Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

P

P

pabstite pabstit [papsztit] 11587

pachnolite pachnolit 11588

Pacific suite pacifikus/mészalkáli provincia 11589

pack meddőfal, meddőgát; tömedékfal, tömedékborda 11590

pack: hydraulic ~ iszaptömedék 11591

packed tömött 11592

packer (fúrás) packer, pakker 11593

pack ice úszó/sodródó jég, uszadékjég, úszó jégmező 11594

packing (krist) illeszkedés; (bány) tömedékelés 11595

packing: close ~ szoros illeszkedés 11596

packstone packstone [pekszton] 11597

paedogenesis pedogenezis, neoténia 11598

pahoehoe kötélláva, pahoehoe 11599

painite painit [pénit] 11600

painter's mussel festőkagyló (Unio pictorum) 11601

paired metamorphic belts páros metamorf öv 11602

paired terrace páros terasz 11603

palaeoalgology paleoalgológia 11604

palaeoanthropology paleoantropológia 11605

palaeobiochemistry paleobiokémia 11606

palaeobiocoenosis paleobiocönózis 11607

palaeobiogeochemistry paleobiogeokémia 11608

palaeobiogeography őséletföldrajz, paleobiogeográfia 11609

palaeobiology paleobiológia 11610

palaeobotany ősnövénytan, paleobotanika 11611

Palaeocene paleocén 11612

palaeoclimate őséghajlat, paleoklíma 11613

palaeoclimatology őséghajlattan, paleoklimatológia 11614

palaeocoenosis paleobiocönózis 11615

palaeocommunity paleokommunitás 11616

palaeocurrent paleoáramlat 11617

palaeoecology őskörnyezettan, paleoökológia 11618

palaeoenvironment őskörnyezet 11619

palaeoequator paleoegyenlítő 11620

palaeoethnobotany paleoetnobotanika 11621

palaeofloristics paleoflorisztika 11622

Palaeogene paleogén 11623

palaeogeography ősföldrajz, paleogeográfia 11624

palaeogeomorphology paleogeomorfológia 11625

palaeohydrology paleohidrológia 11626

palaeolimnology paleolimnológia 11627

Palaeolithic őskőkor, paleolitikum 11628

palaeolithic őskori, csiszolatlan kőkori, paleolit 11629

palaeokarst paleokarszt 11630

palaeolatitude paleoszélesség 11631

Palaeolith őskőkor, paleolitikum 11632

palaeomagnetic pole paleomágneses pólus 11633

palaeomagnetism paleomágnesség 11634

palaeontography paleontográfia 11635

palaeontological őslénytani, paleontológiai 11636

palaeontologic record ősmaradványanyag 11637

palaeontologist őslénykutató, paleontológus 11638

palaeontology őslénytan, paleontológia 11639

palaeopathology paleopatológia 11640

palaeopalynology paleopalinológia 11641

Palaeophyticum paleofitikum 11642

palaeophytogeography ősnövényföld-rajz, paleofitogeográfia 11643

palaeophytology ősnövénytan, paleobotanika 11644

palaeopole paleopólus 11645

palaeorelief ősdomborzat 11646

palaeosalinity paleoszalinitás 11647

palaeoslope paleolejtő 11648

palaeosol fosszilis talaj, paleoszol 11649

palaeosome paleoszom 11650

palaeotectonic map paleotektonikai térkép 11651

palaeotemperature őshőmérséklet 11652

palaeothermometry őshőmérséklet-mérés 11653

palaeovolcanic paleovulkáni 11654

palaeovolcanology paleovulkanológia 11655

palaeowind paleoszél 11656

Palaeozoic paleozoikum 11657

palaeozoogeography ősállatföldrajz, paleozoogeográfia 11658

palaeozoology ősállattan, paleozoológia 11659

palagonite palagonit 11660

palagonite tuff palagonittufa 11661

palagonitization palagonitosodás 11662

paleo- kezdetű szavakat lásd palaeo- alatt isá 11663

palermoite palermoit 11664

palichnology paleoichnológia, palichnológia 11665

palingenesis palingenezis 11666

palingenetic palingén 11667

palingenic palingén 11668

palinspastic map palinspasztikus térkép 11669

palladium palládium, terméspalládium 11670

palladium gold porpezit 11671

pallial cavity köpenyüreg 11672

pallial line köpenyvonal 11673

pallial sinus sinus 11674

pallium (pl pallia köpeny (puhatestűeké) 11675

palmately-nerved (növ) tenyeresen erezett 11676

palmierite palmierit 11677

palm-tree structure pálmaszerkezet, pozitív virágszerkezet 11678

palsa palsa, fagypúp 11679

paludal mocsári, lápi, paludális 11680

paludal soil mocsári talaj 11681

paludou mocsári, paludális 11682

palustrine mocsári, palusztris 11683

palygorskite paligorszkit 11684

palynofacies palinofácies 11685

palynoflora palinoflóra 11686

palynology palinológia 11687

palynomorph palinomorfa 11688

palynostratigraphy palinosztratigráfia 11689

pan szér 11690

pan: clay ~ agyagpad 11691

pan: iron ~ (talaj) vaskőfok 11692

pan: lime ~ mészpad, mészkőfok 11693

pan: miner's ~ kéziszér 11694

pan: solution ~ kamenica 11695

panallotriomorphic pánallotriomorf szemcsés 11696

pandemic pandémikus 11697

pandermite pandermit (priceit) 11698

Pangaea Pangea 11699

panidiomorphic pánidiomorf szemcsés 11700

panidiomorphic-granular pánidiomorf szemcsés 11701

panning szérelés 11702

Pannonian stage pannóniai emelet 11703

pantellerite pantellerit 11704

Panthalassa Panthalassza 11705

pantograph pantográf 11706

papagoite papagoit 11707

paper értekezés, dolgozat, cikk 11708

paper: mountain ~ hegyibőr (krizotil) 11709

paper nautilus hajóspolip (Argonauta argo) 11710

paper sailor hajóspolip (Argonauta argo) 11711

paper shale papírpala 11712

para- para- 11713

para-allochthon parallochton 11714

para-autunite paraautunit [paraotünit] 11715

parabolic(al) parabolikus 11716

parabolic dune patkódűne 11717

parabolic velocity szökési sebesség 11718

parabutlerite parabutlerit [parabatlerit] 11719

paracelsian paracelzián 11720

parachronology parakronológia 11721

parachrysotile parakrizotil (krizotil) 11722

paraclase paraklázis 11723

paraconformity parakonformitás 11724

paracoquimbite paracoquimbit [parakokimbit] 11725

paracostibite parakosztibit 11726

paracrystal parakristály 11727

paracrystalline parakristályos 11728

paracycle paraciklus 11729

paradamite paradamin 11730

paraffin paraffin 11731

paraffin-base crude paraffinbázisú kőolaj 11732

paraffinic paraffin-, paraffinos 11733

paragenesis paragenezis 11734

paragenetic paragenetikus 11735

parageosyncline parageoszinklinális 11736

paragneis paragneisz 11737

paragonite paragonit 11738

paraguanajuatite paraguanajuatit [paraguanahuatit] 11739

parahilgardite parahilgardit 11740

parahopeite parahopeit 11741

parajamesonite parajamesonit [paradzsémszonit] 11742

parakarst parakarszt 11743

parakeldyshite parakeldisit 11744

paralaurionite paralaurionit 11745

paralectotype paralektotípus 11746

paralic paralikus 11747

paralimnion paralimnion 11748

parallax parallaxis 11749

parallel szélességi kör 11750

parallel descent párhuzamos evolúció 11751

parallel drainage párhuzamos vízhálózat 11752

parallelepiped paralelopipedon 11753

parallel-nerved (növ) párhuzamosan erezett 11754

parallochthon parallochton 11755

paramagnetic paramágneses 11756

paramagnetism paramágnesség 11757

parameter paraméter; (kém) állapotjelző 11758

parameter: lattice ~ rácsparaméter, rácsállandó 11759

parametral face/plane (krist) paramétersík, egységsík 11760

parametric hydrology elemző hidrológia 11761

paramorphic paramorf 11762

paramorphism paramorfózis 11763

paramorphosis paramorfózis 11764

paramorphous paramorf 11765

paramorphy paramorfia 11766

pararammelsbergite pararammelsbergit [pararammelzbergit] 11767

parasitic élősködő, parazita 11768

parasitic cone parazitakúp 11769

parasitic fold parazitaredő 11770

parasitism élősködés, élősdiség, parazitizmus 11771

parastratigraphy parasztratigráfia 11772

parastratotype parasztratotípus 11773

parasymplesite paraszimplezit 11774

Paratethys Paratethys 11775

paratype paratípus 11776

parautochthon parautochton 11777

parautochthonous parautochton 11778

paravauxite paravauxit [paravokszit] 11779

parazoans álszövetes állatok (Parazoa) 11780

parenchyma parenchimszövet, parenchima 11781

parent element anyaelem 11782

parent material anyakőzet; talajképző kőzet 11783

pargasite pargasit [pargazit] 11784

parietal bone falcsont 11785

parisite parisit [parizit] 11786

parkerite parkerit 11787

paroxysm kitörés csúcspontja, paroxizmus 11788

parsettensite parsettensit 11789

part rész, hányad 11790

partial részleges, parciális 11791

partial pressure parciális nyomás 11792

partial section részleges metszet 11793

particle (fiz) részecske; (kőz) elegyrész, szemcse 11794

particle: soil ~ talajszemcse 11795

particle jet drilling abráziós rotarifúrás 11796

particle shape szemcsealak 11797

particle size szemcsenagyság, szemcseméret 11798

parting (kőz) elválás; (bány) meddőbeágyazás, közkő 11799

partition coefficient megoszlási együttható 11800

partitioning eloszlás, megoszlás 11801

party: drilling ~ fúróbrigád 11802

partzite partzit [parcit] 11803

parvafacies parvafácies 11804

Pasadenan orogeny pasadenai hegységképződés 11805

pascoite pascoit [paszkoit] 11806

passage (barlang)járat 11807

patch reef foltzátony 11808

path (fiz) úthossz 11809

path: optical ~ optikai úthossz 11810

path difference útkülönbség 11811

path of rays sugármenet 11812

patina: desert ~ sivatagi máz 11813

patronite patronit 11814

pattern kép, mintázat, minta; (evol) séma 11815

pattern: fracture ~ töréskép 11816

pattern: joint ~ elváláskép 11817

pattern: well ~ kúthálózat 11818

patterned ground rajzolatos/fagymintás talaj 11819

pattern recognition szelvényalak-egyeztetés, szelvényalak-felismerés 11820

paulingite paulingit 11821

pavement: desert ~ sivatagi kéreg/kövezet, deflációs maradéktakaró 11822

pavement erosion macskaköves erózió 11823

pavilion pavilion [pavijón] (briliáns csiszolási forma alsó része) 11824

paving block kockakő 11825

paving brick keramit 11826

paving stone útburkolókő 11827

pavonite pavonit 11828

paxite paxit 11829

payable műrevaló 11830

pay ore műrevaló érc 11831

peachblossom ore kobaltvirág, eritrit 11832

peacock copper bornit; kalkopirit 11833

peacock ore tarka rézkovand, bornit 11834

pea gravel gyöngykavics 11835

peak csúcs 11836

peak discharge csúcsvízhozam 11837

peakedness csúcsosság, kurtózis 11838

peanut worms fecskendőférgek (Sipunculidea) 11839

pearceite pearceit [pírszit] 11840

pearl gyöngy 11841

pearl-bearing mussel folyami gyöngykagyló (Margaritana, Mya, Avicula margaritifera) 11842

