásmedúzák (Ctenophora) 3848

combeite kombeit 3849

combination (kém) egyesülés, addíció; (mat) kombináció, egyesítés, összetétel; (krist) (lap)kombináció 3850

combination drive vegyes telepművelési rendszer 3851

combination trap kombinált csapda 3852

combined twinning összetett ikresedés 3853

comb jellies bordásmedúzák (Ctenophora) 3854

comb ridge kárgerinc 3855

comb shells fésűkagylók (Pectinidae) 3856

combustible gas éghető gáz 3857

combustion égés, gyulladás 3858

combustion: heat of ~ égéshő 3859

combustion: in-situ ~ tűzelárasztás 3860

combustion front égési front, égőfront 3861

combustion heat égéshő 3862

combustion recovery elégetéses termelés 3863

combustion temperature égési hőmérséklet 3864

comendite komendit 3865

comet üstökös 3866

commensalism kommenzalizmus, asztalközösség 3867

commissural plane teknőérintkezési sík, komisszúrasík 3868

commissure teknőérintkezési vonal, komisszúra 3869

common garnet almandin 3870

common hornblende közönséges amfibol 3871

common mica muszkovit 3872

community (biol) közösség, társulás, kommunitás 3873

compact tömörödik, tömörít; tömött 3874

compacted tömör, tömörödött 3875

compaction tömörödés, tömörítés, kompakció 3876

compaction: water of ~ kompakciós víz 3877

compact limestone tömött mészkő 3878

compactness tömörség 3879

comparator komparátor 3880

compartment: travelling ~ (bány) járóosztály 3881

compass tájoló, kompasz, iránytű 3882

compensation: isostatic ~ izosztatikus kiegyenlítődés/kompenzáció 3883

compensation depth kompenzációs mélység 3884

compensation depth: carbonate ~~ karbonátkompenzációs mélység 3885

compensation level kompenzációs mélység 3886

compensator kompenzátor 3887

competence hordalékelragadó képesség 3888

competent bed kompetens réteg 3889

complete well zárt kút 3890

completion: well ~ kútkiképzés, kútbefejezés, lyukbefejezés 3891

complex komplexum 3892

complex twin összetett iker 3893

component (kőz) elegyrész; (kém) komponens; (mat) összetevő, komponens; (koh) alkotó 3894

composite anticline antiklinórium 3895

composite coast összetett tengerpart 3896

composite cone rétegvulkán 3897

composite sequence (szekv) összetett szekvencia 3898

composite stone (gem) kompozit 3899

composite gneiss migmatit 3900

composite volcano rétegvulkán 3901

composition összetétel 3902

compositional összetételi, összetételbeli 3903

compositional difference összetételbeli különbség 3904

compositional zoning összetételi zónásság 3905

composition face (ásv) összenövési lap 3906

composition plane ikersík 3907

composition surface összenövési lap 3908

compound (fn) vegyület; (mn) összetett 3909

compound cross section összetett szelvény 3910

compound shoreline összetett partvonal 3911

compound twins összetett iker 3912

compressed whorl komprimált kanyarulat 3913

compressional stress nyomófeszültség 3914

compressional wave nyomáshullám 3915

compression testing machine nyomógép 3916

compression zone nyomási öv/övezet 3917

compression cleavage nyomási hasadás 3918

compressive strength nyomószilárdság 3919

compressive stress (tekt) nyomófeszültség; (mérn) nyomó igénybevétel 3920

compressive twin formation nyomási ikresedés/ikerképződés 3921

concave bank homorú part(oldal) 3922

concentrate koncentrátum 3923

concentrate: beach ~ parti torlat 3924

concentrate: ore ~ dúsított érc, ércdúsítvány, koncentrátum 3925

concentrated solution tömény/koncentrált oldat 3926

concentrating table szér 3927

concentration töménység, koncentráció 3928

concentric fold párhuzamos/koncentrikus redő 3929

concentric weathering gömbös mállás 3930

concertina fold cikcakkredő 3931

concession bányatelek 3932

conch ház, héj (puhatestűé) 3933

conchoidal fracture kagylós törés 3934

conchology kagylótan (fosszilis és recens puhatestűvázak tudománya) 3935

concordance (rétegt) konkordancia, konkordáns település 3936

concordant konkordáns, azonos településű 3937

concordant age konkordáns kor 3938

concordant coast konkordáns part 3939

concordant dyke teleptelér 3940

concretion kiválás, konkréció 3941

concretionary konkréciós, konkréció- 3942

concurrent-range-zone egybeeső-tartomány-zóna 3943

condensate: gas ~ gázcsapadék, kondenzátum 3944

condensation (rétegt) kondenzáció; (fiz) kicsapódás, lecsapódás, kondenzáció 3945

