Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

E

E

eagle-stone csörgőkő 5469

eagre dagályhullám (tölcsértorkolatban) 5470

eakerite eakerit [íkerit] 5471

ear: sea ~s tengeri fülcsigák (Haliotidae) 5472

eardleyite eardleyit [ördliit] (takovit) 5473

earlandite earlandit [irlandit] 5474

Earth Föld 5475

earth föld, agyag 5476

earth: black ~ feketeföld, csernozjom 5477

earth: bleaching ~ bentonit, fullerföld, kallóföld, csapóföld 5478

earth: brown ~ barna erdei talaj 5479

earth: colouring ~ földfesték, festékföld 5480

earth: foaming ~ afrit 5481

earth colour földfesték 5482

earth current földáram, tellurikus áram 5483

earthenware agyagedény, cserépáru, kőedény, fajansz 5484

earth-fill dam földgát 5485

earth flow talajfolyás 5486

earth foam afrit 5487

earth metal földfém 5488

earth model földmodell 5489

earth-moist földnedves 5490

earth pillar földpiramis 5491

earth pressure földnyomás 5492

earth pyramid földpiramis 5493

earthquake földrengés 5494

earthquake prediction földrengés-előrejelzés 5495

earthquake record szeizmogram 5496

earthquake-resistant földrengésálló 5497

earth sciences földtudományok 5498

earth tide földárapály 5499

earth wax földiviasz, ozokerit 5500

earthworks földművek 5501

earthworm földigiliszta 5502

earthy földes 5503

earthy calamine (hidrocinkit) 5504

earthy cobalt (aszbolán) 5505

eastonite eastonit [ísztonit] 5506

ebb apály 5507

ebb creek apálymeder 5508

ebb current apályáramlás 5509

ebbing and flowing spring időszakos forrás 5510

ebb tide apály 5511

eccentric spudding bit (fúrás) ferdítővéső 5512

ecdemite ekdemit 5513

echelon kulissza, lépcső 5514

echelon: en ~ kulisszás, kulisszaszerű 5515

echinate tüskés 5516

echinoderm tüskésbőrű, echinodermata 5517

echinoderms tüskésbőrűek (Echinodermata) 5518

echinoid tengeri sün, echinoidea 5519

echinoids tengeri sünök, tengerisünök (Echinoidea) 5520

eckermannite eckermannit [ekkermannit] 5521

eclipse fogyatkozás (égitesté) 5522

eclipse: solar ~ napfogyatkozás 5523

ecliptic ekliptika 5524

eclogite eklogit 5525

eclogite facies eklogitfácies 5526

eclogitic eklogit-, eklogitos 5527

ecology környezettan, ökológia 5528

economic geology teleptan 5529

economics of geological prospecting gazdaságföldtan 5530

ecosphere ökoszféra 5531

ecostratigraphy ökosztratigráfia 5532

ecosystem ökoszisztéma 5533

ecotype ökotípus 5534

écoulement (fr) tektonikus csuszamlás 5535

ecozone ökozóna 5536

ectoderm ektoderma 5537

edaphon edafon 5538

edaphology edafológia 5539

eddy forgó, örvény; limány; forgószél 5540

eddy mill örvényüst 5541

edenite edenit 5542

edge él, szél; (geomorf) perem; (krist) él 5543

edge dislocation éldiszlokáció 5544

edge drive peremi kiszorítás 5545

edge energy (krist) élenergia 5546

edge matching (térk) (lapszéli) csatlakoztatás 5547

edgestone járdaszegélykő 5548

edge tie csatlakoztatás (térképszelvények között) 5549

edge water (olaj) szegélyvíz 5550

edifice: volcanic ~ vulkáni felépítmény 5551

edingtonite edingtonit 5552

effective grain size (mérn) mértékadó szemcsenagyság 5553

