Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

G

G

Ga milliárd év, Md év 6946

gabbro gabbró 6947

gabbroic gabbró-, gabbroidális 6948

gabrielsonite gabrielsonit 6949

gadolinite gadolinit 6950

gadolinium gadolínium 6951

gagarinite gagarinit 6952

gage: downhole ~ (fúrás) lyukbőségmérő 6953

gageite gageit [gédzsit] 6954

gahnite gahnit [gánit] 6955

gahnospinel gahnospinell (spinell) 6956

gaize (finomszemcsés, porózus, csillámos homokkő), gaize 6957

gal gal 6958

galactite galaktit (nátrolit) 6959

galaxite galaxit 6960

galaxy galaxis 6961

Galaxy Tejút, Galaktika 6962

galeite galeit 6963

galena galenit 6964

galena: false ~ szfalerit 6965

galenite galenit 6966

galenobismutite galenobizmutit 6967

gallery (barl) folyosó; (vízép) (vízvezető) alagút, galéria; (mérn) alagúttornác; (bány) vágat, táró 6968

gallery: drift ~ táró 6969

gallite gallit 6970

gallium gallium 6971

gamagarite gamagarit 6972

gamete ivarsejt, gaméta 6973

gametophyte ivaros nemzedék, gametofiton 6974

Gangesian stage gangeszi emelet 6975

gangue (bány) telérkőzet, meddő telérszakasz 6976

ganoids porcos vérteshalak, ganoidok (Chondrostei) 6977

ganomalite ganomalit 6978

ganophyllite ganofillit 6979

gap (rét) hiány, rétegkimaradás; (geomorf) kőköz, áttöréses keresztvölgy 6980

gap: water ~ folyóáttörés 6981

gape (tátongó kagylóteknő nyílása) 6982

gaper: blunt ~ kis tátongókagyló (Mya truncata) 6983

gaper: sand ~ tátongókagyló (Mya arenaria) 6984

gaping tátongó (kagylóteknő) 6985

Garbenschiefer , garbenschiefer (ném) foltospala(féleség) 6986

garland: stone ~ kőfüzér 6987

garnet gránát 6988

garnet: Bohemian ~ csehgránát, pirop 6989

garnetiferous gránáttartalmú, gránátos 6990

garnetite gránátit 6991

garnetization gránátosodás 6992

garnierite garnierit (Ni-szerpentin) 6993

garrelsite garrelsit [garelzit] 6994

garronite garronit 6995

gas gáz, földgáz 6996

gas cap gázsapka, gázsüveg 6997

gas-cap drive sapkagázkihajtás, gázsapkás olajkiszorítás 6998

gas coal gázkőszén 6999

gas condensate gázcsapadék, kondenzátum 7000

gas-condensate ratio földgáz-csapadék viszonyszám 7001

gas cut mud (olaj) átgázosodott iszap 7002

gas cut oil elgázosodott olaj 7003

gas cut water well gázos vízkút 7004

gas drilling légöblítéses fúrás 7005

gas emission gázkiválás, kigázolgás 7006

gaseous gáznemű, gáz halmazállapotú, gáz- 7007

gaseous phase gázfázis 7008

gas field gázmező 7009

gas flooding gázelárasztás 7010

gas flow rate gázhozam 7011

gas front gázfront 7012

gash hasadék 7013

gash vein kiékelődő érctelér 7014

gas hydrate gázhidrát 7015

gasification elgázosítás 7016

gas injection gázbesajtolás 7017

gas injection well gázbesajtoló kút 7018

gas lifting segédgázas folyadékkiemelés, gázlift 7019

gas-liquid ratio gáz-folyadék viszony 7020

gas law gáztörvény 7021

gas/oil contact gáz-olaj határ 7022

gasoline gazolin 7023

gasoline plant gázfeldolgozó üzem 7024

gaspeite gaspeit [gaszpéit] 7025

gas pool (föld)gáztelep 7026

gas reservoir (föld)gáztelep 7027

gas saturation gáztelítettség 7028

gas seepage gázszivárgás 7029

gas segregation gázkiválás 7030

gas-solution drive oldottgáz-kihajtás 7031

gastrolith gyomorkő, gasztrolit 7032