condensed section (szekv) kondenzált szelvény 3946

condensed succession kondenzált rétegsor 3947

condenser fénygyűjtőlencse, kondenzor 3948

condensing lens gyűjtőlencse 3949

condition feltétel, állapot, helyzet, viszony; számbavételi feltétel, kondíció (készletszámításnál) 3950

conditioning: mud ~ iszapjavítás 3951

condrodite kondrodit 3952

conduction of heat hővezetés 3953

conductor (fiz) vezető; (fúrás) iránycső 3954

conduit vezeték; magmavezeték 3955

cone bit görgős fúró, kúpfúró 3956

cone crusher kúpostörő 3957

cone delta alluviális törmelékkúp 3958

cone-in-cone structure kúpszerkezet 3959

cone karst kúpkarszt 3960

cone of depression leszívási/depressziós tölcsér 3961

cone of detritus alluviális törmelékkúp 3962

cone of influence leszívási/depressziós tölcsér 3963

cone penetration test kúpbehatolási kísérlet 3964

cones kúpcsigák (Conidae) 3965

cone-sheet körtelér, kúptelér 3966

cone shells kúpcsigák (Conidae) 3967

confidence intervallum megbízhatósági intervallum, konfidenciaintervallum 3968

configuration: lattice ~ (krist) rácselrendeződés 3969

confine korlátoz 3970

confined aquifer nyomás alatti vízvezető réteg 3971

confined ground water rétegvíz 3972

confined water rétegvíz 3973

confining pressure rétegterheléses nyomás 3974

confluence betorkollás, összefolyás 3975

conformable azonos településű, konkordáns 3976

conformal projection szögtartó vetület 3977

conformity (rétegt) konformitás (településben) 3978

congelation fagyasztás, megfagyás, megdermedés 3979

congelifraction fagyékelés 3980

congeliturbation fagykeverés, fagykeveredés 3981

congeneric (azonos nemzetségbe tartozó), kongenerikus 3982

conglomerate konglomerátum, kavicskő 3983

conglomerate: basal ~ alapkonglomerátum 3984

congo congo gyémánt 3985

congressite kongresszit 3986

congruent melt kongruens olvadék 3987

congruent melting kongruens olvadás 3988

Coniacian stage coniaci emelet 3989

conichalcite konikalkit 3990

conic projection kúpvetület 3991

conifer tűlevelű (fa) 3992

coniferous (mn) tűlevelű 3993

coning kúpolás, felkúpolás (mintaosztáshoz) 3994

conjugate fault kapcsolt/konjugált törés 3995

connate water fosszilis víz 3996

conodont konodonta, conodonta 3997

conoscope konoszkóp 3998

conoscopic illumination konoszkópos megvilágítás 3999

consecutive average/mean mozgó/folyamatos/simított átlag 4000

consequent valley konzekvens völgy 4001

conservation: law of ~ megmaradási törvény 4002

conservation: soil ~ talajvédelem 4003

conservation law megmaradási törvény 4004

conservation of energy energiamegmaradás 4005

conservative margin megmaradó lemezszegély 4006

consistent állékony, szilárd (kőzet) 4007

consistency limit konzisztenciahatár 4008

consolidate megszilárdul, konszolidálódik 4009

consolidated megszilárdult, konszolidálódott 4010

consolidation megszilárdulás, konszolidáció 4011

consolidometer ödométer, kompressziós készülék 4012

conspecific egy/azonos fajba tartozó, konspecifikus 4013

conspicuous ornamentation erős díszítés 4014

constancy of interfacial angles lapszögek állandósága 4015

constellation csillagkép 4016

constitution: water of ~ alkati/szerkezeti víz 4017

constitutional diagram állapotábra 4018

constitutional formula szerkezeti képlet 4019

constitution water kötött víz, szerkezeti víz 4020

constrain kényszerít, korlátoz 4021

constricted összeszűkített, összehúzott 4022

constriction befűződés (cephalopodákon) 4023

construction raw material építőipari nyersanyag 4024

constructive margin épülő lemezszegély 4025

consulting geologist tanácsadó geológus 4026

contact érintkezés, kontaktus 4027

contact: angle of ~ érintkezési szög, kontaktszög 4028

contact: gas-water ~ gáz-víz-határ, víz-gáz-határ 4029

contact angle peremszög, érintkezési szög 4030

contact breccia kontakt breccsa 4031

contact goniometer kontaktgoniométer 4032

contactite kontaktit 4033

contact-metamorphic kontaktmetamorf 4034

contact metamorphism kontaktmeta-morfózis, érintkezési kőzetátalakulás 4035

contact-metasomatic kontaktmetaszomatikus 4036

contact metasomatism kontaktmetaszomatózis 4037

contact mineral kontakt ásvány 4038

contact moisture szegletvíz 4039

contact spring rétegforrás 4040

contact twin mellénőtt/érintkezési/jux-tapozíciós iker 4041

contact water szegletvíz 4042

contact zone kontakt öv/zóna 4043

contaminant szennyezés, szennyező anyag 4044

contamination szennyeződés, kontamináció 4045

contemporaneous egyidejű; azonos idejű; mai 4046

contemporaneously egyidejűen 4047

content tartalom, tartam, térfogat 4048

content: water ~ víztartalom 4049

contents (pl) tartalom; összetétel 4050

continent szárazföld, kontinens 4051

continental szárazföldi, kontinentál 4052

continental accretion kontinensgyarapodás, kontinensnövekedés, kontinentális akkréció 4053

