Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

O

O

obduction obdukció 11109

object distance tárgytávolság 11110

object glass tárgylencse, objektív 11111

objective tárgylencse, objektív 11112

objective synonym objektív szinoníma 11113

object plane tárgy síkja, tárgysík 11114

oblate lapult 11115

oblique ferde 11116

oblique extinction ferde kioltás 11117

oblique illumination ferde megvilágítás 11118

oblique offlap (szekv) ferde lelapolódás 11119

oblique perspective rézsútos távlati rajz 11120

oblique section ferdemetszet 11121

oblique slip fault ferdén csúszó törés, átlós vető 11122

obruchevite obrucsevit (piroklór) 11123

obsequent valley obszekvens völgy 11124

observation észlelés, megfigyelés 11125

observation well megfigyelőkút 11126

obsidian obszidián 11127

obtuse bisectrix tompa biszektrix/szögfelező 11128

occipital bone nyakszirtcsont 11129

occipital condyle condylus occipitalis 11130

occurrence előfordulás 11131

ocean óceán 11132

oceanic óceáni 11133

oceanic crust óceáni kéreg 11134

oceanicity oceanitás 11135

oceanic ridge óceáni hátság 11136

oceanite oceánit 11137

oceanity oceanitás 11138

oceanization óceánosodás 11139

oceanographic óceanográfiai 11140

oceanographical óceanográfiai 11141

oceanography óceanográfia 11142

oceanology óceanológia 11143

ocean trench óceáni árok 11144

ocellum (pl ocelli ocellum 11145

ocher (US) okker 11146

ocherous -okker, okker- 11147

ochre (GB) okker 11148

ochre: bismuth ~ bizmutokker, bizmit 11149

ochre: black ~ wad 11150

ochre: blue ~ vivianit 11151

ochre: brown ~ barnavaskő, limonit 11152

ochre: cadmium ~ greenockit 11153

ochre: chrome ~ krómokker 11154

ochre: cobalt ~ kobaltokker, kobaltvirág, eritrit; asbolán 11155

ochre: molybdic ~ molibdénokker, molibdit 11156

ochre: nickel ~ nikkelvirág, annabergit 11157

ochre: red ~ vörösvaskő, hematit 11158

ochreous (GB) -okker, okker-; okkersárga (színű) 11159

ochrous -okker, okker- 11160

ochre coking (fúrás) okkeresedés, inkrusztáció 11161

octahedral oktaéder-, oktaéderes 11162

octahedral iron ore mágnesvaskő, magnetit 11163

octahedral plane oktaédersík 11164

octahedrite oktaedrit (anatáz) 11165

octahedrite 2 oktaedrit (vasmeteorit-fajta) 11166

octahedron oktaéder 11167

octane oktán 11168

octet oktett 11169

octocoral oktokorall 11170

octocorallians nyolcosztatú virágállatok (Octocorallia) 11171

octopus (pl octopi nyolckarúak, nyolckarú polipok (Octobrachia) 11172

ocular szemlencse, okulár 11173

ocular micrometer okulármikrométer 11174

odd-toed ungulates páratlanujjú patások, páratlanujjúak (Perissodactyla) 11175

oecostratigraphy ökosztratigráfia 11176

office work kamerális munka (geológiai kutatásban) 11177

offlap (szekv) lelapolódás 11178

offlap break (szekv) lelapolódási törés 11179

offretite offretit 11180

offset csapásmenti elmozdulás (tényleges) 11181

off-shore (GB), offshore (US) parttól távoli; partmenti; (apályszint alatti, a selfperemig); parttávoli, nyílttengeri 11182

