Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

10. fejezet - G

10. fejezet - G

g.c.d. (greatest common divisor) – lnko (legnagyobb közös osztó)

Gabor filter – Gábor-szűrő

gadget – szerkentyű

gain – információ nyereség [döntési fa tanulásában] | erősítés

& antenna gain – antenna erősítő

& automatic gain control – automatikus erősítésszabályozás

& differential voltage gain – differenciális feszültség erősítés

& system gain – erősítőrendszer

gain of compression – tömörítési nyereség

gain parameter – erősítési paraméter

gain ratio – erősítésarány

GAL (Gate Array Logic) – kapu tömblogikai egység

GAL (Generic Array Logic) – általános tömblogikai egység

galaxy schema – galaxisséma

Gallup poll – közvélemény-kutatás

Galois field – Galois-test

Galois group – Galois-csoport

Galois representation – Galois-reprezentáció

Galois theory – Galois-elmélet

Galois-field arithmetic – Galois-testek felett értelmezett aritmetika

gambling – szerencsejáték | fogadás

game – játék | számítógépes játék

& adventure game – kalandjáték

& constant-sum game – állandó összegű játék

& dice game – dobókocka játék

& imitation game – szimulációs játék

& multiplayer game – többszereplős játék

& party game – parti játék

& Role-Playing Game (RPG) – szerepjáték (RPG)

& simulation game – szimulációs játék

& video game – videojáték

game against nature – természet elleni játék

game balance – játék egyensúly

game engine – játékmotor

game flow – játékmenet

game loop – játék szimulációs hurok

game mechanics – játékmechanizmus

game of chance – szerencsejáték

game of partial information – részleges információjú játék

game of perfect information – teljes információjú játék

game over – játék vége

game theory – játékelmélet

game tree – játékfa

gamepad – egy különleges játékvezérlő

gameplay – játékstílus

gamma correction – gamma-korrekció

gamma function – gammafüggvény

& incomplete gamma function – nemteljes gammafüggvény

gamma-ray – gammasugár

gamut – teljes skála | színskála | hangskála

Gantt chart – Gantt-diagram

gap – távolság | rés | hézag

gap adjuster – távolságbeállító

gap analysis – eltéréselemzés

gap between primes – prímszámok közötti hézag

gap character – réskitöltő karakter

gap heuristic – rés karakterisztika

GAP-system (Groups, Algorithms, Programming) – GAP-rendszer (csoportok, algoritmusok, programozás)

garbage – szemét | hulladék

& automatic garbage collection – automatikus szemétgyűjtés

garbage can model – véletlenszerű elvetésekkel dolgozó döntéshozatali eljárás

garbage collection – szemétgyűjtés

garbage collector – szemétgyűjtő

Garsia-Wachs algorithm – Garsia–Wachs-algoritmus

gate (logic) – kapu (logikai)

gate – kapu

gate array – kaputömb | kapumátrix

Gate Array Logic (GAL) – kaputömb logika

gate network – kapuáramkör | kapuhálózat

gate propagation delay time – kapu késleltetési idő | kapu megszólalási idő

gated – kapuzott

gated clock – kapuzott órajel

gate-level design – kapu szintű tervezés

gateway – átjáró

& application gateway – alkalmazási átjáró

& Border Gateway Protocol (BGP) – határátjáró protokoll | BGP protokoll

& default gateway – alapértelmezett átjáró

& e-mail gateway – elektronikus-levél átjáró

& half-gateway – fél-átjáró

& Interior Gateway Protocol (IGP) – belső átjáró protokoll

& packet-filtering gateway – csomagszűrő átjáró

& proxy gateway – helyettesítő átjáró | helyettes átjáró

& transport gateway – szállítási átjáró

& WAP gateway – WAP átjáró

gateway page – bejárati oldal

gathering – információgyűjtés

gathering data – adatgyűjtés

gathering walk – gyűjtőséta

gating the clock – órajel kapuzás

gauge – érték kijelző

Gauss elimination – Gauss kiküszöbölési eljárása

Gauss lemma about polynomials – Gauss lemmája a polinomokról

Gauss-function – Gauss-függvény

Gaussian curvature – Gauss-féle görbület

Gaussian distribution – Gauss-eloszlás

Gaussian elimination – Gauss-elimináció

Gaussian error model – Gauss hibamodell

Gaussian filter – Gauss-szűrő

Gaussian function – Gauss-függvény

Gaussian integer – Gauss-egész

Gaussian noise – Gauss-zaj

gaze awareness – nézésirány tudatosítása

GB (gigabyte – GB (gigabájt)

