Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

8. fejezet - E

8. fejezet - E

e – elektronikus

e e [természetes logaritmus alapja]

E/R model (Entity-Relationship model) – E / K modell (egyed-kapcsolat modell)

eager – mohó | szigorú | buzgó

eager evaluation – mohó kiértékelés

eager release consistency – szigorú feloldó következetesség / konzisztencia

EAI (Enterprise Application Integration) – vállalati alkalmazások integrációja

EAP (Extensible Authentication Protocol) – EaP (kiterjeszthető hitelesítő protokoll)

ear of hypergraph – hipergráf füle

earcon – hangjelzés

Earliest Deadline First scheduling – legrövidebb határidejű először ütemezés

early adopter – korai felhasználó

early binding – korai kötés

early branch detection – korai elágazás észlelés

early stopping – korai megállás

early task – korai taszk

early-first form – korai-előbb forma

ease of use – könnyen kezelhető | használat könnyűsége

Easter date – Húsvét dátuma

Easter egg – húsvéti tojás [alkalmazásban elrejtett meglepetés]

easy to use – könnyen használható | könnyen kezelhető

easy-to-use face animation – könnyen használható arcanimáció

eavesdropper – hallgatózó | lehallgató | passzív támadó

eavesdropping – kilesés | kihallgatás | lehallgatás | hallgatózás

e-auction – e-aukció

e-banking – elektronikus bankműveletek | e-bank szolgáltatások

eBay – aukciós portál-rendszer | eBay [online aukciós oldal]

EBBP (European Best Business Practices) – legjobb európai üzleti megoldások

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) – kiterjesztett binárisan kódolt decimális csere kód

EBL (Explanation-Based Learning) – EBL (magyarázat-alapú tanulás)

EBNF (Extended Backus–Naur Form) – kiterjesztett Backus–Naur-forma

e-bomb – e-bomba

e-book – e-könyv

EBS (Electronic Brainstorming) – elektronikus ötletbörze

EBU (European Broadcasting Union) – EBU (Európai Műsorterjesztők Szervezete)

EBU time code – EBU időkód

e-business – e-üzlet

e-cash – elektronikus pénz | e-pénz

ECB (Electronic CodeBook) – elektronikus kódkönyv

ECC (Error Correction Code) – ECC (hibajavító kód)

ECDL (European Computer Driving Licence) – Európai Számítógép-használói Jogosítvány

e-channel – e-csatorna

e-check – csekk-helyettesítő fizetési megoldás

echo – visszhang

ECITC (European Committee for Information Technology Testing Certification) – információtechnológiai tesztelési folyamatok ellenőrzésére, felülvizsgálatára és minősítésére létrehozott Európai Bizottság

ECL (Emitter-Coupled Logic) – ECL-logika (emittercsatolt logika)

eclipse – fogyatkozás

ECM (Enterprise Component Modeling) – vállalati komponensmodellezés

e-collaboration – e-együttműködés

e-college – e-kollégium

ecological model – ökológiai modell

ecological validity – ökológiai érvényesség

e-commerce – elektronikus kereskedelem | e-kereskedelem

e-commerce-enabled enterprise information system – e-kereskedelmet támogató vállalati információs rendszer

economic – gazdasági

economic feasibility – gazdasági értékelés | megvalósíthatósági vizsgálat

economic growth – gazdasági növekedés

economic impact – gazdasági hatás

economic order quantity – gazdaságos rendelési mennyiség

economic sector – gazdasági ágazat

economical benefit – gazdasági haszon

economical spanning tree – gazdaságos feszítőfa

economy – gazdaság

economy of effort – erőkifejtés gazdaságossága

economy of expression – kifejezés gazdaságossága

EDC (Error Detect Code) – EDC (hibajelző kód)

EDE (Encryption-Decryption-Encryption) – rejtés-visszafejtés-rejtés (háromszoros rejtés egy fajtája)

e-democracy – e-demokrácia

edge – él

edge collapse – él csúcsainak az összevonása | élzsugorítás

edge coloring – élszínezés

edge connectivity – élösszefüggőség

edge contraction – élösszehúzás

edge covering – élfedés | éllefedés

edge cut – élvágás

edge detection – élfelismerés | éldetektálás

edge disjoint paths – élidegen utak

edge extrusion – élkihúzás

edge fitting – élillesztés

edge graph – élgráf

edge localisation – éllokalizálás

edge matrix – élmátrix

edge preserving filter – élmegőrző szűrő

edge segment – élszegmens

edge set – élhalmaz

edge split – élkettévágás

edge weight – élsúly

edge-capacity function – élkapacitás-függvény

edge-chromatic number – élkromatikus szám

edge-connected graph – élösszefüggő gráf

edge-disjoint – élidegen | éldiszjunkt

edge-disjoint directed path – éldiszjunkt irányított út

edge-disjoint paths – élidegen utak | éldiszjunkt út

edge-enhancement – élkiemelés

edge-labeled graph – élcímkézett gráf

edge-sequence – élsorozat

edge-set – élhalmaz

edge-triggered – élvezérelt

edge-triggered behavior – élvezérelt működés

edge-triggered D flip-flop – élvezérelt D flip-flop

edge-triggered flip-flop – élvezérelt flip-flop

edge-triggered J-K flip-flop – élvezérelt J-K flip-flop

Edgeworth expansion – Edgeworth-kiterjesztés

EDI (Electronic Data Interchange) – EDI (elektronikus adatcsere) [alkalmazást alkalmazással összekötő protokoll / szabvány üzleti dokumentumok elektronikus továbbítására]

+EDI network – EDI hálózat

EDIF (Electronic Design Interchange Format) – EDI szabvány

EDIFACT (Electronic Data For Administration, Commerce and Transport) – EDIFACT (nemzetközi EDI szabvány)

edit – szerkeszt

edit checks – adatbevitel folyamán végzett ellenőrzés

edit distance – szerkesztési távolság

editable – módosítható

editor – szerkesztő személy | szerkesztőprogram

editor program – programokat módosító program

Edmonds-Karp algorithm – Edmonds–Karp-algoritmus

EDO-DRAM (Extended-DataOut DRAM) – EDO-DRAM | kiterjesztett / növelt adatkibocsátású DRAM

EDP (Electronic Data Processing) – elektronikus adatfeldolgozás

EDS (Electronic Discussion System) – elektronikus vitafórumot kezelő rendszer

education – oktatás

& adult education – felnőttoktatás

education industry – oktatásipar

education support system – oktatástámogató rendszer

educational – oktatási

educational content – oktatási tartalom

educational curriculum – oktatási anyag | tananyag

educational opportunities – oktatási lehetőségek

educational software platforms – oktatási szoftverplatformok

educational strategy – oktatási stratégia

educational tasks – oktatási feladatok

educational technology – oktatási technológia

educational technology integration and implementation – oktatási technológia integrációja és bevezetése

educational technology partnerships – oktatási technológiai partnerség

edutainment – oktatási célú szórakoztató anyag | oktatási és szórakoztatási célú szoftver-együttes | szórakoztatva történő oktatás

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) – EDVaC (elektronikus diszkrét változójú automatikus számítógép)

EDW (Enterprise Data Warehouse) – EDW (vállalati adattárház)

e-economy – e-gazdaság

EEE triple encryption – titkosító-titkosító-titkosító háromszoros rejtjelezés

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) – elektromosan törölhető programozható csak olvasható memória | EEPROM

