Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

T

T

taaffeite taaffeit [táfeit] 15438

tabbyite tabbyit 15439

table (gem) tábla; (bány) szér, mosóasztal 15440

table: water ~ víztükör; talajvízszint, talajvíztükör 15441

tableland táblás vidék 15442

table mountain táblahegy 15443

tabular táblás 15444

tabular cross-bedding táblás keresztrétegzés 15445

tabular habit táblás termet/habitus 15446

tabular iceberg jég-táblahegy 15447

tabular spar táblapát, wollastonit 15448

tabulate coral tabulata korall 15449

tacharanite tacharanit 15450

tachhydrite tachhidrit 15451

tachydrite tachihidrit 15452

tachyhydrite tachihidrit 15453

tachylite tahilit 15454

tachylyte tahilit 15455

Taconic orogeny takoni orogenezis 15456

taenioglossates szalagnyelvűek (Mesogastropoda) 15457

taenite ténit 15458

Tafelberg , tafelberg (ném) táblahegy 15459

tafoni tafoni 15460

taiga tajga 15461

tailings (pl) meddő(hányó) 15462

taimyrite tajmirit 15463

take bányatelek 15464

takovite takovit 15465

talc talk 15466

talcoid talkoid 15467

talcose schist talkpala 15468

tallow: mineral ~ hatchettit 15469

tallow: mountain ~ hatchettit 15470

tally: drillpipe ~ fúrócsőkönyv 15471

tally: pipe ~ book béléscsőkönyv 15472

talmessite talmessit 15473

talus törmeléklejtő, törmelékkúp, lejtőtörmelék 15474

talus cone törmelékkúp 15475

talus creep törmelékhúzódás 15476

talus slope törmeléklejtő 15477

talweg esésgörbe 15478

tamarugite tamarugit 15479

tangential section érintőmetszet 15480

tannbuschite tannbuschit [tambusit] 15481

tantalite tantalit 15482

tantalum tantál 15483

tanteuxenite tanteuxenit 15484

tap: fishing ~ (fúrás) mentőtüske, mentőtőr 15485

tape mérőszalag 15486

tapeman (mérőszalagtartó) figuráns 15487

taphocoenose tafocönózis 15488

taphocoenosis tafocönózis 15489

taphonomy tafonómia 15490

taphrogenesis tafrogenezis 15491

taphrogenic tafrogén 15492

taphrogeny tafrogenezis 15493

taphrogeosyncline tafrogeoszinklinális 15494

taphoglyph tafoglifa 15495

tapiolite tapiolit 15496

tapping a spring forrásfoglalás 15497

tap root főgyökér, karógyökér 15498

tar sand aszfalthomok 15499

taramellite taramellit 15500

taramite taramit 15501

taranakite taranakit 15502

tarapacaite tarapacait [tarapakait] 15503

tarbuttite tarbuttit 15504

tardigrades medveállatkák (Tardigrada) 15505

tarn kártó, tengerszem 15506

Tartarian stage tatár emelet 15507

tasmanite tasmanit [taszmanit] 15508

Tatarian stage tatár emelet 15509

tautozonal tautozonális 15510

tavistockite tavistockit [tevisztokit] (fluorapatit) 15511

tawmawite ( tavmavit (epidot) 15512

taxa (sing taxon taxonok 15513

taxodonts sorosfogúak (Taxodonta) 15514

taxon (pl taxa taxon 15515

taxonomic rendszertani, taxonómiai, osztályozástani 15516

taxonomy rendszertan, taxonómia, osztályozástan 15517

taxon-range-zone taxon-tartomány-zóna 15518

Tchornozem csernozjom 15519

teallite teallit 15520

tear-down (fúróberendezés leszerelése) 15521

tear fault tépéses törés, hajlítás során szétszakadó törés 15522

tearing down (fúróberendezés leszerelése) 15523

technetium technécium 15524

tectite tektit 15525

tectofacies tektofácies 15526

tectogenesis hegységképződés, orogenezis, tektogenezis 15527

tectonic tektonikus 15528

tectonical tektonikai 15529

tectonically enhanced (szekv) tektonikusan fölerősített 15530

tectonic breccia tektonikus breccsa 15531

tectonic cycle tektonikai ciklus 15532