GBNP (Go-Back-n Protocol) – GBNP (n-nel történő visszalépés protokoll)

gcd (greatest common divisor) – lnko (legnagyobb közös osztó)

GDB (GNU Debugger) – GDB [hibakereső]

GDI (Graphics Device Interface) – GDI (grafikus eszközcsatoló felület / interfész)

GDP (Gross Domestic Product) – GDP (bruttó hazai termék)

GDSS (Group Decision Support System) – csoportos döntést támogató rendszer

GEANT (Gigabit European Academic Network Technology) – európai internet-kapcsolat kiépítésére szolgáló terv

gee whiz factor – tyűha! faktor

gel – gél

gel electrophoresis – gélelektroforézis

gender – nem

& gender disparity – nemek közötti egyenlőtlenség

gene – gén

gene expression – génkifejezodés | génexpresszió

gene expression pattern – génexpressziós mintázat

gene orientation – gén orientáció | gén elrendezodés

gene prediction – génelőrejelzés | génprognózis | génpredikció

gene sequence – gén sorozat | gén szekvencia

gene therapy – génterápia

gene transcription – génátíródás | géntranszkripció

genes' circuit diagram – gének kapcsolási rajza

general allocator – általános memóriafoglaló

general decoder – általános dekódoló

general instruction processing – általános utasításfeldolgozás

general ledger system – főkönyvi könyvelési rendszer

general linear group – általános lineáris csoport

general MIDI – általános MIDI

general number-field sieve – általános számtest-szita

general ontology – általános ontológia

General Packet Radio Service (GPRS) – általános csomagrádiós rendszer

general prediction process – általános előrejelzési folyamat

General Problem Solver (GPS) – Általános Problémamegoldó Rendszer (GPS)

general protection fault – általános védelmi hiba

General Public License (GPL) – szabad szoftverek licence

general purpose program – általános célú program

general solution – általános megoldás

general system architecture – általános rendszerarchitektúra

general timed automaton – általános időzítésű automata

generality of solution – megoldás általánossága

generalization – általánosítás | generalizálás

generalization hierarchy – általánosítási hierarchia

generalization relationship – általánosítási kapcsolat | generalizációs kapcsolat

generalized – általánosított

generalized arithmetic triangle – általánosított aritmetikai háromszög

generalized Bell number – általánosított Bell-szám

generalized binomial coefficient – általánosított binomiális együttható

generalized binomial series – általánosított binomiális sor

generalized Catalan number – általánosított Catalan-szám

generalized cylinder – általánosított henger

generalized Dedekind sums – általánosított Dedekind-összegek

generalized De Morgan’s theorem – általánosított DeMorgan tétel

generalized dependency – általános függőség

generalized event – általánosított esemény

generalized exponential series – általánosított exponenciális sor

generalized factorial function – általánosított faktoriális függvény

generalized harmonic number – általánosított harmonikus szám

generalized identity – általánosított azonosság

generalized matrix product – általánosított mátrix szorzat

Generalized Modus Ponens – általánosított modus ponens

generalized numeric algorithm – általánosított numerikus algoritmus

generalized relation – általánosított reláció

generalized relation threshold control – általánosított relációs küszöbvezérlés

generalized Riemann hypothesis – általánosított Riemann-sejtés

generalized slice – általánosított szelet

generalized spectral test – általánosított spektrális teszt

generalized Stirling number – általánosított Stirling-szám

generalized subset number – általánosított részhalmaz-szám

generalized-cube network – általánosított kockahálózat

general-purpose – általános célú

general-purpose algorithms – általános célú algoritmus

general-purpose programming-language – általános célú programozási nyelv

generate a program – programot generál

generate-and-test method – próbálkozásos módszer

generated – generált | fordítóprogram által létrehozott

generated address – generált cím

generated constructor – generált konstruktor | fordítóprogram által létrehozott konstruktor

