Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

5. fejezet - B

5. fejezet - B

B* search – B* keresés

B*-tree – B*-fa

B+-tree – B+-fa

B2A (Business-to-Administration) – üzleti szféra és a közigazgatás elektronikus kapcsolata

B2B (Business-to-Business) – üzlet-üzlet elektronikus kapcsolata | elektronikus kapcsolat üzleti partnerek között

B2C (Business-to-Consumer) – üzlet-vevő kapcsolat e-kereskedelemben | elektronikus kapcsolat az üzleti szféra és a vevő között

B2G (Business-to-Government) – elektronikus kapcsolat az üzleti szféra és a kormányzat között

BAA (Business Area Analysis) – üzleti területek elemzése

baby step - giant step – kis lépés − nagy lépés

Babylonian mathematics – babiloni matematika

BAC (Bacterial Artificial Chromosome) – BAC (bakteriális mesterséges kromoszóma)

back clip plane – hátsó vágósík

back light – háttérvilágítás

back panel – hátlap

back plane – hátsó sík | hátsó vágósík

back substitution – visszahelyettesítés

back to the present – vissza a jelenbe

back up – háttérmásolat készítése, biztonsági másolat | tartalék

backbone – gerincvezeték | fővonal

backbone network – gerinchálózat

backbuffer – hátsó képernyőpuffer

backdoor – hátsó kapu | kiskapu

back-end operations – háttér műveletek | szerveren zajló műveletek

back-end processor – háttérprocesszor

back-end tool – háttéreszköz

backface – hátsólap

backface culling – hátsólap eldobás

backgammon – ostábla

background – háttér

background assumption – háttér feltételezés

background image – háttér kép

background knowledge – háttértudás

background music – háttérzene

background noise – alapzaj | háttérzaj

background process – háttérfolyamat | háttérben futó folyamat

backing store – háttértár

backing up (in a search tree) – visszalépés (keresési fában)

backjumping – visszaugrásos stratégia

backlight – ellenfény | háttérvilágítás

Back-Off Time (BOT) – visszalépési idő

backpack radio – hullámsáv

backpropagation – hiba-visszaterjesztés

backslash – visszafelé perjel | fordított törtvonal (\)

backtrace – híváslista

backtrack – visszalépés

backtrack method – visszalépéses módszer

backtracking – visszalépéses stratégia

& chronological backtracking – időrendi visszalépéses stratégia

& dependency-directed backtracking – függőség-vezérelt visszalépéses stratégia

& dependency-driven backtracking – függőség-vezérelt visszalépéses stratégia

& dynamic backtracking – dinamikus visszalépéses stratégia

& intelligent backtracking – intelligens visszalépéses stratégia

& iterative deepening backtracking – iteratívan mélyítő visszalépéses stratégia

& time dependent backtracking – időfüggő visszalépéses stratégia

backtracking search – visszalépéses keresés

backtracking system – visszalépő rendszer

backup – biztonsági mentés | biztonsági másolat | tartalék | tartalék másolat készítése | mentés | mentett adat

backup copy – biztonsági mentés

backup generation – biztonsági másolat előállítása

backup parsing – visszalépéses elemzés

backup procedure – visszalépéses eljárás

backup replica – biztonsági másolat

backward – visszafelé irányuló

backward chaining – visszafelé láncolás

backward compatibility – visszafelé kompatibilitás

backward learning – hátrafelé tanulás | visszafelé tanulás

backward reasoning – visszafelé következtetés

backward recovery – visszafelé haladó helyreállítás | visszafelé haladó felépülés

backward reference – hátra irányuló hivatkozás

backward search for planning – tervgenerálás visszafelé haladó kereséssel

backwards – visszafelé

bacon frame – jelzőfény keret

bacterium – baktérium [önmagát másoló számítógépvírus]

bad block – hibás blokk [mágneslemezen]

bad guy – rossz fiú

Baer ring – Baer-gyűrű

bag – multihalmaz | zsák

bag of words (model) – szózsák (modell)

Baker’s equation – Baker-egyenlet [technológia sikerét leíró]

bakery algorithm – sorszámválasztásos algoritmus | pékségi algoritmus

balance – egyensúly

balance control – egyensúlyszabályzó

balance heuristic – egyensúly heurisztika

balanced – kiegyensúlyozott

balanced binary number system – kiegyensúlyozott kettes számrendszer

balanced binary tree – kiegyensúlyozott bináris fa

balanced circuit – szimmetrikus áramkör

balanced decimal number system – kiegyensúlyozott tízes számrendszer

balanced Gray code – kiegyensúlyozott Gray-kód

Balanced Incomplete Block Design (BIBD) – kiegyensúlyozott nem teljes blokkrendszer | kiegyensúlyozott nem teljes blokkdesign

balanced line – szimmetrikus vonal

balanced merging – kiegyensúlyozott összefésülés

balanced mixed-radix number system – kiegyensúlyozott vegyes alapú számrendszer

balanced partition – kiegyensúlyozott felbontás

balanced permutation – kiegyensúlyozott permutáció

balanced radix sorting – kiegyensúlyozott radix rendezés

balanced representation – kiegyensúlyozott ábrázolás

balanced scorecard – kiegyensúlyozott mutatószám rendszer

balanced search tree – kiegyensúlyozott keresőfa

balanced string – kiegyensúlyozott sztring | kiegyensúlyozott karaktersorozat

balanced ternary notation – kiegyensúlyozott ternáris jelölés

balanced ternary number system – kiegyensúlyozott négyes számrendszer

balanced transmission – szimmetrikus átvitel

balanced tree – kiegyensúlyozott fa

& weight-balanced tree – súlykiegyensúlyozott fa

balancing – kiegyensúlyozás

balancing a k-d-tree – k-d-fa kiegyensúlyozása

balancing a binary tree – bináris fa kiegyensúlyozása

balloon help – buborék súgó [Mac OS]

ballot problem – szavazási feladat

balun – kiegyensúlyozott / kiegyensúlyozatlan

bandpass – sáváteresztő

band-pass filter – sáváteresztő szűrő

bandpass function – sáváteresztő függvény | sávszűrő függvény

band-stop filter – sávzáró szűrő

bandwidth – sávszélesség

bandwidth broker – sávszélesség ügynök

bandwidth-delay product – sávszélesség-késleltetés szorzat

bandwidth of n-cube – n-kocka sávszélessége

banker’s algorithm – bankár algoritmus

banking – bankműveletek végzése

banking act – jegybanktörvény

banking management – bank irányítása

banking system – bankrendszer

& central banking – jegybankrendszer

& electronic banking – elektronikus bankszolgáltatás

& on-line banking – online bankügyletek

& video home banking – bankügyletek intézése otthonról

bankonewallet – Bank One internetes vevőinek e-folyószámlája

banner – címfelirat | reklámcsík | szalagcím

banner ad – reklámcsík | szalaghirdetés | szalaghirdetés [weblapon]

