Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

9. fejezet - F

9. fejezet - F

facade – komponenscsomag

face – lap | felületelem | arc

face animation – arcanimáció

face culling – lapeldobás | lapritkítás

face detection – arcdetektálás

face expression – arckifejezés

face normal – lap normál vektora

face validity – kísérleti terv látszólagos érvényessége

facet – oldal | lap | felület

face-to-face – szemtől szembe

facial deformation – arcdeformáció

facilitator – döntéselőkészítő értekezlet levezető szakembere | közvetítő ágens | mediátor ágens

facility – létesítmény | tehetség | lehetőség

facility management – létesítménygazdálkodás

facsimile – hasonmás | fax | telefax | eredeti kiadvány / dokumentum formátumát pontosan követő másolat | fakszimile

fact – tény | tényállítás

fact constellation schema – csillagképséma

fact granularity – tényadat finomsági szintje | tényadat szemcsézettsége

fact table – ténytábla

& accumulating snapshot fact table – felhalmozó pillanatfelvétel ténytábla

& consolidated fact table – összevont ténytábla

& extended fact table – kiterjesztett ténytábla

& factless fact table – ténymentes ténytábla | tényadat nélküli ténytábla

& second-level fact table – másodszintű ténytábla

& summary fact table – összefoglalt ténytábla

factless fact table – ténymentes ténytábla | tényadat nélküli ténytábla

factor – tényező

factor base – faktorbázis

factor of compression – tömörítési faktor

factor ring – hányadosgyűrű | faktorgyűrű | maradékosztály-gyűrű

factor semigroup – faktor-félcsoport | hányados-félcsoport

factor set – faktorhalmaz

factorable – faktorizálható

factoranalysis – faktoranalízis

factorial – faktoriális

& generalized factorial – általánosított faktoriális

factorial function – faktoriális függvény

factorial number system – faktoriális számrendszer

factorial power – faktoriális hatvány

factoring – felbontás | legyártás

& immediate left-factoring – közvetlen balfaktorizáció

& left-factoring – balfaktorizálás

factoring an n-cycle n-ciklus faktorizálása

factoring problem – faktorizációs feladat / probléma

factorization – faktorizáció | tényezőkre bontás

& optimistic estimates of running time of factorization – faktorizáció futási idejének optimista becslése

& uniqueness of factorization – faktorizáció egyértelműsége

factorization into prime numbers – faktorizáció prímszámokra

factorization into primes – prímfaktorizáció | prímfelbontás

factorization of a string – sztring faktorizálása

factorization of Fibonacci sequence – Fibonacci-sorozat faktorizálása

factorization of permutations – permutációk faktorizációja

factorization of polynomials – polinomok faktorizálása

factorization of polynomials mod p – polinomok faktorizációja modulo p

factorization of polynomials over the integers – polinomok faktorizációja az egészek felett

factorization of polynomials over the rationals – polinomok faktorizációja a racionális számok felett

factory design pattern – gyártervezési minta

factory method – gyártó metódus

factory object – objektum-előállító objektum | gyártó objektum

fade – elhalkít | elhalványít | megfakít

fader – hangerő-szabályozó | képerősség- szabályozó

Fagan inspection – Fagan-féle inspekció | Fagan-féle vizsgálat

failing system – meghibásodott rendszer

fail-safe – hibajelenség nélküli | üzembiztos

fail-silent – hibacsend

fail-stop failure – megállási hiba | megállási meghibásodás

failure – hiba | meghibásodás | kudarc

& arbitrary failure – váratlan hiba | tetszőleges időpillanatban megjelenő hiba

& Byzantine failure – bizánci hiba | váratlan hiba

& channel failure – csatornahiba

& communication failure – kommunikációs hiba

& connection establishment failure probability – összeköttetés-létesítési hibavalószínűség

& crash failure – összeomlási meghibásodás

& fail-stop failure – megállási hiba | megállási meghibásodás

& f-failure f-hibás | f-hiba

& link failure – kapcsolati hiba

& omission failure – kiesési hiba

& performance failure – teljesítményhiba

& process failure – folyamat hiba

& processor failure – processzorhiba

& response failure – válasz hiba

& state transition failure – állapot-átmeneti hiba

& stopping failure – megállási hiba

& timing failure – időzítési hiba | időzítési meghibásodás

& transient failure – átmeneti hiba

failure class – hibaosztály

failure cost – hibaköltség

failure detector – hibajelző

failure journal – hibanapló

failure masking – meghibásodás elfedése

failure model – meghibásodási modell

failure rate – hibagyakoriság

failure recovery – hibából visszatérés | feléledés hiba után

failure sensor – hiba-érzékelő

failure transparency – meghibásodási átlátszóság

failure-free – hibamentes

failure-free execution – hibamentes végrehajtás

failure-free run – hibamentes futam | hibamentes futtatás

failure-free termination condition – hibamentes befejeződési feltétel

fair – szabályos

fair coin – szabályos pénzérme

fair dice – szabályos dobókocka

fair execution fragment – pártatlan végrehajtási töredék

fair information practice – tisztességes információkezelési gyakorlat

fair queuing algorithm – egyenlő esélyű sorba-állítási algoritmus

fair scheduling – tisztességes ütemezés | éhezésmentes ütemezés

fair strategy – egyenlő esélyű stratégia

fairness – pártatlanság

& low-level fairness – alacsony szintű pártatlanság

fairness and justice – méltányosság és igazságosság

fairness strategy – egyenlő esélyű stratégia

faithful – valósághű

faithful dependency – valósághű függőség

faithful modeling – valósághű modellezés

fall time – lefutási idő

fallacies – téves következtetések

fallacious reasoning – félrevezető érvelés

fallback procedure – hiba utáni visszalépési lehetőség

falling factorial power – csökkenő faktoriális hatvány | leszálló faktoriális hatvány | ereszkedő faktoriális hatvány

falling power – csökkenő hatvány | leszálló hatvány | ereszkedő hatvány

false – hamis

false acceptance rate – hibás elfogadás aránya

false contour – hamis kontúr

false data dependencies – ál-adatfüggőség

false negative – hamis negatív példa

false positive – hamis pozitív példa

false rejection rate – hibás visszautasítás aránya

false sharing – hamis megosztás

familiarity – jártasság

family – család

& application family – alkalmazáscsalád

& product family – termékcsalád

& system family – rendszercsalád

family of functional dependencies – funkcionális függőségek családja

family of subsets – részhalmaz-család

fancy – díszes | csicsás

fan-in – bemeneti terhelési egység | huzal befoka

Fano geometry – Fano-geometria

Fano inequality – Fano-egyenlőtlenség

Fano plane – Fano-sík

fan-out – kimeneti meghajtóképesség | huzal kifoka

FAQ (Frequently Asked Questions) – FAQ (gyakran feltett kérdések | gyakran ismétlődő kérdések | GYIK)

far – távoli

far call – távoli hívás

far plane – távoli sík | fenéksík

far sound field – távoli hangtér

farad – farad [kapacitás mértékegysége]

far-end crosstalk – távolvégi áthallás

Farey series – Farey-sorok

Farthest Destination First (FDF) – legtávolabbra utazó csomag először

Farthest Origin First (FOF) – legtávolabbról jött csomag először

farthest-pair problem – legtávolabbi pár feladata / problémája

fascicle – füzet

fast Ethernet – gyors Ethernet

Fast Fourier Transform (FFT) – gyors Fourier-Transzformáció (FFT)

& history of Fast Fourier Transform – gyors Fourier-transzformáció története

fast multiplication – gyors szorzás

fast start – gyorsindítás

fast-downloading images – gyorsan letöltődő képek

fastened resource – lekötött erőforrás

fat – kövér | vastag

FAT (File Allocation Table) – FaT (állományallokációs táblázat)

