Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

12. fejezet - I

12. fejezet - I

i.i.d. (independently and identically distributed) – független és azonos eloszlású | függetlenül és azonosan elosztott

I/O (Input and Output) – B/K (bemenet és kimenet) | I/O (input és output)

& extensible I/O – bővíthető B/K

& typesafe I/O – típusbiztos B/K

& unbuffered I/O – nempufferelt B/K

I/O block (IOB) – B/K egység | I/O egység

I/O buffering – B/K pufferelés

I/O burst – B/K löket | I/O löket

I/O bus – B/K sín | I/O sín | I/O busz | bemeneti sín és kimeneti sín | bemeneti busz és kimeneti busz

I/O channel – B/K csatorna | I/O csatorna

I/O control – B/K vezérlés | I/O vezérlés

I/O control register – B/K vezérlő regiszter | I/O vezérlő regiszter

I/O cost – B/K költség | I/O-költség

I/O design – B/K tervezés

I/O exception – B/K kivétel

I/O instruction – B/K utasítás | I/O utasítás

I/O interface unit – B/K illesztő egység | I/O illesztő egység | I/O interfész egység

I/O interface unit – B/K felületi egység | I/O interfész egység

I/O iterator – B/K bejáró | I/O bejáró

I/O model – B/K modell | I/O-modell

I/O object – B/K objektum

I/O operation – B/K művelet | I/O művelet

I/O pin – B/K láb | I/O láb | I/O kivezetés

I/O port – B/K kapu | I/O kapu | I/O port | bemeneti-kimeneti port

I/O processor – B/K processzor I/O processzor

I/O protection – B/K védelem | I/O védelem

I/O redirection – B/K átirányítás | I/O átirányítás

I/O request queue – B/K kérések sora | I/O kérések sora

I/O sentry – B/K őrszem

I/O status – B/K állapot | I/O állapot

I/O subsystem – B/K alrendszer | I/O alrendszer

I/O system – B/K rendszer

I/O-bound process – B/K-korlátos folyamat | I/O-korlátos folyamat

I2 (Internet 2 program) – I2 (USA második internet-fejlesztési programja)

IAB (Internet Architecture Board) – IAB (internet architektúrájával foglalkozó testület)

IAP (Internet Access Provider) – INP (internethozzáférés szolgáltató)

IAS – IAS számítógép

IAS (Institute for Advanced Studies) – IAS (alkalmazott Kutatások Intézete)

I-beam pointer – szövegmutató

IBM (International Business Machine Corporation) – IBM

IBM System/360 computers – IBM 360-as számítógépcsaládja

& early models of IBM System/360 computers – IBM 360-as gépcsaládjának korai modelljei

IBM System/370 computers – IBM 370-es gépcsaládja

IBM-compatible – IBM kompatibilis

IC (integrated circuit) – IC (integrált áramkör)

IC type – IC típus

i-cache (instruction-cache) – utasítás gyorsítótár

I-CASE Integrated CASE-Tools – integrált CaSE-eszközök

iceberg cube – jéghegykocka

iceberg query – jéghegy lekérdezés | jéghegy típusú lekérdezés

iCity – információs város [az interneten]

ICMP (Internet Control Message Protocol) – ICMP (hálózatközi vezérlőüzenet protokoll)

icon – ikon

iconic, scale model – ikonos, méretarányos modell

icon manipulation – ikon manipuláció

icosahedron – ikozaéder

ICT (Info-Communication Technologies) – infokommunikációs technológiák

ICV (Integrity Check Value) – ICV (integritás ellenőrző érték)

Id (identifier) – azonosító

ID (identifier) – azonosító

ID3 – ID3 [döntési fa tanuló algoritmus]

IDA* (search Iterative Deepening A*) – IDA* (iteratívan mélyítő A*)

IDC Research – IDC Research [üzleti elemző- és kutatóintézet]

IDCT (Inverse Discrete Cosine Transform) – inverz diszkrét koszinusz-transzformáció

IDE (Integrated Development Environment) – IDE (integrált fejlesztési környezet)