continental crust kontinentális kéreg 4054

continental drift kontinensvándorlás 4055

continental embankment kontinentális talapzat 4056

continental rise kontinentális lábazat 4057

continental slope kontinentális lejtő 4058

continuous coring folyamatos magfúrás 4059

continuous distribution folytonos eloszlás 4060

continuous spectrum folytonos színkép 4061

continuous stress tartós igénybevétel/terhelés 4062

contorted bedding gyüredezett rétegzés 4063

contorted stratification diszlokált rétegződés 4064

contour körvonal, kontúr(vonal); (térk) szintvonal, rétegvonal; izovonal 4065

contour: index ~ főszintvonal 4066

contoured map szintvonalas térkép 4067

contour interval szintvonalköz, alapszintköz 4068

contourite konturit 4069

contour line szintvonal, rétegvonal; izovonal 4070

contour map szintvonalas térkép 4071

contour survey magassági felmérés 4072

contour value szintvonalszám 4073

contour well körülhatároló kutatófúrás, szegélyfúrás, lehatároló fúrás 4074

contract összehúzódik 4075

contracting Earth zsugorodó Föld 4076

contraction zsugorodás, összehúzódás, kontrakció 4077

contraction crack zsugorodási repedés, fagyrepedés 4078

contraction hypothesis összehúzódási hipotézis 4079

convection hőáramlás, konvekció 4080

conventional sign (térk) egyezményes jel, térképjel 4081

comvection cell konvekciós/áramlási cella 4082

convection current konvekciós áramlás 4083

convergence: roof ~ főtekonvergencia, főte-talp-összehajlás 4084

convergence: zone of ~ szubdukciós zóna 4085

convergence of meridians meridiánkonvergencia 4086

convergent evolution konvergens fejlődés 4087

convergent juncture közeledő lemezszegély 4088

convergent plate boundary konvergens lemezhatár 4089

converging lens gyűjtőlencse 4090

conversion factor átszámítási tényező 4091

conversion of coordinates koordináta-transzformáció 4092

convex bank domború part(oldal) 4093

convolute bedding konvolút rétegzés 4094

convolution konvolúció 4095

coordination (krist) koordináció 4096

cookeite cookeit [kukit] 4097

cooling crack hűlési repedés 4098

cooperite cooperit 4099

coordination number koordinációs szám 4100

coorongite coorongit 4101

copal kopál, kopálgyanta 4102

copal: fossil ~ kopalit 4103

copalite kopalit 4104

copaline kopalit 4105

copepods evezőlábú rákok (Copepoda) 4106

cope stone fedkő 4107

copiapite copiapit [kopjapit] 4108

coping stone fedkő 4109

copper réz, vörösréz 4110

copper: black ~ feketeréz, tenorit 4111

copper: indigo ~ kovellin 4112

copper: ruby ~ vörösrézérc, kuprit 4113

copper: ruby ~ ore vörösrézérc, kuprit 4114

copper: vitreous ~ kalkozin 4115

Copper Age rézkor 4116

copperas melanterit; copiapit 4117

copperas stone pirit 4118

copper glance kalkozin 4119

copper indigo kovellin 4120

copper mica kalkofillit; kovellin 4121

copper nickel vörösnikkelérc (nikkelin) 4122

copper ore: blue ~~ azurit 4123

copper ore: gray ~~ fakóérc (tennantit) 4124

copper ore: purple ~~ bornit 4125

copper ore: variegated ~~ tarka rézérc (bornit) 4126

copper ore: velvet ~~ cianotrichit 4127

copper pyrites kalkopirit 4128

copper red kuprit 4129

copper uranite torbernit 4130

copper vitriol kalkantit 4131

coprocoenosis koprocönózis 4132

coprolite koprolit 4133

coprolith koprolit 4134

coquimbite coquimbit [kokimbit] 4135

coquina lumachella, lumasella 4136

coquinite lumasella, lumasellás mészkő 4137

coquinoid lumasellás 4138

