Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

R

R

rabbittite rabbittit 12906

race rassz 12907

race: water ~ vízfolyás 12908

racking: pipe ~ board fúrócsőasztal 12909

radial sugaras, radiális 12910

radial drainage sugaras vízhálózat 12911

radial section sugárirányú metszet 12912

radial symmetry sugaras szimmetria 12913

radial well csápos kút 12914

radiant exposure besugárzás 12915

radiation (fiz) sugárzás; (evol) radiáció 12916

radical (mat) -gyök, gyökjel; (kém) gyök; (növ) -gyökér 12917

radical reaction gyökreakció 12918

radicel (növ) mellékgyökér, gyökérág 12919

radioactive sugárzó, radioaktív 12920

radioactive waste sugárzó hulladék 12921

radioactivity radioaktivitás 12922

radiocarbon radioaktív szén, 14C 12923

radiogenic argon radiogén argon 12924

radiolarian radiolária 12925

radiolarian chert radiolarit 12926

radiolarian ooze radioláriás iszap 12927

radiolarians sugárállatkák (Radiolaria) 12928

radiolarite radiolarit 12929

radiometric dating radiometrikus kormeghatározás 12930

radium rádium 12931

radius sugár, rádiusz 12932

radius: well ~ kút hatósugara 12933

radius of curvature görbületi sugár 12934

radon radon 12935

radula rágó, radula 12936

raft: calcite ~ kalcithártya (barlangban víz felszínén) 12937

rag (durva, kemény kő(zet)) 12938

ragstone (durva, kemény kő(zet)) 12939

rain erosion csepperózió 12940

raindrop impression esőcseppnyom 12941

raindrop imprint esőcseppnyom 12942

rainfall csapadék, eső; eső (mennyisége); esőzés 12943

rain furrow esőbarázda 12944

rain pillar esőpillér, kalapköves oszlop 12945

rain print esőcseppnyom 12946

rain shadow esőárnyék 12947

rain shower záporeső 12948

rainsplash csepperózió 12949

rain storm zápor, felhőszakadás 12950

rainwash esőerózió, talajmosás, talajlehordás 12951

rainwater esővíz 12952

rain yield csapadékmennyiség 12953

rain season esős időszak/évszak 12954

raise (bány) feltörés 12955

raised beach abráziós színlő 12956

raised bog felláp 12957

raised moss felláp 12958

raised swamp felláp 12959

ralstonite ralstonit [rólsztonit] 12960

ramble (bány) utánhullás 12961

ramdohrite ramdohrit [ramdórit] 12962

rameauite rameauit [ramóit] 12963

ramiferous (növ) ágas, ágakat hordozó 12964

rammelsbergite rammelsbergit [rammelzbergit] 12965

ramose elágazó 12966

ramp (szed) rámpa 12967

rampart rámpa, védőgát, kőzetgát (törmelékből) 12968

rampart: lake ~ turolás 12969

ramsayite ramsayit [remziit] 12970

ramshorn snails tányércsigák (Planorbidae) 12971

rancieite ranciéit [ransziéit] 12972

Randkluft , randkluft (glac ném) szegélyhasadék 12973

random sample véletlen minta 12974

random test szúrópróba 12975

random variable véletlen/valószínűségi változó 12976

range (geomorf) hegylánc, hegység, vonulat; (telep) vonulat; (geofiz) behatolási mélység; (kém) hatótávolság; méréstartomány; (val) tartomány; (stat) terjedelem; (ősl) fajöltő; (ökol) elterjedés 12977