banner advertisement – szalaghirdetés | weboldalon sáv formájában megjelenő üzenet

banner advertisements – szalagreklám

bar – sáv | oszlop

bar chart – oszlopdiagram

bar code – vonalkód

barber’s paradox – borbély-paradoxon

barchart – oszlopdiagram

barrel distortion – hordó alakú torzítás

barrel shifter – állítható lépésméretű léptetőregiszter

barrel-tap – gomb lenyomása közbeni gépelés

barrier – határ | határsorompó

barrier function method – akadályfüggvényes módszer

barrier synchronization – határ szinkronizáció

barriers to entry – mások piacralépését akadályozó tevékenység

b-ary number b-áris szám

b-ary sequence b-áris sorozat

barycentric – baricentrikus

barycentric coordinate – baricentrikus koordináta

barycentric function – baricentrikus függvény

base – alapszám | bázis | alap

& access to base – báziselérés

base b representation b-alapú ábrázolás | b-alapú reprezentáció

& complex base – komplex alapszám

& irrational base – irracionális alapszám

& knowledge base – tudásbázis

& private base class – privát bázisosztály

& template base class – sablon típusú bázisosztály

& virtual base class – virtuális bázisosztály

base address – báziscím

base case – alapeset

base class – alaposztály

base class access control – bázisosztály hozzáférés

base class constructor – bázisosztály konstruktor

base class member initialization – bázisosztály tagjának kezdeti értékadása

base cuboid – alapkocka

base measure – alap mérőszám

base of representation – ábrázolás alapja

base pair – bázispár

base practice – alapgyakorlat

base range – alaptartomány

base register – bázisregiszter

base station – bázisállomás

base type – alaptípus

base-a pseudoprime – a-ra nézve álprím

base-m number system – m-alapú számrendszer

base-64 encoding – base-64 kódolás

baseband signal – alapsávi jel

baseline – alapvonal

baseline architecture – alap felépítés

baseregister addressing mode – bázisregiszteres címzési mód

basic – alap- | alapvető

BASIC – BASIC [programnyelv]

basic bit-map protocol – alapvető bittérkép protokoll

basic block – alap blokk

basic feasible solution – alap megengedett megoldás

basic identity – alapvető azonosság

basic operation cycle – alap műveleti ciklus | elemi műveleti ciklus

basic partition – alappartíció

basic security guidelines – alapvető biztonsági irányelvek

basic sequence – alapsorozat

basic solution – alapmegoldás

basic variable – alapváltozó | bázisváltozó

basis – alap | bázis

& homogeneous basis – homogén bázis

basis for induction – indukció bázisa

basis function – alapfüggvény

basis of induction – indukció alapja

basis of vector space – vektortér bázisa

basis theorem – bázistétel

basket – kosár

bat – denevér [háromdimenziós mutató eszköz]

batch – köteg | kötegelt

batch compression – kötegelt tömörítés

batch control totals – ellenőrző összeg [kötegelt feldolgozásnál]

batch file – kötegelt állomány | parancsállomány

batch job – kötegelt feladat

batch operating system – kötegelt feldolgozást végző operációs rendszer

batch processing – kötegelt adatfeldolgozás

batch system – kötegelt rendszer

Batcher method – Batcher módszere

Batcher’s odd-even merging network – Batcher páros-páratlan összefésülő hálózata

battery – telep | elem

Baud – Baud | baud [mértékegység]

baud rate – jelzési sebesség | átviteli sebesség | szimbólumáramlási sebesség

Baudot code – Baudot-kód

Baxandall tone control – Baxandall-hangszínszabályzó

Bayes method – Bayes-módszer

Bayes model – Bayes modell

Bayes network – Bayes-háló | valószínűségi háló

Bayes rule – Bayes-szabály

Bayes’ theorem – Bayes-tétel

Bayesian belief network – Bayes-féle hihetőségi háló

Bayesian classification – Bayes-osztályozás

Bayesian classifier – Bayes-osztályozó

Bayesian learning – Bayes-tanulás

Bayesian model merging – Bayes-i modellösszevonás

Bayesian network learning – Bayes-háló tanulása

Bayes-Vash equilibrium – Bayes–Nash-egyensúly

BCC (Blind Carbon Copy) – BCC (vakmásolat)

BCD (Binary Coded Decimal) – BCD (binárisan kódolt decimális)

BCD adder – BCD összeadó

BCD counter – BCD számláló

BCD decoder – BCD dekódoló

BCD subtractor – BCD kivonó

BCD to seven segment decoder – BCD-7-szegmenses dekódoló

BCG method (Boston Consulting Group) – BCG portfólióelemzési módszer [például stratégiai tervezés]

BCH-code – BCH-kód

BCNF (Boyce-Codd Normal Form) – BCN+ (Boyce–Codd-normálforma)

B-distance – B-távolság

beam – sugárnyaláb

beam search – nyalábolt keresés

beaming – információ küldés infravörös kapcsolaton keresztül

bean entity – babszem-egyed

beat frequency oscillator – lebegtető oszcillátor

Beaufort cipher – Beaufort-rejtjel

bed of nails – mérőtűágy

before and after-hours trading – nyitvatartási időn túli kereskedelem | nyitvatartási időn túli e-kereskedelem

begin – kezd | kezdet

begin scope – hatáskör kezdete

behaviour – viselkedés

& undefined behaviour – meghatározatlan viselkedés

behaviour diagram – viselkedésdiagram

behavioural approach – viselkedéstudományi szemléletű megközelítés

behavioural description – viselkedési leírás

behavioural description architecture – viselkedési leírás architektúra

behavioural equivalence – viselkedési egyenértékűség

behavioural model – viselkedési modell

behavioural theory – viselkedéstudomány elmélete

behaviourism – viselkedés-lélektan

Belady’s anomaly – Bélády-anomália

Belady and Lehman model of maintenance – Bélády és Lehman karbantartási modellje

belief – hiedelem | meggyőződés

belief network – hihetőségi háló

Bayesian belief network – Bayes-féle hihetőségi háló

Belief Desire Intention (BDI) – hiedelem | kívánalom | szándék [ágens modell]