tectonic earthquake tektonikus földrengés 15533

tectonic map tektonikai térkép 15534

tectonic position szerkezeti/tektonikai helyzet 15535

tectonic style tektonikai jelleg/stílus 15536

tectonic valley tektonikus völgy 15537

tectonic window tektonikai ablak 15538

tectonics tektonika 15539

tectonite tektonit 15540

tectonophysics tektonofizika 15541

tectonosphere tektonoszféra 15542

tectosilicate állványszilikát, tektoszilikát 15543

teepleite teepleit [típlit] 15544

teineite teineit 15545

tektite tektit 15546

tektonite tektonit 15547

teledetection távérzékelés 15548

telemagmatic telemagmás 15549

teleostean fishes csontoshalak (Teleostei) 15550

teleosts (US) csontoshalak (Teleostei) 15551

telethermal teletermás 15552

tellen shells laposkagylók (Tellinidae) 15553

tellins laposkagylók (Tellinidae) 15554

tellurate tellurát 15555

tellurbismuth tellurobizmutin 15556

telluric current tellurikus áram 15557

tellurobismuthite tellurobizmutin 15558

telluric földi, tellurikus 15559

telluric current földáram, földi/tellurikus áram 15560

telluric method tellurikus módszer 15561

telluride tellurid 15562

tellurite tellurit 15563

tellurium tellúr 15564

tellurium: black ~ levélérc, nagyágit 15565

tellurium: graphic ~ írásérc, szilvanit 15566

tellurium: white ~ szilvanit 15567

tellurium: yellow ~ szilvanit 15568

tellurium glance levélérc, nagyágit 15569

telson telzon 15570

temperate climate mérsékelt éghajlat 15571

temperate woodlands mérsékelt övi erdők 15572

temperate zone mérsékelt öv 15573

temperature hőmérséklet 15574

temper colour futtatási szín 15575

tempestite viharüledék, tempesztit 15576

template kútfejrács 15577

temporary hardness változó keménység (vízé) 15578

temporary lake időszakos tó 15579

tengerite tengerit 15580

ten-legged crustaceans tízlábú rákok (Decapoda) 15581

tennantite tennantit 15582

tenorite tenorit 15583

tensile failure/fracture húzó törés 15584

tensile strength szakítószilárdság, húzószilárdság 15585

tensile stress húzófeszültség 15586

tensile test szakítókísérlet 15587

tension (tekt) húzás; (kém) feszültség, gőznyomás, tenzió 15588

tension crack feszültségi repedés 15589

tension gash feszültségi hasadék 15590

tentacle tapogató (brachiopodáé, bryozoáé) 15591

tentaculates tapogatókoszorúsok (Tentaculata) 15592

tent shells csészecsigák (Patellidae) 15593

tephra piroklasztikum, tefra 15594

tephrite tefrit 15595

tephrochronology tefrakronológia 15596

tephroite tefroit 15597

terbium terbium 15598

terminal moraine végmoréna, homlokmoréna, morénasánc 15599

ternary diagram háromszögdiagram 15600

ternary system háromkomponensű/ternér rendszer 15601

terrace terasz (folyóé); tereplépcső 15602

terrace: marine ~ kiemelt abráziós terasz v. homokpart 15603

terraced slope teraszos lejtő 15604

terrace spring teraszforrás 15605

terracette mikroterasz, mikrolépcső 15606

terrain (geomorf) domborzat, terep, térszín 15607

terrain form terepidom 15608

terra miraculosa bolusz 15609

terrane (tekt) fragmentum, terrénum 15610

terra rossa terra rossa [terra rossza] 15611

terrestrial (geofiz) föld, földi; (geol) szárazföldi, terresztrikus 15612

terrestrial abundance földi gyakoriság, klark 15613

terrestrial deposit kontinentális/terresztrikus üledék 15614

terrestrial heat flow földi hőáram 15615

terrestrial magnetism földmágnesség 15616

terrestrial planet Föld-típusú bolygó 15617