generated copy operator – generált másoló operátor | fordítóprogram által létrehozott másoló operátor

generating element – generátorelem | generátor

generating function – generátorfüggvény | előállító függvény

& exponential generating function – exponenciális generátorfüggvény

& Fibonacci generating function – Fibonacci-generátorfüggvény

generating set – generátorhalmaz

generation – generáció | előállítás | generálás

& fifth-generation computer – ötödik generációs számítógép

& first-generation computer – első generációs számítógép

& fourth-generation computer – negyedik generációs számítógép

& second-generation computer – második generációs számítógép

& third-generation computer – harmadik generációs számítógép

generation of uniform deviates – egyenletes eltérések előállítása

generation reference counting – nemzedéki hivatkozásszámlálás

generative capacity – generálóképesség

generative communication – generatív kommunikáció

generative programming – generatív programozás

generator – generátor

& code-generator – kódgenerátor

& random number generator – véletlenszámgenerátor

generator matrix – generátormátrix

generator polynomial – generátorpolinom

generator-based reuse – generátor-alapú újrafelhasználás

generic – általános | eredendő | generikus

generic algorithm – generikus algoritmus

Generic Array Logic (GAL) – általános tömblogikai egység

generic computer – általános számítógép

generic entity-relationship model – általános egyed-kapcsolat modell

generic function – generikus függvény

Generic Goal (GG) – általános cél (GG)

generic model – általános modell

generic module – generikus modul

generic object – generikus objektum

Generic Practice (GP) – általános gyakorlat (GP)

generic practice elaboration – általános gyakorlat kidolgozása / kifejtése

general prediction process – általános előrejelzési folyamat

generic product – általános termék

generic programming – generikus programozás

generic project model – általános projektmodell

generic push-relabel algorithm – generikus pumpáló-felemelő algoritmus

generic query interface – általános lekérdezési felület

generic robot language – általános robotnyelv

generic security service – általános biztonsági szolgáltatás

generic subroutine – generikus alprogram

generic task – generikus feladat | általánosított feladat

generic threat – általános fenyegetés | generikus fenyegetés

generic type – generikus típus

genericity – általánosság

genetic algorithm – genetikus algoritmus

genetic code – genetikai kód

genetic programming – genetikus programozás

genlex order – genlex rendezés

genlex order for Gray codes – genlex rendezés Gray-kódokra

genoese lottery – genovai lottó

genome – genom

genome database – genom adatbázis

genomics – genomika

genotype – genotípus

gentle reincarnation – gyengéd újjászületés

genuine – eredeti | valódi | hiteles

genus – nem | génusz

geocode – geokód

geocoding – geokódolás

geodesic – geodéziai

geodesy – geodézia | felső geodézia

geographic – földrajzi

geographic data – földrajzi adat

geographic information – földrajzi információ

Geographic Information System (GIS) – földrajzi információs rendszer (GIS) | térinformatikai rendszer (GIS)

geographic information system application – térinformatikai alkalmazás

geographic location – földrajzi hely

geographic research – földrajzi kutatás

geographical – földrajzi

geographical constraints – földrajzi korlátozások

geographical database – földrajzi adatbázis

geographical distance – földrajzi távolság

geography – földrajz

geoid – geoid

geoinformatics – geoinformatika | térinformatika

geometric – geometriai | mértani

geometric codes – geometriai kód | geometrikus kód

geometric compression – geometriai tömörítés

geometric continuity – geometriai folytonosság

geometric data – geometriai adatok

geometric distribution – geometriai eloszlás

geometric genus – geometriai génusz

geometric interpretation – geometriai ábrázolás | geometriai megadás | geometriai interpretáció

