Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

L

L

labite labit 9166

labium ajak 9167

laboratory laboratórium 9168

laboratory work laboratóriumi/kamerális munka 9169

labradite labradoritit 9170

labradorescence labradorizálás 9171

labradorfels labradoritit 9172

labrador hornblende hipersztén 9173

labradorite labradorit 9174

labradoritite labradoritit 9175

Labrador rock labradorit 9176

Labrador spar labradorit 9177

Labrador stone labradorit 9178

labuntsovite labuncovit 9179

laccolith lakkolit 9180

lacertilians gyíkok (Sauria) 9181

Lacian substage laki alemelet 9182

lacquer: desert ~ sivatagi máz 9183

lacquer peel lakkfilmlevonat 9184

lacroixite lacroixit [lakroáit] 9185

lacuna (üledék)hiány, (üledék)hézag 9186

lacunar hézagos 9187

lacunary hézagos 9188

lacustrine tavi, lakusztris 9189

ladder of falls (hidr) bukósor 9190

Ladinian stage ladini emelet 9191

laevorotation balraforgatás 9192

lag (szed) mederhordalék; késleltetés 9193

lag deposit maradéküledék 9194

lagoon lagúna 9195

lagoonal lagunáris, lagúna- 9196

lag surface maradványfelszín 9197

laguna lagúna 9198

lagunar lagunáris, lagúna- 9199

lagune lagúna 9200

lahar (vulkáni) iszapár, sárfolyás, lahar 9201

laitakarite laitakarit 9202

lake tó 9203

lake district tóvidék 9204

lakelet tavacska 9205

lake marl tavikréta 9206

lake ore mocsárérc, gyepvasérc 9207

lake pitch (trinidadi aszfalt) 9208

lake rampart turolás 9209

lakeshore tópart 9210

lakeside tópart 9211

lake without outlet lefolyástalan tó 9212

Lamarckism lamarckizmus 9213

lamella (krist) lemez, lamella 9214

lamella: twin ~ ikerlemez 9215

lamellar lemezes, leveles 9216

lamellar pyrites (markazit) 9217

lamellar serpentine (antigorit) 9218

lamellar tooth lemezes fog 9219

lamellibranch kagyló, lamellibranchiata 9220

lamina (rétegt) réteglemez, lamina; (növ) levéllemez 9221

lamina: twin ~ ikerlemez, ikerlamella 9222

laminar lemezes, lamináris 9223

laminar flow lamináris áramlás 9224

laminar layer (lamináris) határréteg 9225

laminate lemezes, laminált 9226

laminated lemezes, laminált 9227

lamination vékonyrétegzés, réteglemezesség, lamináció 9228

laminite laminit 9229

lamprophyllite lamprofillit 9230

lamprophyre lamprofír 9231

lamprophyric lamprofír-, lamprofíros 9232

lamproite lamproit 9233

lamp shell pörgekarú, brachiopoda (Terebratulida) 9234

lanarkite lanarkit 9235

lanceolate lándzsa alakú 9236

land szárazföld 9237

landbergite moschellandsbergit [mosellandzbergit] 9238

land bridge szárazföldi híd 9239

land evaporation szabadföldi párolgás 9240

landfast ice parti jég 9241

landfill feltöltés 9242

landform felszínforma, felszíni forma, terepidom 9243

landforms: coastal ~ partformák 9244

land hemisphere szárazföldi félgömb 9245

land improvement melioráció 9246

land management földhasználat 9247

land reclamation (bány) rekultiváció, újrahasznosítás 9248

landsbergite landsbergit [landzbergit] 9249

landscape evolution felszínfejlődés 9250

landscape marble rommárvány 9251

landslide földcsuszamlás, suvadás, csúszás; (mérn) lejtőmozgás 9252

land snails éticsiga-alkatúak (Helicacea) 9253

land surveying (térk, geod) országos felmérés 9254

långbanite långbanit 9255

langbeinite langbeinit 9256

Langhian stage langhi emelet 9257

langite langit 9258

lansfordite lansfordit [lenszfordit] 9259

lantern: Aristotle's ~ Arisztotelész lámpása (echinoideák rágószerve) 9260