effective head hasznos esés (vízé) 5554

effective pore volume (olaj) hasznos kőzettérfogat 5555

effective porosity effektív/hasznos porozitás 5556

effective well radius depressziós sugár, kúthatósugár 5557

efficiency (fiz) hatásfok 5558

efficiency of stream folyó munkavégző képessége 5559

efflorescence (ásv) kivirágzás 5560

efflorescence: salt ~ sókivirágzás 5561

effluent lefolyás, levezető vízfolyás, kifolyás 5562

effluent seepage felszínre szivárgó víz 5563

Egerian stage egri emelet 5564

egg pete, petesejt, ikra, tojás 5565

Eggenburgian stage eggenburgi emelet 5566

egg stone oolit 5567

egg-urchins színsünök (Echinidae) 5568

eglestonite eglestonit [eglsztonit] 5569

Eifelian stage eifeli emelet 5570

Einkanter , einkanter (ném) éleskavics (egy oldalú, ill. élű) 5571

einsteinium einsteinium 5572

eitelite eitelit 5573

ejecta (pl) piroklasztikum 5574

ejectamenta (pl) piroklasztikum 5575

ejecting kompresszorozás 5576

ekanite ekanit 5577

ekdemite ekdemit 5578

eklogite eklogit 5579

elastic deformation rugalmas alakváltozás 5580

elaterite elaterit 5581

elbaite elbait 5582

elbow of capture lefejeződés-könyök 5583

elbow twin térdiker 5584

electrode spacing (geof) szondahossz 5585

electron microprobe elektronmikroszonda 5586

electron microscope elektronmikroszkóp 5587

electron probe elektronmikroszonda 5588

electrum elektrum (aranyásvány); (elav) borostyánkő 5589

elektron (elav) borostyánkő 5590

elektrum elektrum (aranyásvány); (elav) borostyánkő 5591

element elem 5592

elementary elemi 5593

elementary carbon elemi szén 5594

elementary cell elemi cella 5595

elementary mass tömegpont 5596

eleolite eleolit (nefelin) 5597

eleolite syenite eleolitszienit 5598

elephant tusk shells ásólábúak (Scaphopoda) 5599

eleutherozoans nyeletlen tüskésbőrűek (Eleutherozoa, Echinozoa) 5600

elevated bed függőmeder 5601

elevated channel függőmedrű csatorna 5602

elevation (geod) magasság 5603

elevation: angle of ~ magassági/emelkedési szög 5604

elevation: capillary ~ kapilláris emelés/emelkedés 5605

elevation height etázsvastagság, etázsmagasság 5606

elevation number (geod) kóta 5607

elevator (bány) szállítószék, elevátor, felvonó 5608

ellipsoid ellipszoid 5609

ellipsoid: index ~ indikatrix 5610

ellipsoid of revolution forgási ellipszoid 5611

ellipsoid of rotation forgási ellipszoid 5612

elliptic elliptikus 5613

elliptically polarized light elliptikusan polarizált fény 5614

elliptical polarization elliptikus polarizáció 5615

ellipticity lapultság 5616

ellsworthite ellsworthit (uránpiroklór) 5617

elongation (meg)nyúlás 5618

elongation: sign of ~ főzónajelleg 5619

elpasolite elpasolit [elpazolit] 5620

elpidite elpidit 5621

Elsterian stage elsteri emelet 5622

elution (kém) kimosás (csapadéké); eluálás 5623

elutriation method iszapolásos elemzés 5624

eluvial eluviális 5625

eluvial horizon kimosódási/eluviális szint 5626

eluviation eluviációs folyamat 5627

eluvium eluvium 5628

elyite elyit [eliit] 5629

embankment: continental ~ kontinentális talapzat 5630

embayment öböl, öblözet, beöblösödés 5631

embed beágyaz 5632

