Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

D

D

dachiardite dachiardit [dakiardit] 4576

Dachsteinkalk (ném) dachsteini mészkő 4577

Dacian stage dáciai emelet 4578

dacite dácit 4579

dacitoid dacitoid 4580

dactylopore dactylopórus 4581

dadsonite dadsonit 4582

dale (széles) folyóvölgy 4583

dalt well sósvizű kút 4584

dalyite dalyit [déliit] 4585

dam gát, völgyzárógát; elgátol 4586

dam: ice ~ jégtorlasz 4587

dambo dambó 4588

damp (kőszénbányában felszabaduló) gáz ; csillapít, tompít 4589

danaite danait (glaukodot) 4590

danalite danalit 4591

danburite danburit [denbörit] 4592

Danian stage dániai emelet 4593

dannemorite dannemorit 4594

d'ansite d'ansit [danszit] 4595

daphnite dafnit 4596

darapskite darapskit [darapszkit] 4597

dark field sötét látótér; sötét látóterű/látóteres 4598

dark red silver ore sötét-vörösezüstérc, pirargirit 4599

dark ruby silver sötét-vörösezüstérc, pirargirit 4600

Darwinism darwinizmus 4601

data acquisition adatgyűjtés 4602

data bank adatbank 4603

data collecting adatgyűjtés 4604

data processing adatfeldolgozás 4605

date line dátumválasztó (vonal) 4606

dating kormeghatározás 4607

datolite datolit 4608

datum (geod) vonatkozási rendszer; alapszint 4609

datum: height ~ (geod) magassági vonatkozási pont 4610

datum horizon (kitüntetett, pontos idejű szint) 4611

datum surface alapfelület 4612

daubréeite daubréeit [dobréit] 4613

daughter element származékelem 4614

davidite davidit 4615

davidsonite davidsonit (berill) 4616

davyne davyn [dévin] 4617

dawsonite dawsonit [dószonit] 4618

dead area áramlási árnyék, holttér 4619

dead assemblage holtközösség, tanatocönózis 4620

dead-burned plaster agyonégetett gipsz 4621

dead channel holtág, morotva 4622

dead cliff kiemelt partfal 4623

dead glacier holtgleccser 4624

dead ice holtjég 4625

deadly elhalást okozó, letális 4626

dead oil gáztalan olaj 4627

dead soil holt talaj 4628

dead space áramlási árnyék, holttér 4629

dead tide vakár, kvadratúrai dagály 4630

dead valley szárazvölgy 4631

dead volcano kialudt vulkán 4632

dead water pangó víz 4633

dead well nyelőkút 4634

debris törmelék; törmeléklejtő; kőtörmelék; (bány) omladék 4635

debris apron törmeléklejtő 4636

debris avalanche törmeléklavina 4637

debris cone törmelékkúp 4638

debris creep törmelékkúszás 4639

debris dam hordalékfogó gát 4640

debris fan törmelékkúp 4641

debris flow törmelékfolyás 4642

debris slide lejtőtörmelék-csuszamlás 4643

decalcification mésztelenedés; mésztelenítés, dekalcifikáció 4644

decantation dekantálás 4645

decanting dekantálás 4646

decapitation folyólefejezés 4647

decapod tízlábú rák, decapoda 4648

decapod cuttle-fishes tízkarúak, tízkarú polipok (Decabrachia) 4649

decapodous cuttles tízkarúak, tízkarú polipok (Decabrachia) 4650

decay bomlás 4651

decay: beta ~ bétabomlás 4652

decay constant bomlási állandó 4653

deciduous lombhullató 4654

decile decilis 4655

decimal fraction tizedes tört 4656

Decke , decke (pl Decken , decken (ném) takaró 4657

declination elhajlás, deklináció 4658

decline in grade elszegényedik (telep) 4659

décollement (fr) lenyírás, lenyíródás 4660

décollement nappe lenyírt/lenyíródott takaró 4661

decomposer lebontó (szervezet) 4662

decomposition lebontás (szerves anyagoké) 4663

decompression nyomáscsökkenés 4664

deconvolution dekonvolválás 4665

decorated cave cseppkőbarlang 4666

decorative stone díszítőkő 4667

decrement: ground-water ~ talajvízfogyasztás 4668

decrepitate pattogzik, dekrepitál 4669

decrepitation szétpattogzás, dekrepitálás, dekrepitáció 4670

decussate texture hálós szövet 4671

dedolomite dedolomit 4672

dedolomitisation dedolomitosodás 4673

deep drilling mélyfúrás 4674

deepening: valley ~ völgymélyítés 4675

deep hole mélyfúrás 4676

deep oceanic trench mélytengeri árok 4677

deep-sea trench mélytengeri árok 4678

deep structure mélyszerkezet 4679

deep weathering mélymállás 4680

deep well mélyfúrás 4681

deep-well pump mélyszivattyú 4682

deerite deerit [dírit] 4683

defect (krist) hiba 4684

defect: lattice ~ rácshiba 4685

defect generation hibaképződés 4686

defect of the image (opt) leképezési/képalkotási hiba 4687

defect site (krist) hiányhely, hibahely 4688

deferrization vastalanítás 4689

deficiency of mass tömeghiány 4690