terrigenous terrigén 15618

tertiary harmadlagos, harmadrendű, tercier 15619

Tertiary harmadidőszak, tercier; harmadidőszaki, tercier 15620

tertiary flooding/recovery harmadlagos olajkitermelés 15621

tertschite tertschit [tercsit] 15622

teschenite teschenit 15623

test próba, kísérlet, vizsgálat; (biol) héj, váz (egysejtűeknél) 15624

test: rock ~ (mérn) kőzetvizsgálat 15625

test: well ~ kútvizsgálat 15626

test cube próbakocka 15627

test drilling próbafúrás 15628

tester (olaj) (formáció)vizsgáló 15629

test glass kémcső 15630

test of borehole (olaj) rétegvizsgálat 15631

testing of materials anyagvizsgálat 15632

test paper indikátorpapír 15633

test pit kutatógödör 15634

test specimen (mérn) próbatest 15635

test tube kémcső 15636

tetarata tetaráta 15637

tetartohedral class tetartoéderes osztály, negyedes osztály 15638

tetartohedrism tetartoédria 15639

tetartohedron tetartoéder 15640

tetartohedry tetartoédria 15641

tetartohedry: hexagonal ~ of the second kind romboéderes osztály 15642

tetartoid tetartoid 15643

tetartosymmetry tetartoszimmetria 15644

Tethys Tethys [tétisz] 15645

tetracoral tetrakorall 15646

tetractinellid sponges négysugaras szivacsok (Tetractinellidea) 15647

tetradymite tetradimit 15648

tetragonal négyzetes, tetragonális 15649

tetragonal dipyramid tetragonális bipiramis 15650

tetragonal dipyramidal class tetragonális bipiramisos osztály 15651

tetragonal tristetrahedron deltoiddodekaéder, deltoidtizenkettős 15652

tetragonal net négyzetes síkrács/hálózat 15653

tetragonal system tetragonális rendszer 15654

tetragontrioctahedron deltoidikozitetra-éder, deltoidhuszonnégyes 15655

tetragon-tritetrahedron deltoiddodekaéder, deltoidtizenkettős 15656

tetragyre tetragír 15657

tetragyric tetragíres 15658

tetrahedra (sing tetrahedron tetraéderek 15659

tetrahedral tetraéder-, tetraéderes 15660

tetrahedral angle tetraéderszög 15661

tetrahedral coordination tetraéderes koordináció 15662

tetrahedrally symmetric tetraéderszimmetrikus 15663

tetrahedral modification tetraéderes módosulat 15664

tetrahedral pentagonal dodecahedral class tetragonális pentagondodekaéderes osztály 15665

tetrahedral pentagon(al) dodecahedron tetraéderes pentagondodekaéder 15666

tetrahedral symmetry tetraéderszimmetria 15667

tetrahedrite tetraedrit 15668

tetrahedron (pl tetrahedra tetraéder 15669

tetrahexahedron tetrakiszhexaéder 15670

tetrakalsilite tetrakalszilit 15671

tetrakis hexahedron tetrakiszhexaéder 15672

tetrakisoctahedron tetrakiszoktaéder, deltoidikozitetraéder, deltoidhuszonnégyes 15673

tetramerous négytagú, négyosztatú 15674

tetranatrolite tetranátrolit 15675

tetrapod négylábú, tetrapoda 15676

tetrapodous vertebrates négylábú gerincesek 15677

tetrapods négylábúak 15678

tetrasymmetric tetraszimmetrikus 15679

tetraxonic sponges négytengelyes (kova)szivacsok (Tetraxonia) 15680

textural maturity szöveti érettség 15681

texture szövet 15682

texture-independent szövetfüggetlen 15683

texture ratio (geomorf) felszínérdesség-arányszám, textúra-arányszám 15684

thalassocratic thalasszokratikus 15685

thalli (sing thallus (növ) telep 15686

thallite tallit (epidot) 15687

thallium tallium 15688

thallophyta telepesek, thallophyta 15689

thallophyte telepes növény 15690

thalluses (pl thalluses (növ) telep 15691

thalweg fenékvonal, mélyvonal, völgyvonal, völgyút, esésgörbe, esésvonal, völgytalpvonal 15692

