Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

M

M

Ma millió év 9864

maar maar 9865

Maastrichtian stage maastrichti emelet 9866

macdonaldite macdonaldit [megdonaldit] 9867

macedonite macedonit 9868

maceral (mikroszkópos kőszénelegy-rész) maceratum 9869

macgovernite mcgovernit 9870

macle kiasztolit 9871

maconite maconit [makonit] (hidrobiotit) 9872

macro- makro- 9873

macroaxis makrotengely 9874

macroconch makrokonch 9875

macroevolution makroevolúció 9876

macrofauna makrofauna, megafauna 9877

macroflora makroflóra, megaflóra 9878

macrofossil makrofosszília, megafosszília 9879

macrogamete női ivarsejt, petesejt 9880

macropinacoid makropinakoid 9881

macroplankton makroplankton 9882

macropore makropórus, megapórus 9883

macrospheric makroszférás, nagy kezdőkamrájú 9884

macrospore megaspóra 9885

made to scale (térk) mérethelyes 9886

madocite madocit 9887

madreporite madreporit 9888

Maestrichtian stage maastrichti emelet 9889

mafic mafikus 9890

mafite mafikus kőzet, mafit 9891

maghemite maghemit 9892

magma magma 9893

magma chamber magmakamra 9894

magma province kőzetprovincia 9895

magma reservoir magmakamra 9896

magmatic magma-, magmás 9897

magmatic differentiation magmás szétkülönülés/differenciáció 9898

magmatic evolution magmafejlődés 9899

magmatic stoping asszimilációs brecscsásodás 9900

magmatism magmás tevékenység, magmaműködés, magmatizmus 9901

magmatite magmás kőzet, magmatit 9902

magnafacies magnafácies, izopikus fácies 9903

magnesian calcite magnéziumkalcit 9904

magnesian lime dolomit 9905

magnesian marble magnéziummárvány 9906

magnesian spar (ásv) dolomit 9907

magnesiochromite magneziokrómit 9908

magnesioferrite magnezioferrit 9909

magnesite magnezit 9910

magnesium magnézium 9911

magnesium calcite magnéziumkalcit 9912

magnesium-iron mica biotit 9913

magnesium mica flogopit 9914

magnetic anomaly mágneses anomália 9915

magnetic dip inklináció, mágneses lehajlás 9916

magnetic field mágneses tér 9917

magnetic iron mágnesvaskő, magnetit 9918

magnetic pyrites magnetopirit 9919

magnetism mágnesség 9920

magnetite magnetit 9921

magnetizable mágnesezhető 9922

magnetization mágnesezés 9923

magnetize mágnesez 9924

magnetometer magnetométer 9925

magnetoplumbite magnetoplumbit 9926

magnetostratigraphy magnetosztrati-gráfia 9927

magnetotelluric sounding magnetotellurikus szondázás 9928

magnetotellurics magnetotellurika 9929

magnification nagyítás 9930

magnifier nagyító, lupe 9931

magnifying glass lupe, kézinagyító 9932

magnitude (mat) mennyiség, nagyság, méret; (geof) magnitúdó 9933

mail shell bogárcsiga (Acanthochitona) 9934

main branch főág 9935

main channel anyameder, főmeder 9936

main current sodorvonal 9937

main diagonal főátló 9938

Main Dolomite fődolomit 9939

main drum (fúrás) emelődob 9940

main gate alapvágat 9941

mainland szárazföld 9942

main lode főtelér 9943

main river főfolyó 9944

main river bed főmeder 9945

main roof magas fedü 9946

main shock főlökés (földrengésé) 9947

main stream főfolyó 9948

maintenance: roadway ~ vágatfenntartás 9949

major bed árvízi meder 9950

major channel főmeder 9951

major element composition főelem-összetétel 9952

majorite majorit 9953

major septum főszeptum 9954

malachite malachit 9955

malachite: blue ~ azurit 9956

malacofauna malakofauna 9957

malacolite malakolit (diopszid) 9958

malacology malakológia 9959

malacon malakon (cirkon) 9960

malacone malakon (cirkon) 9961

malacostracans felsőrendű rákok (Malacostraca) 9962

malakon malakon (cirkon) 9963

maldonite maldonit 9964

mallardite mallardit 9965

malleable nyújtható, kalapálható 9966

malm (lágy, márgás v. írókrétaszerű kőzet) 9967

Malm malm 9968

mammal emlős, emlősállat 9969

mammalian emlős- 9970

mammals: age of ~ emlősök kora (kainozoikum) 9971

mammoth pumping mammutszivattyúzás 9972

man: age of ~ az ember kora (negyedidőszak) 9973

man: oil ~ olajbányász 9974

management: land ~ földhasználat 9975

management: water ~ vízgazdálkodás 9976

mandible állkapocs; csőr, alsó csőrkáva 9977

manganandalusite mangánandalúzit (andalúzit) 9978

manganapatite mangánapatit 9979

manganblende alabandin 9980

manganese mangán 9981

manganese: black ~ barnakő 9982

manganese epidote mangánepidot 9983

manganese nodule mangángumó 9984

manganese ore mangánérc 9985

manganese removal mangántalanítás 9986

manganese spar mangánpát, rodokrozit 9987

manganite manganit 9988

manganocalcite manganokalcit (kalcit) 9989

manganolangbeinite manganolangbeinit 9990

manganomelane manganomelán 9991

manganophyllite manganofillit (biotit) 9992

manganosiderite manganosziderit (sziderit) 9993

manganosite manganozit 9994

mansfieldite mansfieldit [menszfíldit] 9995

mantle köpeny 9996

mantle: soil ~ talajtakaró 9997

mantle-breathing bivalves pörgekarúak, karlábúak, brachiopodák (Brachiopoda) 9998