range: mountain ~ hegylánc 12978

range: taxon-~-zone taxon-tartomány-zóna 12979

range finder távmérő 12980

range of tide árapály-tartomány 12981

range of visibility látási távolság, látótávolság 12982

range-zone tartomány-zóna 12983

ranging pole (geod) kitűzőrúd 12984

rank szénülésfok 12985

rankamaite rankamait 12986

rankinite rankinit 12987

ransomite ransomit 12988

rapakivi rapakivi 12989

rapid(s) sellő, zúgó 12990

reaction corona (kőz) reakciószegély 12991

re-equilibrated (geok) újra egyensúlyba került 12992

rare earth element ritkaföldfém, ritkaföld 12993

rare earths ritkaföldek, ritkaföldfémek 12994

rare gas nemesgáz 12995

raspberry spar málnapát, rodokrozit 12996

raspite raspit [raszpit] 12997

rasvumite raszvumit 12998

rate of penetration fúróhaladás, fúrási sebesség 12999

rate of flow vízhozam 13000

rate-of-penetration log fúróhaladás-görbe, mechanikai fúrólyukszelvény 13001

rat hole (fúrás) patkánylyuk 13002

rating curve vízhozamgörbe 13003

ratio: aperture ~ nyílásviszony 13004

ratio: axial ~ tengelyarány 13005

ratio: colour ~ színindex 13006

rationality rule of indices indexek racionalitásának törvénye 13007

rattle stone csörgőkő 13008

rauvite rauvit 13009

ravine árok, vízmosás 13010

ravinement surface (szekv) elmosási felszín 13011

raw material alapanyag; nyersanyag 13012

ray: beam of ~s sugárnyaláb 13013

ray optics sugároptika 13014

razor clams hüvelykagylók (Solenidae) 13015

reach szakasz (folyón) 13016

reaction rim reakciószegély 13017

reaction series (kőz) kiválási sor 13018

reactive reakcióképes 13019

realgar realgár 13020

realm (tax) birodalom 13021

realm of Nature a természet világa 13022

real solution reális oldat 13023

real structure (ásv) reális szerkezet 13024

real time data processing egyidejű adatfeldolgozás 13025

ream bővít (fúrólyukat] 13026

reamer utánfúró 13027

reamer: drilling ~ bővítőfúró 13028

reaming bit bővítőfúró 13029

receding cliff hátráló sziklafal 13030

recent új, újabbkeletű, utóbbi; ma élő, recens 13031

Recent jelenkori, holocén 13032

recession apadás 13033

recession: coastal ~ partok hátrálása, parthátrálás 13034

recessional moraine visszahúzódási moréna 13035

recharge vízpótlódás, utánpótlódás 13036

recharge well tápláló kút 13037

recipient befogadó, recipiens (vízfolyás) 13038

reciprocal cell reciprok cella 13039

reciprocal lattice reciprokrács 13040

reclamation: land ~ (bány) újrahasznosítás, rekultiváció 13041

recliner (aljzaton) heverő (pl. kagyló) 13042

recombination újraegyesülés, rekombináció 13043

reconnaissance (exploration) előzetes kutatás 13044

reconnaissance map észlelési térkép 13045

record: drilling ~ fúrónapló, fúrási napi jelentés 13046

record: fossil ~ ősmaradványanyag, fosszilis dokumentáció 13047

recoverable reserves kitermelhető/ipari készlet/ásványvagyon 13048

recovery visszaállás, visszaalakulás; újraképződés (felszín alatti vízé) 13049

recovery: combustion ~ elégetéses termelés 13050

recovery: core ~ magkihozatal 13051

recovery factor (olaj) kihozatali tényező 13052

recrystallisation átkristályosodás, rekrisztallizáció 13053

recrystallisation twin rekrisztallizációs iker 13054

recrystallised átkristályosodott 13055

rectilinear chart hálózatos nomogram 13056

rectilinear slope tört lejtő 13057

recumbent hátrahajló, fekvő 13058

recumbent fold fekvő redő 13059

recurrence ismétlődés 13060

recurrence horizon határszint (lápban) 13061

recurved spit visszahajló turzás 13062

recycling of gas gázvisszasajtolás 13063

red silver ore: light ~~~ világos-vörösezüstérc, proustit 13064

red antimony kermezit 13065

red arsenic realgár 13066

red beds vörös rétegek, redbed 13067

red clay vörösagyag 13068

red cobalt eritrin 13069

red copper ore kuprit 13070

reddingite reddingit 13071

red earth vörösföld 13072

redeposition áthalmozódás, áthalmozás 13073

red hematite hematit 13074

redingtonite reddingtonit 13075

red iron ore vörösvasérc, vörösvaskő, hematit 13076

red lead mínium 13077

red lead ore vörösólomérc, krokoit 13078

redledgeite redledgeit [redledzsit] 13079

red loam vörös vályog 13080

red manganese rodonit 13081

red ocher vörösvasokker, hematit 13082

red orpiment realgár 13083

redox potential redoxpotenciál 13084

redruthite redruthit (kalkozin) 13085

red shift vöröseltolódás 13086

red silver vörösezüstérc, proustit 13087

red silver ore vörösezüstérc, proustit 13088

red soil laterit 13089

reduced cell (krist) redukált cella 13090

reduced image kicsinyített kép 13091

reducing flame redukáló láng 13092

reduction (kém) redukció 13093

reduction: sample ~ mintaosztás 13094

reduction: size ~ aprítás 13095

red vitriol bieberit 13096

red zinc ore cinkit 13097

reef zátony (kemény anyagból); tengeralatti szirt, zátony; sziklapárkány, sziklapad (víz alatt); (aranytartalmú kvarcit Dél-Afrikában) 13098