offshore bar parti turzás, lídó 11183

offshore wind parti szél 11184

offspring (biol) utód, leszármazott 11185

ogdohedron ogdoéder 11186

ogdohedry ogdoedria 11187

ogive ogiva 11188

oil kőolaj 11189

oil accumulation olajtelep 11190

oil band olajszegély 11191

oil bank olajfront 11192

oil base mud olajközegű/olajbázisú iszap 11193

oil-bearing zone olajtest 11194

oil deposit kőolajtelep 11195

oil displacement kihajtás 11196

oil field olajmező 11197

oil front olajfront 11198

oil gathering system kőolaj-gyűjtőrendszer 11199

oil geology kőolajföldtan 11200

oil industry olajipar 11201

oil man olajbányász 11202

oil pool (kő)olajtelep 11203

oil reservoir (kő)olajtelep 11204

oil sand olajhomok 11205

oil seep(age) olajszivárgás 11206

oil shale olajpala 11207

oil-source rock kőolaj-anyakőzet 11208

oil spring olajszivárgás 11209

oil-water contact/interface olaj-víz-határ, fázishatár 11210

oil well olajkút 11211

oilwet olajnedves 11212

oil zone olajtest 11213

okenite okenit 11214

older peat réti tőzeg 11215

oldhamite oldhamit [oldemit] 11216

old-maid's curl féregcsigák (Vermetidae) 11217

Olenekian stage olenyoki emelet 11218

oligist iron hematit 11219

Oligocene oligocén 11220

oligoclase oligoklász (plagioklász) 11221

oligoclasite oligoklászit 11222

oligohaline oligohalin 11223

oligomict oligomikt 11224

oligonite oligonit (sziderit) 11225

oligon spar oligonit 11226

oligotrophic oligotróf 11227

oligotrophy oligotrófia 11228

olistoglyph olisztoglifa 11229

olistolith olisztolit 11230

olistostrome olisztosztróma 11231

olivenite olivenit 11232

olivine olivin 11233

olivine: iron ~ fayalit 11234

olivine basalt olivinbazalt 11235

olivine rock dunit 11236

olivinite olivinit 11237

omission of beds rétegkimaradás 11238

omphacite omfacit 11239

oncoid onkoid 11240

oncolite onkolit 11241

one-celled animals állati egysejtűek (Protozoa) 11242

one-dimensional egydimenziós 11243

one-fold axis egyfogású tengely, monogír 11244

one-seeded (növ) egymagvú 11245

one-side test (mérn) egyoldali próba 11246

one-tail test (mérn) egyoldali próba 11247

onkoid onkoid 11248

onkolite onkolit 11249

onlap (szeiz) rálapolódás 11250

onofrite onofrit 11251

ontogenesis egyedfejlődés, ontogenezis 11252

ontogeny egyedfejlődés, ontogenezis 11253

onyx ónix 11254

oogonia oogóniumok 11255

ooid ooid 11256

oolite oolit 11257

oolite ooid (szemcse) 11258

oolite oolit (kőzet) 11259

oolith ooid (szemcse) 11260

oolitic ooidos, ooid- 11261

oolitic limestone ooidos mészkő 11262

oomicrite oomikrit 11263

oomicrudite oomikrudit 11264

oospararenite oopátarenit 11265

oosparenite oopátarenit 11266

oosparite oopátit 11267

oosparrudite oopátrudit 11268

oosterboschite oosterboschit [ószterboszkhit] 11269

ooze iszap (folyami, tavi, óceáni) 11270

opacite opacit 11271

opacity átlátszatlanság, opacitás 11272

opal opál 11273

opal: jasper ~ jáspopál 11274

opal: plant ~ opálfitolit 11275

opal: water ~ üvegopál, hialit 11276

opalescence (krist) opalizálás; (kém) opaleszcencia 11277

opalized wood kovás fa(törzs) 11278

opal jasper jaspopál 11279

opaque átlátszatlan, (ásv) opak 11280

opaque illuminator opakilluminátor 11281

open cast mine külfejtés, külszíni bánya 11282

opencast mining külfejtés, külszíni művelés, külszíni bányászat 11283

open-chain compound nyílt szénláncú vegyület 11284

open-channel flow szabad felszínű áramlás 11285

open conduit nyílt meder 11286

open-cut (mérn) bevágás 11287

opencut mining külszíni bányászat/művelés 11288

open form nyílt (kristály)forma 11289

open hole csövezetlen fúrólyuk 11290

open-hole caliper lyukbőségmérő 11291

opening: mine ~ bányatérség, földalatti művelés 11292

opening: sieve ~ szitaszem 11293

openings bányatérség 11294