mantle cavity köpenyüreg 9999

mantle plume köpenydiapír 10000

mantle rock regolit 10001

map: base ~ alaptérkép 10002

map: basic ~ series alaptérképmű 10003

map error térképhiba 10004

mapping térképezés 10005

map projection térképvetület 10006

map reading térképolvasás 10007

map sheet térképlap 10008

map symbol térképjel 10009

marble márvány; (csiszolható mészkő) 10010

marcasite markazit 10011

marble: cipolin ~ cippolino 10012

marble: landscape ~ rommárvány 10013

marcusanite amerikanit 10014

marekanite marekanit 10015

margarite margarit 10016

margarodite margarodit 10017

margarosanite margaroszanit 10018

margin perem, szegély; (térk) keret 10019

margin: chilled ~ kihűlési szegély/kéreg 10020

margin: continental ~ kontinensperem 10021

marginal (biol) határ-, szegély-, szegélyező; marginális 10022

marginal sea szegélytenger 10023

marginal stream jégperemi vízfolyás 10024

marginal tick (térk) őrvonal 10025

marginate (biol) szegélyez 10026

margin of flame lángperem 10027

marialite marialit 10028

marignacite marignacit [marinyakit] 10029

marine tengeri; tengerben élő 10030

marine biology tengerbiológia 10031

marine invertebrates: age of ~~ a tengeri gerinctelenek kora (kambrium-ordovicium) 10032