geometric mean – mértani közép

geometric modeling – geometriai modellezés

geometric primitive – elemi geometriai objektum

geometric probability – geometriai valószínűség

geometric programming – geometrikus programozás

geometric progression – geometriai sorozat | mértani sorozat | geometria haladvány | mértani haladvány

geometric proof – geometriai bizonyítás

geometric sequence – mértani sorozat

geometric series – geometriai sor | mértani sor

geometrical realization of a graph – gráf geometriai realizációja | gráf geometriai megvalósítása | gráf geometriai megadása

geometrically – geometriailag

geometry – geometria | mértan

& continuous geometry – folytonos geometria

geometry engine – geometriai motor

geometry shader – geometria árnyaló

geoprocessing – téradat-műveletek

georeference – georeferencia

geospatial – térbeli | tér

geospatial data – térbeli adat | téradat

Geospatial Information System (GIS) – térinformatikai rendszer | földrajzi információs rendszer

geoTIFF – geoTIFF

GERAM (Generic Enterprise Architecture and Methodology) – általános vállalati architektúra és módszertan | vállalatmodellezési megoldás

germ – csíra

gesture – gesztus | taglejtés

get function – lekérdező függvény

getting change – pénzváltás

GF (Galois Field) – Galois-test | véges test

GG (Generic Goal) – GG (általános cél)

ghost – szellemkép

ghost indicator – szellemképjelző (mozgatáskor)

ghosting – passzívvá tétel [vezérlő elem]

Gibbs sampler – Gibbs-mintavételező

GID (Graphical Input Device) – grafikus beviteli eszköz

GIF (Graphic Interchange Format) – GIF (grafikus adatcsere formátum) [grafikus állományformátum]

gift wrapping – ajándékcsomagolás

giga – giga- | tíz a kilencediken | kettő a harmincadikon

gigabit – gigabit | kettő a harmincadikon bit

gigabit Ethernet – gigabit-Ethernet

gigabits per second – gigabit / másodperc

gigabyte (GB) – gigabájt (GB) [1024 MB]

gigabytes per second – gigabájt / másodperc

gigaflop – gigaflop [egy milliárd lebegőpontos művelet másodpercenként]

gigahertz – gigahertz [mértékegység]

GIGO (Garbage In, Garbage Out) – GIGO (szemét be, szemét ki)

Gilbert bound – Gilbert-korlát

Gilbert-Varshamov bound – Varshamov–Gilbert-korlát

Gilb’s measures – Gilb mérőszámai | Gilb-mértékek

Gilbreath principle – Gilbreath-elv

gimbal – vízszintes iránytűtok

gimbal lock – forgás szabadságának korlátozása

giro – bankközi átutalás

giro account – postai bankszámla

GIS (Geographic Information System) – GIS (térinformatikai rendszer)

GL (Generation Language) – programnyelvi generációk

glance – pillantás

glare – ragyogás

glass – üveg

glitch – tüske | működési hiba | pulzus | zavaró jel

global – globális

global catalog – globális katalógus

global civil society – globális civil társadalom

global communication – globális kommunikáció | világkommunikáció

global computation – globális számítás

Global Descriptor Table (GDT) – globális leíró-tábla

global digital divide – globális digitális szakadék

global economy – világgazdaság

global expertise – globális szakértelem

global illumination – globális illumináció

global illumination model – globális megvilágítási modell

global information management – globális információkezelés

global information system – globális információs rendszer

global initialization of – globális kezdőérték-adás

global layer – globális réteg

global lock – globális zár

global market – globális piac

global marketplace – világpiac

global name – globális név

Global name Service (Gins) – globális-név szolgáltatás

global namespace – globális névtér

global networked structures – globális hálózati struktúrák

global object – globális objektum

Global Object-Based Environment (GLOBE) – globális objektum alapú környezet

global optimization – globális optimalizálás

global organizations – világszervezetek | globális szervezetek

global page-replacement algorithm – globális lapcsere algoritmus

Global Pipelining with Multiple Branches (GPMB) – többszörös elágazású globális futószalag-technika