coquinoid limestone lumasellás mészkő 4139

coral korall 4140

coral: cave ~ borsókő 4141

coral colony koralltelep 4142

coralla (sing corallum korallumok 4143

coral limestone korallos mészkő 4144

coralline alga (mészvázú, bekérgező) vörösalga (Corallinaceae) 4145

corallite korallit, korallváz 4146

coralloid borsókő 4147

corallum (pl coralla korallum, telepváz 4148

coral reef korallzátony 4149

corals virágállatok (Anthozoa) 4150

coral sand korallhomok 4151

corded lava kötélláva 4152

Cordevolian substage kordevoli alemelet 4153

cordierite kordierit [kordierit] 4154

cordillera lánchegység, kordillera 4155

cordylite kordilit 4156

core mag, fúrómag 4157

core: clay ~ agyagmag, agyagék 4158

core: inner ~ belső mag 4159

core barrel magcső 4160

core bit magfúró, koronafúró, fúrókorona 4161

core box magláda 4162

core catcher magfogó, magszakító, magkosár 4163

core complex: metamorphic ~~ (metamorf magvú szerkezet) 4164

core drilling magfúrás 4165

corer magmintavevő 4166

core recovery magkihozatal 4167

core sample magminta 4168

core turbodrill magfúró turbina 4169

coring magfúrás; magvétel 4170

coring: continuous ~ folyamatos magfúrás/magvétel 4171

Coriolis effect Coriolis-erő 4172

cork: mountain ~ (azbesztváltozat); szepiolit 4173

cornelian karneol (kvarc) 4174

corner (ásv) csúcs 4175

cornice áthajló szikla, sziklaáthajlás; jégpárkány 4176

cornieule (sejtes dolomit) 4177

cornstone (konkréciós, földes mészkő) 4178

cornubianite kornubianit (kornubit) 4179

cornubite kornubit 4180

cornwallite cornwallit [kornwallit] 4181

corona: reaction ~ (kőz) reakciószegély 4182

coronadite osscoronadit 4183

corrasion fizikai erózió, korrázió; szélmarás, hullámmarás, kőzetmarás 4184

corrasion valley korráziós völgy 4185

corrected objective javított objektív 4186

correction: dip ~ dőléshelyesbítés, dőléskorrekció 4187

correlate párhuzamosít, korrelál 4188

correlation párhuzamosítás, korreláció 4189

correlation chart korrelációs táblázat 4190

corrensite corrensit [korrenzit] 4191

corridor folyosó, korridor; (biogeogr) korridor; (geomorf) karsztutca 4192

corrie kárfülke, cirkuszvölgy 4193

corrode korrodál; (kőz) elmállik 4194

corroded korrodált; (kőz) elmállott 4195

corrosion korrózió 4196

corrugate(d) rovátkolt, redőzött, barázdált, ráncolt 4197

cortex (növ) kéreg, héj 4198

corundophilite korundofilit (klinoklór) 4199

corundum korund 4200

corvusite korvuszit 4201

cosalite cosalit [kozalit] 4202

cosmic kozmikus 4203

cosmochemistry kozmokémia 4204

cosmogony kozmogónia 4205

cosmolite meteorit 4206

cosmology kozmológia 4207

cosmopolitan species kozmopolita faj 4208

cosmos kozmosz 4209

costa (pl costae borda 4210

costate bordázott 4211

costibite kosztibit 4212

cotectic kotektikus 4213

cotton soil: black ~~ fekete gyapottalaj, regur 4214

cotyledon sziklevél 4215

cotyledonary szik, sziklevél 4216

cotype kotípus 4217

coulisse kulissza 4218

couloir kuloár 4219

coulsonite coulsonit [kólszonit] 4220

counter: point ~ pontszámláló 4221

counterclockwise (az óramutató járásával ellentétes irányban), balra 4222

countercurrent (óc) ellenáram 4223

counterflow (műsz) ellenáram 4224

counter flush balöblítés, fordított öblítés 4225

counter septum ellenszeptum 4226

countertrade antipasszát 4227

counter tube számlálócső 4228

country rock mellékkőzet 4229

course of hole fúrólyuk iránya 4230

course of river folyó folyása 4231

curvilinear görbevonalú 4232