marine onlap (szekv) tengeri rálapolódás 10033

marine snow planktoneső (tengerben) 10034

marine swamp tengerparti mocsár/láp 10035

marine terrace kiemelt abráziós terasz v. homokpart 10036

mariposite mariposit [maripozit] (muszkovit) 10037

maritime air óceáni levegő 10038

mark (szed) nyom 10039

mark: bench ~ alappont 10040

mark: sole ~ talpnyom (alsó réteglapon) 10041

marker bed vezérszint, vezetőszint, marker 10042

marking out (geod) kitűzés 10043

marl márga; mocsári mészkő; (meszes agyag, talajjavításra) 10044

marl: lake ~ tavikréta 10045

marlstone márga, agyagos mészkő 10046

marly márga-, márgás 10047

marmatite marmatit (szfalerit) 10048

marmorization márványosodás 10049

marne (fr) márga 10050

marokite marokit 10051

marquise cut (gem) markiz/navett csiszolás 10052

marrite marrit 10053

marsh mocsár, síkláp 10054

marsh: back ~ ártéri mocsár 10055

marsh-gas mocsárgáz 10056

marshite marshit [marsit] 10057

marshland mocsár 10058

marsh ore mocsárérc, gyepvasérc 10059

marsupial erszényes 10060

martensite martenzit 10061

martinite martinit 10062

martite martit (hematit) 10063

mascagnite mascagnit [maszkanyit] 10064

maskelynite maskelynit [maszkelinit] 10065

mass: centre of ~ tömegközéppont 10066

mass: deficiency of ~ tömeghiány 10067

mass: elementary ~ tömegpont 10068

mass: excess of ~ tömegtöbblet 10069

mass extinction tömeges kihalás 10070

massicot massicot [masszikot] 10071

massif masszívum 10072

massive tömött, tömör; tömeges 10073

mass mortality tömeges pusztulás, tömeghalál 10074

mass movement tömegmozgás 10075

mass number tömegszám 10076

mass spectrometer tömegspektrométer 10077

mast fúróárboc 10078

master lode főtelér 10079

master map alaptérkép 10080

master rill öregbarázda 10081

master valve főtolózár 10082

masuyite masuyit [maszüit] 10083

material: base ~ alapanyag 10084

mat: algal ~ algafilm, algabevonat, algalepel 10085

matildite matildit 10086

matraite mátrait 10087

matrix (szed) alapanyag, mátrix; (koh) alapszövet 10088

matrix porosity mátrixporozitás 10089

matrix supported (szed) mátrixvázú 10090

maturation of source rock anyakőzet-érettség 10091

mature érett 10092

mature soil érett/zonális talaj 10093

maturity érettség 10094

maturity index érettségi mutató 10095

maucherite maucherit 10096

maufite maufit 10097

maximal error (térk) hibahatár 10098

maximum flood nagyvíz 10099

mcgovernite mcgovernit 10100

meadow ore mocsárérc, gyepvasérc 10101

meadow soil réti talaj 10102

meal: rock ~ hegyitej 10103

mean közép; közepes; (mat) középérték, átlag, közép 10104

meander meander; meanderezik 10105

meander: abandoned ~ morotva, holtág 10106

meander belt meanderövezet 10107

meander core meanderköz 10108

meander groove karrmeander 10109

meandering meanderező, kanyargó; meanderezés 10110

meander scar meandernyom 10111

meander scarred meanderekkel tagolt 10112

meander spur meanderköz 10113

meander terrace meanderterasz 10114

measures: coal ~ kőszénösszlet 10115

Measures: Coal ~ felsőkarbon (sorozat) 10116

measuring cylinder mérőhenger 10117

mechanical stage keresztasztal (mikroszkópon) 10118

mechanical twin nyomási iker 10119

mechanical weathering aprózódás, mechanikai/fizikai mállás 10120

medial moraine középmoréna 10121

median medián 10122

median diameter medián 10123

median mass köztes tömeg 10124

median moraine középmoréna 10125

median valley központi völgy 10126

median zone mediánzóna, középzóna 10127

medicinal spring gyógyforrás 10128

medicinal water gyógyvíz 10129

Mediterranean suite (kőz) mediterrán provincia 10130

medium közeg 10131

medium: dense ~ nehézfolyadék 10132

medium-grained középszemcsés, középszemű 10133

medmontit medmontit (montmorillonit) 10134

medullated bélszövetes 10135

medusa medúza 10136

Meerschaum , meerschaum (ném) tajtékkő, szepiolit 10137

mega- mega- 10138

megabreccia megabreccsa 10139

megaclast megaklaszt 10140

megacryst megakristály 10141

megaevolution makroevolúció 10142

megafauna megafauna, makrofauna 10143

megaflora megaflóra, makroflóra 10144

megafossil megafosszília, makrofosszília 10145

megalospheric megaloszférás, nagy kezdőkamrájú 10146

megapore megapórus, makropórus 10147

megaspore megaspóra 10148

meionite mejónit 10149

meiosis meiózis, redukciós/számcsök-kentő sejtmagosztódás 10150

melaconite melakonit, tenorit, feketeréz 10151

melange melanzs 10152

melanite melanit (andradit) 10153

melanocerite melanocerit 10154

melanocratic melanokrata 10155

melanosome melanoszom 10156

melanterite melanterit 10157

melaphyre melafír 10158

melatope (optikai tengely kilépési pontja a tengelyképen) 10159

melilite melilit 10160

melilite basalt melilitbazalt 10161

melititite melilitit 10162

mellite mellit 10163

melnikovite melnyikovit 10164

melonite melonit 10165

melt olvadék; olvad; olvaszt 10166

melting olvadás 10167

melting heat olvadáshő 10168

melting point/temperature olvadáspont 10169

meltwater olvadékvíz 10170

member (rétegt) tagozat 10171

membrane hártya, membrán 10172

mendeleevite mengyelejevit 10173

mendelevium mendelévium 10174

mendeleyevite mengyelejevit 10175

mendipite mendipit 10176

mendozite mendozit 10177

meneghinite meneghinit [menegínit] 10178

menilite menilit 10179

meniscus meniszkusz 10180

mercallite mercallit [merkallit] 10181

mercuric higany- 10182

mercuric horn ore higanyszaruérc (kalomel) 10183

mercurous chloride kalomel 10184

mercury higany, terméshigany 10185

mercury: horn ~ higanyszaruérc (kalomel) 10186

mercury thermometer higanyos hőmérő 10187

merenskyite merenskyit [merenszkiit] 10188

meridian délkör, meridián, hosszúsági kör 10189

merocrystalline merokristályos 10190

merohedral meroéderes 10191

merohedrism meroédria 10192

merohedron meroéder 10193

merohedry meroédria 10194

merosymmetric meroszimmetrikus 10195

merosymmetry meroszimmetria 10196

meroxene meroxén (biotit) 10197

merrillite merrillit (whitlockit) 10198

merumite merumit 10199

merwinite merwinit [mervinit] 10200

mesa táblahegy, tanúhegy, sziklaplató, meza 10201

mesentery mezentérium 10202

mesh szita; lyuk (szitán), szitaszem; (szitaszem-méret); csokor (szitanyílások száma hossz- v. területegységenként) 10203

