Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

4. fejezet - A

4. fejezet - A

a (ampere) – a (amper) [villamos áramerősség mértékegysége]

Å (angstrom) – Å (angström)

a priori algorithm – a priori algoritmus

a priori knowledge – előzetes tudás

a priori probability – a priori valószínűség | előzetes valószínűség

a priori test – a priori teszt

A/D (Analog/Digital) – a / D (analóg / digitális)

A2A Integration (Application-Application Integration) – a2a integráció (alkalmazás-alkalmazás integráció)

AAAI (American Association for AI) – aaaI (amerikai Mesterséges Intelligencia Egyesüle)

AAC (Advanced Audio Coding) – aaC (fejlett audió kódolás)

abacus – golyós számológép | abakusz

& binary abacus – bináris abakusz

abbreviated addressing – rövidített címzés

abbreviation – rövidítés

ABC (Activity Based Costing) – tevékenységen alapuló költségpolitika | folyamatköltség-számítási technika

ABC (Atanasoff Berry Computer) – Atanasoff Berry számítógép

abduction – abdukció [következtetés]

Abel binomial formula – Abel binomiális képlete

Abel limit theorem – Abel határeloszlás tétele

Abel operator – Abel-operátor

Abel polynomial – Abel-polinom

Abel theorem – Abel-tétel

Abelian – Abel- | abel-féle

Abelian category – Abel-féle kategória | abel-kategória

Abelian group – Abel-csoport | kommutatív csoport

Abelian variety – Abel-sokaság

abend (abnormal end) – rendellenes befejezés

ABIOS (Advanced Basic Input/Output System) – ABIOS (továbbfejlesztett alapvető be / kimeneti rendszer)

ability to perform – képesség a végrehajtásra

abnormal end (abend) – rendellenes befejezés

abnormal state – rendellenes állapot

abort – befejez | váratlanul befejez | megszakítás [műveleté]

aborting – abortálás

abortive exit – sikertelen kimenet

about box – névjegy | névjegy ablak

above-the-fold – gördítés felett

Abox (assertion box) – A-doboz (adatállítás doboz) [leíró logikában]

abscissa – abszcissza

absolute – abszolút

absolute address – abszolút cím

absolute addressing mode – abszolút címzési mód

absolute bound – abszolút korlát

absolute code – abszolút kód | rögzített fizikai címeket tartalmazó kód

absolute convergence – abszolút konvergencia

absolute coordinate – abszolút koordináta

absolute curvature – abszolút görbület

absolute difference – abszolút különbség

absolute error – abszolút hiba

absolute independence – abszolút függetlenség | teljes függetlenség

absolute loader – abszolút kódot betöltő program

absolute maximum ratings – abszolút maximum határadatok

absolute noise – abszolút zaj

absolute path – abszolút elérési út

absolute path name – abszolút útnév | abszolút útvonalnév | gyökértől induló útnév

absolute point – abszolút pont

absolute scale – abszolút skála

absolute time – abszolút idő

absolute value – abszolút érték

absolute value of a complex number – komplex szám abszolút értéke

absolutely convergent – abszolút konvergens

absolutely convergent sequence – abszolút konvergens sorozat

absolutely convergent series – abszolút konvergens sor

ABSOLVER – ABSOLVER [heurisztikus függvényeket generáló rendszer]

absorption – elnyelés | abszorpció

absorption identity – elnyelési azonosság

absorption law – abszorpciós törvény | abszorpció törvénye | elnyelési törvény | elnyelési szabály

abstract – absztrakt | elvont | kivonat

abstract architecture – absztrakt architektúra

abstract architecture at microprocessor level – mikroprocesszor szintű absztrakt architektúra

abstract architecture of operating systems – operációs rendszer absztrakt architektúrája

abstract class – absztrakt osztály

abstract class design – absztrakt osztálytervezés

abstract class hierarchy – absztrakt osztályhierarchia

abstract collection – absztrakt gyűjtemény

abstract data type – absztrakt adattípus

abstract domain – absztrakt tartomány

abstract function – absztrakt függvény

abstract graph – absztrakt gráf

abstract iterator – absztrakt bejáró

abstract light source – absztrakt fényforrás

abstract list – absztrakt lista

abstract machine – absztrakt gép

abstract machine model – absztrakt gép modell

abstract method – elvont módszer | absztrakt metódus

abstract node class – absztrakt csomópontosztály

abstract program – absztrakt program

& construction of abstract program – absztrakt program létrehozása

& extension of abstract program – absztrakt program kiterjesztése

& properties of an abstract program – absztrakt program tulajdonságai

abstract sensor – absztrakt érzékelő | absztrakt szenzor

abstract set – absztrakt halmaz

abstract subprogram – absztrakt alprogram

abstract syntax – absztrakt szintaxis

Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1) – absztrakt szintaxis jelölés (aSN.1)

abstract syntax tree – absztrakt szintaxisfa

abstract system – absztrakt rendszer

abstract type – absztrakt típus

abstract variety – absztrakt sokaság

abstraction – absztrakció | elvonatkoztatás

& β-abstraction – β-absztrakció

& λ-abstraction – λ-absztrakció

abstraction hierarchy – absztrakciós hierarchia

abstraction level – absztrakciós szint

abstraction of data – adatabsztrakció

abstraction process – általánosítási folyamat | absztrakciós folyamat | absztrakciós eljárás

ABSTRIPS – ABSTRIPS [tervgeneráló algoritmus]

abundance – bőség

abuse – helytelenül használ | visszaél | helytelen használat

abuse of Ordo notation – Ordo jelölés helytelen használata

abuse of probability – valószínűség helytelen használata

abuse of probability theory – valószínűségelmélet helytelen használata

abuse of theory – elmélet helytelen használata

AC (Alternate Current) – váltóáram

AC fan-out – AC kimeneti terhelhetőség

AC-3 – AC-3 [korlátkielégítési problémát megoldó algoritmus]

AC-4 – AC-4 [korlátkielégítési problémát megoldó algoritmus]

ACC (Application Controls Consulting) – Alkalmazásvezérlési Tanácsadó Szervezet

acceleration – gyorsulás | gyorsítás

accelerator card – gyorsító kártya

accented edges – kiemelt kontúr

acceptable – elfogadható

acceptable level of risk – kockázat elfogadható szintje

acceptable risk – elfogadható kockázat

Acceptable Use Policy (AUP) – elfogadható felhasználási politika (aUP)

acceptance – elfogadás | átvétel | engedély

acceptance by a finite automaton – elfogadás véges automatával

acceptance by algorithm – elfogadás algoritmussal

acceptance criteria – elfogadási feltétel | elfogadási kritérium

acceptance procedure – elfogadási eljárás

acceptance range – elfogadhatósági tartomány

acceptance testing – átadási tesztelés | felhasználói teszt | átvétel

acceptance-rejection method – elfogadás-visszautasítás módszer

accepting state – elfogadó állapot

acceptor – elfogadó | akceptor

acceptor site – elfogadó hely

access – hozzáférés | elérés

& authorization for access – hozzáférési engedély

& checked access – ellenőrzött hozzáférés

& direct access – közvetlen elérés

& Internet access – internet hozzáférés

& name access – névelérés

& random access – közvetlen elérés | véletlen elérés

& run-time access control – futásidejű hozzáférés-szabályozás

& unchecked access – nem ellenőrzött hozzáférés

access buffering – hozzáférés pufferelés

access control – elérés / hozzáférés szabályozása / vezérlése

access control bit – hozzáférést vezérlő bit

access control center – hozzáférést vezérlő központ / számítógép | hozzáférésvezérlő központ / számítógép

Access Control List (ACL) – hozzáférést szabályozó lista

access control matrix – hozzáférés-szabályozó mátrix | hozzáférés-vezérlő mátrix

access control mechanism – hozzáférés-ellenőrzési eljárás

access database – adatbázis-elérés [biztosítása]

access denied – hozzáférés megtagadva

access grant channel – hozzáférést engedélyező csatorna

access key – gyorsbillenytű | hozzáférési kulcs

access level – hozzáférési szint

access list – hozzáférési lista

access log – hozzáférési napló

access matrix – hozzáférési mátrix

access method – hozzáférési mód | elérési módszer

access mode – hozzáférési mód [írás / olvasás / elérés / végrehajtás]

access operator – hozzáférési művelet

access period – hozzáférési periódus

access pipelining – futószalag elvű hozzáférés | futószalag elvű hozzáférés irányítás

access plan – hozzáférési terv

access point – elérési pont | hozzáférési pont | kapcsolódási pont | bázis állomás

access privilege – hozzáférési jog

access protection – hozzáférés-védelem

access right – elérési jog | hozzáférési jog

access rules – hozzáférési szabályok

access time – elérési idő | hozzáférési idő

& disk access time – lemez / merevlemez elérési ideje

access time from address – cím kiadásától mért elérési idő

access time from chip select – lapka kiválasztó jel kiadásától mért elérési idő

access to base – báziselérés

access to files – állományelérés | fájlelérés

access to member – tagelérés

access to member class – tagosztály elérése

access to remote objects – távoli objektumok elérése

access transparency – elérési átlátszóság | hozzáférési átlátszóság

access type – hozzáférési típus

access with limited privileges – korlátozott jogosultságú hozzáférés

access-control software – hozzáférést ellenőrző szoftver | hozzáférés-ellenőrző szoftver

accessibility – elérhetőség | hozzáférhetőség

accessible – hozzáférhető [környezet]

accessible vertex – elérhető csúcs

accommodation – alkalmazkodás [konfliktus feloldásnál]

account – számla | folyószámla | azonosító | felhasználói fiók | előfizetés

account management – számlavezetés | számlakezelés | fiókkezelés

account name – felhasználói név

account payable – szállítói számla | fizetendő számla

account receivable – vevőszámla | követelés

accountability – felelősségre-vonhatóság | számonkérés | számon kérhetőség

accounting – számlázás

accounting control system – szervezet belső számviteli szabályozási rendszere

accounting method for binary counters – könyvelési módszer bináris számlálókhoz

accounting method for dynamic tables – könyvelési módszer dinamikus táblákhoz

accounting method for stack operations – könyvelési módszer veremműveletekhez

accounting standard – számviteli előírás

accounting system – könyvelési rendszer | elszámoló rendszer

accreditation – meghatalmazás | megbízás | akkreditáció

accumulating attribute group – attribútum csoportok összevonása

accumulating snapshot fact table – felhalmozó pillanatfelvétel ténytábla

accumulation buffer – akkumulációs puffer | gyűjtő puffer

accumulation component – felhalmozó komponens

accumulation point – torlódási pont

accumulator – akkumulátor

accuracy – pontosság

accuracy of evaluation function – kiértékelő függvény pontossága

accuracy of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika pontossága

accuracy of random number generation – véletlen szám generátor pontossága

ACD (Architecture Context Diagram) – architektúrakontextus-diagram

achievement profile – elért profil

achromatic light – akromatikus fény | nem színes fény

ACID properties (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) – ACID-tulajdonságok (atomiság, ellentmondásmentesség, izoláltság, tartósság)

ASK (acknowledge character) – ACK (visszaigazolás karakter)