deficit: oxygen ~ oxigénhiány 4691

definition of image képélesség 4692

deflation szélkifúvás, szélerózió, defláció 4693

deflation hollow deflációs mélyedés 4694

deflation residue deflációs maradéktakaró 4695

deflation scar deflációs árok 4696

deflect (fúrás) terel 4697

deflected drilling irányított ferdefúrás 4698

deflecting sub ferdítőátmenet 4699

deflection: angle of ~ eltérítési szög 4700

deflection of well fúrólyukferdeség, fúrólyukelhajlás 4701

deflectometer (fúrás) ferdeségmérő 4702

deflocculation pehelyszétesés, deflokkuláció 4703

deforestation erdőirtás 4704

deform torzít, deformál 4705

deformation alakváltozás, torzulás, deformáció 4706

deformational fabric irányított szövet 4707

deformation modulus összenyomódási modulus 4708

deformation twin nyomási/deformációs iker 4709

degasser gáztalanító 4710

degassing kigázosodás 4711

deglaciation jég visszavonulása 4712

degradation degradáció 4713

degraded degradált 4714

degraded soil degradált talaj 4715

degraded valley felsőszakasz jellegű völgy 4716

degree fok; mérték 4717

degree of aeration (talaj) szellőzöttség 4718

degree of aggregation (talaj) aggregáció mértéke 4719

degree of compaction tömörségi fok 4720

degree of curvature görbületi mérték 4721

degree of disorder rendezetlenségi fok 4722

degree of dissociation disszociációs fok 4723

degree of freedom szabadságfok 4724

degree of hardness keménységi fok 4725

degree of salinity (talaj) sófelhalmozódás mértéke 4726

degree of saturation telítettség mértéke 4727

dehydration dehidrálás 4728

dejection: cone of ~ alluviális törmelékkúp 4729

delafossite delafossit [dölafosszit] 4730

delayed subsidence utósüllyedés 4731

delessite delessit [dölesszit] (chamosit) 4732

delf kőbánya, kőgödör 4733

delineation well lehatároló fúrás 4734

delivery head (hidr) emelőmagasság 4735

dell (geomorf) horpadás, della 4736

dellaite dellait 4737

delorenzite delorenzit (tanteuxenit) 4738

delph kőbánya, kőfejtő 4739

delta delta, deltatorkolat 4740

delta flats deltasíkság 4741

deltafront deltafront 4742

deltaic delta- 4743

delta plain deltasíkság 4744

deltidial plate deltidiális lemez 4745

deltohedron deltoiddodekaéder, deltoidtizenkettős 4746

deltoidal dodecahedron deltoiddodekaéder 4747

deltoid dodecahedron deltoiddodekaéder 4748

deltoidicositetrahedron deltoidikozi-tetraéder 4749

deluge vízözön 4750

Deluge: The ~ a Vízözön 4751

deluvium diluvium 4752

delvauxite delvauxit [delvóit] 4753

delve kimélyülés, medermélyülés 4754

demagnetization lemágnesezés 4755

demagnetize lemágnesez 4756

demand: oxygen ~ oxigénfogyasztás 4757

demand: water ~ vízigény 4758

demantoid demantoid (andradit) 4759

demixing szételegyedés 4760

demoiselle (fr) kősapkás földpiramis 4761

dendrite dendrit 4762

dendrite drainage pattern fa alakú lecsapoló/vízelvezető hálózat 4763

dendritic elágazó, ágasbogas, dendrites 4764

dendrochronolgy dendrokronológia 4765

dendroclimatology dendroklimatológia 4766

dendrogram dendrogram 4767

dendroid faágszerű 4768

denitrification denitrifikáció 4769

dense medium nehézfolyadék 4770

densilog sűrűségszelvény, gamma-gamma-szelvény 4771

densitometer feketedésmérő, denzitométer 4772

density (fiz) sűrűség; (bány) tömörség; tömöttség; (fényk) feketedés, denzitás; (biogeogr) egyedszám 4773

density bottle fajsúlymérő, piknométer 4774

density current sűrűségi áramlás; zagyár 4775

density curve (fényk) feketedési görbe 4776

density function sűrűségfüggvény 4777

density range feketedési tartomány 4778

density wedge feketedésmérő ék 4779

dental fog-, foghoz tartozó, fogászati 4780

dental plate foglemez 4781

dental socket fogmeder 4782

denticle fogacska 4783

denticulation; marginal ~ szegélyfogacskák (ostracodáknál) 4784

dentition fogazat 4785

denudation lepusztulás, denudáció; (geomorf) alacsonyodás 4786

denude lepusztít, denudál 4787

denuded lepusztított, denudált 4788

depauperate fauna elszegényedett fauna 4789

dependent variable függő változó 4790

deplacement (olaj) kiszorítás, kiseprés 4791

depletion (olaj) kimerülés (telepé); (vulk) kiürülés, csökkenés 4792

depletion drive: recovery by ~~ kimerüléses telepművelés 4793

deposit (szed) üledék, lerakódás; telep, lelőhely, előfordulás; depónia; lerak 4794