open lake (kifolyással rendelkező tó) 11295

open marine nyílttengeri 11296

open packing laza illeszkedés 11297

open pit zsomboly 11298

open pit mine külfejtés 11299

openpit mining külszíni bányászat 11300

open platform nyílt platform 11301

open shaft zsomboly 11302

open system nyitott/nyílt rendszer 11303

open vegetation nyílt növényzet 11304

operation művelet 11305

operation: symmetry ~ szimmetriaművelet 11306

operations (fúrás) kútmunkálatok 11307

operations: mining ~ bányamunkálatok 11308

operculum szájfedő, szájadékfedő, operculum 11309

ophicalcite ofikalcit 11310

ophicarbonate ofikarbonát 11311

ophiolite ofiolit 11312

ophiolite assemblage ofiolitos sorozat 11313

ophiolitic suite ofiolitos sorozat 11314

ophite ofit 11315

ophitic ofitos 11316

ophiuroideans kígyókarú csillagok (Ophiuroidea) 11317

ophiuroids kígyókarú csillagok (Ophiuroidea) 11318

opisthobranchiates hátul-kopoltyúsak (Opisthobranchia) 11319

opisthobranchs hátul-kopoltyúsak (Opisthobranchia) 11320

optical optikai 11321

optical activity optikai forgatóképesség 11322

optical angle hegyes biszektrix/szög-felező 11323

optical axis optikai tengely 11324

optical character optikai jelleg 11325

optical constant optikai állandó 11326

optical goniometer reflexiós goniométer 11327

optically isotrope optikailag izotróp 11328

optical path optikai úthossz 11329

optical wedge optikai ék 11330

optic angle optikai tengelyszög 11331

optic-axial angle optikai tengelyszög 11332

optic axial plane optikai tengelysík 11333

optic axial section optikai tengelymetszet 11334

optic axis optikai tengely 11335

optic sign optikai jelleg 11336

optics optika 11337

oral orális 11338

oral zone szájadéki zóna 11339

orbicular ark mandulakagyló (Glycymeris glycymeris) 11340

orbit pálya (Föld körül) 11341

orbital elements pályaelemek 11342

orbital motion körmozgás 11343

orbital period keringési idő 11344

orbital plane pályasík 11345

orbit of the Earth földpálya 11346

orbit period keringési idő 11347

orcelite orcelit 11348

order (tax) rend, ordo 11349

order: energy of ~ rendeződési energia 11350

order: stream ~ folyó rendszáma 11351

order-disorder phenomenon rendeződési jelenség 11352

ordered sample rendezett minta 11353

ordering domain rendeződési tartomány 11354

order of magnitude nagyságrend 11355

order of reflection reflexiórend 11356

order of spectrum színkép rendje/rendűsége 11357

order statistics rendezett statisztika 11358

ordinary light természetes fény 11359

ordinary ray ordinárius/természetes sugár 11360

ordinate ordináta 11361

ordoñezite ordoñezit 11362

Ordovician ordovicium; ordoviciumi 11363

ore érc 11364

ore: beach ~ parti torlat 11365

ore: bog ~ mocsárérc, gyepvasérc 11366

ore: cocarde ~ kokárdaérc 11367

ore: cogwheel ~ kerékérc, bournonit 11368

ore: cube ~ kockaérc, farmakosziderit 11369

ore: feather ~ tollérc, plumozit; jamesonit 11370

ore: lake ~ mocsárérc, gyepvasérc 11371

ore: liver ~ higanymájérc, cinnabarit 11372

ore: mock ~ szfalerit 11373

ore: needle ~ aikinit 11374

ore: sphere ~ kokárdaérc 11375

ore-bearing érces, érctartalmú 11376

ore body érctest 11377

ore concentrate dúsított érc, ércdúsítvány, koncentrátum 11378

ore deposit érctelep 11379

ore dressing ércdúsítás, ércelőkészítés 11380

ore geology ércteleptan 11381

oregonite oregonit 11382

ore microscope ércmikroszkóp 11383

ore microscopy ércmikroszkópia 11384

ore mineral ércásvány 11385

ore occurrence ércelőfordulás 11386

organ szerv 11387

organ genus szervnemzetség 11388

organic szerves 11389

organic carbon szerves szén (szerves kötésben lévő szén) 11390

organic chemistry szerveskémia 11391

organic content szervesanyag-tartalom 11392

organic mineral szerves ásvány 11393

