Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

H

H

habit (krist) alak, termet, habitus 7633

habitat élőhely, lakóhely; termőhely, tenyészőhely 7634

hachure density (térk) csíksűrűség 7635

hachured map csíkozott térkép 7636

hachures csíkozás, sraffozás 7637

hachures: graduation of ~ (térk) csíkozási fokozat 7638

hackmanite hackmanit [hakmanit] (szodalit) 7639

hadal hadális 7640

hade (a vetősík és a függőleges által bezárt szög) 7641

haematite hematit 7642

hafnium hafnium 7643

hagendorfite hagendorfit [hágendorfit] 7644

häggite häggit [heggit] 7645

hair crack hajszálrepedés 7646

hair-footed crustaceans evezőlábú rákok (Copepoda) 7647

hair pyrites hajkovand, millerit 7648

hair salt (epsomit v alunogén szálas változata) 7649

hairy hajas, szőrös 7650

hakite hakit 7651

half bog soil félmocsári talaj 7652

half-dislocation féldiszlokáció 7653

half fenster félablak 7654

half-life felezési idő 7655

half-period felezési idő 7656

half-section félmetszet 7657

half-space féltér 7658

half time felezési idő 7659

half-value breadth félértékszélesség 7660

half-value (period) felezési idő 7661

half-width félértékszélesség 7662

half-window félablak 7663

halide halid 7664

halite halit, kősó 7665

hall (barlang)terem 7666

hälleflinta helleflinta 7667

hallimondite hallimondit 7668

halloysite halloysit [halojzit] 7669

halmyrolysis tenger alatti mállás, halmirolízis 7670

halo udvar, halo 7671

halo: geochemical ~ geokémiai udvar 7672

halobenthos halobentosz 7673

halobios halobiosz 7674

halocline haloklin 7675

halogen halogén 7676

halogenide halogenid 7677

halophilic (mn) halofil 7678

halophile (fn) halofil 7679

halophobe halofób 7680

halophyte sótűrő növény, halofita 7681

halotrichite halotrichit 7682

halurgite halurgit 7683

hamada kősivatag, hammada 7684

hambergite hambergit 7685

hammada kősivatag, hammada 7686

hammarite hammarit 7687

hammer kalapács 7688

hammer: water ~ vízlökés, kosütés 7689

hammer and edge ék és kalapács 7690

hammer drill fúrókalapács 7691

hampshirite hampshirit [hempsörit] 7692

hancockite hancockit [henkokit] 7693

hand camera kézikamara 7694

hand digging kézi vágathajtás 7695

hand drilling kézifúrás 7696

hand lens lupe, kézinagyító 7697

hand level kézi szintező 7698

hand specimen kézipéldány 7699

hanging capillary water függő kapilláris víz 7700

hanging glacier függőgleccser 7701

hanging valley függővölgy 7702

hanging wall fedő, fedü (csak bányá) 7703

hanksite hanksit [hengzit] 7704

hannayite hannayit [hennéjit] 7705

haplocaulous (növ) egytengelyű, elágazatlan szárú 7706

haploid haploid 7707

haradaite haradait 7708

hardground keményfelszín 7709

hardiness klímaállóság 7710

hardness keménység 7711

hardness of water vízkeménység 7712

hardness scale keménységi skála 7713

hardness test keménységvizsgálat 7714

hardness tester keménységmérő készülék 7715

hardpan talajkéreg, kőpad 7716

hard water kemény víz 7717

hardway (kőbány) harmadik hasadólap 7718

hardystonite hardystonit [hardisztonit] 7719

harkerite harkerit 7720