embedded (in) beágyazott, beágyazódott; beágyazva (vmibe) 5633

embedding medium beágyazó közeg 5634

embolite embolit (klorargirit v brómargirit) 5635

embossed rock vásottszikla 5636

embreyite embreyit 5637

embryo (áll) embrió; (növ) csíra 5638

embryonic embrionális 5639

emerald smaragd (berill) 5640

emerged bog felláp 5641

emerged shoreline abráziós színlő 5642

emergence (bővízű karsztforrás) 5643

emergence: angle of ~ (opt) kilépési szög 5644

emergent coast kiemelt part 5645

emergent shoreline abráziós színlő 5646

emery (természetes) csiszolópor 5647

emery powder csiszolópor 5648

Emilian stage emiliai emelet 5649

emission kibocsájtás, emisszió 5650

emission: gas ~ gázkiválás, kigázolgás 5651

emission angle (opt) kilépési szög 5652

emission spectrum emissziós színkép 5653

emit kibocsát, kisugároz 5654

emmonsite emmonsit [emmonszit] 5655

empirical tapasztalati, empirikus 5656

empirical formula tapasztalati képlet 5657

empirical mean empirikus középérték 5658

emplectite emplektit 5659

empressite empressit [empresszit] 5660

Emsian stage emsi emelet 5661

enalite enalit (uranotórit) 5662

enantiomorph (fn) enantiomorf 5663

enantiomorphic (mn) enantiomorf 5664

enantiomorphism enantiomorfia 5665

enantiomorphous (mn) enantiomorf 5666

enantiomorphy enantiomorfia 5667

enantiotropy enantiotrópia 5668

enargite enargit 5669

en cabochon gömbölyűre csiszolt (cabochon) 5670

en cabochon cut cabochoncsiszolás 5671

enclosing rock mellékkőzet, kísérő kőzet 5672

encrinal limestone krinoideás mészkő 5673

encrinital krinoideás 5674

encrinite krinoideás mészkő, encrinit 5675

encrinitic limestone krinoideás mészkő, krinoidit 5676

encrustation bekérgezés, bekérgeződés 5677

encrusting bekérgező 5678

endellionite endellionit (bournonit) 5679

endemic bennszülött, helyi, endemikus; (növ) őslakó, őshonos, bennszülött 5680

endlichite endlichit (vanadinit) 5681

end-member szélső tag 5682

end moraine végmoréna, homlokmoréna 5683

endobiontic endobionta 5684

endocast kőbél 5685

endoderm endoderma 5686

endodermis endodermisz 5687

endogenetic endogén 5688

endogenic endogén 5689

endogenous endogén 5690

endoglyph endoglifa 5691

endolistostrome endolisztosztróma 5692

endorheic basin/lake lefolyástalan medence/tó 5693

endorheic drainage lefolyástalan terület 5694

endoskarn endoszkarn 5695

endoskeletal belsővázas 5696

endoskeleton belső váz 5697

endosphere endoszféra 5698

endothermic reaction endoterm reakció 5699

Endrumpf , endrumpf (ném) végső tönk 5700

en echelon kulisszás, kulisszaszerű 5701

en echelon folds kulisszaszerűen elhelyezett redők, kulisszás redők 5702

Eneolithic rézkor 5703

engineering: reservoir ~ rezervoármechanika 5704

engineering: soil ~ geotechnika 5705

engineering geology műszaki földtan, mérnökgeológia 5706

engineering seismology mérnökszeizmológia 5707

englacial moraine belsőmoréna 5708

engobe angob 5709

engulfment víznyelő, nyelő 5710

enhanced: tectonically ~ (szekv) tektonikusan fölerősített 5711

enhanced oil recovery kőolajkihozatal-növelő eljárás, kőolajkihozatal-fokozó eljárás 5712