pearl mica gyöngycsillám, margarit 11843

pearl opal gyöngyopál 11844

pearl oysters gyöngykagylók, fecskefarkú kagylók (Pteriidae) 11845

pearl spar dolomit 11846

pearl stone perlit 11847

pearly lustre gyöngyházfény 11848

pearly nautilus hajóspolip (Argonauta argo) 11849

peastone borsókő, pizolit 11850

pea structure of soil vasborsós talajszerkezet 11851

peat tőzeg 11852

peat bank tőzegtelep 11853

peat bog tőzegláp 11854

peat clay tőzegagyag 11855

peatery tőzegtelep 11856

peat-hag tőzeggödör 11857

peatland tőzegláp 11858

peat moss tőzegmoha 11859

peat winning tőzegkitermelés 11860

peaty soil tőzegtalaj 11861

pebble kavics(szemcse) 11862

pebble: black ~ feketekavics 11863

pebble: blackened ~ feketekavics 11864

pebbly mudstone kavicsos pélit 11865

pectolite pektolit 11866

pedestal lábazati kő 11867

pedestal rock kősapkás földpiramis 11868

pedial class triklin/pediális/pedionos osztály 11869

pedicle nyél (brachiopodáknál] 11870

pedicle opening nyélkilépési hely 11871

pedicle valve ventrális teknő 11872

pediment hegylábfelszín, pediment 11873

pedimentation hegylábfelszínképződés, pedimentáció 11874

pedion (pl pedia pedion 11875

pedocal szoloncsák 11876

pedogenesis talajképződés, pedogenezis 11877

pedogeography talajföldrajz 11878

pedology talajtan, pedológia 11879

pedometer lépésszámláló 11880

pedosphere pedoszféra 11881

peduncle kocsány, levélnyél, (gyümölcs)szár 11882

peel film 11883

peel: lacquer ~ lakkfilmlevonat 11884

peel technique filmlevonatos módszer 11885

peg karó, cövek 11886

pegging out (geod) kitűzés 11887

pegmatite pegmatit 11888

pegmatitic pegmatitos 11889

pegmatitic stage pegmatitos szakasz 11890

pegmatitization pegmatitosodás 11891

pegmatolite pegmatolit, ortoklász 11892

pegmatophile pegmatofil 11893

pelagic pelágikus 11894

pelecypod kagyló, pelecypoda 11895

pelican's foot shells pelikánlábcsigák (Aporrhaidae) 11896

pelite pélit 11897

pelitic pélites 11898

pelitomorphic pelitomorf 11899

pellet pellet 11900

pelletal limestone pelletes mészkő 11901

pelletoid pelletoid 11902

pellicular water vízfilm, vízhártya, hidrátburok 11903

pelmatozoans nyeles tüskésbőrűek (Pelmatozoa) 11904

pelmicrite pelmikrit 11905

peloid peloid 11906

peloidal peloidos 11907

Pelsonian substage pelsói alemelet 11908

pelsparite pelpátit 11909

pen: sea ~s sonkakagylók (Pinnidae) 11910

pen: sea ~s tollkorallok (Pennatulidae) 11911

pencil cleavage ceruzapalásság 11912

pencil gneiss rudas gneisz, ceruzagneisz 11913

pencil of rays sugárnyaláb 11914

pencil slate ceruzapala 11915

pendular water függővíz (talajban) 11916

pendulum hardness ingás keménység 11917

penecontemporaneous majdnem egyidejű 11918

peneplain tönkfelszín, elegyengetett felszín, peneplén 11919

peneplanation elegyengetés, tönkösödés, peneplénesedés 11920

peneplane tönkfelszín, elegyengetett felszín, peneplén 11921

penetrating twin átnövési/penetrációs iker 11922

penetration áthatás; behatolás 11923

penetration: depth of ~ behatolási mélység 11924

penetration: rainfall ~ csapadékbehatolás 11925

penetration: rate of ~ fúróhaladás 11926

penetration depth (geof) behatolási mélység/sugár 11927

penetration test behatolási próba 11928

penetration twin átnövési/penetrációs iker 11929

penetrometer penetrométer 11930

penetrometer: driving ~ verőszonda 11931

penfieldite penfieldit [penfildit] 11932

peninsula félsziget 11933

pennantite pennantit 11934

pennine pennin (klinoklór) 11935

penninite penninit (klinoklór) 11936

Pennsylvanian pennszilvániai 11937

penroseite penroseit [penrózit] 11938

pentadactyle ötujjú 11939

pentagonal dodecahedron ötszögtizenkettős, pentagondodekaéder 11940

pentagonal icositetrahedral class pentagonikozitetraéderes/giroéderes osztály 11941

