Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar geológiai szótár – English-Hungarian Geological Dictionary

Kázmér Miklós (2005)

Hantken Kiadó

W

W

wackestone wackestone [veiksztoun] 16701

wad wad [vád] 16702

wadden watt 16703

wadeite wadeit [védit] 16704

wadi (sivatagi) aszóvölgy, vádi 16705

wady vádi 16706

wagnerite wagnerit [vágnerit] 16707

wagon drill fúrókocsi 16708

wake utánáramlás 16709

wake áramlási árnyék, holttér 16710

walking beam fúróhimba, fúrógém, himba 16711

wall rock mellékkőzet, kísérő kőzet 16712

wallrock-alteration mellékkőzet-elváltozás 16713

wall saltpetre mészsalétrom, nitrokalcit 16714

walnut: sea ~s bordásmedúzák (Ctenophora) 16715

walpurgite walpurgin 16716

walstromite walstromit [valsztromit] 16717

waltherite waltherit (walpurgin) 16718

wander block vándorkő 16719

wandering: belt of ~ (völgytalp szélessége) 16720

wandering dune vándorbucka, vándordűne 16721

wardite wardit [vórdit] 16722

warm-blooded melegvérű 16723

warm spring melegforrás 16724

warnambool lefolyás, levezető vízfolyás, kifolyás 16725

warped peat elárasztott tőzeg 16726

warping (kontinentális méretű, törés nélküli felboltozódás v. behajlás a litoszférában) 16727