FAT (Floppy Disk Drive) – mágneslemez foglaltsági térképe

fat client – vastag kliens

fat interface – kövér felület

fat tree network – vastagfa hálózat

fat tree topology – vastagfa topológia

fatal error – végzetes hiba

fault – hiba | hiányosság

fault avoidance – hiba elkerülése

fault categorization – hibabesorolás

fault density – hibasűrűség

fault detection – hiba felismerése | hibadetektálás

fault diagnosis – hibameghatározás | hibadiagnózis

fault management – hibakezelés

fault manager – hibakezelő

fault minimization – hiba minimalizációja

fault rate – hiba arány

fault removal cost – hiba eltávolításának költsége

fault threshold – hibaküszöb

fault tolerance – hibatűrés | hibatűrő képesség

fault tolerance in distributed system – hibatűrés elosztott rendszerben

fault tolerance technique – hibatűrési technika

fault-free path – hibamentes út

fault-free software – hibamentes szoftver

fault-tolerance – hibatűrés

fault-tolerance system – hibatűrő rendszer

fault-tolerant – hibatűrő

fault-tolerant architecture – hibatűrő architektúra

fault-tolerant computing – hibatűrő számítástechnika

fault-tolerant multiprocessor – hibatűrő multiprocessor

fault-tolerant system – hibatűrő rendszer

fault-tree analysis – hibafa-elemzés

faulty process – hibás folyamat

faulty system – meghibásodott rendszer

favourite – kedvenc

favourites list – kedvencek listája

fax – fax

fax machine – faxot küldő és fogadó gép

FCB (File Control Block) – FCB (állományvezérlő blokk)

FCC (Federal Communications Commission) – FCC (Szövetségi Távközlési Bizottság) [USA]

FCS (File Control Service) – FCS (állománykezelő rendszer)

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – FDDI (üvegszálas osztott adatfelület / adatinterfész)

F-distribution F-eloszlás

FDM (Frequency Division Multiplexing) – FDM (frekvenciaosztásos nyalábolás | frekvenciaosztásos multiplexelés)

feasibility – alkalmazhatóság | megvalósíthatóság

feasibility problem – megvalósíthatósági feladat | alkalmazhatósági feladat

feasibility study – megvalósíthatósági tanulmány

feasible – megvalósítható | teljesíthető | végrehajtható

feasible linear program – megoldható lineáris program

feasible region – megoldhatósági tartomány

feasible solution – megengedett megoldás

feature – jellemző | jellegzetesség | sajátosság | jelleg

feature class – tulajdonság osztály

feature descriptor – jellegzetességleíró

feature extraction – jelleg megállapítás | jelleg kiemelés

feature inspection – tulajdonság ellenőrzés

feature reconstruction – jelleg-rekonstrukció

feature selection – jellemzők kiválasztása

feature vector – jellegzetességvektor

feature-based recognition – jellemzőalapú felismerés

FEC (Forward Error Correction) – FEC (előre irányuló hibajavítás)

FED (Field Emission Display) – FED (térkibocsátású kijelző)

Federal Communications Commission (FCC) – Szövetségi Kommunikációs Bizottság

federated – szövetséges

federated database – adatbázis-szövetség

federated information system – szövetséges információs rendszer

federation – föderáció [ágensszervezet típusa]

feedback – visszacsatolás

feedback control – szabályozás visszacsatolással

feedback decoder – visszacsatolásos dekódoló

feedback form – visszajelzési űrlap

feedback function – visszacsatoló függvény

feedback input – visszacsatoló bemenet

feedback loop – visszacsatoló hurok | visszacsatolt kör

feedback matrix – visszacsatolási mátrix

feedback sequential circuit – visszacsatolt kombinációs sorrendi hálózat

Feedback Shift Register (FSR) – visszacsatolt eltolási regiszter

feedback suppression – visszajelzés-elfojtás

feedback-based flow control – visszacsatolás alapú forgalomszabályozás

feed-forward – előrecsatolt | előrecsatolt

feed-forward network – előrecsatolásos hálózat

feed-forward neural network – előre-csatolt neuronháló

felt tip pen – filctoll

Fermat factorization method – Fermat faktorizációs módszere

Fermat numbers – Fermat-számok

Fermat test – Fermat-teszt

Fermat theorem – Fermat-tétel

Fermat witness – Fermat-féle tanú

Fermat’s Last Theorem – Fermat-tétel | nagy Fermat-tétel | Wiles-tétel

Fermat ’s Little Theorem – kis Fermat-tétel

Fermat ’s theorem – Fermat-tétel

Ferrer diagram – Ferrer-diagram

& generalized Ferrer diagram – általánosított Ferrer-diagram

ferroelectric RAM – ferro elektromos RaM

fetch – utasításkód kiolvasás

fetch-and-increment – behívás és növelés | lehívás és növelés

fetching – behívás | lehívás

f-failure f-hibás befejeződési feltétel

FFD (Freeform Deformation) – FFD (szabadformájú deformáció)

FFP (Full Function Point) – FFP (teljes funkciópont)

FFT (Fast Fourier Transform) – FFT (gyors Fourier-transzformáció)

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) – FHSS (frekvenciaugrásos szórt spektrum)

fiber channel (fibre channel) – üvegszálas csatorna

Fiber Distributed Data Interface (FDDI) – üvegszálas osztott adatfelület / adatinterfész

fiber optic network – üvegszálas hálózat | száloptikás hálózat | optikai hálózat

fiber optics – üvegszál

fiber-optic transceiver – optikai adóvevő | száloptikai adóvevő

Fibonacci generating function – Fibonacci-generátorfüggvény

Fibonacci generator – Fibonacci-generátor

Fibonacci hashing – Fibonacci-hasítás

Fibonacci heap – Fibonacci-kupac

Fibonacci number – Fibonacci-szám

& elements of the Fibonacci sequence – Fibonacci-sorozat elemei

& table of Fibonacci numbers – Fibonacci-számok táblázata

Fibonacci number filter – Fibonacci-szám szűrő

Fibonacci number system – Fibonacci-számrendszer

Fibonacci recurrence – Fibonacci-rekurzió

Fibonacci sequence – Fibonacci-sorozat

Fibonacci tree – Fibonacci-fa

Fibonacci-heap roots – Fibonacci-kupac gyökei

fibre – szál | fonál

Fibre Channel (fiber channel) – üvegszálas csatorna

fidelity – hűség

fidelity criteria – pontossági kritérium

fiducial mark – keretjel

field – mező | adatmező | terület | test

& division field – osztás test

field code – mezőkód

field engineer – számítógépes rendszer karbantartója / üzemeltetője

field extension – testbővítés

field length – mezőhossz

field of an object – objektum mezője

field of record – rekordmező

field of view – láthatár

field polynomial – test feletti polinom

field survey – terepi mérés

field testing – mezei próba

field type – mezőtípus

field width – mezőszélesség

Field-Programmable Gate Array (FPGA) – programozható logikai kapu tömb (FPGa)

fiesta – sötét rózsaszín

FIFO (First-In, First-Out) – FIFO (elsőként be, elsőként ki)

FIFO consistency – FIFO konzisztencia | FIFO következetesség

FIFO-list (First In, First Out list) – FIFO lista (elsőként be, elsőként ki elvű lista)

Fifth Normal Form (5NF) – ötödik normálforma (5NF)

fifty-percent rule – 50-százalékos szabály

fighting output – tüzelő kimenet | pulzáló kimenet

figurate number – gúlaszám | piramisszám | figurális szám | sokszögszám

figure – számjegy | alak | alakzat | ábra | rajz | figura

figure 0 diagram – adatfolyam diagram felső szintje

figure out – kitalál | kigondol

file – állomány | fájl

& appending of a file – fájl hozzáfűzése [létező fájl bővítése a végére írt új adatokkal]

& backup of a file – tartalékfájl készítése | biztonsági fájlmásolat készítése

& closing of a file – állomány bezárása | fájl bezárása

& clustered file – nyalábolt állomány | nyalábolt fájl

& copying of a file – állomány másolása | fájl másolása

& creating of a file – állomány létrehozása | fájl létrehozása

& data file – adatállomány | adatfájl

& deleting of a file – állomány törlése | fájl törlése

& extension of a file – kiterjesztés [fájlnév általában típusjelzésre használt kiegészítő része]