covalent bond kovalens kötés 4233

cove (kis, zárt tengeröböl) 4234

covelline covellin [kovellin] 4235

covellite covellin 4236

cover (üledék)takaró, (üledékes) fedő 4237

cover (mérn) takarás 4238

coverage: multiple ~ többszörös fedés 4239

covered karren fedett karr 4240

covered karst fedett karszt 4241

cover load fedünyomás 4242

cover slip fedőlemez (mikroszkópi) 4243

cowlesite cowlesit 4244

cowrie babcsiga, porceláncsiga (Cypraea) 4245

cowry (US) babcsiga, porceláncsiga (Cypraea) 4246

crab (tarisznya)rák 4247

crab: cancer ~ tarisznyarák (Cancridae) 4248

crab: rock ~ tarisznyarák 4249

crabs rövidfarkú rákok, rövidfarkúak, tarisznyarákok (Brachyura) 4250

crack törés, repedés, rés 4251

crack: fine ~ hajszálrepedés 4252

crackle (bány) pattog, jelez (kőzet) 4253

crack water hasadékvíz 4254

cradle: sea ~s cserepeshéjúak (Polyplacophora) 4255

crag (GB) (kagylós pliocén homok) 4256

cranates koponyások, gerincesek (Vertebrata) 4257

crandallite crandallit [krendelit] 4258

cranial koponya- 4259

cranial animals koponyás állatok, gerincesek (Vertebrata) 4260

cranium (pl crania (lat) koponya 4261

crater kráter 4262

cratering kráterképződés 4263

crater lake krátertó 4264

cratogene kraton 4265

craton kraton, ősmasszívum 4266

cratonic basin intrakraton medence 4267

crayfish: sea ~es languszták (Palinuridae) 4268

crawl (barl) kúszójárat, kuszoda 4269

crawlway (barl) kúszójárat, kuszoda, kúszóág 4270

creak (bány) pattog, ropog (szén) 4271

crednerite crednerit [krednerit] 4272

creek patak, folyócska 4273

creek: ebb ~ apálymeder 4274

creep (fiz) kúszás; (bány) talpduzzadás; (bány) folyósság 4275

creep (bány) duzzad (talp) 4276

creep (fiz) kúszás; (bány) talpduzzadás 4277

creep: soil ~ talajkúszás, szoliflukció 4278

creep: talus ~ törmelékhúzódás 4279

creeping foot csúszóláb 4280

creep limit kúszási/folyási határ 4281

crenulate bar recézett henger 4282

crenulated contour csipkézett szintvonal 4283

crenulation cleavage krenulációs palásság 4284

crescentic dune barkán 4285

crescentic lake holtág, morotva 4286

crest (geomorf) gerinc; (mat) csúcsérték; (biol) taraj, tarajszerű kinövés 4287

crest: wave ~ hullámtaréj, hullámgerinc 4288

crest line (térk) tetővonal (redőnél); (geomorf) gerincvonal 4289

crest point tetőpont (redőé) 4290

crest-slope lejtőváll 4291

creta írókréta; fullerföld 4292

cretaceous kréta-, írókréta-, krétaszerű 4293

Cretaceous period kréta időszak 4294

crevasse gleccserhasadék, gleccserszakadék 4295

crevasse splay (szed) gátszakadás (üledékei, rétegsora) 4296

crevice rés, hasadék 4297

crew: drilling ~ fúróbrigád 4298

crinkle ránc 4299

crinoid krinoidea, crinoidea; krinoideás, crinoideás 4300

crinoidal limestone krinoideás mészkő 4301

criquina (krinoidea-lumasella) 4302

criquinite (krinoidea-lumasella) 4303

crisscross bedding cikcakkos (kereszt)rétegzés 4304

cristobalite cristobalit, krisztobalit 4305

criterion of failure törési feltétel 4306

critical angle kritikus szög 4307

critical creep length mértékadó szivárgási hossz 4308

critical density kritikus tömörség 4309

critical slope kritikus rézsűhajlás 4310

crocidolite krokidolit (glaukofán) 4311

crocoite krokoit 4312

crocoisite krokoit 4313

cronstedtite cronstedtit [kronstettit] 4314

crooked hole görbe fúrólyuk 4315

crookesite crookesit [krúkszit] 4316

crop feltárás, kibukkanás 4317

crop out kibukkan, kibúvik (telep a külszínre) 4318