ASK (positive acknowledgement) – ACK (pozitív nyugtázás)

Ackermann’s function – Ackermann-függvény

acknowledged datagram service – nyugtázott datagram szolgálat

acknowledgement – nyugta | visszaigazolás

acknowledgement frame – nyugtázó keret

ACL (Access Control List) – ACL (hozzáférés szabályozó lista)

ACL (Agent Communication Language) – ACL (ügynök-kommunikációs nyelv)

ACME SIGCAPH (Special Interest Group on Computers and the Physically Handicapped, part of the Association of Computing Machinery) – ACM SIGCAPH (fizikailag hátrányos helyzetűek számítógéppel való kapcsolatával foglalkozó társaság)

acnode – görbe izolált pontja

acoustic – akusztikus

acoustic coupler – akusztikus csatoló

acoustic feedback – akusztikus visszacsatolás

acoustic model – akusztikus modell

acquire operation – igénylés művelet

acquisition – beszerzés

acquisition strategy – beszerzési stratégia

Acrobar Writer – Acrobat író [program PDF formátum írásához]

Acrobar Writer – Acrobat író [program PDF formátum írásához]

acronym – betűszó | mozaikszó | rövidítés

acronym expansion – mozaikszó kifejtése

action – tevékenység | művelet | akció

& enabled action – lehetővé tett / engedélyezett művelet

& external action – külső művelet | külső tevékenység | külső akció

& internal action – belső művelet | belső tevékenység | belső akció

action button – akciógomb

action controlled – akcióvezérelt

action decomposition – cselekvésfelbontás | cselekvésdekompozició

action event – akcióesemény

action exclusion axiom – cselekvéskizáró axióma

action expression – műveleti kifejezés

action listener – akciófigyelő

action monitoring – cselekvésmonitorozás

action object – cselekvésobjektum

action part of a rule – szabály cselekvés része

action routine – akciórutin

action schema – cselekvés séma

action sequence – műveleti sorrend

action state – akcióállapot

actionable pattern – helyzetbe hozó minta

actions palette – műveletek palettája

action-utility table – cselekvés-hasznosság tábla

action-value (in Q-algorithm) – cselekvésérték (Q tanuló algoritmusnál)

activation – aktiválás | aktivizálás

activation function – aktivációs függvény

activation policy – aktiválási szabály

activation process – aktiváló folyamat

activation record – aktivációs rekord

active – aktív

active adversary – aktív tanácsadó

active attack – aktív támadás

active badge – aktív kitűző

active cache – aktív gyorsítótár

active cheater – aktív csaló

active class – aktív osztály

active data mining – aktív adatbányászat

active database – aktív adatbázis

active directory – aktív katalógus

active domain – aktív tartomány

active domain semantics – aktív tartomány szemantika

active element – aktív elem

active equalizer – aktív kiegyenlítő | aktív hangszínszabályozó

active goal – aktív célkitűzés

active high – magas aktív

active integrity constraint – aktív integritási megszorítás

active learning – aktív tanulás

active level – aktív szint

active loudspeaker – aktív hangszóró

active low – alacsony aktív

active matrix display – aktívmátrix megjelenítő

active message – aktív üzenet

active mode – aktív mód

active monitor – aktív monitor | aktív lehallgató rendszer

active network – aktív hálózat

active object – aktív objektum

active object map – aktív objektumtábla

active process – aktív folyamat

active pull-up – aktív felhúzó

active region – aktív tartomány

active repeater – aktív ismétlő

active replica – aktív másolat

active replication – aktív többszörözés

active round – aktív menet

active rule – aktív szabály

active sensing – aktív érzékelés

active sensor – aktív érzékelő

Active Server Page (ASP) – aktív kiszolgálói oldalak (ASP)

active value – aktív érték

active wave computing – aktív-hullám számítás

active window – aktív ablak

active X – active X [programozási nyelv]

active-low clock – alacsony aktív órajel

active-low pin – alacsony aktív kivezetés

activity – tevékenység

& independence of activities – tevékenységek függetlensége

Activity Based Costing (ABC) – tevékenységen alapuló költségpolitika | folyamatköltség-számítási technika

activity types at a software company – szoftvercég tevékenységeinek típusai

activity diagram – tevékenységdiagram | aktivitásdiagram

activity model – tevékenységi modell | aktivitási modell

activity network – tevékenységháló | aktivitásháló

activity-selection problem – eseménykiválasztási feladat

actor – aktor | szereplő

actual – aktuális

actual argument – aktuális argumentum

actual parameter – aktuális paraméter

actual payment process – kifizetési eljárás

actuarial – biztosítás-matematikai [szakértő | eljárás]

actuator – beavatkozó szerkezet | beavatkozó szerv

acyclic – körmentes

acyclic control structure – körmentes vezérlési szerkezet

acyclic graph – körmentes gráf

acyclic hypergraph – körmentes hipergráf | aciklikus hipergráf

acyclic inclusion dependencies – körmentes befoglaló függőség

acyclic join dependency – körmentes összekapcsolási függőség

acyclicity – körmentesség

ad hoc data mining – spontán adatbányászat

ad hoc network – spontán felépülő hálózat | véletlenül kialakuló hálózat | önszervező hálózat

ad hoc process – nem tervezett folyamat | ad hoc folyamat

ad impression – online hirdetéseknél a hirdetést tartalmazó oldal megtekintéseinek száma

ADA – aDa [programnyelv]

adaline (Hebbian learning) – adaline (Hebb tanulási módszer)

adaptability – alkalmazkodóképesség | adaptálhatóság | testreszabhatóság

adaptable – beállítható | adaptálható | testreszabható

adaptable system – beállítható rendszer | adaptálható rendszer

adaptation – adaptáció | alkalmazkodás

adaptation of coefficients – együtthatók adaptálása

adapted computer access – kisegítő lehetőségekkel ellátott számítógép hozzáférés

adapter – átalakító

Adapter Control Block (ACB) – illesztőellenőrző blokk

adapter member function – átalakító tagfüggvény

adaptive – alkalmazkodó | adaptív

adaptive arithmetic coding – adaptív aritmetikai kódolás

adaptive channel allocation – adaptív csatornakiosztás

adaptive chosen-message – adaptív választott üzenet

adaptive chosen-method attack – adaptív választott szövegű támadás

adaptive chosen-plaintext attack – adaptív választott nyílt szövegű támadás

adaptive chosen-plaintext chosen cypher text attack – adaptív választott nyílt szövegű választott rejtett szövegű támadás

adaptive compression – adaptív tömörítés

Adaptive Dynamic Programming (ADP) – adaptív dinamikus programozás

adaptive filter – adaptív szűrő

adaptive hierarchical network – adaptív hierarchikus hálózat

adaptive Huffman coding – adaptív Huffman-kódolás

adaptive interface – alkalmazkodó felhasználófelület | adaptív kezelőfelület

adaptive maintenance – adaptív karbantartás

adaptive mean filter – adaptív átlagoló szűrő

adaptive median filter – adaptív medián szűrő

adaptive menu – alkalmazkodó menü | adaptív menü

adaptive noise reduction filter – adaptív zajcsökkentő szűrő

adaptive palette – alkalmazkodó paletta | alkalmazkodó eszköztár

adaptive programming – adaptív programozás

adaptive routing – adaptív útvonalválasztás

adaptive routing algorithm – adaptív útválasztó algoritmus

adaptive sorting – adaptív rendezés

adaptive system – adaptív rendszer | alkalmazkodó rendszer

adaptive target tracking – adaptív célkövető algoritmus

adaptive threshold – adaptív küszöb

adaptive tree walk protocol – adaptív fabejáró protokoll

adaptor design pattern – illesztő tervezési minta

adaptive-chosen-plaintext attack – adaptív választott nyíltszövegű támadás

AD-converter (Analog-Digital converter) – AD-átalakító (analóg-digitális átalakító)

add element to sequence – sorozat bővítése

add instruction – összeadási művelet

add list (in STRIPS) – bővítési lista (STRIPS módszertanban)

add unsigned – előjelmentesen adj össze

adder – összeadó

addiction – függőség

adding – hozzáadás | bővítés

adding to container – tároló bővítése

adding to sequence – sorozat bővítése

adding to standard library – standard könyvtár bővítése

adding users – felhasználók felvétele

addition – összeadás

& commutative addition – kommutatív összeadás

& floating point addition – lebegőpontos összeadás

& mixed-radix addition – vegyes alapú összeadás

& modular addition – moduláris összeadás

& multiprecision addition – nagy pontosságú összeadás

& polynomial addition – polinomok összeadása

addition chains – összeadási láncok

& ascending addition chains – növekvő összeadási láncok

& dual addition chains – duális összeadási láncok

& star addition chains – csillag összeadási láncok

addition formula – összegzési képlet | összegzési formula

addition left to right – összeadás balról jobbra

addition mod m – összeadás modulo m

addition of binary integers – bináris egészek összeadása

addition of complex numbers – komplex számok összeadása

addition of continued fractions – lánctörtek összeadása

addition of fractions – törtek összeadása

addition of L-numbers – L-számok összeadása

addition of matrices – mátrixok összeadása

addition of polynomials – polinomok összeadása

addition of power series – hatványsorok összeadása

addition of sideways – egyesek összeadása

addition operator – összeadás operátor

addition with double-precision – dupla pontosságú összeadás

addition-subtraction chains – összeadó-kivonó láncok

additive – additív | összegző

additive alphametics – additív alfametika

additive colour mixing – összegző színkeverés | additív színkeverés

additive colour synthesis – additív színkeverés

additive function – additív függvény

additive functor – additív funktor

additive generator – additív generátor

additive group modulo n – modulo n additív csoport

additive matrix – additív mátrix

additive notation – additív jelölés | additív írásmód

additive random number generation – véletlen szám additív előállítása

additive synthesis – összegző szintézis

additivity – additivitás

additivity of dimension – dimenzió additivitása

add-one smoothing – adj-hozzá-egyet simítás

address – cím

& absolute address – abszolút cím

& access time from address – cím kiadásától mért elérési idő

& care-of address – felügyeleti cím

& contact address – kapcsolatcím

& destination address – célcím

& element address – elemcím

& e-mail address – elektronikus levelezési cím | e-mail cím

& flow destination address – áramlási célcím

& instance address – példánycím

& IP address – IP-cím

& loop-back address – visszahurkolási cím

& multicast address – csoportcím

& Network Address Translator (NAT) – hálózati címfordító

& node address – csomópont címe

& relative address – relatív cím

& Reverse Address Resolution Protocol (RARP) – fordított címfeloldási protokoll

& source address – forráscím | feladó címe

& stacked address – vermelt cím

& subject-based addressing – alanyalapú címzés

& subnet address – alhálózat azonosító

& user address – felhasználói cím

& well-known address – jólismert cím | közismert cím

address alignment – címhatár-igazítás

address attribute – címattribútum

address bar – cím-mező [böngészőben]

address binding – címkötés

address calculation sorting – címkiszámító rendezés

address code – címkód

address hold time – címtartási idő

address identifier – címazonosító

address input – címbemenet

address mask – cím maszk

address matching – cím hozzárendelés | címkeresés

address offset – címeltolás

address register – címregiszter

& base address register – báziscím-regiszter

address resolution – címfeloldás

Address Resolution Protocol (ARP) – címfeloldó protokoll

address setup time – cím-előkészítési idő

address space – címtér | címtartomány

address space segmentation – címtartomány darabolása | címtartomány szegmentálása

address table sorting – címtáblázatos rendezés

address tag – címrész

address track time code – címsáv időkód

address translation – címfordítás

addressability – címezhetőség

addressing – címzés

& absolute addressing – abszolút címzés

& circular addressing – körkörös címzés

& direct addressing – közvetlen címzés

& dynamic addressing – dinamikus címzés

& group addressing – csoportos címzés

& immediate addressing – közvetlen címzés

& indexed addressing – indexelt címzés

& register addressing – regisztercímzés

& register indirect addressing – közvetett regisztercímzés | indirekt regisztercímzés

addressing mode – címzési mód

addressing to byte – bájt címzése

adequacy – alkalmasság | megfelelés

adequate – alkalmas | megfelelő | kielégítő

adherent point – érintkezési pont

ad-hoc – alkalmi | eseti | ad hoc

ad-hoc data mining – alkalmi adatbányászat

ad-hoc query – ad hoc lekérdezés | alkalmi lekérdezés

adhocracy – projekt-alapú szervezeti forma [például kutatószervezet]