& grid file – rácsos állomány | rácsos fájl

& header file – fejállomány

& hidden file – rejtett állomány | rejtett fájl

& index file – indexállomány | indexfájl [egy fájlban tárolt adatok keresését segítő, mutatókat tartalmazó segédfájl]

& input file – bemeneti állomány | bemeneti fájl

& memory mapping of a file – fájl memóriába ágyazása [egy fájl adatainak elérhetővé tétele memóriacímeken]

& opening of a file – állomány megnyitása | fájl megnyitása

& output file – kimeneti állomány | kimeneti fájl

& protection of file – állományvédelem | fájlvédelem

& reading of a file – állomány olvasása | fájl olvasása

& recovery of file – állomány helyreállítása | fájl helyreállítása

& renaming of a file – fájl átnevezése

& replication of file – fájl-többszörözés [elosztott rendszerben hatékonyságnövelés céljából]

& repositioning within file – fájl újra-pozicionálása [szekvenciális elérésű fájlban a fájlmutató átállítása]

& restoring of a file – fájl helyreállítása

& searching for file – állománykeresés | fájlkeresés

& sequential file – soros állomány | szekvenciális fájl

& source file – forrásállomány

file access data unit – állomány-hozzáférési adatelem

file attribute – fájlattribútum

file closing – adatállomány lezárás

file control block – állományvezérlő blokk | fájlvezérlő blokk

file conversion – állománykonverzió | fájlkonverzió

file descriptor – állományleíró | fájlleíró

file exchange – állománycsere | fájlcsere

file exchange system – állománycserélő rendszer | fájlcserélő rendszer

file handle – állománynyél | fájlnyél [megnyitáskor kapott, a további hivatkozásokban használható adatszerkezet]

file header – állományfejrész

file identifier – állományazonosító | fájlazonosító

file infector virus – állományt megfertőző virus | fájlt megfertőző vírus

file integrity – állomány sértetlensége | fájl integritása | fájl sértetlensége

file integrity checker – fájl integritás / sértetlenség ellenőrző

file lock – állományzárlat

file locking – állománylezárás | fájllezárás

file management – állománykezelés | fájlkezelés

file manager – állománykezelő | fájlkezelő

file migration – állományvándorlás | fájlvándorlás [elosztott rendszerben]

file not found – állomány nem található

file organization – állományszervezés | B9480fájlszervezés

file position – állománypozíció

file processing – állomány feldolgozása | fájl feldolgozása

file protection – állományok védelme | fájlok védelme

file purging – állomány kiürítés

file replication – állománytöbbszötrözés | fájltöbbszörözés

file security – állományok / fájlok védelme jogosulatlan hozzáférés ellen

file server – állományszolgáltató | fájl szerver

file sharing – állománymegosztás | fájlmegosztás

file structure – állományszerkezet | fájlszerkezet

file system – állományrendszer | fájlrendszer

& access lists and groups of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek hozzáférési listái és csoportjai

& acyclic-graph directory of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek körmentes gráf szerkezetű katalógusrendszere

& consistency semantics of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek egységességének jelentése [megosztott, több felhasználó által egyidejűleg elérhető állományok esetén a módosítások kezelési módja]

& contiguous allocation of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek folytonos elhelyezése

& directory structure of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek katalógus-szerkezete

& free-space management of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek szabad helyeinek kezelés

& general graph directory of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek általános gráf szerkezetű katalógus- rendszere

& indexed allocation of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek indexelt elhelyezése

file system model – állományrendszer modell | fájlrendszer modell

file system mounting – állományrendszerek összekapcsolása | fájlrendszerek összekapcsolása

file system recovery – fájlrendszer helyreállítás

file transfer – állományátvitel / állományáthelyezés / állománytovábbítás

File Transfer Protocol (FTP) – állományátviteli protokoll (FTP) | fájlátviteli protokoll (FTP)

File-Allocation Table (FAT) – fájl-elhelyezkedési tábla

file-based authentication – állomány alapú hitelesítés

file-reference list – fájlhivatkozási lista

& anonymous FTP method – anonim FTP módszer

fill – kitöltés | tölt | feltölt | kitölt

fill color – kitöltő szín

fill down – kitöltés lefelé

fill left – kitöltés balra

fill pattern – felületkitöltési minta

fill right – kitöltés jobbra

fill style – felületkitöltési mód

fill up – kitöltés felfelé

filler – mezőkitöltő | helykitöltő

fillflash – derítővakuzás | derítő villanófény

film recorder – filmfelvevő

filmstrip – filmszalag | diafilm

filter – szűrő | szűrés

& adaptive filter – adaptív szűrő

& adaptive mean filter – adaptív átlagoló szűrő

& adaptive median filter – adaptív medián szűrő

& adaptive noise reduction filter – adaptív zajcsökkentő szűrő

& all-pass filter – mindent áteresztő szűrő

& anti-aliasing filter – élsimító szűrő | mintavételezési hibát csökkentő szűrő

& band-pass filter – sáváteresztő szűrő

& bilinear filtering – kétvonalú | bilineáris szűrés

& blur filter – elmosó szűrő

& box filter – doboz szűrő

& distort filter – torzító szűrő

& e-mail filter – elektronikus leveleket szűrő program

& Gabor-filter – Gábor-szűrő

& high-pass filter – felüláteresztő szűrő

& linear texture filter – lineáris textúraszűrő

& low-pass filter – aluláteresztő szűrő

& mean filter – átlagoló szűrő

& median filter – medián szűrő

& Mexican hat filter – mexikói kalapszűrő

& notch filter – keskenysávú szűrő

& postfilter – utószűrő

& prefilter – előszűrő | előszűrés

filter generator – szűrőgenerátor

filtered – szűrt

filtering – szűrés

filtering capacitor – szűrőkondenzátor

filtering function – szűrőfüggvény

FIM (Frequent Itemset Mining) – FIM (gyakori elemhalmazok bányászata)

fin de siecle industrial transformations – századvégi ipari átalakulás

final class – végleges osztály | öröklésre zárt osztály

final state – végállapot

final-state function – végállapot-függvény

finance – pénzügy

financial – pénzügyi

financial application – pénzügyi alkalmazás

financial audit – pénzügyi vizsgálat

financial data – pénzügyi adatok

financial information system – pénzügyi információs rendszer

financial statement – pénzügyi beszámoló

find data – adatkeresés

find path – útkeresés

finding – megállapítás | megtalálás

fine – tiszta | finom

fine grained – finom szemcsézettségű

fine motion planning – finom mozgások tervezése

fine tune – finomhangolás

fine-grain multi-threaded architecture – finoman szemcsézett többszálas architektúra

fine-grain system – finoman szemcsézett rendszer

fine-grained language – finoman szemcsézett nyelv

fine-grained SIMD architecture – finoman szemcsézett SIMD architektúra

fine-motion planning – finom mozgású tervezés

fine-tuning – finomhangolás

finger – mutató | ujj

finger table – mutató táblázat | finger táblázat

finger-painting – ujjal festés

fingerprint – ujjlenyomat | megkülönböztető jel

fingerprint-based authentication – ujjlenyomat-alapú azonosítás

fingertip adjusting – nyomógombos szabályozó

fingertip control – érintéses vezérelő

finish time – befejezési idő

finish time in activity selection – befejeződési időpont tevékenység kiválasztásánál

