Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

I

I

ice jég 8267

ice: cave ~ kalcithártya 8268

Ice Age jégkorszak 8269

ice barkhan jégbarkán 8270

iceberg jéghegy 8271

ice cake jégtábla 8272

ice cap jégtakaró, jégsapka 8273

ice cave jégbarlang 8274

ice cover jégtakaró, jégkéreg, jégborítás, jégborítottság 8275

ice dam jégtorlasz 8276

ice drift jégtábla 8277

icefall megfagyott vízesés 8278

ice field jégmező 8279

ice film hártyajég 8280

ice floe jégtábla 8281

ice flower jégvirág 8282

ice free jégmentes (tenger] 8283

ice front jégtakaró pereme/határa 8284

ice grotto jégbarlang 8285

ice jam jégtorlasz 8286

Iceland crystal izlandi pát 8287

Iceland spar izlandi pát 8288

ice lens jéglencse 8289

ice piedmont hegylábi jég 8290

ice plucking ( jég aprózó munkája) 8291

ice polishing (jég lecsiszoló munkája) 8292

ice push jéglökés 8293

ice-rafted (úszó) jég által szállított 8294

ice rafting jéggel sodródás 8295

ice reefing jégtaraj, tarajképződés, tarajosodás 8296

ice-scoured lowland/plain jég által leta-rolt síkság 8297

ice scouring (jég kivéső munkája) 8298

ice sheet jégtakaró 8299

ice shelf jégpad, selfjég, parti jég 8300

ice slush kásajég 8301

ice spar szanidin 8302

ice spicule jégtű 8303

ice storm ónos eső, jeges eső 8304

ice stream jégár 8305

ice tongue jégnyelv 8306

ice tunnel gleccseralagút 8307

ice wedge jégék, fagyék 8308

ice-wedge polygon jégpoligon 8309

ichnocoenosis nyomközösség, ichnocönózis 8310

ichnofacies ichnofácies 8311

ichnofossil nyomfosszília 8312

ichnology ichnológia 8313

icicle jégcsap 8314

icing jegesedés 8315

icosahedron ikozaéder 8316

icosidodecahedron ikozidodekaéder 8317

icositetrahedron ikozitetraéder, deltoidikozitetraéder 8318

idaite idait 8319

iddingsite iddingsit [iddingzit] 8320

iddingsitisation iddingsitesedés 8321

ideal black body abszolút fekete test 8322

ideal crystal ideális/tökéletes kristály 8323

ideal gas ideális gáz 8324

ideal section elvi szelvény 8325

ideal solution tökéletes oldat 8326

identical (krist) identikus 8327

idioblast idioblaszt 8328

idioblastic sajátalakú, idioblasztos (metamorf ásványoknál) 8329

idiochromatic idiokrómás 8330

idiomorphic idiomorf 8331

idiotopic idiotópos 8332

idocrase idokrász (vezuvián) 8333

idiochromatic sajátszínű, idiokrómás 8334

idiomorphic idiomorf szemcsés 8335

idrialite idrialit 8336

igneous magmás 8337

ignimbrite ignimbrit 8338

ignispumite igniszpumit 8339

ignition izzítás 8340

ignition loss izzítási veszteség 8341

ignition point/temperature gyulladási hőmérséklet, gyulladáspont 8342

ijolite ijolit 8343

ikaite ikait 8344

ikunolite ikunolit 8345

ilesite ilesit [ilezit] 8346

illidromica illit 8347

illite illit 8348

illuminated relief (térk) árnyékplasztika 8349

illumination megvilágítás; megvilágítási erősség 8350

illumination: oblique ~ ferde megvilágítás 8351

illuvial horizon (talaj) illuviális/felhal-mozódási szint 8352

Illyrian stage illír emelet 8353

ilmenite ilmenit 8354

ilmenitite ilmenitit 8355

ilmenomagnetite ilmenomagnetit 8356

ilmenorutile ilmenorutil 8357

ilsemannite ilsemannit [ilzemanit] 8358

ilvaite ilvait 8359

image (opt) kép 8360

image field képmező 8361

image plane képsík 8362

imaging crystallization leképező kristályosodás 8363

imaging defect leképezési hiba 8364

imbibation felszívódás 8365

imbibation moisture imbibációs nedvesség 8366

imbibational water value vízbefogadó képesség értéke 8367

imbibition: water of ~ bányanedvesség 8368

imbricate(d) structure (szed) zsindelyszerkezet; (tekt) pikkelyes szerkezet 8369

imbrication (szed) zsindelyeződés, zsindelyszerkezet; (tekt) pikkelyeződés, pikkelyes szerkezet 8370