belief function – bizonyosságfüggvény

belief network – hiedelemháló

belief revision – hiedelem-felülvizsgálat

Bell number – Bell-szám

Bell polynomial – Bell-polinom

bell ringing – harangozás

Bellman equation – Bellman-egyenlet

Bellman update – Bellman-frissítés

Bellman-Ford-algorithm – Bellman–Ford-algoritmus

Bellmann-Ford routing algorithm – Bellmann–Ford útválasztó algoritmus

bell-shaped curve – haranggörbe

bell-shaped sequence – harang alakú sorozat

benchmark – viszonyítási alap | teljesítményértékelés | teljesítménymérés | összehasonlító mérés

benchmark testing – benchmark tesztelés | sebességmérő tesztelés

benchmarking – teljesítménymérés | összehasonlítás | versenytárs-elemzés

bending – hajlítás

Benes network – Benes-hálózat

BER (Bit Error Rate) – BER (bithiba-arány)

Berkeley algorithm – Berkeley-algoritmus

Berkeley fast file system – Berkeley gyors fájlrendszer

Berkeley socket – Berkeley-csatlakozó

Berlekamp’s algorithm – Berlekamp-algoritmus

Bernoulli distribution – Bernoulli-eloszlás

Bernoulli number – Bernoulli-szám

Bernoulli polynomial – Bernoulli-polinom

Bernoulli trial – Bernoulli-kísérlet

Bertrand postulate – Bertrand-posztulátum

bespoke product – rendelésre készített termék

best possible – legjobb | lehető legjobb

best practices – legjobb gyakorlat

best-case – legjobb eset

best-case running time – futási idő a legjobb esetben | legjobb futási idő

best-effort service – legjobbra törekvő szolgáltatás

best-first search – legjobbat először keresés

Best-Fit allocation (BF allocation) – tárkiosztás legjobb-illeszkedéssel (BF tárkiosztás)

Best-Fit allocation strategy – BF tárkiosztási stratégia

beta (β) – béta (β)

& beta distribution – béta eloszlás

beta cut-off – béta-vágás

beta distribution – béta-eloszlás

beta function – béta-függvény

beta test – béta-teszt

beta testing – béta tesztelés | csaknem kész szoftver előzetes felhasználói tesztelése

betacam – betacam [Sony szabvány]

beta-reduction (β-reduction) – béta-redukció (β-redukció)

between-subjects design – több-alanyos tervezés | kísérleti / vizsgálati elrendezés, amelyben személyek különböző csoportjainál nyert adatokat hasonlítanak össze

bevel – ferdítés | fazetta

beveled appearance – domborhatású megjelenítés

Bézier curve – Bézier görbe

B-frame – B-keret

BGP (Border Gateway Protocol) – BGP (határátjáró protokoll)

BGs – háttérhangok

BI (Business Intelligence) – ÜI (üzleti intelligencia)

BIA (Business Impact Analysis) – üzleti hatás elemzés [üzletfolytonossági terv készítésénél]

biaffine – biaffin

bias – előmágnesezés | eltérítés | torzítás | elfogultság [tanulásnál]

bias current – munkaponti áram

bias notation – eltérítéses jelölés

bias weight – eltolássúly [neuronhálóban]

biased – nem szabályos

biased coin – hamis pénzérme | nem szabályos pénzérme

BIBD (Balanced Incomplete Block Design) – kiegyensúlyozott nem teljes blokkrendszer | kiegyensúlyozott nem teljes blokkdesign

BIBO (Bias In, Bias Out) – BIBO (torzítás be, torzítás ki)

biconditional – ekvivalencia (logikában)

biconnected – kétszeresen összefüggő

biconnected component – kétszeresen összefüggő komponens

bicubic – kettős köbös

bid – árajánlat | licit

bid cancellation – eladó nem fogadja el a vevőt, ajánlattevőt

bid history – eladók / vevők / tétek / események teljes online listája

bid increment – meghatározott, állandó emelési összeg [aukción]

bidding – tétet / ajánlatot tenni [aukción]

bidirectional – kétirányú

bidirectional bus – kétirányú sín | kétirányú busz

bidirectional data bus – kétirányú adatsín | kétirányú adatbusz

bidirectional iterator – kétirányú bejáró

bidirectional message authentication code – kétirányú üzenethitelesítő kód

bidirectional path tracing – kétirányú fényútkövetés

bidirectional pin – kétirányú kivezetés

bidirectional search – kétirányú keresés

bidirectional shift register – kétirányú léptetőregiszter

bidirectional terminal – kétirányú végpont

bidirectional tunneled multicast – kétirányú alagutas többes-adás

bidirectional typesetting – kétirányú tördelés

bifurcation – bifurkáció | elágazás | elágazási pont | bifurkáció

Big Blue – nagy kék cég [IBM beceneve]

big oh – nagy ordó

big omega – nagy ómega

big theta – nagy théta

big-endian – nagyobb a végén [számábrázolási formátum, a magasabb helyértéket az alacsonyabb címen feltüntető számábrázolás]

big-endian computer – felsővég alapú számítógép

big-oh notation – nagy-O jelölés

big-omega notation – nagy-ómega jelölés

bigram model – bigram modell [beszédfelismerésben]