deposit: channel ~ mederüledék 4795

deposited lerakódott 4796

deposit feeder üledékfaló 4797

deposition felhalmozódás, ülepedés, lerakódás 4798

depositional lerakódási, ülepedési 4799

depositional environment üledékes környezet, üledékképződési környezet 4800

depositional plain feltöltött síkság 4801

depositional sequence (szekv) üledékes szekvencia 4802

depositional system (szekv) üledékes rendszer 4803

depositional trap litológiai csapda 4804

depressed (áll) deprimált 4805

depression (geomorf) süllyedék, bemélyedés; (hidr) leszívás, depresszió 4806

depression: capillary ~ kapilláris/hajszálcsöves süllyedés 4807

depression: cone of ~ leszívási/depressziós tölcsér 4808

depression cone leszívási/depressziós tölcsér 4809

depression head leszívás mértéke 4810

depression spring eróziós forrás, eróziós rétegforrás, depressziós forrás 4811

depression surface leszívási felület 4812

depth of penetration behatolási mélység 4813

depth scale mélységlépték 4814

derasion derázió 4815

derasion valley mart/deráziós völgy 4816

derived áthalmozott 4817

derived data származtatott adatok 4818

derived fossil bemosott/áthalmozott ősmaradvány 4819

derived from (vhonnan) származó 4820

dermal bone bőrcsont 4821

derrick fúrótorony 4822

derrickman kapcsoló(munkás), toronymunkás 4823

derriksite derriksit [derrikszit] 4824

descendence leszármazás 4825

descent esés, hajlás, lejtés 4826

descent: parallel ~ párhuzamos evolúció 4827

descloizite descloizit [dékloázit] 4828

desert sivatag 4829

desert armour deflációs maradéktakaró 4830

desert crust sivatagi máz; deflációs maradéktakaró 4831

desertification elsivatagosodás 4832

desert lacquer sivatagi máz 4833

desert mosaic (deflációs maradéktakaró) 4834

desert pavement sivatagi kéreg; deflációs maradéktakaró 4835

desert rind sivatagi máz 4836

desert patina sivatagi máz 4837

desert rose sivatagi rózsa 4838

desert varnish sivatagi máz 4839

desiccation crack száradási repedés 4840

desilication kovátlanodás 4841

desmine dezmin (sztilbit) 4842

desquamation (elav) gömbhéjas mállás 4843

destinezite destinezit (diadochit) 4844

destructive margin pusztuló lemezszegély 4845

destructive test roncsolásos vizsgálat 4846

detachment fault elnyíródási felület (csak takaró mérettartományban) 4847

detail: planimetric ~s (térk) síkrajz 4848

detection: limit of ~ (spektr) kimutatási határ 4849

detection limit kimutatási határ 4850

detrital törmelékes, törmelék- 4851

detrital cone törmelékkúp 4852

detrital rock törmelékes kőzet 4853

detritus törmelék, hordalék 4854

detritus feeder üledékfaló, detrituszfaló 4855

deuterium deutérium 4856

deuteron deuteron 4857

development (helytelen, magyarországi szóhasználatban: fácies, kifejlődés) 4858

development opening (bány) feltáró vágat 4859

development well termelőfúrás, termelőkút 4860

deviated hole elferdült fúrólyuk 4861

deviation of the vertical függővonal-elhajlás 4862

deviation of well fúrólyukferdeség, fúrólyukelhajlás 4863

devil's finger (belemnitesz 4864

devitrification üvegtelenedés, devitrifikálódás 4865

devitrified üvegtelenedett, devitrifikálódott 4866

Devonian period devon időszak 4867

dewatering víztelenítés; (bány) vízlecsapolás 4868

dewindtite dewindtit 4869

dextral jobbos, dextrális 4870

dextral coiling jobbra csavarodás 4871

dextral fault jobbos/dextrális vető 4872

dextrally coiled jobbracsavarodó 4873

dextro-rotation jobbraforgatás 4874

dextrorotatory jobbracsavarodó, jobbos 4875

diabantite diabantit (klinoklór) 4876

diabase diabáz 4877

diaboleite diaboleit 4878

diaclase elválási hasadék, diaklázis 4879

diachronic diakron 4880

diachronous diakron 4881

diad digír 4882

diadochite diadochit 4883

diadochy (krist) helyettesítés, diadochia 4884

diagenesis diagenezis 4885

diagenetic (ásv szed) diagenetikus, (csak ásv) diagén 4886

diaglyph diaglifa 4887

diagnosis diagnózis 4888

diagonal bedding ferderétegzés, keresztrétegzés 4889

diagram grafikon, diagram 4890

diagram of state állapotdiagram 4891

dial: sun ~ napkorong 4892

dial: miner's ~ bányászkompasz 4893

diallage diallág (diopszid v augit) 4894

diallagite diallágit 4895

diamagnetic diamágneses 4896

diamagnetism diamágnesség 4897

diamantiferous gyémánttartalmú 4898

diamictite diamiktit 4899

diamond gyémánt 4900

diamond: black ~ szén, kőszén 4901

diamond: carbon ~ karbonádó 4902

diamond coring gyémántkoronás magfúrás 4903

diamond drill gyémántfúró 4904