lanthanite lantanit 9261

lanthanum lantán 9262

lap (finoman csiszol) 9263

lapies karr 9264

lapilli lapilli 9265

lapillite lapillitufa 9266

lapilli tuff lapillitufa 9267

lapillus (lapilli egyesszáma) 9268

lapis: false ~ kékpát, lazulit 9269

lapis lazuli lazúrkő, lazurit, lapis lazuli 9270

lap-out map féregszemtérkép 9271

lapparentite lapparentit [laparantit] 9272

Laramide orogeny larámi hegységképződés 9273

larderellite larderellit 9274

lardite zsírkő, talk, szteatit 9275

lard stone zsírkő, szteatit 9276

large coal darabos szén 9277

large intestine vastagbél 9278

larger foraminifer nagyforaminifera 9279

large-scale map nagyméretarányú térkép 9280

larnite larnit 9281

larsenite larsenit [larszenit] 9282

larva (pl larvae lárva 9283

larval lárva- 9284

larval stage lárvaállapot 9285

larvikite larvikit 9286

Latdorfian stage lattorfi emelet 9287

late diagenetic késődiagenetikus 9288

latent (biol) lappangó, rejtett, látens 9289

lateral laterális 9290

lateral displacement (mérn) oldalkitérés 9291

lateral erosion oldalazó erózió 9292

lateral fault eltolódás 9293

lateral furrow (áll) laterális árok 9294

lateral moraine oldalmoréna 9295

lateral planation oldalazó elegyengetés 9296

lateral pressure oldalnyomás 9297

lateral secretion laterálszekréció 9298

lateral sonde gradiens szonda, inverz szonda, laterálszonda 9299

lateral storage (hidr) hullámtéri tározódás 9300

lateral tooth laterális fog 9301

laterite laterit 9302

laterite soil laterites talaj 9303

laterization lateritesedés 9304

laterolog laterolog 9305

lath léc 9306

lath-shaped habit (ásv) léces termet/habitus 9307

laticifer(ous) tejnedvet szállító 9308

latite látit 9309

latitude (földrajzi) szélesség 9310

latosol laterites talaj, latosol 9311

latrappite latrappit 9312

lattice (kristály)rács 9313

lattice array rácselrendeződés 9314

lattice configuration rácselrendeződés 9315

lattice constant rácsállandó 9316

lattice defect rácshiba 9317

lattice disturbance rácshiba 9318

lattice imperfection rácshibahely 9319

lattice node rácspont 9320

lattice parameter rácsállandó, rácsparaméter 9321

lattice plane rácssík 9322

lattice point rácspont 9323

lattice row rácssor 9324

lattice stack rácsoszlop 9325

Lattorfian stage lattorfi emelet 9326

laubmannite laubmannit 9327

laueite laueit 9328

laumontite laumontit 9329

Laurasia Laurázsia 9330

Laurentian laurenciumi 9331

laurionite laurionit 9332

laurite laurit 9333

laurvikite larvikit 9334

lautarite lautarit 9335

lautite lautit 9336

lava láva 9337

lava breccia lávabreccsa 9338

lava cavern lávabarlang 9339

lava cone lávakúp 9340

lava dome lávakupola, lávadóm 9341

lava field lávamező 9342

lava flow lávafolyás, lávaár 9343

lava fountain lávaszökőkút 9344

lava lake lávató 9345

lava plateau lávafennsík 9346

lava tube lávabarlang 9347

lava tunnel lávabarlang 9348

lavenite lavenit 9349

lavroffite lavrovit (diopszid) 9350

lavrovite lavrovit (diopszid) 9351

law: twin ~ ikertörvény 9352

law of conservation megmaradási törvény 9353

law of priority prioritás törvénye 9354

law of superposition települési törvény, szuperpozíció törvénye 9355

law of zones zónatörvény 9356

lawrencite lawrencit [lorenszit] 9357

lawsonite lawsonit [lószonit] 9358

layer réteg 9359

layer-by-layer collecting rétegenkénti gyűjtés, rétegről rétegre való gyűjtés 9360