bigraph – páros gráf

big-theta notation – nagy-théta jelölés

bijection – bijekció | kölcsönösen egyértelmű leképezés

bijective – bijektív | kölcsönösen egyértelmű

bijective function – bijektív függvény | kölcsönösen egyértelmű függvény

BIL format (Band Interleaved by Line format) – BIL formátum

bi-level – kétszintű

bilinear – kettős lineáris | bilineáris

bilinear filtering – kétvonalú | bilineáris szűrés

bilinear form – bilineáris forma

bilinear interpolation – bilineáris interpoláció

bilinear texture filtering – bilineáris textúra szűrés

bilinear transform – kétvonalú | bilineáris átalakítás

bill analysis – számla-elemzés

bill due – esedékes váltó

bill forgery – bankjegyhamisítás

bill of commission – jutalékkimutatás

bill of cost – költségszámla

bill of credit – hitellevél

bill of delivery – szállítólevél

Bill Of Materials (BOM) – anyaglista | alkatrész jegyzék | anyagjegyzék

bill of quantities – ráfordítások jegyzéke

bill of sale – adásvételi szerződés

bill of sufferance – vámmentességi igazolás

bill payment portal – számlafizetésre kialakított portál

bill rate – kincstárjegy hozama

billboard – plakát | hirdetőtábla

billing system – számlázási rendszer

billisecond – billiszekundum

bin – kosár | láda

bin packing – ládapakolás

binary – kettes alapú | bináris | binér

binary adder – bináris összeadó

binary adder-subtractor – bináris összeadó-kivonó

binary addition – bináris összeadás

binary alphabet – bináris ábécé

binary arithmetic – bináris aritmetika

binary association – bináris asszociáció

binary basis – kettes alap | bináris bázis

binary BCH code – bináris BCH-kód

binary channel – bináris csatorna

binary character code – bináris karakterkód

binary CNN – bináris CNN

Binary Coded Decimal (BCD) – binárisan kódolt decimális szám

binary computer – kettes alapú számítógép | bináris számítógép

binary count down protocol – bináris visszaszámlálás protokoll

binary counter – bináris számláló

binary cube – bináris kocka

Binary Decision Diagram (BDD) – bináris döntési diagram

binary decoder – bináris dekódoló

binary digit – bináris számjegy

binary divider – bináris osztó

binary encoder – bináris kódoló

binary entropy function – bináris entrópiafüggvény

binary erasure channel – bináris törlődéses csatorna

binary exponential back-off algorithm – kettes exponenciális visszalépés protokoll

binary file – bináris állomány | bináris fájl

binary file of programs – programok bináris fájlja

binary fixed point – bináris fixpont

binary gcd algorithm – bináris lnko-algoritmus

binary Gray code – bináris Gray-kód

binary heap – bináris kupac

binary image – bináris, fekete-fehér kép

binary integer – bináris egész

binary interface – bináris felület / interfész

binary logarithm – kettes alapú logaritmus

binary logic – bináris logika

binary method for exponentiation – bináris hatványozás módszere

binary mode – bináris mód

binary multiplier – bináris szorzó

binary notation – kettes számrendszerbeli jelölés | kettes számrendszerbeli írásmód | kettes számrendszerbeli felírás | kettes számrendszerbeli megadás

binary number – bináris szám

& signed binary number – előjeles bináris szám

binary number system – bináris számrendszer | kettes számrendszer

binary operation – binér művelet | binér operáció | kétváltozós művelet

binary operator – bináris operator

binary point – bináris pont

binary polynomial – bináris polinom

binary radix point – bináris gyökpont

binary recurrences – bináris rekurzív egyenlet

binary relation – binér reláció | kétváltozós reláció

binary repetition code – bináris ismétléses kód

binary resolution – bináris rezolúció

binary search – bináris keresés

binary search tree – bináris keresőfa

binary semaphore – bináris sorompó | bináris szemafor

binary shift – bináris eltolás

Binary Space Partitioning tree (BSP-tree) – BSP-fa (bináris térfelosztó fa)

binary subtractor – bináris kivonó

binary sum – bináris összeg

Binary Symmetric Channel (BSC) – bináris szimmetrikus csatorna (BSC)

binary to decimal conversion – binárisból decimálisba való átalakítás | bináris-decimális konverzió

binary to octal conversion – bináris-oktális átalakítás

binary tree – bináris fa

& enumeration of binary trees – bináris fák leszámlálása

binary tree network – binárisfa-hálózat

binary tree representation of a tree – fa bináris faábrázolása

binary trinomial – bináris háromtag | bináris trinom | bináris háromtagú

binary variable – bináris változó

binary vector space – bináris vektortér

Binary, Large Object (BLOB) – bináris, nagy objektum (BLOB)

binary-decimal conversion – kettes-tízes átalakítás | bináris-decimális konverzió

binary-search-tree property – bináris keresőfa-tulajdonság

binaural audio – binaurális audió | kétfülű hangzás

binding – kötés | csatlakozás | kapcsolódás

& block structured binding – blokk-struktúrált kötés

& dynamic binding – dinamikus kötés

& indirect binding – indirekt kötés

& name binding – név kötése

& parameter binding – paraméterkötés

& static binding – statikus kötés

binding by identifier – azonosítóval történő csatlakozás / kapcsolódás

binding by type – típussal történő csatlakozás / kapcsolódás | típuskapcsolt

binding by value – értékkel történő csatlakozás / kapcsolódás | értékkapcsolt

binding handle – csatlakozáskezelő

binding list – lekötési lista

binding strength – kötés erőssége

binding time – kötési idő

binding to an object – csatlakozás egy objektumhoz | kapcsolódás egy objektumhoz

Binet identity – Binet-azonosság

binning – kosarazás

binocular display – szemüveg-képernyő

binocular stereopsis – kétkamerás térbeli látás

binomial – binomiális | kéttag | kéttagú

& binomial transforms – binomiális transzformált

binomial coefficient – binomiális együttható

binomial convolution – binomiális konvolúció

binomial distribution – binomiális eloszlás

binomial expansion – binomiális kifejtés

binomial heap – binomiális kupac

binomial number system – binomiális számrendszer

binomial series – binomiális sor

binomial test – binomiális teszt

binomial theorem – binomiális tétel

binomial theorem of Abel – abel binomiális tétele

binomial tree – binomiális fa

binomial-tree root – binomiális fa gyökere

binormal – binormális

binormal vector – binormális vektor

bin-packing problem – ládapakolási feladat

bio-electronic computing – bioelektronikai informatika | bioelektronikai számítástechnika

bioinformatics – bioinformatika

bio-inspired – biológiai ihletésű

biological naturalism – biológiai naturalizmus

biomedical data analysis – orvostudományi adatelemzés

biomedical data mining – orvostudományi adatok bányászata

biometric – biometriai

biometric authentication – biometrikus jellemzőkön alapuló azonosítás

biometric database – biometriai adatbázis

biometric devices – biometrikus eszköz

biometric identification – biometrikus azonosítás

biometric security – biometriai biztonsági azonosítás

biometrics – biometrika

bionics – bionika

biorthogonal – biortogonális

biorthogonal filter – biortogonális szűrő

BIOS (Basic Input Output System) – BIOS | beégetett I / O alaprendszer

biotechnology – biotechnológia

BIP format (Band Interleaved by Pixel format) – BIP formátum

bipartite – páros | két részre osztott

bipartite graph – páros gráf

bipartite matching – párosítás páros gráfokban

bipartition – két osztályba sorolás

bipolar – bipoláris

Bipolar Junction Transistor (BJT) – bipoláris kapcsolóelvű tranzisztor

bipolar logic family – bipoláris logikai áramkörcsalád

bipolar PAL device – bipoláris PAL eszköz

bipolar PLA circuit – bipoláris PLA áramkör

bipolar PROM – bipoláris PROM

bipolar wave – bipoláris hullám

biprefix code – biprefix kód

biprefix set – biprefix halmaz

birational – biracionális

BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies) – BIRCH (kiegyensúlyozott iteratív csökkentés és klaszterezés hierarchiák segítségével)