ADI (American Documentation Institute) – ADI (Amerikai Dokumentációs Intézet)

adjacency – szomszédság | szomszédosság

adjacency diagram – szomszédsági diagram

adjacency matrix – szomszédsági mátrix | adjacencia mátrix

adjacency-list representation – ábrázolás szomszédsági listával

adjacency-matrix representation – ábrázolás szomszédsági mátrixszal

adjacent – szomszédos

adjacent interchange – szomszédok cseréje

adjacent operators – egymásmelletti operátorok

adjacent square – szomszédos négyzet | szomszédos cella

adjacent state – szomszédos állapot

adjacent transposition – szomszédok cseréje

adjacent vertices – szomszédos csúcsok

adjoining a root – gyökkel való bővítés | gyök adjunkciója

adjudicated – döntőbírós

adjudicated protocol – döntőbírós protokoll

adjudicator – döntőbíró

adjustment calculation – kiegyenlítő számítás

ADL (Action Description Language) – aDL (cselekvést leíró nyelv)

ADL (Argument Dependent Lookup) – névkikeresés

administration layer – szervezeti réteg | adminisztrációs réteg

administrative – közigazgatási | adminisztratív

administrative action – hatósági eljárás

administrative board – igazgatóság

administrative control – adminisztratív irányítás | adminisztratív szabályok | adminisztratív kontroll

administrative data processing – üzleti adatfeldolgozás

administrative engineering – ügyvitelszervezés

administrative flow chart – adminisztrációs folyamatábra

administrative organization – közigazgatási szervezet

administrative system – közigazgatási rendszer

administrative task – közigazgatási feladat

admissible – megengedett

admissible algorithm – megengedhető algoritmus

admissible heuristic function – megengedhető heurisztikus függvény

admissible numbers – elfogadható számok

admissible partition – megengedett partíció

admissible timed execution – elfogadható idejű végrehajtás

admissible transformation – megengedhető transzformáció | megengedhető átalakítás

admission control – belépés ellenőrzés

admittance – hozzáférés | belépési

admittance matrix – hozzáférési mátrix | admittancia mátrix

Adobe Acrobat – adobe acrobat [PDF állományokat kezelő szoftver]

Adobe systems – adobe rendszerek

adoption – áttérés | elfogadás | alkalmazás

& gradual adoption of C++ – fokozatos áttérés a C++-ra

adornment – díszítés [ablak]

ADP (Adaptive Dynamic Programming) – ADP (adaptív dinamikus programozás)

ADPCM (adaptive differential pulse code modulation) – ADPCM (adaptív differenciális impulzuskód-moduláció)

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – ADSL (aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz)

ADT (Abstract Data Type) – absztrakt adattípus

adult education – felnőttoktatás

advanced – fejlett | magasszintű

advanced database system – fejlett adatbázisrendszer

Advanced Encryption Algorithm (AEA) – magasszintű titkosítási algoritmus

Advanced Encryption Standard (AES) – magasszintű titkosítási szabvány

advanced planning system – fejlett tervezési rendszer

advanced practices – magas szintű gyakorlat

Advanced Research Project Agency (ARPA) – Fejlett Kutatásokat Kezelő Ügynökség

advanced SCSI programming interface – továbbfejlesztett SCSI programozási felület

advanced search – részletes keresés

advantage – előny | nyereség

adventure – kaland

adventure game – kalandjáték

adversary – ellenfél | ellenség

adversary argument – ellenség-érv [keresésnél]

adversial problem – ellenfél probléma

advisor – tanácsadó

aerial – légi

aerial photo – légifelvétel | légifotó

aerial triangulation – légiháromszögelés

AES (Advanced Encryption Standard) – AES (magasszintű titkosítási szabvány)

AES (Audio Engineering Society) – AES [hangtechnikai szakmai szervezet]

aesthetic integrity – esztétikai egység | esztétikai integritás

AFD (Architecture Flow Diagram) – architektúrafolyam-diagram

affective – érzelmekre ható | affektív

affective computing – érzelmekkel operáló számítástechnika | érzelmi számítások | affektív számítások

affective interface – érzelemre ható felhasználófelület / / kezelőfelület | affektív interfész

affiliate marketing – társított marketing tevékenység

affine – affin

affine approximation – affin közelítés | affin approximáció

affine closure – affin lezárás | affin burkoló

affine coordinate ring – affin koordinátagyűrű

affine curve – affin görbe

affine gap penalty – affin hézagbüntetés

affine geometry – affin geometria

affine group – affin csoport

affine lattice – affin háló

affine line – affin egyenes

affine plane – affin sík

affine point – affin pont

affine space – affin tér

affine subspace – affin altér

affine transformation – affin transzformáció

affine variety – affin sokaság

affinity diagram – affinitási diagramm | rokonsági diagramm

affordance – használati mód nyilvánvalósága

AFL (After-Fade Listen) – AFL (fader utáni hallgatás)

AFR (Acoustic Feedback Reducer) – akusztikai visszacsatolás-csökkentő

AG (Attribute Grammar) – attribútum nyelvtan

agency theory – ügynök-elmélet | vállalati modell

agenda – napirend | lista | tennivaló | előjegyzés

agent – ügynök [automatikus, intelligens információkezelő szoftver is] | ágens

& autonomous agent – autonóm ügynök / ágens

& circuit-based agent – áramkör-alapú ügynök / ágens

& collaborative agent – együttműködő ügynök

& continuous planning agent – folyamatosan újratervező ügynök / ágens

& controller agent – vezérlő ügynök / ágens

& decision-theoretic agent – döntéselméleti ágens

& Directory Service Agent (DSA) – katalógus szolgálati ügynök / ágens

& Directory User Agent (DUA) – katalógus felhasználói ügynök / ágens

& goal-based agent – célorientált ügynök / ágens

& greedy agent – mohó ügynök / ágens

& home agent – hazai ügynök / ágens

& information agent – információs ügynök / ágens

& intelligent agent – intelligens ügynök / ágens

& interface agent – interfész ügynök / ágens

& knowledge-based agent – ismeretalapú ágens | tudásalapú ágens

& learning agent – tanuló ügynök / ágens

& logical agent – logikai ügynök / ágens

& message channel agent – üzenetcsatorna ügynök / ágens

& message transfer agent – üzenettovábbító ügynök / ágens

& mobile agent – mobil ügynök | vándorló ügynök

& model-based agent – modellalapú ügynök / ágens

& naive agent – naív ügynök / ágens

& passive agent – passzív ügynök / ágens

& passive learning agent – passzív tanuló ügynök / ágens

& problem-solving agent – problémamegoldó ágens

& rational agent – racionális ügynök / ágens

& reflex agent – reflexszerű ágens ??? MI aZ?

& replanning agent – újratervező ügynök / ágens

& software agent – szoftver ágens | szoftver ügynök

& transfer agent – átviteli ügynök / ágens

& user agent – felhasználói ügynök / ágens

& utility-based agent – hasznosságalapú ügynök / ágens

& Web agent – web ügynök / ágens

agent architecture – ágens architektúra

agent communication channel – ügynök-kommunikációs csatorna

Agent Communication Language (ACL) – ügynök-kommunikációs nyelv (ACL)

agent function – ágensfüggvény

agent model – ágens modell

agent program – ágensprogram

Agent Resource Broker (ARB) – erőforrás alkusz ágens

agent system – ügynökrendszer

agent wrapper – ágenscsomagoló rendszer

agent-mediated electronic commerce – ágensekkel támogatott számítógépes kereskedelem

agent-oriented programming – ágens-orientált programozás

agglomerative – egyesítő

agglomerative approach – egyesítő módszer

agglomerative clustering – egyesítő csoportosítás | egyesítő fürtösítés | egyesítő klaszterezés

aggregate – aggregál | aggregátum

aggregate analysis – összesítéses elemzés

aggregate class – aggregált osztály

aggregate flow – összesítéses folyam

aggregate function – összesítő függvény

aggregate operation – összesítő művelet

aggregate query – összesítő lekérdezés

aggregated – összegzett | aggregált

aggregated attribute – összesített attribútum

aggregating function – aggregáló függvény

aggregation – összesítés | aggregáció

& multiway array aggregation – többutas tömbösszesítés

& on-line aggregation – online összesítés

aggregation operator – összesítő operátor

aggregation service – aggregált jelentéskészítő

agile methods – agilis módszerek

aging – öregítés

AGP (Accelerated Graphics Port) – AGP (gyorsított grafikus port)

agreement – megegyezés | egyetértés

& approximate agreement – közelítő megegyezés | közelítő egyetértés

& Byzantine agreement – bizánci megegyezés | bizánci egyetértés

& k-agreement k-megegyezés

& license agreement – szoftver jogos használatáról szóló szerződés

& stopping agreement – megállási megegyezés | megállási egyetértés

agreement condition – megegyezési feltétel | egyetértési feltétel

agreement problem – megegyezési feladat | egyetértési feladat

agreement requirements – megállapodással kapcsolatos követelmények

AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) – AIDA (figyelem, érdeklődés, kívánság, művelet)

AIFF (Audio Interchange File Format) – AIFF (audió információcsere formátum)

AIIM (Association for Information and Image Management) – AIIM (információk és képek adatkezelésével foglalkozó egyesület)

aiming symbol – célzójel

airbrush – festékszóró | szórópisztoly

aircraft – repülőgép

airline reservation system – légi helyfoglalási rendszer

AISB (Society for Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour) – Mesterséges Intelligencia és Viselkedés Szimuláció Társaság

AIX (Advanced Interactive executive) – AIX (továbbfejlesztett interaktív végrehajtó)

Ajtai-Komlós-Szemerédi sorting network (AKS sorting network) – Ajtai–Komlós–Szemerédi rendező hálózat (AKS rendező hálózat)

Akra-Bazzi method for solving a recurrence – Akra–Bazzi-módszer rekurziók megoldására