mesh: sieve ~ szitaszem 10204

mesh gauge szitasorozati hányados 10205

mesh number (a szita lyukainak száma hüvelykenként) 10206

mesh opening szitalyuk 10207

mesh scale szitasorozat 10208

mesh screen: 200-mesh-screen 200-as szita 10209

mesh-screen filter szitaszövetes kútszűrő 10210

mesitine mezitit (magnezit) 10211

mesitine spar mezitinpát, mezitit 10212

mesitite mezitit (magnezit) 10213

meso- mezo- 10214

mesoderm középső csíralemez, mezoderma 10215

mesodesmic mezodezmikus 10216

mesogloea mezoglöa 10217

mesohaline mezohalin 10218

mesolite mezolit 10219

Mesolithic mezolitikum 10220

mesomerism mezoméria, mezomerizmus 10221

mesomorphic mezomorf 10222

mesomorphism mezomorfia 10223

mesomorphous mezomorf 10224

mesonorm mezonorma 10225

mesopelagic mezopelágikus 10226

mesophloem középső floém, mezofloém 10227

mesophyllum levél-kéregszövet, mezofillum 10228

Mesophyticum mezofitikum 10229

mesophytic vegetation mezofita vegetáció 10230

mesosiderite mezosziderit 10231

mesosphere mezoszféra 10232

mesothermal mezotermás 10233

mesotrophic water mezotróf víz 10234

Mesozoic mezozoikum; mezozoós 10235

mesozone mezozóna 10236

Messinian stage messinai emelet 10237

meta- meta- 10238

meta-autunite metaautunit [metaotünit] 10239

metablastesis metablasztézis 10240

metabolic anyagcsere- 10241

metabolism anyagcsere 10242

metacinnabar metacinnabarit 10243

metacinnabarite metacinnabarit 10244

metagenesis nemzedékváltakozás 10245

metahalloysite metahalloysit [metahalojzit] 10246

metakaolin metakaolinit 10247

metakaolinite metakaolinit 10248

metal fém; kő, kőzet 10249

metal: base ~ (kb.) színesfém 10250

metal: black ~ szenes pala, égőpala 10251

metal: blue ~ kék agyag (kőszéntelepek alatt) 10252

metal: road ~ zúzottkő (útburkolásra) 10253

metallic fém-, fémes 10254

metallic bond fémes kötés 10255

metallic lustre fémes fény, fémfény 10256

metallic mineral ércásvány 10257

metallogenetic metallogéniai, metallogenetikai 10258

metallogenetic map metallogenetikai térkép 10259

metallogenetic province ércprovincia, metallogenetikai provincia 10260

metallogenic province ércprovincia, metallogenetikai provincia 10261

metallogeny metallogénia 10262

metalloid félfém 10263

metalloid structure metalloid szerkezet 10264

metal structure fémes szerkezet 10265

metamict metamikt 10266

metamorphic átalakult, metamorf 10267

metamorphic aureole kontakt udvar/öv/zóna 10268

metamorphic facies metamorf fácies 10269

metamorphic grade metamorf fok 10270

metamorphic rock metamorf kőzet 10271

metamorphism metamorfózis 10272

metamorphite metamorf kőzet, metamorfit 10273

metamorphose metamorfizál 10274

metamorphosis metamorfózis 10275

metanovacekite metanová(ekit [metanovácsekit] 10276

metaquartzite metakvarcit 10277

metarossite metarossit [metarosszit] 10278

metasomatic metaszomatikus 10279

metasomatism metaszomatózis 10280

metasomatite metaszomatit 10281

metasomatosis metaszomatózis 10282

metastable metastabil, metastabilis 10283

metastibnite metasztibnit 10284

metatorbernite metatorbernit 10285

metatyuyamunite metatyujamunit 10286

meta-uranocircite metauranocircit 10287

meta-uranopilite metauranopílit 10288

meta-uranospinite metauranoszpínit 10289

metavoltine metavoltin 10290

metazoa többsejtű állatok, metazoák 10291

metazoans többsejtűek, soksejtűek (Metazoa) 10292

meteor hullócsillag, meteor 10293

meteor crater meteoritkráter 10294

meteoric iron meteorvas; vasmeteorit 10295

meteoric water csapadékvíz, meteorikus víz 10296

meteorite meteorit 10297

meteorite crater meteoritkráter 10298

meteorology légkörtan, meteorológia 10299

meteor shower meteorzápor 10300

meteor swarm meteorraj 10301

meterage fúrási teljesítmény 10302

miargyrite miargirit 10303

miarolitic cavity miarolitos üreg 10304

miascite miaszcit 10305

miaskite miaszcit 10306

mica csillám 10307

mica: black ~ biotit 10308

mica: brown ~ flogopit 10309

mica: calcium ~ kalciumcsillám, mészcsillám, margarit 10310

mica: chrome ~ krómcsillám, fuchsit 10311

mica: common ~ muszkovit 10312

mica: copper ~ kalkofillit 10313

mica: lime ~ mészcsillám, margarit 10314

mica: lithia ~ lítiumcsillám, lepidolit 10315

mica: pearl ~ gyöngycsillám, margarit 10316

mica: white ~ muszkovit 10317

micaceous csillámos 10318

mica plate csillámlemez (negyedlambdás lemez) 10319

mica-schist csillámpala 10320

micrinite mikrinit (kőszénelegyrész) 10321

micrite mikrit 10322

micrite envelope mikritburok, mikritkéreg, mikritbevonat 10323

micritization mikritesedés 10324

micro- mikro- 10325

microanalysis mikroelemzés, mikroanalízis 10326

microanalyzer (elektron)mikroszonda 10327

microbiofacies mikrobiofácies 10328

microbiostratigraphy mikrobiosztrati-gráfia 10329

microbreccia mikrobreccsa 10330

microchemical test mikrokémiai vizsgálat 10331

microclimate mikroklíma 10332

microcline mikroklin 10333

microcline-perthite mikroklinpertit 10334

microclinite mikroklinit 10335

microconch mikrokonch 10336

microconglomerate mikrokonglomerátum 10337

microcontinent mikrokontinens 10338

microcoquina mikrolumasella 10339

microcosmic salt foszforsó 10340

microcrack mikrorepedés 10341

microcrater mikrokráter 10342

microcrystal mikrokristály 10343

microcrystalline mikrokristályos 10344

microearthquake mikrorengés 10345

microelement mikroelem, nyomelem 10346

microevolution mikroevolúció 10347

microfacies mikrofácies 10348

microfauna mikrofauna 10349

microfiche mikrofilmlap 10350

microfilm mikrofilm 10351

microflora mikroflóra 10352

microfossil mikrofosszília 10353

microgranite mikrogránit 10354

microgranular mikroszemcsés, mikrogranuláris 10355

micrograph mikrofelvétel, mikroszkópos felvétel/fénykép, mikrofotó 10356

micrograph: electron ~ elektronmikroszkópos kép 10357

microhardness mikrokeménység 10358

microhardness test mikrokeménységmérés 10359

microholocrystalline mikroholokristályos 10360

microlaterolog mikrolaterolog 10361

microlite mikrolit 10362

microlog mikrolog 10363

micrologging mikroszelvényezés 10364

micrometeorite mikrometeorit 10365

micrometer mikrométer 10366

micrometer drum mikrométerdob 10367

micrometer eyepiece mérőokulár 10368

micrometer (screw) csavaros mikrométer, csavarmikrométer, mikrométercsavar, mikrométer 10369