finishing time in depth-first search – mélységi keresés befejezési időpontja

finite – véges

finite area – véges terület

finite automaton – véges automata

& acceptance by a finite automaton – elfogadás véges automatával

& deterministic finite automaton – determinisztikus véges automata

& stochastic finite automaton – sztochasztikus véges automata

finite axiomatization – véges axiomatizálás

finite basis axiom – véges bázis axiómája

finite calculus – véges kalkulus

finite difference method – véges differenciák módszere

finite dimensional – véges dimenziós

finite domain – véges tartomány

finite duplication – véges másolás | véges kettőzés

finite element method – véges-elem módszere

finite fault model – véges hiba modell

finite field – véges tér | véges test

finite Fourier transform – véges Fourier-transzformált

finite geometry – véges geometria

finite group – véges csoport

finite ideal – véges ideál

Finite Impulse Response (FIR) – véges impulzusválasz

finite impulse response filter – véges impulzusválaszú szűrő

finite interpretation – véges interpretáció

finite morphism – véges morfizmus

finite nondeterminism – véges nemdeterminisztikusság

finite power series – véges hatványsor

finite random sequences – véges véletlen sorozatok

finite representation – véges ábrázolás | véges reprezentáció

finite sequence – véges sorozat

& finite random sequence – véges véletlen sorozat

finite set – véges halmaz

finite state language – véges állapotú nyelv

finite type – véges típus

finite-element method – véges elem módszere

finitely consistent – végesen konzisztens

finitely generated – végesen generált

finite-memory design – véges memóriájú tervezés

finite-memory machine – véges memóriájú automata

finiteness – végesség

finite-state automaton – véges automata

finite-state machine – véges állapotú automata | véges automata | végesállapotú gép

FIP (Fair Information Practices) – etikus informatikai viselkedési kódex (USA)

FIR (Finite Impulse Response) – FIR (véges impulzusválasz)

fire – állapotátmenet megvalósítása

Fire code – Fire-kód

firebutton – tűzgomb [botkormány egyik gombja]

firewall – tűzfal

firing – tüzelés | aktivizálódás

firing rule in multi-threaded architecture – tüzelési szabály többszálas architektúrában

firmware – firmware [hardverrel egybeépített szoftver]

first category – első kategória

first class object – első osztályú objektum

First Come First Served scheduling algorithm (FCFS scheduling algorithm) – érkezési sorrend szerinti ütemezés | FCFS ütemezés

first element – első elem

first fit – első illeszkedés

First In, First Out (FIFO) – elsőként be, elsőként ki (FIFO)

First Normal Form (1NF) – első normálforma (1NF)

first order approximation – elsőrendű közelítés

first order linear recurrence – elsőrendű lineáris ismétlési függőség

first order logic – elsőrendű logika

First Person Shooter (FPS) – lövöldözős játék, melyben a főszereplő szemszögéből látjuk a világot (FPS)

first readers-writers problem – írók-olvasók feladat / probléma első változata

first-choice hill climbing – elsőnek-választott hegymászó keresés

first-come-first-served – első érkezés, első kiszolgálás

first-element swaps – elsőelemes cserék

First-Fit algorithm (FF algorithm) első illeszkedés algoritmus | First-fit algoritmus | FF algoritmus

first-fit allocation strategy – első illeszkedő elhelyezési stratégia

First-In, First-Out (FIFO) strategy – stratégia | sorrendőrző stratégia

& FIFO message queue – FIFO üzenetsor

& FIFO page replacement – FIFO lapcsere

first-level data mart – elsőszintű adatpiac

first-order – elsőrendű

first-order language – elsőrendű nyelv

first-order logic – elsőrendű logika

first-order Markov process – elsőrendű Markov-folyamat

first-order predicate calculus – elsőrendű predikátumkalkulus

first-order probabilistic logic – elsőrendű valószínűségi logika

fiscal year – költségvetési év

fishbone diagram (Ishikawa diagram) – ok-hatás elemző eljárás (halszálka diagram)

fisheye – halszem

fisheye view – halszem optika

fit – igazít | illeszt

fit to page size – lapmérethez méretezett

fitness (in genetic algorithms) – rátermettség | fitnessz (genetikus algoritmusban)

fitness function – rátermettségi függvény | fitnessz függvény

fitness lanscape – rátermettségi tájfelszín | fitnessz tájfelszín

fitter – illesztő

fitting – illeszkedő | illesztés | igazítás

Fitt ’s Law – Fitt törvénye

five-letter English words – ötbetűs angol szavak

five-number summary – öt számos összegzés

fix bug – programhibát kijavít

fix point operations – fixpontos műveletek

fixation – fixálás | összetartó előrenézés

fixed – állandó | rögzített | fix | nem változó

fixed asset – állóeszköz

fixed bandwidth – rögzített sávszélesség

fixed length – rögzített hosszúságú

fixed length record – rögzített hosszúságú rekord

fixed length string – rögzített hosszúságú karakterlánc

fixed menu – rögzített menü | folyamatosan látható menü

fixed partition – rögzített partíció

fixed point – fixpont

& fixed point condition – fixpont feltétele

& greatest fixed point – legnagyobb fixpont

& proof of fixed point condition – fixpont feltételének bizonyítása

& set of fixed points – fixpontok halmaza

& smallest fixed point – legkisebb fixpont

fixed point arithmetic – fixpontos aritmetika

fixed point condition – fixpont feltétele

& refinement of fixed point condition – fixpont feltételének finomítása

fixed point function – fixpont függvény

fixed point of a mapping – leképezés fixpontja

fixed point of a permutation – permutáció fixpontja

fixed point over a subspace – altér felett

fixed point property – fixpont tulajdonság

fixed point type – fixpont típus

fixed points of a permutation – permutáció fixpontjai

fixed prediction – rögzített becslés

fixed resource – fix erőforrás | mozdíthatatlan erőforrás

fixed routing – rögzített útvonalválasztás

fixed slash arithmetic – fixpontos törtvonal aritmetika

fixed window – rögzített ablak

fixed-lag smoothing – állandó időkülönbségű simítás

fixed-length code – fix hosszúságú kód | állandó hosszúságú kód | egyenletes kód

fixed-width screen size – fixszélességű képernyőméret

fixing point – rögzített időpont

fix-it-later – később rögzítendő | később megvalósítandó

fixpoint – fixpont

fixpoint query – fixpont lekérdezés

fix-to-float conversion – fixpontos számok konvertálása lebegőpontossá

flag – jelző | indikátor | mutató | figyelmeztető

flag bits – jelzőbitek

flag byte – jelzőbájt

FLAG (Fiberoptic Link Around the Globe) – világot átfogó üvegszálas kapcsolat

flag manipulation – jelzőbit kezelés

flame – indulatkitörés [fórumokon, levelezési listákon] | fényesség | láng

flare – fényfolt

flash – vaku | villan | villanás

flash crowds phenomenon – hirtelen-tömeg jelenség

flash EPROM – írható, blokkosan törölhető memória | programozható memória | flash EPROM

flash memory – írható, blokkosan törölhető memória | programozható memória | flash memória

flashlight – villanófény

flat – lapos | sík | sima

flat cable – síkkábel | szalagkábel

flat group – egyszerű csoport

flat hierarchy – lapos hierarchia

flat routing – lapos / egyszintű útválasztás

flat screen display – lapos képernyő kijelző

flat table – tagolatlan tábla

flat transaction – egyszerű ügylet | egyszerű tranzakció

flat wire – sodratlan érpár

flatness – simaság | egyenletesség | laposság

flatten – lelapít | kisimít

flattening – simítás

flattening organization – ellaposodó szervezet

flex – flex [lexikális elemző generátor]

flexibility – rugalmasság | alkalmazkodóképesség

flexible array – rugalmas tömb

flexible learning – rugalmas tanulás

flicker – lebegés | vibrálás | villódzás

flickering – villódzás | pulzálás [képernyőn]

flip – átfordítás | megfordítás | (geometriai) tükrözés

flip horizontal – vízszintes tükrözés

flip vertical – függőleges tükrözés

flip-flop – flip-flop | billenő áramkör | kétállapotú tároló

flip-flop characteristic table – flip-flop vezérlési tábla

flip-flop input equations – flipflop vezérlési egyenletek

flip-flop propagation delay time – flip-flop jelkésleltetési ideje | flip-flop megszólalási idő

float point operation – lebegőpontos művelet

floating binary numbers – lebegőpontos bináris számok

floating compare – lebegőpontos összehasonlítás

floating compare with respect to epsilon – lebegőpontos összehasonlítás epszilonnal

floating decimal numbers – lebegőpontos decimális számok

floating divide – lebegőpontos osztás

floating equal to – lebegőpontos egyenlőség

floating equivalent with respect to epsilon – lebegőpontos ekvivalens az epszilonnal

floating gate – lebegő kapu

floating hexadecimal numbers – lebegőpontos hexadecimális számok

floating input – szabadon hagyott bemenet | lebegő bemenet

floating output – szabadon hagyott kimenet | lebegő kimenet

floating palette – lebegő eszköztár

floating point – lebegőpont

floating point addition – lebegőpontos összeadás

floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika

& accuracy of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika pontossága

& addition of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika összeadása

& axioms of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika axiómái

& comparison of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika összehasonlítása