harmonic fold harmonikus/párhuzamos redő 7721

harmonic mean harmonikus közép 7722

harmotome harmotom 7723

harstigite harstigit [harsztigit] 7724

hartite hartit 7725

harzburgite harzburgit [harcburgit] 7726

hastingsite hastingsit [hésztingzit] 7727

hastite hastit [hasztit] 7728

hatchettine hatchettit [hecsitit] 7729

hatchettite hatchettit [hecsitit] 7730

hatpin urchins éksünök (Diadematidae) 7731

hauerite hauerit 7732

Hauptdolomit fődolomit 7733

hausmannite hausmannit [hauszmanit] 7734

Hauterivian stage hauterivi emelet 7735

hauyinite haüyn [aüin] 7736

haüyne haüyn [aüin] 7737

hawaiite hawaiit (olivin) 7738

hawleyite hawleyit [hóliit] 7739

haxonite haxonit 7740

haycockite haycockit [héjkokit] 7741

hayrake kapcsolófésű (fúrótoronyban] 7742

haze layer páraréteg 7743

head (víz)nyomás; nyomómagasság; esés (vízlépcsőé); periglaciális üledék 7744

head: available ~ hasznos esés (vízé) 7745

head: capillary ~ kapilláris nyomás 7746

head: delivery ~ (hidr) emelőmagasság 7747

head: depression ~ leszívás mértéke 7748

head: effective ~ (vízép) hasznos esés 7749

head: lost ~ beáramlási veszteség, kútveszteség 7750

head: piezometric ~ piezometrikus magasság 7751

head: tide ~ dagályhatár 7752

head: valley ~ völgyfő 7753

head: well ~ kútfej; fúrólyukszáj 7754

head-foot (áll) fejláb 7755

headframe (akna)mélyítő torony 7756

head grain (kőbány) harmadik hasadólap 7757

heading vágat, főte, vájvég; vágathomlok; vágathajtás; táró 7758

heading: dip(ping) ~ ereszke (telepben) 7759

heading: top ~ gerinctáró 7760

heading through (bány) harántolás 7761

headrace felvízcsatorna 7762

headwall (glac) homlokfal 7763

headward erosion hátráló/hátravágó erózió 7764

headwater forráság 7765

headwater erosion hátráló/hátravágó erózió 7766

headwater(s) felső folyás 7767

headwaters forrásvidék, folyó legfelső szakasza 7768

heap meddőhányó; (mat) halmaz 7769

heart shells szívkagylók (Cardiidae) 7770

heart urchins szívsünök, szívalakú sünök (Spatangoidea) 7771

heart wood geszt 7772

heat hő 7773

heat: white ~ fehérizzás 7774

heat-altered coal természetes koksz 7775

heat balance hőháztartás 7776

heat capacity hőkapacitás 7777

heat conduction hővezetés 7778

heat conductivity hővezetőképesség 7779

heat content hőtartalom, entalpia 7780

heat convection hőáramlás 7781

heat-current density hőáramsűrűség 7782

heat expansion hőtágulás 7783

heat flow hőáramlás, hőáram 7784

heat flow: geothermal ~~ földi hőáram 7785

heat-flow density hőáramsűrűség 7786

heat-flow measurement hőárammérés 7787

heat function entalpia 7788

heat loss hőveszteség 7789

heat of combustion égéshő 7790

heat of evaporation párolgáshő 7791

heat of formation képződési hő 7792

heat of freezing fagyáshő 7793

heat of mixing elegyedési hő 7794

heat of wetting (talaj) nedvességi hő 7795

heat radiation hősugárzás 7796

heat rigor (növ) hőállóság 7797

heat value fűtőérték 7798

heave (fn tekt) elvetési távolság; emelkedés, duzzadás, felfagyás; (fn bány) talpduzzadás; (ige bány) duzzad (vágattalp) 7799