AKS sorting network (Ajtai-Komlós-Szemerédi sorting network) – AKS rendező hálózat (Ajtai–Komlós–Szemerédi rendező hálózat)

alarm reporting – hibajelzés | riasztás

ALARP (as Low as Reasonably Practical) – olyan alacsony, hogy gyakorlatilag elfogadható

albedo – albedó

Albrecht’s approach – Albrecht megközelítése

Albrecht’s function point – Albrecht-féle funkciópont

ALC (Automatic Level Control) – ALC (automatikus jelszintszabályozás)

alert box – figyelmeztető ablak

algebra – algebra

& Boolean algebra – Boole-algebra

& free associative algebra – szabad asszociatív algebra

algebra of events – eseményalgebra

algebraic – algebrai

algebraic closure – algebrai lezárás

algebraic connectivity – algebrai összefüggőség

algebraic curve – algebrai görbe

algebraic decoder – algebrai dekóder

algebraic degree – algebrai fok

algebraic dependence – algebrai függőség

algebraic dependency – algrebrai függőség

algebraic element – algebrai elem

algebraic equation – algebrai egyenlet

algebraic expression – algebrai kifejezés

algebraic factor – algebrai faktor

algebraic family – algebrai család

algebraic formula – algebrai képlet

algebraic fraction – algebrai tört

algebraic function – algebrai függvény

algebraic geometry – algebrai geometria

algebraic integer – algebrai egész

algebraic law – algebrai szabály

algebraic manipulation – algebrai átalakítás

algebraic normal form – algebrai normál alak

algebraic number – algebrai szám

algebraic number fields – algebrai számtestek

algebraic operator – algebrai operátor

algebraic set – algebrai halmaz

algebraic space – algebrai tér

algebraic specification – algebrai specifikáció

algebraic structure – algebrai struktúra

algebraic system – algebrai rendszer

algebraic transformation – algebrai átalakítás

algebraically – algebrailag

algebraically closed – algebrailag zárt

algebraically closed extension – algebrailag zárt bővítés

algebraically closed field – algebrailag zárt test

algebraically dependent alternating group – algebrailag függő alternáló csoport

algebraically independent – algebrailag független

algebraizable – algebraizálható

ALGOL – ALGOL [programnyelv]

Algol60 – Algol60 [programnyelv]

Algol68 – Algol68 [programnyelv]

algorithm – algoritmus | eljárás

& Ariadne algorithm – ariadne algoritmus [visszalépés]

& averaging algorithm – átlagoló algoritmus

& acceptance by algorithm – elfogadás algoritmussal

& analysis of algorithms – algoritmusok elemzése

& asynchronous algorithm – aszinkron algoritmus

& Bellmann-Ford routing algorithm – Bellmann–Ford útválasztó algoritmus

& Berkeley algorithm – Berkeley-algoritmus

& binary exponential back-off algorithm – kettes exponenciális visszalépés protokoll

& bully algorithm – erőszakos algoritmus | zsarnok algoritmus

& communication of algorithms – algoritmusok kommunikációja

& comparison-based algorithm – összehasonlítás-alapú algoritmus

& complexity of algorithms – algoritmusok bonyolultsága

& compression algorithms – tömörítési algoritmus

& counterexample algorithm – ellenpélda algoritmus

& diffusing algorithm – szétterjedő algoritmus | szétszóró algoritmus

& Dijkstra’s shortest path algorithm – Dijkstra-féle legrövidebb-út algoritmus

& discovery of algorithms – algoritmusok felfedezése

& distance vector routing algorithm – távolságvektor útválasztó algoritmus

& efficient algorithm – hatékony algoritmus | hatásos algoritmus

& election algorithm – választási algoritmus

& encoding algorithm – kódolási algoritmus

& equivalence between algorithms – algoritmusok ekvivalenciája

& fair queuing algorithm – egyenlő esélyű sorbaállítási algoritmus

& flooding algorithm – elárasztási algoritmus

& Ford-Fulkerson routing algorithm – Ford–Fulkerson útválasztó algoritmus

& generic algorithm – generikus algoritmus

& greedy algorithm – mohó algoritmus

& hardware-oriented algorithms – hardverelvű algoritmusok

& hierarchical routing algorithm – hierarchikus útválasztó algoritmus

& Hindu-arabic algorithm – hindu-arab algoritmus

& historical development of algorithms – algoritmusok történelmi fejlődése

& hybrid algorithm – hibrid algoritmus

& leader election algorithm – vezetőválasztó algoritmus

& link-state routing algorithm – kapcsolatállapot alapú útválasztó algoritmus

& mark-and-sweep algorithm – jelöl-és-takarít algoritmus

& modifying algorithm – módosító algoritmus

& multi-path routing algorithm – több-utas útválasztó algoritmus

& non-adaptive routing algorithm – nem-adaptív útválasztó algoritmus

& nonmodifying algorithm – nem módosító algoritmus

& normal form algorithm – normál formájú algoritmus

& oblivious algorithm – feledékeny algoritmus

& parallel algorithm – párhuzamos algoritmus

& partially synchronous algorithm – részben szinkron algoritmus

& poisoned reverse algorithm – ártalmas visszaút algoritmus

& proof of algorithms – algoritmusok helyességének bizonyítása

& properties of algorithms – algoritmusok tulajdonságai

& random routing algorithm – véletlenszerű útválasztó algoritmus

& randomized algorithm – véletlenített algoritmus

& reversed path forwarding algorithm – hátrafelé továbbító algoritmus

& ring algorithm – gyűrű algoritmus

& routing algorithm – útválasztó algoritmus

& set-theoretic definition of algorithms – algoritmusok halmazelméleti definíciója

& single path routing algorithm – egy-utas útválasztó algoritmus

& slow start algorithm – lassú kezdést biztosító algoritmus

& split horizon algorithm – hasított látókör eljárás

& standard library algorithm – standard könyvtár algoritmus

& theory of algorithms – algoritmusok elmélete

& token bucket algorithm – vezérjeles vödör algoritmus | zsetontartály algoritmus

& weighted fair queuing algorithm – súlyozott egyenlő esélyű sorbaállítási algoritmus

algorithm A – A algoritmus

algorithm A* – A* algoritmus

algorithm animation – algoritmus animálás

algorithm AO* – AO* algoritmus

algorithm B – B algoritmus

algorithm conventions – algoritmus konvenciók

algorithm design – algoritmustervezés

algorithm of Avizienis – avizienis algoritmusa

algorithm of Euclid – euklideszi algoritmus

algorithm of reduction – redukciós algoritmus

algorithm on array – tömb-algoritmus

algorithm polymorphism – algoritmus többalakúság

algorithm return value – algoritmus visszatérési értéke

algorithm summary – algoritmus áttekintés

algorithm transformation – algoritmusok átalakítása | algoritmusok transzformációja

algorithmic – algoritmikus

algorithmic chart – folyamatábra

algorithmic complexity – algoritmikus bonyolultság

algorithmic cost estimate – algoritmikus költségbecslés

algorithmic cost modeling – algoritmikus költségmodellezés

algorithmic factorization – algoritmikus faktorizáció

algorithmic root-finding – algoritmikus gyökkeresés

algorithmic solution – algoritmikus megoldás

Algorithmic State Machine (ASM) – algoritmikus állapotgép

algorithmic state machine implementation – algoritmikus állapotgép megvalósítása

alias – álnév | alternatív név | áljel

& interprocedural alias analysis – folyamatok közötti álnévelemzés

alias analysis – álnévelemzés

alias gatherer – álnévgyűjtő

alias propagator – álnév-továbbterjesztő

aliasing – átnevezés | álnévvel történő ellátás

ALICE – ALICE [beszélgető programrendszer]

align – igazít

aligned – igazított

aligned instruction issue – illesztett utasítás kibocsátás

alignment – igazítás | illesztés

alignment method – illesztési módszer

alignment of text – szövegelhelyezés | szövegigazítás

ALisp – aLisp [Lisp nyelv kiterjesztése]

all du paths strategy – összes du útvonal alapú stratégia

all path testing – összes útvonal alapú tesztelés

allele – allél [gén alternatív formája az adott lokuszon]

alliance (in multiplayer games) – szövetség (többszemélyes játékban)

allocated requirement – hozzárendelt követelmény

allocation – elhelyezés | műveletek hozzárendelése konkrét egységekhez | erőforrások kiosztása

& contiguous allocation – folytonos területkiosztás | összefüggő területkiosztás

& dynamic allocation – dinamikus kiosztás | dinamikus elhelyezés

& indexed allocation – indexelt elhelyezés

& linked allocation – láncolt elhelyezés

& memory allocation – memóriakiosztás | tárkiosztás

& noncontiguous allocation – nem-folytonos terület-kiosztás

& performance allocation – teljesítmény-kiosztás

& register allocation – helyfoglalás a regiszterekben

& resource allocation – erőforrások kiosztása

& static allocation – statikus kiosztás | statikus elhelyezés

allocation of address space – címtér elhelyezése | címtér allokációja

allocation of objects – objektumok kiosztása / hozzárendelése

allocation unit – helyfoglalási egység

allocator – allokátor | elhelyező | memóriahely-foglaló

& user-defined allocator – felhasználói helyfoglaló

all-or-nothing – minden vagy semmi | mindent vagy semmit

all-or-nothing-disclosure – teljes vagy semmi felfedés | teljes vagy semmi feltárás

allow – engedélyez | megenged

allowed – megengedett

allowed calculus query – megengedett kalkulus lekérdezés

all-pairs shortest paths – legrövidebb utak minden csúcspárra

all-pass filter – mindent áteresztő szűrő

almost – majdnem

almost bounded function – majdnem korlátos függvény

almost everywhere – majdnem mindenütt

almost-linear recurrence – majdnem-lineáris rekurzív sorozat

ALOHA network – ALOHA hálózat

alpha (α) – alfa (α)

alpha blending – alfa keverés

alpha channel – alfa-csatorna [RGB színrendszer komponense]

alpha cut-off – alfa-vágás

alpha test – alfa-teszt

alpha testing – alfa-tesztelés

alphabet – ábécé

& code alphabet – kódábécé

& instruction alphabet – utasításábécé

alpha-beta algorithm – alfa-béta algoritmus

alpha-beta pruning – alfa-béta levágás

alphabetic – betűrendes | alfabetikus

alphabetic data – alfanumerikus adatok

alphabetic distance – alfabetikus távolság

alphabetic ordering – alfabetikus rendezés | ábécé-alapú rendezés | lexikografikus rendezés

alphabetical – ábécé- | alfabetikus

alphabetical order – ábécésorrend

alphabetical organization – betűrend szerinti szervezés

alpha-conversion – α-átalakítás | alfa-konverzió

alphametics – alfametika

alphanumeric – alfanumerikus

alphanumeric character – alfanumerikus karakter

alphanumeric code – alfanumerikus kód

alphanumeric technique – alfanumerikus módszer

ALT Key – ALT billentyű

AltaVista – Alta-Vista [kereső-szolgáltatás a Weben]

alternate – váltakozó

Alternate Mark Inversion (AMI) – váltakozó 1 invertálás [vonali kódolás]

alternating combinatorial number system – alternáló kombinatorikus számrendszer

alternating current – váltakozó áram

alternating fixedpoint – váltakozó fixpont

alternating fixpoint – váltakozó fixpont

alternating forest – alternáló erdő

alternating group – alternáló csoport

alternating path – alternáló út

alternating runs – alternáló futamok

alternative – alternatíva | vagylagos | választható

alternative design – tervezési alternatíva

alternative hypothesis – alternatív hipotézis | vagylagos feltételezés

alternative practice – alternatív gyakorlat

alternative error handling – hibakezelési alternatíva

alternative implementation – megvalósítási alternatíva

alternative interface – alternatív felület

alternative to macro – makróhelyettesítő alternatíva

altitude – magasság

ALU (Arithmetic Logic Unit) – ALU (aritmetikai és logikai egység)