& decuple-precision of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika tízes csoportokkal

& division of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika osztás művelete

& double-precision of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika dupla pontossága

& exact floating point addition – pontos lebegőpontos összeadás

& exact multiplication of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika pontos szorzása

& hardware of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika hardverje

& intervals of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika intervallumai

& mod of floating point arithmetic – mod a lebegőpontos aritmetikában

& multiplication of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika szorzása

& quadruple-precision of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika négyszeres pontossága

& single-precision of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika egyszeres pontossága

& subtraction of floating point arithmetic – kivonás a lebegőpontos aritmetikában

& summation of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika összegzése

& triple-precision of floating point arithmetic – háromszoros pontosságú aritmetika

& unnormalized floating point arithmetic – normalizálatlan lebegőpontos aritmetika

floating point attachment of MIX computer – MIX számítógép lebegőpontos kiegészítése

floating point comparison – lebegőpontos összehasonlítás

floating point division – lebegőpontos osztás

floating point instruction – lebegőpontos utasítás

floating point integer – lebegőpontos egész

floating point multiplication – lebegőpontos szorzás

floating point number system – lebegőpontos számrendszer

floating point number – lebegőpontos szám

& excess-q of floating point numbers – lebegőpontos számok q többlete

& radix-b of floating point number b alapú lebegőpontos számok

& statistical distribution of floating point numbers – lebegőpontos számok statisztikai eloszlása

& twos complement of floating point numbers – lebegőpontos számok kettes komplemens ábrázolása

floating point number – lebegőpontos szám

floating point operation – lebegőpontos művelet

floating point operator – lebegőpontos operátor

floating point radix conversion – lebegőpontos szám alapjának átalakítása

floating point remainder – lebegőpontos maradék

floating point representation – lebegőpontos ábrázolás | reprezentáció

floating point standard – lebegőpontos szabvány

floating point subtraction – lebegőpontos kivonás

floating point trigonometric subroutines – lebegőpontos trigonometrikus szubrutiok

floating point unit (FPU) – lebegőpontos műveleti egység | FPU

floating signal – szabadon lévő jel | lebegő jel

floating slash arithmetic – lebegőpontos törtvonalas aritmetika

floating square root – lebegőpontos négyzetgyök

floating state – szabadon hagyott állapot | lebegő állapot | nagyimpedanciás állapot

floating subtraction – lebegőpontos kivonás

floating-point arithmetic – lebegőpontos aritmetika

floating-point constants – lebegőpontos konstans

floating-point conversion – lebegőpontos átalakítás | lebegőpontos konverzió

floating-point data type – lebegőpontos adattípus

floating-point literal – lebegőpontos betűkonstans

floating-point output – lebegőpontos kimenet

float-to-fix conversion – lebegőpontos számok átalakítása fixpontossá

float-to-fix overflow bit – lebegőpontosból-fixpontosba túlcsordulási bit

flood – elönt | eláraszt

flood-fill – terület feltöltés | terület elárasztás

flooding algorithm – elárasztási algoritmus

floor – alsó egészrész | padló

floor control – osztott objektum hozzáférési jogának vezérlése

floor function – egészrész-függvény | alsó egészrész-függvény

floor instruction – padló-utasítás | alsó egészrész utasítás

floored – alsó egészre kerekített

floor-planning – alaprajz-tervezés

floppy disk – hajlékony lemez | floppy

flow – folyam

& blocking flow – blokkoló folyam

& by an edge-capacity limited flow – élkapacitás által korlátozott folyam

& maximal flow – maximális folyam

& null flow – nulla folyam

& value of a flow – folyam értéke

flow augmenting path – folyamnövelő út

flow chart – folyamatábra | folyamat-diagram | blokkdiagram

flow conservation – folyam megmaradása

flow control – forgalomszabályozás

Flow Control Digit (FLIT) – áramlásvezérlő számjegy

flow dependency – folyamatfüggőség

flow descriptor – áramlásleíró

flow destination address – áramlási célcím

flow diagram – folyamatábra

flow function – folyamfüggvény

flow graph – folyamat gráf

flow network – folyamhálózat

flow specification – folyam-meghatározás

flowchart – blokkdiagram

flow-process diagram – folyamatábra

Floyd method – Floyd módszere

fluent – folyó esemény

fluent calculus – folyó esemény kalkulus

fluid simulation – folyadék-szimuláció | áramlás-szimuláció

fluorescent – fluoreszkáló

flush – kiír [még ki nem írt adatot] | kiürít

flush 3D style – háromdimenziós hatású megjelenítés

flush message – ürítési üzenet

flushing – érvénytelenítés [gyorsítótáré] | pufferürítés [folyamkezelésben]

flushing of output – kimeneti-puffer ürítés

flushing to output – puffer ürítése kimenetre

flutter – képremegés | képrezgés

flux – fluxus

Flynn’s classification of parallel architectures – párhuzamos architektúrák Flynn-féle osztályozása

flyweight component – pehelysúlyú komponens

flyweight design pattern – pehelysúlyú tervezési minta

FM (Frequency Modulation) – FM (frekvenciamoduláció)

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – hibalehetőség és hatás elemzés | FMEa elemzés

focal – fókusz

focal distance – fókusztávolság

focal length – fókusztávolság | gyújtótávolság

focus – fókusz

focus class – végrehajtási / vezérlési folyam osztálya

focus group – kiemelt csoport

focus of expansion – expanziófókusz

focus ring – fókuszt jelző keret

fog – köd

fog effect – ködhatás

Fog index – Fog-index

folder – mappa | könyvtár

& disabled folder – letiltott mappa

foley button – hanghatást kiváltó gomb

follow through and overlapping action – végig vivő és átfedő tevékenység

font – betűkészlet | karakterkészlet

& bold font – félkövérbetű-készlet

& italic font – dőltbetű-készlet

& monospace font – állandó betűszélességű karakterkészlet

& proportional font – méretarányos karakterkészlet | proporcionális font

font design – betűkészlet tervezés

font family – betűcsalád

font size – betűméret | karakterméret

foolproof – bolondbiztos | felhasználó által el nem rontható

foot – láb

& running foot – élőláb

foot pedal – láb pedál

footer – lábléc | lábjegyzet | élőláb

footnote – lábjegyzet

footprint – lábnyom

for for [ciklus]

forbidden – tilos | tiltott | nem megengedett

force – erő

& brute force – nyers erő

force feedback – erővisszacsatolás

force sensor – erő-érzékelő | nyomás-érzékelő

forcing function – kényszerműködés

Ford-Fulkerson algorithm – Ford–Fulkerson-algoritmus

Ford-Fulkerson routing algorithm – Ford–Fulkerson útválasztó algoritmus

Ford-Fulkerson theorem – Ford–Fulkerson-tétel

forecast – előrejelzés | prognózis

forecast accuracy – előrejelzés pontossága

forecasting time series – idősorok előrejelzése

foreground – előtér

foreground color – előtérszín

foreground process – előtérfolyamat | főfolyamat

foregrounding – előfeldolgozás

foreign – idegen | külföldi

foreign key – idegen kulcs

foreign key constraint – idegen kulcs megszorítás

foreign language – idegen nyelv

foreign language teaching – idegennyelv-tanítás

forest – erdő

& alternating forest – alternáló erdő

& increasing forest – növekvő erdő

& spanning forest – feszítő erdő

forger – hamisító

forgery – hamisítvány | hamisítás

forgetful functor – felejtő funktor

forgiveness – megbocsátás [az a tervezői elv, hogy a felhasználó hibái megbocsáttatnak]

