Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

N

N

nacre gyöngyház 10812

nacreous gyöngyház-, gyöngyházfényű, gyöngyházszínű 10813

nacreous layer gyöngyházréteg 10814

nacreous lustre gyöngyházfény 10815

nacrite nakrit 10816

nadir nadír 10817

nadorite nadorit 10818

naegite naegit (cirkon) 10819

nagatelite nagatelit 10820

nagyagite nagyágit 10821

Nammalian stage nammali emelet 10822

Namurian stage namuri emelet 10823

nannofossil nannofosszília 10824

nannoplankton nannoplankton 10825

nantokite nantokit 10826

naphthene naftén 10827

naphthene-base nafténbázisú 10828

nappe takaró 10829

nappe outlier szirt, takaróroncs 10830

nappe tectonics takarós tektonika 10831

narrows szoros, tengerszoros 10832

narsarsukit narsarsukit [narszarszukit] 10833

nascent tissue (növ) osztódószövet, képzőszövet 10834

nasinite nasinit 10835

nasledovite naszledovit 10836

nasonite nasonit [nazonit] 10837

native (ásv) termés-; (biol) endemikus 10838

native asphalt természetes aszfalt 10839

native coke természetes koksz 10840

native copperas melanterit 10841

native element terméselem 10842

native gold termésarany 10843

native gypsum gipszkő 10844

native metal termésfém 10845

native paraffin természetes paraffin, földiviasz, ozokerit 10846

native salt kősó 10847

native silver termésezüst 10848

native sulphur terméskén 10849

native ultramarine lazurit 10850

natroalunite nátroalunit 10851

natroborocalcite nátroborokalcit, ulexit 10852

natrochalcite nátrokalkit 10853

natrojarosite nátrojarosit [nátroharoszit] 10854

natrolite nátrolit 10855

natronborocalcite nátroboroklacit, ulexit 10856

natrophilite nátrofilit 10857

natural alloy természetes ötvözet 10858

natural asphalt természetes aszfalt 10859

natural bridge sziklaív 10860

natural cement román cement 10861

natural classification természetes osztályozás 10862

natural coke természetes koksz 10863

natural exposure természetes feltárás 10864

natural frequency sajátfrekvencia 10865

natural gas földgáz 10866

natural gasoline kondenzátum 10867

natural glass természetes üveg 10868

natural history természetrajz 10869

natural levèe folyóhát 10870

natural magnet magnetit 10871

natural resources természeti erőforrások 10872

natural runoff természetes lefolyás 10873

natural selection természetes kiválasztódás 10874

natural slope természetes rézsűszög 10875

natural stone terméskő 10876

natural waters természetes vizek 10877

natural well zsomboly, kürtő 10878

nature természet 10879

nature: balance of ~ természetes egyensúly 10880

nature protection természetvédelem 10881

nature reserve természetvédelmi terület 10882

naujakasite naujakasit 10883

naumannite naumannit 10884

navajoite navajoit [navahoit] 10885

neap range (vak árapály magassága) 10886

neap rise vakár nagyvize 10887

neap tide vakár, vakdagály, kvadratúrai dagály 10888

nearshore partközeli (tengerben, tóban) 10889

nebulite nebulit 10890

neck: volcanic ~ kürtőkitöltés, lávadugó (kipreparálódva) 10891

necklace shells köldökcsigák (Naticidae) 10892

necrophagous nekrofág 10893

needle ironstone goethit 10894

needle ore aikinit 10895

needle zeolite nátrolit 10896

negative lens szórólencse 10897

negative rotation balraforgatás 10898

negative well nyelőkút 10899

neighborite neighborit [nébörit] 10900

nekoite nekoit 10901

nektobenthos nektobentosz 10902

nekton nekton 10903

nektonic nekton-, nektonikus 10904

nelsonite nelsonit [nelzonit] 10905

nemalite nemalit (brucit) 10906

nematoblastic nematoblasztos 10907

nenadkevichite nenadkevicsit 10908

Neocomian stage neokom emelet 10909

neo-Darwinism neodarwinizmus 10910

neodymium neodímium 10911

neoformated autigén, neomorf 10912

Neogene neogén 10913

neoichnology neoichnológia 10914

Neolithic újkőkor, neolitikum 10915

neomorphism neomorfózis 10916

neon neon 10917

neontology neontológia 10918

Neophytic kainofitikum, neofitikum 10919

neosome neoszom 10920

neostratotype neosztratotípus 10921

neotectonic map neotektonikai térkép 10922

neotectonics neotektonika 10923

neoteny neoténia 10924

neotocite neotokit 10925

neotype neotípus 10926

neovolcanic neovulkáni 10927

nepheline nefelin 10928

nepheline basalt nefelinbazalt 10929

nepheline fergusonite nefelinfergusonit 10930

nepheline syenite nefelinszienit 10931

nephelinite nefelinit 10932

nephelite nefelin 10933

nephelometer zavarosságmérő, nefelométer 10934

nephelometry zavarosságmérés, nefelometria 10935

nephrite nefrit (aktinolit) 10936

nepouite nepouit [nepuit] 10937

neptunean dyke neptuni telér 10938

neptunian neptuni; neptunista 10939

neptunian dyke neptuni telér 10940

neptunic rock neptuni kőzet 10941

neptunism neptunizmus 10942

neptunist neptunista 10943

neptunite neptunit 10944

neptunium neptunium 10945

neritic environment neritikus környezet 10946

neritic zone sekélytengeri övezet 10947

nervation erezet, levélerezet 10948

nesosilicate szigetszilikát, nezoszilikát 10949

nesquehonite nesquehonit [neszkvehonit] 10950

net (krist) hálózat, síkrács; (tekt) háló; (geod) hálózat; (térk) szelvényhálózat 10951