micromineralogy mikromineralógia 10370

micropalaeontology mikropaleontológia 10371

microperthite mikropertit 10372

microplankton mikroplankton 10373

microplate mikrolemez 10374

microprobe: electron ~ elektronmikroszonda 10375

microrelief mikrodomborzat 10376

microscope mikroszkóp 10377

microscope barrel mikroszkópdob 10378

microscope stage mikroszkópasztal, tárgyasztal 10379

microscopy mikroszkópia 10380

microseism szeizmikus zaj, mikrorengés 10381

microsommite mikroszommit 10382

microspar mikropátit 10383

microsparite mikropátit 10384

microspheric mikroszférás, kis kezdőkamrájú 10385

microspore mikrospóra 10386

microstructure mikroszerkezet 10387

microtectite mikrotektit 10388

microtectonics mikrotektonika 10389

microtinite mikrotinit 10390

middle course középszakasz (folyóé) 10391

middle latitudes közepes szélességek 10392

mid-latitude(s) közepes szélességek; (kb.) mérsékelt öv 10393

mid-ocean ridge óceáni hátság, óceánközépi hátság 10394

mid-ocean ridge basalt (MORB) óceáni hátságok bazaltja 10395

mid-ocean rift hasadékvölgy 10396

mid-ocean rise óceáni hátság 10397

midpoint középpont, centrum 10398

mid-slope lejtőderék 10399

miersite miersit [mirzit] 10400

migma migma 10401

migmatite migmatit 10402

migmatitic migmatitos 10403

migmatitization migmatitosodás 10404

migmatization migmatitosodás 10405

migrate (olaj) vándorol, migrál 10406

migrating vándorló, migráló 10407

migration (olaj) vándorlás, migráció; (krist) vándorlás 10408

migration ratio migrációs tényező 10409

Milankovitch theory Milankovi(-elmélet 10410

milarite milarit 10411

mild climate enyhe éghajlat 10412

mild humus szelíd humusz 10413

mild stream szelíd/nyugodt/kiegyenlített vízjárású vízfolyás 10414

milk: mountain ~ hegyitej, lublinit 10415

milk: rock ~ hegyitej, lublinit 10416

milk opal tejopál 10417

milky quartz tejkvarc 10418

Milky Way Tejút 10419

mill malom, törő, őrlő 10420

mille: per ~ ezrelék 10421

millepores tűzkorallok (Milleporidae) 10422

millerian indices Miller-indexek 10423

millerite millerit 10424

milliequivalent milligramm-egyenértéksúly 10425

milligal milligal 10426

milling shoe marókorona 10427

millipede ezerlábú 10428

millisite millisit [milliszit] 10429

millstone malomkő 10430

mimetene mimetezit 10431

mimetesite mimetezit 10432

mimetic mimetikus, pszeudometrikus 10433

mimetite mimetezit 10434

mimicry mimikri 10435

minasragrite minasragrit [minaszragrit] 10436

Mindel mindel 10437

Mindelian mindeli 10438

mine (fn) bánya; bányaüzem; ásvány, érc; (ige) bányászik, bányászkodik 10439

mine: coal ~ kőszénbánya, szénbánya 10440

mineable műrevaló 10441

mine car csille 10442

mine dump meddőhányó, gorc 10443

mine opening bányatérség, földalatti művelés 10444

mine plan bányatérkép 10445

mine product bányatermék 10446

miner bányász, bányamunkás 10447

mineral ásvány; ásványi nyersanyag 10448

mineral deposit (érc)telep 10449

mineral facies ásványfácies 10450

mineral filler ásványi töltőanyag, füller 10451

mineralization ásványosodás, ércesedés 10452

mineralizator mineralizátor 10453

mineralizer mineralizátor 10454

mineralogic ásványtani, mineralógiai 10455

mineralogical ásványtani, mineralógiai 10456

mineralogist mineralógus, ásványtanos 10457

mineralogy ásványtan, mineralógia 10458

mineral oil kőolaj, ásványolaj 10459

mineral pitch földiszurok, aszfalt 10460

mineral raw material ásványi nyersanyag 10461

mineral reserves ásványvagyon 10462

mineral resource ásványi nyersanyag 10463

mineral sands parti torlat 10464

mineral soil ásványi talaj 10465

mineral spring ásványvízforrás 10466

mineral tallow hatchettit 10467

mineral water ásványvíz 10468

mineral wax földiviasz, ozokerit 10469

mineral white barit 10470

mineral wool ásványgyapot, kőgyapot 10471

miner's compass bányászkompasz 10472

miner's dial bányászkompasz 10473

miner's pan kéziszér 10474

mines act bányatörvény 10475

mine survey bányamérés 10476

minette minett 10477

mine working bányatérség, bányaművelet, bányavágat 10478