EF (Experience Factory Organisation) – EF (kísérleti üzem szervezet)

e-fairness – becsületes e-kereskedelem szabályrendszere

effaceable – törölhető

effect – hatás | effektus

effect axiom – hatásaxióma [szituációkalkulusban]

effective – hatásos | eredményes | hatékony

effective address – tényleges cím

effective algorithm – hatékony algoritmus

effective branching factor – effektív elágazási tényező

effective group id – tényleges csoport-azonosító | effektív csoport-azonosító [UNIX]

effective information – hatékony információ | effektív információ

effective key size – effektív kulcsméret

Effective Lines of Code (ELOC) – tényleges forrássorok száma (ELOC)

effective memory-access time – tényleges tárelérési idő

effective power – hatékony hatvány

effective user identifier (effective UID) – tényleges felhasználó-azonosító (tényleges UID)

effectiveness – hatékonyság

effector – beavatkozó

efficiency – eredményesség | hatásosság | hatékonyság

efficiency of a digraph – irányított gráf hatékonysága

efficiency of operation – művelet hatékonysága

efficient algorithm – hatékony algoritmus | hatásos algoritmus

efficient template metaprogramming – hatékony sablon-metaprogramozás

effort – ráfordítás [emberi munkában]

effort estimation – ráfordítás becslés

effort model – ráfordítás modell

effort prediction – ráfordítás előrejelzése

EFT (Electronic Fund Transfer) – pénzintézetek közötti elektronikus pénzforgalom

EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) terminal – EFTPOS terminál | POS terminál | bankkártyaelfogadó terminál

EG code (Euclidean Geometry code) – EG-kód (euklideszi geometriai kód)

egocentric viewpoint – önző nézőpont

egoless programming – alkalmazkodó programozás | csoportos programozás

egomotion – sajátmozgás

e-governance – e-kormányzás

e-government – e-kormányzat

Ehrlich swap method – Ehrlich cseremódszere

EIDS (Electronic Information Delivery System) – EIDS (elektronikus információtovábbító rendszer)

Eiffel – Eiffel [programnyelv]

EIFS (Extended Inter-Frame Spacing) – EIFS (kiterjesztett keretek közötti időköz)

EIGamal signature scheme – ElGamal-féle aláírási séma

eigenspace – sajáttér

eigenvalue – sajátérték

eigenvalue of a graph – gráf sajátértéke

eigenvector – sajátvektor

eigenvector of a graph – gráf sajátvektora

eight-neighbor – nyolc-szomszédos

EII (Enterprise Information Integration) – EII (vállalati információegyesítés)

e-inclusion – e-befogadás

EIS (Executive Information System) – EIS (vezetői információs rendszer)

EIU (Economist Intelligence Unit) – Gazdasági Hírszerzési Egység [gazdaságelemző központ]

EKF (Extended Kalman Filter) – kiterjesztett Kálmán-szűrő

elaboration – feldolgozás | kidolgozás

elapsed time – eltelt idő

e-learning – e-tanulás

e-learning program – e-tanulási program

e-learning project – e-tanulási projekt

e-learning systems – e-tanulási rendszer

election algorithm – választási algoritmus

electoral competition – elektorok versenye

electoral system – választási rendszer

electret microphone – elektret mikrofon

electrical – villamos

electrical characteristics – villamos jellemzők

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) – elektromosan törölhető programozható csak olvasható memória (EEPROM)

electrically-erasable – elektromosan törölhető

electrocardiogram (ECG) – elektrokardiogram (EKG)

electroencephalogram – elektroenkefalogram

electromagnetic – elektromágneses

electromagnetic interference – elektromágneses interferencia

electromagnetic spectrum – elektromágneses spektrum

electron beam – elektronsugár

electron gun – elektronágyú

electron tube – elektroncső

electronic – elektronikus

Electronic and Information Technology (EIT) – elektronikus és információs technológia

electronic banking – elektronikus banki szolgáltatások

electronic bill – elektronikus számla

electronic brainstorming – elektronikus ötletbörze

electronic brainstorming tool – számítógéppel támogatott döntéshozatal / ötletroham eszköz

electronic business (e-business) – elektronikus üzlet [e-üzlet]

electronic business environment – elektronikus üzleti környezet

electronic business systems security – elektronikus üzleti rendszerek biztonsága

electronic business transaction – elektronikus üzleti tranzakció | elektronikus üzleti ügylet

electronic calendaring – határidőnapló számítógépes formája | irodai naptár számítógépes formája

electronic cash – elektronikus készpénz | elektronikus készpénzhelyettesítő

electronic check – elektronikus ellenőrzés | elektronikus csekkhelyettesítő

Electronic Codebook (ECB) – elektronikus kódkönyv

electronic codebook mode – elektronikus kódkönyves üzemmód

electronic coin – elektronikus pénzérme | elektronikus érme

electronic commerce – elektronikus kereskedelem | e-kereskedelem

electronic commerce activity – elektronikus kereskedelmi tevékenység

electronic commerce challenges – elektronikus kereskedelmi kihívások

electronic commerce curriculum – elektronikus kereskedelmi tananyag

electronic commerce degree program – elektronikus kereskedelmi felsőoktatási program

electronic commerce evolution – elektronikus kereskedelem fejlődése

electronic commerce innovation – elektronikus kereskedelmi innováció

electronic commerce site – elektronikus kereskedelmi webhely

electronic commerce technology – elektronikus kereskedelmi technológia

electronic commerce training – elektronikus kereskedelmi képzés

electronic commerce transactions – elektronikus kereskedelmi tranzakció | elektronikus kereskedelmi ügylet

electronic concept – elektronikai elv

electronic cottage – magas funkcionalitású otthoni munkahely

electronic customer relationship management (ECRM) – elektronikus ügyfélkapcsolatkezelés

electronic data interchange – vállalatközi elektronikus adatcsere

electronic data processing – elektronikus adatfeldolgozás

electronic digital computer – elektronikus digitális számítógép

electronic document interchange – vállalatközi elektronikus dokumentum-csere

electronic fund transfer – elektronikus pénzátutalás

electronic gift – ajándékutalvány | kisebb összeg küldése elektronikusan

electronic ink – elektronikus festék

electronic journalism – elektronikus újságírás

electronic learning – elektronikus tanulás

electronic mail (e-mail) – elektronikus levél (e-mail) | villámlevél | drótposta

electronic markets – elektronikus piacok

electronic meeting software – virtuális értekezletet támogató szoftver

electronic network – elektronikus hálózat

Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC) – elektronikus számjegyes integrátor és számítógép (ENIaC)

Electronic Payment System (EPS) – elektronikus fizető rendszer

electronic pen – fényceruza | fénytoll

electronic publishing – elektronikus könyvkiadás | elektronikus kiadványszerkesztés

electronic questionnaires – számítógépen kitöltendő kérdőív

electronic repository – elektronikus raktár

electronic sweatshop – munkaállomások előtt végzett, tömeges, egyszerű munka

electronic technology – elektronikus technológia

electronic transmission – elektronikus átvitel

electronic voting system – elektronikus szavazórendszer

electronic whiteboard – elektronikus tábla

electronic/digital government – elektronikus / digitális kormány

electro-physiological input – elektrofiziológiai bemenet [informatikai rendszerbe a felhasználó adott jellemzőinek követése, illetve feldolgozása céljából]