gastropod csiga, gasztropoda 7033

gastropore gastropórus 7034

gas void fraction áramlási gáztelítettség 7035

gas washer gázmosó 7036

gas-water contact/interface/level gáz-víz-határ, víz-gáz-határ 7037

gas well gázkút 7038

gas withdrawal well gázvisszatermelő kút 7039

gas zone gázos zóna 7040

gate (bány) vágat, folyosó; (vízép) zsilip, mozgógát, kapu, tiltó 7041

gathering: oil ~ system kőolaj-gyűjtőrendszer 7042

gathering ground vízgyűjtő terület 7043

gauge mérőeszköz, mérce, mérték; vízmérce; (térk) betűnagyság 7044

gauge: precipitation ~ csapadékmérő 7045

gauge: sieve ~ szitaméret, lyukbőség 7046

gault (agyagféle Cambridgeshire-ben) 7047

Gaussian curve haranggörbe, Gauss-görbe 7048

Gaussian distribution normál eloszlás, Gauss-eloszlás 7049

gaylussite gaylussit [gélüsszit] 7050

geanticlinal geantiklinális (mn) 7051

geanticline geantiklinális (fn) 7052

gearksite gearksit [gearkszit] (gearksutit) 7053

gearksutite gearksutit [gearkszutit] 7054

gedanite gedanit 7055

Gedinnian stage gedinni emelet 7056

gedrite gedrit 7057

gehlenite gehlenit [gélenit] 7058

geikielite geikielit [gíkilit] 7059

gelation gélesedés, geláció 7060

gelifluction geliflukció 7061

gelisolifluction fagyos talajfolyás 7062

gem drágakő, ékkő 7063

gemmation rügyezés, bimbózás, sarjadzás, lefűződés 7064

gemmologist (GB) drágakőszakember, gemmológus 7065

gemmology gemmológia, drágakőtan, drágakőtudomány 7066

gemologist (US) drágakőszakember, gemmológus 7067

gemology (US) drágakőtan, drágakőtudomány, gemmológia 7068

gemstone drágakő, ékkő 7069

genal spine genális tüske 7070

genera (sing genus nemzetségek, nemek, génuszok 7071

generalisation (térk) generalizálás, térképi elemek összevonása 7072

generation nemzedék, generáció 7073

generation: defect ~ (krist) hibaképződés 7074

generic nemzetségi, generikus 7075

genesis (biol) keletkezés, eredet, genezis 7076

genetic örökléstani, származástani, genetikai 7077

genetics örökléstan, származástan, genetika 7078

geniculate twin térdiker 7079

genital (biol) nemi, nemző, ivar- 7080

genitals, genitalia (pl) nemi szervek, ivarszervek 7081

genotype genotípus 7082

genthelvite genthelvin [gentelvin] 7083

genthite genthit (Ni-szerpentin) 7084

gentnerite gentnerit 7085

genus (pl genera nemzetség, nem, génusz 7086

geo- föld-, geo- 7087

geoanticline (fn) geantiklinális 7088

geobarometry geobarometria 7089

geobiology geobiológia 7090

geobios geobiosz 7091

geocentric földközéppontú, geocentrikus 7092

geochemical geokémiai 7093

geochemistry geokémia 7094

geochron geokron 7095

geochronic (elav) geokronológiai 7096

geochronologic geokronológiai 7097

geochronology geokronológia 7098

geochronometer geokronométer 7099

geochronometry geokronometria 7100

geochrony (elav) geokronológia 7101

geocronite geokronit 7102

geocryology (fagyott föld kutatása), geokriológia 7103

geode geóda 7104

geodesy földmérés(tan), geodézia 7105

geodynamic geodinamikai 7106

geodynamics geodinamika 7107

geoecology környezetföldtan 7108

geognosy geognózia 7109

geographic földrajzi, geográfiai 7110

geographic map földrajzi térkép 7111

geographic name földrajzi név; (térk) domborzatnév 7112