reef: back ~ zátonyháttér 13099

reef barrier ~ sánczátony 13100

reefal (mn) zátony-, zátony 13101

reef breccia zátonybreccsa 13102

reef cluster zátonycsoport 13103

reef core zátonymag 13104

reef crest zátonygerinc 13105

reef detritus zátonytörmelék 13106

reef edge zátonyperem 13107

reef flank zátonylejtő 13108

reef flat zátonyplató 13109

reef-forming organism zátonyalkotó szervezet 13110

reef front zátonyhomlok 13111

reefing: ice ~ jégtaraj; tarajképződés, tarajosodás 13112

reef limestone zátonymészkő 13113

reefoid zátonyszerű 13114

reef patch foltzátony 13115

reef ring atoll, gyűrűzátony 13116

reef slope zátonylejtő 13117

reef wall zátonyfal 13118

re-entrant angle beugró szög; (ásv) beugró él 13119

reference ellipsoid vonatkozási ellipszoid, referenciaellipszoid 13120

reference frame/system vonatkoztatási rendszer 13121

reference meridian kezdőmeridián 13122

reference plane vonatkozási sík 13123

refikite refikit 13124

reflected ray visszavert sugár 13125

reflecting goniometer reflexiós goniométer 13126

reflecting plane tükörsík 13127

reflecting power visszaverőképesség, reflexióképesség 13128

reflection visszaverődés, reflexió 13129

reflection: angle of ~ visszaverődési szög 13130

reflection: back ~ hátsó reflexió 13131

reflection goniometer reflexiós goniométer 13132

reflection plane tükörsík 13133

reflection pleochroism bireflexió 13134

reflection seismology reflexiós szeizmológia 13135

reflectivity visszaverőképesség, reflexió 13136

reflector visszaverő felület, reflektor 13137

refractability tűzállóság 13138

refracted ray megtört sugár 13139

refracting fénytörő 13140

refracting angle törés szöge, törőszög 13141

refracting edge törőél 13142

refraction (opt) fénytörés 13143

refraction: angle of ~ törési szög, törőszög 13144

refraction: index of ~ törésmutató 13145

refraction angle törőszög 13146

refraction coefficient törésmutató 13147

refraction index törésmutató 13148

refraction of light fénytörés 13149

refraction seismology refrakciós szeizmológia 13150

refractive index törésmutató 13151

refractive power (opt) törőképesség 13152

refractivity törésmutató 13153

refractometer refraktométer 13154

refractoriness tűzállóság 13155

refractory (material) tűzálló agyag 13156

refractory clay tűzálló agyag 13157

refractory quality tűzállóság 13158

refuse meddő 13159

reg (kavicssivatag) 13160

regelation újrafagyás 13161

regelation layer újrafagyó réteg 13162

regime vízjárás, rezsim 13163

regime channel átlagos meder 13164

regimen vízjárás 13165

regional metamorphism regionális metamorfózis 13166

register mark (térk) illesztőjel, passzer, kereszt 13167

regolith málladéktakaró, regolit 13168

regrading regradáció 13169

regressing erosion hátravágódó/hátrarágódó erózió 13170

regression regresszió 13171

regressive regresszív, visszahúzódó 13172

regular extinction szabályos kioltás 13173

regulating screw állítócsavar 13174

regulus fémszem, regulus 13175

regur fekete gyapottalaj, regur 13176

reinerite reinerit 13177

rejuvenate újraéled, felújul 13178

rejuvenated felújult (törés) 13179

rejuvenation felújulás, megfiatalodás, rejuvenáció 13180

relative aperture (opt) nyílásviszony 13181

relaxation relaxáció 13182

relaxation time relaxációs idő 13183

relaxed rock feszültségmentes kőzet 13184

release felszabadul (pl. gáz) 13185

releasing bend tágulásos hajlat (oldalelmozdulásé) 13186

relict structure reliktum szövet 13187

relict water fosszilis víz 13188

relief domborzat; szintkülönbség 13189

relief draught (térk) domborzatrajz 13190

relief feature terepidom, felszínforma 13191

relief map domborzati/hegyrajzi térkép 13192

relief model dombortérkép 13193

relief shading domborzatárnyékolás 13194

relief well mentesítő fúrás 13195

remain maradvány 13196

remaining hardness maradványkeménység 13197

remanent magnetization remanens mágnesség 13198

remanié áthalmozott anyag 13199

remigration harmadlagos migráció 13200

remnant ocean maradványóceán, elhaló/eltűnő óceán 13201

remote sensing távérzékelés 13202

removal lehordás 13203

removal: iron ~ vastalanítás 13204

removal: manganese ~ mangántalanítás 13205

rendzina rendzina 13206

renierite renierit 13207

rensselaerite rensselaerit (talk) 13208

repeated twin többszörös/poliszintetikus iker 13209

repetition of beds rétegismétlődés 13210

repetitive ismétlődő 13211

replacement helyettesítés 13212

replacement deposit (gravitációsan áthalmozott üledék) 13213

repose: angle of ~ (természetes) rézsűszög/rézsűhajlás; nyugalmi súrlódás szöge 13214

representation (térk) ábrázolás 13215

repressuring besajtolás 13216

reproduction szaporodás, reprodukció 13217

reptile hüllő 13218

reptiles: age of ~ hüllők kora (mezozoikum) 13219

reptilian (mn) hüllő- 13220

reptilian age hüllőkor, a hüllők kora; (mezozoikum) 13221

requirement: water ~ vízszükséglet 13222

research kutatás, kutatómunka 13223

resection (geod) hátrametszés, oldalmetszés 13224

resedimentation áthalmozás, újraülepítés; áthalmozódás, újraülepedés 13225

resedimented áthalmozott, újraülepített; áthalmozódott, újraülepedett, reszedimentálódott 13226