Electrostatic Discharge (ESD) – elektrosztatikus kisülés

element – elem

& idempotent element – idempotens elem

& inverse element – inverz elem

element access – elem elérése

element of a set – halmaz eleme

elementary – elemi

elementary cycle – elemi kör

elementary divisor – elemi osztó

elementary event – elemi esemény

elementary function – elemi függvény

elementary operation – elemi művelet

elementary symmetric function (elementary symmetrical function) – elemi szimmetrikus függvény

elementary transformation – elemi transzformáció

elementary type – elemi típus

elements (earth, air, fire, water) – elemek (föld, levegő, tűz, víz)

elevation – magasság

elevation model – domborzati modell

elevation point – magassági pont

elevator algorithm – lift-algoritmus [lemezütemezés]

Elias bound – Elias-korlát

Elias code – Elias-kód

elided – rejtett

eliminate – közömbösít | kiküszöböl | felszámol

eliminated branch – eltávolított elágazás

elimination – kiküszöbölés

& common subexpression elimination – közös részkifejezés kiküszöbölése

& global redundancy elimination – globális redundancia kiküszöbölése

& redundancy elimination – redundancia kiküszöbölése

elimination of copying – másolás elkerülése

elimination of variables – változók kiküszöbölése

eliminative – kiküszöbölő

elitizm (in evolutional algorithm) – elitizmus (evolúciós algoritmusban)

ELIZA – ELIZA [beszélgető program]

ellipse – ellipszis

ellipsis – hiányjel | kipontozás

ellipsoid – ellipszoid

& random point on the ellipsoid – véletlen pont az ellipszoidon

& rotation ellipsoid – forgási ellipszoid

ellipsoid algorithm – ellipszoid algoritmus

elliptic – elliptikus

elliptic curve – elliptikus görbe

elliptic curve algorithm – elliptikus görbés algoritmus

elliptic curve cryptosystem – elliptikus görbés kriptorendszer

elliptic curve factorization – elliptikus görbés faktorizáció

elliptic curve method – elliptikus görbés módszer

elliptic curve primality proving algorithm – elliptikus görbés prímteszt-algoritmus

elliptic function – elliptikus függvény

elliptic integral – elliptikus integrál

elliptic surface – elliptikus felület

elliptical – elliptikus

elliptic-curve factorization method – elliptikus görbés faktorizációs módszer

elusive requirement – nehezen megfogható igény

EM algorithm (expectation maximization algorithm) – EM algoritmus (várható értéket maximalizáló algoritmus)

email (electronic mail) – elektronikus levél | e-levél | villámlevél

email address – elektronikus levelezési cím | email cím

email gateway – elektronikus-levél átjáró

email security software – elektronikus levelezés biztonsági rendszere

e-market – e-piac

e-market system – e-piaci rendszer

e-marketing – e-marketing

e-marketplace – e-piactér

embedded – beágyazott | környezetbe ágyazott

embedded coding – beágyazott kódolás

embedded coding in image compression – beágyazott kódolás képtömörítésnél

embedded computer – beágyazott számítógép

embedded dependency – beágyazott függőség

embedded graph – beágyazott gráf

embedded help – beágyazott segítség | súgó

embedded link – beágyazott link

embedded media – beágyazott média

embedded point – beágyazott pont

embedded SQL – beágyazott SQL

embedded system – beágyazott rendszer

embedding – beágyazás

embedding of partial order into linear order – parciális rendezés beágyazása lineáris rendezésbe

emboss – domborítás | trébelés

emboss filter – emboss szűrő

embossed – dombornyomásos

e-medicine – e-gyógyászat

emergency – vészhelyzet | szükségállapot | katasztrófa

emergency plan – katasztrófaterv

emergency response – katasztrófa esetén követendő eljárás

emergency services – katasztrófa esetén használt szolgáltatások

emergent behavior – kialakuló viselkedés | létrejövő viselkedés

emergent property – eredendő tulajdonság

emergent requirement – eredendő követelmény

emerging functionality – kialakuló funkcionalitás

emerging pattern – felbukkanó minta

emission – kibocsátás | sugárzás | emisszió

emission map – emissziós térkép

emissive surface – sugárzó felület | emisszív felület

emitter – sugárzó | kibocsátó | emittáló

Emitter-Coupled Logic (ECL) – emitter csatolt logika (ECL)

emoticon – érzelmet kifejező jel | érzelmet kifejező ikon

& :) – mosoly

& :( – szomorú vagyok

& :'-( – sírás

& :~ – szintén sírás

& ;-) – kacsintás és nevetés

& :-D – nagy mosoly

& :-)) – nagy mosoly

& :-))))))))))) – nagyon nagy mosoly

& :-O – ásítás

& :-* – puszi | csók

emotional agent – érzelmi ügynök | emócionális ágens

Emotional Intelligence (EQ) – érzelmi intelligencia

emotions – érzelmek

emphasis – kiemelés | hangsúlyozás | nyomaték

empirical – tapasztalati | empirikus

empirical distribution function – tapasztalati eloszlási függvény | empirikus eloszlási függvény

empirical evaluation – tapasztalati értékelés | empirikus értékelés

empirical gradient – empirikus gradiens

empirical method – tapasztalati módszer | empirikus módszer

empirical research – empirikus kutatás

empirical relation – empirikus reláció

Empirical Software Engineering (ESE) – empirikus szoftverfejlesztés

empirical tests for randomness – véletlenség empirikus tesztelése

employability – alkalmazhatóság

employers’ requirements – munkaadói követelmények

empowerment – alkalmazottak bevonása a döntési folyamatba

empty – üres

empty case – üres eset

empty clause – üres klóz

empty graph – üres gráf

empty product – üres szorzat

empty set – üres halmaz

empty stack – üres verem

empty stream – üres adatfolyam | üres csatorna

empty string – üres füzér | üres sztring | üres karaktelánc

empty sum – üres összeg

empty tree – üres fa

EMR (Electronic Meeting Room) – elektronikus találkozószoba

EMS (Electronic Meeting System) – elektronikus találkozórendszer

emulation – utánzás | emuláció

emulator – emulátor

EMV card (Europay-MasterCard-Visa card) – EMV-kártya (európai bankkártya)

enable input – engedélyező bemenet

enabled action – engedélyezett művelet | lehetővé tett művelet

enabled task – engedélyezett taszk | lehetővé tett taszk

enabled transition – engedélyezett állapotátmenet

Encapsulated Postscript (EPS) – beágyazott postscript (EPS)

encapsulation – beágyazás | egységbezárás | egységbefoglalás | betokozás

enciphering – titkosítás | rejtjelezés | sifrírozás

encode – kódol

encoder – kódoló

encoding – kódolás

encoding of problem instances – konkrét probléma kódolása

encoding problem – kódolási probléma | kódolás problémája

encrypt – rejtjelez | titkosít

encrypt-decrypt-encrypt mode (EDE) – rejtjelező-visszafejtő-rejtjelező módszer [speciális háromszoros rejtjelezés]

encrypted – titkosított

encrypted file – titkosított fájl

Encrypted Key Exchange (EKE) – titkosított kulcscsere

encrypted password – titkosított jelszó

encryption – rejtjelezés | titkosítás | sifrírozás

encryption algorithm – rejtjelező algoritmus | titkosító algoritmus | sifrírozó algoritmus