layered rétegzett, réteges 9361

layering rétegződés, rétegzés 9362

layer lattice rétegrács 9363

layer lattice silicate rétegszilikát 9364

layer silicate rétegszilikát 9365

layer structure rétegrács 9366

layer tapping rétegmegcsapolás 9367

lazuli lazúrkő, lapis lazuli, lazurit 9368

lazulite lazulit 9369

lazurite lazurit 9370

leached soil kilúgozott talaj 9371

leaching kioldás, kilúgozás, kilúgzás; étetés; (talaj) kimosás 9372

lead ólom, termésólom 9373

lead: black ~ grafit 9374

lead: blue ~ galenit 9375

lead: horn ~ ólomszaruérc, foszgenit 9376

lead: mock ~ szfalerit 9377

lead: red ~ mínium 9378

lead: white ~ ore fehérólomérc (cerusszit) 9379

lead glance galenit 9380

leadhillite leadhillit [lethillit] 9381

leading seam vezértelep 9382

lead-lead age ólom-ólom kor 9383

lead-lead dating ólom-ólom kormeghatározás 9384

lead ocher ólomokker, massicot 9385

lead ore: red ~~ vörösólomérc, krokoit 9386

lead ore: white ~~ cerusszit 9387

lead spar ólompát (anglezit V cerusszit) 9388

lead vitriol anglezit 9389

leaf-footed crustaceans levéllábú rákok (Phyllopoda) 9390

leaf scar levélripacs 9391

leakage elszökés, vízelszökés 9392

leaky aquifer félig áteresztő víztartó 9393

lean clay sovány agyag 9394

lean coal sovány kőszén 9395

lean gas soványgáz 9396

leather: mountain ~ hegyibőr (krizotil, paligorszkit) 9397

leather: rock ~ hegyibőr (krizotil) 9398

leatherstone hegyibőr (krizotil, paligorszkit) 9399

Lebensspur , lebensspur (pl Lebensspuren , lebensspuren (ném) életnyom, nyomfosszília 9400