resequent drainage reszekvens vízhálózat 13227

resequent valley reszekvens völgy 13228

reserve készlet 13229

reserve estimation készletszámítás, készletbecslés 13230

reservoir tárolókőzet, tároló, tározó; (térk) ciszterna 13231

reservoir: gas ~ földgáztelep 13232

reservoir: magma ~ magmakamra 13233

reservoir: oil ~ kőolajtelep 13234

reservoir boundary tárolóhatár 13235

reservoir engineering rezervoármechanika 13236

reservoir engineer rezervoármérnök 13237

reservoir fluid rétegtartalom 13238

reservoir hydraulics rezervoármechanika 13239

reserve pit iszapgödör 13240

reservoir pressure telepnyomás 13241

reservoir rock tárolókőzet, tároló 13242

reservoir volume (olaj) hasznos kőzettérfogat 13243

residence time tartózkodási idő 13244

residual (geomorf) tanúhegy; (szed) reziduum 13245

residual anomaly maradékanomália 13246

residual deformation maradó/maradandó alakváltozás 13247

residual deposit reziduális üledék 13248

residual liquor maradékmagma 13249

residual pillar (bány) maradék/benthagyott pillér 13250

residual reserve visszamaradó készlet 13251

residual soil reziduális talaj 13252

residual strain maradó alakváltozás 13253

residual stress maradékfeszültség 13254

residue maradékolaj 13255

residue: deflation ~ deflációs maradéktakaró 13256

resin gyanta 13257

resin duct (növ) gyantajárat 13258

resinous lustre gyantafény 13259

resistance to erosion ellenállóképesség 13260

resistant ellenálló 13261

resistant: sulfate ~ szulfátálló 13262

resistivity logging ellenállás-szelvényezés 13263

resolution (opt) felbontás, felbontóképesség 13264

resolving power felbontás, felbontóképesség 13265

resource erőforrás 13266

resources: water ~ vízkészlet 13267

resource categories ismeretességi kategóriák 13268

resources: water ~ vízkészlet 13269

respiration légzés, respiráció 13270

respiratory organm légzőszervek 13271

rest: angle of ~ (természetes) rézsűszög/rézsűhajlás 13272

rest: pressure at ~ nyugalmi nyomás 13273

restite resztit 13274

rest magma maradékmagma 13275

restraining bend kompressziós hajlat (oldalelmozdulásnál) 13276

restricted lagoon zárt lagúna 13277

restricted marine environment zárt tengeri környezet 13278

restricted platform zárt platform 13279

resurgence karsztforrás, (búvópatak újrakilépése) 13280

resurgent stream búvópatak 13281

retardation: tide ~ dagálykésés 13282

retarded runoff visszatartott lefolyás 13283

retention (hidr) visszatartott víz 13284

retention: water ~ capacity víztároló/vízvisszatartó képesség 13285

retention of adhesion adhéziós vízvisszatartás 13286

retgersite retgersit [redgerzit] 13287

reticle hajszálkereszt 13288

reticulated recézett 13289

reticule (haj)szálkereszt 13290

retinite retinit 13291

retreat: slope ~ lejtőhátrálás 13292

retreat of glacier gleccser visszahúzódása 13293

retrieval: information ~ információkeresés 13294

retrocharriage visszatorlódás 13295

retrogradation parthátrálás 13296

retrograde metamorphism retrográd metamorfózis, diaftorézis 13297

retrograding coast/shoreline pusztuló part 13298

retrogressive erosion hátráló/hátravágódó/hátrarágódó erózió 13299

retrogressive slide hátráló csúszás 13300

retrothrusting visszatorlódás 13301

return flow (hidr) visszaáramlás 13302

return trade antipasszát 13303

reversal: geomagnetic ~ földmágneses térfordulás/átfordulás 13304

reversal symmetry inverziós szimmetria 13305