encryption exponent – titkosító kitevő

encryption scheme – rejtjelező rendszer

encryption speed – rejtjelezési sebesség

end – végpont

end box – végéreugrás-gomb

end effector – végberendezés

end of file – fájl vége

end of special data – különleges adatok vége

End of Text (ETX) – szövegmező vége | adatmező vége

End Of Transmission (EOT) – adásvége

end office – vég-központ | helyi központ

end result – végeredmény

end scope – határkör vége

end system – végrendszer

end user – végfelhasználó

endian-ness – adatelhelyezési módszer

& big endian – adat kisebb helyiértékű része a nagyobb memóriacímre

& little endian – adat kisebb helyiértékű része a kisebb memóriacímre

ending a program – program befejezése

endnote – lábjegyzet | végjegyzet

endomorphism – endomorfizmus

endpoint – él végpontja

endpoint of a graph – gráf végpontja

endpoint of an edge – él végpontja

end-to-end argument – kezdet-és-vég közötti érvelés

end-to-end protocol – vég-vég protokoll | végpontok közötti protokoll

enduring requirement – tartós követelmény

enduser – végfelhasználó

End-User Computing (EUC) – végfelhasználói számítástechnika

End-User Development (EUD) – végfelhasználói fejlesztés

enduser interface – végfelhasználói felület

end-user programming – végfelhasználói programozás

enduser software – végfelhasználót kiszolgáló szoftver

end-vertex – él végpontja

enemy – ellenség

energy – energia

engine – motor | modul | működtető egység

engineering – technológia

& software engineering – szoftver technológia

engineering application – műszaki alkalmazás

engineering design margin – mérnöki tervezési tartalék

engineering tool – fejlesztőeszköz

engineering workstation – mérnöki munkaállomás

English – angol

English auction – hagyományos aukció, ahol adott összeggel emelni lehet a tétet

English text – angol szöveg

enhance – növel | fokoz | erősít

Enhanced Data Output DRAM (EDO DRAM) – növelt adatkibocsátású DRAM (EDO-DRAM)

enhanced straightforward dispatching – növelt direkt kiküldés

enhanced synchronous DRAM (ESDRAM) – növelt szinkron DRAM

enhancement – továbbfejlesztés | képességbővítés

enhancer – erősítő

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) – ENIAC (elektronikus számjegyes integráló és számítógép)

Enigma – Enigma (rejtvény | rejtély | talány) | Enigma [német rejtjelező gép]

enlarge – nagyít | növel

enlarged – felnagyított

enlarging – növelés

ENQ (enquiry) – ENQ (kapcsolatfelvétel kérés)

enqueue – várakozási sorba állít

enquiry (ENQ) – kapcsolatfelvétel kérés

enriching graphical representations – grafikus ábrázolás gazdagítása

ensemble learning – hipotézishalmaz együttes tanulása

entailment – vonzat (logikában)

& entailment constraint – vonzatkorlát | vonzatkényszer

enterprise – vállalkozás

enterprise analysis – teljes körű információs igény-felmérés

Enterprise Application Integration (EAI) – vállalati szintű alkalmazásintegráció

enterprise architecture – vállalati architektúra

enterprise bean – vállalati babszem

enterprise collaboration – vállalati együttműködés

enterprise data warehouse – vállalati adattárház

enterprise integration – vállalati integráció

Enterprise Javabeans – vállalati Java-elemek

enterprise management system – vállalati irányítási rendszer

enterprise networking – vállalati hálózatépítés

Enterprise Resource Planning (ERP) – integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) | vállalati erőforrás-gazdálkodás tervezése (ERP)

enterprise system – vállalati (számítógépes) rendszer

enterprise wireless LAN – vállalati vezeték nélküli LAN

enterprise-level systems – vállalati szintű rendszerek

enterprise-wide – vállalatméretű

enterprise-wide computing – vállalat minden folyamatára kiterjedő, komplex számítógépes rendszer

entertainment industry – szórakoztatóipari

entier function – egészrész-függvény

entity – egyed | jellemző tulajdonságok összessége

entity class – entitás osztály

entity declaration – entitás deklaráció

entity identification problem – egyedazonosítási feladat / probléma

entity realization – entitás-előfordulás

entity relationship – egyedkapcsolat

entity set – egyedhalmaz

entity-relationship – egyedkapcsolat

entity-relationship diagram – egyedkapcsolat-diagram

entity-relationship model – egyedkapcsolat-modell

entrance-exam problem – felvételi vizsga feladat / probléma

entrepreneur – vállalkozó

entrepreneurial structure – egyszerű vállalkozói szerkezet / struktúra

entropy – entrópia

& discrete entropy – diszkrét entrópia

entropy function – entrópiafüggvény

entry – bejegyzés | belépés | bemenet

entry consistency – belépő következetesség | belépő konzisztencia

entry criteria – bemeneti feltétel

entry to subroutines – szubrutinok belépési pontjai

entry tunnel – belépési csatorna

enumerated type – felsorolási típus | felsorolásos típus

enumerating – felsorolás | leszámlálás | összeszámlálás

enumerating binary trees – bináris fák leszámlálása

enumerating prime numbers – prímszámok leszámlálása | prímszámok felsorolása

enumeration – leszámlálás | felsorolás | összeszámlálás

enumeration of balanced binary trees – kiegyensúlyozott bináris fák leszámlálása

enumeration of permutations – permutációk leszámlálása

enumeration of prime numbers – prímszámok leszámlálása | prímszámok felsorolása

enumeration of trees – fák leszámlálása

enumeration type – felsorolási típus

enumerator – felsoroló

envelope – burkológörbe | boríték

& central envelope – központi / centrális boríték

envelope representation – borítékreprezentáció

enveloped – betokozott

environment – környezet

environment history – környezeti történet

environment map – környezettérkép

environment mapping – környezetleképzés

environment node – környezeti csúcs

environment process – környezeti folyamat

environment variable – környezeti változó

environment vector – környezetvektor | környezeti vektor

environmental – környezeti

environmental control – környezeti vezérlés

environmental profile – környezeti profil | környezeti egyéni beállítás

environmental stress response – környezeti stresszhatásra adott válaszreakció

environmental subsystems – környezeti alrendszer

envisioning – ábrázolás | megjelenítés | szemléltetés

EOF (End Of File) – fájlvége jel | állományvégjel | EOF

EOL (End Of Line) – sorvége jel

EOM (End Of Message) – EOM (üzenetvégjel)

EOT (End Of Transmission) – EOT (adás vége | átvitel vége)

e-partnerships – e-partnerség

ephemeral awareness – lankadó éberség

EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) – EPIC (explicit párhuzamos utasítás feldolgozás)

epidemic – járvány

epidemic protocol – járványprotokoll

epidemiologist – epidemiológus

epigenetic – epigenetikai

epigenetic regulation – epigenetikai szabályozás

epimorphism – epimorfizmus | szürjektív homomorfizmus

epipolar geometry – epipoláris geometria

episode – epizód

epistemic logic – episztemológiai logika

epistemological commitment – ismeretelméleti elkötelezettség

epistemology – ismeretelmélet

EPLD (Erasable Programmable Logic Device) – törölhető programozható logikai eszköz

epoch – korszak | időszak

epoch updating – időszakos módosítás

eposodic – epizódszerű [környezet]

e-procurement – termékek és szolgáltatások beszerzése a weben

e-procurement model – e-beszerzési modell

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) – EPROM (törölhető programozható csak olvasható memória)

EPS (Electronic Payment System) – EPS (elektronikus fizető rendszer)