ALV architecture (Abstraction-Link-View architecture) – AVL (absztrakció-kapcsolat-nézet architektúra)

AM (Automated Mathematician) – AM [matematikai fogalmakat előállító program]

amber – borostyán | borostyán-szín

ambience – környezet

ambient – környezeti

ambient intelligence – ambiens intelligencia

ambient light – szórt megvilágítás | környezeti fény | ambiens fény

ambient light source – ambiens fényforrás

ambient media – környezeti információt megjelenítő eszközök

ambient system – ambiens rendszer

ambiguity – többértelműség | kétértelműség | egyértelműség hiánya

& lexical ambiguity – lexikális többértelmű

& semantic ambiguity – szemantikai többértelműség

& structural ambiguity – strukturális többértelműség

& syntactic ambiguity – szintaktikai többértelműség

ambiguity resolution – többértelműség feloldása

ambiguous – nem egyértelmű | félreérthető

ambiguous expression – közömbös kifejezés | nem teljesen specifikált kifejezés

ambiguous grammar – nem egyértelmű nyelvtan

ambiguous keyword – félreérthető kulcsszó

ambiguous state diagram – nem teljesen specifikált állapotgráf

ambiguous type conversion – többértelmű típuskonverzió

ambo – kettes találat a genovai lottóban

American Criminal Justice – amerikai büntetőjog

American Library association rules – amerikai Könyvtári Szövetség szabályai

American National Standards Institute (ANSI) – amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal

AMI (Alternate Mark Inversion) – váltakozó 1 invertálás [vonali kódolás]

amino acid – aminosav

AMM (American Mathematical Monthly) – AMM (American Mathematical Monthly – [folyóirat])

among all positive integers – véletlen egészek az összes pozitív egész közül

amortized analysis – amortizált elemzés

amortized cost – amortizált költség

amortized running time – amortizált futási idő

amount – mennyiség

Ampere (a) – amper (a) [villamos áramerősség mértékegysége]

ampersand (& ) – ÉS-jel

amplification of guesses – sejtések megerősítése

amplifier – erősítő | nagyító

amplifier classes – erősítő osztályok | erősítő fajták

amplify – erősít | felerősít

amplitude – amplitúdó

amplitude modulation – amplitúdó moduláció

amplitude quantization – amplitúdókvantálás

Amplitude Shift Keying (ASK) – amplitúdó-billentyűzés

anagram – anagramma

analysability – elemezhetőség

analog – analóg

analog computer – analóg számítógép

analog electronics – analóg elektronika

analog model – analog modell

Analog Red-Green-Blue (Analog RGB) – analóg vörös-zöld-kék (analóg RGB)

analog to digital conversion – analóg-digitális átalakítás | A / D-átalakítás

analog to digital converter – analóg-digitális átalakító | A / D-átalakító

analog video – analóg videó

analogical (analog and logical) – analogikai (analóg és logikai)

analogical computer – analogikai számítógép

analogical reasoning – analogikai következtetés

analogical representation – analogikai reprezentáció

analog-to-digital conversion – analóg-digitális átalakítás

analog-to-digital converter – analóg-digitális átalakító

analogue – analóg

analogue map – analóg térkép

analogue signal – analóg jel

analogue signal recovery – analóg jel visszaállítás

analogy – hasonlóság | analógia

analyser – elemző

analysis – elemzés

& alias analysis – álnévelemzés

& control flow analysis – vezérlésáram elemzés

& cost analysis – költségelemzés

& data flow analysis – adatáram elemzés

& dependence analysis – függőségelemezés

& error analysis – hibaelemzés

& interprocedural alias analysis – eljárások közötti álnévelemzés

& interprocedural analysis – eljárások közötti elemzés

& lexical analysis – lexikális elemzés

& live variable analysis – élő változók elemzése / analízise

& performance analysis – teljesítményelemzés

& requirements analysis – követelményfeltárás | követelményelemzés

& semantic analysis – szemantikai elemzés

& syntactic analysis – szintaktikai elemzés

& system analysis – rendszerelemzés

analysis method – elemzési módszer

analysis of algorithms – algoritmusok elemzése

& history of analysis of algorithms – algoritmusok elemzésének története

Analysis Of Variance (ANOVA) – szórás elemzése | variancia elemzése | variancia analízis

analysis pattern – elemzési minta

analysis procedure – elemzői folyamat

analysis stage – elemzési lépés

analysis task – elemző feladat

analytic – analitikus | elemző

analytic continuation – analitikus folytatás

analytic evaluation – analitikus értékelés

analytic function – analitikus függvény

Analytic Hierarchy Process (AHP) – analitikus hierarchikus eljárás

analytic memo – analitikus feljegyzés

Analytic Network Process (ANP) – analitikus hálózati eljárás

analytic problem – analitikus probléma

analytic space – analitikus tér

analytical – analitikus | elemző

Analytical Engine (Babbage) – Babbage analitikus gépe

analytical modeling – analitikus modellezés

analytically – analitikusan | analitikailag

analyzing stage – elemzési fázis

anaphoric reference – anafora [nyelvészetben hivatkozás egy korábban előfordult elemre]

ancestor – ős | előd

ancestor of a clause – klóz szülője

ancestor of a node – gráfcsúcs szülője

ancestor type – őstípus | elődtípus

ancestor-stability – előd-stabilitás

ancestor-stable – előd-stabil

anchor – horgony | szerkesztőpont | horgonypont

anchor point – horgonypont | horgony | csomópont

AND – ÉS [logikai művelet]

AND function – ÉS-függvény

AND gate – ÉS kapu

AND operation – ÉS művelet [logikai művelet]

AND symbol – ÉS művelet rajzjele [logikai művelet]

AND-elimination – ÉS-kiküszöbölés

AND-OR circuit – ÉS-VAGY hálózat

AND-OR graph – ÉS-VAGY gráf

AND-OR tree – ÉS-VAGY fa

AND-parallelism – ÉS-párhuzamosság

anecdotal report – anekdotázó jelentés

anechoic – visszhangmentes

angle – szög

angle bracket (<>) – csúcsos zárójel (<>)

angstrom (Å) – angström (Å)

angular – szög-

angular acceleration – szöggyorsulás

angular coordinate – szögkoordináta

angular domain – szögtartomány

angular momentum – impulzusmomentum | perdület

angular offset – dőlésszög

angular point – szögpont | csúcs

angular velocity – szögsebesség

animated GIF – animált GIF

animatic – mozgó vázlatrajz

animation – animáció | animálás | állóképek sorozatával keltett mozgásillúzió

& algorithm animation – algoritmusok animálása

& camera animation – kamera animáció

& face animation – arcanimáció

& keyframe animation – kulcskocka animáció

& motion capture animation – mozgáskövető animáció

& path animation – pálya animáció

& physical animation – fizikai animáció

& real time animation – valós idejű animáció

& script animation – programvezérelt animáció | szkript animáció | forgatókönyv-animáció

& spline animation – spline animáció

animation backfires – animáció visszaüt

animation software – animációs szoftver

anisotropic – anizotropikus | anizotróp | irányfüggetlen

anisotropic diffusion – anizotróp diffúzió

anisotropic filtering – anizotróp szűrés | irányfüggetlen szűrés

annotate – megjegyzésekkel ellát

annotation – magyarázó jegyzet

annual report – éves beszámolójelentés

annulment in branching – érvénytelenítés elágazáskor

anomaly – rendellenesség | anomália

& deletion anomaly – törlési anomália

& phantom anomaly – fantom anomália

& timing anomaly – időzítési rendellenesség | időzítési anomália

& update anomaly – frissítési anomália

anomaly detection – normálistól eltérő működés érzékelése

anonymity – anonimitás | névtelenség | ismeretlenség

anonymity in large societies – névtelenség a nagy társaságokban

anonymizer – azonosíthatóság elfedő

anonymous – anonim | névtelen

anonymous FTP – anonim FTP | nyilvános FTP

anonymous login – jogosultság ellenőrzése nélküli hozzáférés | nyilvános login

anonymous type – névtelen típus

anonymous variable – anonim változó

ANSI (American National Standards Institute) – Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal

ANSI C – ANSI C [programnyelv]

ANSI C++ – ANSI C++ [programnyelv]

answer – válasz

answer extraction – válasz kinyerés

answer set – válaszhalmaz

answer set programming – válaszhalmaz programozás

Ant Colony Optimization (OCO) – hangya kolónia optimalizálás

antanairesis method (successive subtraction method) – egymást követő kivonások módszere

antecedent – előzmény | ős | feltételrész

antenna gain – antenna jelerősség

anthropometry – emberméréstan

anthropomorphism – emberarcúság

anti-aliasing – csipkézettség csökkentés | kiegyenesítés | töredezettségmentesítés | finomítás | élsimítás | mintavételezési hibát csökkentő módszer

anti-aliasing filter – mintavételezési hibát csökkentő szűrő

anti-automorphism – anti-automorfizmus

anticipatable value – megjósolható érték | várható érték

anticipation – elébevágás | elővételezés | várakozás | anticipáció

anti-derivative operator – antideriválási operátor

anti-difference operator – antidifferencia-operátor

anti-Gray code – anti-Gray kód

antihomomorphism – antihomomorfizmus

antihyperbolic function – area hiperbolikus függvény

antiisomorphism – antiizomorfizmus

antilog – antilog

antimonotone – anti-monoton

anti-palindromic key – ellentetten tükörszimmetrikus kulcs

antipodal – átellenes

antipodal words – azonos helyen közös betűt nem tartalmazó szavak

antiprism – antiprizma

antisemi-join – anti félig összekapcsolás

anti-stable sorting – antistabil rendezés

antisymmetric – antiszimmetrikus

antisymmetric relation – antiszimmetrikus reláció

antisymmetry – antiszimmetria

antitrigonometric function – arcus függvény

antivalence – antivalencia | kizáró VAGY

antivirus program – vírusölő program

antivirus software – víruskezelő szoftver

anycast – bárkinek-adás

anytime algorithm – akármikor algoritmus | anytime algoritmus

AOI (Area of Interest) – érdeklődési terület

AOIS (Automated Office Information System) – automatizált irodai rendszer

AOL (American Online) – AOL (American OnLine) [internet-szolgáltató]