reverse circulation (fúrás) balöblítés, fordított öblítés 13306

reverse circulation drilling szívófúrás 13307

reverse(d) fault feltolódás, rátolódás 13308

reversed grading fordított gradáció 13309

reversed limb átbuktatott szárny (redőé) 13310

reversed polarity fordított/negatív polaritás 13311

reverse fault feltolódás 13312

reverse grading fordított gradáció 13313

reverse slope ellenlejtő 13314

reversible process reverzibilis folyamat 13315

revision of map térképhelyesbítés 13316

revival (tekt) felújulás 13317

revived fault felújult törés 13318

revolution (fiz) fordulat; forgás; (csill) keringés 13319

revolution: ellipsoid of ~ forgási ellipszoid 13320

revolution: time of ~ keringési idő 13321

reworked fossil áthalmozott/átmozgatott ősmaradvány 13322

reworking áthalmozás 13323

rezbanyite rézbányit 13324

rhabdophane rabdofán 13325

Rhaetian stage rhaeti emelet 13326

rhenium rénium 13327

rheology reológia 13328

rheomorphism reomorfózis 13329

rhizocretion (gyökerek köré kivált (mész)konkréció) 13330

rhizoid rizoid 13331

rhizome (növ) gyöktörzs, gyökértörzs, tőke, rizóma 13332

rhizophore rizofor 13333

rhizosphere rizoszféra 13334

Rhodanian orogeny rodáni orogenezis 13335

rhodesite rhodesit [rodezit] 13336

rhodite rodit 13337

rhodium ródium 13338

rhodochrosite rodokrozit 13339

rhodonite rodonit 13340

rhodusite rhodusit (riebeckit) 13341

rhomb (geom) rombusz; (krist) romboéder 13342

rhombenporphyr rombporfír 13343

rhombenporphyry rombporfír 13344

rhombic rombos 13345

rhombic dodecahedron rombdodekaéder 13346

rhombicosidodecahedron rombikozidodekaéder 13347

rhombic system rombos rendszer 13348

rhombicuboctahedron rombkuboktaéder 13349

rhomboclase romboklász 13350

rhombohedral romboéder-, romboéderes 13351

rhombohedral angle romboéderszög 13352

rhombohedral iron ore (hematit) 13353

rhombohedral packing hatszöges illeszkedés 13354

rhombohedral system trigonális romboéderes rendszer 13355

rhombohedron romboéder 13356

rhomboidal jointing romboéderes elválás 13357

rhomb-porphyry rombporfír 13358

rhomb spar (ásv) dolomit 13359

rhombus (pl rhombi, rhombuses rombusz 13360

rhönite rhönit [rőnit] 13361

rhumb line loxodróma 13362

rhyncholite rhyncholit 13363

rhyoandesite rioandezit 13364

rhyodacite riodácit 13365

rhyolite riolit 13366

rhyolitic riolit-, riolitos 13367

rhythmic sedimentation ritmusos üledékképződés 13368

rhythmite ritmit 13369

ruthenium ruténium 13370

ria ria 13371

rib borda 13372

ribbing bordázottság 13373

ribbon diagram görbevonalú metszet 13374

ribbon-tongued snails szalagnyelvűek (Mesogastropoda, Taenioglossa) 13375

richellite richellit [riselit] 13376

richetite richetit [risetit] 13377

rich gas (olaj) dús/nedves/zsíros gáz 13378

rich ore (koh) dús érc 13379

richterite richterit 13380

rickardite rickardit [rikardit] 13381

ridge (geomorf) hegylánc, gerinc, hátság; (geod) mezsgye 13382

ridge: beach ~ szegélyturzás, parti homokhát 13383

ridge: nivation ~ hóeróziós/nivációs sánc 13384

ridge-tongued snails újcsigák (Neogastropoda) 13385

riebeckite riebeckit [ríbekit] 13386

riedenite riedenit [rídenit] 13387

Riegel , riegel (ném) kőzetküszöb 13388

riffle fenékkiemelkedés 13389

rift (tekt) hasadékvölgy, rift; (bány) hasadólap 13390

rift arm hasadékág 13391

rifting felhasadás, riftesedés 13392

rift valley hasadékvölgy 13393