pentagonal icositetrahedron pentagonikozitetraéder, giroéder 11942

pentagontrioctahedron pentagontrioktaéder 11943

pentahydrite pentahidrit 11944

pentahydroborite pentahidroborit 11945

pentamerism ötsugaras szimmetria 11946

pentamerous ötosztatú, öttagú 11947

pentavalent ötvegyértékű 11948

pentlandite pentlandit 11949

peperite peperit 11950

peracidite peracidit 11951

percentage százalék(os arány) 11952

percentile centilis 11953

perched water table általajvíz, függő talajvízszín 11954

percolating water szivárgó víz 11955

percolation szivárgás 11956

percolation velocity átszivárgási/mélybeszivárgási sebesség 11957

percussion borer ütőfúró 11958

percussion drilling ütvefúrás 11959

percussion-rotary drilling ütve-forgató fúrás 11960

percylite percylit 11961

perennial egész éves, állandó (vízfolyás); (biol) évelő (mn) 11962

perennial stream állandó vízfolyás 11963

perfect crystal ideális/tökéletes kristály 11964

perfect gas ideális gáz 11965

perfect radiator abszolút fekete test 11966

perfect well zárt kút 11967

perforate perforált 11968

perforating, perforation béléscsőlyukasztás, perforálás 11969

periclase periklász 11970

periclasite periklász 11971

periclinal (mn) periklinális 11972

pericline (ásv) periklin (iker); (tekt) periklinális 11973

pericline law periklintörvény 11974

peridot peridot 11975

peridotite peridotit 11976

perigean tide perigeumdagály 11977

perigee földközel, perigeum 11978

periglacial jégkörnyéki, periglaciális 11979

perihelion napközel, perihélium 11980

perimeter (mat) kerület 11981

perimorphism perimorfózis, beburkolási pszeudomorfózis 11982

period (fiz, stat) periódus; (rétegt) időszak 11983

period: base ~ vonatkoztatási időszak 11984

periodical folyóirat, periodikum, periodika 11985

periodical ismétlődő, periodikus 11986

periodic spring időszakos forrás 11987

periodic system periódusos rendszer 11988

periodite periodit 11989

period of revolution keringési idő 11990

periphyton perifiton 11991

perissodactyles páratlanujjú patások, páratlanujjúak (Perissodactyla) 11992

peristerite periszterit 11993

peristome szájadékperem, perisztóma 11994

perite perit 11995

peritectic peritektikum 11996

peritectic point peritektikus pont 11997

peritectoid peritektoid 11998

periwinkle: common ~ közönséges particsiga (Littorina littorina) 11999

perlite perlit 12000

perlitic perlites 12001

permafrost örökfagy; állandóan fagyott föld 12002

permanent deformation maradó/maradandó alakváltozás 12003

permanent hardness maradványkemény-ség (vízé) 12004

permanent snowline örök hó határa 12005

permanent support (bány) végleges biztosítás 12006

permeability áteresztőképesség, permeabilitás 12007

permeable áteresztő, permeábilis 12008

permeable soil vízáteresztő/vízvezető talaj 12009

Permian perm 12010

per mille ezrelék 12011

Permo-Carboniferous permokarbon 12012

perovskite perovszkit 12013

perrierite perrierit 12014

perryite perryit [periit] 12015

perthite perthit 12016

perthitic perthites 12017

perthitic exsolution perthites szételegyedés 12018

Peru saltpeter nátronsalétrom, nitratin 12019

pervious layer vízáteresztő/vízvezető réteg 12020

pest: tin ~ ónpestis 12021

petalite petalit 12022

petrifaction kövesedés, kövülés, kővéválás 12023

petrification kövesedés, kövülés, kővéválás 12024

petrified megkövesedett, kövült 12025

petrified forest kőerdő, kővévált erdő 12026

petrified moss mésztufa 12027

petrified wood kovás fa(törzs) 12028

petrochemistry kőzetkémia 12029

petrofabric analysis szerkezeti kőzettan 12030

petrofabrics szerkezeti kőzettan 12031

petrogenesis kőzetkeletkezés, petrogenezis 12032

petrogeny kőzetkeletkezés, petrogenezis 12033

petrographer kőzettanos, petrográfus 12034

petrographic (leíró) kőzettani, petrográfiai 12035

petrographic province kőzetprovincia 12036

petrography leíró kőzettan, petrográfia 12037

petroleum kőolaj 12038

petroleum asphalt bitumen 12039

petroleum exploration olajkutatás 12040

petroleum geologist olajgeológus 12041

petroleum geology kőolajföldtan 12042

petroleum refinery kőolajfinomító 12043

petrological kőzettani, petrológiai 12044

petrological microscope kőzetmikroszkóp 12045

petrologist kőzettanos, petrológus 12046

petrology kőzettan, petrológia 12047

petrophysics kőzetfizika 12048

petrostratigraphy litosztratigráfia 12049

petrurgy petrurgia 12050

petzite petzit [peccit] 12051

Pfalzian orogeny pfalzi hegységképződés 12052

phacolith fakolit (kabazit) 12053

phalanx (áll, tax) had 12054

phaneritic fanerites 12055

phanerocryst fenokristály 12056

phanerocrystalline fanerokristályos 12057

Phanerozoic fanerozoikum 12058

phantom section látszólagos metszet 12059

pharmacolite farmakolit 12060

pharmacosiderite farmakosziderit 12061

phase: change of ~ fázisátalakulás 12062

phase boundary fázishatár 12063

phase contrast microscope fáziskontraszt-mikroszkóp 12064

phase diagram állapotábra, fázisdiagram 12065

phase difference fáziskülönbség 12066

phase displacement fáziseltolódás 12067

phase equation állapotegyenlet 12068

phase equilibrium fázisegyensúly 12069

phase microscope fáziskontraszt-mikroszkóp 12070