Global Positioning System (GPS) – globális helymeghatározó rendszer

global process labeling – folyamatok globális címkézése

global redundancy elimination – globális redundancia kiküszöbölése

global registers – globális regiszterek

global scale – világméret | globális szint

global scheduling – globális ütemezés

global scope – globális hatókör

global search – általános keresés

global snapshot – globális pillanatfelvétel

& instantaneous global snapshot – közvetlen globális pillanatfelvétel

global spread – globális elterjedés

global state – globális állapot

global state-space – globális állapottér

global synchronizer – globális szinkronizáló

Global System for Mobile Communication (GSM) – globális mobil-kommunikációs rendszer

Global System for Mobile Telecommunication (GSM) – mobil távközlés globális rendszere [egységes digitális mobiltelefon-szabvány]

global technological changes – globális technológiai változások | világméretű technológiai változások

Global Trade Point network – Trade Point Világhálózat

global variable – globális változó

globalization – globalizáció

globally consistent – globálisan konzisztens

globally nonrandom behavior – globálisan nemvéletlen eloszlás

global-ordering requirement – globális rendezés követelménye

GLOBE (Global Object-Based Environment) – GLOBE (globális objektum alapú környezet)

gloss – fényesség | csillanás

gloss map – fényesség térkép

glossary – szógyűjtemény | szószedet

glow – izzás | ragyogás

glue – összeragaszt

glueing – ragasztás

glyph – jel | karakterjel

GMO (Genetically Modified Organism) – GMO (genetikailag módosított szervezet | génmódosított organizmus)

GND (ground) – föld | földpont

gnomon – 3D-s tájoló

GNP (Gross National Product) – bruttó nemzeti termék

GNS (Global Name Service) – GNS (globális névszolgáltatás)

GNU – GNU [szabad operációs rendszer]

go (game) – go (játék)

go to page – ugrás a megadott oldalra

go/no-go decision – projekt folytatásáról vagy leállításáról való döntés

go/no-go test – megy / nem megy teszt

goal – cél

goal function – célfüggvény

goal node – célcsúcs

goal predicate – célfeltétel | célpredikátum

Goal Question Metric (GQM) – cél – kérdés – metrika (GQM)

goal test – célteszt

goal-based agent – célalapú ágens

goal-directed reasoning – célvezérelt következtetés

goal-driven reasoning – célvezérelt következtetés

goal-oriented reasoning – célelvű következtetés | célorientált következtetés

go-back-n protocol (GBNP) – n-nel történő visszalépés protokoll

GOL (Government On-Line) – elektronikus kormányzati program nemzetközi megvalósítása

gold – arany

gold plating – aranyozás | öncélú díszítés

golden ratio – arany arány | aranymetszési arány

golden ratio number system – arany arány számrendszer

golden section – aranymetszés

Golomb code – Golomb-kód

GOMS (Goals, Operators, Methods, and Selection Rules) – GOMS (célok, operátorok, módszerek és kiválasztási szabályok)

good code – jó kód

goodwill – jóakarat

GOP (Group of Pictures) – képcsoport

Goppa code – Goppa-kód

gossiping – pletykálkodás

goto (statement) – goto [utasítás]

Gouraud shading – Gouraud-árnyalás

governance – kormányzás

governance model – kormányzási modell

governance process – kormányzási folyamat

government – kormány | kormányzat

government agencies – kormányzati intézmények

government e-commerce – kormányzati-közigazgatási tevékenység, e-kereskedelmi módszerekkel

government funding – kormányzati pénzügyi támogatás

governmental Web site – kormányzati webhely

GPL (General Public Licence) – szabad szoftverek licence

GPRS (General Packet Radio Service) – GPRS (általános csomagrádiós rendszer)

GPS (General Problem Solver) – GPS (Általános Problémamegoldó Rendszer)