warping feliszapoltatás, tengerparti sankolás 16728

warping (US) beiszapolódás, kolmatáció 16729

warrenite warrenit [varrenit] 16730

warwickite warwickit [varvikit] 16731

wash alluviális törmelékkúp/hordalékkúp 16732

wash: sheet ~ felületi leöblítés/erózió 16733

wash: slope ~ lejtővályog 16734

washed coal dúsított/mosott szén 16735

washer: gold ~ aranymosó 16736

washing (szed) iszapolás; elmosás; (fúrás) öblítés 16737

washing screen iszapoló szita 16738

wash load finom hordalék 16739

washout (szed) kimosás, kimosási szerkezet, kimosódás 16740

wash-out cavity (fúrás) kaverna 16741

washover channel átmosási csatorna (turzáson keresztbe) 16742

washover swivel öblítőfej 16743

waste meddő 16744

waste: rock ~ kőtörmelék 16745

waste disposal hulladékelhelyezés, hulladéklerakás 16746

waste-disposal well szennyvízkút, szennyvízbesajtoló kút 16747

waste gas hulladékgáz 16748

waste heap meddőhányó, gorc 16749

waste-injection well szennyvízkút, szennyvízbesajtoló kút 16750

waste plain alluviális síkság 16751

waste water szennyvíz 16752

water: chemical ~ hidrátvíz 16753

water absorbing capacity vízfelvevőképesség, víztartóképesség 16754

water absorption (bány) víznyelőképesség 16755

water assets vízkincs 16756

water balance vízháztartás, vízmérleg 16757

water-bearing rock víztároló kőzet 16758

water bears medveállatkák (Tardigrada) 16759

water-binding ability víztartóképesség 16760

water biscuit algalepény 16761

water-break hullámtörő 16762

water budget vízmérleg 16763

water capacity víztartóképesség 16764

water column vízoszlop; (víz)mélység 16765

water conservation vízkészletgazdálkodás, vízgazdálkodás 16766

water content víztartalom 16767

watercourse vízfolyás 16768

water cut (térk) vízmosás, árok 16769

water cycle vízkörzés, víz körforgása 16770

water demand vízigény 16771

water discharge vízhozam 16772

water drainage víztelenítés 16773

water drive vízkihajtás 16774

water entry vízbeáramlás 16775

waterfall vízesés 16776

water film hidrátburok, vízfilm 16777

waterfinder varázsvessző 16778

waterfinger víznyelv 16779

water flooding vízbesajtolás 16780

water flow vízhozam 16781

water gap folyóáttörés 16782

water-gas contact gáz-víz-határ, víz-gáz-határ 16783

water hammer vízlökés, kosütés 16784

water hemisphere óceáni/tengeri félgömb 16785

water horizon víztartó, akvifer 16786

water incursion (olaj) elvizesedés 16787

water inflow (bány) vízhozzáfolyás 16788

water influx vízbeáramlás 16789

water injection vízbesajtolás, vízvisszanyomás 16790

water intrusion (olaj) elvizesedés 16791

water invasion (olaj) elvizesedés 16792

water level vízszint, vízállás; víztükör 16793

waterlogged land posványosodott/elvize-nyősödött terület 16794

waterlogging posványosodás 16795

water management vízgazdálkodás 16796

water of capillarity kapilláris víz 16797

water of compaction kompakciós víz 16798

water of constitution alkati/szerkezeti víz 16799

water of crystallization kristályvíz 16800

water of imbibition bányanedvesség 16801

water of saturation telítési vízmennyiség 16802

water of supersaturation túltelítési víz 16803

water opal üvegopál, hialit 16804

water particle elemi vízrész, vízrészecske 16805

waterpower vízerő 16806

water quality vízminőség 16807

water race vízfolyás 16808

water resource vízkészlet 16809

water-retaining capacity víztartóképesség 16810

water-retention capacity víztároló képesség 16811

waters (térk) vízrajz 16812

water sampler vízmintavevő 16813

water saturation víztelítettség 16814

watershed (GB) vízválasztó; (US) vízgyűjtő 16815

watersmeet összefolyás 16816

water stage vízszint, vízállás 16817

waterstead (GB) (folyó)meder 16818

water supply vízrendszer (folyóé); vízbeszerzés, vízellátás 16819