phase rule fázisszabály 12071

phase transformation fázisátalakulás 12072

phase transition fázisátmenet 12073

phenakite fenakit 12074

phengite fengit (muszkovit) 12075

phenoclast fenoklaszt 12076

phenocryst fenokristály 12077

phenocrystalline fenokristályos, fanerites 12078

phenotype fenotípus 12079

phillipsite phillipsit [filipszit] 12080

phi scale fí-skála, Φ-skála 12081

phlebite flebit 12082

phloem floém, háncsrész, háncsnyaláb 12083

phlogopite flogopit 12084

phoenicochroite fönikokroit 12085

phonolite fonolit 12086

phosgenite foszgenit 12087

phosphate foszfát 12088

phosphatic foszfát-, foszfátos 12089

phosphatization foszfátosodás 12090

phosphide foszfid 12091

phosphorescence foszforeszkálás, foszforeszcencia 12092

phosphorite foszforit 12093

phosphorus foszfor 12094

phosphosiderite foszfosziderit 12095

phosphuranylite foszfuranilit 12096

photic fény-, fotikus 12097

photic zone átvilágított zóna (tengerben) 12098

photogeologic map fotogeológiai térkép 12099

photogeology fotogeológia 12100

photogrammetry fotogrammetria 12101

photoluminescence fotolumineszcencia 12102

photomicrograph mikrofotó, mikroszkópi fénykép 12103

photomicrography mikroszkópos fényképezés 12104

photorecording optikai regisztrálás 12105

photosynthesis fotoszintézis 12106

phragmocone fragmokónusz 12107

phreatic freatikus; talajvizes 12108

phreatic divide felszínalatti/geológiai vízválasztó 12109

phreatic eruption (vulk) gőzkitörés, freatikus kitörés 12110

phreatic surface víztábla, talajvíztábla, freatikus felszín 12111

phreatic water szabad felszínű talajvíz 12112

phyla (sing phylum (biol, tax) törzsek 12113

phyletic gradualism (fokozatos, lassú törzsfejlődés) 12114

phyllite fillit 12115

phylloid alga filloid alga 12116

phyllonite fillonit 12117

phyllonitization fillonitosodás 12118

phyllopodans levéllábú rákok (Phyllopoda) 12119

phyllopodium levélláb, fillopódium 12120

phyllopods levéllábú rákok (Phyllopoda) 12121

phyllosilicate rétegszilikát, filloszilikát 12122

phylogenesis törzsfejlődés, filogenezis 12123

phylogenetic törzsfejlődési, filogenetikus 12124

phylogenetic tree törzsfa 12125

phylogeny törzsfejlődés, filogenezis 12126

phylum (pl phyla (biol, tax) törzs 12127

phylozone származási zóna, filozóna 12128

physical geography természeti földrajz 12129

physical geology általános/elemző földtan 12130

physical weathering mechanikai mállás 12131

phytane fitán 12132

phytoclast fitoklaszt 12133

phytocoenosis növénytársulás, fitocönózis 12134

phytolith fitolit 12135

phytopalaeontology ősnövénytan, fitopaleontológia 12136

phytophagous növényevő 12137

phytoplankton fitoplankton 12138

Piacenzian stage piacenzai emelet 12139

pickeringite pickeringit [pikeringit] 12140

picket kitűzőrúd 12141

pick hammer fejtőkalapács 12142

picotite picotit (spinell) 12143

picrite pikrit 12144

picritic pikrites 12145

picrolite pikrolit 12146

picromerite pikromerit 12147

picropharmacolite pikrofarmakolit 12148

piddock fúrókagyló (Petricolaria) 12149

pie-chart kördiagram 12150

piedmont hegylábi övezet; hegyláb 12151

piedmont: gravel ~ törmeléklejtő 12152

piedmont: ice ~ hegylábi jég 12153

piedmont glacier előtéri gleccser 12154

piemontite piemontit 12155

piedmont slope törmeléklejtő 12156

piezometric surface karsztvíztükör 12157

pigeonite pigeonit [pidzsonit] 12158

pile cölöp; kőzettömeg, kőzetsorozat 12159

pillar (bány) pillér, védőpillér, gyám, szénláb 12160

pillar: earth ~ földpiramis 12161

pillar: rain ~ esőpillér, kalapköves oszlop 12162

pillow breccia pillow-breccsa 12163

pillow lava pillow-láva, párnaláva 12164

pilotaxitic texture pilotaxitos szövet 12165

pilot hole (olaj) földtani alapfúrás, támpontfúrás, pillérfúrás 12166

pilot tunnel iránytáró 12167

pinacoid véglap, pinakoid 12168

pinacoid: basal ~ (001) véglap, a harmadik véglap 12169

pinacoidal class triklin pinakoidos osztály, véglapos szotály 12170

pinakiolite pinakiolit 12171

pinch out kiékelődik 12172

pinching out kiékelődés 12173

pinch out kivékonyodik, kiékelődik 12174

pingo pingo 12175

pinite pinit 12176

pinnacle reef tűzátony 12177

pinnoite pinnoit 12178

pinnule pinnula 12179

pintadoite pintadoit 12180

pinwheel garnet forgógránát 12181

piotine piotin 12182

pipe (vulk) kürtő 12183

pipe: drill ~ fúrószár, fúrórúd, fúrócső 12184

pipe clay pipaagyag 12185

pipe cutter csővágó 12186

pipe racking board fúrócsőasztal 12187

pipe ramp csőrámpa 12188

pipe setback fúrócsőasztal 12189

pipe string fúrócsőoszlop 12190

pipe tally book béléscsőkönyv 12191

pirssonite pirssonit [pirszonit] 12192

pisanite pisanit [pizánit] (melanterit) 12193

pisoid pizoid 12194

pisolite pizolit 12195

pisolith pizolit 12196

pizoid pizoid 12197

pisolitic pizoidos 12198

pistacite pisztácit 12199

piston corer magszedőcső (lágy üledékből) 12200

piston sampler dugattyús mintavevő 12201

pit gödör; (növ) gödörke; (barl) zsomboly, kürtő; bányaüzem, akna 12202

pit: open ~ zsomboly 12203

pit ballast bányakavics 12204

pitch szurok; zsomboly, kürtő 12205

pitch (tekt) redőtengely dőlése (függőleges síkban mérve); vetőkarc dőlése (a vető síkjában mérve) 12206