GPS (Global Positioning System) – GPS (globális helymeghatározó rendszer)

GPSS (General Purpose Simulation System) – általános célú szimulációs rendszer [programozási nyelv]

GPSS (Group Process Support System) – GPSS (csoport folyamat támogató rendszer)

GPU (Graphics Processing Unit) – GPU (grafikus feldolgozó egység)

GQM (Goal Question Metric) – GQM (cél-kérdés-metrika paradigma)

grab handles – megfogó nyél

grabber pointer – megfogó mutató

grace period – türelmi időszak

graceful – fokozatos | részleges

graceful degradation – fokozatos leépülés | fokozatos hanyatlás | kíméletes leépülés | fokozatos teljesítményromlás | elegáns leépülés [túlterhelés esetének tervezési elve valós idejű rendszerekben]

graceful flow – könnyed áramlás

grade – fok | fokszám

graded – rangszámozott

gradient – gradiens | átmenet

gradient descent – gradiens leereszkedés

gradient method – gradiens módszer

gradient projection method – vetített gradiens módszer

gradual – fokozatos

gradual adoption of C++ – fokozatos áttérés a C++-ra

gradual installability – fokozatos telepíthetőség

graduate education – graduális oktatás | felsőfokú oktatás

GRAI (Grid-Dimensional Modeling on Architecture of Information Systems) – hatékony megoldás információrendszerek architektúrális modellezéséhez

grain – szemcse | szemcsézettség

grain of a business process – üzleti folyamat magja

graininess – szemcsézettség | szemcsésség

grammar – nyelvtan

& ambiguous grammar – nem egyértelmű nyelvtan

& attribute grammar – attribútum nyelvtan

& attribute translational grammar – attribútum fordítási nyelvtan

& augmented grammar – kiegészített nyelvtan

& context-free grammar – környezetfüggetlen nyelvtan

& context-sensitive grammar – környezetfüggő nyelvtan

& cycle-free grammar – ciklusmentes nyelvtan

& LALR(1) grammar – LaLR(1) nyelvtan

& L-attribute grammar – L-attribútum nyelvtan

& left recursive grammar – balrekurzív nyelvtan

& left-factorized grammar – balfaktorizált nyelvtan

& LL(1) grammar – LL(1) nyelvtan

& LR(1) grammar – LR(1) nyelvtan

& operator grammar – operátor nyelvtan

& operator precedence grammar – operátor elsőbbségi nyelvtan

& recursively enumerable grammar – rekurzívan felsorolható nyelvtan

& reduced grammar – redukált nyelvtan

& regular grammar – reguláris nyelvtan

& right recursive grammar – jobbrekurzív nyelvtan

& S-attribute grammar – S-attribútum nyelvtan

& simple LL(1) grammar – egyszerű LL(1) nyelvtan

& simple precedence grammar – egyszerű elsőbbségi nyelvtan

& SLR(1) grammar – SLR(1) nyelvtan

& strong LL(k) grammar – erős LL(k) nyelvtan

& translational grammar – fordítási nyelvtan

& weak precedence grammar – gyenge elsőbbségi nyelvtan

& well-defined grammar – jól definiált nyelvtan

& ε-free grammar – ε-mentes nyelvtan

& ε-free LL(1) grammar – ε-mentes LL(1) nyelvtan

grammar analysis – nyelvtani elemzés

grammar induction learning – nyelvtan indukciós tanulása

grammatical formalism – nyelvtani formalizmus

Gram-Schmidt orthogonalization process – Gram–Schmidt ortogonalizációs folyamat

grand-orphan – fattyú-származék | fattyú-utód

grandparent – nagyszülő

Grandsire Doubles – grandsire-i pár

grant – engedélyezés | adomány

grant diagram – engedélyezési diagram

granular noise – szemcsés zaj

granularity – szemcsézettség

grape – világossárga

grapevine – tudás-szervezet informális kommunikációs rendszere [szleng]