water system vízrendszer 16820

water table talajvízszint, talajvíztükör 16821

water-table spring interszekciós forrás 16822

water-tight vízzáró 16823

water trap (barl) szifon 16824

water vascular system vízedényrendszer 16825

waterway víziút 16826

waterwet víznedves 16827

water witch varázsvessző 16828

water witching (varázsvesszős vízkeresés) 16829

water year hidrológiai év 16830

water yield vízadóképesség 16831

water-yielding capacity vízadóképesség 16832

watt árapályövi síkság, watt 16833

wave: bed ~ hullámbarázda (folyóban) 16834

wave: sand ~ hullámbarázda, homokhullám 16835

wave action hullámzás, hullámverés 16836

wave base hullámbázis 16837

wave-built platform akkumulációs terasz 16838

wave crest hullámtaréj 16839

wave-cut notch abráziós színlő 16840

wave-cut platform abráziós terasz/párkány 16841

wave erosion hullámerózió, elhabolás, abrázió 16842

wave guide hullámvezető 16843

wavelength hullámhossz 16844

wavelet elemi hullám 16845

wavellite wavellit [vévelit] 16846

wave motion hullámzás, hullámmozgás 16847

wave normal hullámnormális 16848

wave number hullámszám 16849

wave platform abráziós platform 16850

wavy extinction hullámos kioltás 16851

wax (földi)viasz 16852

wax: earth ~ földiviasz, ozokerit 16853

wax: mineral ~ földiviasz, ozokerit 16854

wax opal viaszopál 16855

waxy lustre viaszfény 16856

waylandite waylandit [véjlendit] 16857

wear resistance kopásellenállás 16858

wear test kopásvizsgálat 16859

weather mállik 16860

weathered mállott 16861

weathering mállás 16862

weathering: mechanical ~ aprózódás, mechanikai/fizikai mállás 16863

weathering: salt ~ sómállás 16864

weathering crust mállási kéreg 16865

weathering front málláshatár 16866

weathering out kipreparálódás 16867

weathering residue eluvium 16868

weathering rind mállási kéreg 16869

web, food ~ élelemlánc 16870

weberite weberit [véberit] 16871

websterite websterit [vepszterit] (aluminit) 16872

weddellite weddellit [vedelit] 16873

wedge: clastic ~ törmelékprizma 16874

wedge: ice ~ jégék, fagyék 16875

wedge out kivékonyodik, kiékelődik 16876

wedging kiékelődés, kiékülés 16877

wedging: frost ~ fagyékelés 16878

wedging away kiékelődés, kiékülés 16879

weeksite weeksit [víkszit] 16880

wegscheiderite wegscheiderit [véksejderit] 16881

wehrlit (ásv) wehrlit [verlit] (pilsenit) 16882

wehrlite (kőz) wehrlit [verlit] 16883

weibullite weibullit [vejbullit] 16884

weight: atomic ~ atomsúly 16885

weight: line ~ (térk) vonalvastagság 16886

weighted average súlyozott átlag 16887

weighting bottle piknométer 16888

weight on bit fúróterhelés 16889

weight percent súlyszázalék 16890

weilerite weilerit [vejlerit] 16891

weilite weilit [vejlit] 16892

weinschenkite weinschenkit [vejnsenkit] 16893

weisbachite weisbachit [vejzbahit] (anglezit 16894

weissite weissit [vejszit] 16895

welded tuff összesült tufa 16896

well kút, fúrólyuk 16897

well: natural ~ zsomboly, kürtő 16898

well-bedded jól rétegzett 16899

well bottom kúttalp, fúrólyuktalp 16900

well bottom pressure talpnyomás 16901

well capacity fajlagos vízadóképesség/vízhozam 16902

well caping fúrólyukelfojtás, kútelfojtás, kútmegölés, fúrólyukmegölés 16903

well completion kútkiképzés, kútbefejezés, lyukbefejezés 16904

well equipment kútszerkezet, lyukszerkezet, kútkiképzés 16905

well head kútfej; lyukszáj 16906

wellhead cellar kútakna 16907

wellhead equipment kútfejszerelvény 16908

well interference kutak egymásrahatása 16909

well killing fúrólyukelfojtás, kútelfojtás, kútmegölés, fúrólyukmegölés 16910

well location fúrópont, fúráspont 16911

well log fúrólyukszelvény, fúrási szelvény 16912

well logging karottázs, kútszelvényezés, fúrólyukszelvényezés; mélyfúrási geofizika 16913