lechatelierite lechatelierit [lösateliéit] 9401

lecontite lecontit [lökontit] 9402

lectoparatype paralektotípus 9403

lectostratotype lektosztratotípus 9404

lectotype lektotípus, lectotypus 9405

ledge: calcite ~ cseppkőléc 9406

Ledian stage lédi emelet 9407

ledmorite ledmorit 9408

lee side szélcsendes oldal 9409

leeward side szélvédett/szélcsendes/szél-árnyékos oldal 9410

left bank balpart 9411

left-handed (krist) balraforgató; (tekt) balos, szinisztrális 9412

left-lateral balos, szinisztrális 9413

left-side bank balpart 9414

leg (áll) láb; (bány) oldaltám; (mat) befogó 9415

legal geology törvényszéki/igazságügyi földtan 9416

legal time zónaidő 9417

legend jelmagyarázat, jelkulcs 9418

legion (áll, tax) csapat 9419

legrandite legrandit [lögrandit] 9420

legume pillangós (növény) 9421

lehiite lehiit 9422

leifite leifit 9423

lemniscate lemniszkáta 9424

lengenbachite lengenbachit 9425

length distortion hossztorzulás 9426

length fast crystal negatív főzónajellegű kristály 9427

length scale (térk) aránymérték 9428

length slow crystal pozitív főzónajellegű kristály 9429

lens (opt) lencse, lupe, nagyító; (rétegt) lencse 9430

lens combination lencserendszer 9431

lens-like lencsés, lencsealakú, lencseszerű 9432

lens mount lencsefoglalat 9433

lens seating lencsefoglalat 9434

lens-shaped lencsealakú 9435

lenticular lencsealakú, lencsés 9436

lenticular body lencseszerű telep 9437

lenticular limestone gumós mészkő 9438

lentiform lencsés 9439

lentil lencse (pl. bauxit-) 9440

lento-capillary point lentokapilláris pont 9441

leonhardtite leonhardtit (starkeyit) 9442

leonite leonit 9443

leopoldite leopoldit (szilvin) 9444

lepidoblastic lepidoblasztos 9445

lepidocrocite lepidokrokit 9446

lepidolite lepidolit 9447

lepidomelane lepidomelán (biotit) 9448

lepidosaurians pikkelyes hüllők (Squamata) 9449

leptite leptit 9450

leptochlorite leptoklorit 9451

leptogeosyncline leptogeoszinklinális 9452

leptokurtic distribution csúcsos eloszlás 9453

leptome háncs, háncsrész 9454

leptomorphic xenomorf 9455

lermontovite lermontovit 9456

lessivage agyagbamosódás 9457

lethal elhalást okozó, letális 9458

letovicite letovicit 9459

letter height (térk) betűnagyság 9460

lettering (térk) névrajz; betűtípus 9461

lettering specimens (térk) írásminta 9462

leuchtenbergite leuchtenbergit [lajhtembergit] (klinoklór) 9463

leucite leucit 9464

leucite ijolite leucitijolit 9465

leucitite leucitit 9466

leucitohedron leucitoéder, deltoidhuszonnégyes 9467

leucitophyre leucitofír 9468

leuco- leuko- 9469

leucocratic leukokrata 9470

leucophane leukofán 9471

leucophanite leukofán 9472

leucophoenicite leukofönicit 9473

leucophosphite leukofoszfit 9474

leucosome leukoszom 9475

leucosphenite leukoszfénit 9476

leucoxene leukoxén 9477

levèe töltés, gát; (geomorf) folyóhát, övzátony, (természetes gát) 9478

level (rétegt) szint; (geod) libella; szintez 9479

level: base ~ erózióbázis 9480

level: gas-water ~ víz-gáz-határ, gáz-víz-határ 9481

level: sea ~ tengerszint 9482

level: water ~ vízszint, vízállás; víztükör; csöves szintező, vízmérték 9483

levelling, leveling szintezés; magasságmérés 9484