pitchblende (urán)szurokérc 12207

pit gravel bányakavics 12208

pitch (vetőkarc és a csapásvonal által bezárt szög a vető síkjában mérve) pitch [piccs] 12209

pitching dőlő (redőtengely, vetőkarc) 12210

pitchstone szurokkő 12211

pit run bányakavics 12212

pit sand bányahomok 12213

pitted (növ) gödörkés, gödörkézett 12214

pit water bányavíz 12215

pit-wet bányanedves 12216

placental méhlepényes 12217

placentals méhlepényesek (Eutheria, Placentalia) 12218

placer torlat 12219

placer: beach ~ parti torlat 12220

placer deposit torlatos telep 12221

plagiaplite plagiaplit 12222

plagioclase feldspar plagioklász (földpát) 12223

plagiogranite plagiogránit 12224

plagionite plagionit 12225

plain alföld, síkság, lapály 12226

plain of accumulation akkumulációs síkság 12227

planar cross-bedding síkkeresztrétegzés 12228

planation elegyengetés, elegyengetődés 12229

planation surface elegyengetett felszín 12230

plane: axial ~ tengelysík 12231

plane: basal ~ bázislap, (001) véglap, a harmadik véglap 12232

plane: base ~ (krist) bázislap, alapsík 12233

plane: bed ~ réteglap, rétegfelszín 12234

plane: bedding ~ réteglap 12235

plane: cubic ~ kockalap 12236

plane angle lapszög 12237

plane index transformation lapindex-transzformáció 12238

plane mirror síktükör 12239

plane of mirror tükörsík 12240

plane of mirror symmetry tükörsík 12241

plane of optic axes optikai tengelysík 12242

plane of symmetry szimmetriasík 12243

plane of the second order másodfajú sík 12244

plane polarized light parallel polarizált fény 12245

plane pole síkpólus 12246

planerite planerit 12247

plane symbol lapszimbólum 12248

planet bolygó 12249

planetary bolygó-, planetáris 12250

planetary boundary layer súrlódási réteg, planetáris határréteg 12251

planetoid kisbolygó, aszteroida 12252

planetology planetológia 12253

planimeter területmérő, planiméter 12254

planimetric details (térk) síkrajz 12255

planimetric map síkrajzi térkép 12256

planimetric representation (térk) alaprajzszerű ábrázolás 12257

planimetry (térk) területmérés, planimetrálás 12258

planina planina 12259

planispiral planispirális 12260

planktic plankton- 12261

plankton plankton 12262

plankton bloom vízvirágzás 12263

planktonic plankton- 12264

plankton snow planktoneső (tengerben) 12265

plano-convex síkdomború, plánkonvex 12266

plant növény 12267

plant geography növényföldrajz 12268

plant opal opálfitolit 12269

plaster gipsz, gipszkő 12270

plaster of Paris égetett gipsz 12271

plasticlast plasztiklaszt 12272

plasticity index plasztikus index 12273

plastic limit sodrási határ 12274

plate lemez 12275

plateau (pl plateaux fennsík, plató 12276

plateau basalt platóbazalt 12277

plate boundary lemezhatár, lemezszegély 12278

plate-gilled bivalves kagylók (Bivalvia) 12279

plate juncture lemezhatár 12280

plate margin lemezszegély, lemezhatár 12281

plate motion lemezmozgás 12282

plate movement lemezmozgás 12283

plate tectonics lemeztektonika 12284

platform tábla, platform 12285

platform: abrasion ~ abráziós színlő/terasz 12286

platform: carbonate ~ karbonátplató, karbonátplatform 12287

platform: fluvial ~ völgyváll 12288

platform: rock ~ sziklaterasz 12289

platina platina (ásvány) 12290

platiniridium platinirídium 12291

platinum platina (elem) 12292

platinum crucible platinatégely 12293

plattnerite plattnerit 12294

platy foliation síkpalásság 12295

platy habit lemezes habitus 12296

platykurtic distribution negatív csúcsosságú eloszlás, lapos eloszlás 12297

platynite platinit 12298

playa playa 12299

play of colour (ásv) színjáték 12300

Pleistocene pleisztocén 12301

plenargyrite plenargirit (shepbachit) 12302

pleochroic pleokroós 12303

pleochroism pleokroizmus 12304

pleonaste pleonaszt (spinell) 12305

plessite plesszit 12306

Pliensbachian stage pliensbachi emelet 12307

Plinian eruption pliniusi kitörés 12308

Plinian-type eruption pliniusi kitörés 12309

Pliocene pliocén 12310

plombierite plombierit 12311

plot grafikon, görbe; tervrajz; tervez, szerkeszt (görbét); felrak (diagramra pontokat), ábrázol (diagramon) 12312