minguzzit minguzzit [minguccit] 10479

mining bányászat, bányászkodás, bányamunkálatok, bányaművelés 10480

mining block művelési tömb 10481

mining claim bányaterület, bányatelek 10482

mining company bányavállalat 10483

mining compass bányászkompasz 10484

mining damage bányakár 10485

mining district bányavidék 10486

mining exploration bányászati kutatás 10487

mining geology bányaföldtan 10488

mining horizon fejtési szint 10489

mining law bányajog 10490

mining losses (pl) bányászati/kitermelési veszteség 10491

mining machine bányagép 10492

mining system művelési rendszer 10493

mining transit bányászteodolit 10494

minium mínium 10495

minnesotaite minnesotait [mineszotait] 10496

minor axis kistengely (ellipszisé) 10497

minor bed kisvízi meder 10498

minor element (geokém) nyomelem; (növ) mikroelem 10499

minor planet kisbolygó, aszteroida 10500

minor septum mellékszeptum 10501

Miocene miocén 10502

miogeosynclinal (mn) miogeoszinklinális 10503

miogeosyncline (fn) miogeoszinklinális 10504

miospore miospóra 10505

mirabilite mirabilit, glaubersó 10506

mirror image tükörkép 10507

mirror plane tükörsík 10508

mirror stone muszkovit 10509

mirror symmetry tükörszimmetria 10510

miscalculation számítási hiba 10511

Mischungskorrosion , mischungskorrosion (ném) keveredési korrózió 10512

miscibility elegyedés 10513

miscibility gap elegyedési hézag, oldhatósági hiány 10514

miscible elegyedő 10515

misclosure (geod) záróhiba 10516

misenite misenit 10517

miserite miserit 10518

misfit stream aránytalan vízfolyás 10519

misfit streams völgyaránytalanságok 10520

Mississippian stage mississippi emelet 10521

mist drilling ködöblítéses fúrás 10522

mitosis mitózis, számtartó sejtmagosztódás 10523

mitotic mitózisos, mitotikus 10524

mitridatite mitridatit 10525

mixed base oil kevertbázisú kőolaj 10526

mixed crystal elegykristály 10527

mixed crystallization elegykristályosodás 10528

mixed indices vegyes indexek 10529

mixed-layer clay mineral kevertrétegű agyagásvány 10530

mixed phase elegyfázis 10531

mixing elegyedés, keveredés 10532

mixing: heat of ~ elegyedési hő 10533

mixing factor keveredési tényező 10534

mixing zone keveredési zóna 10535

mixing-zone dolomitization keveredési dolomitosodás 10536

mixite mixit 10537

mixotrophic mixotróf 10538

mixture keverék, elegy 10539

mixture corrosion keveredéses/keveredési korrózió 10540

moat holtág, morotva 10541

mobile belt mobilis öv 10542

mobile dune vándorbucka 10543

mobilism mobilizmus 10544

mobilist mobilista 10545

mock lead szfalerit 10546

mock ore szfalerit 10547

modal diameter leggyakoribb átmérő, módusz 10548

modal composition modális összetétel 10549

mode leggyakoribb érték, módusz 10550

model modell; (hidr) kisminta 10551

model: relief ~ dombortérkép 10552

mode of life életmód 10553

modification (krist) módosulat 10554

mofette mofetta 10555

mogote karszttorony, mogote 10556

moho, Moho moho 10557

mohrite mohrit [mórit] 10558

Mohs hardness karckeménység, Mohs-keménység 10559

Mohs scale keménységi skála, Mohs-skála 10560

moissanite moissanit [moaszanit] 10561

moisture capacity (bány) vízfelvevő képesség 10562

moisture content nedvességtartalom (levegőé) 10563

moisture hull hidrátburok 10564

molar zápfog 10565

molasse molassz 10566

mold (US) lenyomat; öntőforma 10567

moldavite moldavit 10568

molding sand öntödei homok 10570

molecular molekula-, molekuláris 10571

molecular band molekulasáv 10572

molecular compund molekulavegyület 10573

molecular lattice molekularács 10574

molecular weight molekulasúly 10575

molecule molekula 10576

mole number mólszám 10577

mollusc puhatestű, molluszka 10578

mollusk puhatestű, molluszka 10579

molten olvadt 10580

molting vedlés 10581

molybdate molibdát 10582

molybdenite molibdenit 10583

molybdenum molibdén 10584

molybdine molibdit 10585

molybdic ocher molibdénokker, molibdit 10586

molybdomenite molibdomenit 10587

molybdite molibdit 10588

molybdophyllite molibdofillit 10589