thanatocenose tanatocönózis 15693

thanatocenosis tanatocönózis 15694

thanatocoenose tanatocönózis 15695

thanatocoenosis (pl thanatocoenoses tanatocönózis 15696

thanatotope tanatotóp 15697

Thanetian stage thaneti emelet 15698

thaumasite taumazit 15699

thawing olvadás (jégé, hóé) 15700

thaw lake felengedéses tó 15701

thaw zone (talaj) felolvadás övezete 15702

thenardite thénardit [ténárdit] 15703

theodolite teodolit 15704

theralite teralit 15705

therians igazi emlősök (Theria) 15706

thermal (geofiz) hő-, termikus, termális; (növ) melegvízi, termális 15707

thermal analysis hőelemzés, termikus elemzés 15708

thermal capacity hőkapacitás 15709

thermal cleaning termikus tisztítás 15710

thermal conduction hővezetés 15711

thermal conductivity hővezetőképesség 15712

thermal demagnetization termolemágnesezés 15713

thermal energy hőenergia 15714

thermal equator termikus egyenlítő 15715

thermal expansion hőtágulás, hőkiterjedés 15716

thermal gradient termikus gradiens 15717

thermal history hőtörténet 15718

thermal metamorphism termometamorfózis 15719

thermal motion hőmozgás 15720

thermal recovery (olaj) termikus művelési rendszer, termikus termelés 15721

thermal spring hőforrás, hévforrás 15722

thermal stratification termikus rétegzés/rétegzettség 15723

thermal water hévíz, termálvíz 15724

thermal water well hévízkút, termálkút 15725

thermic hő-, termikus 15726

thermoanalysis hőelemzés, termikus elemzés 15727

thermochemistry termokémia 15728

thermocline termoklin 15729

thermoconvection hőáramlás 15730

thermodynamic equilibrium termodinamikai egyensúly 15731

thermodynamics termodinamika 15732

thermogram termogram 15733

thermogravimetric analysis termogravimetrikus elemzés 15734

thermogravimetry termogravimetria 15735

thermohaline termohalin 15736

thermokarst termokarszt 15737

thermokarst lake fagykarsztos olvadéktó 15738

thermoluminescence termolumineszcencia 15739

thermoluminescent dating termolumineszcens kormeghatározás 15740

thermometamorphism termometamorfózis 15741

thermometamorphosis termometamorfózis 15742

thermonatrite termonátrit 15743

thermoremanent magnetization termoremanens mágnesség 15744

thesaurus tezaurusz 15745

thick-bedded vastagpados 15746

thickened contour (GB) főszintvonal 15747

thickening (ki)vastagodás 15748

thicket : coral ~ korallbozót 15749

thin-bedded vékonypados, vékonyan rétegzett 15750

thinning (ki)vékonyodás 15751

thinning out kiékelődés, kiékülés 15752

thin out kivékonyodik, kiékelődik 15753

thin seam zsinór (kőszéntelepben) 15754

thin section vékonycsiszolat 15755

third-order harmadrendű 15756

thixotropic clay tixotróp agyag 15757

thixotropy tixotrópia 15758

tholeiite tholeiit [toleit] 15759

tholeiitic tholeiites 15760

thomsenolite thomsenolit 15761

thomsonite thomsonit 15762

thoracic tor-, thorax-, tori (gerincteleneknél); mellkasi (gerinceseknél) 15764

thorax tor, thorax (gerincteleneknél); mellkas (gerinceseknél) 15765

thorianite torianit 15766

thorite tórit 15767

thorium tórium 15768

thorium-lead dating tórium-ólom kormeghatározás 15769

thorny oysters tüskéskagylók (Spondylidae) 15770

thorogummite torogummit 15771

thorotungstite torotungsztit (ittrotungsztit) 15772

thortveitite thortveitit [tórtvejtit] 15773

three-fold axis háromfogású tengely, trigír 15774

three-fold gyroide trigiroid 15775

three-fold rotatory inventer háromfogású forgási inverziós tengely, trigiroid 15776