geographic north földrajzi észak 7113

geography földrajz, geográfia 7114

geohydrology vízföldtan, hidrogeológia 7115

geoid geoid 7116

geoid undulation geoidunduláció 7117

geologic (US) földtani, geológiai 7118

geologic age földtani kor 7119

geological (GB) földtani, geológiai 7120

geological column rétegoszlop 7121

geological conditions (bány) települési viszonyok 7122

geological map földtani térkép 7123

geological profile földtani metszet/szelvény 7124

geological reserves földtani készlet 7125

geological resources földtani ásványvagyon 7126

geological section földtani metszet/szelvény 7127

geological survey földtani térképezés 7128

Geological Survey Földtani/Geológiai Szolgálat/Intézet 7129

geological time scale földtani időskála 7130

geologist geológus 7131

geologize földtant/geológiát művel, geologizál 7132

geology földtan, geológia 7133

geomagnetic földmágneses 7134

geomagnetism földmágnesség 7135

geomathematics geomatematika 7136

geomechanics geomechanika 7137

geomorphic felszínalaktani, geomorfológiai 7138

geomorphic agents felszínalakító tényezők 7139

geomorphic evolution felszínalakulás 7140

geomorphic process felszínalakító folyamat 7141

geomorphological felszínalaktani, geomorfológiai 7142

geomorphological surface geomorfológiai szint 7143

geomorphology felszínalaktan, geomorfológia 7144

geomorphy geomorfológia 7145

geomyricite geomiricit 7146

geomythology geomitológia 7147

geonomy geonómia 7148

geopetal structure libella, geopetális szerkezet 7149

geophone geofon 7150

geophysical geofizikai 7151

geophysical well logging mélyfúrási geofizika 7152

geophysicist geofizikus 7153

geophysics geofizika 7154

geopiezometry geopiezometria 7155

geoplanetology geoplanetológia 7156

geopotential geopotenciál 7157

georgiadesite georgiadészit 7158

georgiaite georgiait [dzsordzsait] 7159

geoscience földtan, geológia; földtudomány(ok) 7160

geosphere geoszféra 7161

geostatic pressure fedőkőzetnyomás, geosztatikus nyomás 7162

geostationary orbit geostacionárius/geo-szinkron pálya 7163

geostatistics geostatisztika 7164

geosynclinal (mn) geoszinklinális 7165

geosyncline (fn) geoszinklinális 7166

geotechnics geotechnika (talajmechanika, kőzetmechanika) 7167

geotherm geoterma 7168

geothermal geotermikus 7169

geothermal anomaly geotermikus anomália 7170

geothermal energy geotermikus energia 7171

geothermal gradient geotermikus gradiens 7172

geothermal heat flow földi hőáram 7173

geothermal well hévízkút, termálkút 7174

geothermic geotermikus 7175

geothermics geotermika 7176

geothermometry geotermometria 7177

geotumor geotumor 7178

gerasimovskite geraszimovszkit 7179

germanite germanit 7180

germanium germánium 7181

germanotype tectonics germán típusú tektonika 7182

gersdorffite gersdorffit [gerzdorfit] 7183

gerstleyite gerstleyit [gerztliit] 7184

get jöveszt, szenel 7185

getter vájár 7186

getting jövesztés, fejtés 7187

geversite geversit 7188

geyser gejzír 7189

geyserite gejzirit 7190

ghost crystal fantomkristály 7191

ghourd csillagdűne 7192

ghyll kopoltyú 7193

giant: hydraulic ~ (bány) vízágyú 7194

gibbsite gibbsit [gipszit] 7195

giessenite giessenit [gíszenit] 7196