diamondiferous gyémánttartalmú 4905

diamond lattice gyémántrács 4906

diamond lustre gyémántfény 4907

diamond spar korund 4908

diaphorite diaforit 4909

diaphragm fényrekesz, blende, diafragma 4910

diaphragm: aperture ~ fényrekesz 4911

diaphthoresis diaftorézis 4912

diaphthorite diaftorit 4913

diapir diapír 4914

diapiric fold diapírredő, diapír 4915

diapsid két halántékablakú, diapszid; diapszida (fn) 4916

diaspore diaszpor 4917

diastem diasztéma 4918

diastrophic diasztrofikus 4919

diastrophism diasztrofizmus 4920

diatexis diatexis 4921

diatom diatoma 4922

diatomaceous diatoma-, diatomás 4923

diatomaceous earth kovaföld, diatomaföld 4924

diatomaceous shale diatomapala 4925

diatomic kétatomos 4926

diatomite diatomit 4927

diatom ooze diatomás iszap 4928

diatreme gázkitörés csatornája, diatréma 4929

dibranchiates kétkopoltyúsok (Dibranchia) 4930

dichotomous villás, kétágú 4931

dichotomous branching villás/dicho-tomikus elágazás 4932

dichotomous key határozókulcs 4933

dichotomy (növ) kettéágazás, villás elágazás, dichotómia 4934

dichroic dikroós 4935

dichroism dikroizmus, (kétszínű) pleokroizmus 4936

dichroite dikroit (cordierit) 4937

dichromate dikromát 4938

dichroscope dikroszkóp 4939

dickinsonite dickinsonit [dikinszonit] 4940

dickite dickit [dikit] 4941

diclinous (növ) egyivarú 4942

dicot (fn) kétszikű 4943

dicotyledon (fn) kétszikű 4944

dicotyledonous (mn) kétszikű 4945

dicyclic diciklikus 4946

didymolite didimolit (plagioklász) 4947

dieder kétlapú forma, diéder 4948

Dienerian stage dieneri emelet 4949

die off tömegesen elhal, kihal 4950

die out kioltódik (pl. törés a csapása mentén) 4951

die out downward lefelé elvégződik (vető) 4952

die out upward felfelé elvégződik (vető) 4953

dietzeite dietzeit [díceit] 4954

differential erosion válogató/differenciális erózió 4955

differential thermal analysis differenciális termikus elemzés 4956

differential weathering eltérő mállás 4957

differentiate differenciátum 4958

differentiated differenciálódott 4959

differentiation: magmatic ~ magmás szétkülönülés/differenciáció 4960

diffraction (fény)elhajlás, diffrakció 4961

diffraction angle elhajlási szög 4962

diffraction grating elhajlási/diffrakciós rács 4963

diffraction image elhajlási/diffrakciós kép 4964

diffraction spectrum rácsszínkép 4965

diffractogram diffraktogram 4966

diffractometer diffraktométer 4967

diffractometer trace diffraktométergörbe 4968

diffuse spectral line életlen színképvonal 4969

diffusion of vacancies lyukdiffúzió 4970

digenite digenit 4971

digestion (biol) emésztés; (kém) digerálás 4972

digestive system emésztőrendszer 4973

digger aranyásó 4974

digitation takarópikkely, digitáció 4975

digitigrade mammals ujjon-járók (Digitigrada) 4976

digonal digonális 4977

digyre digír 4978

dihedral diéderes 4979

dihedral angle lapszög, diéderszög 4980

dihedron kétlapú alak, diéder 4981

dihedron: sphenoidal ~ szfenoid 4982

dihexagonal dihexagonális 4983

dihydrite dihidrit (pszeudomalachit) 4984

dike (US) telér; töltés, gát 4985

dikelet (kisméretű) telér 4986

dilatant táguló 4987

dillnite dillnit (zunyit) 4988

dilute hígít 4989

dilute solution híg oldat 4990

dilution hígítás, hígulás 4991

diluvial diluviális 4992

Diluvium (pleisztocén) 4993

dimensional plan (térk) kótás projekció 4994

dimictite diamiktit 4995

dimorphic (ásv) dimorf; (növ) kétalakú, felemás, kétféle 4996

dimorphism (ásv) dimorfizmus; (növ) kétalakúság, dimorfizmus 4997

dimorphite dimorfit 4998

dimorphous (ásv) dimorf; (növ) kétalakú, felemás, kétféle 4999

dimple spring medenceforrás 5000

dimyarians kétzáróizmúak, kétizompárosak (Dimyaria) 5001

Dinantian stage dinanti emelet 5002

dinoflagellate dinoflagelláta 5003

dinosaur dinoszaurusz 5004

dioctahedral dioktaéderes 5005

dioecious kétlaki 5006

diopside diopszid 5007

dioptase dioptáz 5008

diorite diorit 5009

diorthogroup diortocsoport 5010

dip dőlés 5011

dip: angle of ~ dőlésszög 5012

dip: line of ~ dőlésirány, dőlésvonal 5013

dip: magnetic ~ mágneses lehajlás, inklináció 5014

dip: to the ~ dőlésben, dőlés mentén 5015

dip correction dőléshelyesbítés, dőléskorrekció 5016

dip equator mágneses egyenlítő 5017

dip face (dőlésben lefelé haladó frontfejtés) 5018

dip fault tiszta normál vető 5019

dip heading ereszke (telepben) 5020

diphyletic difiletikus 5021

dip logging rétegdőlésmérés, rétegdőlés-szelvényezés 5022

diploid diploid, diakiszdodekaéder 5023