imerinite imerinit (richterit) 8371

imgreite imgreit 8372

imhofite imhofit [imhófit] 8373

imitation utánzat (drágakő) 8374

immature éretlen 8375

immersed compass folyadékkompasz 8376

immersion liquid immerziós folyadék 8377

immersion objective immerziós objektív 8378

immiscible nem elegyedő 8379

immiscibility nem elegyedés 8380

impact ütközés, becsapódás 8381

impact cast becsapódási nyom (talpnyom) 8382

impact cleaving ütési hasadás 8383

imparidigitate ungulates páratlanujjú patások, páratlanujjúak (Perissodactyla) 8384

impass (bány) vakvágat 8385

impedance impedancia 8386

impeded drainage rossz lefolyás 8387

imperfection (krist) hiba 8388

imperforate perforálatlan, imperforált 8389

impermeability vízrekesztés 8390

impermeable át nem eresztő, vízzáró, vízrekesztő 8391

impervious layer vízzáró réteg 8392

impervious to light átlátszatlan 8393

impoverished fauna elszegényedett fauna 8394

impoverishment (bány) elmeddülés, elmeddősödés 8395

impression lenyomat, benyomat 8396

imprint lenyomat, benyomat 8397

imprint: raindrop ~ esőcseppnyom 8398

improper symmetry operation nem valódi szimmetriaművelet 8399

impunctate pontozatlan 8400

impurity (krist) szennyezés, szennyeződés, szennyező anyag 8401

inactive gas inert gáz 8402

inarticulate lamp shells zárnélküliek (Inarticulata) 8403

incandescence fehérizzás 8404

incandescent (fehéren) izzó 8405

incarbonization szénülés 8406

incidence: angle of ~ beesési szög 8407

incidence normal beesési merőleges 8408

incident angle beesési szög, beesőszög 8409

incident beam beeső sugárnyaláb 8410

incident light beeső fény 8411

incident ray beeső sugár 8412

incipient crystallization kezdődő kristályosodás 8413

incipient failure kezdődő törés 8414

incipient rift arm kezdeti hasadékág 8415

incised bevágott 8416

incised meander átöröklött meander 8417

incised river beágyazott folyó 8418

incised valley (geomorf) felsőszakasz jellegű völgy; (szekv) bevágódott völgy 8419

