Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

V

V

vacancy (krist) lyuk, hibahely, vakancia 16450

vacancy: diffusion of ~ies lyukdiffúzió 16451

vacancy diffusion lyukdiffúzió 16452

vacancy formation (krist) lyukképződés 16453

vacuole vakuola 16454

vadose vadózus 16455

vadose water gravitációs/vadózus víz 16456

vagile vagilis 16457

vagrant csúszó/mászó (kagyló) 16458

Valanginian stage valangini emelet 16459

valence angle vegyértékszög 16460

valence electron vegyértékelektron 16461

valency vegyérték, vegyértékűség 16462

valency angle vegyértékszög, kötésszög 16463

valency bond vegyértékkötés, kovalens kötés 16464

valency electron vegyértékelektron 16465

valency rule vegyértékszabály 16466

valentinite valentinit 16467

valid érvényes 16468

validity érvényesség 16469

valleriite valleriit 16470

valley völgy 16471

valley bog alláp, réti láp, síkláp 16472

valley bottom völgyfenék, völgytalp 16473

valley deepening völgymélyítés 16474

valley fill völgykitöltés 16475

valley floor völgytalp, völgyfenék 16476

valley glacier alpi/völgyi jégár 16477

valley head völgyfő 16478

valley mouth völgyszáj 16479

valley pattern völgyhálózat 16480

valley profile völgykeresztmetszet 16481

valley slope völgyoldal 16482

valley spring lejtőforrás 16483

valley train völgyi glaciális sorozat 16484

valley wall (glac) völgyfal 16485

value: heat ~ fűtőérték 16486

valve (áll) teknő 16487

vanadate vanadát 16488

vanadinite vanadinit 16489

vanadium vanádium 16490

vanado-magnetite vanadomagnetit (caulsonit) 16491

vanalite vanalit 16492

vandenbrandeite vandenbrandeit 16493

vandendriesscheite vandendriesscheit [fandendrísszkheit] 16494

vanoxite vanoxit 16495

vanthoffite vanthoffit 16496

vanuralite vanuralit 16497

vapour pressure/tension gőznyomás 16498

variability változékonyság 16499

variegated clay tarkaagyag 16500

variegated copper ore tarka rézérc, bornit 16501

variety változat, varietás 16502

variole variola 16503

variolite variolit 16504

variolitic variolitos 16505

Variscan orogeny variszkuszi hegységképződés 16506

variscite variszcit 16507

varix varix 16508

varlamoffite varlamoffit 16509

varnish máz 16510

varnish: desert ~ sivatagi máz 16511

varulite varulit 16512

varve varv 16513

varve-count varvkronológia 16514

varved clay szalagos agyag 16515

varvite varvit 16516

vascular plant edényes növény 16517

vascular system (víz)edényrendszer 16518

vashegyite vashegyit 16519

vaterite vaterit 16520

vauclusian spring karsztforrás 16521

vauquelinite vauquelinit [vokelinit] 16522

vauxite vauxit [vokszit] 16523

väyrynenite väyrynenit [veürünenit] 16524

veatchite veatchit [vícsit] 16525

veen veen 16526

veenite veenit [vénit] 16527

vegetation (biol) növényzet, vegetáció; (térk) növényfedezet 16528

vegetative (növ) tenyésző, növekedési, ivartalan 16529

vein telér; ér 16530

vein breccia telérbreccsa 16531

vein: cap of ~ vaskalap 16532

vein-filling érkitöltő, telérkitöltő 16533

veinlet (telep) ér, erecske 16534

vein quartz telérkvarc 16535

velocity logging akusztikus sebességszelvényezés, szonikus szelvényezés 16536

velvet blue copper azurit 16537

velvet copper ore cianotrichit 16538

venation erezet 16539

Vendian period vendi időszak 16540

venite venit 16541

vent (vulkáni) kürtő/csatorna 16542

venter hasi rész 16543

ventifact éleskavics 16544

ventilation: salt ~ sókimosódás 16545

ventral has-, hasi, ventrális 16546

ventral groove ventrális árok 16547

ventral valve ventrális teknő 16548

venus clams vénuszkagylók, vénuszfélék (Veneridae) 16549

venus shells porceláncsigák (Cypraeidae) 16550

verdelite( verdelit (turmalin) 16551

verdite( verdit 16552

vergence vergencia 16553

verification igazolás, verifikáció 16554

vermicular structure féregjáratos/vermi-kuláris szerkezet 16555

vermiculite vermikulit 16556

vernadite vernadit 16557

vernadskite( vernadszkit 16558

vernal point tavaszpont 16559

Verona earth veronai zöld/föld, szeladonit 16560

verplanckite verplanckit [verplankit] 16561

vertebra (pl vertebrae csigolya 16562

vertebral gerinc-, csigolya- 16563

vertebral column gerincoszlop 16564

vertebrate (fn mn) gerinces 16565

vertex of an angle szög csúcsa 16566

vertical függőleges 16567

vertical cave zsomboly, kürtő 16568

vertical erosion bevágódás 16569

vertical exaggeration túlmagasítás 16570

vertical extent mélység (vetőé) 16571

vertical interval (térk) alapszintköz 16572

vertical scale magassági méretarány 16573

verticil (növ) öv, gyűrű 16574

verticillate örvös, örvösen álló 16575

vertisol vertiszol 16576

vesbite vezbit 16577

vesicle (kőz) (megnyúlt) hólyagüreg; (biol) üreg, ciszta, veszikulum; légzsák (fenyőpollené) 16578

vesicular (kőz) litofízás (ha nagy az üreg); horzsaköves (ha kicsi az üreg) 16579