heavenly body égitest 7800

heaving of the floor (bány) talpduzzadás 7801

heaving shale duzzadó kőzet 7802

heavy liquid nehézfolyadék 7803

heavy-media separation nehézfolyadékos szétválasztás 7804

heavy metal nehézfém 7805

heavy mineral nehézásvány 7806

heavy oil nehézolaj 7807

heavy spar súlypát, barit 7808

heavy suspension nehézfolyadék 7809

heavy water nehézvíz 7810

Hebraic granite írásgránit 7811

hedenbergite hedenbergit [hédembergit] 7812

hedgehog: sea ~s tengeri sünök (Echinoidea) 7813

hedrumite hedrumit 7814

hedyphane hedifán 7815

heidornite heidornit 7816

height magasság; (geod) magassági alappont; (térk) kóta, magassági adat 7817

height datum (geod) magassági vonatkoztatási pont 7818

height of land vízválasztó 7819

height system (geod) magassági rendszer 7820

helenite helenit 7821

helical curve csavarvonal 7822

helictite heliktit 7823

heligmite heligmit 7824

heliocentric napközéppontú, heliocentrikus 7825

heliodor heliodor (berill) 7826

heliolite napkő, aventurin 7827

heliophyllite heliofillit (ekdunit) 7828

helium hélium 7829

hellandite hellandit 7830

helmet shells sisakcsigák (Cassididae) 7831

helmet shells koponyakagylók (Craniidae) 7832

Helvetian stage helvéciai emelet 7833

helvine( helvin 7834

helvite helvin 7835

hemachate hemachát 7836

hemafibrite hemafibrit (szinadelfit) 7837

hematin hematin 7838

hematite hematit 7839

hematite: black ~ romanechit 7840

hematite: brown ~ barnavaskő, limonit 7841

hematite: gray ~ szpekularit, hematit 7842

hematolite hematolit 7843

hematophanite hematofánit 7844

hemichordates félgerinchúrosok (Hemichordata) 7845

hemicone alluviális törmelékkúp 7846

hemihedral feles szimmetriájú, hemiéderes 7847

hemihedrism feles szimmetria, hemiédria 7848

hemihedron hemiéder 7849

hemihedry feles szimmetria, hemiédria 7850

hemimorph (fn) hemimorf 7851

hemimorphic (mn) hemimorf 7852

hemimorphism hemimorfia 7853

hemimorphite hemimorfit 7854

hemimorphous hemimorf 7855

hemimorphy hemimorfia 7856

hemin hemin 7857

hemiopal félopál 7858

hemipelagic hemipelágikus 7859

hemisphere félgömb, hemiszféra 7860

hemisphere: land ~ szárazföldi félgömb 7861

hemisphere: water ~ tengeri félgömb 7862

hemisymmetrical feles szimmetriájú, hemiéderes 7863

hemisymmorphical space group hemiszimmorf tércsoport 7864

hemitropy hemitrópia 7865

hemitropy axis hemitrópiatengely 7866

hendersonite hendersonit [henderszonit] 7867

Hennigian hennigi 7868

henritermierite henritermierit 7869

hepatic cinnabar higanymájérc 7870

hepatic pyrites markazit 7871

hepatite hepatit (barit) 7872

herbivore (fn) fűevő, növényevő 7873

herbivorous (mn) fűevő, növényevő 7874

Hercynian orogeny herciniai hegységképződés 7875

Hercynides hercinidák 7876

hercynite hercinit 7877

herderite herderit 7878

hereditary örökletes, örökölhető, örökölt 7879

hereditary traits örökölt jellegzetességek 7880

heredity átöröklés 7881

hermaphrodite (növ) hímnős, kétivarú, kétnemű 7882

hermatypic coral zátonyépítő/hermatipikus korall 7883

hermit crab remeterák (Eupagurus) 7884

herringbone cross-bedding halszálkás keresztrétegződés 7885

herschelite herschelit [herselit] 7886

herzenbergite herzenbergit [hercembergit] 7887

hessite hessit [hesszit] 7888

hetaerolite heterolit 7889

hetero- hetero- 7890

heterochronous heterokron 7891

heterocoelous sponges kétféle-üregűek (Heterocoela) 7892

heterocyst heterociszta 7893