incision bevágódás 8420

inclination (geofiz) lehajlás, inklináció; (geomorf) lejtés 8421

inclination: angle of ~ hajlásszög 8422

inclination of a slope rézsűhajlás 8423

incline (bány) ereszke 8424

inclined dőlt, lejtős, ferde, hajlott 8425

inclined bedding ferderétegzés 8426

inclined dispersion hajlott diszperzió 8427

inclined extinction ferde kioltás 8428

inclined fold dőlt redő 8429

inclined hole ferde fúrás 8430

incline drift (bány) sikló 8431

inclined shaft lejtakna, lejtősakna 8432

inclined well ferde kút 8433

inclinometer dőlésmérő, klinométer, lejtmérő, ferdeségmérő 8434

inclinometer surveying fúrólyukferdeség-mérés 8435

inclusion zárvány 8436

incoherent rock nemk ötött kőzet, laza kőzet 8437

incombustible gas éghetetlen gáz 8438

incoming tide dagályáramlás 8439

incompetent bed inkompetens réteg 8440

incongruent melt inkongruens olvadék 8441

incongruent melting inkongruens olvadás 8442

inconsequent inkonzekvens 8443

increment: ground-water ~ talajvíz-hozzáfolyás 8444

incrustation (fúrás) inkrusztáció 8445

incrusting bekérgező 8446

incursion: water ~ (olaj) elvizesedés 8447

incurving slope (térk) behajló lejtő 8448

indefinite aquifer végtelen víztároló 8449

inderborite inderborit 8450

inderite inderit 8451

index (pl indices index, mutató 8452

index: refraction ~ törésmutató 8453

index bed vezérszint, vezetőszint, marker 8454

index contour főszintvonal 8455

index ellipsoid indikatrix 8456

index fossil vezérkövület, indexfosszília 8457

indexing (krist) indexelés 8458

index liquid immerziós folyadék 8459

index map áttekintő térkép 8460

index mineral indexásvány 8461

index of exploitation kitermelési tényező 8462

index of refraction törésmutató 8463

index triple indexhármas 8464

index value alapérték 8465

indialite indialit 8466

indicator indikátor 8467

indicator paper indikátorpapír 8468

indicator plant indikátornövény 8469

indicatrix (pl indicatrices indikatrix 8470

indices (sing index indexek 8471

indicolite indigolit (turmalin) 8472

indigenous (növ) őslakó, őshonos, bennszülött 8473

indigenous fossil autochton ősmaradvány 8474

indigo copper kovellin 8475

indigolite indigolit 8476

indite indit 8477

indium indium 8478

Induan stage indusi emelet 8479

induced cleavage (nyomás okozta palásodás) 8480

induced polarisation gerjesztett potenciál 8481

indurated megkeményedett; cementeződött (talaj) 8482

induration megkeményedés; kőzettéválás 8483

industrial diamond ipari gyémánt 8484

inequant nem izometrikus 8485

inequigranular inekvigranuláris 8486

inequilateral inekvilaterális 8487

inequivalve egyenlőtlen teknőjű, inekvivalvis 8488

inert gas nemesgáz 8489

inertinite inertinit 8490

inesite ineszit 8491

infauna infauna 8492

infilled kitöltött 8493

infilling kitöltés, kitöltődés 8494

infiltration beszivárgás 8495

infiltrometer beszivárgásmérő 8496

inflection point inflexiós pont 8497

inflorescence virágzat; virágzás 8498

inflow hozzáfolyás 8499

inflow: sand ~ homokbeáramlás, homokosodás 8500

influence: circle of ~ hatókör 8501

influence: cone of ~ leszívási/depressziós tölcsér 8502

influent befolyó, beömlő; mellékfolyó 8503

influent seepage hozzászivárgás 8504

influx (fúrás) hozzáfolyás 8505

influx: water ~ vízbeáramlás 8506

infolded egymásba gyűrt 8507

informal unit (rétegt) nem hivatalos egység 8508

infrabed water mederalatti víz 8509

infraspecific faj alatti, fajon belüli, infraspecifikus 8510

infusorial earth infuzóriaföld, diatomit 8511

infusorial silica infuzóriaföld, diatomaföld 8512

infusorians ázalékállatkák (Ciliophora) 8513

ingression ingresszió 8514

ingress of water (olaj) elvizesedés 8515

ingrown meander átöröklött meander 8516

inhalant siphon bevezető szifó 8517

inherit örököl, átörökít 8518

inheritable örökölhető, örökletes 8519

inheritance öröklődés 8520

inherited öröklött 8521

inherited meander átöröklött meander 8522

inherited soil maradványtalaj, reliktumtalaj 8523

initial piezometric level nyugalmi vízszint 8524

initial watertable nyugalmi vízszint 8525

inject benyomul, injektálódik 8526

injecting (olaj) besajtolás 8527

injection (olaj) besajtolás 8528

injection: water ~ vízbesajtolás, vízvisszanyomás 8529

injection breccia injekciós breccsa 8530

injection well besajtolókút, visszanyomó kút 8531

injection well: gas ~~ gázbesajtoló kút 8532

ink fish északi kalmár (Loligo forbesi) 8533

ink sac tintazacskó 8534

inland drainage belső lefolyás 8535

inland sea beltenger, epikontinentális tenger 8536

inland waters belvíz 8537

inlet befolyás, beömlés (folyóé tóba) 8538

inlet sill torkolati küszöb 8539

innelite innelit 8540

inner cone lángmag 8541

inner core belső mag (Földé) 8542

inner lip belső ajak 8543

inner mantle alsóköpeny 8544

inorganic szervetlen, inorganikus 8545

inosilicate láncszilikát, szalagszilikát, inoszilikát 8546

input well besajtolókút, visszanyomó kút 8547

inrush: rock ~ (bány) kidőlés 8548

insaturate telítetlen 8549

insect rovar 8550

insect-eating animals rovarevők (Insectivora) 8551

insectivores rovarevők (Insectivora) 8552

inselberg szigethegy 8553

inshore partmögötti, partközeli 8554

in situ (bány) szálban álló, ép, érintetlen, megbontatlan (szén v kőzet); in situ 8555