cropping feltárás, kibukkanás 4319

cross bedded keresztrétegzett 4320

cross bedding keresztrétegzés 4321

cross bit (fúrás) keresztvéső 4322

crosscut keresztvágat 4323

cross-cutting átszelő; átszelve 4324

crossed axial dispersion keresztezett tengelydiszperzió 4325

crossed dispersion keresztezett diszperzió 4326

crossed nicols keresztezett nikolok 4327

crossed polars keresztezett nikolok 4328

cross hairs szálkereszt 4329

cross-hatched twinning keresztrácsos ikerlemezesség (mikroklinnél) 4330

crossite crossit [krosszit] 4331

crossitite crossitit [krosszitit] 4332

cross lines szálkereszt 4333

cross point metszéspont 4334

cross-pollination keresztbeporzás 4335

cross-reference utalás, hivatkozás 4336

cross section keresztmetszet, szelvény 4337

cross-sectional area (hidr) átfolyási szelvény 4338

cross-stone keresztkő; kiasztolit; staurolit; harmotom 4339

cross-stratification keresztrétegzés, keresztrétegződés, ferderétegzés 4340

cross wires szálkereszt 4341

cross-working harántfejtés 4342

crotovina krotovina 4343

crotovine krotovina 4344

crowfoot (fúrás) állítóhorog 4345

crowfoot (elav) sztilolit 4346

crown (növ) lombkorona; (gem) korona 4347

crown: bore ~ magfúró, koronafúró, fúrókorona 4348

crown block (fúrás) koronacsigasor 4349

crown drill koronafúró 4350

crown glass (opt) koronaüveg 4351

Cr-spinel krómspinell, picotit (spinell) 4352

crucible (kém) tégely 4353

crucite kiasztolit (andalúzit) 4354

crude nyersolaj 4355

crude gas kezeletlen/nyers gáz, kútfejgáz 4356

crude oil ásványolaj, nyersolaj, kőolaj 4357

crude ore nyersérc 4358

crude stabilization kőolaj-állandósítás 4359

crumble aprózódik, töredezik, morzsálódik 4360

crumbling strength törőerő 4361

crumbly töredezett, morzsalékony, mállott 4362

crumb structure morzsás/szemcsés szerkezet 4363

crushability törhetőség, zúzhatóság 4364

crushed összetört, összenyomott 4365

crusher törőgép, aprítógép, zúzógép 4366

crushing aprítás 4367

crushing strength törőszilárdság 4368

crust (geol) kéreg; (növ) kéreg, héj, hám 4369

crustaceans rákok (Crustacea) 4370

crustal kéreg- 4371

crustal movement kéregmozgás 4372

crustal shortening kéregrövidülés 4373

crustose bekérgező (algáknál) 4374

cryogenic fagy okozta, kriogén 4375

cryogenic magnetometer kriogén magnetométer 4376

Cryogenic period jégkorszak 4377

cryolite kriolit 4378

cryolithionite kriolítionit 4379

cryology kriológia 4380

cryopediment kriopediment 4381

cryophilic kriofil 4382

cryophilous (növ) hidegkedvelő 4383

cryophyllite kriofillit 4384

cryoplanation krioplanáció (fagy okozta felszínelegyengetés) 4385

cryosphere krioszféra 4386

cryoturbation fagykeverés, fagyzavargás, fagyörvénylés, krioturbáció 4387

cryptic rejtett (életmód) 4388

cryptocrystalline kriptokristályos 4389

cryptodont kriptodont 4390

cryptoexplosion structure kriptoexplóziós szerkezet 4391

cryptogamous plant virágtalan/kriptogám növény 4392

cryptographic kriptokristályos 4393

cryptohalite kriptohalit (hidrohalit) 4394

cryptolite kriptolit (monacit) 4395

cryptolithic üreglakó, cölobita 4396

cryptomagmatic kriptomagmás 4397

cryptomelane kriptomelán 4398

cryptoperthite kriptopertit (ortoklász) 4399

cryptosymmetry rejtett szimmetria, kriptoszimmetria 4400

cryptovolcanic structure kriptovulkáni szerkezet 4401

cryptovolcanism kriptovulkánosság 4402

Cryptozoic kriptozoikum 4403

cryptozoon (pl cryptozoa kriptozoon 4404