levelling: bench mark ~ alappontszintezés 9485

levelling instrument szintezőműszer 9486

levelling net(work) szintezési hálózat 9487

levelling pole mérőléc, szintezőléc 9488

levelling screw talpcsavar 9489

levelling staff/rod szintezőléc 9490

level mark magassági/szintezési falicsap 9491

level of reference vonatkoztatási szint 9492

level of significance szignifikanciaszint 9493

level surface szintfelület, nívófelület 9494

levyn levyn [levin] 9495

levynite levyn [levin] 9496

lewisite lewisit [luizit] 9497

lewistonite lewistonit [luisztonit] (hidroxilapatit) 9498

lherzolite lherzolit [lerzolit] 9499

lias (tömött, agyagos mészkő v. cementmárga agyagrétegekkel) 9500

Lias (fn) liász 9501

Liassic (mn) liász 9502

liberite liberit 9503

libethenite libetenit 9504

libollite libollit 9505

lichen zuzmó 9506

liebenerite liebenerit [líbnerit] 9507

liebigite liebigit [líbigit] 9508

lievrite lievrit (ilvait) 9509

life cycle életciklus 9510

life-span élettartam (őslénytani csoporté) 9511

lift felhajtóerő; emelés, emelési magasság (kútban); (bány) duzzad (talp 9512

lift: capillary ~ kapilláris emelkedés 9513

lift gas segédgáz 9514

lifting (bány) (talp)duzzadás 9515

ligament ligamentum 9516

light fény 9517

light: beam of ~ fénysugár 9518

light metal könnyűfém 9519

light mineral könnyűásvány 9520

lightning villám; villámlás 9521

lightning stone fulgurit 9522

lightning tube fulgurit 9523

light ray fénysugár 9524

light red silver ore világos vörösezüstérc, proustit 9525

light ruby silver világos vörösezüstérc, proustit 9526

light source fényforrás 9527

light transmission fényáteresztés 9528

light-year fényév 9529

lignine faanyag, lignin 9530

lignite barnakőszén 9531

ligurite ligurit (titanit) 9532

likasite likasit [likaszit] 9533

likelihood valószerűség 9534

like poles azonos pólusok 9535

lillianite lillianit 9536

lily: sea ~ tengeri liliom (Crinoidea) 9537

liman limán 9538

limb (áll) végtag, függelék, láb; (tekt) szárny (redőé) 9539

limb: anterior ~ mellső végtag 9540

limb of fold redőszárny 9541

limburgite limburgit 9542

limbus (geod) limbusz 9543

lime mész; oltott mész; mészkő; (ásv) kalciumoxid 9544

lime: bog ~ tavi kréta 9545

lime-burning kiln mészégető kemence 9546

lime hydrate oltott mész 9547

lime kiln mészégető 9548

lime mica mészcsillám, margarit 9549

lime mud (szed) mésziszap; (fúrás) meszes/kalciumbázisú öblítőiszap 9550

lime pan mészpad, mészkőfok 9551

lime-silicate rock mészszilikát kőzet 9552

limestone mészkő 9553

limestone pavement karrmező 9554

liming meszezés 9555

limit (kőzetmech) hatástávolság 9556

limit: snow ~ hóhatár 9557

limiting angle határszög 9558

limiting form határforma 9559

limit of backwater duzzasztási határ, visszaduzzasztási határ 9560

limit of detection (spektr) kimutatási határ 9561

limit of elasticity rugalmassági határ 9562

limit of error hibahatár 9563

limnic tavi, limnikus 9564

limnite mocsárérc, gyepvasérc 9565

limnobios limnobiosz 9566

limnology limnológia, tótan 9567

limon vályogos lösz 9568

limonite limonit 9569

limonitic limonitos 9570

limpet csiga (Littorina-féle) 9571

limpets csészecsigák (Patellacea) 9572

limy meszes; kalcitos 9573