heterodesmic heterodezmikus 7894

heterodont heterodont 7895

heterodont mussels egyenlőtlen-fogúak (Heterodonta) 7896

heterogenite heterogenit 7897

heterogenous heterogén 7898

heterogony nemzedékváltakozás 7899

heterogranular inekvigranuláris 7900

heteromesic heteromezikus 7901

heterometalloid heterometalloid 7902

heteromorph (fn) heteromorf 7903

heteromorphic (mn) heteromorf 7904

heteromorphism heteromorfia 7905

heteromorphite heteromorfit 7906

heteropic heteropikus 7907

heteropolar heteropoláros 7908

heterosite heterozit 7909

heterosphere heteroszféra 7910

heterospore heterospóra 7911

heterotactic heterotaktikus 7912

heterotaxy heterotaxia 7913

heterotopic heterotopikus 7914

heterotrophic heterotróf 7915

heterozygote heterozigóta 7916

heterozygous heterozigóta- 7917

Hettangian stage hettangi emelet 7918

heulandite heulandit [hjúlendit] 7919

hewer vájár 7920

hewettite hewettit [hjuettit] 7921

hewn: square ~ stone kváderkő 7922

hexacoral hexakorall 7923

hexad hexagír, hatfogású tengely 7924

hexagonal (krist) hexagonális; (növ) hatszögletű, hatélű 7925

hexagonal alternating class romboéderes osztály 7926

hexagonal class hatszöges/hexagonális osztály 7927

hexagonal close-packed hatszöges szoros illeszkedésű 7928

hexagonal-dipyramidal class hexagonális bipiramisos osztály 7929

hexagonal-pyramidal class hexagonális piramisos osztály 7930

hexagonal-scalenohedral class ditrigonális szkalenoéderes osztály 7931

hexagonal system hatszöges/hexagonális rendszer 7932

hexagonal-trapezohedral class hexagonális trapezoéderes osztály 7933

hexagyre hexagír, hatfogású tengely 7934

hexagyric hatszöges forgású 7935

hexahedral hexaéderes 7936

hexahedral coordination köbös illeszkedés 7937

hexahedron hexaéder, kocka; romboéder 7938

hexahydrite hexahidrit 7939

hexakis octahedral hexakiszoktaéderes 7940

hexakis octahedron hexakiszoktaéder 7941

hexakis tetrahedral hexakisztetraéderes 7942

hexakis tetrahedron hexakisztetraéder 7943

hexamerous hatosztatú 7944

hexapodans rovarok, hatlábúak (Insecta) 7945

hexapods rovarok, hatlábúak (Insecta) 7946

hexastannite hexasztannin (sztannoidit) 7947

hexasymmetric hexaszimmetrikus 7948

hiatus (réteg)hiány, (üledék)hézag, hiátus 7949

hibschite hibschit [hipsit] 7950

hidalgoite hidalgoit 7951

hiddenite hiddenit (szpodumen) 7952

hidden section látszólagos metszet 7953

hielmite hielmit 7954

hieratite hieratit 7955

hieroglyph hieroglifa 7956

high albite felsőalbit, béta-albit 7957

high-angle fault meredek vető 7958

high-energy nagyenergiájú 7959

higher bivalves felsőrendű kagylók (Heteroconchae) 7960

higher order transformation (krist) magasabbrendű átalakulás 7961

high forest (térk) szálerdő 7962

high-grade gas jól éghető gáz, kis inerttartalmú gáz 7963

high-grade metamorphism nagyfokú metamorfózis 7964

high-grade ore (koh) dús/jóminőségű érc 7965

highland fennsík, felföld 7966

high-low inversion magas-alacsony hőfokú átalakulás 7967

high marsh felláp 7968

high moor, highmoor felláp 7969

high-pressure belt magasnyomású öv 7970

high quartz felsőkvarc, béta-kvarc 7971

highstand (szekv) nagyvíz 7972

high tide dagály 7973

high-tide level dagályszint, dagály vízszintje 7974

high-tide mark dagály határvonala; dagályszint 7975

high water nagyvíz (árapályé); árvíz, áradás (folyóé) 7976

high water line (of tide) dagály partvonala 7977

hill hegy; domb 7978