three-layers clay mineral háromrétegű agyagásvány 15777

three-phase system háromfázisú rendszer 15778

threshold kárlépcső 15779

threshold concentration határkoncentráció, megengedett koncentráció 15780

threshold displacement pressure küszöbnyomás 15781

threshold velocity határsebesség, kritikus sebesség 15782

throat: pore ~ pórusnyak 15783

thrombolite trombolit (pszeudomalachit) 15784

throughflow (glac) felszín alatti lefolyás 15785

throw elvetési magasság 15786

thrust áttolódás 15787

thrust fault áttolódás 15788

thrust plane áttolódási sík 15789

thrust sheet takaró 15790

thufur tufur 15791

thulite thulit [túlit] (zoisit) 15792

thullium túlium 15793

thunderbolt villámcsapás 15794

thunder tube fulgurit 15795

Thuringian stage thüringiai emelet 15796

thuringite thüringit (chamosit) 15797

tidal árapályövi, árapály- 15798

tidal area árapályos terület 15799

tidal bar árapályövi zátony/homokpad, árapályturzás 15800

tidal bore dagályhullám (tölcsértorkolatban) 15801

tidal channel apálycsatorna 15802

tidal creek/stream apálymeder 15803

tidal current apályáramlás 15804

tidal datum árapály-alapsík 15805

tidal flat árapályövi síkság, watt 15806

tidal marsh tengerparti mocsár, dagályöblözet 15807

tidal range árapály magassága, árapály-amplitúdó, dagálymagasság 15808

tidal river árapályos folyó 15809

tidal wave dagályhullám 15810

tide árapály, tengerjárás; dagály 15811

tide: ebb ~ apály 15812

tide gate árapálykapu 15813

tide head dagályhatár 15814

tide land árapályos terület 15815

tide mark árapály határvonala, árapályszint, dagályszint 15816

tide pool dagálytócsa 15817

tides árapály, tengerjárás 15818

tide wave dagályhullám 15819

tideway apálycsatorna 15820

tied dune uszálybucka (akadály mögött) 15821

tiemannite tiemannit [tímannit] 15822

tienshanite tiensanit 15823

tiger-eye, tigereye tigrisszem 15824

tigerite tigrisszem 15825

tiger's eye tigrisszem 15826

tight kis áteresztőképességű (kőzet) 15827

tight: water-~ vízzáró 15828

tilasite tilazit 15829

till hordalékmárga, morénamárga, agyagos görgeteg, till 15830

tilleyite tilleyit [tiliit] 15831

tillite tillit 15832

till plain morénasíkság 15833

tilt kibillenés 15834

tilt: angle of ~ hajlásszög 15835

tilt angle hajlásszög 15836

timber line fahatár, (felső) erdőhatár (hegyen) 15837

time belt időzóna 15838

time constant időállandó 15839

time of revolution keringési idő 15840

time plane idősík 15841

time-rock unit kronosztratigráfiai egység 15842

time scale időskála 15843

time section időszelvény 15844

time series idősor 15845

time-stratigraphic unit kronosztratigráfiai egység 15846

time-stratigraphy kronosztratigráfia 15847

time-transgressive heterokron 15848

time variation időbeli változás 15849

time zone időzóna 15850

tin ón 15851

tinajita kamenica 15852

tincal bórax 15853

tincalconite tinkalkonit 15854

tin pest ónpestis 15855

tin pyrites ónkő; sztannin 15856

tin spar ónkő, kassziterit 15857

tinticite tinticit 15858

tintinnid tintinnina 15859

tin-white cobalt smaltin 15860

tinzenite tinzenit 15861

tip meddőhányó 15862

tissue (növ) szövet, rost 15863

tissue animals szövetes állatok (Eumetazoa) 15864

titanaugite titánaugit (augit) 15865

titanite titanit 15866

titanium titán 15867

titanochromite titanokrómit (krómit) 15868

titanoferrite titanoferrit (ilmenit) 15869

titanomaghemite titanomaghemit (maghemit) 15870

titanomagnetite titanomagnetit 15871

Tithonian stage titon emelet 15872

toadstone hólyagüreges bazalt 15873

Toarcian stage toarci emelet 15874

tobermorite tobermorit 15875

toddite toddit 15876

todorokite todorokit 15877

toe csuszamlásnyelv 15878

toernebohmite törnebohmit 15879

tombolo tomboló 15880

tombolo bar tomboló 15881

Tommotian stage tommoti emelet [tommoti] 15882

tonalite tonalit 15883

Tongrian stage tongri emelet 15884

tongsman (fúrás) kulcsos 15885

tongue (rétegt) kiékelődő réteg; (vulk) apofíza; (térk) földnyelv 15886

tongue stone (fosszilis cápafog) 15887

tonstein agyagkő 15888

tool: boring/drilling ~ fúrószerszám 15889

tool: logging ~ (geof) szonda 15890

tool joint fúrócsőkapcsoló 15891

toolpusher fúrómester 15892

tooth plate foglemez 15893

tooth shells agyarcsigák (Dentalidae) 15894

tooth shells ásólábúak (Scaphopoda) 15895