AOSD (aspect-oriented software development) – aspektusorientált szoftverfejlesztés | aspektuselvű szoftverfejlesztés

apache server – apache web-szerver szoftver

aperiodic – nem periodikus | aperiodikus

aperiodic event – aperiodikus esemény

aperiodic function – aperiodikus függvény

aperture – rekesz

apex cuboid – csúcskocka

API (Application Program Interface) – API (alkalmazási program csatlakozási felülete)

APIs (Application Programming Interfaces) – alkalmazásprogramozói felületek

APL – APL [programnyelv]

APM (Advanced Power Management) – APM (fejlett energiagazdálkodás)

APOQ (American Productivity and Quality Center) – folyamatosztályozási rendszer

APP (Application Portability Profile) – alkalmazás hordozhatósági profil [USa]

apparent – látszólagos

apparent concurrency – látszólagos párhuzamosság | egyprocesszoros párhuzamos végrehajtás

apparent motion – látszólagos mozgás

apparent power – látszólagos teljesítmény

apparently random numbers – látszólag véletlen számok

apparition – megjelenés

& rank of apparition – megjelenés rangja

appearance – megjelenés | külső látvány

append to file – hozzáfűzés állományhoz

appending – hozzáírás

appendix – függelék

append-only log – csak hozzáfűzést engedélyező napló

Apple Macintosh – Apple Macintosh [grafikus felhasználófelülettel rendelkező számítógép]

applet – kisalkalmazás | applet

applet context – kisalkalmazás / applet környezete

applet navigation – navigáció kisalkalmazással / applettel

applet viewer – kisalkalmazás megjelenítő

application – alkalmazás

& batch application – kötegelt alkalmazás

& database application – adatbázis-alkalmazás

& distributed application – osztott alkalmazás

& financial application – pénzügyi alkalmazás

& multithreaded application – többszálas alkalmazás

& λ-application – λ-alkalmazás

application control – alkalmazás szintű kontroll

application family – alkalmazáscsalád

application form – kérvényűrlap

application framework – alkalmazás keretrendszer

application gateway – alkalmazási átjáró

application generator – alkalmazásgenerátor | felhasználói alkalmazást fejlesztő-létrehozó szoftver

application interface – alkalmazás csatlakozási felülete | alkalmazás-interfész

application layer – alkalmazási réteg

application program – felhasználói program

Application Program Interface (API) – alkalmazási program csatlakozási felülete

Application Programming Interfaces (APIs) – alkalmazásprogramozói felületek (APIs)

application service – alkalmazásszolgáltatás

application sharing – alkalmazás megosztása

application software – alkalmazási szoftver

application software package – alkalmazási szoftvercsomag

application suite – szoftver-együttes [például irodai programcsomag]

application system reuse – alkalmazási rendszer újrafelhasználása

application-oriented – alkalmazásorientált

Applications Programmer Interface (API) – alkalmazás programozói felület / csatlakozó / interfész

Application-Specific IC (ASIC) – alkalmazás specifikus integrált áramkör | berendezéselvű áramkör | ASIC

applicative-order evaluation – alkalmazás-sorrendű kiértékelés

appraisal – felmérés | értékelés

appraisal findings – felmérés eredményei

appraisal participants – felmérés résztvevői

appraisal rating – felmérés eredményének értékelése

appraisal reference model – felmérésben alkalmazott referenciamodell

appraisal scope – felmérés célja | felmérés részterülete | célterülete

appraisal team leader – felmérést végző csapat vezetője

approach – megközelítés

appropriate – megfelelő

appropriate installation method – megfelelő telepítési eljárás

approximate agreement – közelítő megegyezés | közelítő egyetértés

approximate – közelítő

approximate associative law – közelítő asszociatív szabály

approximate dependency – közelítő függőség

approximate equality – közelítő egyenlőség

approximate reasoning – közelítő logika

approximate searching – közelítő keresés

approximately – közelítőleg

approximately correct hypothesis – közelítőleg helyes hipotézis

approximately linear density – közelítő lineáris sűrűség

approximation – közelítés | approximáció

approximation algorithm – közelítő algoritmus | approximációs algoritmus

approximation by least squares – közelítés a legkisebb négyzetek módszerével

approximation by rational functions – közelítés racionális függvényekkel

approximation by rational numbers – közelítés racionális számokkal

approximation curve – approximációs görbe

approximation of summation by integrals – összeg közelítése integrálokkal

approximation ratio – közelítési arány

approximation scheme – közelítő séma | approximációs séma

approximation theory – approximációelmélet

apriori algorithm – apriori algoritmus

APS (Advanced Planning System) – APS (fejlett tervezési rendszer)

APSE (ADA Programming Support Environment) – ADA programnyelv-alapú fejlesztői környezet

aqua – tengerkék | Mac OS X látvány stílus típus színes átlátszó gombokkal

Arab – arab

Arab world – arab világ

arabic – arab

arabic mathematics – arab matematika

arabic numeral – arab számjegy

arbiter – bíró | döntőbíró

arbiter logic – döntő / választó / arbiter logika

arbitrage – bíráskodás

arbitrary failure – váratlan hiba | tetszőleges időpillanatban megjelenő hiba

arbitrary precision – tetszőleges pontosság

arbitrary sequence – tetszőleges sorrend | tetszőleges sorozat

arbitrary-shape cluster – tetszőleges alakú csoport / klaszter

arbitrated protocol – döntőbírós protokoll

arbitrated signature scheme – döntőbírós aláírási rendszer

arbitration – döntnöki döntés [konfliktus feloldásnál] | döntőbíráskodás

arbitration rule – döntési szabály

arbitrator – döntőbíró

arc – ív

arc consistency – él-konzisztencia

arc length – ívhossz

arch – boltív | ív

archie – FTP fájlkereső egy fajtája

Archimedes solids – archimédeszi testek

architectural – architekturális

architectural decision – architekturális döntés

architectural design – architekturális tervezés

architectural evolution – architekturális evolúció

architectural model – architekturális modell

architectural pattern – architekturális minta

architectural style – architekturális stílus

architectural transformation – architekturális átalakítás

architecture – felépítés | architektúra

& bus architecture – sín architektúra | busz architektúra

& client-server architecture – ügyfél-kiszolgáló architektúra

& computer network architecture – számítógép-hálózati architektúra

& Differentiated Service architecture (DiffServ) – megkülönböztetett / differenciált szolgáltatási architektúra

& Internet Architecture Board (IAMB) – internet architektúrájával foglalkozó testület (IAMB)

& multi-tiered architecture – többrétegű architektúra

& network architecture – hálózati architektúra

& open architecture – nyílt architektúra

& peer-to-peer architecture – társ-társ felépítés | társ-társ architektúra

& shared-nothing architecture – megosztott-semmi architektúra

& System Network Architecture (SNA) – hálózati rendszer architektúra

& three-tiered architecture – háromrétegű architektúra

& two-tiered architecture – kétszintű architektúra

Architecture Description Language (ADL) – architektúra leíró nyelv (ADL)

architecture diagram – architektúradiagram

architecture of financial services – pénzügyi szolgáltatások architektúrája

architecture-centric – architektúra-központú

archive – archív mentés

archive site – fájlgyűjtemény-kiszolgáló

archiver – tömörítőprogram | archiválóprogram

archiving – archiválás

area – körzet | kiterjedtség | tartomány | terület

area filling – területkitöltés

area for improvement – fejlesztendő terület

area light source – kiterjedt fényforrás

area measurement – területmérés

argument – argumentum | paraméter | érv | indoklás

& default argument – alapértelmezett paraméter

& explicit function argument – explicit függvényparaméter

& explicit template argument – explicit sablonparaméter

& reference type argument – hivatkozás típusú paraméter

& undeclared argument – nem deklarált paraméter

argument array – paraméterek tömbje

argument command line – parancssor paraméterei

argument dependent lookup – névkikeresés

argument evaluation – argumentum kiszámítása

argument of a function – függvény argumentuma | függvény független változója

argument of safety – biztonságossági indoklás

argument passing – paraméterátadás

argument swapping – paraméterek felcserélése

argument template – sablonparaméter

argument type – paramétertípus

argument type check – paraméter típusellenőrzés

argument type conversion – paraméter típusátalakítás

argument value – paraméterérték

arithmetic – aritmetika | számtani | aritmetikai

& fixed point arithmetic – fixpontos aritmetika

& floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika

& mixed mode arithmetic – vegyes módú aritmetika

& polynomial arithmetic – polinomok aritmetikája

& scaled decimal arithmetic – skálázott decimális aritmetika

Ariadne algorithm – ariadne-agoritmus [visszalépés]

Arithmetic and Logic Unit (ALU) – aritmetikai és logikai egység (ALU)

arithmetic atom – aritmetikai atom

arithmetic chains – aritmetikai láncok

arithmetic circuit – aritmetikai áramkör

arithmetic coding – aritmetikai kódolás

arithmetic conversion – aritmetikai átalakítás

arithmetic exceptions – aritmetikai kivételek

arithmetic expressions – aritmetikai kifejezések

arithmetic function object – aritmetikai függvényobjektum

arithmetic genus – aritmetikai génusz

arithmetic hexagon – aritmetikai hatszög

arithmetic instruction – aritmetikai utasítás

arithmetic mean – aritmetikai közép | számtani közép

arithmetic of addition – összeadás aritmetikája

arithmetic of division – osztás aritmetikája

arithmetic of multiplication – szorzás aritmetikája

arithmetic of subtraction – kivonás aritmetikája

arithmetic operation – aritmetikai művelet

arithmetic operator – aritmetikai operátor

arithmetic operators of MMIX – MMIX aritmetikai operátorai

arithmetic overflow – aritmetikai túlcsordulás

arithmetic overflow in B-trees – aritmetikai túlcsordulás B-fákban

arithmetic pentagon – aritmetikai ötszög

arithmetic progression – számtani sorozat

& sum of arithmetic progression – számtani sorozat összege

arithmetic sequence – számtani sorozat

arithmetic series – számtani sor | aritmetikai sorozat

arithmetic shift – aritmetikai léptetés

arithmetic square – aritmetikai négyzet

arithmetic status register – aritmetikai állapot regiszter

arithmetic triangle – aritmetikai háromszög

arithmetic type – aritmetikai típus

arithmetic with infinity – aritmetikai műveletek a végtelennel

arithmetic-geometric mean – számtani-mértani közép

arity – aritás

ARJ (Archive Robert Juna) – arj [tömörített állományformátum]

arm – kar

arm of an angle – szög szára

Armstrong-relation – armstrong-reláció

Armstrong’s axioms – armstrong-axiómák

ARP (Address Resolution Protocol) – ARP (címfeloldó protokoll)

ARPA (Advanced Research Project Agency) – ARPA (Fejlett Kutatásokat Kezelő Ügynökség)