vesignieite vésigniéit [veszinyiéit] 16580

vessel (fiz, növ) edény; (kém) edény, csésze 16581

vessel: blood ~ véredény 16582

vessel: drilling ~ fúróhajó 16583

vestigiofossil életnyom, nyomfosszília 16584

vesuvian vezuvián 16585

Vesuvian eruption Vezúv-típusú kitörés 16586

vesuvianite vezuvián 16587

veszelyite veszelyit 16588

vibrating screen (fúrás) rázószita, vibrátor 16589

vibration rezgés, vibráció 16590

vibration direction rezgési irány 16591

vicariance vikariálás 16592

vicinal face (krist) vicinális sík 16593

Vienna chalk bécsifehér, bécsimész 16594

Vienna lime bécsifehér, bécsimész 16595

villamaninite villamaninit 16596

villiaumite villiaumit [viliómit] 16597

Vindobonian stage vindobonai emelet 16598

vinogradovite vinogradovit 16599

violan violán (diopszid) 16600

violane violán 16601

violarite violarit 16602

virgation szétseprűződés 16603

viridine viridin (andalúzit) 16604

viridite viridit (klorit) 16605

viscera (pl) zsigerek 16606

visceral sack zsigerzacskó 16607

viscoelasticity viszkoelaszticitás 16608

viscosity viszkozitás, belső súrlódás, nyúlósság 16609

viscous viszkózus 16610

Visean stage vizéi emelet 16611

viséite viséit [vizéit] 16612

visibility látástávolság, láthatóság; (geod) összelátás 16613

visible spectrum látható színkép 16614

visible to the naked eye szabad szemmel látható 16615

visual inspection makroszkópos megfigyelés 16616

vital function életfunkció 16617

viterbite viterbit 16618

vitrain vitrit 16619

vitreous üveges 16620

vitreous copper kalkozin 16621

vitreous lamp-shell üveg-mécskagyló (Terebratula vitrea) 16622

vitreous lustre üvegfény 16623

vitreous silver argentit 16624

vitric tuff üvegtufa, vitroklasztos tufa 16625

vitrifaction üvegesedés, vitrifikálódás 16626

vitrified tube fulgurit 16627

vitrifusain vitrofuzit 16628

vitrinertite vitrinertit 16629

vitrinite vitrinit 16630

vitriol: blue ~ rézgálic (kalkantit) 16631

vitriol: cobalt ~ kobaltvitriol (bieberit) 16632

vitriol: copper ~ rézgálic (kalkantit) 16633

vitriol: green ~ vasgálic (melanterit) 16634

vitriol: iron ~ vasgálic (melanterit) 16635

vitriol: red ~ (bieberit) 16636

vitrite vitrit 16637

vitrobasalt üveges bazalt 16638

vitroclastic tuff üvegtufa, vitroklasztos tufa 16639

vitrodurain vitrodurit 16640

vitrofusain vitrofuzit 16641

vitroporphyric vitroporfíros 16642

vitrophyre vitrofír 16643

vivianite vivianit 16644

viviparous elevenszülő 16645

vladimirite vlagyimirit 16646

vlasovite vlaszovit 16647

vogesite vogezit 16648

voglite voglit 16649

void pórus, hézag, lik, likacs 16650

void index hézagtényező 16651

void rate hézagtényező 16652

void ration hézagtényező 16653

void space hézagtérfogat, pórustérfogat 16654

void water pórusvíz 16655

volatile (fn) illó, könnyenilló; (mn) illékony 16656

volatile content illótartalom 16657

volatility illékonyság 16658

volborthite volborthit 16659

volcanic vulkáni, vulkanikus 16660

volcanic activity vulkánosság, vulkáni tevékenység 16661

volcanic arc vulkáni ív 16662

volcanic ash vulkáni hamu 16663

volcanic block lávablokk, lávagörgeteg, lávarög 16664

volcanic cloud kitörési felhő 16665

volcanic cone vulkáni kúp 16666

volcanic conduit vulkáni kürtő 16667

volcanicity vulkanizmus, vulkánosság 16668

volcaniclastic vulkáni törmelékes, vulkaniklasztikus 16669

volcaniclastic deposit vulkáni törmelékes üledék 16670

volcanic rock vulkáni/vulkanikus kőzet 16671

volcanics (pl) vulkanitok, vulkáni kőzetek 16672

volcanism vulkánosság, vulkanizmus, vulkáni tevékenység 16673

volcanist vulkanológus 16674

volcano vulkán, tűzhányó 16675

volcano: bedded ~ rétegvulkán 16676

volcano: composite ~ rétegvulkán 16677

volcanogenic vulkáni eredetű, vulkanogén 16678

volcanologist vulkanológus 16679

volcanology vulkanológia 16680

volchonskoite volkhonszkojit 16681

Volgian stage volgai emelet 16682

volkonskoite volkonszkojit 16683

voltaite voltait 16684

volume change térfogatváltozás 16685

volumetric analysis térfogatos elemzés, titrimetria 16686

volumetric bottle fajsúlymérő, piknométer 16687

volumetric density térfogatsűrűség 16688

volumetric weight térfogatsúly 16689

volutes redőscsigák (Volutidae) 16690

volynskite volinszkit 16691

vonsenite vonszenit 16692

vortex örvény, légörvény 16693

vorticity örvényesség 16694

Vraconian stage vrakoni emelet 16695

vrbaite vrbait 16696

vredenburgite vredenburgit 16697

vulcanism vulkánosság, vulkanizmus, vulkáni tevékenység 16698

vulcanite vulcanit 16699

vulpinite vulpinit (anhidrit) 16700