dipmeter dőlésmérő (szonda) 5024

dipolar bipoláris 5025

dipole dipólus 5026

dipole moment dipólmomentum 5027

dipping compass dőlésmérő, klinométer 5028

dipping heading ereszke 5029

dipping objective immerziós objektív 5030

dipping refractometer bemártós refraktométer 5031

dip slip tiszta normál lecsúszás 5032

dip-slip fault dőlésvető, dőlésmenti vető 5033

dip working dőlésirányú művelés/fejtés 5034

dipyramid bipiramis 5035

dipyramidal bipiramisos 5036

dipyre dipir (szkapolit) 5037

dipyrite pirrhotin 5038

direct circulation jobböblítés, egyenes öblítés 5039

direct current egyenáram 5040

directed pressure irányított nyomás 5041

direct illumination közvetlen megvilágítás 5042

directional drilling irányított ferdefúrás 5043

directional survey fúrólyukferdeség-mérés 5044

direction of dip dőlésirány 5045

direction of the wind szélirány 5046

dirt meddő 5047

dirt band meddőcsík, meddőbeágyazás, közkő (szénben) 5048

disaggregation dezaggregálódás, dezaggregálás, aprózódás 5049

disappearing stream búvópatak 5050

disc: sun ~ napkorong 5051

disc bit tárcsás fúró 5052

discharge kibocsátás, emisszió; (spektr) kisülés; vízhozam, vízszállítás; üledékhozam 5053

discharge: arc ~ ívkisülés 5054

discharge: bankfull ~ mederkitöltő vízhozam 5055

discharge: base ~ alapvízhozam 5056

discharge: edge ~ peremkisülés 5057

discharge: water ~ vízhozam 5058

discharge capacity (víz)átbocsátó képesség 5059

discharge fluctuation vízhozam-ingadozás 5060

discharge gap szikraköz, ívköz 5061

discharge measurement vízhozammérés 5062

discipline tudományág 5063

discoidal korongalakú 5064

discoloration elszíneződés 5065

disconformable bedding egyenlőtlen település 5066

disconformity diszkonformitás 5067

discontinuity (törés)felület, diszkontinuitás 5068

discontinuous szakadásos, nem folytonos 5069

discontinuous sequence nem folytonos összlet 5070

discordance diszkordancia 5071

discordance: angular ~ szögdiszkordancia 5072

discordant diszkordáns 5073

discordant ages diszkordáns korok 5074

discordant coastline diszkordáns partvonal 5075

discordant dyke haránttelér 5076

discovering probability találati valószínűség 5077

discovery (bány) lelet 5078

discovery well felfedező fúrás 5079

disc test brazíliai nyomókísérlet/nyomópróba 5080

disdodecahedron diszdodekaéder, diakiszdodekaéder 5081

disequilibrium: in ~ nemegyensúlyi (rendszer) 5082

dish (tekt) tál 5083

dish: petri ~ petricsésze 5084

disharmonic fold diszharmonikus redő 5085

dish structure tálszerkezet 5086

disintegration aprózódás; (talaj) szétesés 5087

5088

disk planimeter korongos planiméter 5089

disk-shaped korongalakú 5090

dislocation (krist) diszlokáció; elmozdulás 5091

dismembered drainage megszakított vízhálózat 5092

dismicrite diszmikrit 5093

dispersal elterjedés, szétterjedés 5094

dispersion (opt) szórás, színszórás, szóródás, diszperzió; (kém) diszpergálás; (kém) diszperzió, diszperz rendszer; (krist) diszperzió; (stat) szóródás, diszperzió 5095

dispersion: angular ~ szögdiszperzió 5096

disphenoid diszfenoid 5097

disphenoidal diszfenoidos 5098

disphotic zone diszfotikus zóna, derengés öve (tengerben) 5099

displacement (tekt) eltolódás, elmozdulás, elcsúszás; vízkiszorítás; (olaj) kiszorítás, kiseprés, kihajtás 5100

displacement: colour ~ színeltolódás 5101

displacement: oil ~ kihajtás 5102

displacement: phase ~ fáziseltolódás 5103

displacement efficiency kiszorítási hatásfok/tényező 5104

displacing fluid (olaj) kiszorító közeg 5105

disposal well nyelőkút 5106

dissected (geomorf) tagolt, szabdalt 5107

dissected leave szeldelt levél 5108

dissection (geomorf) feltagolódás, felszabdalódás 5109

disseminated hintett 5110

dissepiment disszepimentum 5111

dissociation disszociáció 5112

dissolution oldás, feloldás, kioldás, oldódás 5113

dissolve old, felold, oldódik, feloldódik 5114

dissolved gas oldott gáz 5115

dissolved-gas drive oldottgázkihajtás 5116

dissolved load oldott hordalék 5117

dissolved solids oldott hordalék 5118

distal disztális, központtól távoleső 5119

disthene disztén, cianit 5120

distil desztillál 5121

distillate párlat, desztillátum 5122

distillation lepárlás, desztilláció 5123

distilled water desztillált víz 5124

distinct rib (ősl) erős borda 5125

distortion (opt) torzítás; (térk) torzulás 5126

distributary mellékág 5127

distribution elterjedés (térbeli, időbeli); (kém) megoszlás; (val) eloszlás, megoszlás 5128