ARQ (Automatic Repeat Request) – ARQ (automatikus ismétléskérés)

arrangement – elrendezés

array – tömb

& deallocate array – tömb felszabadítása | tömb felszámolása

& extensible array – bővíthető tömb

& invalid array index – érvénytelen tömbindex

& linear array – lineáris tömb

& linked array – láncolt tömb

& multidimensional array – többdimenziós tömb

& one-dimensional array – egydimenziós tömb

& tetrahedral array – tetraéderes tömb

& two-dimensional array (matrix) – kétdimenziós tömb (mátrix)

array aggregate – tömbaggregátum

array allocation – tömb lefoglalás

array argument – tömbparaméter

array as container – tömb mint tároló

array assignment – tömbértékadás

array constructor – tömbkonstruktor

array element – tömbelem

array initializer – tömbkezdőérték-adó

array layout – tömbábrázolás

array of arrays – tömbök tömbje

array of objects – objektumok tömbje

array pointer – tömbmutató

array processing language – tömbfeldolgozó nyelv

array represented as a tree – faként ábrázolt tömb

array storage – tömbtárolás

array type – tömbtípus

arrival time – beérkezési idő

articulation – artikuláció | összeillesztés | illeszkedés

articulation point – artikulációs pont | összeillesztési pont | illeszkedési pont | elvágó pont

articulation set – összekötő halmaz

articulatory directness – kifejezés közvetlensége

artifact – hamis jelenség a képen | torzulása képen

artifact analysis – mesterséges eszközök / jelenségek elemzése

artificial – mesterséges

artificial environment – mesterséges környezet

Artificial Intelligence (AI) – mesterséges intelligencia (MI) | mesterséges értelem

artificial intelligence application – mesterséges intelligencia alkalmazása

artificial intelligence programming language – programozási nyelv a mesterséges intelligenciához

artificial key – mesterséges kulcs

artificial life – mesterséges élet

artificial light – mesterséges fény

artwork – grafika | illusztrációs anyag | műalkotás

AS (Authentication Server) – AS (hitelesítő szolgáltató | hitelesítő szerver)

AS (Autonomous System) – AS (autonóm rendszer)

As Low As Reasonably Practical (ALARP) – olyan alacsony, hogy gyakorlatilag elfogadható

as needed – szükség szerint

ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers) – ASCAP (Komponisták, szerzők és kiadók amerikai szövetsége)

ascending – emelkedő | növekvő | felszálló

ascent – felszállás | felemelkedés

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – ASCII (Információcsere szabványos amerikai kódja)

ASCII code set – ASCII kódszó-készlet

ASE (Alternating Semantic Evaluator) – alternáló szemantikus kiértékelő

ASF (Advanced Streaming Format) – ASF (továbbfejlesztett folyam formátum)

ASIC (Application-Specific IC) – alkalmazás specifikus integrált áramkör (ASIC) | berendezéselvű áramkör (ASIC)

Asimov’s three laws of robotics – robotika három törvénye asimovtól

ASIO (Audio Stream Input/Output) – ASIO (audiofolyam bemenet / kimenet

ASK (Amplitude Shift Keying) – ASK (amplitúdó-billentyűzés)

ASM (Algorithmic State Machine) – algoritmus állapotgép

ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) – ASN.1 (absztrakt szintaxis jelölés)

aspect – kép | megjelenés

aspect ratio – oldalarány | képméretarány

Aspect-Oriented Software Development (AOSD) – aspektusorientált / aspektuselvű szoftverfejlesztés

assemble editing – összegyűjtő szerkesztési mód

assembler – assembler

& macro assembler – makróassembler

& pseudoassembler – pszeudoassembler | látszólagos assembler

assembly code – assembly kód

assembly language – assembly nyelv [programnyelv]

assembly program – assembly program

assembly programming language – assembly programozási nyelv

assembly-level – assembly-szintű

assembly-line scheduling – szerelőszalag ütemezése

assertion – állítás | logikai kijelentés

& invariant assertion – invariáns állítás

assertion checking – állítás ellenőrzése

assessment – felmérés | értékelés | becslés

assessment problem – becslési probléma

asset – multimédia forrásfájl | vagyon | eszköz

assign – értéket ad | hozzárendel

assignable cause of process variation – egy folyamat szórásának / eltérésének meghatározható oka

assigned numbers – kiosztott számok

assignment – értékadás | hozzárendelés

& conditional assignment – feltételes értékadás

& dynamic assignment – dinamikus címkiosztás

& general assignment – általános értékadás

& logical time assignment – logikai idejű hozzárendelés

& simple assignment – egyszerű értékadás

& simultaneous assignment – szimultán értékadás

& user rights assignment – felhasználói jogok kiosztása

assignment copy – másoló értékadás

assignment edge – hozzárendelés él

assignment operator – értékadó operátor

assignment problem – hozzárendelési feladat

& linear assignment problem – lineáris hozzárendelési feladat

& quadratic assignment problem – kvadratikus hozzárendelési feladat

assignment statement – értékadó utasítás

assignment to self – értékadás saját magával

assistant – segéd

assistive – segítő

assistive technology – segítő technológia

associated elements – asszociált elemek | asszociáltak

association – asszociáció | társítás | társaság

& derived association – származtatott asszociáció

& qualified association – minősített asszociáció

& whole-part association – egész-rész asszociáció

association analysis – társításelemzés

association class – asszociációs osztály

association end – asszociációs végpont

association role – asszociációs szerep | asszociációs szerepkör

association rule – asszociációs szabály | társítási szabály

& distance-based association rule – távolság alapú asszociációs szabály

& hierarchical association rule – hierarchikus asszociációs szabály

& hybrid-dimension association rule – hibrid-dimenziós asszociációs szabály

& multidimensional association rule – többdimenziós asszociációs szabály

& multilevel association rule – többszintű asszociációs szabály

& quantitative association rule – mennyiségi asszociációs szabály

& spatial association rule – térbeli asszociációs szabály

& strong association rule – erős asszociációs szabály

& valid association rule – érvényes asszociációs szabály

association rule mining – asszociációs szabály bányászat

associative – asszociatív

associative access mechanism – asszociatív hozzáférési mechanizmus

associative activation error – asszociatív aktivációs hiba [például freudi elszólás]

associative addition – asszociatív összeadás

associative algebra – asszociatív algebra

associative architecture – asszociatív architektúra

associative array – asszociatív tömb

associative classification – asszociációs osztályozás

associative container – asszociatív tároló

associative law – asszociativitás törvénye

& approximate associative law – közelítő asszociativitás törvénye

associative link – asszociatív kapcsolat

associative memory – asszociatív memória [tartalom szerinti elérést biztosító memória]

associative network – asszociatív hálózat

associative operation – asszociatív művelet

associative processing – asszociatív feldolgozás

associative processor – asszociatív láncprocesszor | asszociatív processzor

associative register – asszociatív regiszter

Associative String processor (ASP) – asszociatív sztringprocesszor

associativity – asszociativitás

associativity of operator – operátor asszociativitás

associativity rule – asszociativitás szabálya

assumption – feltevés | feltételezés | előfeltétel

assumption-based system – feltételezés-alapú rendszer

Assumption-based Truth Maintenance System (ATMS) – feltételezés-alapú érvényesség-karbantartórendszer

assurance – értékelés | bizonyíték | garancia

assured forwarding – biztosított továbbítás

AST (Abstract Syntax Tree) – absztrakt szintaxisfa

asymmetric – aszimmetrikus

asymmetric addressing – aszimmetrikus címzés

asymmetric algorithm – aszimmetrikus algoritmus

asymmetric channel – aszimmetrikus csatorna

asymmetric codec – aszimmetrikus kodek

asymmetric communication – aszimmetrikus kommunikáció

asymmetric compression – aszimmetrikus tömörítés

asymmetric cryptosystem – aszimmetrikus titkosító rendszer

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) – aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz

asymmetric DSL – ADSL | szélessávú elérés

asymmetric encryption – aszimmetrikus titkosítás

asymmetric multiprocessing – aszimmetrikus többprocesszoros feldolgozás

asymmetric output drive – aszimmetrikus kimeneti meghajtás

asymmetrical compression – aszimmetrikus tömörítés

asymptotic analysis – aszimptotikus elemzés

asymptotic efficiency – aszimptotikus hatékonyság

asymptotic lower bound – aszimptotikus alsó korlát

asymptotic methods – aszimptotikus módszerek

& limits of applicability of asymptotic methods – aszimptotikus módszerek alkalmazásának korlátai

asymptotic notation – aszimptotikus jelölés

asymptotic upper bound – aszimptotikus felső korlát

asymptotic values – aszimptotikus értékek

asymptotically larger – aszimptotikusan nagyobb

asymptotically nonnegative – aszimptotikusan nemnegatív

asymptotically positive – aszimptotikusan pozitív

asymptotically smaller – aszimptotikusan kisebb

asymptotically tight bound – aszimptotikusan éles korlát

asynchronous – aszinkron

asynchronous algorithm – aszinkron algoritmus

asynchronous call back – aszinkron visszahívás

asynchronous communication – aszinkron kommunikáció

asynchronous communication in SIMD architecture – aszinkron kommunikáció SIMD architektúrában

asynchronous control – aszinkron szabályozás

asynchronous design – aszinkron tervezés

asynchronous device – aszinkron készülék | aszinkron eszköz

asynchronous event – aszinkron esemény

asynchronous groupware – aszinkron csoportmunkát támogató szoftver

asynchronous I/O – aszinkron be-kivitel | aszinkron B / K

asynchronous input – aszinkron bemenet

asynchronous message passing – aszinkron üzenettovábbítás

asynchronous model – aszinkron modell

Asynchronous Procedure Call (APC) – aszinkron eljáráshívás

asynchronous process – aszinkron folyamat

asynchronous replication – aszinkron többszörözés

asynchronous scheme – aszinkron séma

asynchronous scheme in parallel execution – aszinkron séma a párhuzamos végrehajtásban

asynchronous sequential circuit – aszinkron sorrendi hálózat

asynchronous signal – aszinkron jel

asynchronous SRAM – aszinkron SRaM

asynchronous static RAM – aszinkron statikus RaM

asynchronous storage – aszinkron tároló | aszinkron tárolás

Asynchronous Transfer Mode (ATM) – aszinkron átviteli mód (aTM)

asynchronous transmission – aszinkron átvitel

at (@) – és | kukac

at infinity – végtelenben

at sign (@) – kukac | és szimbólum [kereskedelemben]

ATA (Advanced Technology Attachment) – Atanasoff Berry számítógép

ABC (Atanasoff Berry Computer) – Atanasoff Berry számítógép

atemporal – időtlen (predikátum)

ATG (Attribute Translational Grammar) – attribútum fordítási nyelvtan

& complete ATG – teljes ATG

& L-ATG – L-ATG

& ordered ATG – rendezett ATG

& partitioned ATG – partícionált ATG

& S-ATG – S-ATG

& well-defined ATG – jól definiált ATG

ATIS (Atherton/DEC Tool Integration Standard) – integrációs szabvány

ATM (Asynchronous Transfer Mode) – ATM (aszinkron átviteli mód)