fork – elágazás

fork system call – fork rendszerhívás [új, párhuzamos folyamat létrehozása]

fork/exec process model – fork / exec folyamatmodell

forking (UNIX) – gyerekfolyamat létrehozása | forkolás (UNIX)

form – forma | űrlap | adatgyűjtési lap

& intermediate form – közbülső forma

& normal form – normálforma

& sentential form – mondatforma

form factor – forma factor | alaktényező

form fill-in – űrlapkitöltés

form filling – formakitöltés

form follows function – funkciót követő forma

formal – formális

formal derivative – formális derivált

formal education – formális oktatás

formal evaluation process – formális értékelés

formal framework – formális keret | formális keretrendszer

formal language – formális nyelv

formal logic – formális logika

formal method – formális módszer

formal model – formális modell

formal model of security policy – biztonságpolitika formális modellje

formal power series – formális hatványsor

formal scheme – formális séma

formal semantics – formális szemantika

formal specification – formális specifikáció

formal system – formális rendszer

formal system development – formális rendszerfejlesztés

formal usability method – formális használhatósági módszer

format – formátum | formáz

format control – formázás vezérlés

format information – formázási információk

format object – formátum objektum

format of date – dátum formátuma

format state – formázási állapot

formative evaluation – formatív értékelés

formatted – formázott

formatted capacity – formázott kapacitás

formatted output – formázott kimenet

formatted string – formázott karakterlánc

formatter – formázó

formatting – formázás

formfeed character – lapdobás karakter

form-filling technique – adatbevitel előre rögzített formátumban, előkészített mezőkbe

forms-based interface – űrlap-alapú felület / interfész

forms-based programming – űrlap-alapú programozás

formula – képlet | formula

& inversion formula – inverziós képlet

& twin formula – ikerformula

formula-controlled computer – formulavezérlésű számítógép

formula-satisfiability problem – kifejezés kielégíthetőségének problémája | kifejezés kielégíthetősége

FORTH – FORTH [programnyelv]

FORTRAN – FORTRAN [programnyelv]

& HPF (High Performance Fortran) – nagyteljesítményű Fortran [programnyelv]

forum – fórum

forward – előre | előretekintve

forward chaining – előre láncolás

forward checking – előrenéző ellenőrzés

forward compatibility – előrefele kompatibilitás

forward conditional branch – előreirányuló feltételes elágazás

forward declaration – előzetes deklaráció

forward declaration of class – előzetes osztálydeklaráció

forward edge – előre haladó él

forward engineering – előretervezés

Forward Error Correction (FEC) – előre irányuló hibajavítás

forward iterator – előre haladó bejáró

forward kinematics – előremenő kinematika

forward mapped page table – előrefelé képező laptáblázat

forward pruning – előre metszés | előrefelé haladó metszés

forward reasoning – előrefelé következtetés

forward recovery – előre haladó helyreállítás | előre haladó felépülés

forward reference (future reference) – előremutató hivatkozás (későbbre hivatkozás) | előre irányuló hivatkozás

forward reference to class – előhivatkozás osztályra

forward resistance – nyitóirányú ellenállás

forward search – előre-irányú keresés

forward substitution – előre helyettesítés

forward-biased – nyitóirányú előfeszítés

forward-biased diode – nyitóirányban előfeszített dióda

forwarding – továbbítás

forwarding address – továbbítási cím

forwarding pointer – előre irányuló mutató

forwarding table – továbbítási táblázat

foundation operator – alapvető operátor

four color map problem – négyszín-feladat | négyszín-probléma | térképszínezési probléma

four-color problem – négyszín probléma

Fourier analysis – Fourier-analízis

Fourier division method – Fourier osztási módszere

Fourier domain – Fourier-tartomány

Fourier series – Fourier-sor

Fourier spectrum – Fourier-spektrum

Fourier transform – Fourier-transzformáció

four-level paging scheme – négyszintű lapkezelési séma

four-neighbor – négy-szomszédos

fourth generation language – negyedik generációs nyelv

Fourth Normal Form (4NF) – negyedik normálforma (4NF)

four-variable Karnaugh map – négyváltozós Karnaugh-tábla

four-way handshake – négy-utas kézfogás

FOV (Field of View) – látószög

fovea – sárgafolt [szem retináján]

FP (Function Point) – funkciópont

FPGA (Field-Programmable Gate Array) – programozható logikai kapu tömb | hálózat | FPGA

FP-growth (Frequent Pattern-growth) – FP-bővítés (gyakori minta bővítése)

FPLA (Field Programmable Logic Array) – villamos térrel programozható logikai tömb (FPLA)

FPS (First Person Shooter) – FPS (lövöldözős akciójáték típus)

FPS (Frames Per Second) – FPS (képkocka / másodperc)

FP-tree (Frequent Pattern-tree) – FP-fa (gyakori minták fája)

FPU (Floating Point Unit) – FPU (lebegőpontos műveleti egység)

FR (Frame Relay) – FR (kerettovábbítás)

fractal – fraktál

fractal dimension – fraktáldimenzió

fractal image – fraktálkép

fractal probability distribution – fraktálok valószínűségének eloszlása

fraction – tört | törtrész | hányad | törtszám

& conversion of fractions – törtek konvertálása

& exponentiation of fractions – törtek hatványozása

& history of decimal fractions – decimális törtek története

& random fractions – véletlen törtek

& terminating of fractions – törtek befejezése

fraction of a floating point number – lebegőpontos szám törtrésze

fraction overflow – tört túlcsordulás

fractional – töredékes | törtszerű

fractional knapsack problem – tört hátizsák probléma

fractional part – törtrész

fractional part of a floating point number – lebegőpontos szám törtrésze

& distribution of fractional part of a floating point number – lebegőpontos szám törtrészének eloszlása

fractional programming – törtprogramozás

& linear fractional programming – lineáris törtprogramozás

fragment – képelem | fragmens | töredék

fragment burst – üzenetrész-löket

fragment shader – képelem árnyaló | fragmens árnyaló

fragmentation – felaprózódás | tördelés | szabdalás

& memory fragmentation – memória felaprózódás

fragmented file – töredezett állomány

frame – lapkeret | fizikai lap | képkocka | adatkeret | keret [ismeretábrázolási mód]

& free pool of frames – szabad lapkeretek készlete

& global allocation of frames – keretek globális kiosztás

& local allocation of frames – keretek lokális kiosztása

& normalized frame – normalizált keret

& proportional allocation of frames – keretek arányos kiosztása

frame axiom – keretaxióma [szituációkalkulusban]

frame based method – keret alapú módszer

frame buffer – képpont puffer

frame bursting – keret-többszörözés

frame control – keretvezérlés

frame grabber – képdigitalizáló

frame header – keret-fejrész

frame memory – keretmemória

frame pointer – keretmutató

frame problem – keretprobléma

& representational frame problem – reprezentációs keretprobléma

frame rate – képváltási frekvencia

Frame Relay (FR) – kerettovábbítás

frame-accurate – képfrekvencia

framework – keretrendszer

& application framework – alkalmazás keretrendszer

& formal framework – formális keret | formális keretrendszer

framing – keretezés | keretbe foglalás

franchise – franchise [vállalati értékesítési együttműködési forma]