linarite linarit 9574

lindgrenite lindgrenit 9575

lindstromite lindströmit [lintsztrőmit] 9576

line (spektr) színképvonal 9577

line: channel ~ sodorvonal 9578

line: snow ~ hóhatár 9579

line absorption vonalas abszorpció 9580

lineage törzsfejlődési sor, fejlődéssor, származási sor 9581

lineage zone származási zóna 9582

lineament lineamentum 9583

linear vonalas, soros, lineáris 9584

linear closure (geod) vonalas/lineáris záróhiba 9585

linear perspective vonalas ábrázolás 9586

linear scale hosszméretarány 9587

lineation vonalasság, lineáció 9588

line blackening vonalintenzitás, vonalfeketedés 9589

line breadth vonalszélesség 9590

line follower (térk) vonalkövető 9591

line of current sodorvonal 9592

line of dip dőlésirány; dőlésvonal 9593

line-of-force (mágneses) erővonal 9594

line of strike csapásirány 9595

liner béléscső; szűrő 9596

liner (string) beakasztott béléscsőoszlop 9597

line sampling vonalmenti mintavétel 9598

line spectrum vonalas színkép 9599

line splitting (spektr) vonalfelhasadás 9600

line weight (térk) vonalvastagság 9601

lining: shaft ~ (bány) aknabiztosítás, aknafogás 9602

Linnaean Linné-féle, linnéi 9603

linnaeite linnéit 9604

linneite linnéit 9605

liparite liparit 9606

lipscombite lipscombit [lipszkombit] 9607

liptobiolite liptobiolit 9608

liptobiolith liptobiolit 9609

liquation likváció 9610

liquefaction megfolyósodás, elfolyósodás 9611

liquid folyadék 9612

liquid cell folyadékküvetta 9613

liquid curve folyadékgörbe, likviduszgörbe 9614

liquid limit (talaj) folyási határ 9615

liquid-magmatic likvidmagmás 9616

liquid phase olvadékfázis 9617

liquid pressure folyadéknyomás 9618

liquid state folyós/folyékony állapot 9619

liquid thermometer folyadékos hőmérő 9620

liquidus likvidusz, likviduszgörbe 9621

liquidus curve likviduszgörbe 9622

liquor: mother ~ (kém) törzsoldat; (kőz) maradékolvadék 9623

liroconite lirokonit 9624

liskeardite liskeardit [liszkárdit] 9625

listric fault ívelt/íves/lisztrikus vető 9626

listvenitization lisztvenitesedés 9627

lithia mica lítiumcsillám, lepidolit 9628

lithic arenite kőzettörmelékes homokkő 9629

lithic tuff litoklasztos tufa 9630

lithiodonite litiodonit 9631

lithifaction kőzettéválás, litifikáció 9632

lithified kőzettévált, litifikálódott 9633

lithify kőzetté válik, litifikálódik; litifikál 9634

lithionite lítiumcsillám, lepidolit 9635

lithiophilite lítiofilit 9636

lithiophorite lítioforit 9637

lithiophosphate lítiofoszfat 9638

lithiophosphatite lítiofoszfát 9639

lithium lítium 9640

lithium mica lítiumcsillám, lepidolit 9641

litho- lito- 9642

lithocalcarenite litokalciarenit 9643

lithocalcilutite litokalcilutit 9644

lithocalcirudite litokalcirudit 9645

lithocalcisiltite litokalcialeurolit 9646

lithoclast litoklaszt 9647

lithoclastic tuff litoklasztos tufa 9648

lithodolarenite litodolarenit 9649

lithodololutite litodololutit 9650

lithodolorudite litodolorudit 9651

lithodolosiltite litodolaleurolit 9652

lithofacies litofácies 9653

lithogenesis (ül.kőz) kőzetkeletkezés, kőzetképződés, kőzettéválás, litogenezis 9654

lithogeny (ül.kőz) kőzetkeletkezés, kőzetképződés, kőzettéválás, litogenezis 9655