organic soil organikus talaj 11394

organic substance szervesanyag 11395

organic-walled microplankton szervesvázú mikroplankton 11396

organism szervezet 11397

organ of locomotion mozgásszerv 11398

organ of smell szaglószerv 11399

organ system szervrendszer 11400

oriental (gem) keleti 11401

oriental jasper vérjáspis, heliotróp 11402

orientation (kőz, szed, tekt) irányítottság; (geod) tájékozás 11403

oriented irányított 11404

oriented crystallization orientált kristályosodás 11405

origin (mat) origó, eredet, kezdet; (biol) származás, eredet 11406

orientite orientit 11407

original atmosphere ősatmoszféra 11408

original map felmérési szelvény 11409

original porosity mátrixporozitás 11410

original solution törzsoldat 11411

origin of heights magassági nullapont 11412

origin of species fajok eredete 11413

orizite orizit 11414

ormer: sea ~ tengeri fülcsiga (Haliotis tuberculata) 11415

ornament díszítés 11416

ornamentation díszítés 11417

ornate díszes, díszített 11418

ornoite ornöit 11419

oroclinal (mn) oroklinális 11420

orocline (fn) oroklinális 11421

orogen orogén öv 11422

orogene orogén öv 11423

orogenesis hegységképződés, orogenezis 11424

orogenetic (mn) orogén 11425

orogenic (mn) orogén 11426

orogenic belt orogén öv 11427

orogeny hegységképződés, orogenezis 11428

orogeosyncline orogeoszinklinális 11429

orographic hegyrajzi, orográfiai 11430

orographic rain domborzati eső 11431

orography hegyrajz, orográfia, domborzattan, hegyidomtan 11432

orohydrography orohidrográfia 11433

orpiment auripigment 11434

orpiment: red ~ realgár 11435

orthite ortit (allanit) 11436

ortho- orto- 11437

orthoamphibole ortoamfibol 11438

orthoandesite ortoandezit 11439

orthoantigorite (ortoantigorité (többrétegű lizardit) 11440

ortho axis, orthoaxis ortotengely 11441

orthochamosite ortochamosit 11442

orthochem ortokémikus elegyrész 11443

ortochemical ortokémikus 11444

orthochlorite ortoklorit 11445

orthochronology ortokronológia 11446

orthochrysotile ortokrizotil (krizotil) 11447

orthoclase ortoklász 11448

orthoclasite ortoklászit 11449

orthocone egyenesházú/ortokónikus (Nautiloidea) 11450

orthodolomite ortodolomit, elsődleges/primer dolomit 11451

orthodrome (geom) nagykör, ortodróma 11452

orthodromic projection gnomonikus/ortodrómás vetület 11453

orthogenesis ortogenezis 11454

orthogeosyncline ortogeoszinklinális 11455

orthogneiss ortogneisz 11456

orthogonal derékszögű, merőleges, ortogonális 11457

orthogonality (mat) merőlegesség, ortogonalitás 11458

orthogonal projection merőleges vetület 11459

orthographic projection derékszögű/ortogonális vetület/projekció 11460

orthogroup ortocsoport 11461

orthohexagonal ortohexagonális 11462

orthomagmatic stage ortomagmás szakasz 11463

orthomicrite ortomikrit 11464

orthomicrosparite ortomikropátit 11465

orthophyre ortofír 11466

orthophyric ortofíros 11467

ortho-pinacoid ortopinakoid 11468

orthopyroxene rombos piroxén, ortopiroxén 11469

orthopyroxenite ortopiroxenit 11470

orthoquartzite ortokvarcit 11471

orthorhombic system rombos rendszer 11472

orthoscopic illumination ortoszkópos megvilágítás 11473

orthose ortoklász 11474

orthosilicate ortoszilikát 11475

orthosparite ortopátit 11476

orthostratigraphy ortosztratigráfia 11477

Ortstein , ortstein (ném) kőpad 11478

oryctocoenose, oryctocoenosis oriktocönózis 11479

osbornite osbornit [ozbornit] 11480

oscillate rezeg, oszcillál 11481

oscillating crystal rezgőkristály 11482

oscillation rezgés 11483

oscillation frequency rezgésszám 11484

oscillation ripple oszcillációs homokfodor 11485

oscilloscope katódsugárcső, oszcilloszkóp 11486

osmiridium ozmirídium 11487

osmium ozmium, termésozmium 11488

osmosis ozmózis 11489

osseous breccia csontbreccsa 11490