enhancement emelés, növelés, fokozás 5713

enigmatite enigmatit 5714

enlarging bit bővítőfúró 5715

enriched in volatiles illódús 5716

enrichment (fel)dúsulás 5717

enstatite ensztatit 5718

enter the lattice (krist) beépül/belép a rácsba 5719

enthalpy entalpia, hőtartalom 5720

entire fossil teljes/ép ősmaradvány 5721

entire pallial line ép köpenyvonal 5722

entrance pupil (opt) belépő nyílás/pupilla 5723

entrenched bevésődött 5724

entrenched meander átöröklött meander 5725

entrenched valley beárkolódott völgy 5726

entry torkolat; vágat 5727

entry: water ~ vízbeáramlás 5728

envelope köpeny, burok 5729

envelope: micrite ~ mikritburok, mikritkéreg, mikritbevonat 5730

envelope curve burkológörbe 5731

envelope of a flame lángköpeny 5732

envelope series buroksorozat 5733

enveloping surface burkolófelület 5734

environment környezet 5735

environmental környezet-, környezeti 5736

environmental geology környezetföldtan 5737

environmental protection környezetvédelem 5738

environmental resources környezeti erőforrások 5739

Eocene eocén 5740

Eogene (paleogén) 5741

eolian szélhordta, eolikus 5742

eolian features szél alakította jelenségek, eolikus jelenségek 5743

eolianite eolianit 5744

eolian weathering eolikus mállás 5745

eolic eolikus 5746

Eolithic eolitikum 5747

eon eon 5748

eonothem eonotéma 5749

Eophytic eofitikum 5750

eosphorite eoszforit 5751

Eozoic eozoikum 5752

epeiric sea epikontinentális tenger 5753

epeirogenesis epirogenezis 5754

epeirogenetic epirogén 5755

epeirogenic movements epirogén mozgások 5756

epeirogeny epirogenezis 5757

ephemeral lake időszakos tó 5758

ephesite ephezit 5759

epibenthos epibentosz 5760

epibiont epibionta 5761

epibiontic (mn) epibionta 5762

epibole virágkor-zóna 5763

epicentrum epicentrum 5764

epicontinental sea epikontinentális tenger 5765

epiderm (növ) bőrszövet, epidermisz 5766

epidermal epidermisz-, epidermális 5767

epidermis epidermisz, felhám 5768

epidesmine epidezmin (sztilbit) 5769

epidiabase epidiabáz 5770

epidiagenesis epigenezis, epidiagenezis 5771

epidiagenetic késői diagenetikus, epidiagenetikus, epigenetikus 5772

epididymite epididimit 5773

epidiorite epidiorit 5774

epidosite epidozit 5775

epidote epidot 5776

epidotization epidotosodás 5777

epieugeosyncline epieugeoszinklinális 5778

epifauna epifauna 5779

epigene epigén 5780

epigenesis epidiagenezis, epigenezis 5781

epigenetic késői diagenetikus, epidiagenetikus, epigenetikus 5782

epigenetic valley epigenetikus völgy 5783

epigenic epigén, epigenetikus 5784

epigenite epigenit 5785

epiglacial epiglaciális 5786

epiglyph epiglifa 5787

epilimnetic epilimnikus 5788

epilimnial epilimnikus 5789

epilimnion epilimnion 5790

epinorm epinorma 5791

epipelagic epipelágikus 5792

epiphyte epifita 5793

epiphyton epifiton 5794

epiplankton epiplankton 5795

epirogenic movement epirogenetikus mozgás 5796

epistilbite episztilbit 5797

epistolite episztolit 5798

epistoma episztóma 5799

epistome episztóma 5800

epitaxial orientáltan összenőtt, epitaxiális 5801

epitaxial dislocation epitaxia-diszlokáció 5802

epitaxial growth orientált/epitaxiális ránövés 5803

epitaxy epitaxia, orientált összenövés 5804

epiterranean földfeletti 5805

epithermal epitermás 5806