net: base ~ alaphálózat 10952

net calorific value fűtőérték 10953

net drilling time tiszta fúrási idő 10954

nether roof közvetlen fedü(rétegek) 10955

net plane rácssík, hálózati sík 10956

net silicate hálózatos szilikát 10957

net slip tényleges elmozdulás 10958

network hálózat 10959

network density hálósűrűség 10960

neudorfite neudorfit [najdorfit] 10961

neute r semleges; ivartalan, meddő 10962

neutral semleges, neutrális 10963

neutralisation közömbösítés, semlegesítés 10964

neutralize semlegesít 10965

neutron activation analysis neutronaktivációs elemzés 10966

Nevadan orogeny nevadai hegységképződés 10967

nevadite nevadit 10968

nevyanskite nyevjanszkit (iridozmin) 10969

New Stone Age újkőkor, neolitikum 10970

niccolite nikkelin 10971

niche (ökológiai) fülke; sziklafülke; (barl) gömbüst 10972

nickel nikkel 10973

nickel: copper ~ (nikkelin) 10974

nickel: white ~ (kloantit, skutterudit) 10975

nickel: white ~ fehér nikkelkovand (rammelsbergit) 10976

nickel-antimony glance nikkel-antimon-kovand (ullmannit) 10977

nickel bloom nikkelvirág (annabergit) 10978

nickel glance (gersdorffit) 10979

nickeline nikkelin 10980

nickel-iron nikkelvas 10981

nickel ocher nikkelvirág, annabergit 10982

nickel pyrites nikkelpirit, millerit 10983

nickel-skutterudite kloantit 10984

nicol nikol, nikolprizma; polarizátor 10985

nicolite nikkelin 10986

Nicol prism nikolprizma, nikol 10987

nifontovite nyifontovit 10988

nigerite nigerit 10989

niggliite niggliit 10990

niningerite niningerit 10991

niobite niobit 10992

niobium nióbium, niób 10993

niobophyllite niobofillit 10994

niocalite niokalit 10995

nip abráziós fülke 10996

nip coast lapos part 10997

nisbite niszbit 10998

nissonite nisszonit 10999

niter salétrom; kálisalétrom 11000

nitrate nitrát 11001

nitratine nátronsalétrom, nitratin 11002

nitre salétrom; kálisalétrom 11003

nitric acid salétromsav, választóvíz 11004

nitride nitrid 11005

nitrification nitrifikáció 11006

nitrite nitrit, kálisalétrom 11007

nitrobarite nitrobarit 11008

nitrocalcite mészsalétrom, nitrokalcit 11009

nitrogen nitrogén 11010

nitrogen fixation nitrogénmegkötés 11011

nitrohydrochloric acid királyvíz 11012

nitromagnesite nitromagnezit 11013

nitrous acid salétromossav 11014

nival havasi, hóvidéki, nivális 11015

nival karst hókarszt 11016

nivation hóerózió, niváció 11017

nivation bench nivációs párkány 11018

nivation cirque nivációs fülke 11019

nivation hollow nivációs mélyedés 11020

nivation niche hóeróziós/nivációs fülke 11021

nivenite nivenit (uraninit) 11022

Noachian flood Vízözön 11023

nobelium nobélium 11024

noble gas nemesgáz 11025

nobleite nobleit 11026

noble metal nemesfém 11027

nocerite nocerin (fluoborit) 11028

nocturnal éjszakai 11029

nodal point (mat) csomópont 11030

node (növ) ízület, bog, csomó, göcs, nódusz, bütyök; (mat) csomó(pont) 11031

node: lattice ~ (krist) rácspont 11032

nodular limestone gumós mészkő 11033