in-situ combustion tűzelárasztás 8556

insizwaite insizwait [inszizvait] 8557

insolate napfénynek kitesz 8558

insolation inszoláció, napbesugárzás 8559

insoluble residue oldási maradék 8560

insular shelf szigetpárkány 8561

insurgence búvópatak (eltűnési helye) 8562

intake area (of an aquifer) tápterület (víztartóé) 8563

intake of well kút beömlési felülete 8564

integrating stage integráló asztal 8565

integripalliate bivalves épköpenyűek (Integripalliata) 8566

interaction kölcsönhatás 8567

interaxial angle tengelyszög 8568

interbedded közberétegzett 8569

interbedding közbetelepülés, közberétegzés 8570

intercalate betelepül (rétegsorba) 8571

intercalated betelepült, közberétegzett 8572

intercalation betelepülés, közberétegzés 8573

intercalatory rib közbülső borda 8574

intercept tengelymetszet 8575

intercept: axial ~ axiális metszet, tengelymetszet 8576

intercepting drain szivárgócsatorna, övcsatorna 8577

interchange of sites (krist) helyváltoztatás 8578

intercostal (növ) erezetközi, bordaközi (levélen) 8579

intercrescence (krist) összenövés 8580

intercrystalline kristályközi, kristályok közötti 8581

intercrystalline corrosion kristályhatármenti korrózió 8582

interdigitation összefogazódás 8583

interface határfelület, határ 8584

interface: gas-water ~ gáz-víz-határ, víz-gáz-határ 8585

interfacial felületközi, határfelületi 8586

interfacial angle (krist) lapszög 8587

interfacial energy határfelületi energia 8588

interfacial tension határfelületi feszültség 8589

interference interferencia 8590

interference: well ~ kutak egymásrahatása 8591

interference colour interferenciaszín 8592

inteference figure tengelykép 8593

interference pattern interferenciakép 8594

interference tint interferenciaszín 8595

interfering line (spektr) zavaró vonal 8596

interfingering összefogazódás 8597

interfingering strata ósszefogazódó rétegek 8598

interflow felszín alatti lefolyás/határ 8599

interfluve völgyközi hát, folyóköz 8600

interfluve: Duna(Tisza ~ Duna(Tisza-köze 8601

interglacial interglaciális 8602

interglacial period/stage interglaciális 8603

intergranular szemcseközti, intergranuláris 8604

intergrown átszőtt 8605

intergrowth (krist) összenövés 8606

interlayered közberétegzett 8607

interlayering közberétegzés 8608

interlobate moraine jégnyelv közötti moréna 8609

interlocking (krist) összefogazódó 8610

intermediate intermedier 8611

intermediate oil intermedier olaj 8612

intermediate phase intermedier/köztes fázis 8613

intermediate principal stress közbenső főfeszültség 8614

intermediate rock (kőz) intermedier kőzet; (bány) közkő, meddőbeágyazás, meddőpad 8615

intermediate soil átmeneti talaj 8616

intermetallic intermetallikus 8617

intermittent időszakos 8618

intermittent spring időszakos/szakaszos forrás 8619

intermittent stream időszakos/kiszáradó vízfolyás 8620

intermix elegyedik, összevegyül 8621

intermolecular intermolekuláris 8622

intermont intramontán, hegyközi 8623

intermontane hegyközi, intramontán 8624

intermountain hegyközi, intramontán 8625

intermountain basin hegy(ség)közi/intramontán medence 8626

internal cast kőbél 8627

internal energy belső energia 8628

internal erosion felszín alatti erózió 8629

internal friction belső súrlódás, viszkozitás 8630

internal mould kőbél 8631

internal reflection belső reflex 8632

internal sediment belső/zárttéri üledék 8633

internal standard vonatkoztató elem, belső standard 8634

internal stress belső/saját feszültség 8635

internode (növ) szártag, csomóköz, internodium 8636

interparticle porosity szemcseközti porozitás 8637

interpenetration egymásbanyomódás 8638

interpenetration twin átnövési/penetrá-ciós iker 8639

interplanetary bolygóközi, interplanetáris 8640

interpluvial interpluviális 8641

interpolate interpolál 8642

interpolation interpoláció 8643

interrupted stream megszakított vízfolyás 8644

intersect metsz, keresztez 8645

intersection (mat) metszet, közös rész; (geod) előmetszés, előremetszés; (bány) áttörés, harántolás 8646