crystal kristály 4405

crystal axis kristálytengely 4406

crystal cave cseppkőbarlang 4407

crystal chemistry kristálykémia 4408

crystal class kristályosztály 4409

crystal defect kristályhiba, rácshiba 4410

crystal face kristálylap 4411

crystal form kristályforma 4412

crystal lattice kristályrács 4413

crystalline kristályos 4414

crystalline index kristályossági index 4415

crystalline rock kristályos kőzet 4416

crystalline state kristályos állapot 4417

crystalline texture kristályos szövet 4418

crystallinity kristályosság (foka) 4419

crystallohyaline hialokristályos 4420

crystallite kristálycsíra, krisztallit 4421

crystallitic krisztallitos 4422

crystallization kristályosodás, kristályosítás; kristályosodási 4423

crystallization: water of ~ kristályvíz 4424

crystallization power kristályosodási képesség 4425

crystallize kristályosodik 4426

crystallized kristályosodott 4427

crystalloblast krisztalloblaszt 4428

crystalloblastesis krisztalloblasztézis 4429

crystalloblastic (krist) krisztalloblasztikus; (kőz) krisztalloblasztos 4430

crystalloclastic tuff krisztalloklasztos tufa 4431

crystallographic kristálytani, krisztallográfiai 4432

crystallographic axis kristálytani tengely 4433

crystallographic direction kristálytani irány 4434

crystallographic plane kristálytani sík 4435

crystallography kristálytan, krisztallográfia 4436

crystalloid krisztalloid 4437

crystallometric krisztallometriai 4438

crystallometry kristálymérés, krisztallometria 4439

crystal optics kristályoptika 4440

crystal physics kristályfizika 4441

crystal setting tengelyválasztás 4442

crystal settling gravitációs szétkülönülés/differenciáció 4443

crystal shape kristályalak, kristályforma 4444

crystal system kristályrendszer 4445

crystal tuff kristálytufa 4446

crystal water kristályvíz 4447

csiklovaite csiklovait 4448

cubanite cubanit 4449

cube kocka; köb- 4450

cube ore kockaérc, farmakosziderit 4451

cube root köbgyök 4452

cube spar anhidrit 4453

cubic kocka-, köbös 4454

cubic axial system köbös/szabályos tengelyrendszer 4455

cubic cleavage kocka szerinti hasadás 4456

cubic packing köbös illeszkedés 4457

cubic coordination köbös illeszkedés 4458

cubic plane kockalap 4459

cubic sample próbakocka 4460

cubic system szabályos/köbös/tesszerális kristályrendszer 4461

cuboctahedron kuboktaéder 4462

cuesta kueszta 4463

Cuisian stage cuisi emelet 4464

culet (gem) kalett, kolett 4465

cultivated plant termesztett növény 4466

cultured pearl tenyésztett gyöngy 4467

culvert (térk) áteresz 4468

cumengite (, cumengeite (, cumengéite cumengeit [kumengeit] 4469

cummingtonite cummingtonit [kaminktonit] 4470

cumulate kumulátum 4471

cumulative összegzett, kumulatív 4472

cumulative error halmozódó hiba 4473

cumulative frequency kumulatív/kumulált gyakoriság 4474

cumulite kumulit 4475

cup-and-saucer limpets süvegcsigák (Calyptraeidae, Crepidulidae) 4476

cup coral középtengeri kehelykorall (Acropora cyathus) 4477

cup corals kehelykorallok, pörgettyűkorallok (Caryophyllidae) 4478

cupid's dart (rutil szagenitrácsban; szagenites kvarc) 4479

cupola dóm; boltozatplutón 4480

cuprite kuprit 4481

cuproaurid aurikuprid 4482

cuprobismutite kuprobizmutin 4483

cuprocopiapite kuprocopiapit 4484

cuprodescloizite kuprodescloizit (descloizit) 4485

cuprorivaite cuprorivait 4486

cuproscheelite kuproscheelit (scheelit) 4487

cuprosklodowskite kuprosklodowskit 4488