EPS (Encapsulated Postscript) – EPS (egységbe zárt postscript) [grafikus állományformátum]

epsilon (ε) – epszilon (ε)

epsilon register – epszilon regiszter

epsilon-free (ε-free) – epszilonmentes (ε-mentes)

epsilon-free grammar (ε -free grammar) – epszilonmentes nyelvtan (ε -mentes nyelvtan)

equal – egyenlő

equal sign – egyenlőségjel

equality (in logic) – egyenlőség (logikában)

equality – egyenlőség

& approximate equality – közelítő egyenlőség

& essential equality – lényeges egyenlőség

equality constraints – egyenlőséggel adott korlátozó feltételek

equality of sets – halmazok egyenlősége

equality symbol – egyenlőség jel

equality-generating dependency – egyenlőséggeneráló függőség

equalization – kiegyenlítés

equalize – kiegyenlít

equalizer – kiegyenlítő | hangszínszabályozó

equally likely – azonos valószínűségű | azonosan valószínű | egyforma valószínűségű | egyformán valószínű

equation – egyenlet | képlet

equation solver – egyenletmegoldó szoftvermodul

equational unification – egyenleti egyesítés

equidepth binning – azonos mélységű kosarazás

equidimensional – azonos dimenziójú

equidistant – ekvidisztáns | egyenlő távolságú | állandó távolságú | azonos távolságú

equidistant code – ekvidisztáns kód | egyenletes kód | állandó távolságú kód | azonos távolságú kód | szimplex kód

equidistributed sequence – egyenletes eloszlású sorozat

equidistribution test – egyenletes eloszlás tesztelése

equi-join – egyenlőség alapú összekapcsolás

equilibrium – egyensúly

& cache equilibrium – egyensúlyban levő gyorsítótár

equitable distribution – pártatlan eloszlás

equivalence – egyenértékűség | ekvivalencia

& modular equivalence – moduláris ekvivalencia

& structural equivalence – szerkezeti ekvivalencia

& type equivalence – típus egyenértékűség

equivalence algorithm – ekvivalencia-algoritmus

equivalence class – ekvivalenciaosztály

equivalence declaration – ekvivalencia deklaráció

equivalence relation – ekvivalenciareláció

equivalent – ekvivalens | egyenértékű

equivalent algorithms – ekvivalens algoritmusok

equivalent binary trees – ekvivalens bináris fák

equivalent codes – ekvivalens kódok

equivalent equations – ekvivalens egyenletek

equivalent expressions – ekvivalens kifejezések

equivalent Gray codes – ekvivalens Gray-kódok

equivalent linear programs – ekvivalens lineáris programok

equivalent load circuit – egyenértékű | helyettesítő | ekvivalens terhelő hálózat

equivalent of MMIXAL symbol – MMIXaL szimbólum ekvivalense

equivalent sets of dependencies – ekvivalens függőségi halmazok

equivalent staging – ekvivalens fokozatok kialakítása | besorolás ekvivalens fokozatok szerint | ekvivalens besorolás [a CMMI lépcsős és folytonos megközelítéseinek kombinálása útján]

equivalent states – egyenértékű állapotok | ekvivalens állapotok

equivalent symbols – ekvivalens szimbólumok

equiwidth binning – azonos szélességű kosarazás

ER model (Entity-Relationship model) – ER-modell (egyed-kapcsolat modell)

erasable – törölhető

Erasable Programmable Logic Device (EPLD) – törölhető programozható logikai eszköz (EPLD)

Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM) – törölhető programozható csak olvasható memória (EPROM)

erase – töröl | kitöröl

eraser – radír

erasing – törlés

erasing EPROM – EPROM törlése

erasure – törlődés

erasure burst – törlődéses csomó

erasure channel – törlődéses csatorna

erasure error – törlési hiba

Erdas Imagine – Erdas Imagine [digitális képfeldolgozó szoftver]

ergodic – ergodikus

ergodic process – ergodikus folyamat

ergonomical issue – ergonómiai kérdés

ergonomics – ergonómia

erosion – erózió | lepusztulás

ERP (Enterprise Resource Planning) – ERP (integrált vállalatirányítási rendszer) | ERP (vállalati erőforrás-gazdálkodás tervezés)

ERP implementation – ERP bevezetése | vállalatirányítási rendszer bevezetése

ERP model – ERP modell

ERP project – ERP projekt

ERP software – ERP szoftver

ERP software market – ERP szoftverpiac

ERP system – ERP rendszer | vállalati erőforrás-tervező rendszer

ERP systems lifecycle – ERP rendszerek életciklusa

ERP vendors – ERP értékesítők

errata – hibajegyzék

erroneously – hibásan | helytelenül

error – hiba

& absolute error – abszolút hiba

& bit error – bithiba

& Bit Error Rate (BER) – bithiba-arány

& compile-time error – fordítási idejű hiba

& computational error – kiszámítási hiba

& detectable error – felfedezhető hiba

& detection of error – hiba jelzése

& error propagation – hibaterjedés

& Forward Error Correction (FEC) – előre irányuló hibajavítás

& lexical error – lexikális hiba

& multilevel error handling – többszintű hibakezelés

& performance error – teljesítményhiba

& quantization error – kvantálási hiba

& relative error – relatív hiba

& residual error ratio – maradó-hiba arány

& run-time error – futási idejű hiba

& semantic error – szemantikus hiba

& syntax error – szintaktikus hiba

& transmission error – átviteli hiba

error analysis – hibaelemzés

error avoidance – hiba elkerülése

error burst – hibacsomó

error checklist – hibaellenőrző-lista

error code – hibakód

error condition – hibafeltétel

error control – hibakezelés

error correction – hibajavítás

error design – hibatervezés

error detecting routine – hibajelző rutin

error detection – hibajelzés

error detection and correction – hibafelismerés és javítás

error estimation – hibabecslés

error function – hibafüggvény

error handling – hibakezelés

error handling alternative – hibakezelési alternatíva

error interrupt – hibából eredő megszakítás

error management – hibakezelés

error message – hibaüzenet

error metrics – hibametrika

error model – hibamodell

error prevention – hibamegelőzés

error propagation – hibaterjedés

error range – hibatartomány

error recovery – hibaelfedés | hibás állapotból való felépülés | hiba utáni visszaállítás

error repair – hibajavítás

error report – hibajelzés

error reporting – hibajelzés

error sequence – hibasorozat

error value – hibaérték

error-correcting – hibajavító

error-correcting code – hibajavító kód

error-correcting decoder – hibajavító dekódoló

error-correction – hibajavítás

error-correction capability – hibajavító képesség

error-detecting code – hibajelző kód

error-evaluator polynomial – hibaérték-polinom

error-free – hibamentes

error-location number – hibahely-szám

error-locator polynomial – hibahely-polinom

ES (Expert System) – SZR (szakértő rendszer)

escape character – escape karakter

escape key – kilépő billentyű

escape problem – menekülési probléma

escape sequence – vezérlősorozat

escrow – letét

Escrowed Encryption Standard – letétes rejtjelező szabvány

ESD (Electrostatic Discharge) – elektrosztatikus kisülés

ESDRAM (Enhanced Synchronous DRAM) – kiterjesztett SDRaM

e-shop model – e-bolt modell

ESS (Executive Support System) – modellező-elemző vezetői támogató rendszer

essential – lényeges

essential hazard – lényeges hazárd

essential operator – alapvető operátor

essential prime implicant – lényeges prímimplikáns

essential term – lényeges tag | lényeges kifejezés

establish and maintain – létrehozás és fenntartás

EST (Expressed Sequence Tag) – kifejeződött szekvenciadarab címkéje | véletlenszerűen izolált DNS-darab címkéje