distribution equilibrium megoszlási egyensúly 5129

distribution grading eloszló gradáció 5130

district: mining ~ bányavidék 5131

disturbance: lattice ~ rácshiba 5132

disturbed zavart, vetős 5133

disturbed sample zavart minta 5134

disturbed site (krist) hibahely 5135

disused quarry felhagyott kőfejtő 5136

disymmetric diszimmetrikus 5137

ditch (térk) árok 5138

ditetragonal ditetragonális 5139

ditrigonal ditrigonális 5140

ditrigonal-scalenohedral class ditrigonális szkalenoéderes osztály 5141

ditroite ditróit 5142

diurnal nappali; napi 5143

diurnal range (napi árapály magassága) 5144

diurnal tide egésznapos árapály (naponta egyszer) 5145

diverge szétágazik, eltér, divergál 5146

divergence szétkülönülés; adaptív radiáció; divergencia 5147

divergence: angle of ~ eltérési szög 5148

divergence: zone of ~ széthúzásos zóna 5149

divergent széttartó, eltérő, divergens 5150

divergent lens szórólencse 5151

divergent juncture széttartó/távolodó lemezszegély 5152

diversification diverzifikáció 5153

diversity alakgazdagság, sokféleség, diverzitás 5154

divide vízválasztó 5155

divide oszt; osztódik 5156

divide by sg oszt vmivel 5157

divide: ground-water ~ mélységi vízválasztó 5158

divided circle beállító kör 5159

dividend osztandó 5160

diviner (varázsvesszővel vizet kereső személy) 5161

divining (varázsvesszős vízkeresés) 5162

divining rod varázsvessző 5163

divisible osztható 5164

division (mat) osztás; (áll, tax) tagozat; határfelület; (biol) osztódás 5165

division: circle ~ körosztás 5166

divisor osztó 5167

dixenite dixenit 5168

djalmaite djalmait (uránmikrolit) 5169

djurleite djurleit 5170

dodecahedral dodekaéderes 5171

dodecahedron dodekaéder 5172

dodecant dodekáns 5173

dofemic dofémikus 5174

dog cockle mandulakagyló (Glycymeris glycymeris) 5175

dogger (vaskarbonát gumók a yorkshire-i jurában) 5176

Dogger dogger 5177

dog leg (fúró)lyukkönyök, kutyaláb 5178

dogtooth spar farkasfog, farkasfogas kalcit (hegyes szkalenoéderek) 5179

dog whelk varsacsiga (Nassaria) 5180

dohyaline dohialin 5181

dolarenaceous dolarenites 5182

dolarenite dolarenit 5183

doldrums (egyenlítői szélcsendes öv) 5184

dolerite dolerit 5185

doleritic dolerites 5186

dolerophanite dolerofánit 5187

doline töbör, dolina 5188

dolocast (dolomitkristály lenyomata) 5189

doloclast doloklaszt 5190

dololithite dololitit 5191

dololutite dololutit 5192

dolomicrite dolomikrit 5193

dolomilith dolomit(kőzet) 5194

dolomite dolomit 5195

dolomite limestone dolomitos mészkő 5196

dolomite mudstone dolomikrit 5197

dolomite rock dolomit(kőzet) 5198

dolomith dolomit(kőzet) 5199

dolomitic dolomit-, dolomitos 5200

dolomitic marble dolomitmárvány 5201

dolomitic mottling foltos dolomitosodás 5202

dolomitite dolomit(kőzet), dolomitit 5203

dolomitisation dolomitosodás 5204

dolomitized dolomitosodott 5205

dolomization dolomitosodás 5206

doloresite doloresit [dolórezit] 5207

dolorock dolomit (kőzet) 5208

dolorudite dolorudit 5209

dolosiltite dolaleurolit 5210

dolosparite dolopátit 5211

dolostone dolomit(kőzet), dolomitit 5212

domain (krist) tartomány, domén 5213

domain: angular ~ szögtartomány 5214

domain: plain ~ síkbeli tartomány 5215

domatic dómás 5216

domatic class dómás osztály 5217

dome (tekt) boltozat; (krist) dóma; (barl) kürtő, vakkürtő 5218

dome: lava ~ lávakupola, lávadóm 5219

domepit (US barl) kürtő 5220

Domerian substage doméri alemelet 5221

domeykite domeykit [domejkit] 5222

domite domit 5223

door shells orsócsigák (Clausilidae) 5224

dopplerite dopplerit 5225

dormant volcano szunnyadó vulkán 5226

dorsal háti, hátoldali, dorzális 5227

dosage dózis 5228

dotted line szaggatott/pontozott vonal; (térk) pontsor 5229

double bond (kém) kettős kötés 5230

double core barrel kettős magcső 5231

double-polished section kétoldalán polírozott csiszolat 5232

double reflection kettős reflexió 5233

double-refracting spar kettőző pát, kettőspát, izlandi pát 5234

double refraction kettőstörés 5235

double stand (fúrás) kettős csőrakat 5236

double star kettőscsillag 5237

double-void kettős hiányhely, hiányhelypár 5238

doublet vonalpár, dublett (röntgenszínképben) 5239

doublet resolution dublett-feloldás 5240

doubly primitive lattice kétszer primitív rács 5241

douglasite douglasit [dagleszit] 5242

dousing (varázsvesszős vízkeresés) 5243

downcutting bevágódás 5244

down-dip dőlésirányban 5245

downfaulted (tekt) levetett 5246

downhole equipment kútszerkezet, kútkiképzés 5247

downhole gage lyukbőségmérő 5248

downhole motor talpi fúrómotor 5249

downlap (szekv) lelapolódás, downlap [daunlep] 5250

down-the-hole equipment kútszerkezet, kútkiképzés 5251

downstream folyásirány(ban), folyás mentén (lefelé), ár mentében 5252

downthrow side (vető) lefelé elmozduló oldala ((mélyrögé oldal) 5253

Downtonian series downtoni sorozat 5254

downwarp (törés nélküli lesüllyedés) 5255

downwearing (of slope) (lejtő)alacsonyodás 5256

dowser (varázsvesszővel vizet kereső személy) 5257

dowser varázsvessző 5258

dowsing (varázsvesszős vízkeresés) 5259

dowsing rod varázsvessző 5260

drag (tekt) elvonszolódás; (hidr) áramlási ellenállás, közegellenállás 5261

drag fold vonszolt/vonszolódási redő 5262

drag force elragadó/hordalékmozgató erő 5263

drag mark (szed) vonszolódási/vonszolási nyom 5264

drain alagcső, dréncső; szivárgó 5265

drain: filter ~ szűrőágyazat 5266

drain adit altáró 5267

drainage vízhálózat; (geomorf) lefolyás; (bány) vízlecsapolás 5268

drainage: annular ~ gyűrűs vízhálózat 5269

drainage: barbed ~ fésűs vízhálózat 5270

drainage: water ~ víztelenítés 5271

drainage area vízgyűjtő (terület); (hidr) megcsapolási terület, kútmegcsapolási körzet 5272