franchise organizations – franchise szervezetek

franchisee – franchise-átvevő

franchisor – franchise-átadó

fraud – csalás / visszaélés

fraud detection – csalásfelderítés

fraudulent financial reporting – megtévesztő pénzügyi jelentés

free – szabad

free Abelian group – szabad Abel-csoport

free associative algebra – szabad asszociatív algebra

free distributive lattice – szabad disztibutív háló

free form shape – szabad formájú alakzat

free group – szabad csoport

free hand drawing – szabadkézi rajzolás

free memory space – szabad memóriaterület

free module – szabad modulus

free monoid – szabad monoid

free object – szabad objektum

free parentheses – szabad zárójelek

free product – szabad szorzat

free projective plane – szabad projektív sík

free software – szabadszoftver | ingyenes szoftver

Free Software Foundation – Szabadszoftver alapítvány

free sound field – szabad hangtér

free speech principle – szólásszabadság alapelve

free store – szabad tár

free store exhaustion – szabad tár kimerülése

free store object – szabad tárbeli objektum

free trade area – szabadkereskedelmi terület

free tree – szabad fa

free tuple – szabad sor

free variable – szabad változó

free variable occurrence – változó szabad előfordulása

free vector space – szabad vektortér | szabad lineáris tér

free will – szabad akarat

freedom – szabadság

& degree of freedom – szabadsági fok

freeform – szabadformájú

free-hand method – szabad kéz módszere

freeing of objects – objektumok felszabadítása

free-running counter – szabadon futó számláló

free-space list – szabadhely-lista

free-space management – szabadhely-kezelés

free-standing – szabadon álló

free-standing class – szabadon álló osztály

free-standing function – szabadon álló függvény

freeware – szabad szoftver | köztulajdonú szoftver | ingyenes szoftver | szabadon felhasználható és terjeszthető szoftver

freeze – befagyaszt

freeze panes – ablaktáblát rögzít

Frenet frame – Frenet-keret

F-Rep (Functional Representation) – F-rep (funkcionális reprezentáció)

frequency – frekvencia | gyakoriság

& audio frequency – hangfrekvencia

& automatic frequency control – automatikus frekvenciaszabályozás

& center frequency – középfrekvencia

& cutoff frequency – vágási frekvencia

& low-frequency oscillator – alacsonyfrekvenciás oszcillátor

& radio frequency – rádiófrekvencia

& radio frequency interference – rádiófrekvenciás interferencia

& sampling frequency – mintavételezési frekvencia

& voice frequency – beszédfrekvencia

frequency band – frekvencia sáv

frequency distribution – frekvencia-eloszlás

Frequency Division Multiplexing (FDM) – frekvenciaosztásos nyalábolás | frekvenciaosztásos multiplexelés

frequency domain – frekvenciatartomány

frequency encoding – frekvenciakódolás

frequency function – gyakoriságfüggvény

frequency histogram – gyakorisági hisztogram

frequency hopping – frekvencia-ugratás [lehallgatás ellen]

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) – frekvenciaugrásos szórt spektrum

frequency modulation – frekvenciamoduláció

frequency reduction – gyakoriság redukció

Frequency Shift Keying (FSK) – frekvencabillentyűzés

frequency test – frekvenciateszt | ismétlődési szám teszt

frequency translation – frekvenciaváltás

frequent – gyakori

frequent episodes – gyakori epizódok

frequent itemset – gyakori elemhalmaz

frequent itemset mining – gyakorielemhalmaz-bányászat

frequent pattern – gyakori minta

frequent pattern growth – gyakoriminta-növelés

frequent pattern tree – gyakorimint-fa

Frequently asked Questions (FAQ) – gyakran feltett kérdések

friction – súrlódás

friend – barát

friend class – barátosztály

friend declaration – barátdeklaráció

friend function – barátfüggvény

fringe – perem [keresési fában] | bajusz

Frobenius automorphism – Frobenius-automorfizmus

Frobenius group – Frobenius-csoport

front clip plane – első vágósík

front end – alkalmazás felületi rétege | programfelület | szolgáltatási felület

front plane – első sík | első vágósík | homloksík

front-end application – felhasználói alkalmazás

front-face – előlap

front-view – előlnézet

frosted – fagyasztott

FSAA (Full Screen Anti-Aliasing) – FSaa (teljes képernyős csipkézettség csökkentés)

FSF (Free Software Foundation) – FSF (szabad szoftver alapítvány)

f-simulation f-szimuláció

FSK (Frequency Shift Keying) – FSK (frekvenciabillentyűzés)

FSR (Feedback Shift Register) – visszacsatolt siftregiszter

FTP (File Transfer Protocol) – FTP (fájlátviteli protokoll | állomány-átviteli protokoll)

& anonymous FTP – anonim FTP | nyilvános FTP

full – teljes

full adder – teljes összeadó

full backup – teljes mentés | teljes tartalékolás

full binary tree – teljes bináris fa

full custom – teljesen felhasználó specifikus áramkör

full dependency – teljes függőség

full dump – teljes mentés

full encapsulation – teljes egységbezárás

full fence – teljes védelem

full map directory schemes – teljes leképezésű könyvtári módszerek

full materialization – teljes megvalósítás | teljes materializáció

full node – teljes csúcs

full outer join – teljes külső összekapcsolás

full package – teljes programcsomag

full rank – teljes rang

full renaming – teljes átnevezés

full scan – teljes átvizsgálás

full screen – teljes képernyős megjelenítés

full screen editing – teljes képernyős szerkesztési lehetőség

full screen mode – teljes képernyős üzemmód

full shelving – teljes várakoztatás

full subtractor – teljes kivonó

full walk – teljes bejárás

full walk of a tree – fa teljes bejárása

full-adder – teljes összeadó

full-duplex – full-duplex [egy időben kétirányú]

full-duplex channel – duplex csatorna

full-duplex line – duplex vonal

full-relation operation – teljes relációs művelet

fully associative – teljesen asszociatív

fully associative mapping – teljesen asszociatív leképzés

fully distributed deadlock-detection algorithm – teljesen elosztott holtpontfelderítő algoritmus

fully invariant subgroup – teljesen invariáns részcsoport

fully observable – teljesen megfigyelhető [környezet]

fully parenthesized – teljesen zárójelezett

fully polynomial-time approximation scheme – teljesen polinomiális idejű közelítő séma

function – függvény | feladat | funkció | működés

& abstract function – absztrakt függvény

& activation function – aktivációs függvény

& adapter member function – átalakító tagfüggvény

& additive function – additív függvény

& agent function – ágensfüggvény

& aggregate function – összesítő függvény

& aggregating function – aggregáló függvény

& algebraic function – algebrai függvény

& analytic function (analytical function) – analitikus függvény

& AND function – ÉS-függvény

& antihyperbolic function – area hiperbolikus függvény

& antisymmetric function – antiszimmetrikus függvény

& antitrigonometric function – arcus függvény

& aperiodic function – aperiodikus függvény

& approximation by rational functions – közelítés racionális függvényekkel

& argument of a function – függvény argumentuma | függvény független változója

& argument passing to function – paraméterátadás függvénynek

& arithmetic function object – aritmetikai függvényobjektum

& autocorrelation function – autokorrelációs függvény

& bandpass function – sáváteresztő függvény | sávszűrő függvény

& barrier function – akadályfüggvény

& barycentric function – baricentrikus függvény

& basis function – alapfüggvény

& belief function – bizonyosságfüggvény

& bounded function – korlátos függvény

& call function – hívó függvény

& concave function – konkáv függvény

& continuous function – folytonos függvény

& DCF (Distributed Coordination Function) – DCF (elosztott koordináló tevékenység)

& declaration of virtual function – virtuális függvény deklarációja

& decoding function – dekódoló függvény

& delta function – deltafüggvény

& density distribution function – sűrűségeloszlás-függvény

& density function – sűrűségfüggvény

& differentiable function – differenciálható függvény

& dimension function – dimenziófüggvény

& display functions – megjelenítő funkciók

& dissimilarity function – különbözőségi függvény

& distribution function – eloszlás függvény

& divisor function d(n) – osztók száma d(n)