birthday – születésnap

birthday attack – születésnapi támadás | születésnapi ellentmondáson alapuló támadás

birthday paradox – születésnap-paradoxon

birthday problem – születésnap-probléma

BIS (Business Intelligence Systems) – üzleti-intelligencia rendszerek | vezetői információrendszer

bisection – kettéosztás | felezés

bisection bandwidth – felezési sávszélesség

bisection width – felezési szélesség

bisimulation – biszimuláció

bison – bison [szintaktikus elemző generátor]

bistable – kétállapotú | bistabil

bit (binary digit) – bit [binary digit rövidítése]

BIT (Nordisk Tidskrift for Informations Behandling) – BIT (Nordisk Tidskrift for Informations Behandling – [folyóirat]

bit depth – bitmélység

bit difference – bitkülönbség

bit commitment – bitmegkötés

bit error – bithiba

bit error rate (BER) – bithiba-arány

bit field – bitmező

bit generator – bitgenerátor

bit line – bitvezeték

bit map – bittérkép

bit operation – bitművelet

bit pattern – bitminta

bit per second – b / s | bit / másodperc [adatsebesség mértékegysége]

bit position – bitpozíció

bit rate – bitsebesség | adatsebesség

bit reversal – bitfordítás

bit select – bitkiválasztás

bit stuffing – bitbeszúrás

bit time – bitidő

bit vector – bitvektor

bitangent vector – bitangens vektor

bit-block transfer – bitblokk áthelyezés

bit-field type – bitmező típus

bitmap – bittérkép

bitmap display – bittérképes megjelenítő

bitmap file – bittérkép-fájl

bitmap graphics – bittérképes grafika

bitmap index – bittérképindex

bitmap texture – bittérképes textúra

bitmapped image – bittérképes kép

bitmapped join index – bittérképezett összekapcsoló index

bitonic – biton | bitonikus

bitonic Euclidean traveling-salesman problem – biton euklideszi utazó-ügynök feladat / probléma

bitonic path – biton út

bitonic sorting network – biton rendező hálózat

bitrate – bitarány | bitsebesség

bit-reversal permutation – bitfordító permutáció

bit-reversal ring – bitfordító gyűrű

bit-reversed binary counter – bitfordító bináris számláló

bits per inch – bit / hüvelyk

bits per second – bit / másodperc

bits/char (bpc) – bit / karakter

bits/symbol – bit / szimbólum | bit / jel

bitstream – bitfolyam | bitáram

bit-vector – bitvektor

bitwise AND operator – bitenkénti ÉS operátor

bitwise EXCLUSIVE OR operator – bitenkénti KIZÁRÓ VAGY operátor

bitwise not operator – bitenkénti NEM operátor

bitwise OR operator – bitenkénti VAGY operátor

bitwise – bitenként

bitwise difference – bitenkénti különbség

bitwise logical operator – bitenkénti logikai operátor

bitwise operation – bitenkénti művelet

bitwise operator – bitenkénti operator

bivalence – kétértékűség

bivariate – kétváltozós

bivariate generating function – kétváltozós generátorfüggvény

bivariate polynomial – kétváltozós polinom | kéthatározatlanú polinom

BJT (Bipolar Junction Transistor) – bipoláris kapcsolóelvű tranzisztor

black – fekete

black box – fekete doboz | olyan rendszer, melynek működési elve nem ismert

black box testing – feketedoboz tesztelés

black coloured – feketére színezett

black point – abszolút fekete pont

blackboard architecture – táblaarchitektúra | munkatábla architektúra

blackboard as design tool – fekete tábla, mint tervezési eszköz

blackboard model – modellvázlat

blackbody – fekete test

black-box simulation – fekete dobozos szimuláció

black-box testing – belső programlogika figyelembe vétele nélkül végzett funkcióvizsgálat | fekete doboz tesztelés

blank – szóköz | üres hely | hiányjel

& algebra of blanks – üres helyek algebrája

blank space – üres szóköz

blanking – sorkioltás

blanking interval – sorkioltási intervallum

blast – robbanás

bleed – szivárgás | kifolyás | kifolyó

blend – kever | keverék

blended learning – vegyes tanulás | komplex tanulás

blended learning environment – vegyes tanulási környezet

blending – összemosás | összemosó | keverés

blending-intersection – simított-metszet

blending-union – simított-egyesítés

blind – vak

blind search – vak keresés

blind signature – vak aláírás

blind signature scheme – vak aláírásos rendszer

blind spot – vakfolt

blinded message – vakított üzenet

blinding – vakítás

blinding factor – vakító faktor

blinding function – vakítófüggvény

blink – villog

blinking – villogás | villogtatás

bloatware – felfújtver [túlságosan felduzzadt szoftver]

BLOB (Binary, Large Object) – BLOB (bináris, nagy objektum)

blob – csepp | paca

blob detection – foltkeresés

block – blokk

& basic block – alapblokk

& disk-block – lemezblokk | diszkblokk

& nested block – skatulyázott blokk | beágyazott blokk

block algorithm – blokkalgoritmus

block branching processing – blokk elágazású feldolgozás

block buffer cache – blokkos gyorsító puffertár

block code – blokk-kód

block coding – blokk-kódolás

block cipher – blokkrejtjel | blokkos rejtjel

block declaration – blokk deklaráció

block decomposition – blokk-felbontás

block design – blokk design

& associative block design – kapcsolt blokk design

& complemented block design – komplemens blokk design

block device – blokkos készülék | blokkosan kezelhető készülék | blokkos eszköz

block diagram – blokk vázlat | blokkdiagram

block entry time – blokk belépési időpont

block exit time – blokk kilépési időpont

block header – blokkfejléc

block length – blokkhossz | blokkhosszúság

block matching – blokk-párosítás

block mode – blokkmód | blokkos üzemmód

block operation – blokkművelet

block replay – blokkvisszajátszás | blokkismétlés

block structure – blokk-struktúra

block structure in pseudocode – pszeudokód blokkszerkezete

block structured language – blokk-strukturált nyelv

block-based – blokk alapú

block-based nested loop join – blokk alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás

block-chain – blokklánc

blocked process – blokkolt folyamat

blocked state – blokkolt állapot

block-graph – blokkgráf

blocking – blokkolás

blocking commit protocol – blokkolást végrehajtó protokoll | blokkolást véglegesítő protokoll

blocking flow – blokkoló folyam

blocking I/O system call – blokkoló be-kiviteli rendszerhívás

blocking message passing – blokkoló üzenetküldés [szinkron]

blocking process – blokkoló folyamat

blocklength – blokkhossz | blokkhosszúság

blocks world – kockavilág

blog – webes napló | webnapló

blowfish – szimmetrikus blokkrejtjel

blow-suck tube – fújó-szívó cső [beviteli kisegítő lehetőség]

blue – kék

Blue Book standard – Kék könyv szabvány [E-CD, CD+, CD+G, CD+EG, CD+XG]

blue coloured – kék színű

blue screen – kék képernyő

blue screen of death – kékhalál képernyő

blueberry – áfonyakék

blue-box method – kék háttér eljárás

bluetooth – közeli drótnélküli adatátviteli rendszer

Blum integer – Blum-egész

Blum-Blum-Shub pseudorandom bit generator – BBS álvéletlen bitgenerátor

blur – elmosás | életlenítés | homályosítás

blur filter – elmosó szűrő | kontrasztcsökkentő szűrő

blur more – erősebb életlenítés

blurred – elmosódott

BNF (Backus–Naur Form) – Backus–Naur-forma

board-level design – kártya szintű tervezés

body – test | törzs

body face – kenyérbetű

body of coroutine – korutin törzse

body of loop – ciklus törzse

body of module – modul törzse

body of program – programtörzs

body of revolution – forgástest

body of subroutine – alprogram törzse

Boehm’ software quality model – Boehm szoftverminőségi modellje

bold – félkövér | vastag

boldoblique – félkövér ferde

Boltzmann machine – Boltzmann-gép

bomb – bomba

& letter bomb – levélbomba

& logic bomb – logikai bomba

Bombieri norm – Bombieri-norm

BOMP (Bill of Material Processing) – darabjegyzék-feldolgozás | gyártástervezés

bond percolation – perem-perkoláció

bookmark – könyvjelző

bookmarkable – kedvencekbe felvehető | könyvjelző illeszthető rá

bookshelf problem – könyvespolc-probléma

Boolean – Boole- | Boole-féle

Boolean algebra – Boole-algebra

Boolean association rule – Boole asszociációs szabály

Boolean data type – logikai adattípus

Boolean evaluation – logikai kiértékelés

Boolean expression – Boole-kifejezés

Boolean flag – kétállapotú jelző | kétállapotú mutató

Boolean formula – Boole-kifejezés

Boolean function – Boole-függvény

Boolean lattice – Boole-háló

Boolean logic – Boole-logika

Boolean matrix – Boole-mátrix

Boolean matrix multiplication – Boole-mátrix szorzása

Boolean operation – Boole-művelet

& AND Boolean operation – ÉS Boole-művelet

& exclusive OR Boolean operator – kizáró VAGY Boole-művelet

& shift Boolean operator – eltolás Boole-művelet

Boolean polynomial – Boole-polinom

Boolean ring – Boole-gyűrű

Boolean search – logikai kapcsolatokat kezelő keresés | Boole-keresés

Boolean space – Boole-tér

Boolean type – logikai típus

Boole’s inequality – Boole-egyenlőtlenség

boosted neural network – turbózott neuronháló

boosting – turbózás [tanulásnál]

boosting method – boosting eljárás

boot – rendszerindítás | betöltés

boot block – indító blokk [rendszer első betöltendő blokkja a lemezen]

boot disk – indító lemez

boot file – üres gépbe betölthető fájl

boot sector – rendszerbetöltő szektor

boot sector virus – adathordozó boot szektorát fertőző vírus

boot sequence – indító lépések | indulási lépések

bootstrap loader – kezdeti betöltő [indító blokk betöltője]

bootstrap methodology – bootstrap módszertan

Bootstrap Protocol (BOOTP) – üzembeállító protokoll

bootstrap register – rendszertöltő regiszter

bootstrap ROM module – rendszerbetöltő ROM modul

bootstrapping – indítás

bootstrapping algorithm – öntöltő algoritmus

border – szegély | keret

Border Gateway Protocol (BGP) – határátjáró protokoll | BGP protokoll

borderless frame – szegély nélküli keret

Borel-Cantelli-lemma – Borel–Cantelli-lemma

borrow – kivonáskor keletkező átvitel | áthozat

Bose distance – Bose-távolság

BOT (Back-Off Time) – BOT (visszalépési idő)

bot – robot | intelligens ágens | robot program

bottle – palack

bottleneck – szűk keresztmetszet | torlódás | dugó

& resource bottleneck – torlódás az erőforrásnál

bottleneck spanning tree – szűk feszítőfa | feszítőfa szűk keresztmetszettel

bottleneck traveling-salesman problem – szűk utazóügynök feladat | utazóügynök feladat szűk keresztmetszettel

bottom – alsó

bottom margin – alsó margó

bottom of a stack – verem alja

bottom space – alsó szegély

bottom to top – alulról felfelé

bottom-note – lábjegyzet | lapalji jegyzet

bottom-up – alulról felfelé

bottom-up design – tervezés lentről felfelé

bottom-up development – lentről felfelé történő fejlesztés

bottom up estimation – alulról felfelé stratégiával végzett becslés

bottom-up estimation technique – lentről-felfelé becslési technika

bottom-up method – alulról felfelé módszer

bottom-up parsing – alulról-felfelé elemzés

bounce – visszaverődés | visszapattanás | kézbesíthetetlen elektronikus levél visszaküldése a feladónak

bounciness – rugalmassági tényező

bound – korlát

bound checking – korlátellenőrzés

boundary – határ

boundary condition – peremfeltétel

boundary curve – határgörbe

boundary detection – határdetektálás

boundary input – határvonal | perem bemenet

boundary of a polygon – sokszög határa

boundary representation (B-rep) – határfelület ábrázolása

boundary set – határhalmaz

bounded – korlátos

bounded capacity queue – véges méretű sor

bounded function – korlátos függvény

& almost bounded function – majdnem korlátos függvény

bounded indeterminacy – korlátozott nemdeterminisztikusság

bounded optimality – korlátozott optimalitás

& asymptotic bounded optimality – aszimptotikus korlátozott optimalitás

bounded range – korlátozott tartomány

bounded rationality – korlátozott racionalitás

bounded waiting – korlátos várakozás | időkorlátos várakozás

bounded-buffer problem – korlátos puffer feladat / probléma

bounding – befoglaló

bounding box – befoglaló doboz

bounding cylinder – befoglaló henger

bounding ellipsoid – befoglaló ellipszoid

bounding heuristics – korlátozó heurisztikák

bounding sphere – befoglaló gömb

bounding volume – befoglaló tér

Bourne shell – Bourne parancsértelmező

box – doboz | skatulya

& dead-letter box – kézbesíthetetlen levelek ládája

& nesting boxes – egymásba illesztett dobozok

box filter – doboz szűrő

boxplot – dobozdiagram

Boyce-Codd Normal Form (BCNF) – Boyce–Codd normálforma (BCN)