IDEA (International Data Encryption Algorithm) – Nemzetközi adattitkosító algoritmus (IDEA)

idea organizer – ötletek rendezését végző modul [ötletroham]

ideal – ideál

& inverse ideal – inverz ideál

ideal mirror – ideális tükör

ideal point – ideális pont

ideal reflection – tökéletes visszaverődés | ideális visszaverődés

ideal refraction – ideális törés

ideal secrecy – ideális titkosság

idempotency – idempotencia

idempotent – idempotens

idempotent element – idempotens elem

& independent idempotens elements – független idempotens elemek

idempotent law – idempotencia törvénye

idempotent matrix – idempotens mátrix

idempotent operator – idempotens operátor

identification – azonosítás | személyazonosítás | identifikáció

identification data – azonosító adatok

identification in the limit – identifikáció a határátmenetben

identification of requirement – követelmény azonosítása

identification scheme – identifikációs rendszer

identifier (Id) – azonosító

& address identifier – címazonosító

& binding by identifier – azonosítóval történő csatlakozás / kapcsolódás

& file identifier – fájlazonosító | állományazonosító

& interface identifier – felületazonosító | interfészazonosító

& replicated volume identifier – többszörözött kötetazonosító

& repository identifier – raktár-azonosító

& service identifier – szolgálatazonosító

& Service Set Identifier (SSID) – szolgáltatáscsoport azonosító

& transaction identifier – tranzakció-azonosító | ügyletazonosító

& Uniform Resource Identifier (URI) – egységes erőforrás azonosító

& volume identifier – kötet azonosító

identity – azonosság | azonossági igazolvány | személyazonosság | egységelem

& Binet identity – Binet-azonosság

identity element – egységelem

identity for hypergeometrics – hipergeometrikus azonosság

identity gate – identitás-kapu

identity matrix – egységmátrix

identity permutation – identikus permutáció

identity theory – identitás elmélet

identity uncertainty – azonossági bizonytalanság

idiom – kifejezés | idióma

idiot-proof – bolondbiztos

I-divergence – I-divergencia

IDL (Interface Definition Language) – IDL (felület definíciós nyelv)

idle – tétlen

idle state – tétlen állapot

idle system state – tétlen rendszerállapot

idle thread – üresjárati szál

IE (Information Engineering) – információrendszer-fejlesztés

IEC (International Electronical Comission) – Nemzetközi Elektronikai Szervezet

IEC (The International Electrotechnical Commission) – IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság)

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) – IEEE (Villamosmérnökök Egyesülete) [USa]

IEEE standard – IEEE szabvány

IEEE standard floating point – IEEE szabványos lebegőpontos számalakja

IEEE standard for quality metrics – minőségi metrikákra vonatkozó IEEE szabvány

IEEE standard logic symbols – IEEE szabványos logikai rajzjelek

IEM (Information Engineering Methodology) – információrendszer-fejlesztési módszertan

if (statement) – if (utasítás)

IFA (Intermediate Frequency Amplifier) – IFA (középfrekvenciás erősítő)

IFAC (International Federation of Automatic Control) – Nemzetközi automatizálási Szervezet

I-failure termination condition I-hibás befejeződés feltétele

IFF (Identification Friend or Foe) – barát-ellenség felismerő rendszer

IFIP International Federation for Information Processing – IFIP (Információfeldolgozók Nemzetközi Szervezete)

I-frame – I-keret | információs keret

if-then rule – ha-akkor szabály

IGES (Initial Graphics Exchange Specification) – IGES (grafikus adatcsere specifikáció) [grafikus állományformátum]

IGMP (Internet Group Management Protocol) – IGMP (Internet csoportkezelő protokoll)

ignorance – tudatlanság, ismerethiány

ignore – nem vesz figyelembe | ignorál

IGP (Interior Gateway Protocol) – IGP (belső átjáró protokoll)

IHPF (Ideal Highpass Filter) – ideális felüláteresztő szűrő

IIR (Infinite Impulse Response) – IIR (végtelen impulzusválasz)

IIS (Integrated Information System) – integrált információrendszer

IJCAI (International Joint Conference on AI) – IJCaI [nemzetközi MI konferencia]

ill-conditioned matrix – gyengén meghatározott mátrix

ill-defined problem – rosszul meghatározott feladat / probléma

illegal – illegális | helytelen | nem megengedett

illegal character – nem megengedett karakter | illegális karakter

illegal traffic – illegális adatforgalom

Illiac IV computer – Illiac IV számítógép

Illinois Protocol – Illinois protokoll

illocutionary act – illokúciós aktus

illocutionary force – szándékható erő | illokúciós erő

illogical time – ésszerűtlen idő | logikátlan idő | illogikus idő

ill-posed problem – rosszul kondicionált feladat

illuminate – megvilágít

illumination – megvilágítás | illumináció

illumination equation – árnyalási egyenlet

illumination hemisphere – illuminációs félgömb

illumination sphere – illuminációs gömb

illustrating change over time – időbeli változások illusztrálása

illustration – illusztráció

ILP (Inductive Logic Programming) – ILP (induktív logikai programozás)