& domain of a function – függvény értelmezési tartománya

& edge weight – élsúly

& edge-capacity function – élkapacitás-függvény

& elementary function – elemi függvény

& elementwise processable function – elemenként feldolgozható függvény

& elliptic function – elliptikus függvény

& entier function – egészrész-függvény

& entropy function – entrópiafüggvény

& error function – hibafüggvény

& Euler totient function (φ(n)) – Euler-függvény (φ(n))

& evaluation function – kiértékelő függvény

& even function – páros függvény

& exclusive-OR function – kizáró VaGY függvény | antivalencia függvény | XOR függvény

& explicit function argument – explicit függvényparaméter

& exploration function – felfedezési függvény [tanulásnál]

& exponential function – exponenciális függvény

& factorial function – faktoriális függvény

& feedback function – visszacsatoló függvény

& filtering function – szűrőfüggvény

& final-state function – végállapot-függvény

& fitness function – rátermettségi függvény | fitnessz függvény

& fixed point function – fixpont függvény

& floor function – egészrész-függvény | alsó egészrész-függvény

& flow function – folyamfüggvény

& forcing function – kényszerműködés

& form follows function – funkciót követő forma

& free-standing function – szabadon álló függvény

& friend function – barátfüggvény

& frequency function – gyakoriságfüggvény

& hash function – hasító függvény

& heuristic function – heurisztikus függvény

& higher order function – magasabb rendű függvény

& hypergeometric basic function – hipergeometrikus alapfüggvény

& hypergeometric function – hipergeometriai függvény

& inline function – helyben kifejtett függvény

& logical function – logikai függvény

& member function – tagfüggvény

& monotone function – monoton függvény

& nested function – beágyazott függvény

& nondifferentiable function – nem differenciálható függvény

& non-member function – nem tagfüggvény

& odd function – páratlan függvény

& operator precedence function – operátorelsőbbségi függvény

& partial function – parciális függvény

& pointer to function – függvénymutató

& pointer to member function – tagfüggvény mutató

& precedence function – elsőbbségi függvény

& progress function – haladási függvény

& pure virtual function – tisztán virtuális függvény

& simple precedence function – egyszerű elsőbbségi függvény

& static member function – osztályszintű tagfüggvény

& transition function – átmenetfüggvény

& type conversion of function argument – függvényparaméter típuskonverzió

& virtual function – virtuális függvény

& well-formed function – jólformált függvény

& zeta function ζ(z) – zeta-függvény ζ(z)

function argument type check – függvényparaméter típusellenőrzése

Function Block (FB) – függvényblokk

function call – függvényhívás

function call and assignment – függvényhívás és értékadás

function class – függvényosztály

function composition – függvénykompozíció

function declaration – függvénydeklaráció

function definition – függvénydefiníció

function domain – függvény értelmezési tartománya

function field – függvénytest

function generator – függvénygenerátor

function hazard – funkcionális hazárd

function implementation – függvény megvalósítása

function key – funkcióbillentyű

function method – függvénymódszer

& barrier function method – akadályfüggvényes módszer

function model – funkciómodell

function name – függvénynév

function object – függvényobjektum

Function Points (FP) – funkciópontok

function point complexity – funkciópont bonyolultsága

function point complexity weight – funkciópont bonyolultsági súlya

function point counting – funkciópont számolás

function range – függvény értékkészlete

function return value – függvény visszatérési értéke

function reuse – függvény újrafelhasználása

function specialization – függvényspecializáció

function table – működési táblázat

function template – függvénysablon

function template argument – függvénysablon paraméter

function template overloading – függvénysablon túlterhelés

function value – függvényérték

function word – funkció szó

functional – funkcionális | függvény-

functional analysis – funkcionális analízis / elemzés

functional architecture – funkcionális architektúra

functional area – funkcionális üzleti terület

functional cohesion – funkcionális kohézió

functional decomposition – funkcionális felbontás

functional dependency – funkcionális függőség

functional diagram – működési diagram

functional equation – függvényegyenlet

functional extension – funkcionális kiterjesztés

functional graph – függvénygörbe | függvényábra

functional information system – funkcionális vállalati információrendszer

functional language – funkcionális nyelv

functional model – funkcionális modell

functional module – funkcionális modul

functional parallelism – funkcionális párhuzamosság

functional programming – funkcionális programozás

Functional Representation (F-rep) – funkcionális reprezentáció (Frep)

functional requirement – funkcionális követelmény

functional specification architecture – funkcionálisan specifikált architektúra

functional support personnel – funkcionális területhez rendelt informatikai szakértő

functional system components – funkcionális rendszerkomponensek

functional testing – funkcionális tesztelés

functional verification – funkcionális verifikáció

functionality – funkcionalitás

functionally dependent – funkcionálisan függő

function-like class – függvényszerű osztály

function-oriented design – funkcióorientált tervezés

functor – funktor

functor call – funktorhívás

functor call and assignment – funktorhívás és értékadás

functor class – funktorosztály

functor composition – funktorkompozíció

functor declaration – funktordeklaráció

functor definition – funktordefiníció

functor domain – funktor értelmezési tartománya

functor implementation – funktor megvalósítása

functor name – funktornév

functor object – funktorobjektum

functor range – funktor értékkészlete

functor return value – funktor visszatérési értéke

functor specialization – funktorspecializáció

functor template – funktorsablon

functor template argument – funktorsablon paraméter

functor template overloading – funktorsablon túlterhelés

functor value – funktorérték

fundamental – alap | alapvető | fundamentális

fundamental circuit matrix – fundamentális körmátrix | alapkörmátrix

fundamental cut – fundamentális vágás | alapvágás

fundamental cycle – fundamentális kör | alapkör

fundamental domain – alaptartomány | fundamentális tartomány

fundamental frequency – alapfrekvencia

fundamental group – fundamentális csoport

fundamental parallelogram – alap parallelogramma | fundamentális parallelogramma

fundamental parameter – fundamentális paraméter

fundamental sequence – fundamentális sorozat

fundamental theorem – alaptétel

fundamental theorem of algebra – algebra alaptétele

fundamental theorem of arithmetic – számelmélet alaptétele

fundamental theorem of linear programming – lineáris programozás alaptétele

fundamental type – alaptípus

FURPS (Functionality, Usability, Reliability, Performance and Supportability) – szoftver-minőséget mérő rendszer (funkcionalitás, használhatóság, megbízhatóság, hordozhatóság)

fuse – biztosíték

fuse map – biztosíték térkép

fusible link – kiégethető összeköttetés

fusion – fúzió | összeolvasztás | egyesítés

futility pruning – hatástalanság nyesése [gépi sakkban]

future reference (forward reference) – későbbre (előremutató) hivatkozás

future demand – jövőbeni kereslet

fuzzification – fuzzifikálás [valós bemenő adatokból fuzzy tagsági függvények generálása]

fuzziness – bizonytalanság | elmosódottság | tűrés | zavarosság

fuzzy – fuzzy | bizonytalan

fuzzy application – fuzzy alkalmazás

fuzzy control – fuzzy irányítás | fuzzy szabályozás | fuzzy vezérlés

fuzzy database – fuzzy adatbázis

fuzzy function – fuzzy függvény

fuzzy functional dependency – fuzzy funkcionális függőség

fuzzy logic – fuzzy logika

fuzzy logic control – fuzzy logika alapú szabályozás

fuzzy measure – fuzzy mérték

fuzzy model – fuzzy modell

fuzzy multivalued dependency – fuzzy többértékű függőség

fuzzy reasoning – fuzzy következtetés

fuzzy rule – fuzzy szabály

fuzzy set – fuzzy halmaz | bizonytalan halmaz

fuzzy sets theory – fuzzy halmazok elmélete

fuzzy sorting – fuzzy rendezés

fuzzy technique – fuzzy technika

fuzzy tool – fuzzy eszköz

fuzzy value – fuzzy érték

FVF (Flexible Vertex Format) – FVF (rugalmas csúcspont formátum)

FWT (Fast Wavelet Transform) – FWT (gyors wavelet transzformáció)

FX pipeline – fixpontos futószalag