ossicle nyéltag (krinoideáknál) 11491

osteoderm bőrcsont 11492

osteology csonttan, oszteológia 11493

ostracode ostracoda, osztrakoda 11494

otolith hallókő, otolit 11495

ottemannite ottemannit 11496

Ottnangian stage ottnangi emelet 11497

ottrelite ottrelit 11498

outburst: rock ~ (bány) kőzetleválás 11499

outcrop kibúvás, feltárás; kibukkan 11500

outer core külső mag 11501

outgassing kigázosodás 11502

outgoing tide apályáramlás 11503

outlet kifolyás (folyóé tóból) 11504

outlet: lake without an ~ lefolyástalan tó 11505

outlier: nappe ~ szirt, takaróroncs 11506

outliers (stat) kiugró adatok 11507

out-of-control well vadkitöréses kút 11508

out of phase fázison kívüli 11509

output termelés 11510

outwash fan olvadékvíz-törmelékkúp 11511

outwash plain olvadékvíz-síkság, sandr 11512

outwash terrace glacifluviális hordalékterasz 11513

ouvarovite uvarovit 11514

ovary petefészek; magház 11515

overbank deposit ártéri üledék/lerakódás; (szekv) partontúli 11516

overburden (bány) fedükőzet, fedüösszlet, takaróréteg, fedü, fedő 11517

overburden pressure fedükőzetnyomás, geosztatikus nyomás 11518

overburden ratio (bány) lefedési arány 11519

overcompaction túltömörítés, túltömörödés 11520

overconsolidated túlkonszolidált 11521

overcooling túlhűlés; túlhűtés 11522

overdeepened valley túlmélyült völgy 11523

overdeepening túlmélyítés 11524

overdetermined túlhatározott 11525

overfall bukógát, bukó 11526

overfall crest bukóél 11527

overflow átfolyás 11528

overflow: screen ~ szitamaradék 11529

overflow channel ősfolyamvölgy 11530

overflow dam bukógát 11531

overflowing spring felszálló forrás 11532

overflow measurement bukós vízhozammérés, vízhozammérés bukóval 11533

overflow spring felszálló forrás 11534

overgrowth (krist) továbbnövekedés; (biol) ránövés 11535

overgrowth: syntaxial ~ irányított továbbnövekedés 11536

overhand stoping főtepászta-fejtés 11537

overhang áthajló szikla, sziklaáthajlás 11538

overhanging strata függő rétegek 11539

overite overit 11540

overland flow felületi/felszíni lefolyás 11541

overlap (fn) átfedés; (ige) túlterjed 11542

overlapping átfedő, benyúló; átfedés 11543

overlapping means mozgó közepek 11544

overlapping pair átfedő (fénykép)pár 11545

overlapping sheets (térk) átfedő szelvények 11546

overlie fed (réteg) 11547

overlying fölételepült, fedő (mn) 11548

overlying bed fedő réteg 11549

overlying seam (bány) fedütelep 11550

overlying strata fedükőzet, fedüösszlet, takaróréteg, fedü, fedő, rátelepült rétegek 11551

overpressure túlnyomás 11552

overpressured reservoir túlnyomásos tároló(kőzet) 11553

overprint (kőz) felülbélyegez 11554

overriding plate fölécsúszó lemez 11555

oversaturated túltelített 11556

oversize szitán fennmaradt szem, szitamaradvány 11557

overthrust áttolódás 11558

overthrust fold takaróredő 11559

overtipping (bány) áthajlás 11560

overturned fold átbuktatott redő 11561

overturning átkeveredés (tóban) 11562

ovulite ooid 11563

owrag ovrág 11564

oxalite oxalit (humboldtin) 11565

oxammite oxammit 11566

oxbow túlfejlett kanyar, patkókanyar 11567

oxbow lake holtág, morotva 11568

Oxfordian stage oxfordi emelet 11569

oxidation oxidáció 11570

oxidation number oxidációs szám 11571

oxidation-reduction reaction redoxfolyamat 11572

oxide oxid 11573

oxidizing flame oxidáló láng 11574

oxygen oxigén 11575

oxygenated: well-~ basin jól szellőzött medence 11576

oxygen deficit oxigénhiány 11577

oxygen demand oxigénfogyasztás 11578

oxygen level oxigénszint 11579

oyster osztriga (Ostrea) 11580

ozocerite földiviasz, ozokerit 11581

ozokerite földiviasz, ozokerit 11582

ozone ózon 11583

ozone layer ózonréteg, ozonoszféra 11584

ozone shield ózonpajzs, ózonernyő 11585

ozonosphere ozonoszféra, ózonréteg 11586