plotter rajzgép, plotter 12313

ploughing horizon szántott/megművelt talajréteg 12314

plought soil szántott réteg 12315

plucking exaráció 12316

plucking: ice ~ (jég aprózó munkája) 12317

plucking erosion (glac) tördelő erózió 12318

plug (fúrás) dugó 12319

plug: salt ~ sótömzs 12320

plug: volcanic ~ lávadugó 12321

plumbic ochre ólomokker 12322

plumboferrite plumboferrit 12323

plumbogummite plumbogummit 12324

plumbojarosite plumbojarosit [plumboharoszit] 12325

plumboniobite plumboniobit (kolumbit) 12326

plumbopalladinite plumbopalladinit 12327

plumbopyrochlore plumbopiroklor 12328

plumb point (geod) nadírpont 12329

plumbum ólom 12330

plume feláramlás 12331

plume: mantle ~ köpenydiapír 12332

plume structure (tekt) tollszerkezet 12333

plummet (geod) függő, függélyező 12334

plumosite plumozit, tollérc 12335

plunge dőlés (redőtengelyé) 12336

plunging dőlő (redőtengely) 12337

plunging cliff coast (részben vízbe merülő meredek part) 12338

plunging fold merülő redő, alábukó redő 12339

plunging wave bukóhullám 12340

plus angle magassági szög 12341

plus sight hátrairányzás 12342

pluton pluton 12343

plutonic plutói 12344

plutonic rock mélységi magmás kőzet 12345

plutonism plutonizmus 12346

plutonist plutonista 12347

plutonium plutónium 12348

pluvial pluviális 12349

pluvial denudation eső okozta denudáció 12350

pluvial lake csapadék táplálta tó 12351

pluviofluvial pluviofluviális 12352

pluviometer esőmérő 12353

pneumatolysis pneumatolízis 12354

pneumatolytic stage pneumatolitos szakasz 12355

pneumatolytic pneumatolitos 12356

pocket (bány) zárvány 12357

pocket lens kézinagyító, lupe 12358

pocket valley vakvölgy 12359

podzol podzol 12360

podzolisation podzolosodás 12361

podzolized soil elpodzolosodott talaj 12362

poecilitic poikilites 12363

poeciloblast poikiloblaszt 12364

poeciloblastic poikiloblasztos 12365

poikilitic poikilites 12366

poikiloblast poikiloblaszt 12367

poikiloblastic poikiloblasztos 12368

poikilotopic poikilotópos 12369

point bar övzátony; malágy (homok- v. iszapzátony) 12370

point counter pontszámláló 12371

point-counter analysis pontszámlálás 12372

point defect (krist) ponthiba 12373

pointer mutató 12374

point mass tömegpont 12375

point net ponthálózat 12376

point row pontsor 12377

poised river állandósult folyó 12378

polar (mn) sarki, poláris; (fn) sark, pólus 12379

polar axis poláris tengely 12380

polar bond poláros kötés 12381

polar cap poláris jégsapka 12382

polar chart/diagram poláris diagram 12383

polar circle sarkkör 12384

polar coordinate polárkoordináta 12385

polar crystal poláris kristály 12386

polar distance pólustávolság 12387

Polaris Sarkcsillag 12388

polarisation polarizáció 12389

polariscope polariszkóp 12390

polarity polaritás 12391

polarity reversal pólusátfordulás 12392

polarizability polarizálhatóság 12393

polarization sarkítás, polarizálás, polarizáció 12394

polarization angle polarizáció szöge 12395

polarization anisotropy polarizációs anizotrópia 12396

polarization brush izogíra 12397

polarization filter polarizációs szűrő, polárszűrő 12398

polarized light sarkított/poláros fény 12399

polarized light: circular ~~ cirkulárpoláros fény 12400

polarizer polarizátor 12401

polarizer: circular ~ cirkulárpolarizátor 12402

polarizing angle polarizációs szög 12403

polarizing filter polarizációs szűrő 12404

polarizing microscope polarizációs mikroszkóp 12405

polarizing prism nikolprizma, nikol, polarizációs prizma 12406

polar migration pólusvándorlás 12407

polar night sarki éj(szaka) 12408

polar orbit poláris pálya 12409

polar projection poláris vetület 12410

polar symmetry poláris szimmetria 12411

polar wander pólusvándorlás 12412

polar wander path pólusvándorlási görbe 12413

polar wandering pólusvándorlás 12414

polar wandering curve pólusvándorlási görbe 12415

polder ártéri öblözet, polder 12416

polderland polder 12417

pole sark, sarok, pólus; (krist) pólus 12418

Pole Star Sarkcsillag 12419

polianite polianit (pirolúzit) 12420

polish políroz, fényez 12421

polished section felületi csiszolat; polírozott csiszolat; érccsiszolat 12422

polished surface (tekt) vetőtükör, harnis 12423

polishing polírozás 12424

polishing: ice ~ (jég lecsiszoló munkája) 12425

polje polje 12426

pollen virágpor(szem), pollen 12427

pollenite pollenit 12428

pollination beporzás, megporzás 12429

pollucite pollucit 12430

pollutant szennyező (anyag) 12431

pollux pollucit 12432

polyargyrite poliargirit 12433

polybasite polibázit 12434

polychaetes soksertéjűek, soksertéjű gyűrűsférgek (Polychaeta) 12435

polychroism pleokroizmus 12436

polycrase polikrász 12437

polycrystal polikristály 12438

polycrystalline polikristályos 12439

polycyclic landscape többciklusos felszín 12440

polydymite polidimit 12441

polygenetic poligenetikus 12442

polygeosyncline poligeoszinklinális 12443

polygon sokszög, poligon 12444

polygonal sokszögű, poligonális 12445

polygonal tundra poligontundra 12446

polyhalite polihalit 12447

polihedron (pl polyhedra poliéder 12448

polylitharenite polilitarenit 12449

polymetallic polimetallikus 12450

polymetamorphism polimetamorfózis 12451

polymict polimikt 12452

polymignite polimignit 12453

polymineralic polimineralikus 12454

polymodal distribution sokcsúcsos eloszlás 12455

polymorph polimorf 12456

polymorphism sokalakúság, polimorfizmus 12457

polymorphy polimorfia 12458

polyp polip 12459

polypary polipárium 12460

polyphyletic polifiletikus 12461

polyplacophores cserepeshéjúak (Polyplacophora) 12462

polysynthetic twin poliszintetikus iker 12463

polytypism politípia 12464

ponding vízvisszatartás 12465

pond snails fiallócsigák (Viviparidae); mocsáricsigák (Lymnaeidae) 12466

ponor víznyelő, ponor 12467

Pontian stage pontusi emelet 12468

pool olajtelep; (geomorf) mederkottyanó 12469

pool: oil ~ olajtelep 12470

poorly sorted rosszul osztályozott 12471

poor soil sovány talaj 12472

popcorn: cave ~ borsókő 12473

population (biol) lakosság, népesség, populáció; (stat) sokaság, populáció 12474

porcelain clay porcelánföld, kaolin 12475

porcelainite porcelánit, mullit 12476

porcelain jasper porcelánjáspis 12477

porcelaneous porcelánvázú 12478

porcelaneous test porcelánváz 12479

porcelanite porcelánit 12480

porcellanite porcelánit 12481

pore pórus, hézag, lik, likacs 12482

pore canal póruscsatorna 12483

pore-filling póruskitöltő 12484

pore-fluid pressure pórusnyomás 12485

pore pressure pórusnyomás, pórusvíznyomás 12486

pore size pórusnagyság 12487

pore space hézagtérfogat, pórustérfogat; pórustér 12488

pore system pórusrendszer 12489

pore throat pórusnyak 12490

pore volume hézagtérfogat, pórustérfogat 12491

poriferan szivacs 12492

porometry pórusmérés 12493

porosity hézagtérfogat, porozitás 12494

porous likacsos, porózus 12495