ATM (Automatic Taylor Machine) – bankterminál | pénzkiadó automata

atmospheric model – atmoszféra modell

ATMS (Assumption-based Truth Maintenance System) – ATMS (feltételezés-alapú érvényesség-karbantartó rendszer)

atom – atom

atom free – atommentes

atomic – atomos | atomi

atomic action – atomi művelet | oszthatatlan művelet

atomic event – elemi esemény

atomic instruction – atomi utasítás

atomic memory access – atomi / elemi memória hozzáférés

atomic multicast – elemi többes-küldés

atomic object – atomi objektum

atomic property – elemi tulajdonság | elemi sajátosság

atomic region – atomi terület

atomic sentence – atomi mondat

atomic swap – atomi felcserélés | elemi felcserélés

atomic transaction – atomos tranzakció | atomi tranzakció

atomic type – atomi típus

atomicity – elemiség | nem bonthatóság | atomitás

& coarse-gain atomicity – durva atomitás

& fine-grain atomicity – finom atomitás

atomicity condition – atomisági feltétel

atomicity property – atomisági tulajdonság

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID properties) – atomiság, ellentmondásmentesség, izoláltság, tartósság (ACID tulajdonságok)

atomistic – atomi

atomistic continuous Boole algebra – atomi folytonos Boole-algebra

ATR (Acceptance Test Review) – elfogadási teszt

attach – összekapcsol | hozzákapcsol

attachment – csatolás | melléklet | levélmelléklet

attack – támadás

& coordinated attack – összehangolt támadás

attack complexity – támadási bonyolultság

attack detection – betörés észlelése

attacker – támadó

attainability – elérhetőség

attainability matrix – elérhetőségi mátrix

attention panel – figyelemfelhívó szöveges ablak [NEXT operációs rendszerben]

attention to detail – figyelem a részletekre [tervezési filozófia]

attenuate – csillapít | gyengít

attenuation – csillapítás

attitude – B1864magatartás

attitude measure – magatartás mérték | magatartási előírás

attracting attention – figyelemfelkeltés

attract-mode opening – figyelemfelkeltő megnyitás

attribute – attribútum

& inherited attribute – örökölt attribútum

& synthesized attribute – szintetizált attribútum

attribute certificate – tulajdonság-bizonyítvány

Attribute Certification Authority (ACA) – tulajdonsághitelesítő hatóság

attribute data – attribútum adat | attribútum adatok

attribute dependency – attribútum függőség

attribute generalization – attribútum általánosítása

attribute generalization control – attribútum-általánosítási vezérlés

attribute generalization threshold control – attribútum-általánosításos küszöbvezérlés

attribute grammar – attribútum nyelvtan

attribute relevance analysis – attribútum-relevancia elemzés / analízis

attribute removal – attribútum elhagyása

attribute storage – attribútum tároló

attribute translational grammar – attribútum fordítási nyelvtan

attribute variable – attribútum változó

attribute-oriented induction – attribútumelvű indukció | attribútumorientált indukció

atypical – atipikus

atypical image – atipikus kép

auction – árverés

& Dutch auction – csökkenő értékű árverés

& English auction – nyílt ajánlatú árverés

& sealed bid auction – zárt ajánlatú árverés

& Vickrey auction – Vickrey-árverés | zárt ajánlatú második áras árverés

auction builder – aukció-építő [szoftver]

audio – hang | hang-

audio cable – audiokábel

audio data mining – hallásra támaszkodó adatbányászat

audio dub – utóhangosítás

audio frequency – hangfrekvencia

audio track – audiosáv | hangsáv

audiographic teleconferencing – audiografikus telekonferencia

audiotex – audiotex

audiovisual – látható és hallható | audiovizuális

audit – felmérés | audit

audit control software – naplózó szoftver [ellenőrzési céllal]

audit log – igazoló napló

audit plan – vizsgálati terv

audit program – vizsgálati program

audit trail – eseménynapló | számviteli események sorozatát rögzítő állomány | tevékenység napló | nyomkövetési napló

auditing – felülvizsgálat

auditory channel – hallási csatorna

auditory disabilities – hallás-károsultak

auditory feedback – hang visszajelzés

auditory I/O – hang ki- és bemenet

auditory menu – hangos menü | szóban elhangzó menü

augmentation – növelés | növekedés

augmentative and alternative communication – kisegítő és alternatív kommunikáció

augmented – növelt

augmented code – megnövelt kód

Augmented Finite State Machine (AFSM) – kiterjesztett véges állapotú automata

augmented grammar – kiegészített grammatika

augmented reality – kiterjesztett valóság | augmentált valóság | megnövelt realitás | bővített realitás

augmenting – növelés | növekedés

AUI (Adaptable User Interface) – aUI (alkalmazkodó felhasználói felület)

AUP (Acceptable Use Policy) – aUP (felhasználói szabályzat)

authenticate – hitelesít

authenticated – hiteles | hitelesített

authenticated key establishment – hitelesített kulcslétesítés

authenticated key exchange protocol – hitelesített kulcscsere-protokoll

authenticating agent – hitelesítő ágens

authentication – hitelesítés | azonosítás | belépési jog vizsgálata [rendszerbe, hálózatba] | tranzakció jogosultságának ellenőrzése

authentication code – hitelesítő kód

authentication header – hitelesítési fejléc

authentication path – hitelesítési út | hitelesítő útvonal

authentication protocol – hitelesítő protokoll

Authentication Server (AS) – hitelesítő szolgáltató | hitelesítő szerver

authentication service – hitelesítő szolgáltatás

authentication step – hitelesítő lépés

authentication token – hitelesítő igazolás | hitelesítő token

authentication tree – hitelesítő fa | autentikációs fa

authenticator – hitelesítő | tanúsító

author – szerző

authoring software – szerzői szoftver

authoring tool – szerzői eszköz

authoritative record – hiteles bejegyzés

authority – hatóság | meghatalmazás | felhatalmazás | megbízás

authorization – meghatalmazás | feljogosítás | engedélyezés | jogosultság-ellenőrzés

authorization for access – hozzáférési engedély

auto installing plug-in – automatikusan telepíthető plug-in | automatikusan telepíthető beépülő modul

auto key – önkulcs | önkulcsos

auto-completion – automatikus befejezés

autocorrelation – autokorreláció

autocorrelation function – autokorrelációs függvény

autodecrement/autoincrement address mode – öncsökkentő-B1944önnövelő címzési mód

auto-key cipher – önkulcsolásos rejtjel

auto-exit – automatikus kilépés

autofit – automatikus méretezés [tartalomhoz]

autojustified – automatikusan igazított

automata theory – automataelmélet

automated load sharing – automatikus terhelésmegosztás

Automated Mapping/Facility Management system (AM/FM system) – közműinformáció rendszer

automated reasoning – automatikus következtetés

automated reverse architectural design – automatizált architektúra visszatervezés

Automated Security Incident Measurement (ASIM) – automatikus incidensgyűjtés

automatic – automatikus

automatic adaptive equalizer – automatikus adaptív kiegyenlítő

automatic conversion – automatikus átalakítás

automatic correction – automatikus helyreigazítás

automatic dereferencing – automatikus hivatkozás feloldás

automatic evaluation – automatikus értékelés

automatic exposure – automatikus expozíció

automatic frequency control – automatikus frekvenciaszabályozás

automatic gain control – automatikus jelerősség szabályzás

automatic garbage collection – automatikus szemétgyűjtés

automatic memory – automatikus memória

automatic memory management – automatikus memóriagazdálkodás

automatic object – automatikus objektum

automatic pilot – automata polóta

automatic processing – automatikus feldolgozás

automatic programming – automatikus programozás

Automatic Repeat Request (ARQ) – automatikus ismétléskérés

automatic scrolling – automatikus görgetés

automatic sensing – automatikus érzékelés

Automatic Taylor Machine (ATM) – bankterminál | pénzkiadó automata

automatic tester – automatikus tesztelő

automatic theorem prover – automatikus tételbizonyító rendszer

automatic theorem proving – automatikus tételbizonyítás

automatic transaction – automatikus ügylet | automatikus tranzakció

automaticity – automatikusság

automation – automatizálás

automaton (automata) – automata (automaták)

& cellular automaton – sejtautomata

& closed automaton – zárt automata

& deterministic automaton – determinisztikus automata

& finite automaton – véges automata

& general timed automaton – általános időzítésű automata

& process automaton – folyamatautomata

& user automaton – felhasználói automata

automaton state – automata állapota

automaton transformation – automata átalakítása | automata transzformációja

automorphic – automorf

automorphic numbers – automorf számok

automorphism – automorfizmus

& dual automorphism – duális automorfizmus

& inner automorphism – belső automorfizmus

automorphism group – automorfizmus-csoport

automount – fájlrendszer automatikus csatlakoztatása

auto-mounting – automatikus felszerelés

autonomous – önálló | független | autonóm

autonomous agent – önálló ügynök / automata | független ügynök / automata | autonóm ügynök / automata

Autonomous Cellular Neural Network (ACNN) – önálló / független / autonóm CNN

autonomous load and store unit – autonóm betöltő és tároló egység

autonomous load/store unit – automatikus betöltő / tároló egység

Autonomous System (AS) – autonóm rendszer

Autonomous Underwater Vehicle (AUV) – autonóm víz alatti jármű

autonomy – autonómia

autoplay – automatikus lejátszás

auto-router – automatikus útvonalválasztó | automatikus huzalozó

autosave – automatikus mentés

auxiliary class – kiegészítő osztály | kiszolgáló osztály

auxiliary hash function – külső hasító függvény

auxiliary linear program – külső lineáris program

auxiliary memory – külső tár

auxiliary variable – segédváltozó

availability – elérhetőség | rendelkezésre állás

available expression – rendelkezésre álló kifejezés

available parallelism – rendelkezésre álló párhuzamosság

available register – rendelkezésre álló regiszter

avalanche – lavina

avalanche effect – lavinaeffektus | lavinahatás

avatar – felhasználót reprezentáló ikon

average – átlag | átlagos

average cost – átlagos költség

average degree – átlagos fokszám

average distance – átlagos távolság

average distance bound – átlagos távolság korlátja

average length – átlagos hossz | átlagos hosszúság

average module length – átlagos modulhossz

average-case analysis – átlagos eset elemzése

average-case running time – futási idő átlagos esetben | átlagos futási idő

averaging algorithm – átlagoló algoritmus

AVI (Audio-Video Interleaved) – aVI (összefésült audió / videó) [állományformátum]

AVL tree – AVL-fa

avoidance of deadlock – holtpont elkerülése

avoiding code duplication – kódduplázás megelőzése

avoiding of errors – hibák elkerülése

awareness – tudatosság

AWE (Advanced Waveffect) – AWE (továbbfejlesztett hullámforma effektus)

awk – awk [programnyelv]

AWT (Abstract Window Toolkit) – absztrakt ablakozó eszközkészlet

axes – tengelyek

axiom – axióma

axiom of choice – kiválasztási axióma

axiom of substitution – helyettesítési axióma

axiomatic semantics – axiomatikus szemantika

axiomatic specification – axiomatikus leírás | axiomatikus specifikáció

axiomatizable – axiomatizálható

axiomatization – axiomatizálás

axiomatize – axiomatizál

axioms for floating point arithmetic – axiómák a lebegőpontos aritmetikához

axioms of probability – valószínűségszámítás axiómái

axis – tengely

Axis Aligned Bounding Box (AABB) – koordinátatengelyekkel párhuzamos élű befoglaló doboz

axon – axon

axonometric – axonometrikus

axonometric view – axonometrikus nézet

AZERTY keyboard – AZERTY billentyűzet

azimuthal angle – azimut | irányszög | oldalszög | azimut-szög