estimate – becslés | értékelés

estimation – becslés

& error estimation – hibabecslés

estimation accuracy – becslési pontosság

estimation risk – becslési kockázat

estimation technique – becslési technika

e-stock exchange – e-tőzsde

e-store – e-bolt

e-system – e-rendszer

eta-conversion (η-conversion) – eta-konverzió (η-átalakítás)

ether – éteri kék

Ethernet – Ethernet | normál Ethernet | klasszikus Ethernet

& classic Ethernet – klasszikus Ethernet | normál Ethernet

& DIX Ethernet – DIX-szabványú Ethernet

& Fast Ethernet – gyors Ethernet

& Gigabit Ethernet – gigabites Ethernet

& switched Ethernet – kapcsolt Ethernet

& thick-Ethernet – vastag Ethernet

& thin-Ethernet – vékony Ethernet

Ethernet address – Ethernet-cím

Ethernet sniffing – Ethernet hálózat forgalmának lehallgatása

Ethernet switch – Ethernet-kapcsoló

ethical dilemmas – etikai dilemmák

ethical no free lunch rule Semmi sincs ingyen etikai elv

ethics – erkölcs | etika

ethnography – néprajz | etnográfia

ETL (Extraction, Transformation and Load) – ETL (kinyerés, átalakítás és betöltés)

ETL tool – ETL eszköz

ETX (End of Text) – ETX (szövegmező / adatmező vége)

EU (Execution Unit) – végrehajtó | feldolgozó egység

Euclid – Euclid [programnyelv]

Euclidean – euklideszi

Euclidean distance – euklideszi távolság

Euclidean division – euklideszi osztás

Euclidean geometry – euklideszi geometria

Euclidean Geometry code (EG code) – euklideszi geometriai kód (EG-kód)

Euclidean metric – euklideszi metrika

Euclidean norm – euklideszi norma

Euclidean space – euklideszi tér

Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus

& analysis of Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus elemzése

& extended Euclid’s algorithm – kiterjesztett euklideszi algoritmus

& extended Euclid’s algorithm for polynomials – kiterjesztett euklideszi algoritmus polinomokra

& multiprecision Euclid’s algorithm – nagy pontosságú euklideszi algoritmus

& original form of Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus eredeti formája

Euclid’s algorithm compared to binary algorithm – euklideszi algoritmus és bináris algoritmus összehasonlítása

Euclid’s algorithm for polynomials – euklideszi algoritmus polinomokra

Euclid’s algorithm for string polynomials – euklideszi algoritmus sztring polinomokra

Euclid’s extended algorithm – kiterjesztett euklideszi algoritmus

EULA (End User Licence Agreement) – EULa (végfelhasználói licenszszerződés)

Euler characteristic – Euler-karakterisztika

Euler circuit – zárt Euler-vonal

Euler constant (γ) – Euler-konstans (γ)

Euler numbers – Euler-számok

Euler operator – Euler-operátor

Euler summation formula – Euler-féle összegzési képlet

Euler theorem – Euler-tétel

Euler totient function (φ(n)) – Euler-függvény (φ(n))

Euler trail – Euler-vonal

Euler walk – Euler-bejárás | Euler-séta

Euler-Fermat-theorem – Euler–Fermat-tétel

Eulerian graph – Euler-gráf

Eulerian number – Euler-szám

Eulerian walk – Euler-vonal

Eulerian-cycle problem – Euler-kör feladat / probléma

Euler’s criterion – Euler-feltétel | Euler-kritérium

Euler’s formula – Euler-képlet

Euler’s phi function – Euler-féle fi-függvény | Euler-függvény

Euler’s theorem – Euler-tétel

Euler’s-function – Euler-függvény | Euler-féle fi-függvény

EURISKO – EURISKO [heurisztikáit módosítani képes rendszer]

European Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) – biztonsági szabvány

evaluate – értékel | kiértékel

evaluation – kiértékelés | érték kiszámítása | behelyettesítés | becslés

& applicative-order evaluation – alkalmazás-sorrendű kiértékelés

& lazy evaluation – lusta kiértékelés

& normal-order evaluation – normál-sorrendű kiértékelés

evaluation function – kiértékelő függvény

& accuracy of evaluation function – kiértékelő függvény pontossága

evaluation of a function – függvény értékének kiszámítása

evaluation of a polynomial – behelyettesítés polinomba

evaluation of decision network – döntési háló kiértékelése

evaluation of determinants – determinánsok kiszámítása | determinánsok kifejtése

evaluation of mean and standard deviation – várható érték és szórás kiszámítása

evaluation of methods – módszerek kiértékelése

evaluation of powers – hatványok értékének kiszámítása | hatványok kiértékelése

evaluation of tools – eszközök kiértékelés

evaluation order – kiértékelési sorrend

evaluation plan – kiértékelési terv

evaluation short-circuit – rövidre zárt kiértékelés | rövidzáras kiértékelés

even – páros [szám]

even cycle – páros kör

even function – páros függvény

even permutation – páros permutáció

even permutation exact sequence – páros permutációs pontos sorozat

even-parity – páros paritású

even-parity circuit – páros paritású áramkör

even-parity code – páros paritású kód

event – esemény

& asynchronous event – aszinkron esemény

event bits – eseménybitek

event calculus – eseménykalkulus

event channel – eseménycsatorna

event class – esemény osztály

event control – eseményvezérlés

event diagram – eseménydiagram

event dispatcher thread – eseményelosztó programszál

event dispatching – esemény szétosztás

event driven simulation – eseményvezérelt szimuláció

event folding window – eseménybefoglaló ablak

event handler – eseménykezelő

event list – eseménylista

event listener – eseményfigyelő

event mask – eseménymaszk

event modeling – eseménymodellezés

event object – eseményobjektum

event ordering – esemény-sorrendezés

& happened-before relation – előbb történt reláció

event point – eseménypont

event processing – esemény feldolgozása

event queue – eseménysor

event queue group – eseménysor csoport

event scenario – esemény-forgatókönyv

event service – esemény szolgálat | eseményszolgáltatás

event structure – eseménystruktúra

event-based control – esemény-alapú vezérlés

Event-Condition-Action (ECA) – esemény-feltétel-tevékenység

event-driven – eseményvezérelt

event-driven interface – eseményvezérelt felület / interfész

event-driven system – eseményvezérelt rendszer

event-point schedule – eseménypont ütemezése

eventsharing – eseménymegosztás

eventual – végleges | végső

eventual consistency – fokozatos következetesség | fokozatos konzisztencia

eventual time bound – végleges időkorlát | végső időkorlát

eventually periodic sequence – végén periódikus sorozat | végperiódikus sorozat

evidence – bizonyíték

evidence variable – bizonyítékváltozó

evidental reasoning – bizonyítékra alapozó következtetés

evolution – evolúció

evolution analysis – fejlődésanalízis

evolution cost – evolúciós költség

evolution strategy – evolúciós stratégia

evolutionary – evolúciós

evolutionary development – evolúciós fejlesztés

evolutionary prototyping – evolúciós prototípuskészítés

evolutionary tree – evolúciós fa

e-voting – elektronikus szavazás

e-wallet – e-pénztárca | online vásárlásra használható, átutalt pénz

exabyte – exabájt [1018 bájt]