drainage blanket szűrőágyazat 5273

drainage density vízhálózat-sűrűség 5274

drainage divide vízválasztó 5275

drainage network vízrendszer, vízhálózat 5276

drainage pattern vízhálózat(típus) 5277

drainage radius kút hatósugara 5278

drainage system vízrendszer, vízgyűjtő rendszer, alagcsőrendszer 5279

drainage well megcsapoló kút 5280

drainage working víztelenítő vágat 5281

drained area alagcsövezett terület 5282

drain hole gyökérfúrás 5283

draining channel szivárgó 5284

drainless area lefolyástalan terület 5285

drain pipe alagcső, dréncső 5286

drain well nyelőkút 5287

drape: mud ~ (szed) iszaphártya 5288

drape fold települt redő 5289

drapery cseppkőfüggöny, cseppkőzászló 5290

dravite drávit 5291

drawdown leszívás; (bány) vízszintsüllyesztés 5292

drawdown cone leszívási/depressziós tölcsér 5293

draw off rabol, visszanyer (biztosítást), kirabol (vágatot) 5294

draw roof fedüréteg 5295

drawn to scale (térk) mérethelyes 5296

draw work (fúrás) emelőmű 5297

dredge kotró, kotróhajó; kotor 5298

dredger kotró 5299

dredging kotrás 5300

Dreikanter , dreikanter (ném) éleskavics, dreikanter 5301

Dresbachian stage dresbachi emelet 5302

dressing dúsítás 5303

dressing: ore ~ ércdúsítás, ércelőkészítés 5304

dressing plant előkészítőmű, dúsítómű 5305

drewite drewit, aragonittű-iszap 5306

drift uszadékfa; hordalék; sodorvonal; vágat, ereszke 5307

drift: continental ~ kontinensvándorlás 5308

drift: ice ~ jégtábla 5309

drift face vágathomlok, vájvég 5310

drift gallery táró 5311

drift ice zajló jég 5312

drift indicator (fúrás) ferdeségmérő 5313

drifting vágathajtás 5314

drifting: beach ~ partvándorlás 5315

drifting: continental ~ kontinensvándorlás 5316

drifting shipworm uszadékfaféreg (Teredo megotara) 5317

drift line sodorvonal 5318

driftmeter fúrólyuk-ferdeségmérő 5319

drift mining táróbányászat 5320

Drift period jégkorszak, pleisztocén 5321

drift plain morénasíkság 5322

drift sands futóhomok; folyós homok, úszóhomok 5323

drift terrace folyóterasz 5324

drift-wood uszadékfa 5325

drill fúr; fúró(gép) 5326

drill: auger ~ földfúró 5327

drillability fúrhatóság 5328

drillable fúrható 5329

drill bit fúrófej 5330

drill carriage fúrókocsi 5331

drill collar súlyosbító; fúrógallér 5332

drill collar string súlyosbítóoszlop 5333

drill core (fúró)mag 5334

drilled well fúrt kút 5335

driller's assistant fúrási segédmunkás 5336

drill hole fúrólyuk; furat 5337

drill in átfúr (tárolókőzetet) 5338

drilling fúrás (a folyamat) 5339

drilling: cable ~ kötélfúrás 5340

drilling: churn ~ kötélfúrás 5341

drilling: gas ~ légöblítéses fúrás 5342

drilling assembly fúrószerszám 5343

drilling barge fúróbárka 5344

drilling bit fúrókorona, fúró 5345

drilling chips furadék 5346

drilling crew fúróbrigád 5347

drilling equipment fúróberendezés 5348

drilling foreman főfúrómester 5349

drilling journal/record fúrónapló, fúrási napi jelentés 5350

drilling jumbo fúrókocsi 5351

drilling line fúrókötél 5352

drilling mast fúróárboc 5353

drilling mud iszap, öblítőiszap, fúróiszap, öblítőfolyadék 5354

drilling party fúróbrigád 5355

drilling pipe fúrószár 5356

drilling reamer bővítőfúró 5357

drilling rig fúróberendezés; (bány) fúrókocsi, fúrószán 5358

drilling rod(s) fúrórudazat 5359

drilling ship fúróhajó 5360

drilling site fúrópont, fúráspont 5361

drilling stem fúrószár 5362

drilling tool fúrószerszám 5363

drilling vessel fúróhajó 5364

drillman fúrómunkás, fúrós 5365

drillometer (fúrás) terhelésmérő 5366

drill pipe fúrószár, fúrócső, fúrórúd 5367