intersection of sets halmazok metszete 8647

intersertal interszertális 8648

interspace térség 8649

interstadial interstadiális 8650

interstice pórus, hézag, lik, likacs 8651

interstitial szemcseközti, intersticiális 8652

interstitial atom (krist) rácsközi atom 8653

interstitial ice pórusjég 8654

interstitial fluid pórusfolyadék, szemcseközti folyadék 8655

interstitial space szemcseközti tér 8656

interstitial water tapadóvíz 8657

interstratification közberétegződés 8658

interstratified közberétegzett 8659

interstratify közberétegez 8660

intertidal árapályövi 8661

intertonguing összefogazódás 8662

interval: class ~ osztályköz 8663

interval: vertical ~ (térk) alapszintköz 8664

interval-zone köztes-zóna 8665

intervening közbeiktatódó 8666

interzone interzóna 8667

intraclast intraklaszt 8668

intraformational intraformációs 8669

intragranular szemcsén belüli 8670

intragranular porosity szemcsénbelüli porozitás 8671

intramicrite intramikrit 8672

intramicrudite intramikrudit 8673

intramolecular molekulán belüli, intramolekuláris 8674

intramontane basin hegyközi/intramontán medence 8675

Intrapacific suite (kőz) atlanti provincia 8676

intraparticle porosity szemcsebelseji porozitás 8677

intrapermafrost (jeges rétegbeli vízzárvány) 8678

intraskeletal vázon belüli 8679

intraspararenite intrapátarenit 8680

intrasparite intrapátit 8681

intrasparrudite intrapátrudit 8682

intrastratal rétegen belüli 8683

intrazonal soil intrazonális talaj 8684

intrenched meander átöröklött meander 8685

intrinsic strain belső feszültség 8686

introduced fossil behordott ősmaradvány 8687

intrude benyomul 8688

intrusion benyomulás, intrúzió 8689

intrusion: water ~ (olaj) elvizesedés 8690

intrusion breccia intrúziós breccsa 8691

intrusive benyomulásos, intruzív 8692

intrusive rock intruzív kőzet 8693

inundated land elöntött terület 8694

inundation áradás 8695

inundation area ártér, árterület 8696

invaded zone (fúrás) elárasztott öv/zóna, kimosott/kisepert zóna 8697

invasion elárasztás 8698

invasion: water ~ (olaj) elvizesedés 8699

inverse fordított, inverz 8700

inversion megfordulás 8701

inversion axis inverziós tengely 8702

inversion centre inverziós centrum/központ 8703

inversion of relief domborzatfordulat 8704

inversion point átalakulási pont 8705

invertebrate gerinctelen 8706

invertebrates: age of marine ~ a tengeri gerinctelenek kora (kambrium-ordovicium) 8707