exact – pontos

exact cover problem – pontos lefedési feladat

exact division – pontos osztás

exact index – pontos index

exact rule – pontos szabály | precíz szabály | egzakt szabály

exact sequence – pontos sorozat | exakt sorozat

exactly divides – pontosan osztja

exactly once semantics – pontosan egyszer szemantikai módszer

example – példa

example of input – példa bemenetre

examples of spectral test – példák spektrális tesztre

except if operation – kivéve ha művelet

exception – kivétel

& derived exception – származtatott kivétel

& I/O exception – B / K kivétel

& standard exception – szabványos kivétel

& uncaught exception – el nem kapott kivétel

& unexpected exception – váratlan kivétel

exception checking – kivételellenőrzés

exception handler – kivételkezelő

exception hierarchy – kivételhierarchia

exception interface – kivétel felülete

exception mapping – kivétel leképezés

exception propagation – kivétel-továbbterjesztés

exception report – kivételes helyzetre figyelmeztető jelentés

exception rule – kivételi szabály

exception set – kivételek halmaza

exception throwing – kivétel továbbdobás

exception type – kivételtípus

exceptional case – különleges eset

exceptional curve – kivételes görbe

exceptions of process – folyamat kivételei

excess – többlet | felesleg

excess flow – többletfolyam

excess-3 code – háromtöbbletes kód

excess-B representation – B-többletes ábrázolás

exchange property – cseretulajdonság | kicserélési tulajdonság

excitation – gerjesztés

excitation equation – gerjesztési egyenlet

excitation table – vezérlési tábla

exclamation mark – felkiáltójel

exclusion – kizárás

& k-exclusion k-kizárás

& mutual exclusion – kölcsönös kizárás

& mutual exclusion problem – kölcsönös kizárási feladat

exclusion and inclusion – tartalmazás és kizárás | logikai szita

exclusion condition – kizárási feltétel

exclusion dependency – kizáró függősség

exclusion specification – kizárási leírás | kizárási meghatározás | kizárási specifikáció

exclusive – kizáró | exkluzív

exclusive lock – kizárólagos zár

exclusive or – kizáró VaGY

exclusive OR operator – kizáró VaGY operátor

Exclusive Read, Concurrent Write (ERCW) – kizárólagos olvasás, párhuzamos írás

Exclusive Read, Exclusive Write (EREW) – kizárólagos olvasás, kizárólagos írás

exclusive-NOR gate (XNOR gate) – ekvivalencia kapu

exclusive-NOR – ekvivalencia

exclusive-OR (XOR) – kizáró VAGY | exkluzív vagy

exclusive-OR gate (XOR gate) – kizáró VAGY kapu | antivalencia kapu | XOR-kapu

exclusive-OR – kizáró VAGY | antivalencia | XOR

exclusive-OR function – kizáró VAGY függvény | antivalencia függvény | XOR függvény

executable – futtatható | végrehajtható

executable file – végrehajtható fájl

executable program – végrehajtható program

executable statement – végrehajtható utasítás

execute – végrehajt

execute a subroutine – szubrutin végrehajtása

execution – végrehajtás

& admissible timed execution – elfogadható idejű végrehajtás

& corresponding executions – megfelelő végrehajtások

& indistinguishable executions – megkülönböztethetetlen végrehajtások

& regular execution – reguláris végrehajtás

& timed execution – időzített végrehajtás

execution control list – végrehajtást ellenőrző lista

execution correspondence – végrehajtási megfelelés / összhang / hasonlóság

execution engine – végrehajtómotor

execution fragment – végrehajtási töredék

execution model – végrehajtási modell

execution monitoring – végrehajtás monitorozása, figyelése

execution occurrence – objektumot érintő esemény

execution register – végrehajtási regiszter

execution semantics – végrehajtási szemantika

execution sequence control – végrehajtás folyamatának vezérlése

execution time – végrehajtási idő

Execution Unit (EU) – végrehajtó egység | feldolgozó egység

executive – végrehajtó

executive committee – vezetői testület

Executive Information System (EIS) – vezetői információs rendszer | felsővezetői információs rendszer

executive sponsor – informatikai projektet támogató felsővezető

executive workstation – speciális kiépítésű / felszereltségű vezetői terminál

executive/sequencing layer – végrehajtó / szekvenciális réteg

exemplar – mintapéldány

exhausting search – kimerítő keresés

exhaustion – kimerülés

& free store exhaustion – szabad tár kimerülése

exhaustive – kimerítő

exhaustive decomposition – teljes dekompozíció

exhaustive search – kimerítő keresés

existence – lét | létezés | egzisztencia

existence constraint – létezési megszorítás

existential – egzisztenciális

existential elimination – egzisztenciális kvantorok kiküszöbölése

existential graph – egzisztenciális gráf

existential instantiation – egzisztenciális példányosítás [logikában]

existential introduction – egzisztenciális kvantor bevezetése

existential quantifier – egzisztenciális kvantor

existential type – egzisztenciális típus

exit – kilépés | kilép | aktív folyamatot lezáró lépés | exit [utasítás]

& abortive exit – sikertelen kimenet

exit and sign out – kilépés és kijelentkezés

exit code – kilépési kód | visszatérési kód

exit condition – kilépési feltétel

exit criteria – kimeneti feltétel

exit from a subroutine – kilépési pont szubrutinból

exit help – kilépés a súgóból

exit point – kilépési pont

exit program – kilépés programból

exit protocol – kilépési protokoll

exit region – kilépési szakasz

exit section – kilépési szakasz

exit setup – kilépés telepítőből

exit status – kilépési állapot | kilépési státusz

exit tunnel – kimeneti csatorna

exocentric viewpoint – exocentrikus nézőpont

exon – exon [a gén fehérjét kódóló szakaszai]

exoskeleton – külső váz

expandex – bővített | kiterjesztett

expanded memory manager – bővített-memória kezelő

expanded node – kiterjesztett csúcs | ki nem fejtett függvény csomópont [végrehajtási gráfban]

expanding a node – csúcs kiterjesztése

expanding-width screen size – növelhető szélességű képernyőméret

expando – táguló adatbeviteli mező

expansion – tágulás | kiterjedés | | kiterjesztés | kibővítés | expanzió | kifejtés

expansion of a dynamic table – dinamikus tábla kiterjesztése

expansion of code – kódkiterjesztés

expansion of state – állapot-kiterjesztés

expectation – elvárás

expectation value – várható érték

Expectation-Maximization (EM) – várható érték maximalizálás

expected – várható | várt

expected CMMI components – elvárt CMMI elemek / komponensek

expected information – várható információ

expected minimax value – várható minimax érték [játékfában]

expected monetary value – várható pénzügyi érték

expected number – várható szám

expected pattern – elvárásnak megfelelő minta

expected running time – várható futási idő

expected utility – várható hasznosság

expected value – várható érték

expedited forwarding – gyorsított továbbítás | sürgős továbbítás

experiment – kísérlet

experimental – kísérleti

experimental design – kísérleti tervezés

experimental error – kísérleti hiba

experimental object – kísérleti objektum

experimental perspective – kísérleti perspektíva

experimental psychology – kísérleti pszichológia

experimental subject – kísérleti alany

experimental unit – kísérleti egység

experimentation – kísérletezés

experimentation and analysis – kísérlet és elemzés

experiments with random data – kísérletek véletlen adatokkal

expert – szakértő | tárgyterületi szakértő

expert based system – szakértő alapú rendszer

expert choice – szakértő döntése | szakértői döntés

expert opinion – szakértői vélemény

expert review – szakértői értékelés

Expert System (ES) – szakértő rendszer (SZR)