topaz topáz 15896

topaz: Bohemian ~ citrin 15897

topaz: false ~ citrin 15898

topaz: quartz ~ citrin 15899

topazfels topázszirt 15900

topazite topázszirt 15901

topazogene topázszirt 15902

topazolite topazolit (andradit) 15903

topazoseme topázszirt 15904

topaz quartz citrin 15905

top coal főteszén 15906

top contour map tetőtérkép 15907

top drive forgató öblítőfej 15908

top heading gerinctáró 15909

tophus mésztufa 15910

toplap (szekv) fellapolódás 15911

top level map tetőtérkép 15912

top lowstand surface (szekv) kisvíz tető 15913

topographic domborzati, topográfiai 15914

topographic divide vízválasztó 15915

topographic map domborzati térkép 15916

topographic symbol térképjel 15917

topography topográfia; domborzat 15918

topography: karst ~ karsztfelszín 15919

topology tereptan 15920

topotype topotípus 15921

top pressure főtenyomás 15922

topset beds (szed) fedő rétegek 15923

top shells kúpcsigák (Trochidae) 15924

topsoil feltalaj, termőtalaj 15925

tor (geomorf) kőhalom 15926

torbanite torbanit 15927

torbernite torbernit 15928

torf tőzeg, turfa 15929

törnebohmite törnebohmit 15930

torque forgatónyomaték 15931

torrent torda, vadpatak, torrens 15932

torrential torrensekhez kötődő 15933

torrential flow rohanó vízmozgás 15934

torrential rain felhőszakadás 15935

torreyite torreyit [toriit] 15936

torrid zone forró égöv 15937

torticone tortikonikus 15938

Tortonian stage tortonai emelet 15939

tortuosity folyókanyargóssági szám, kanyargósság, tortuozitás 15940

tosudite toszudit 15941

total hardness összes keménység 15942

total porosity összes/abszolút porozitás 15943

total pressure teljes nyomás 15944

total reflection teljes visszaverődés, totálreflexió 15945

total refractometer totálrefraktométer 15946

total stress teljes feszültség 15947

tourmaline turmalin 15948

tourmalinization turmalinosodás 15949

Tournaisian stage tournai emelet 15950

tower karst toronykarszt 15951

tower shell toronycsiga (Turritella) 15952

trace nyom 15953

trace constituents nyomanyagok (légkörben) 15954

trace element nyomelem 15955

trace fossil életnyom, nyomfosszília 15956

trace gases nyomgázok 15957

trace of rays sugármenet 15958

trachybasalt trachibazalt 15959

trachyandesite trachiandezit 15960

trachydolerite trachidolerit 15961

trachyte trachit 15962

trachytic trachit-, trachitos 15963

track (láb)nyom 15964

track (bány) pászta, mező; utca (frontfejtésben) 15965

traction fenéki hordalékszállítás 15966

traction carpet hordalékszőnyeg, vonszolt réteg 15967

traction current vonóáram 15968

traction force elragadó/hordalékmozgató erő 15969

traction load görgetett hordalék, fenékhordalék 15970

tractive force hordalékmozgató/elragadó erő 15971

trade belt passzátövezet 15972

trades (pl) passzátszél 15973

trade wind passzátszél 15974

trail nyom (mászásé, kúszásé) 15975

train: valley ~ völgyi glaciális sorozat 15976

trait: ecological ~ ökológiai igény/jelleg 15977

tranquil flow áramló vízmozgás 15978

transcurrent fault (oldal)eltolódás, transzkurrens vető 15979

transformation: phase ~ fázisátalakulás 15980

transformation of coordinates koordináta-transzformáció 15981

transformation range átalakulási tartomány 15982

transformation temperature átalakulási hőmérséklet 15983

transform fault transzform vető 15984

transgression tengerelöntés, transzgresszió 15985

transgressive transzgressziós, transzgresszív 15986

transition: phase ~ fázisátmenet 15987

transitional crust átmeneti kéreg 15988

transition point átalakulási pont 15989

transit time (geof) futásidő, futási idő, terjedési idő 15990

translation: wave of ~ transzlációs hullám 15991

translational transzlációs 15992

translation gliding (krist) siklatás 15993

translucent áttetsző 15994

transmissibility átbocsátóképesség, vízvezetőképesség, transzmisszibilitás 15995

transmission: light ~ fényáteresztés 15996

transmission electron microscope átvilágító/transzmissziós elektronmikroszkóp 15997

transmission factor fényáteresztő képesség 15998

transmission microscope átvilágító mikroszkóp 15999

transmitted light áteső fény 16000

transmitted ray átbocsátott sugár 16001

transparency átlátszóság, fényáteresztő-képesség; diapozitív; írásvetítő-fólia 16002