hillebrandite hillebrandit 7979

hilgardite hilgardit 7980

hill shading domborzatárnyékolás 7981

hillside oldal, hegyoldal 7982

hillslope lejtő(s felszín) 7983

hind-gills hátul-kopoltyúsak (Opisthobranchia) 7984

hind leg hátsó láb 7985

hinge (áll) zár; (tekt) (redő)csukló 7986

hinged lamp shells zárosok (Articulata, Brachiopoda) 7987

hinge plate záros perem 7988

hinge point csuklópont (redőé) 7989

hinsdalite hinsdalit [hinzdélit] 7990

hinterland háttér, hinterland 7991

hintzeite hintzeit [hinceit] (kaliborit) 7992

hiortdahlite hiortdahlit 7993

hisingerite hisingerit [hízingerit] 7994

histogram oszlopdiagram, hisztogram 7995

histological szövettani, hisztológiai 7996

histology szövettan, hisztológia 7997

historical geology földtörténet, történeti földtan 7998

history: natural ~ természetrajz 7999

histozoans szövetes állatok (Eumetazoa) 8000

hjelmite hielmit 8001

hoar frost dér, zúzmara 8002

Hochmoor , hochmoor (ném) felláp 8003

hodgkinsonite hodgkinsonit [hocskinszonit] 8004

hoernesite hörnesit [hörnezit] 8005

hogback rétegborda 8006

högbomite högbomit 8007

högbomitite högbomitit 8008

hohmannite hohmannit [hómannit] 8009

hoist felvonó 8010

hoisting drum (fúrás) emelődob 8011

hoist rope fúrókötél 8012

holarctic holarktikus 8013

hold (bány) visszahagy, meghagy; (bány) alábiztosít, aláácsol 8014

holdenite holdenit 8015

holdfast (kapaszkodó gyökér) 8016

hole (térk) gödör; fúrás, fúrólyuk; kimélyülés, medermélyülés 8017

hole opener bővítőfúró 8018

hole sampling fúrólyukas mintavétel 8019

hollandite hollandit 8020

hollingworthite hollingworthit [holingvörtit] 8021

hollow crystal üres kristály 8022

hollow dislocation üres diszlokáció 8023

hollower: rock ~ fúrókagyló (Saxicavidae) 8024

holmite holmit 8025

holmium holmium 8026

holmquistite holmquistit [holmkvisztit] 8027

holoaxial holoéderes 8028

Holocene holocén 8029

holocrystalline holokristályos 8030

holohedral holoéderes 8031

holohedrism holoédria 8032

holohedron holoéder 8033

holohedry holoédria 8034

holophytic autotróf 8035

holosymmetric holoéderes 8036

holosystematic holoéderes 8037

holothurians tengeri uborkák/ugorkák (Holothuroidea) 8038

holotype holotípus 8039

holozoic heterotróf 8040

holtite holtit 8041

homeomorph (fn) homöomorf 8042

homeomorphic (mn) homöomorf 8043

homeomorphism homöomorfia 8044

homeomorphous (mn) homöomorf 8045

homilite homilite 8046

homoaxial egytengelyű 8047

homodesmic homodezmikus 8048

homodromic homodromikus 8049

homoecious egylaki 8050

homoeomorphy homöomorfia 8051

homoeotectic homoiotektikus 8052

homogeneous egyféle, egynemű, homogén 8053

homologous (biol) homológ, megfelelő, megegyező 8054

homolographic projection területtartó vetület 8055

homology (biol) homológia, megegyezés 8056

homometalloid homometalloid 8057

homometric homometrikus 8058

homonym homoníma 8059

homonymy homonímia 8060

homopolar bonding homöopoláris kötés 8061

homozygote homozigóta 8062

homozygous homozigóta- 8063

honeycomb structure sejtszerkezet 8064

honeycomb weathering (méhsejtszerkezetet létrehozó mállás) 8065

honey stone mézkő, mellit 8066

hood fejsapka (Nautilus-nál) 8067

hoodoo (kősapkás földpiramis) 8068

hoofed mammals patások (Ungulata) 8069

hook-up kitörésgátló rendszer 8070

hopeite hopeit 8071

horizon láthatár, látóhatár, horizont; (rétegt) szint, horizont; (bány) fejtési szint; talajszint 8072