Expertise Model – szakisemereti modell

expiration – hatályvesztés

explaining away – elmagyarázás

explanation – magyarázat

explanation subsystem – magyarázó alrendszer

explanation-based generalization – magyarázat-alapú általánosítás

explanation-based learning – magyarázat-alapú tanulás

explicit – explicit | kifejezett | nyílt

explicit address – közvetlenül megadott cím (explicit cím)

explicit binding – explicit csatlakozás

explicit call of destructor – explicit destruktorhívás

explicit constructor – explicit konstruktor

explicit conversion – explicit átalakítás

explicit destruction – szándékos rombolás | kifejezett rombolás

explicit knowledge – verbalizált tudás | explicit tudás | kodifikált tudás

explicit set – explicit halmaz

explicit status bit – explicit érvényesség bit

explicit template argument – explicit sablonparaméter

explicit template instantiation – explicit sablonpéldányosítás

explicit type conversion – explicit típuskonverzió

exploit – sebezhetőséget kihasznál

exploitation – kihasználás

exploration – felfedezés

exploration function – felfedezési függvény [tanulásnál]

exploratory – feltáró

exploration problem – felfedezési probléma

exploratory analysis – előzetes elemzés

exploratory data analysis – feltáró adatelemzés

exploratory development – feltáró fejlesztés

exploratory learning – felfedező tanulás

explosion – robbanás

exponent – kitevő

exponent of a floating point number – lebegőpontos szám kitevője

exponent overflow – kitevő túlcsordulása

exponent part of a floating point number – lebegőpontos szám kitevőrésze

exponent underflow – kitevő alulcsordulása

exponential – exponenciális

& exponential sequence – exponenciális sorozat

exponential average – exponenciális átlag

exponential bound – exponenciális korlát

exponential complexity – exponenciális bonyolultság

exponential deviates – exponenciális eltérés

& generating of exponential deviates – exponenciális eltérések előállítása

exponential distribution – exponenciális eloszlás

exponential function – exponenciális függvény

& q-generalized exponential function q-általánosított exponenciális függvény

exponential generating function – exponenciális generátorfüggvény

exponential growth – exponenciális növekedés

exponential height – exponenciális magasság

exponential integral – exponenciális integrál

exponential model – exponenciális modell

exponential search tree – exponenciális keresőfa

exponential series – exponenciális sor

exponential sum – exponenciális összeg

exponential-time – exponenciális idejű

exponentiation – hatványozás

& exponentiation of polynomials – polinomok hatványozása

& exponentiation of power series – hatványsorok hatványozása

& multiprecision exponentiation – nagy pontosságú hatványozás

exponentiation instruction – hatványozási utasítás

exponentiation modulo p – modulo p hatványozás

export – export | kivitel | kivisz

exporting – adatkivitel más rendszerbe és / vagy formátumba

exposed station problem – megvilágított / látható állomás problémája

expressed sequence tag (EST) – kifejeződött szekvenciadarab címkéje | véletlenszerűen izolált DNS-darab címkéje

exposure – expozíció

exposure compensation – expozíció korrekció

exposure limitation – lehetséges károk csökkentése

expression – kifejezés

& available expression – rendelkezésre álló kifejezés

& conditional expression – feltételes kifejezés

& constant expression – konstans kifejezés

& full expression – teljes kifejezés

& nested expression – skatulyázott kifejezés

& very busy expression – nagyon foglalt kifejezés

expression complexity – kifejezés bonyolultsága

expression template – kifejezés-sablon

expression tree – kifejezésfa

expressiveness of decision tree – döntési fa kifejezőereje

extend – kiterjeszt

extendable – kiterjeszthető

extended – kiterjesztett

extended arithmetic – kiterjesztett aritmetika

extended ASCII – kiterjesztett aSCII

extended binary tree – kiterjesztett bináris fa

extended code – kiterjesztett kód

extended Datalog program – kiterjesztett Datalog program

extended dependency – kiterjesztett függőség

extended entity relationship – kibővített egyedkapcsolat

extended Euclidean algorithm – kiterjesztett euklideszi algoritmus

extended Euclid’s algorithm for polynomials – kiterjesztett euklideszi algoritmus polinomokra

extended fact table – kiterjesztett ténytábla

Extended File System (EXTFS) – kiterjesztett fájlrendszer

Extended Inter-Frame Spacing (EIFS) – kiterjesztett keretek közötti időköz

extended interpretation – kiterjesztett interpretáció [logikában]

Extended Kalman Filter (EKF) – kiterjesztett Kálmán-szűrő

extended memory specification – kiterjesztett memória specifikáció

extended stack introspection – kiterjesztett veremellenőrzés

extended ternary tree – kiterjesztett ternáris fa

extended type information – kiterjesztett típusinformáció

extendible hash table – kiterjeszthető tördelőtáblázat

extendible hashing – kiterjeszthető tördelés

extending a partial order – parciális rendezés kiterjesztése

extending of the sign bit – előjelbit kiterjesztése

extensibility – bővíthetőség

extensible – kiterjeszthető

Extensible Authentication Protocol (EAP) – kiterjeszthető hitelesítő protokoll

extensible I/O – bővíthető B / K

Extensible Markup Language (XML) – bővíthető jelölőnyelv (XML)

extension – kiterjesztés | bővítés | telefonmellék

& k-extension k-kiterjesztés

extension field – bővített test

extension header – kiegészítő fejrész

extension of a set – halmaz kiterjesztése

extension of a string – sztring kiterjesztése

extension of an instruction – utasítás kiterjesztése

extension of an ordering – rendezés kiterjesztése

extension point – kiterjesztési pont

extensional database predicate – extenzionális predikátum

extensional relation – extenzionális reláció

extensive game – extenzív játék

extent – kiterjedés | előfordulás [osztály esetében]

extent of reuse – újrafelhasználás mértéke

extent of speculativeness – spekulativitás mértéke

exterior of a polygon – sokszög külseje

extermination of orphans – árva megsemmisítés | fattyú megsemmisítés

extern – külső

external – külső

external action – külső művelet | külső akció

external attribute – külső attribútum

external auditor – külső auditor

external cache – külső gyorsítótár

external consistency – külső konzisztencia

external data – külső adat

External Data Representation (XDR) – külső adatábrázolás

external distance – külső távolság

external effect – külső következmény

external feedback – külső visszacsatolás

external fragmentation – külső töredezettség

external function – külső függvény

external interrupt – külső megszakítás

external link – külső link

external linkage – külső szerkesztésű

external node – külső csúcs

external path length – külső út hossza

external precondition – külső előfeltétel

external product attribute – külső termék attribútum | külső termékjellemző

external quality – külső minőség

external quality metrics – külső minőség mérésére alkalmas metrika

external requirement – külső követelmény

external service provider – külső szolgáltató

external signature – külső aláírás

external view – külső nézőpont

externalization – külső megjelenítés

extrabold – kövér

extract – kiemel | kitömörít

extracting square root – négyzetgyökvonás

extraction – kivonatolás | kinyerés

Extraction, Transformation and Load (ETL) – kinyerés, átalakítás és betöltés (ETL)

extractor – adatkinyerő | kivonatoló | kiíró operátor

Extranet – vállalati telephelyek között működtetett intranet

extraprise data warehouse – világméretű adattárház

extremal graph – extremális gráf

extreme programming – szélsőséges programozás | extrém programozás

extrinsic property – külső tulajdonság

extrinsic state – külső állapot

extrude – kihúz

extruding – kihúzás

eye – szem

eye candy – tetszetős látványelem

eye contact – szemkontaktus

eyedropper – szemcseppentő | pipetta

eye-tracking – szemmozgás-követés | szemmozgás-rögzítés