lithogeochemistry litogeokémia 9656

lithographic limestone litográf mészkő/pala 9657

lithographic stone litográf pala/mészkő 9658

lithoherm litoherma 9659

lithoidite litoidit 9660

lithological kőzettani, litológiai 9661

lithologic unit kőzetrétegtani/litosztrati-gráfiai egység 9662

lithologies kőzetváltozat, kőzettípus 9663

lithology kőzettan, litológia 9664

lithomarge litomárga 9665

lithomorphic soil kőzethatású talaj 9666

lithophile litofil 9667

lithophysa litofíza 9668

lithosis szilikózis 9669

lithosoil váztalaj 9670

lithosol sziklatalaj, köves talaj; (US) váztalaj 9671

lithosome litoszóma 9672

lithosphere litoszféra 9673

lithospheric litoszféra-, litoszférikus 9674

lithospheric plate litoszféralemez 9675

lithostatic pressure rétegterheléses/lito-sztatikus nyomás, fedőkőzetnyomás 9676

lithostratic unit litosztratigráfiai/kőzetrétegtani egység 9677

lithostratigraphical litosztratigráfiai, kőzetrétegtani 9678

lithostratigraphy litosztratigráfia, kőzetrétegtan 9679

lithotope litotóp 9680

lithoxyl faopál 9681

litmus lakmusz 9682

litmus paper lakmuszpapír 9683

lit-par-lit (fr) rétegenként; rétegenkénti 9684

litter avar 9685

littoral árapályövi, litorális 9686

littoral current parti áramlat 9687

littoral drift parti hordalék 9688

live cave aktív barlang 9689

liveingite liveingit [livingit] 9690

live oil gázos olaj 9691

liver: bull ~ rostos tőzeg 9692

liver ore higanymájérc, cinnabarit 9693

liverwort májmoha 9694

livesite livesit [liveszit] 9695

living chamber lakókamra 9696

living fossil élő kövület 9697

livingstonite livingstonit [livinksztonit] 9698

lizardite lizardit 9699

lizards gyíkok (Sauria) 9700

Llandeilian stage llandeiloi emelet 9701

Llandoverian stage llandoveri emelet 9702

Llanvirnian stage llanvirni emelet 9703

load (hidr) hordalék, hordalékhozam; (mérn) terhelés 9704

load: bed ~ fenékhordalék 9705

load: bottom ~ fenékhordalék 9706

load cast terhelési zseb 9707

loader gate fejtési rakodóvágat 9708

loading terhelés; igénybevétel 9709

loading shovel kanalas kotró 9710

loading test próbaterhelés 9711

load pressure rétegterheléses nyomás 9712

loadstone magnetit, mágnesvasérc 9713

load structure terheléses szerkezet 9714

loam vályog, agyag, homokos agyag, agyagos homok, slír 9715

loam till morénavályog 9716

loamy soil vályogtalaj 9717

lobe (geomorf) jégnyelv, csuszamlásnyelv; (szed) (delta)szárny; (biol) lebeny 9718

lobe: axial ~ tengely (Trilobitáknál) 9719

lobe: solifluction ~ szoliflukciós karéj 9720

lobster homár 9721

lobsters languszták (Palinuridae) 9722

location: well ~ fúrópont, fúráspont 9723

lock zsilip, zsilipkamra 9724

locomotion: organ of ~ mozgásszerv 9725

lode telér 9726

loellingite löllingit 9727

loess lösz 9728

loessal lösz-, löszös 9729

loess doll löszbaba 9730

loess kindchen (ném) löszbaba 9731

loessland löszvidék 9732

loess-like sediment löszszerű üledék 9733

loess nodule löszkonkréció, löszbaba 9734

loeweite löweit [lőveit] 9735

loferite loferit 9736

log: borehole ~ fúrási szelvény; karottázsszelvény 9737

log: well ~ fúrólyukszelvény, fúrási szelvény 9738

log analysis szelvényértelmezés 9739

logarithmic chart (kétszer) logaritmikus diagram 9740

logging (mélyfúrási geofizikai) szelvényezés, karotázs 9741

logging: dip ~ rétegdőlésmérés, rétegdőlés-szelvényezés 9742

logging: well ~ karottázs, kútszelvényezés, fúrólyukszelvényezés, mélyfúrási geofizika 9743