gigantism óriásnövés, gigantizmus 7197

gill kopoltyú 7198

gillespite gillespit [gileszpit] 7199

gilsonite gilsonit 7200

ginkgo ginkgo, ginkó 7201

ginorite ginorit [dzsinorit] 7202

girdle (gem) rundiszt 7203

girdle facet rundisztfazetta 7204

gismondine gismondin [dzsiszmondin] 7205

Givetian stage giveti emelet 7206

glacial jég-, glaciális (mn) 7207

glacial glaciális (fn) 7208

glacial acetic acid jégecet 7209

glacial action jégártevékenység 7210

glacial age glaciális (fn) 7211

glacial alimentation jégtáplálás 7212

glacial deposit glaciális üledék 7213

glacial erosion jégerózió, glaciális erózió 7214

glacial erratics vándorkövek 7215

glacialist glaciológus 7216

glacial lake glaciális tó 7217

glacial marine glaciomarin 7218

glacial maximum legnagyobb eljegesedés 7219

glacial mill gleccsermalom 7220

glacial period jégkorszak 7221

glacial recession jég visszahúzódása 7222

glacial scour jégmarás 7223

glacial scratch jégkarc 7224

glacial soil gleccsertalaj 7225

glacial striation gleccserkarc(ok összessége), gleccserkarcolódás 7226

glacial stria (pl striae gleccserkarc 7227

glacial trough glaciális teknővölgy, trog 7228

glacial valley gleccservölgy 7229

glaciated eljegesedett 7230

glaciation eljegesedés 7231

glacier jégár, gleccser 7232

glacier burst gleccserrobbanás 7233

glacier cave gleccserbarlang 7234

glacière (fr) jégbarlang 7235

glacier ice gleccserjég 7236

glacierist glaciológus 7237

glacier milk gleccsertej 7238

glacier mill gleccsermalom 7239

glacier pothole gleccsermalom 7240

glacier spring gleccserforrás 7241

glacier stream gleccserpatak 7242

glacier wind/breeze gleccserszél 7243

glacioaqueous glaciofluviális 7244

glacio-eustatic glacioeusztatikus 7245

glacio-eustatism glacioeusztázia 7246

glaciofluvial deposits fluvioglaciális üledékek 7247

glacio-isostasy glacioizosztázia 7248

glaciolacustrine glaciolakusztris 7249

glaciological glaciológiai 7250

glaciology gleccsertan, glaciológia 7251

glaciomarine glaciomarin 7252

glaciotectonic glaciotektonikus, kriotektonikus 7253

glacis glacis 7254

gladite gladit 7255

glance (ásv) fény 7256

glance: cobalt ~ kobaltfényle (kobaltin) 7257

glance: copper ~ rézfényle (kalkozin) 7258

glance: iron ~ vascsillám (hematit) 7259

glance: lead ~ ólomfényle (galenit) 7260

glance: nickel ~ gersdorffit 7261

glance: nickel-antimony ~ nikkel-antimon-kovand, ullmannit 7262

glance: silver ~ argentit 7263

glance: tellurium ~ levélérc, nagyágit 7264

glancing angle tükrözési szög 7265

glass üveg; (opt) lencse; (kőz) kőzetüveg 7266

glass: Müller's ~ üvegopál, hialit 7267

glass lustre üvegfény 7268

glass sand üveghomok 7269

glass schorl axinit 7270

glass sponges üvegszivacsok (Triaxonia) 7271

glassy üveges 7272

glassy feldspar szanidin 7273

glassy lustre üvegfény 7274

glauberite glauberit 7275

Glauber salt glaubersó 7276

Glauber's salt glaubersó 7277

glaucocerinite glaukocerinit 7278

glaucochroite glaukokroit 7279

glaucodot glaukodot 7280

glaucokerinite glaukocerinit 7281

glaucoarenite glaukonitos homokkő 7282

glauconite glaukonit 7283

glauconitic glaukonitos 7284

glauconitic sandstone glaukonitos homokkő 7285

glauconitisation glaukonitosodás 7286