molysite molizit 10590

moment momentum 10591

moment of force forgatónyomaték 10592

monadnock tönkmaradványhegy, kőbörc 10593

monalbite monalbit (albit) 10594

monatomic egyatomos 10595

monaxial egytengelyű 10596

monaxon monaxon 10597

monaxonid sponges egytengelyes szivacsok (Monaxonidae) 10598

monazite monacit 10599

monazite sand monacithomok 10600

monchiquite monchiquit [moncsikit] 10601

mondmilch hegyitej 10602

mond milk hegyitej 10603

monetite monetit 10604

monimolite monimolit 10605

monitor: hydraulic ~ vízágyú 10606

monkey board (fúrás) kapcsolóállás, kapcsolóerkély 10607

monochromatic monokrómás, monokromatikus 10608

monochromatic illuminator monokromátor 10609

monochromatic light egyszínű/monokrómás fény 10610

monochromator monokromátor 10611

monochrome map egyszínű térkép 10612

monoclinal (mn) monoklinális 10613

monocline (krist) monoklin 10614

monoclinic system egyhajlású/monoklin rendszer 10615

monoclinous hímnős, kétivarú 10616

monocot (fn) egyszikű 10617

monocotyledon (fn) egyszikű 10618

monocotyledonous (mn) egyszikű 10619

monocrystal egykristály, monokristály 10620

monocrystalline monokristályos, egykristályos 10621

monoecious egylaki 10622

monoeder monoéder 10623

monogenesis ivartalan szaporodás, monogenezis 10624

monogyre monogír 10625

monomict breccia monomikt breccsa 10626

monomineralic monomineralikus 10627

monophyletic monofiletikus 10628

monosymmetric monoszimmetrikus, monoklin 10629

monothermite monotermit (kaolinit) 10630

monotropic monotróp 10631

monotropy monotrópia 10632

monsoon monszun 10633

montanite montanit 10634

montan wax hegyiviasz 10635

montbrayite montbrayit [mondbréit] 10636

montebrasite montebrasit [montbrazit] 10637

monteponite monteponit 10638

montesite montesit (herzebergit) 10639

montgomeryite montgomeryit [mondgomeriit] 10640

Montian stage monsi emelet 10641

monticellite monticellit [monticsellit] 10642

montmorillonite montmorillonit 10643

montroseite montroseit [montrózit] 10644

montroydite montroydit [montroydit] 10645

monument: boundary ~ határoszlop, határkő, határjel 10646

monzodiorite monzodiorit 10647

monzogabbro monzogabbró 10648

monzonite monzonit 10649

monzonitic monzonitos 10650

monzonorite monzonórit 10651

moon hold 10652

Moon Hold 10653

moonmilk hegyitej 10654

moonquake holdrengés, holdi földrengés 10655

moonstone holdkő 10656

moon tide holdárapály 10657

moor ingovány, tőzeges terület, láp 10658

moor soil tőzegtalaj 10659

morainal moréna- 10660

moraine moréna 10661

morainic moréna- 10662

morass ore mocsárérc, gyepvasérc 10663

mordenite mordenit 10664

morinite morinit 10665

morion morion (kvarc) 10666

morphogenesis alakfejlődés, morfogenezis 10667

morphological alaktani, morfológiai 10668

morphological variability alaki variáció/változatosság 10669

morphology alaktan, morfológia 10670

morphometry morfometria 10671

morphotectonics morfotektonika 10672

morphotropic series morfotróp sor/sorozat 10673

morphotropism morfotrópia 10674

morphotropy morfotrópia 10675

mortality halálozás, mortalitás 10676

mortlake holtág, morotva 10677

mosaic evolution mozaikevolúció 10678

moschellandsbergite moschellandsbergit [mósellandzbergit] 10679

Moscovi( an stage moszkvai emelet 10680

moscovite muszkovit 10681

mosesite mosesit [mózezit] 10682

moss moha 10683

moss (ásv) hajszerű, mohaszerű 10684

moss: raised ~ felláp 10685

moss agate mohaachát 10686

moss animal mohaállat, bryozoa 10687

moss coral mohaállat, bryozoa 10688

moss polyp mohaállat, bryozoa 10689

mother crystal anyakristály 10690

mother gate alapvágat 10691

mother liquor (kém) törzsoldat; (kőz) maradékolvadék 10692

mother lode főtelér 10693

mother-of-pearl gyöngyház 10694

mother rock anyakőzet 10695

motion: circular ~ körmozgás 10696

motion: wave ~ hullámzás, hullámmozgás 10697

mottle folt, pötty 10698

mottled foltos; tarka 10699

mottling: dolomitic ~ foltos dolomitosodás 10700

mottramite mottramit 10701

mould (GB) lenyomat; öntőforma 10702