rig fúróberendezés 13394

rig-down (fúróberendezés leszerelése) 13395

rigging down ( fúróberendezés leszerelése) 13396

rigging up (fúróberendezés felszerelése, felállítása) 13397

righelper fúrómunkás, fúrós 13398

right bank jobbpart 13399

right-handed (krist) jobbraforgató; (biol) jobbos, jobbracsavarodó 13400

right-hand rule jobbkézszabály 13401

right-lateral fault jobbos/dextrális vető/eltolódás 13402

right section merőleges metszet 13403

right-side bank jobbpart 13404

rigid support (bány) merev biztosítás 13405

rig-up (fúróberendezés felszerelése) 13406

rill (hidr) ér; vízbarázda; eróziós barázda 13407

rill cutting barázdás erózió 13408

rill erosion barázdás erózió; kannelura 13409

rill mark (lefutó víz által kimosott kicsiny árok) 13410

rill wash leöblítés; barázdás erózió; vízeres lemosás 13411

rim szegély 13412

rim: syntaxial ~ továbbnövekedési szegély 13413

rimstone bar mésztufagát 13414

rimstone pool mésztufa-medence 13415

rind (növ) kéreg, héj 13416

rind: desert ~ sivatagi máz 13417

ring: annual ~ évgyűrű 13418

ring: reef ~ zátonygyűrű, gyűrűzátony, atoll 13419

ring complex gyűrűkomplexum 13420

ring dyke körtelér, gyűrűtelér 13421

ringed worms gyűrűsférgek (Annelida) 13422

ring ore kokárdaérc 13423

ring reef gyűrűzátony, atoll 13424

ring silicate gyűrűs szilikát, cikloszilikát 13425

ringwoodite ringwoodit [ringvúdit] 13426

rinkite rinkit 13427

rinkolite rinkolit (mosandrit) 13428

rinneite rinneit 13429

rinnenkarren karrbarázda 13430

rip current visszaáramlás; szakítóáramlás 13431

ripidolite ripidolit 13432

rippability szakíthatóság 13433

ripple cross bedding fodros keresztrétegzés 13434

ripple mark homokfodor, hullámfodor, szélfodor 13435

ripple ridge homokfodor 13436

rip-up clast föltépett törmelék 13437

rise (hidr) áradás; (bány) feltörés; (óceáni) hátság 13438

rise: continental ~ kontinentális lábazat 13439

rise: mid-ocean ~ óceáni hátság 13440

rise entry (bány) feltörés 13441

rise heading (bány) feltörés 13442

riser (fúrás) hosszabbítócső; (glac) küszöb 13443

rising borehole felfelé (irányuló) fúrás, emelkedő fúrás 13444

rising interference tint emelkedő interferenciaszín 13445

rising stage (hidr) áradás 13446

rising tide növekvő dagály 13447

Riss riss 13448

Rissian rissi 13449

rivadavite rivadavit 13450

river folyó, folyam 13451

river basin vízgyűjtő (terület) 13452

river bed folyómeder 13453

river-bed spring folyamágyi forrás, mederforrás 13454

river capture folyólefejezés, kaptúra, vízgyűjtő-elragadás 13455

river channel folyómeder 13456

river morphology mederalak 13457

river mussels najádok, folyami kagylók (Unionidae) 13458

river piracy folyólefejezés, kaptúra, vízgyűjtő-elragadás 13459

river plain folyami síkság 13460

river sand folyami homok 13461

river snails fiallócsigák (Viviparidae) 13462

riversideite riversideit [riverszájdit] 13463

river survey (geod) mederfelvétel 13464

river system vízrendszer 13465

river terrace folyóterasz 13466

riverwash mederanyag 13467

rivulet ér, csermely 13468

road bányavágat 13469

road: bottom ~ alapvágat 13470

road: gate ~ fejtési vágat 13471

road cut útbevágás 13472

roadhead fejtési homlok, vájvég 13473

road metal zúzottkő (útburkolásra) 13474

roadside pack (bány) tömedékgát, tömedékfal 13475

roadway (bánya)vágat 13476

roaring forties üvöltő negyvenesek (szél; éghajlati öv) 13477

roasting (érc)pörkölés 13478