glauconization glaukonitosodás 7287

glaucophane glaukofán 7288

glaucophane schist glaukofánpala 7289

glaucopyrite glaukopirit (löllingit) 7290

glaze jegesedés, jégbevonat; máz 7291

glazed frost ónos eső 7292

glazed ware kőedény, fajansz 7293

glendonite glendonit (kalcit) 7294

gley horizon gley-szint 7295

gleyification glejesedés 7296

gley process glejesedés 7297

gley soil gley-talaj 7298

glide csúszás 7299

glide plane csúszási sík, csúszósík, csúszólap 7300

gliding: translation ~ (krist) siklatás 7301

gliding: twin ~ ikersiklatás 7302

gliding plane csúszósík 7303

gliding (krist) siklatás 7304

Glimmer , glimmer (ném) csillám 7305

glimmerite glimmerit, biotitit 7306

Glimmerton , glimmerton (ném) illit 7307

glint line glintvonal 7308

glint-line lakes glinttavak 7309

global tectonics globális tektonika 7310

globe földgömb 7311

globigerina ooze globigerinás iszap 7312

globular gömbös, gömbalakú, szferulitos 7313

globulite globulit (együregű agyagkavics) 7314

glow: white ~ fehérizzás 7315

gmelinite gmelinit 7316

gnathostomates állkapcsosok, állkapcsosak (Gnathostomata) 7317

gnathostomatous animals állkapcsosok, állkapcsosak (Gnathostomata) 7318

gnawing mammals rágcsálók (Rodentia) 7319

gneiss gneisz 7320

gneissose gneisz- (mn) 7321

gnomonic projection gnomonikus vetület 7322

goaf (bány) kifejtett üreg, öreg művelet 7323

gob (bány) kifejtett üreg, öreg művelet 7324

goblin: mountain ~ bányarém 7325

goethite goethit [gőtit] 7326

gold arany 7327

gold: bismuth ~ maldonit 7328

gold: black ~ maldonit 7329

gold: fool's ~ (pirit, kalkopirit) 7330

gold: palladium ~ porpezit 7331

goldstone Goldfluss 7332

gold washer aranymosó 7333

Gondwanaland Gondwana 7334

goniatite goniatitesz 7335

goniatitic goniatitoid 7336

goniatitic suture goniatitesz-varratvonal/-lóbavonal 7337

goniometer goniométer 7338

goniometry goniometria 7339

gonnardite gonnardit 7340

gonyerite gonyerit 7341

goongarrite goongarrit [gungarit] 7342

goose barnacles kacsakagylók (Lepadidae) 7343

gooseberry stone grosszulár 7344

gooseneck (fúrás) hattyúnyak 7345

gooseneck barnacles nyeles kacslábúrákok (Lepadomorpha) 7346

gorceixite gorceixit 7347

gordonite gordonit 7348

gorge szurdok, szakadék 7349

görgeyite görgeyit 7350

gorge portion völgyszűkület 7351

gorgonians szarukorallok, kéregkorallok (Gorgonaria) 7352

goshenite goshenit [gosenit] (berill) 7353

goslarite goslarit [goszlarit] 7354

göthite goethit [gőtit] 7355

Gotlandian/Gothlandian stage gotlandi emelet 7356

gouge: clay ~ vetőagyag 7357

gour cseppkőmedence 7358

gour: small ~ cseppkőtál 7359

gowerite gowerit 7360

goyazite goyazit [gojazit] 7361

grab markoló 7362

grab dredger markoló kotró 7363

graben árok, gráben 7364

grab sampler markoló mintavevő 7365

gradational process lepusztító folyamat 7366

grade esés, hajlás, lejtés; (minőségi) fajta 7367

grade: metamorphic ~ metamorf fok 7368

grade: size ~ szitaosztály, szemnagysági osztály 7369

graded bedding gradált rétegzés 7370

graded profile kiegyenlített szelvény 7371

graded stream egyensúlyban lévő folyó 7372

grade-stone lépcsőkő 7373

gradient esés, hajlás, lejtés; gradiens 7374