porous limestone durvamészkő 12496

porous medium porózus közeg 12497

porous stone szűrőkő 12498

porpezite porpezit 12499

porphyrin porfirin 12500

porphyrite porfirit 12501

porphyritic porfíros 12502

porphyroblast porfiroblaszt 12503

porphyroblastic porfiroblasztos 12504

porphyroclast porfiroklaszt 12505

porphyroid porfiroid 12506

porphyry porfír 12507

porphyry copper deposit porfíros rézérctelep 12508

Portlandian stage portlandi emelet 12509

portlandite portlandit 12510

position település 12511

positional disorder pozíciós rendezetlenség 12512

position error (térk) helyzeti hiba 12513

position fixing helymeghatározás 12514

positon of points (krist) ponthelyzet 12515

positive lens gyűjtőlencse 12516

postglacial posztglaciális 12517

postkinematic posztkinematikus 12518

post-orogenic posztorogén 12519

post-tectonic poszttektonikus 12520

posterior limb hátsó végtag 12521

postmortal drift halál utáni sodródás 12522

postvolcanic utóvulkáni 12523

pot zsomboly, kürtő 12524

potable water ivóvíz 12525

potamology potamológia, vízfolyáshidrológia 12526

potarite potarit 12527

potash kálisó 12528

potash alum kálitimsó; kalinit; alumen 12529

potash feldspar káliföldpát 12530

potash mica káliumcsillám, muszkovit 12531

potash spar káliföldpát 12532

potassium kálium 12533

potassium alum kálitimsó 12534

potassium-argon dating kálium-argon kormeghatározás 12535

potassium feldspar káliföldpát 12536

potential reserves reménybeli ásványvagyon 12537

pothole (geomorf) örvényüst, madáritató; zsomboly, (GB) zsomboly, kürtő 12538

pothole: glacier ~ gleccsermalom 12539

potholer barlangász 12540

potholing barlangászás, barlangászat 12541

potholing üstképződés 12542

powder diffraction pordiffrakció 12543

powdered quartz (önt) kvarcliszt 12544

powder snow porhó 12545

powellite powellit [pauelit] 12546

power: refractive ~ törőképesség 12547

power shovel kanalas kotró 12548

power swivel (fúrás) forgató öblítőfej 12549

pozzolan puccolán 12550

prairie soil mezőségi talaj, sztyepptalaj 12551

prase prázem (kvarc) 12552

praseodymium prazeodímium 12553

prase opal prazopál 12554

prasopal prazopál (opál) 12555

preboring előfúrás 12556

Precambrian prekambrium 12557

precious metal nemesfém 12558

precious opal nemesopál 12559

precious stone drágakő 12560

precipitate (kém) csapadék; kiválik (csapadék), kicsapódik 12561

precipitation (kém) kicsapás, kiválás; csapadék 12562

precipitation gauge csapadékmérő 12563

precursor előfutár 12564

predator ragadozó 12565

predazzite predazzit [predaccit] 12566

prediagenesis prediagenezis 12567

preferred orientation kitüntetett irány/orientáció; irányított szövet 12568

prehnite prehnit [prénit] 12569

prekinematic prekinematikus 12570

preoccupied name lefoglalt név 12571

preservation megtartás, megtartási állapot 12572

preserved: badly ~ rossz megtartású 12573

preserved: well-~ jó megtartású, jómegtartású 12574

pressed amber sajtolt borostyán, ambroid 12575

pressolution nyomásoldódás 12576

pressure nyomás 12577

pressure: mud ~ öblítési nyomás, öblítőnyomás 12578

pressure: rock ~ hegynyomás, kőzetnyomás 12579

pressure at rest nyugalmi nyomás 12580

pressure drilling nyomás alatti fúrás 12581

pressure shadow nyomásárnyék 12582

pressure solution nyomásoldódás 12583

pressure water nyomás alatti víz 12584

pressure wave nyomáshullám 12585

prevailing wind direction szélirány 12586

preventer: blowout ~ kitörésgátló 12587

prey zsákmány 12588

Priabonian stage priabonai emelet 12589

priapulids elő-gyűrűsférgek (Priapulida) 12590

priceite priceit [prájszit] 12591

prickly-skinned animals tüskésbőrűek (Echinodermata) 12592

priderite priderit 12593

primary colour alapszín 12594

primary industry alapanyagipar 12595

primary mineral elsődleges ásvány 12596

primary porosity elsődleges porozitás, mátrixporozitás 12597

primary ray primer sugár 12598

primary recovery (olaj) elsődleges termelés 12599

primary rib főborda 12600

primary septum főszeptum 12601

primary stress (mérn) főfeszültség 12602

primates főemlősök (Primates) 12603

prime meridian kezdőmeridián 12604

primeval atmosphere elsődleges légkör, ősatmoszféra 12605

primitive cell primitív cella, elemi test 12606

primitive water elsődleges víz 12607

primordial atmosphere őslégkör 12608

primordial lead (nem radiogén ólom) 12609

principal axis főtengely 12610

principal component főelegyrész 12611

principal contour főszintvonal 12612

principal plane (opt) fősík 12613

principal ray fősugár 12614

principal refractive index főtörésmutató 12615

principal section főmetszet 12616

principal shock főlökés 12617

principal strain főalakváltozás 12618

principal stress főfeszültség 12619

principal zone főzóna 12620

principle of superimposition szuperpozíció elve 12621

print: rain ~ esőcseppnyom 12622

priorite priorit (eszkinit) 12623

priority prioritás 12624

prism prizma 12625

prism: accretionary ~ akkréciós ék 12626

prismatic prizma-, prizmás 12627

prismatic class (monoklin) prizmás osztály 12628

prismatic compass prizmás tájoló 12629

prismatic eyepiece okulárprizma 12630

prismatic habit oszlopos/prizmás termet/habitus 12631

prismatic jointing oszlopos elválás 12632

prismatic layer oszlopos réteg 12633

prismatic sample próbahasáb 12634

prismatic spectrum fénytörési spektrum 12635

prismatic structure (kőz) oszlopos elválás; (talaj) hasábos szerkezet 12636

probe szonda 12637

probertite probertit 12638

problematicum (pl problematica problematikum 12639

procaryote prokarióta 12640

process folyamat; (áll) nyúlvány 12641

processing dúsítás 12642

processing: ore ~ ércdúsítás 12643

prochlorite proklorit (klinoklór) 12644

prodelta deltalejtő, elődelta, prodelta 12645

producing well termelőkút 12646

production test (olaj) hozamvizsgálat, rétegvizsgálat 12647

production wellhead termelő kútfej 12648

profile szelvény, metszet, profil 12649

profile: geological ~ földtani metszet/szelvény 12650

profile: hydraulic ~ nyomásszelvény 12651

profile: soil ~ talajszelvény; (mérn) rétegszelvény 12652

profile: valley ~ völgykeresztmetszet 12653

profiling (geof) szelvényezés 12654

proglacial channel ősfolyamvölgy 12655

proglacial lake jégperemi tó 12656

progradation partelő(re)nyomulás; (szekv) kiépülés 12657

prograde metamorphism progresszív metamorfózis 12658

prograding complex, ~ wedge (szekv) kiépülő komplexum/ék 12659

prograding shoreline épülő part 12660

progressive slide terjedő csúszás 12661

project vetület, ábrázolás, projekció; vetítés; (áll) nyúlvány 12662

projection: cabinet ~ (térk) művetület 12663

projection: cavalier ~ széttartó vetület 12664

projection equation vetületi egyenlet 12665

projective plane vetítősík 12666

prokaryote prokarióta 12667

promontory hegyfok 12668

proof bizonyíték, bizonyítás; (nyomdai) levonat, korrektúra 12669