mould: internal ~ kőbél 10703

moulding sand öntödei homok 10704

moulin gleccsermalom 10705

mound spring kráterforrás 10706

mount hegy 10707

mount: lens ~ lencsefoglalat 10708

mountain hegy, hegység 10709

mountain apron törmeléklejtő 10710

mountain blue (azurit; krizokolla) 10711

mountain building hegységképződés, orogenezis 10712

mountain butter halotrichit 10713

mountain chain hegylánc 10714

mountain chalk hegyikréta 10715

mountain cork hegyiparafa (azbesztváltozat; szepiolit) 10716

mountain flax (azbesztváltozat) 10717

mountain glacier alpi jégár, völgyi jégár 10718

mountain goblin bányarém 10719

mountain green malachit; krizokolla 10720

mountain group hegycsoport 10721

mountainite mountainit [mauntenit] 10722

mountain lake tengerszem 10723

mountain leather hegyibőr (krizotil, paligorszkit) 10724

mountain milk hegyitej, lublinit 10725

mountain paper hegyibőr (krizotil) 10726

mountain range hegylánc 10727

mountain side hegyoldal 10728

mountain slope hegyoldal 10729

mountain soap szaponit 10730

mountain system hegységrendszer 10731

mountain tallow hatchettit 10732

mounting felerősítés 10733

mourite mourit 10734

mouse-hole egérlyuk, toldólyuk, fúrószár-toldólyuk 10735

mouth (biol) száj, szájnyílás; (geomorf) torkolat, völgytorok 10736

moving average mozgó/folyamatos/símí-tott átlag 10737

moving sand futóhomok 10738

muck kotu 10739

mud sár; (szed) iszap; (fúrás) iszap, öblítőiszap, fúróiszap, öblítőfolyadék 10740

mud acid iszapsav 10741

mud additive iszapjavító anyag 10742

mud auger bit kanálfúró, földfúrókanál 10743

mud avalanche iszaplavina 10744

mud ball iszaplabda 10745

mud cake iszaplepény 10746

mud cake effect iszaplepényhatás 10747

mud cleaner iszaptisztító egység 10748

mud conditioning iszapjavítás 10749

mud crack száradási repedés 10750

mud drape iszaphártya 10751

muddy iszapos, zavaros 10752

muddy water zavaros víz 10753

mud filtrate iszapszüredék 10754

mud filtration iszapelárasztás 10755

mud flat watt 10756

mudflow iszapár, sárfolyás, iszaplavina 10757

mud flush öblítőfolyadék, öblítőiszap, öblítőzagy 10758

mud gun iszappuska 10759

mud logging iszapszelvényezés 10760

mud loss iszapveszteség 10761

mud pit iszapgödör 10762

mud pressure öblítési nyomás, öblítőnyomás 10763

mud pump öblítőszivattyú, iszapszivattyú 10764

mud rain iszapeső 10765

mudrock flow iszapkőfolyás, iszaplavina 10767

mudscreen rázószita 10768

mud socket iszapolókanál 10769

mudstone agyagkő; mudstone (szövettípus) 10770

mudstream iszapfolyás 10771

mud-supported iszapvázú 10772

mud tank iszaptartály 10773

mud treating iszapjavítás 10774

mud treating agent iszapjavító anyag 10775

mud volcano sárvulkán, iszapvulkán 10776

Müller's glass üvegopál, hialit 10777

mullion redőkéve, redőhurka, farkasfog 10778

mullite mullit 10779

mullitization mullitosodás 10780

multicellular többsejtű, soksejtű 10781

multichannel sokcsatornás 10782

multielement multielem 10783

multilocular sokkamrás 10784

multiple (fn szeiz) többszörös 10785

multiple coverage többszörös fedés 10786

multiple drilling bokorfúrás 10787

multiple fault lépcsős törés 10788

multiple intrusion többszörös/többszöri benyomulás 10789

multiple reflection többszörös visszaverődés 10790

multiple twin többszörös iker 10791

multistage többfázisú 10792

murex: dye ~ tüskés bíborcsiga (Murex brandaris) 10793

murmanite murmanit 10794

Muschelkalk (ném) kagylósmészkő 10795

muscle scar izombenyomat, heg 10796

muscovite muszkovit 10797

Muscovy glass muszkovit, muszkaüveg 10798

muscular izom-, izmos 10799

musculature izomzat 10800

mushroom coral gombakorall 10801

mussel kagyló, vándorkagyló 10802

mussel: common ~ ehető kékkagyló (Mytilus edulis) 10803

mussel: fan ~s sonkakagylók (Pinnidae) 10804

mutation mutáció 10805

muthmannite muthmannit [mútmannit] 10806

mylonite milonit 10807

mylonitic milonitos 10808

mylonitization milonitosodás 10809

myrmekite mirmekit 10810

myrmekitic intergrowth mirmekites összenövés 10811