gradient: hydraulic ~ nyomásesés 7375

gradient: stream ~ esés (vízfolyásé) 7376

grading (szed) gradáció; (mérn) szemszerkezet 7377

grading: sieve ~ szitaelemzés 7378

graduated circle (be)osztott kör 7379

graduation: circle ~ körosztás 7380

graduation of hachures (térk) csíkozási fokozat 7381

graftonite graftonit 7382

grain szemcse 7383

grain boundary szemcsehatár 7384

grained szemcsés 7385

grain flow szemcsefolyás 7386

grain growth szemcsenövekedés 7387

grainlet kis szemcse, szemcsécske 7388

grain (of rock) (kőbány) második hasadólap 7389

grain shape szemcsealak 7390

grain size (szed) szemcsenagyság, szemcseméret; (mérn) szemnagyság 7391

grain size analysis szemcseméret-elemzés 7392

grain-size distribution (szed) szemcseeloszlás, szemcseméret-eloszlás, (mérn) szemmegoszlás, szemeloszlás 7393

grain-size frequency distribution szemcseméret-eloszlás 7394

grainstone grainstone [grénsztoun] 7395

grain-supported szemcsevázú 7396

gralmandite gralmandit 7397

granatohedron rombtizenkettős, granatoéder 7398

grandidierite grandidierit 7399

grandite grandit 7400

granite gránit 7401

granite: blue ~ larvikit 7402

granite: Hebraic ~ írásgránit 7403

granite gneiss gránitgneisz 7404

granite-pebble conglomerate arkózás konglomerátum 7405

granite porphyry gránitporfír 7406

granite tectonics gránittektonika 7407

granitic gránit-, gránitos 7408

granitite gránitit 7409

granitization gránitosodás 7410

granitoid granitoid 7411

granoblastic granoblasztos 7412

granodiorite granodiorit 7413

granogabbro granogabbró 7414

granophyre granofír 7415

granosyenite granoszienit 7416

grantsite grantsit [grancit] 7417

granular szemcsés 7418

granular disintegration szemcsés aprózódás 7419

granularity szemcseösszetétel 7420

granular soil szemcsés talaj 7421

granular structure szemcsés szerkezet 7422

granule granula 7423

granulite granulit 7424

granulite facies granulitfácies 7425

granulitic granulitos, granulit- 7426

granulometric composition szemcseméreti összetétel, szemcseösszetétel 7427

granulometry szemcseméret-elemzés, granulometria 7428

grapestone (szed) göröngy 7429

graphic granite írásgránit 7430

graphic tellurium írásérc, szilvanit 7431

graphite grafit 7432

graphite layer structure grafitszerkezet 7433

graphitic grafitos 7434

graphitite grafitit 7435

graphitization grafitosodás 7436

graphitoid grafitoid 7437

graphocite grafocit 7438

graptolite graptolita 7439

grasses fűfélék 7440

grassland füves puszta, sztyepp 7441

grate (optikai) rács 7442

grated coal osztályozott szén 7443

graticule (térk) szelvényhálózat 7444

grating (optikai) rács 7445

grating spectrograph rácsspektrogáf 7446

grating spectrum rácsszínkép 7447

gratonite gratonit 7448

grauwacke grauvakke 7449

gravel (kőz) kavics; homokos kavics, sóder; (mérn) talaj 7450

gravel: bank ~ bányakavics 7451

gravel bank kavicspad 7452

gravel filling kavicsháttöltés 7453

gravel filter kavicsszűrő, kavicsrakat 7454

gravelly sand homokos kavics, sóder 7455

gravel pack kavicsszűrő, kavicsrakat 7456

gravel-packed filter kavicsszűrő, kavicsrakat 7457

gravel packing kavicságyas szűrőzés, kavicsszűrőzés, kavicsolás, kavics-szórás, kavicsberakás 7458