graph – gráf | görbe | ábra | grafikon

& control flow graph – vezérlés-áram gráfja

& data flow graph – adatáram gráfja

& empty graph – üres gráf

& friendship graph – barátság gráf

& ladder graph – létragráf

& Petersen graph – Petersen-gráf

& regular graph – reguláris gráf

& strongly regular graph – erősen reguláris gráf

graph algorithm – gráfalgoritmus

graph coloring – gráfszínezés

graph connectivities – gráf-összefüggőségek

graph encoding – gráfkódolás

graph isomorphism – gráfizomorfizmus

graph theory – gráfelmélet

graph-coloring – gráfszínezés

graph-coloring problem – gráfszínezési probléma

graphic – grafikai | grafikus

graphic display resolution – grafikus képernyőfelbontás

graphic matroid – grafikus matroid

graphic method – grafikus módszer

graphic model – grafikai modell

graphic pattern generation – grafikus formák generálása

graphic pattern recognition – grafikus alakfelismerés

graphic report – grafikus jellegű jelentés

graphic symbol – rajzjel

graphical – grafikus

graphical display – grafikus display

graphical image – grafikus kép

graphical model – gráfos modell

graphical query language – grafikus lekérdezőnyelv

Graphical User Interface (GUI) – grafikus felhasználói felület (GUI)

graphics – grafika | rajz | ábra

graphics accelerator – grafikus gyorsító

graphics adapter – grafikus csatoló

graphics device – grafikus eszköz

graphics hardware – grafikus hardver

graphics input – grafikus bemenet

graphics input device – grafikus beviteli eszköz

graphics library – grafikus könyvtár

graphics output device – grafikus kiviteli eszköz

graphics primitive – grafikus primitív

graphics processor – grafikus processzor

graphics system – grafikus rendszer

graphics tablet – grafikus digitalizálótábla

graphite – grafitszürke

graph-searching – gráfkeresés

grappling hook program – csáklyázó program [támadások első behatolója]

grave accent – visszafelé dőlt ékezet | tompaékezet

gravity – gravitáció

gray – szürke | szürkeárnyalatos

Gray code – Gray-kód

& equivalent Gray codes – ekvivalens Gray-kódok

Gray code for n-tuple – Gray-kód n-esre

Gray code for matching – Gray-kód párosításokra

Gray cycle – Gray ciklus

gray level – szürkeségi szint

Gray levels – Gray-szint

& multiplication of Gray levels – Gray-szintek szorzása

Gray path – Gray-út

gray scale – szürkeségi szint | szürkeségi skála

gray scale image – szürkeárnyalatos kép

gray scale picture – szürkeárnyalatos kép

Gray stream – Gray-áram | Gray-folyam

grayscale – szürkeárnyalatok | szürkeárnyalatos

Great Internet Mersenne Prime Search – Mersenne-prímek nagy internetes keresése

greater – nagyobb

greater than – nagyobb, mint

& greater than, definitely – mindig nagyobb, mint

greater than or equal to – nagyobb vagy egyenlő

greatest – legnagyobb

greatest common divisor – legnagyobb közös osztó

& binary algorithms for greatest common divisor – bináris algoritmus a legnagyobb közös osztó meghatározására

& Euclidean algorithm for greatest common divisor – euklideszi algoritmus a legnagyobb közös osztó meghatározására

& multiprecision greatest common divisor – nagy pontosságú legnagyobb közös osztó

greatest common divisor of n numbers – n szám legnagyobb közös osztója

greatest common divisor of polynomials – polinomok legnagyobb közös osztója

greatest common divisor within a unique factorization domain – legnagyobb közös osztó egyértelmű faktorizációs tartományon belül

greatest common right divisor – legnagyobb közös jobb oldali osztó

greatest integer – legnagyobb egész szám

greatest integer function – egészrész függvény | alsó egészrész függvény

greatest lower bound – legnagyobb alsó korlát

greedoid theory – gredoid-elmélet

greedy – mohó

greedy algorithm – mohó algoritmus

greedy search – mohó keresés

greedy strategy – mohó stratégia

greedy-choice property – mohó választás tulajdonsága

Greek poetry – görög költészet

greeking – görögölés [szövegforma jelölése értelmetlen szavakkal]