BPA (Brown Paper Analysis) – barna papír elemzés [folyamat menetének fizikai végigkövetése papíron]

bpb (bit per bit) – bit / bit

bpc (bits per character) – bit / karakter

BPC (Business Process Continuity) – üzletmenet-folytonosság | üzletmenet-folytonosság tervezése

BPI (Business Process Integration) – BPI (üzleti folyamatok egyesítése)

bpp (bits per pixel) – bit / képpont

BPR (Business Process Reengineering) – üzleti folyamat teljes újjászervezése | üzleti folyamatok újratervezése

bps (bit per second) – b / s [adatsebesség mértékegysége]

bracket – zárójel

Brahma – Brahma

& tower of Brahma – Hanoi tornyai

brain – agy

brain-computer interface – agy-számítógép kezelőfelülete

braindamaged – eszement

brainstorming – ötletbörze | ötletroham

BRAN (Broadband Radio Access Network) – BRaN (szélessávú rádiós hálózat)

branch – elágazás | ág

branch address – ugrási cím

branch address fetch – ugrási címfelhozatal

branch coverage – ág lefedettség

branch delay slots – elágazás késleltetési rés

branch detection – elágazás detektálás

branch execution – elágazás végrehajtás

Branch History Table (BHT) – elágazás történeti tábla

branch instructions – elágazó utasítás

branch penalty – elágazási ciklusveszteség

branch point – elágazási pont

branch prediction – elágazás-előrejelzés

branch processing – elágazás feldolgozás

branch testing – ág tesztelés

Branch Target Address (BTA) – elágazási cím

Branch Target Address Cache (BTA) – elágazási címpuffer

Branch Target Instruction Cache (BTIC) – elágazási célutasítás-puffer

branch target path accessing – elágazási ág elérése

branch unit – elágazáskezelő egység

branch-and-bound – elágazás és korlátozás

branch-and-bound search – elágazás-és-korlátozás keresés

branching dependency – elágazó függőség

branching factor – elágazási tényező

branching method – elágazási mód [programé]

branching query – elágazó lekérdezés

branch-or-skip – elágazás vagy átlépés

branch-to-subroutine – ugrás a szubrutinra

branch-with-execute – elágazás végrehajtással

branch-with-skip – elágazás átugrással

brand – márka | brand

brand identity – márkajel

BRDF (Bidirectional Reflection Distribution Function) – BRDF (kétirányú visszaverődés eloszlási függvény)

BRDF sampling – BRDF alapú mintavételezés

breach – rendszer feltörése | szabályzat megsértése

breadcrumb – morzsa

breadth-first – szélességi

breadth-first search – szélességi keresés

breadth-first tree – szélességi keresőfa

break – végrehajtás megszakítása

& callback break – visszahívás megszegése

break point – töréspont | megszakítási pont

breakable – feltörhető

breakdown analysis – részlet elemzés [rendszer használatának a megértésére és a feladat megoldására fordított idő elemzése]

breaking – törés | feltörés

breakpoint – töréspont | megszakítási pont

B-rep (boundary representation) – határfelület reprezentáció

brick – tégla

brick-and-mortar – hagyományos üzletvezetésű cég [tégla és malter]

bridge – híd

& half bridge – félhíd

& remote bridge – távoli híd

& spanning tree bridge – feszítőfás híd

& transparent bridge – transzparens híd

bridge design pattern – hídtervezési minta

bridge disc – hídlemez [CD-ROM / XA, CD-szabvány]

brightness – fényerő | fényerősség | fényesség | világosság

brightness-based recognition – fényességlapú felismerés

bring to front – előrehozni

broadband – szélessávú

Broadband Radio Access Network (BRAN) – szélessávú rádiós hálózat

broadcast – adatszórás | üzenetszórás | szórt adás | körözvényadás

broadcast channel – üzenetszóró csatorna

& reliable broadcast channel – megbízható üzenetszóró csatorna

broadcast mode – üzenetszóró üzemmód

broadcast model – eseményszóró modell

broadcast network – üzenetszóró hálózat | adatszóró hálózat

broadcast routing – üzenetszóró útválasztás | adatszóró útválasztás

broadcast storm – üzenetszórási vihar | adatszórási vihar

broadcasting – üzenetszórás | adatszórás

broker – közvetítő ügynök

broker agent – alkusz ügynök | alkusz ágens

brokerage model – közvetítő modell

Brooks’ Law – Brooks törvénye

brown – barna

Brownian motion – Brown-mozgás

browsable content – böngészhető tartalom

browse – böngészés | tallózás | böngészik

browser – böngésző | tallózó

browsing – böngészés

brush – ecset

brush shapes – ecsetformák

brush stroke – ecsetvonás

brute – nyers

brute force – nyers erő

brute force algorithm – nyers-erő algoritmus

brute-force attack – nyers erőn alapuló támadás

brute-force parsing – teljes visszalépéses elemzés

brute-force search – nyers-erő keresés

BSA (Business Software Alliance) – szoftverek jogtisztaságát védő szervezet

BSC (Balanced Scorecard System) – kiegyensúlyozott mutatószám-rendszer

BSD (Business System Design) – üzleti rendszerek tervezése

BSP (Business System Planning) – vállalatmodellezési módszertan [IBM]

B-spline – B-spline

B-spline curve – B-spline görbe

BSP-tree (Binary Space Partitioning tree) – BSP-fa (bináris térfelosztó fa)

BSSRDF (Bi-directional Scattering Surface Reflectance Distribution Function) – BSSRDF (kétirányú szóró felületi visszaverődési eloszlási függvény)