logging tool szonda 9744

lognormal distribution lognormális eloszlás 9745

löllingite löllingit 9746

lomonite laumontit 9747

lomonosovite lomonoszovit 9748

lomontite laumontit 9749

Londinian stage londoni emelet 9750

longevity élettartam 9751

long flame coal hosszúlángú kőszén 9752

longicone longikónikus cephalopda 9753

longitude (földrajzi) hosszúság 9754

longitudinal axis hossztengely 9755

longitudinal dune hosszanti bucka/dűne 9756

longitudinal profile esésgörbe, esésvonal 9757

longitudinal section hosszmetszet 9758

longitudinal valley hosszanti völgy 9759

longitudinal wave longitudinális hullám 9760

Longobardian substage longobárd alemelet 9761

long profile esésgörbe, esésvonal 9762

longshore parti, partmenti 9763

longshore bar parti/partmenti turzás 9764

longshore current parti/partmenti áramlás 9765

longshore drift partmenti hordalékszállítás 9766

longulite longulit 9767

longwall front(fejtés) 9768

longwall face frontfejtés, széleshomlokú fejtés 9769

loop lake holtág, morotva 9770

loose ground (bány) kőzettörmelék, laza kőzet 9771

loosening (bány) kőzetlazítás 9772

loose rock (mérn) laza kőzet 9773

loose specimen törmelékből gyűjtött példány 9774

loparite loparit 9775

lopezite lopezit 9776

lophophore lofofór 9777

lopolith lopolit 9778

lorandite lorándit 9779

loranskite loranszkit 9780

lorenzenite lorenzenit 9781

lorettoite lorettoit 9782

loss veszteség 9783

loss: mining ~es bányászati/kitermelési veszteség 9784

loss: screen ~ szűrőellenállás 9785

loss of heat hőveszteség 9786

loss of ignition izzítási veszteség 9787

löss lösz 9788

lost circulation iszapveszteség 9789

lost head beáramlási veszteség, kútveszteség 9790

lost pillar benthagyott pillér 9791

lost stream búvópatak 9792

Lotharingian substage lotharingiai alemelet 9793

lotrite lotrit (pumpellyit) 9794

loupe lupe 9795

love arrow (rutil szagenitrácsban; szagenites kvarc) 9796

lovozerite lovozerit 9797

low alacsony légköri nyomású terület; ciklon 9798

low albite alsóalbit, alfa-albit 9799

low-angle fault lapos vető 9800

low-energy kisenergiájú 9801

lower atmosphere belső légkör 9802

lower chordates alacsonyabbrendű gerincesek 9803

lower course alsó folyás (folyóé); alsószakasz 9804

lowering: trial ~ próbaszivattyúzás 9805

lower mantle alsóköpeny 9806

lowest common multiple legkisebb közös többszörös 9807

low grade metamorphism kisfokú metamorfózis 9808

low-grade ore gyenge minőségű érc 9809

lowland alföld, síkság, lapály 9810

low moor alláp, réti láp, síkláp 9811

low quartz alsókvarc, alfa-kvarc 9812

low seam vékony telep 9813

low stage kisvíz 9814

lowstand (szekv) kisvíz 9815

low tide apály 9816

low-tide level apály vízszintje 9817

low-tide mark apály határvonala; apályszint 9818

low-velocity zone kissebességű réteg/zóna 9819

low water kisvíz 9820

low-water bed/channel kisvízi meder 9821

low-water discharge kisvízi hozam 9822

loxodrome loxodróma 9823

löweite löweit 9824

lublinite lublinit (kalcit) 9825

ludlamite ludlamit 9826

ludlockite ludlockit [ludlokit] 9827

Ludlovian stage ludlowi emelet 9828

ludwigite ludwigit [ludvigit] 9829

lueneburgite lüneburgit 9830

lugarite lugarit 9831

lujavrite lujavrit 9832

lumachelle (lumasella-tartalmú sötét mészkő) 9833

luminescence lumineszcencia 9834

luminescent lumineszkáló, lumineszcens 9835

luminophor luminofór 9836

luminous cone of flame láng világító kúpja 9837

luminous flame világító láng 9838

luminous flux fényáram 9839

luminous intensity fényerősség 9840

lump coal darabos szén 9841

lumper (összevonó taxonómiai filozófiát valló paleontológus) 9842

lumpiness darabosság (kőzeté) 9843

lump ore darabos érc 9844

lunar hold-, holdi, lunáris 9845

lunar crater holdkráter 9846

lunar day lunáris nap, holdnap 9847

lunar tide holdárapály 9848

lungfish tüdőshal 9849

lusitanite luzitanit (spencerit) 9850

lustre fény (ásványé) 9851

lustrous (ásv) fényes, fénylő 9852

lutaceous lutitos 9853

Lutetian stage lutéciai emelet 9854

lutetium lutécium 9855

lutite lutit 9856

luv szélfelől 9857

luxullianite luxullianit 9858

Lydian stone lídiai kő (lidit) 9859

lydite lidit 9860

lynx stone borostyán 9861

lysimeter liziméter 9862

lysocline lizoklin 9863