green – zöld

Green Book standard – Zöld könyv szabvány [CD]

green screen – zöld képernyő

Gregorian calendar – Gergely-naptár

grey matter – szürkeállomány

greyscale – szürkeskála | szürkeárnyalatos

GRH (Generalized Riemann Hypothesis) – általánosított Riemann-sejtés

grid – rács | grid | raszter | hálózat

grid file – rácsos állomány

grid index – rácsos index | grid index

grid point – rácspont

grid-based method – rács alapú módszer

gridline – rácsvonal

gridlock – forgalmi dugó

Gross Domestic Product (GDP) – bruttó hazai össztermék

gross profit – bruttó nyereség

gross requirements – termelési folyamat által igényelt teljes anyagmennyiség

ground (GND) – föld | földpont

ground – földelés | föld

ground resolution theorem – alap rezolúciós tétel

ground term – alapterm

grounding – földelés

group – csoport

& Galois group – Galois-csoport

group access – csoport-hozzáférés

group algebra – csoportalgebra

group box – csoport doboz

group calendar – csoportnaptár

group code – csoportkód

group cohesiveness – csoport összetartás

group commit – csoportos véglegesítés

group communication – csoport kommunikáció

group decision – csoportdöntés

Group Decision Support Systems (GDSS) – csoportos döntéstámogató rendszer

group estimate – csoportos becslés

Group Identifier (GID) – csoportazonosító

group interface – csoport felhasználófelület / / kezelőfelület

group management – csoport-kezelés

group membership – csoport-tagság

group of permutation – permutációcsoport

Group Of Pictures (GOP) – képcsoport

group of three – hármas csoport

group of units – egységcsoport | az egységek csoportja

group polarization – csoportpolarizáció

group propagate function – csoport-terjedési függvény

group property – csoport-tulajdonság

group rights – csoport jogai

group server – csoport szolgáltató | csoport szerver

group settings – csoportbeállítások

group structure – csoport-struktúra

Group Support System (GSS) – csoporttámogató rendszer

group view – csoportkép

group-carry lookahead – csoportos gyorsátvitelképzés

group-enabling technologies – csoportmunkát támogató technológia

grouping – csoportosítás

grouping attribute – csoportosító attribútum

grouping of exceptions – kivételcsoportosítás

groupware – csoportos használatra készült program | csoportmunkát támogató eszközök | csoportmunkát támogató alkalmazás

grow – növelés | növesztés

growing phase – növekedési fázis

growing sequence – növekvő sorozat

growing system – növekvő rendszer

growth rate – növekedési arány

GS (Groupware System) – csoportmunkát támogató rendszer

GSM (Global System for Mobile Communication) – GSM (globális mobil-kommunikációs rendszer)

guaranteed randomness – garantált véletlenség

guaranteed service – garantált minőségű szolgáltatás | biztos kézbesítés

guard – őr | őrfeltétel | őrszem

guard condition – figyelési feltétel | őrfeltétel

guard digits – védő számjegyek

guarded execution – felügyelt utasítás-végrehajtás

guarded expression – őrfeltételes kifejezés

guarded instruction – felügyelt utasítás

guarded motion – felügyelt mozgás

guarded statement – őrfeltételes utasítás

guess – sejtés | kitalálás | becslés | feltételezés | feltevés

& amplification of guesses – sejtések megerősítése

guest account – vendég fiók

GUI (Graphical User Interface) – GUI (grafikus felhasználófelület)

guidance – vezetés | kalauzolás

guide – segédvonal

guided tour – irányított súgó [szoftverrendszer elsajátításához]

guideline – irányelv

guideline for standards – kalauz a szabványokhoz

guidelines checklist – vezérelvek ellenőrző listája

gulf of evaluation – kiértékelési szakadék

gulf of execution – megvalósítási szakadék

gunmetal – kékesszürke

gutter – hasábköz

gyro – giroszkóp