transparent átlátszó 16003

transport szállít; szállítás, szállítódás 16004

transportation szállítás, szállítódás 16005

transportation competency hordalékszállító képesség 16006

transported áthalmozott, szállított, szállítódott 16007

transported assemblage áthalmozott együttes 16008

transported soil áthordott talaj 16009

transpression transzpresszió 16010

transtension transztenzió 16011

transuranic elements transzuránok 16012

transversal gradient keresztirányú esés 16013

transverse coastline diszkordáns part(vonal) 16014

transverse dune harántdűne, keresztdűne 16015

transverse gradient keresztirányú esés 16016

transverse section keresztmetszet 16017

transverse wave transzverzális hullám 16018

trap (olaj) csapda; (barl) szifon 16019

trap: basalt ~ bazalttakaró 16020

trap: sand ~ homokfogó, ülepítőmedence 16021

trap: water ~ szifon 16022

trapezium (pl trapezia (mat) trapéz 16023

trapezohedral trapezoéderes 16024

trapezohedron trapezoéder, deltoidikozitetraéder 16025

trapezoid trapéz 16026

trapped on (szed) megkötődött vmin 16027

trapping csapdázódás 16028

trass trasz 16029

travelling block line fúrókötél 16030

travelling block szállító/mozgó csigasor 16031

travel time (geofiz) futási idő 16032

traversing (bány) harántolás 16033

travertine mésztufa, forrásmészkő, édesvízi mészkő, travertin, travertino 16034

travertine mound mésztufakúp 16035

treating: mud ~ (fúrás) iszapjavítás 16036

treatment: water ~ víztisztítás 16037

treatment: well ~ tárolókőzet-kezelés 16038

trechmannite trechmannit 16039

tree: bearing ~ hagyásfa 16040

treeline fahatár 16041

Tree of Life törzsfa 16042

tree-ring climatology dendroklimatológia 16043

tree-ring dating dendrokronológia 16044

trellis drainage rácsos vízhálózat 16045

Tremadocian stage tremadóci emelet 16046

tremolite tremolit 16047

tremor földrengés (kicsi) 16048

tremor: snow ~ hórengés 16049

trench árok, kutatóárok, árkolás; árkol 16050

trend csapás(irány) 16051

trevorite trevorit 16052

triakisdodecahedron triakiszdodekaéder 16053

triakis octahedron triakiszoktaéder 16054

triakistetrahedron triakisztetraéder 16055

trial lowering próbaszivattyúzás 16056

triangular diagram/plot háromszögdiagram 16057

triangulation háromszögelés 16058

triangulation point háromszögelési pont 16059

Trias (fn) triász 16060

Triassic period triász időszak 6061

triaxial cell (mérn) triaxiális nyomókészülék 16062

triaxial diagram háromszögdiagram 16063

triaxial ellipsoid háromtengelyű ellipszoid 16064

tribe (áll, tax) nemzetség, tribus 16065

tributary mellékfolyó 16066

tributary valley mellékvölgy 16067

trichite trichit 16068

trichroism trikroizmus 16069

triclinic triklin 16070

triclinic system háromhajlású/triklin rendszer 16071

tricrystal trikristály 16072

tridymite tridimit 16073

trigonal trigonális 16074

trigonal-scalenohedral class ditrigonális szkalenoéderes osztály 16075

trigonal system trigonális/háromszöges rendszer 16076

trigonite trigonit 16077

trigonometric point háromszögelési pont 16078

trig point háromszögelési pont 16079

trigyre trigír 16080

trigyric trigíres 16081

trihedral angle triéderszög 16082

trilienar chart háromszögdiagram 16083

trilobite trilobita, háromkaréjú ősrák 16084

trimerite trimerit 16085

trimerous háromosztatú, háromtagú 16086

trimetric projection trimetrikus vetület 16087

trimorphism trimorfia 16088

trimorphous trimorf 16089

trimstone díszítőkő 16090

trioctahedral trioktaéderes 16091

tripartite háromosztatú 16092

triphylite trifilin 16093

triple: index ~ (krist) indexhármas 16094

triple bond hármas kötés 16095

triple junction (tekt) hármashatár 16096

triple point (kém) hármaspont 16097

triplet triplett 16098

triplet crystal hármas ikerkristály 16099

triplite triplit 16100

triploidite triploidit 16101

tripoli tripoli, kovaföld 16102

tripolite tripoli, kovaföld 16103

tripping out (fúrás) kiépítés 16104

trippkeite trippkeit 16105

tripuhyite tripuhyit [tripuhiit] 16106

trirhombohedral class romboéderes osztály 16107

triserial test háromsoros/háromkamra-soros váz (foraminiferáknál) 16108

tristetrahedron triakisztetraéder 16109

trisymmetric triszimmetrikus 16110

tritium trícium 16111

tritomite tritomit 16112

trivalent háromvegyértékű 16113

trochospiral trochospirális 16114

troctolite troktolit 16115

troegerite trögerit 16116

trogtalite trogtalit 16117

trögerite trögerit 16118

troilite troilit 16119

trolleite trolleit 16120

trona tróna 16121

trondhjemite trondjemit 16122

troostite troostit [trósztit] 16123

trophic táplálkozási, trofikus 16124

trophism trofizmus 16125

trophity trofitásfok 16126

tropic térítő(kör) 16127

Tropic of Cancer Ráktérítő 16128

Tropic of Capricorn Baktérítő 16129

tropical trópusi 16130

tropical year trópusi év 16131

tropics trópusok 16132

tropic tide térítői árapály 16133

troposphere troposzféra, felhőöv 16134

trough (geomorf) árok; (tekt) teknő, szinklinális; (stat) völgy, völgyelés; (fiz) hullámvölgy 16135