nodule (kőz) zárvány; (szed) gumó, konkréció 11034

nodule: chert ~ tűzkőgumó 11035

nolanite nolanit 11036

nomenclature nevezéktan, nómenklatúra 11037

nomogram számítóábra, nomogram 11038

nomograph számítóábra, nomogram 11039

nomographic nomografikus 11040

non-calcareous mészmentes 11041

non-calcareous soil nem meszes talaj 11042

non-carbonate hardness nemkarbonátos keménység 11043

nonconformity nonkonformitás (eróziós diszkordancia) 11044

noncoring drilling teljes szelvényű fúrás 11045

non-deposition üledékszünet 11046

non-depositional unconformity parakonformitás 11047

non-destructive test roncsolásmentes vizsgálat 11048

nondimensional number dimenziónélküli szám 11049

non-directed bond irányítatlan kötés 11050

non-erodible nem erodálódó 11051

non-ferrous metal nemvasfém, színesfém 11052

non-ferrous ore színesérc 11053

non-metal nemfém; nemérc 11054

non-metallic nemfémes, nemérces 11055

non-permeable átnemeresztő 11056

non-reactive nem reakcióképes 11057

non-reactive gas inert gáz 11058

non-sequence parakonformitás, üledékszünet, diasztéma 11059

non-sexual reproduction ivartalan szaporodás 11060

non-skeletal particle abiogén szemcse 11061

non-spherical aszférikus 11062

nontronite nontronit 11063

non-wetting fluid nem nedvesítő folyadék 11064

norbergite norbergit 11065

nordenskiöldine nordenskiöldin [nordensöldin] 11066

nordite nordit 11067

nordmarkite nordmarkit 11068

nordstrandite nordstrandit 11069

Norian stage nóri emelet 11070

norilskite norilszkit (termésvas) 11071

norite nórit 11072

norm norma 11073

normal normális; merőleges 11074

normal distribution normál eloszlás, Gauss-eloszlás 11075

normal fault vető (a feltolódás ellentéte) 11076

normality normalitás 11077

normalized normalizált 11078

normal marine normál tengeri 11079

normal saline normál sós 11080

normal section normálmetszet 11081

normative normatív 11082

norm system CIPW-osztályozás 11083

norsethite norsethit 11084

northupite northupit [nortupit] 11085

nose hegyorr 11086

nosean nozeán [nozeán] 11087

nose block szegélykő 11088

notch (geomorf) abráziós színlő/fülke; (hidr) bukónyílás 11089

notch: siphonal ~ szifókivágás (Cephalopodáknál) 11090

note book, notebook jegyzőkönyv 11091

notochord gerinchúr 11092

nourish táplál, etet 11093

nová(ekite nová(ekit [novacsekit] 11094

novaculite novakulit 11095

novákite novákit 11096

nucleation kristálycsírázás, gócképződés, magképződés, kristálycsíra-képződés 11097

nucleus (pl nuclei (krist) góc, kristálygóc; (biol) mag, sejtmag; (áll) köldök (legbelső kanyarulatok Cephalopodáknál) 11098

nucleus formation gócképződés 11099

nuée ardente (pl nuées ardentes (fr vulk) izzó felhő 11100

nugget (arany)rög 11101

null hypothesis alapfeltevés 11102

null set üres halmaz 11103

numerical aperture numerikus apertúra 11104

Nummulitic nummulitikum, paleogén 11105

nummulitic limestone nummuliteszes mészkő 11106

nunatak nunatak 11107

nutrient tápanyag 11108