horizon mining többszintes művelés 8073

horizontal vízszintes; (bány) szintes 8074

horizontal circle limbuszkör 8075

horizontal dispersion horizontális diszperzió 8076

horizontal scale hosszméretarány 8077

horizontal well csápos kút 8078

horn kártorony, kárpiramis 8079

hornblende hornblende 8080

hornblende-hornfels facies amfibol-szaruszirt fácies 8081

hornblende-schist amfibolpala 8082

hornblendite hornblendit 8083

hörnesite hörnesit [hörnezit] 8084

hornfels szaruszirt 8085

horn lead ólomszaruérc, foszgenit 8086

horn mercury kalomel 8087

horn quicksilver kalomel 8088

horn-shaped coral agancskorall 8089

horn shell dárdacsiga, lándzsacsiga (Cerithium)8090

hornestone (finomszemcsés, kemény kovakő: fenőkő) 8091

hornstone tűzkő 8092

horny corals szarukorallok, kéregkorallok (Gorgonaria) 8093

horse (nagy meddőkőzet-darab telérben) 8094

horseflesh ore tarka rézkovand, bornit 8095

horse head (olaj) himbafej, lófej 8096

horse latitudes térítői szélcsendöv 8097

horse mussel: common ~~ nagy kékkagyló (Modiolus modiolus) 8098

horseshoe bend hajtűkanyar (folyóé) 8099

horseshoe lake holtág, morotva 8100

horsetail zsurló 8101

horsetail structure lófarok-szerkezet 8102

horsfordite horsfordit [horszfordit] 8103

horst sasbérc, horszt 8104

hortonolite hortonolit 8105

hose (fúrás) tömlő 8106

host (biol) gazda, gazdaállat, gazdanövény 8107

host crystal gazdakristály 8108

host rock anyakőzet, mellékkőzet, bezáró/befogadó kőzet 8109

hot spot forró pont, hot spot 8110

hot spring hévforrás, melegforrás 8111

hot-stage fűthető mikroszkópasztal 8112

hound: rock ~ (amatőr ásványgyűjtő; petróleumkutató) 8113

hourglass structure homokóra-szerkezet 8114

hover úszó sziget (növényekből) 8115

howardite howardit [hovardit] 8116

howieite howieit [haueit] 8117

howlite howlit [haulit] 8118

huanghoite huanghoit 8119

hue színárnyalat, tónus 8120

huebnerite hübnerit 8121

huemulite huemulit [hjumulit] 8122

hügelite hügelit 8123

hull: moisture ~ hidrátburok 8124

hullite hullit (kloritféle) 8125

hulsite hulsit [halzit] 8126

humate humát 8127

humic humuszos, televényes, humusz- 8128

humic acid humuszsav 8129

humid climate nedves/humid éghaj-lat/klíma 8130

humidity nedvesség; nedvességtartalom 8131

humification humuszképződés, humuszosodás, humifikáció 8132

humin humin 8133

huminite huminit 8134

humite humit 8135

hummerite hummerit 8136

humodil humodil 8137

humus humusz, televényföld; termőtalaj 8138

hungchaoite hungcsaoit 8139

huntite huntit [hantit] 8140

hureaulite huréaulit [üreolit] 8141

hurlbutite hurlbutit [hörlbatit] 8142

hutchinsonite hutchinsonit [hacsinszonit] 8143

huttonite huttonit 8144

hsianghualite hszianghualit 8145

hyacinth hiacint (cirkon) 8146

hyacinth garnet (grosszulár egyik drágakőváltozata) 8147

hyacinthoid grosszulár 8148

hyaline (kőz) üveges; (áll) üvegvázú 8149

hyalite üvegopál, hialit 8150

hyalo- hialo- 8151

hyaloclastite hialoklasztit 8152

hyalophane hialofán 8153

hyalopilitic hialopilites 8154

hyalosiderite hialosziderit (olivin) 8155

hyalotekite hialotekit 8156

hybrid (kőz) kevert, hibrid 8157

hybridization (kőz) keveredés, hibridizáció 8158

hydrargillite hidrargillit (gibbsit) 8159

hydrargyrum higany 8160

hydratation hidratáció 8161

hydrate hidrát 8162

hydrate: lime ~ oltott mész 8163

hydration hidratálás, hidratáció, hidratálódás 8164

hydraulic hidraulikai, hidraulikus 8165

hydraulic filling (bány) iszapolás 8166

hydraulic fracturing (fúrás) rétegrepesztés; (tekt) hidraulikus törés 8167

hydraulic giant vízágyú 8168

hydraulic gradient nyomásesés, piezometrikus esés 8169

hydraulic jacking hidraulikus emelés 8170