well-logging geophysics mélyfúrási geofizika 16914

well-oxygenated basin jól szellőzött medence 16915

well pattern kúthálózat 16916

well-preserved jó megtartású, jómegtartású 16917

well radius kút hatósugara 16918

well-rounded erősen/jól koptatott 16919

well section kútszelvény 16920

well servicing kútmunkálat 16921

well site fúrópont, fúráspont 16922

wellsite wellsit [velszit] 16923

well-sorted jól osztályozott 16924

well spacing kúttávolság 16925

well stimulation kúttalpkezelés 16926

well stream kútáram 16927

well test kútvizsgálat 16928

well treatment tárolókőzet-kezelés 16929

wenkite wenkit [venkit] 16930

Wenlockian stage wenlocki emelet 16931

Werfenian stage werfeni emelet 16932

wermlandite wermlandit [vermlandit] 16933

Wernerian werneri 16934

wernerite wernerit [vernerit] (szkapolit) 16935

westerlies nyugati szelek 16936

westerveldite westerveldit [veszterveldit] 16937

wet chemical analysis nedveskémiai elemzés 16938

wet gas dúsgáz, nedves gáz, zsíros gáz 16939

wet oil vizes olaj 16940

wet season csapadékos időszak 16941

wettability nedvesítőképesség 16942

wetting fluid nedvesítő folyadék 16943

whaleback dune bálnahátbucka 16944

wheel ore kerékérc, bournonit 16945

wheel snails (US) tányércsigák (Planorbidae) 16946

whelks szuronycsigák (Buccinidae) 16947

wherryite wherryit [veriit] 16948

whewellite whewellit [hjúelit] 16949

whipstock lyukferdítő, ferdítőpálya 16950

whirl forgó, örvény 16951

whirlpool örvény, zúgó 16952

whirlwind forgószél 16953

whisker hajszálkristály, whisker 16954

white cobalt smaltin 16955

white copper domeykit 16956

white copper(as) goslarit 16957

white garnet leucit 16958

white glow fehérizzás 16959

white heat fehérizzás 16960

white iron markazit 16961

white iron ore fehérvasérc (sziderit) 16962

white iron pyrites markazit 16963

white lead fehér ólomérc (cerusszit) 16964

white lead ore cerusszit 16965

white mica muszkovit 16966

white mundic arzenopirit 16967

white nickel fehér nikkelkovand, rammelsbergit 16968

white nickel kloantit 16969

white peat diatomit 16970

white pyrite markazit 16971

white pyrites markazit 16972

white tellurium szilvanit 16973

white vitriol goslarit 16974

whorl (növ) örv 16975

whorl (áll) kanyarulat 16976

whorl: body ~ utolsó kanyarulat 16977

whorled (növ) örvös, örvösen álló 16978

whorl section (áll) kanyarulat-keresztmetszet 16979

wiikite wiikit [víkit] 16980

wild blowing well vadkitöréses kút 16981

wildcat well (olaj) felderítő kutatófúrás 16982

wildflysch (ném) vadflis 16983

wild lead szfalerit 16984

wild well vadkitöréses kút 16985

wilkeite wilkeit [vilkeit] 16986

willemite willemit [villemit] 16987

win jöveszt, szenel 16988

wind-blown szélfútta, szélfújta 16989

wind-blown sand futóhomok 16990

wind-borne dust szélfújta por 16991

wind-cut stone éleskavics 16992

wind deposit szélfútta üledék 16993

wind erosion szélerózió, defláció 16994

wind-faceted pebble/stone éleskavics 16995

wind gap lefejezett völgy, völgytorzó, száraz keresztvölgy 16996

wind-grooved stone éleskavics 16997

windkanter (ném) éleskavics 16998

window (tekt) ablak 16999

wind polish sivatagi máz 17000

wind pressure szélnyomás 17001

wind ripple szélfodor 17002

wind shadow szélárnyék 17003

wind shelter szélárnyék 17004

windward szélfelőli 17005

windward side esőoldal, széloldal, lúvoldal 17006

wind-worn stone éleskavics 17007

wing: sea ~s sonkakagylók (Pinnidae) 17008

winged pearl oysters gyöngykagylók, fecskefarkú kagylók (Pteriidae) 17009

wing shells gyöngykagylók, fecskefarkú kagylók (Pteriidae) 17010

wing shells tőröscsigák (Strombidae) 17011

winkle csiga (Turbo-féle) 17012

winning kinyerés (anyagkitermelés) 17013

winnowed sand kirostált/kimosott homok 17014

winnowing (természetes) kimosás, kirostálás 17015

wire (ásv) hajszerű, drótszerű 17016

wire line core barrel gyorsmagszedő, folyamatos magfúró, köteles magfúró 17017

wire-line coring gyorsmagszedős fúrás 17018

wireline formation tester kábeles formációvizsgáló 17019

wireline tools (fúrás) kábelszerszámok 17020

wiry (ásv) hajszerű, drótszerű 17021

Wisconsinian stage wisconsini emelet 17022

wiserite wiserit [vizerit] 17023

witch: water ~ varázsvessző 17024

witching: water ~ (varázsvesszős vízkeresés) 17025

witching rod varázsvessző 17026

withdraw (supports) rabol, visszanyer (biztosítást) 17027

withdrawal: forced fluid ~ (olaj) erőltetett folyadékkitermelés 17028

withdrawal: gas ~ well gázvisszatermelő kút 17029

witherite witherit [viterit] 17030

witness butte tanúhegy 17031

witness tree hagyásfa 17032

wittichenite wittichenit [vittihenit] 17033

woehlerite wöhlerit 17034

wöhlerite wöhlerit 17035

Wolfcampian stage wolfcampi emelet 17036

wolfeite wolfeit [vulfit] 17037

wolfram volfram, volfrám 17038

wolframine tungsztit; volframit 17039

wolframite volframit 17040

wolframium volfram, volfrám 17041

wolfsbergite wolfsbergit [volvzbergit] (jamesonit) 17042

wollastonite wollastonit [vollasztonit] 17043

wooden supports (bány) ácsolat 17044

woodhouseite woodhouseit [vuthauzit] 17045

woodland erdős vidék 17046

woodland: boreal ~ tajgaövezet 17047

woodland soil erdei talaj, erdőtalaj 17048

wood opal faopál 17049

woodruffite woodruffit [vudrafit] 17050

woodstone kovás fa(törzs) 17051

woody peat fás tőzeg 17052

wool: mineral ~ ásványgyapot, kőgyapot 17053

wool: rock ~ kőgyapot, ásványgyapot 17054

work (bány) művel 17055

workability jöveszthetőség (széné) 17056

workable műrevaló 17057

working fejtés, lefejtés, művelés, leművelés 17058

working: cavity ~ kamrafejtés 17059

working hypothesis munkahipotézis 17060

working level fejtési szint 17061

workings bányaművelet, bányatérség, bányavágat 17062

world ocean világtenger 17063

worldwide distribution globális elterjedés 17064

worms férgek (Vermes) 17065

worm's-eye map féregszemtérkép 17066

worm shells féregcsigák (Vermetidae) 17067

worm snails féregcsigák (Vermetidae) 17068

worn fossil koptatott ősmaradvány 17069

wrench fault (oldal)eltolódás 17070

wulfenite wulfenit [vulfenit] 17071

Würm würm 17072

Würmian würmi 17073

wurtzite wurtzit [vurcit] 17074

wustite wüstit [vüsztit] 17075

wüstite wüstit [vüsztit] 17076