gravel piedmont törmeléklejtő 7459

gravel pit kavicsbánya, kavicsgödör 7460

gravelstone (gyengén) cementált kavics, konglomerátum 7461

gravimeter graviméter 7462

gravimetric analysis (kém) súlyszerinti elemzés 7463

gravimetry (geof) gravimetria; (kém) súlyszerinti elemzés 7464

gravitation tömegvonzás, gravitáció 7465

gravitational gravitációs 7466

gravitational acceleration nehézségi gyorsulás 7467

gravitational constant gravitációs állandó 7468

gravitational differentiation gravitációs szétkülönülés/differenciálódás 7469

gravitational drive gravitációs kitermelés 7470

gravitational gliding gravitációs csúszás 7471

gravitational water szabad felszínű talajvíz 7472

gravity tömegvonzás, gravitáció 7473

gravity: centre of ~ súlypont 7474

gravity anomaly nehézségi/gravitációs anomália 7475

gravity drive gravitációs kitermelés 7476

gravity field nehézségi erőtér, gravitációs tér 7477

gravity meter graviméter 7478

gravity movement gravitációs tömegmozgás 7479

gravity separation gravitációs szétkülönülés/differenciáció; gravitációs szeparálás/szétválasztás/elválasztás 7480

gravity settling gravitációs differenciáció/szétkülönülés 7481

gravity survey gravitációs felmérés, gravimetria 7482

gravity spring gravitációs forrás 7483

gravity tectonics gravitációs tektonika 7484

gravity wind katabatikus szél 7485

gray antimony jamesonit 7486

gray-brown soil szürkésbarna talaj 7487

gray cobalt smaltin 7488

gray copper ore fakóérc 7489

gray hematite szpekularit, hematit 7490

gray manganese ore manganit 7491

graywacke grauvakke 7492

greasy lustre zsírfény 7493

greasy quartz tejkvarc 7494

great circle (geod) legnagyobb gömbi kör; (geom) főkör, nagykör, ortodróma; (krist) főkör 7495