proof-reading korrigálás 12670

prop (bány) tám 12671

propagation tovaterjedés (hullámé) 12672

propagation: fault ~ törés terjedése 12673

proper symmetry operation tényleges szimmetriaművelet 12674

property tulajdonság 12675

property: coking ~ kokszolhatóság 12676

property: rock ~ kőzetjellemző, kőzettulajdonság 12677

property map kataszteri térkép 12678

proportion hányados 12679

proportional frequency relatív/százalékos gyakoriság 12680

propylite zöldkő, propilit 12681

propylitisation zöldkövesedés, propilitesedés 12682

prosopite proszopit 12683

prospect(ive) boring kutatófúrás 12684

prospecting (bányászati) kutatás 12685

prospecting: free ~ zártkutatmány 12686

prostratigraphy prosztratigráfia, litosztratigráfia 12687

protactinium protaktínium 12688

protective area/zone (hidr) védőidom, védőterület 12689

Proterophytic proterofitikum 12690

Proterozoic proterozoikum; proterozoós 12691

prothallus (növ) előtelep, csíratelep 12692

protoactinium protaktínium 12693

protocol: boring ~ fúrásnapló 12694

protoconch kezdőkamra 12695

protodolomite protodolomit 12696

protoenstatite protoensztatit 12697

protomylonite protomilonit 12698

protoquartzite protokvarcit 12699

protostromatolite protosztromatolit 12700

protozoan egysejtű 12701

protozoans állati egysejtűek (Protozoa) 12702

protractor szögfelrakó, szögmérő 12703

protruded kidudorodó 12704

proustite proustit [prusztit] 12705

provenance származás, eredet; származási hely 12706

provenance: area of ~ lepusztulási terület 12707

province tartomány, provincia 12708

proximal proximális 12709

przhevalskite przsevalszkit 12710

psammite pszammit; (meta)homokkő 12711

psammitic pszammitos 12712

psephite pszefit 12713

psephitic pszefites 12714

pseudoamorphous pszeudoamorf 12715

pseudobrookite pszeudobrookit [pszeudobrukit] 12716

pseudofossil álfosszília 12717

pseudogalena (szfalerit) 12718

pseudohexagonal álhexagonális 12719

pseudokarst álkarszt, pszeudokarszt 12720

pseudomalachite pszeudomalachit 12721

pseudomerism pszeudoméria 12722

pseudomerohedral twin pszeudomeroéderes iker 12723

pseudomerohedric twin pszeudomeroéderes iker 12724

pseudomicrite pszeudomikrit 12725

pseudomorph álalak, pszeudomorfóza 12726

pseudomorphism pszeudomorfózis 12727

pseudomorphosis pszeudomorfózis 12728

pseudomorphous pszeudomorf 12729

pseudo-ooid pszeudo-ooid 12730

pseudooid pszeudooid 12731

pseudosparite pszeudopátit 12732

pseudosymmetric álszimmetrikus 12733

pseudosymmetry álszimmetria 12734

pseudotachylite pszeudotachilit 12735

pseudo-twin áliker, pszeudoiker 12736

psilomelane pszilomelán 12737

psittacinite pszittacinit (mottramit) 12738

pteridophyte haraszt, pteridofita 12739

pteropod pteropoda 12740

pteropod ooze pteropodás iszap 12741

ptygmatic ptigmatitos 12742

ptygmatitic ptigmatitos 12743

puddingstone (konglomerátum (kerek kavicsokból, kovás kötőanyaggal, a kavics és a mátrix egyforma kemény) az angliai eocénben) 12744

puddled core (vízép) agyagmag (gáté) 12745

pudworms fúrókagylók (Pholadidae) 12746

puffing hole fúvó (tengerparton) 12747

pull-apart basin széthúzásos medence 12748

pulling out (fúrás) kiépítés 12749

pulmonates tüdőscsigák (Pulmonata) 12750

pulp zagy 12751

pulp cavity (áll) pulpaüreg 12752

pulverisation porítás 12753

pulverulent soil elporosodott talaj 12754

pumice horzsakő, habkő, tajtékkő 12755

pumiceous horzsaköves 12756

pumice stone horzsakő, habkő, tajtékkő 12757

pumice tuff horzsakőtufa 12758

pumicite horzsakő, habkő 12759

pumpellyite pumpellyit [pumpelliit] 12760

pumping test próbaszivattyúzás, próbaleszívás 12761

pumping well szivattyús kút 12762

pump pressure szivattyúnyomás, öblítési nyomás, öblítőnyomás 12763

punctate pontozott 12764

punctation pontozottság 12765

punctuated equilibrium szakaszos egyensúly 12766

puppet löszbaba 12767

Purbeckian stage purbecki emelet 12768

pure: chemically ~ vegytiszta 12769

pure lime égetett mész 12770

pure shear tiszta deformáció/nyírás 12771

purification (kém) tisztítás, derítés, finomítás 12772

purple blende kermezit 12773

purple copper ore tarkarézérc (bornit) 12774

purpurite purpurit 12775

purrs vénuszkagylók, vénuszfélék (Veneridae) 12776

push: ice ~ jéglökés 12777

putting on production kútindítás 12778

puzzolan puccolán 12779

pycnocline piknoklin 12780

pycnometer fajsúlymérő, piknométer 12781

pyrabol piribol 12782

pyrabole piribol 12783

pyralspite piralszpit 12784

pyramid (krist) piramis; (geod) gúla 12785

pyramidal (krist) piramisos 12786

pyramid pebble éleskavics, dreikanter 12787

pyrargyrite pirargirit 12788

Pyrenean orogeny pireneusi hegységképződés 12789

pyribole piribol 12790

pyridine piridin 12791

pyrimidine pirimidin 12792

pyrite pirit 12793

pyrite: iron ~ vaskovand (pirit v markazit) 12794

pyrite: white ~ markazit 12795

pyrite cinder piritpörk 12796

pyrites: capillary ~ hajkovand (millerit) 12797

pyrites: cobalt ~ linneit 12798

pyrites: cockscomb ~ fésűskovand, markazit 12799

pyrites: copper ~ kalkopirit 12800

pyrites: hair ~ hajkovand, millerit 12801

pyrites: iron ~ vaskovand (markazit v pirit) 12802

pyrites: lamellar ~ markazit 12803

pyrites: magnetic ~ magnetopirit (pirrhotin) 12804

pyrites: nickel ~ nikkelpirit; nikkelkovand (millerit) 12805

pyrites: spear ~ dárdakovand, markazit 12806

pyrites: tin ~ ónkovand (ónkő, sztannin) 12807

pyrites: white ~ markazit 12808

pyrites: white iron ~ markazit 12809

pyritization piritesedés 12810

pyritohedral class piritoéderes osztály 12811

pyritohedron piritoéder 12812

pyritoid piritoéder 12813

pyritous pirites 12814

pyroaurite piroaurit 12815

pyrobelonite pirobelonit 12816

pyrobol piribol 12817

pyrobole piribol 12818

pyrochlore piroklór 12819

pyrochroite pirokroit 12820

pyroclast vulkáni törmelékszemcse, piroklaszt 12821

pyroclastic (vulkáni) törmelékes, piroklasztikus 12822

pyroclastic rock piroklasztikus kőzet, piroklasztit, piroklasztikum 12823

pyroclastics piroklasztit, piroklasztikum 12824

pyroelectric piroelektromos 12825

pyroelectricity piroelektromosság 12826

pyrogenic pirogén 12827

pyrogenic rock magmás kőzet 12828

pyrolusite pirolúzit 12829

pyrolysis pirolízis 12830

pyrometamorphism pirometamorfózis 12831

pyrometasomatic pirometaszomatikus 12832

pyrometasomatism pirometaszomatózis 12833

pyromorphite piromorfit 12834

pyrope pirop 12835

pyrophane tűzopál 12836

pyrophanite pirofánit 12837

pyrophyllite pirofillit 12838

pyropissite piropisszit 12839

pyrosmalite piroszmalit 12840

pyrostibite pirosztibit (kermezit) 12841

pyrostilpnite pirosztilpnit 12842

pyroxene piroxén 12843

pyroxenite piroxenit 12844

pyroxferroite piroxferroit 12845

pyroxmangite piroxmangit 12846

pyrrhite pirrhit (piroklór) 12847

pyrrhotine pirrhotin 12848

pyrrhotite pirrhotin 12849