BTPC (Binary Tree Predictive Coding) – bináris fás prediktív kódolás

B-tree – B-fa

bubble – buborék

bubble sort – buborékrendezés

bucket – edény

bucket sort – edényrendezés

budget – költségvetés

budgeting – költségvetés készítése

buffer – puffer | átmeneti tár | érintkező övezet [térinformatika] | pufferzóna [térinformatika]

buffer amplifier – meghajtó erősítő

buffer cache – gyorsító puffertár

buffer management – pufferkezelés

buffer management strategy – pufferkezelő stratégia

buffer manager – pufferkezelő

buffer memory – puffer memória

buffer overflow – puffer túlcsordulás

buffer overflow error – puffertúlcsordulási hiba

buffer position – puffer pozíció

buffer swap – puffercsere

buffered input stream – pufferelt bemeneti csatorna

buffered output stream – pufferelt kimeneti csatorna

buffering – pufferelés | átmeneti tárolás | kiegyenlítő tár alkalmazása

bug (error or defect) – hiba (program hibája | program hiányossága)

builder design pattern – építő tervezési minta

building from source – forrásállományok lefordítása

building local capacity – helyi kapacitás bővítése

building trust – bizalomépítés

built-in – beépített

built-in data type – beépített adattípus

built-in feature – beépített eszköz | beépített jellemző

built-in type – beépített típus

Bulgarian solitaire – bolgár pasziánsz

bulge – kidomborítás

bulk load – nagy tömegű töltés | nagy tömegű feltöltés

bullet – felsorolási jel

bulleted – díszjeles

bulletin board system – elektronikus hirdetőtábla rendszer

bullseye – célkör

bully algorithm – erőszakos algoritmus | zsarnok algoritmus

bump – dudorodás | domborúság

bump map – bucka térkép

bump mapping – bucka leképzés

bundle – köteg

bureaucracy – bürokratikus szervezet [vállalati modell]

burgundy – burgundivörös

buried macrocell – eltemetett makrocella

burn in testing – beégetett tesztelés

burn-in – beégetett | beégetés

burst – sűrűsödés | löket | impulzus | hibacsomó

burst error – hibacsomó | csomós hiba

burst loss sensitivity – löketveszteségi érzékenység

burst mode – löketmód | csomagmód | blokkátviteli mód

burst transfer – löket átvitel | csomag átvitel | blokkos átvitel [időszakonként adatcsomagok átvitele]

burst-correcting code – hibacsomó-javító kód

bus – sín | busz

bus architecture – sín architektúra | busz architektúra

bus grant – sín / busz megadás / engedélyezés

bus holder circuit – síntartó / busztartó áramkör

bus interface – síncsatoló | buszcsatoló | buszinterfész

bus network – sínhálózat

bus request – sínkérés | buszkérés

bus topology – síntopológia

bus transceiver – sín / busz átvitelt lebonyolító eszköz | busz adóvevő

bus transfer – sínátvitel | buszátvitel

bushy – bozótszerű

bushy tree – bozótszerű fa

business – üzlet | üzleti

business analysis framework – üzleti elemző keretrendszer

business communication – üzleti kommunikáció

business computer – üzleti számítógép

business concepts – üzleti fogalmak

business consulting services – üzleti tanácsadó szolgáltatás

business continuity – üzletfolytonosság

Business Continuity Plan (BCP) – üzletmenet folytonossági terv

Business Impact Analysis (BIA) – üzleti hatáselemzés

business data processing language – üzleti adatfeldolgozó nyelv

business driver – üzleti hajtóerő

business function – üzleti funkció | részterület

business GIS – üzleti földrajzi információs rendszer

business goal – üzleti cél

Business Intelligence (BI) – üzleti intelligencia | üzleti hírszerzés | üzleti szakértelem

business knowledge – üzleti tudás

business model – üzleti modell

business object – üzleti objektum

business objective – üzleti cél

business performance – üzleti teljesítmény

business plan – üzleti terv

business policy – üzletpolitika

business process – üzleti folyamat

Business Process Improvement (BPI) – üzleti folyamatok javítása

Business Process Reengineering (BPR) – üzleti folyamatok újratervezése

business processes – üzleti folyamatok

business risk – üzleti kockázat

business rule – üzleti szabály

business strategy – üzleti stratégia

business system – üzleti rendszer

business transaction process – üzleti tranzakciós folyamat

business verify – üzlet valódiságának ellenőrzése

businessman – üzletember

Business-to-Administration (B2A) – B2A üzlet / tevékenység [cégek, vállalatok tevékenysége hatóságokkal, államigazgatási szervekkel]

Business-to-Business (B2B) – B2B üzlet / tevékenység [üzleti szervezetek közötti üzleti kapcsolat e-üzletvitelben]

Business-to-Customer (B2C) – B3B üzlet / tevékenység [üzleti szervezet és végfelhasználó közötti üzleti kapcsolat e-üzletvitelben]

busy pattern – foglaltság jel [elfoglaltságot jelző megjelenés-minta]

busy pointer – foglaltság-jelző egérmutató [például homokóra]

busy waiting – aktív várakozás | foglaltsági várakozás

busy-wait loop – foglaltság megszűnésére / felszabadulásra várakozó hurok

busy-waiting – lefoglalva várakozás

butterfly – pillangó

butterfly network – pillangó hálózat

butterfly operation – pillangó művelet

butterfly subdivision – pillangó felosztás

button – gomb | nyomógomb

& callback button – visszahívási lehetőség jelzése [képernyőn]

& command button – parancsgomb

buyer-controlled marketplace – vevők által nyitott e-piactér

buyout – kivásárlás

by name – név szerinti

by need – igény szerinti

by reference – hivatkozás szerinti

by result – eredmény szerinti

by value – érték szerinti

by value-result – érték-eredmény szerinti

byline – képaláírás

bypass – elkerülés | kikerülés | kerülőút

bypass path – elkerülő út

bypassing blocks of permutation – permutáció blokkjainak átugrása

byte (an 8-bit quantity) – bájt (8 bit)

byte addressing – bájtcímzés

byte code – bájtkód

byte code verifier – bájtkód-ellenőrző

byte difference – bájtkülönbség

byte reversal – bájtfordítás

byte stuffing – bájtbeszúrás

byte-oriented machine – bájtelvű számítógép

Byzantine failure – bizánci hiba | váratlan hiba

Byzantine generals – bizánci tábornokok

Byzantine generals problem – bizánci tábornokok problémája