epizoan epizoon 5807

epizonal epizónás 5808

epizonal metamorphism epimetamorfózis 5809

epizone epizóna 5810

epizoon epizoa 5811

epoch kor 5812

epsomite epsomit [epszomit] 5813

Epsom salt keserűsó (epsomit) 5814

equal-area projection területtartó vetület 5815

equal-settling particle együttülepedő szemcse 5816

equant izometrikus 5817

equation egyenlet, egyenlőség 5818

equation of state állapotegyenlet 5819

equator egyenlítő 5820

equatorial egyenlítői, ekvatoriális 5821

equatorial plane egyenlítői sík 5822

equatorial ray (krist) ekvatoriális sugár 5823

equidistant projection hossztartó vetület 5824

equigranular ekvigranuláris 5825

equilateral egyenlőoldalú 5826

equilibrium egyensúly 5827

equilibrium composition egyensúlyi összetétel 5828

equilibrium condition egyensúlyi feltétel 5829

equilibrium crystallization egyensúlyi kristályosodás 5830

equilibrium diagram állapotábra 5831

equilibrium face egyensúlyi felület 5832

equilibrium process egyensúlyi/rever-zibilis folyamat 5833

equilibrium profile (szekv) egyensúlyi profil 5834

equinoctal napéjegyenlőségi 5835

equinox napéjegyenlőség 5836

equiplanation ekviplanáció 5837

equipment: well ~ kútszerkezet, lyukszerkezet, kútkiképzés 5838

equipment: wellhead ~ kútfejszerelvény 5839

equipotential line ekvipotenciális vonal 5840

equipotential surface szintfelület, nívófelület, ekvipotenciális felület 5841

equivalent egyenértékű 5842

equivalent (kém) egyenértéksúly 5843

equivalent: coal ~ szénegyenérték 5844

equivalent diagram egyenértékűségi diagram 5845

equivalent projection területtartó vetület 5846

equivalent value egyenérték 5847

equivalve egyenlő teknőjű, ekvivalvis 5848

equivelocity contour isotach 5849

era idő, éra 5850

erathem időtéma, eratéma 5851

erbium erbium 5852

erecting prism (opt) képfordító prizma 5853

eremeevite jeremejevit 5854

erg homoksivatag, erg 5855

erikite erikit (monacit) 5856

eriochalcite eriokalkit 5857

erionite erionit 5858

erlichmanite erlichmanit 5859

ernstite ernstit [ernsztit] 5860

erode lepusztít, erodál 5861

eroded lepusztult 5862

erodibility eróziós hajlam, erodálhatóság 5863

erodible erodálódó 5864

erosibility eróziós hajlam, erodálhatóság 5865

erosion lepusztulás, erózió 5866

erosion: bank ~ parterózió 5867

erosion: channel ~ árkos erózió 5868

erosion: soil ~ talajpusztulás 5869

erosion: vertical ~ bevágódás 5870

erosion: wave ~ hullámerózió, elhabolás, abrázió 5871

erosional eróziós 5872

erosional cycle eróziós ciklus 5873

erosional plain letarolt síkság 5874

erosion caldera eróziós/denudációs kaldera 5875

erosion jet drilling eróziós fúrás 5876

erosion surface eróziós felszín 5877

erosive lepusztító, erozív 5878

erosivity factor eróziós tényező 5879

erratic block vándorkő, erratikus blokk 5880

erratic boulder vándorkő 5881

error hiba 5882

error: standard ~ of the mean (stat) középérték szórása, középhiba 5883

error band hibasáv, hibatartomány 5884

error calculation hibaszámítás 5885

error in heighting magassági hiba 5886

error of closure (geod) záróhiba 5887

error of connection (térk) csatlakozási hiba 5888

erupt kitör 5889

eruption kitörés, erupció 5890

eruption cloud kitörési felhő 5891

eruptive (kőz) vulkáni; (vulk) kitöréses, eruptív 5892