drill pipe stand fúrócsőrakat, fúrócsőszakasz 5368

drill pipe string fúrószár 5369

drillpipe tally fúrócsőkönyv 5370

drill rod fúrórúd 5371

drill stem fúrószár 5372

drill string fúrórudazat, fúrócsőoszlop 5373

drip curtain cseppkőfüggöny 5374

dripstone cseppkő 5375

dripstone column cseppkőoszlop 5376

dripstone curtain cseppkőfüggöny 5377

drive (olaj) kihajtás, kiszorítás, kiseprés 5378

drive: capillary ~ kapilláris kiszorítás 5379

drive: gas-cap ~ sapkagázkihajtás 5380

drive: top ~ forgató öblítőfej 5381

drive: water ~ vízkihajtás 5382

driven well vert kút, csőkút 5383

drivewell csőkút, vert kút 5384

drop impact (vízcseppek ütőhatása) 5385

dropping funnel (kém) csepegtető tölcsér 5386

dropstone cseppkő; állócseppkő, sztalagmit 5387

drowned coast elöntött/elmerült part 5388

drowned spring rejtett forrás 5389

drowned valley elöntött völgy 5390

drum drumlin 5391

drumlin drumlin 5392

druse drúza; drúzás 5393

drusy drúza-, drúzás 5394

drusy cement drúzás cement 5395

dryas (pl dryades magcsákó (Dryas octopetala) 5396

Dryas phase dryas fázis 5397

dry-bone ore (smithsonit) 5398

dry delta (alluviális) hordalékkúp, szárazdelta 5399

dry deposition száraz ülepedés 5400

dry drilling száraz fúrás, öblítés nélküli fúrás 5401

dry gas száraz/sovány gáz; szárított gáz 5402

dry hole száraz/meddő fúrólyuk 5403

dry valley szárazvölgy 5404

dry weight szárazsúly 5405

dry well száraz/meddő fúrólyuk 5406

dual well completion kettős kútkiképzés 5407

ductile képlékeny; hajlítható; nyújtható 5408

ductile fracture duktilis törés 5409

dufrenite dufrenit [düfrénit] 5410

dufrenoysite dufrenoysit [düfrénoazit] 5411

duftite duftit 5412

dug well aknakút, ásott kút 5413

dumontite dumontit [dümontit] 5414

dumortierite dumortierit [dümortyiéit] 5415

dump hányó, meddőhányó, gorc, depónia 5416

dump bailer cementezőkanál 5417

dundasite dundasit 5418

dune bucka, dűne 5419

dune: barchan ~ barkán 5420

dune bedded keresztrétegzett (nagyméretű) 5421

dune bedding (nagyméretű) keresztrétegzés 5422

dune field buckamező 5423

dune rock eolianit 5424

dune sand futóhomok 5425

dunite dunit 5426

duplex duplex 5427

durability (bány) állékonyság; (mérn) időállóság 5428

durangite durangit 5430

Durangoan stage durangoi emelet 5431

durbachite durbachit 5432

duricrust kéreg (talajban) 5433

durite durit 5434

duroclarite duroklárit 5435

dussertite dussertit 5436

dust cloud (vulk) kitörési felhő 5437

dust tuff portufa 5438

dust wall porfüggöny 5439

duttonite duttonit [datonit] 5440

duxite duxit 5441

dwarf fauna törpefauna 5442

dwarfism törpenövés 5443

dwindling away kiékülés 5444

dyakis-dodecahedral diakiszdodekaéderes 5445

dyakis dodecahedron diakiszdodekaéder 5446

Dyassic period perm időszak 5447

dye murex tüskés bíborcsiga (Murex brandaris) 5448

dye shells bíborcsigák (Drupidae, Purpuridae) 5449

dyke (GB) telér; töltés, gát 5450

dyke: clastic ~ homokkőtelér, konglomerátumtelér 5451

dyke rock telérkőzet 5452

dyke swarm telérraj 5453

dynamic metamorphism dinamometamorfózis 5454

dynamometamorphism dinamometamorfózis 5455

dynamo theory dinamóelmélet 5456

dynamothermal metamorphism dinamotermális metamorfózis 5457

dypingite dypingit [dipingit] 5458

dysaerobic diszaerób 5459

dysanalyte diszanalit (perovszkit) 5460

dyscrasite diszkrazit 5461

dyscrystalline mikrokristályos 5462

dysluite diszluit (spinell) 5463

dysodile dizodil, diszodil 5464

dysprosium diszprózium 5465

dystome spar datolit 5466

dystrophic lake disztrofikus tó 5467

dzhezkazganite dzsezkazganit 5468