Great Dolomite fődolomit 7496

Great Oolite főoolit 7497

green: mountain ~ (malachit; krizokolla) 7498

greenalite greenalit [grínelit] 7499

green carbonate of copper (malachit) 7500

green copper (malachit) 7501

green copperas (melanterit) 7502

green earth (glaukonit; klorit) 7503

greenhouse effect üvegházhatás 7504

green iron ore (dufrenit) 7505

green lead ore zöldólomérc (piromorfit) 7506

green microcline (amazonit) 7507

greenockite greenockit [grínokit] 7508

greensand zöldhomok; glaukonitos homokkő 7509

greenschist zöldpala 7510

greenschist facies zöldpalafácies 7511

greenstone zöldkő 7512

green vitriol vasgálic (melanterit) 7513

greisen greizen 7514

greisenization greizenesedés 7515

grey desert soil szerozjom, szürke sivatagi talaj 7516

greywacke grauvakke 7517

grid rácshálózat; (térk) négyzethálózat; szelvényhálózat 7518

grid bearing (geod) irányszög 7519

grid line (térk) őrvonal 7520

grid north (térk) hálózati észak 7521

grid of parallels and meridians földrajzi fokhálózat 7522

grid plate rácslemez 7523

grid point rácspont 7524

grid sampling rácsos mintavétel 7525

grid tick (térk) őrvonal 7526

grief system forgatórúd 7527

Griesbachian stage griesbachi emelet 7528

griffithite griffithit [grifitit] (szaponit) 7529

grikes karrhasadék 7530

grimselite grimselit [grimzelit] 7531

grindability őrölhetőség, poríthatóság 7532

grinder csiszológép 7533

grinding csiszolás; őrlés 7534

grinding disk csiszolókorong 7535

grinding hardness csiszolási keménység 7536

grinding machine csiszológép 7537

grinding material csiszolóanyag 7538

griotte griotte [griott] 7539

griquaite griquait [grikvait] 7540

grip tapadás, adhézió 7541

griphite grifit 7542

gris chart hálózatos nomogram 7543

grit (durva)homokkő; zúzalék 7544

gritstone durvahomokkő; kavicsos homokkő, konglomerátum 7545

grog samott 7546

groove (szed) barázda, kivésődés; (biol) vágat, barázda, csatorna 7547

groove cast barázdakitöltés (talpnyom) 7548

grooved (növ) barázdás, barázdált 7549

grooving barázdáltság 7550

gross calorific value felső fűtőérték 7551

gross drilling time fúróberendezés munkaideje 7552

grossular grosszulár 7553

grossularia grosszulár 7554

grossularite grosszulár 7555

grothite grothit [grótit] (titanit) 7556

ground terep 7557

ground current tellurikus áram, földáram, földi áram 7558

ground ice talajmenti jég, talajjég; csonthó; fenékjég 7559

ground level (krist) alapnívó, alapsík; (geod) alapszint 7560

groundmass alapanyag (magmás és metamorf kőzetben); mátrix, alapanyag (üledékes kőzetben) 7561

ground moisture (mérn) talajnedvesség 7562

ground moraine fenékmoréna 7563

ground surface térszín 7564

groundwater, ground water talajvíz 7565

ground water: attached ~ tapadóvíz 7566

ground-water artery talajvízér 7567

ground-water divide mélységi vízválasztó 7568

ground-water increment talajvíz-hozzáfolyás 7569

ground-water lens talajvízlencse 7570

ground-water level talajvízszint 7571

groundwater protection area vízvédőterület 7572

groundwater resources felszínalatti vízkészlet 7573

groundwater runoff felszínalatti lefolyás 7574

groundworks földmunka 7575

group (biol) alakkör; (rétegt) formáció-csoport 7576

grouting besajtolás, injektálás 7577

grown-up (krist) fennőtt 7578

growth anisotropy növekedési anizotrópia 7579

growth face növekedési sík 7580

growth fault szinszediment vető, növekedési vető 7581

growth line növedékvonal 7582

growth ring évgyűrű; növedékvonal 7583

growth ring: annual ~~ évgyűrű 7584

growth twin növekedési iker 7585

grunerite grunerit 7586

guanajuatite guanajuatit [guanahuatit] 7587

guano guanó, madártrágya 7588

guard rostrum (Belemniteseknél) 7589

gudmundite gudmundit 7590

guhr kovaföld, diatomit 7591

guide: wave ~ hullámvezető 7592

guide fossil vezérkövület 7593

guildite guildit [gildit] 7594

gulch (térk) árok 7595

gulley vízmosás 7596

gully vízmosás, horhos, horhó 7597

gully erosion vízmosásos erózió 7598

gummite gummit 7599

gunningite gunningit 7600

gun perforating golyós perforálás 7601

gurn perforator golyós perforátor 7602

gunspar ágyúpát 7603

Günz günz 7604

Günzian günzi 7605

gurhofian gurhofián (dolomit) 7606

gurhofite gurhofián (dolomit) 7607

gusher olajszökőkút 7608

gushing well olajszökőkút 7609

gustavite gustavit [gusztavit] 7610

guttation izzadás, guttáció 7611

guyed mast kihorgonyzott fúróárboc 7612

guyot tenger alatti hegy, guyot 7613

gymnosperms nyitvatermők (Gymnospermae) 7614

gymnosperms: age of ~ nyitvatermők kora (mezozoikum) 7615

gyp gipsz 7616

gyprock gipsz(kő) 7617

gyps gipsz 7618

gypsification gipszesedés 7619

gypsite gipszit 7620

gypsum gipsz; (épít) gipszkő 7621

gypsum-cement gipszcement 7622

gypsum flower (gipszképződmények, pl. barlangban) 7623

gypsum plate gipszlemez 7624

gyration surface forgási felület 7625

gyre gír, forgástengely 7626

gyrohedron giroéder 7627

gyroid giroid, forgási inverziós tengely 7628

gyroidal class giroidos (kristály)osztály 7629

gyroide: six-fold ~ hexagiroid 7630

gyttja jüttja, gyttja 7631

Gzhelian stage gzseli emelet 7632