erythrine eritrin 5893

erythrite eritrin 5894

erythrosiderite eritrosziderit 5895

erythrozincite eritrocinkit (wurtzit) 5896

Erzgebirgian orogeny érchegységi orogenezis 5897

escape velocity szökési sebesség 5898

escarpment tereplépcső, lépcső, letörés, (szikla)fal 5899

eschynite eszkinit 5900

esker óz 5901

eskerine óz- 5902

eskolaite eskolait [eszkolait] 5903

essential constituent lényeges elegyrész 5904

essexibasalt essexitbazalt [eszexitbazalt] 5905

essexite essexit [eszekszit] 5906

established dune kötött bucka 5907

estimate becslés 5908

estimated reserves becsült készlet 5909

estimation of mineral resources ásványvagyonbecslés 5910

estimation of reserves készletszámítás 5911

estuarine tölcsértorkolati, esztuáriumi 5912

estuarine delta tölcséresedett delta 5913

estuary tölcsértorkolat, esztuárium 5914

etch maratás, étetés 5915

etch depth maratási mélység 5916

etched figure maratási alakzat, étetési idom 5917

etched line bemart vonal 5918

etch figure maratási alakzat, étetési idom 5919

etching étetés, maratás; bevágódás (folyóé) 5920

etching figure maratási/étetési alakzat/idom 5921

etching medium maratószer 5922

ettringite ettringit, (cementbacilusé 5923

eucairite eukairit 5924

eucaryote eukarióta 5925

euchroite eukroit 5926

euclase euklász 5927

eucolite eukolit (eudialit) 5928

eucryptite eukriptit 5929

eudidymite eudidimit 5930

eudyalite eudialit 5931

eugeosynclinal (mn) eugeoszinklinális 5932

eugeosyncline (fn) eugeoszinklinális 5933

euhaline normál sós, euhalin 5934

euhedral sajátalakú, idiomorf 5935

eukairite eukairit 5936

eukaryote eukarióta 5937

eulysite eulizit 5938

eulytite eulitin 5939

eumetazoans szövetes állatok (Eumetazoa) 5940

euphotic eufotikus 5941

europium európium 5942

eurybathic euribát 5943

euryhaline eurihalin 5944

eurythermal euriterm 5945

eustacy eusztázia 5946

eustasy eusztázia 5947

eustatic eusztatikus 5948

eutectic eutektikum 5949

eutectic (mn) eutektikus 5950

eutectic (fn) eutektikum 5951

eutectic composition eutektikus összetétel 5952

eutectoid eutektoid 5953

eutherians méhlepényes emlősök, méhlepényesek (Eutheria, Placentalia) 5954

eutrophic eutróf 5955

eutrophication eutrofizálódás 5956

eutroph lake eutróf/jóltermő tó 5957

eutropic series eutróp sorozat/sor 5958

euxenite euxenit 5959

euxinic euxin 5960

evansite evansit [ivenszit] 5961

evaporation párolgás; (kém) bepárlás 5962

evaporation: heat of ~ párolgáshő 5963

evaporation gauge párolgásmérő 5964

evaporation heat párolgáshő 5965

evaporimeter párolgásmérő 5966

evaporite evaporit 5967

evapotranspiration evapotranszspiráció, összes párolgás 5968

evenkite evenkit 5969

event esemény, eset, fázis 5970

even-toed ungulates párosujjú patások (Artiodactyla) 5971

evolute tágköldökű, evolút 5972

evolution fejlődés, evolúció 5973

evolutionary fejlődéstörténeti, evolúciós 5974

evolutionary burst robbanásszerű fejlődés 5975

evolutionary tree törzsfa 5976

evolve kifejt; fejleszt; (ki)fejlődik 5977

evorsion evorzió 5978

ewaldite ewaldit [evaldit] 5979

exaggeration: vertical ~ túlmagasítás 5980

exaration exaráció 5981

excavation (mesterséges) feltárás; árok, gödör, üreg; (bány) fejtés, üreg, kitörés; (rég) ásatás 5982