cuprospinel kuprospinell 4489

cuprostibite kuprosztibit 4490

cuprotungstite kuprotungsztit 4491

cuprouranite kuprouranit (torbernit) 4492

cuprum réz 4493

curb stone szegélykő 4494

curienite curienit 4495

curite curit [kürit] 4496

curium kürium 4497

curl (szürke, meszes, durva homokkő) 4498

curl-footed crustaceans kacslábú rákok, kacslábúak (Cirripedia) 4499

curly bracket kapcsos zárójel 4500

current áram, áramlat, áramlás 4501

current: line of ~ sodorvonal 4502

current: traction ~ vonóáram 4503

current bedding keresztrétegzés 4504

current density (fiz) áramsűrűség 4505

current line sodorvonal 4506

current mark áramlásnyom 4507

current meter áramlásmérő 4508

current ripple (mark) áramlási fodor (aszimmetrikus) 4509

curtain (barl) cseppkőfüggöny 4510

curtain: fire ~ lávafüggöny 4511

curtain drain szivárgócsatorna, övcsatorna 4512

curtisite curtisit 4513

cuselite kuzelit 4514

cushion stars széleskarú csillagok (Goniasteridae) 4515

cusp főfog (Conodontáknál) 4516

cusp: beach ~ (karéjos homokpart) 4517

cuspate bar turzáskampó 4518

cuspate foreland turzásháromszög 4519

cuspate spit turzáskampó 4520

cuspidine cuspidit [kuszpidit] 4521

custerite custerit, cuspidit 4522

cut bevágás (folyóé, úté, vasúté); átvágás, átmetszés (folyókanyaré); (bány) rés, réselés, betörés; (gem) csiszolás; metszet 4523

cut: railway ~ vasúti bevágás 4524

cut: water ~ (térk) vízmosás, árok 4525

cut and fill (helyi kivésés és feltöltés) 4526

cut mud: gas ~~ (fúrás) átgázosodott iszap 4527

cut-off számbavételi határ (készletszámításnál) 4528

cutoff átvágás, átmetszés (folyókanyaré), mederátmetszés; levágott meander; kondíció, számbavételi határ 4529

cutoff lake holtág, morotva 4530

cutoff meander holtág, morotva 4531

cut oil vizes olaj 4532

cut platform abráziós színlő 4533

cut stone terméskő 4534

cutter head magfúró, koronafúró, fúrókorona 4535

cut terrace sziklaterasz 4536

cutting (térk) bevágás, terepbevágás; (bány) áttörés 4537

cutting in (geod) oldalmetszés 4538

cuttings furadék 4539

cuttlefish szépia(féle) 4540

cuttle-fishes fejlábúak, lábasfejűek, tintahalak, polipok (Cephalopoda) 4541

cuttles tintahalak (Sepiidae) 4542

cwm (Wales) kárfülke, cirkuszvölgy 4543

cyanide cianid 4544

cyanide treatment ciánlúgzás 4545

cyanite kianit 4546

cyanochroite cianokroit 4547

cyanosite rézgálic (kalkantit) 4548

cyanotrichite cianotrichit 4549

cycad cikász 4550

cycads: age of ~ cikászok kora (jura) 4551

cycle ciklus, periódus; körforgalom 4552

cycle: geochemical ~ geokémiai körforgás/ciklus 4553

cycle: water ~ a víz körforgása, vízkörzés 4554

cycle of erosion eróziós ciklus 4555

cycle of sedimentation üledékciklus 4556

cyclic, cyclical ismétlődő, ciklikus; (növ) körös, ciklusos, örvös 4557

cyclic sedimentation ritmikus üledékképződés 4558

cyclic sequence ciklusos rétegsor 4559

cyclic twinning többszörös ikresedés 4560

cyclosilicate gyűrűs szilikát, cikloszilikát 4561

cyclostome (fn) körszájú, ciklosztóma 4562

cyclosystem cikloszisztéma 4563

cyclotheme üledékes ciklus, ciklotéma 4564

cyclowollastonite ciklowollastonit 4565

cylindrical hengeres 4566

cylindrical fold hengeres redő 4567

cylindrical projection hengervetület 4568

cylindrite kilindrit 4569

cylindroidal fold (hengerest közelítő redő) 4570

cymophane cimofán 4571

cyprine ciprin 4572

cyrilovite cyrilovit 4573

cyrtocone cyrtokónikus cephalopoda 4574

cyst ciszta 4575