trough: glacial ~ glaciális teknővölgy, trog 16136

trough faulting riftesedés, árkosodás, árkos vetődés 16137

trough shells vájókagylók (Mactridae) 16138

trough valley teknővölgy 16139

trudellite trudellit 16140

true corals kőkorallok, szirtkorallok (Madreporaria) 16141

true dip valódi dőlés 16142

true fishes csontoshalak (Teleostei) 16143

true mammmals igazi emlősök (Theria) 16144

true north földrajzi észak 16145

true thickness valódi vastagság 16146

truncated lenyesett 16147

truncated cone csonkakúp 16148

truncated gaper-shell kis tátongókagyló (Mya truncata) 16149

truncated soil csonka talajszelvény 16150

truncated spur lenyesett oldalgerinc, jég csiszolta oldalgerinc 16151

truncation lenyesés, lepusztítás; (szekv) csonkulás 16152

trüstedtite trüstedtit [trüsztettit] 16153

tschermakite tschermakit [csermakit] 16154

tschermigite tschermigit [csermigit] 16155

Tschernosem csernozjom 16156

tschernosiom csernozjom 16157

tsumcorite tsumcorit [cumkorit] 16158

tsumebite tsumebit [cumebit] 16159

tsunami szökőár, cunami 16160

tube: lava ~ lávabarlang 16161

tube: sand ~ fulgurit 16162

tube mollusks féregcsigák (Vermetidae) 16163

tubercle-like (áll) csomószerű 16164

tube worms korallférgek (Sabellariidae) 16165

tube worms csőlakók, csövesférgek (Sedentaria) 16166

tubicolous worms csőlakók, csövesférgek (Sedentaria) 16167

tubing string termelőcsőoszlop 16168

tufa mésztufa 16169

tufa: calcareous ~ mésztufa 16170

tufaceous mésztufa-, mésztufás 16171

tuff tufa (vulkáni] 16172

tuffaceous tufás 16173

tuffite tufit 16174

tuffitic tufitos 16175

tuff ring tufagyűrű 16176

tuft mésztufa; nyaláb, köteg, csomó 16177

tugtupite tugtupit 16178

tuhualite tuhualit 16179

tulip structure tulipánszerkezet, negatív virágszerkezet 16180

tundra tundra 16181

tundrite tundrit 16182

tunellite tunellit 16183

tungstate wolframát 16184

tungsten wolfram, volfrám 16185

tungstenite tungsztenit 16186

tungstite tungsztit 16187

tungusite tunguszit 16188

tunnel alagút; (bány) meddővágat 16189

tunnel: ice ~ gleccseralagút 16190

tunnel: lava ~ lávabarlang 16191

turanite turanit 16192

turbation keverés, turbáció 16193

turbid zavaros 16194

turbidite turbidit 16195

turbidity zavarosság 16196

turbidity current zagyár, zagyözön 16197

turbodrill fúróturbina 16198

turbodrilling turbo-rotarifúrás, turbinafúrás 16199

turbulent flow turbulens áramlás 16200

turf (szárított) tőzeg 16201

turf soil: black ~~ rendzina 16202

turgite turgit (hematit) 16203

Turkey stone türkiz 16204

turmaline turmalin 16205

Turmkarst , turmkarst (ném) toronykarszt 16206

turn of the tide dagályfordulás, árapályfordulás 16207

turn table (fúrás) forgatóasztal 16208

Turonian stage turon emelet 16209

turpentine : canada ~ kanadabalzsam 16210

turquois türkiz 16211

turquoise türkiz 16212

turrets (US) tündércsigák (Turridae) 16213

turret shell toronycsiga (Turritella) 16214

turtle stone (szeptáriás konkréció) 16215

tusk shells agyarcsigák (Dentaliidae); ásólábúak (Scaphopoda) 16216

Tuvalian substage tuvali alemelet 16217

tuxtlite tuxtlit 16218

twilight zone derengés öve, diszfotikus zóna (tengerben) 16219

twin iker, ikerkristály 16220

twin: axial ~ axiális iker 16221

twin axis ikertengely 16222

twin crystal ikerkristály 16223

twin face ikersík, ikerfelület 16224

twin formation ikresedés, ikerképződés 16225

twin gliding ikersiklatás 16226

twin lamella ikerlemez, ikerlamella 16227

twin lamina ikerlemez, ikerlamella 16228

twin law ikertörvény 16229

twinned iker-, ikresedett 16230

twinned hemitróp, ikeres, ikres 16231

twinned crystal ikerkristály 16232

twinning ikerképződés, ikresedés, ikerösszenövés 16233

twinning axis ikertengely 16234

twinning plane ikersík 16235

twin plane ikersík 16236

twin position ikerhelyzet 16237

twin shaft ikerakna 16238

twin striation ikersávozás 16239

twist drill spirálfúró 16240

two-circle goniometer kétkörös goniométer 16241

two-dimensional kétdimenziós 16242

two-dimensional lattice síkrács 16243

two-fold axis digír, kétfogású tengely 16244

two-fold chain kettőslánc 16245

twofold porosity kettős porozitás 16246

two-gilled cephalopods kétkopoltyúsok (Dibranchia) 16247

two-layers clay mineral kétrétegű agyagásvány 16248

two-mica granite kétcsillámú gránit 16249

two-phase system kétfázisú rendszer 16250

two-way travel time (szeiz) kétutas futási idő 16251

tychite tichit 16252

type típus 16253

type: soil ~ talajnem 16254

type area típusterület 16255

type-boundary section határsztratotípus 16256

type fossil vezérkövület, indexfosszília 16257

type locality típuslelőhely 16258

type material típusanyag 16259

type region típusterület 16260

type section típusszelvény 16261

type species típusfaj 16262

type specimen típuspéldány 16263

type 1 sequence boundary (szekv) elsőfajú szekvenciahatár 16264

type 2 sequence boundary (szekv) másodfajú szekvenciahatár 16265

typhoon tájfun 16266

tyrolite tirolit 16267

tyrrellite tyrrellit [tirelit] 16268

tysonite tizonit (fluocerit) 16269

tyuyamunite tyujamunit 16270