inverted fordított 8708

inverted well nyelőkút 8709

inverter: six-fold rotatory ~ hexagiroid 8710

investigate megvizsgál, tanulmányoz 8711

investigation vizsgálat, kutatás, tanulmányozás 8712

investigation: soil ~ (mérn) talajfelderítés 8713

investigation radius (geof) behatolási sugár 8714

involute szűkköldökű, involút 8715

involution fagygyűrés 8716

inyoite inyoit [injoit] 8717

iodate jodát 8718

iodine jód 8719

iodobromite jodobromit (brómargirit) 8720

iodometry jodometria 8721

ion ion 8722

ion exchange ioncsere 8723

ionic bond ionos kötés 8724

ionic charge iontöltés 8725

ionic crystal ionkristály 8726

ionic lattice ionrács 8727

ionic radius ionrádiusz, ionsugár 8728

ionic structure ionszerkezet 8729

iowaite iowait 8730

Iowan stage iowai emelet 8731

iranite iranit 8732

irarsite irarzit 8733

iridescence irizálás 8734

iridescent szivárványszínben játszó, irizáló 8735

iridium irídium 8736

iridosmine irídozmium 8737

iriginite iriginit 8738

iron vas 8739

iron vasmeteorit 8740

iron: bog ~ mocsárérc, gyepvasérc 8741

iron: chrome ~ krómit 8742

iron: chromic ~ krómit 8743

iron: magnetic ~ mágnesvaskő, magnetit 8744

iron: meteoric ~ meteorvas; vasmeteorit 8745

iron: oligist ~ hematit 8746

iron: red ~ ore vörösvasérc (hematit) 8747

iron: specular ~ szpekularit (hematit) 8748

iron: white ~ pyrites markazit 8749

Iron Age vaskor 8750

iron alum halotrichit 8751

iron bacteria (pl) vasbaktérium 8752

iron cap vaskalap 8753

iron-cross twin vaskeresztiker 8754

iron earth: blue ~~ ((földes) vivianit) 8755

iron glance vascsillám, hematit 8756

iron olivine fayalit 8757

iron ore vasérc 8758

iron ore: brown ~~ barnavasérc, limonit 8759

iron ore: green ~~ dufrenit 8760

iron ore: magnetic ~~ mágnesvasérc, magnetit 8761

iron ore: octahedral ~~ mágnesvaskő, magnetit 8762

iron pan , ironpan (talaj) vaskőfok, vasas kéreg (talajban) 8763

iron pyrite pirit; markazit 8764

iron pyrites pirit; markazit 8765

iron removal vastalanítás 8766

iron sand magnetithomok 8767

iron spar vaspát (sziderit) 8768

iron spinel hercinit 8769

ironstone vaskő, vasérc 8770

ironstone: blue ~ (kék vasásvány: krokidolit v. vivianit) 8771

iron vitriol vasgálic, melanterit 8772

irradiance besugárzás 8773

irradiation besugárzás 8774

irregular sea urchins szabálytalan sünök (Irregulares) 8775

irreversible process irreverzibilis folyamat 8776

ishikawaite isikavait 8777

ishkyldite iskildit 8778

island sziget 8779

island arc szigetív 8780

island silicate szigetszilikát, nezoszilikát 8781

isle sziget 8782

islet (kis) sziget 8783

iso- izo- 8784

isoanomaly izoanomália 8785

isobar izobár 8786

isobaric map izobártérkép 8787

isobase izobázis 8788

isobath izobát 8789

isochemical series izokémikus sor 8790

isochore izochor 8791

isochoric process izochor folyamat 8792

isochrome izokróma 8793

isochromatic line izokromáta, izokróma 8794

isochron (fn) izokron 8795

isochronous (mn) izokron 8796

isochronous surface izokron felület, azonos korú felület 8797

isoclinal izoklinális 8798

isoclinal fold izoklinális redő 8799

isoclinal line izoklin 8800

isocline izoklinális redő 8801

isodesmic izodezmikus 8802

isodimorphism izodimorfia 8803

isodimorphous izodimorf 8804

isofacial izofaciális, azonos fáciesű 8805

isogon izogon 8806

isogonic line izogon vonal 8807

isograde izográd 8808

isogyre izogír 8809

isohaline izohalin 8810

isoheight izohipsza 8811

isohyet csapadékvonal, izohiéta 8812

isohyetal line csapadékvonal, izohiéta 8813

isohyetal map csapadéktérkép 8814

isohypse szintvonal, izohipsza 8815

isokite isokit [iszokit] 8816

isolated grains különálló szemcsék 8817

isolated gas pool szabadgáztelep 8818

isolated system elszigetelt rendszer 8819

isolation elszigetelődés, elkülönülés, izoláció 8820

isomerism izoméria 8821

isomery izoméria 8822

isomesic izomezikus 8823

isometric izometrikus 8824

isometric projection izometrikus vetület 8825

isometric system (krist) szabályos/tesszerális/köbös rendszer 8826

isometry izometria 8827

isomicrocline izomikroklin (mikroklin) 8828

isomorph izomorf 8829

isomorphism izomorfia 8830

isomorphous izomorf 8831

isomorphous replacement izomorf helyettesítés 8832

isomorphous series izomorf sor(ozat) 8833

isopach (US fn) izopach 8834

isopach map vastagságtérkép 8835

isopachous map vastagságtérkép 8836

isopachyte (GB mn) izopach 8837

isopic izopikus 8838

isopleth izopléta 8839

isopotential surface ekvipotenciális felület 8840

isoseismal izoszeizta 8841

isoseismal line izoszeizta 8842

isostannite izosztannit 8843

isostasy izosztázia 8844

isostatic izosztatikus 8845

isostatic line izosztáta 8846

isotherm izoterma 8847

isothermal process izotermikus folyamat 8848

isotope izotóp 8849

isotope dilution analysis izotóphígításos elemzés 8850

isotope fractionation factor izotópmegoszlási tényező 8851

isotope ratio izotóparány 8852

isotopic izotóp-, izotópos 8853

isotopic abundance izotópgyakoriság 8854

isotopic age izotóp/radiometrikus kor 8855

isotropic izotróp 8856

isotropism izotrópia 8857

isotropy izotrópia 8858

isotropy: axis of ~ izotrópiatengely 8859

isotypic mineral izotíp ásvány 8860

isotypism izotípia 8861

isovol izovol 8862

isovol map izovoltérkép 8863

isthmus földszoros 8864

itabirite itabirit 8865

itacolumite itakolumit 8866

itoite itoit 8867

ixiolite ixiolit 8868