hydraulic jar hidraulikus ütőolló 8171

hydraulicking vízsugaras jövesztés 8172

hydraulic monitor vízágyú 8173

hydraulic pack iszaptömedék 8174

hydraulic pad hidraulikus papucs 8175

hydraulic profile nyomásszelvény 8176

hydro- hidro- 8177

hydrobasaluminite hidrobázaluminit 8178

hydrobiology hidrobiológia 8179

hydrobiotite hidrobiotit 8180

hydroboracite hidroboracit 8181

hydrocalcite hidrokalcit 8182

hydrocalumite hidrokalumit 8183

hydrocarbon szénhidrogén 8184

hydrocarbon gas szénhidrogéngáz8185

hydrocarbon generation szénhidrogénképződés 8186

hydrocerussite hidrocerusszit 8187

hydrochemistry hidrokémia, vízkémia 8188

hydrochloric sósavas 8189

hydrochloric acid sósav 8190

hydrocianite hidrocianit (kalkocianit) 8191

hydrocyclone hidrociklon 8192

hydrodynamics áramlástan, hidrodinamika 8193

hydroexplosion (vulk) gőzrobbanás 8194

hydrofluoric acid folysav, hidrogénfluorid 8195

hydrofracturing hidraulikus törés 8196

hydrogen hidrogén 8197

hydrogen bond hidrogénkötés 8198

hydrogen chloride sósav, hidrogénklorid 8199

hydrogen clay hidrogénagyag 8200

hydrogen fluoride hidrogénfluorid, folysav 8201

hydrogen index hidrogénindex 8202

hydrogen peroxide hidrogénperoxid 8203

hydrogen sulfide kénhidrogén 8204

hydrogeology vízföldtan, hidrogeológia 8205

hydrographic basin vízgyűjtő (terület) 8206

hydrographic map vízrajzi térkép 8207

hydrography vízrajz, hidrográfia 8208

hydrohalite hidrohalit 8209

hydrohalloysite hidrohalloysit [hidrohalojzit] (endellit) 8210

hydrohematite hidrohematit (hematit) 8211

hydrohetaerolite hidroheterolit 8212

hydrological basin vízgyűjtő (medence/terület) 8213

hydrological budget vízmérleg 8214

hydrological cycle a víz körforgása, vízforgalom, hidrológiai ciklus 8215

hydrological regime hidrológiai viszonyok/helyzet 8216

hydrological equation vízmérleg-egyenlet, vízháztartási egyenlet 8217

hydrologist hidrológus 8218

hydrology hidrológia 8219

hydromagnesite hidromagnezit 8220

hydromedusas hidromedúzák (Hydrozoa) 8221

hydrometeor (légköri vízjelenség) 8222

hydromica hidrocsillám, illit 8223

hydromorphic soil hidromorf talaj 8224

hydromuscovite hidromuszkovit (illit) 8225

hydrophane hidrofán (opál) 8226

8227

hydroscarbroite hidroscarbroit [hidroszkarbroit] 8228

hydrosilicate hidroszilikát 8229

hydrosphere vízburok, hidroszféra 8230

hydrostatic pressure hidrosztatikus nyomás 8231

hydrostatic head/pressure folyadékosz-lop-nyomás 8232

hydrotalcite hidrotalkit 8233

hydrothermal hidrotermális, hidrotermás 8234

hydrothermal activity forróvizes/hidro-termális tevékenység 8235

hydrotroilite hidrotroilit 8236

hydrotungstite hidrotungsztit 8237

hydrougrandite hidrougrandit 8238

hydrous mica hidrocsillám 8239

hydroxide hidroxid 8240

hydroxylapatite hidroxiapatit 8241

hydrozoan hidrozoa 8242

hydrozincite hidrocinkit 8243

hypabyssal hipabisszikus 8244

hyper- hiper- 8245

hyperarid különlegesen száraz, hiperarid 8246

hyperbola (pl hyperbolae, hyperbolas hiperbola 8247

hyperite hiperit 8248

hypermorphism hipermorfia 8249

hypersaline túlsós, hiperszalin 8250

hypersthene hipersztén 8251

hypidioblastic hipidioblasztos 8252

hypidiomorphic hipidiomorf 8253

hypidiomorphic-granular hipidiomorf-szemcsés 8254

hypidiomorphous hipidiomorf 8255

hypidiotopic hipidiotópos 8256

hypocentre fészek, hipocentrum 8257

hypocrystalline hipokristályos 8258

hypogene hipogén 8259

hypoglyph hipoglifa 8260

hypolimnion hipolimnion 8261

hypomorphic hipomorf 8262

hypomorphism hipomorfia 8263

hypostratotype hiposztratotípus 8264

hypsometric representation (idomábrázolás magassági színfokozattal) 8265

hysteresis loop hiszterézishurok 8266