roasting kiln pörkölőkemence 13479

robertsite robertsit 13480

robinsonite robinsonit [robinszonit] 13481

roche moutonnée (pl roches moutonnées vásottszikla 13482

rock (geol) kőzet; (geomorf) kő, szikla 13483

rock: basement ~ (bány) mélyfekü 13484

rock: mantle ~ regolit 13485

rockallite rockallit [rokallit] 13486

rock asphalt aszfalthomok(kő), aszfaltos mészkő 13487

rock avalanche kőlavina 13488

rock barnacles tengerimakkok (Balanidae) 13489

rock behaviour kőzetviselkedés, kőzetműködés 13490

rock bit sziklafúró 13491

rock blanket kőterítés 13492

rock bolt kőzethorgony 13493

rock bolting kőzethorgonyzás 13494

rock borers fúrókagylók (Saxicavidae) 13495

rockbridgeite rockbridgeit [rogbridzsit] 13496

rock burst (erős) bányarengés 13497

rock cavity (fúrás) kaverna 13498

rock cleavage klivázs 13499

rock crabs tarisznyarákok (Cancridae) 13500

rock crystal hegyikristály 13501

rock-cut platform sziklaterasz 13502

rock-cut terrace sziklaterasz 13503

rock drawing (térk) sziklaábrázolás, sziklarajz 13504

rock drill bányafúró 13505

rock-dwellers partfúrók (Petricolidae) 13506

rockfall kőomlás, sziklaomlás 13507

rock fill kőrakat, kőtöltés, kőhányás 13508

rock-fill dam kőrakatgát 13509

rock floor hordalékfekü 13510

rock flour kőpor, kőliszt; (mérn) kőzetliszt 13511

rock-forming mineral kőzetalkotó ásvány 13512

rock glacier kőfolyás 13513

rock gypsum gipsz(kő) 13514

rock hollowers fúrókagylók (Saxicavidae) 13515

rock hound (amatőr ásványgyűjtő; petróleumkutató) 13516

rocking stone ingókő 13517

rock leather hegyibőr 13518

rock limpets csészecsigák (Patellidae) 13519

rock mass kőzettest, kőzettömeg 13520

rock matrix alapanyag, beágyaző kőzet (fosszíliáké) 13521

rock meal hegyitej 13522

rock mechanics kőzetmechanika 13523

rock milk hegyitej 13524

rock oysters sallangoskagylók (Chamidae) 13525

rock platform sziklaterasz 13526

rock pressure hegynyomás, kőzetnyomás 13527

rock properties (mérn) kőzettulajdonságok, kőzetjellemzők 13528

rock salt kősó 13529

rock sea kőtenger 13530

rock shells tüskéscsigák (Muricidae) 13531

rock shelter sziklaeresz 13532

rock slide hegycsuszamlás 13533

rock-stratigraphical litosztratigráfiai 13534

rock stream kőfolyás 13535

rock test (mérn) kőzetvizsgálat 13536

rock type kőzettípus 13537

rock waste kőtörmelék 13538

rock wool kőgyapot, ásványgyapot 13539

rocky coast sziklás/meredek part 13540

rocky desert kősivatag, hammada 13541

rod fúrószár, fúrórudazat 13542

rodents rágcsálók (Rodentia) 13543

rodingite rodingit 13544

rodite rodit 13545

rodman (léctartó) figuráns 13546

rod mill rudas malom 13547

rod reading lécleolvasás 13548

roemerite römerit 13549

roentgenite röntgenit 13550

roentgenography röntgenográfia 13551

roepperite röpperit 13552

roggans ingókő 13553

roll gyűrődés (telepé) 13554

rollercone rock bit görgős fúró 13555

rolled garnet forgógránát 13556

rolling: rig ~ fúróberendezés átvontatása 13557

rolling plain hullámos síkság 13558

rolling prairie hullámzó préri 13559

Roman cement román cement 13560

Romanian stage romániai emelet 13561

römerite römerit [rőmerit] 13562

röntgenite röntgenit 13563

roof (bány) fedü; főte 13564

roof: draw ~ (bány) fedüréteg 13565

roof: main ~ (bány) magas fedü 13566

rooseveltite rooseveltit [rózeveltit] 13567

root (mat) gyök; (növ, tekt) gyökér 13568

root hole gyökérlyuk 13569