excavation class (mérn) fejtési osztály 5983

excavator kotró, exkavátor 5984

excess gas hulladékgáz 5985

excess of mass tömegtöbblet 5986

excess water vízfelesleg 5987

exchange: anion ~ anioncsere 5988

excitation gerjesztés 5989

excitation level gerjesztési szint 5990

excited state gerjesztett állapot 5991

excretion (biol) kiválasztás 5992

excretory organ kiválasztószerv 5993

excurrent canal kivezető csatorna 5994

excursion kilengés, kitérés (műszeren) 5995

exert kifejt (erőt); alkalmaz/gyakorol (hatást) 5996

exfoliate levelesen elválik 5997

exfoliated vermiculite duzzasztott vermikulit 5998

exfoliation gömbhéjas mállás/elválás, felleveledzés, exfoliáció 5999

exhalant canal kivezető csatorna 6000

exhalant slit anális rés (csigáknál) 6001

exhalation kigőzölgés, exhaláció 6002

exhausted soil sovány talaj 6003

exhumation (geomorf) kitakarás 6004

exine exine 6005

exinite exinit 6006

exit pupil (opt) kilépő nyílás/pupilla 6007

exogenetic exogén 6008

exogenic processes külső erők 6009

exogeosyncline exogeoszinklinális 6010

exoglyph exoglifa 6011

exomorphosis exomorfózis 6012

exorheic lake lefolyásos tó 6013

exoskarn exoszkarn 6014

exoskeletal külsővázas 6015

exoskeleton külső váz 6016

exosphere exoszféra 6017

exothermic hőtermelő, exoterm 6018

exotic egzotikus 6019

expand kiterjed, kitágul 6020

expanding Earth táguló Föld 6021

expansion drive kiterjedéses kiszorítás 6022

expansion hypothesis tágulási hipotézis 6023

expansive soil duzzadó talaj 6024

experimental petrology kísérleti kőzettan 6025

explanation (térk) jelmagyarázat 6026

exploitation well feltáró/termelési fúrás, termelőfúrás 6027

exploration (földtani/bányászati) kutatás 6028

exploration (nyersanyag)kutatás 6029

exploration: soil ~ (mérn) talajfelderítés, talajfeltárás 6030

exploration well kutatófúrás 6031

exploratory drilling kutatófúrás 6032

explosion caldera robbanásos/explóziós kaldera 6033

explosion cloud kitörési felhő 6034

explosive evolution robbanásszerű fejlődés/evolúció 6035

expose kitesz (hatásnak); (geol) kibukkan; (fényk) megvilágít, exponál 6036

exposed feltárt 6037

exposed slope esőoldal 6038

exposure (geol) feltárás; (geomorf) lejtőkitettség 6039

exposure: radiant ~ besugárzás 6040

exposure index kitettségi mutató/index 6041

exsolution szételegyedés 6042

exsolved szételegyedett 6043

exsurgence karsztforrás 6044

extension tectonics extenziós tektonika 6045

extent: vertical ~ mélység (vetőé) 6046

external cast kitöltés 6047

external mould lenyomat (ősmaradvány külső részéé) 6048

extinct kihal, kipusztul 6049

extinction (opt) kioltás; (evol) kihalás, kipusztulás 6050

extinction angle kioltási/extinkciós szög 6051

extinct volcano kialudt vulkán 6052

extraclast extraklaszt 6053

extract (kém) kivon, extrahál; (bány) kiszenel, kitermel 6054

extractable organic matter extrahálható szervesanyag 6055

extractable reserves kitermelhető ásványvagyon 6056

extraction (bány) termelés 6057

extraction: pillar ~ pillérfejtés 6058

extraordinary ray extraordinárius/rend-kívüli sugár 6059

extraterrestrial földönkívüli, extraterresztrikus 6060

extraterrestrial geology asztrogeológia 6061

extrusive rock kiömlési kőzet 6062

eyelens szemlencse, okulár 6063

eyepiece szemlencse, okulár 6064

eyepiece micrometer okulármikrométer 6065

eyepiece socket okulártubus 6066

eyepiece cup szemkagyló 6067

eye tubercle szemcső (ostracodáknál) 6068

ezcurrite ezcurrit 6069