ropy lava kötélláva 13570

roscherite roscherit [roserit] 13571

roscoelite roscoelit [roszkólit] 13572

rose cut rózsacsiszolás 13573

rose diagram rózsadiagram 13574

rosenbuschite rosenbuschit [rózenbusit] 13575

rose quartz rózsakvarc 13576

rosette rózsacsiszolás 13577

rosette diagram rózsadiagram 13578

rosickyite rosickyit [roszickiit] 13579

rossite rossit [rosszit] 13580

rosterite rosterit [roszterit] 13581

rostrum pl rostra rostrum 13582

rotary bishing forgatóbetét 13583

rotary drilling forgatva működő fúrás, forgófúrás, rotarifúrás 13584

rotary-percussion drilling forgató-ütéses fúrás 13585

rotary table forgatóasztal 13586

rotated garnet forgógránát 13587

rotating stage (mikr) forgatható tárgyasztal 13588

rotation (krist) forgás, forgatás 13589

rotation: ellipsoid of ~ forgási ellipszoid 13590

rotational fault forgó/forgató vető 13591

rotational symmetry forgási/rotációs szimmetria 13592

rotation axis (krist) forgástengely, gír 13593

rotation ellipsoid forgási ellipszoid 13594

rotation to the left balraforgatás 13595

rotation to the right jobbraforgatás 13596

rotation twin forgatási iker 13597

rotatory: six-fold ~ inverter hexagiroid 13598

rotoinversion axis rotációs inverziós tengely, giroid 13599

rotor (krist) forgástengely 13600

rotor: six-fold ~ hexagír 13601

roubaultite roubaultit [rubóltit] 13602

rough (fn) (nyers drágakő) 13603

rough (mn) érdes 13604

rough ashlar terméskő 13605

rough diamond nyersgyémánt 13606

roughneck fúrómunkás, kulcsos 13607

roughness érdesség 13608

rounded koptatott 13609

rounded pebble legömbölyített kavics 13610

roundness koptatottság 13611

round sea urchins szabályos (tengeri)sünök (Regulares) 13612

round trip (fúrás) be- és kiépítés 13613

roustabout (fúrás) kulcsos 13614

routhierite routhierit 13615

row: lattice ~ pontsor, lineáris rács 13616

roweite roweit [róit] 13617

rowlandite rowlandit [rólendit] 13618

royalty bányajáradék 13619

rubble zúzalék, zúzottkő, murva; durva törmelék; terméskő; (barl) kőtörmelék 13620

rubblestone zúzalék, zúzottkő, murva 13621

rubicelle rubicell 13623

rubidium rubídium 13624

ruby rubin 13625

ruby copper vörösrézérc, kuprit 13626

ruby copper ore vörösrézérc, kuprit 13627

ruby silver vörösezüstérc 13628

ruby silver: dark ~~ sötét-vörösezüstérc, pirargirit 13629

ruby silver: light ~~ világos-vörösezüstérc, proustit 13630

ruby silver ore vörösezüstérc 13631

ruby sulphur realgár 13632

rudaceous ruditos 13633

rudist rudista 13634

rudistid limestone rudistás mészkő 13635

rudite rudit 13636

ruditic ruditos 13637

rudstone rudstone 13638

ruin marble rommárvány 13639

ruler (térk) lépték, aránymérték 13640

rumanite rumanit 13641

rumänite rumanit 13642

ruminants kérődzők (Ruminantia) 13643

Rundhöcker , rundhöcker (ném) vásottszikla 13644

runite runit, írásgránit 13645

running ice zajló jég 13646

running in (fúrás) beépítés 13647

running sand folyós homok, úszóhomok; futóhomok 13648

runoff lefolyás; vízhozam 13649

runoff: base ~ alapvízhozam 13650

run-of-mine coal aknaszén 13651

run out elvékonyodik/kiékül (telep) 13652

Rupelian stage rupéli emelet 13653

rupture theory törési elmélet 13654

russellite russellit [rasszellit] 13655

rustumite rusztumit 13656

ruthenium ruténium 13657

rutherfordine rutherfordin [raderfordin] 13658

rutile rutil 13659

Ryazanian stage rjazanyi emelet 13660