ILPF (Ideal Lowpass Filter) – ideális aluláteresztő szűrő

IM (Information Management) – információmenedzsment

IM (Instant Messaging) – IM (azonnali üzenetátvitel)

image – kép

image acquisition – képfelvétel [digitalizálás]

image capture – képfelvétel

image compression – képtömörítés

image databases – képadatbázis

image decomposition – képfelbontás

image element – képpont

image enhancement – képminőség javítása | képjavítás

image features – képjellemzők

image format – képformátum

image formation – képalkotás | kép-létrehozás

image fusion – képfúzió

image matching – képillesztés

image noise – képzaj

image of a function – függvény képe | függvényértékek összessége

image of a mapping – leképezés képe | képhalmaz | képelemek halmaza

image of an element – elem képe

image plane – képsík

image processing – képfeldolgozás

image pyramid – képpiramis

image quality – kép minősége

image reduction – képkicsinyítés

image refreshing – képfrissítés

image registration – képillesztés

image representation – képreprezentáció

image retrieval – képvisszakeresés | kép visszakeresése

image retrieval system – képkereső rendszer

image segmentation – képszegmentálás | képdarabolás

image server – képszerver

image sharpening – képélesítés

image smoothing – képsimítás | képhomályosítás

image space – képtér

image synthesis – képszintézis | képgenerálás

image transform – képtranszformáció | kép transzformáltja

image understanding – képértés | képmegértés | képértelmezés

imaginary – képzetes |imaginárius

imaginary part – képzetes rész | komplex szám képzetes része | imaginárius rész

imaginary part of complex number – komplex számok imaginárius része

imaginary quadratic field – imaginárius kvadratikus test | imaginárius kvadratikus test

imaging sensor – képérzékelő

immediate – közvetlen

immediate addressing – közvetlen címzés

immediate addressing mode – közvetlen címzési mód

immediate constants – közvetlen állandók

immediate cutover – új rendszer átmenet nélküli elindítása

immediate fence – közvetlen védelem

immediate form – közvetlen forma

immediate left-factoring – közvetlen balfaktorizáció

immediate left-recursive symbol – közvetlen balrekurzív szimbólum

immediate operand – közvetlen operandus

immersive interfaces – belemerülős felhasználófelület / kezelőfelület

immunity – védettség | immunitás

immutability – megváltozhatatlanság

immutable – megváltoztathatatlan

I-mode – I-üzemmód | információs üzemmód

impact – hatás

impedance – impedancia | látszólagos ellenállás

impedance matrix – impedanciamátrix

imperative – imperatív

imperative feature – imperatív tulajdonság

imperative language – imperatív nyelv

imperfect failure detector – tökéletlen hibajelző

implementation – megvalósítás | rendszerterv fizikai megvalósítása | üzembeállítás

& inheritance implementation – öröklődés megvalósítása

& iterator implementation – bejáró megvalósítása

implementation alternative – megvalósítási alternatíva

implementation and interface – megvalósítás és felület

implementation architecture – megvalósítási architektúra | implementációs architektúra

implementation dependency – implementációfüggőség

implementation diagram – implementációs diagram

implementation handle – megvalósítás kezelő | implementáció-kezelő

implementation inheritance – megvalósítás öröklése

implementation level – implementációs szint

implementation model – implementációs modell

implementation of container – tároló megvalósítása

implementation of I/O – B / K megvalósítás

implementation of virtual function – virtuális függvény megvalósítása

implementation repository – megvalósítás raktár | implementáció raktár

implementation stage – megvalósítási lépés

implementation-dependent – megvalósításfüggő

implementation-dependent behavior – megvalósításfüggő viselkedés

implicant – implikáns

implication – implikáció | következtetés

implicative normal form – implikációs normál forma

implicit – implicit

implicit binding – implicit csatlakozás

implicit conversion – implicit konverzió

implicit dynamic technique – implicit dinamikus technika

implicit effect – implicit hatás | burkolt hatás

implicit form – implicit alak

implicit function theorem – implicit függvény tétel

implicit inline request – implicit helyben kifejtési kérelem

implicit knowledge – hallgatólagos tudás | implicit tudás | nem kodifikált tudás | nem verbalizált tudás

implicit recurrence – implicit rekurzió

implicit summation notation – összegzés implicit jelölése

implicit surface – implicit felület

implicit type conversion – implicit típuskonverzió

implicite dynamic technique – implicit dinamikus technika

implied address – magában foglalt cím

implied addressing mode – magában foglalt címzési mód

import – importál | beemel | behoz | másik rendszerből adatot áthoz

import declaration – importdeklaráció

importance sampling – fontosság szerinti mintavételezés

impossibility result – megoldhatatlansági eredmény | lehetetlenségi eredmény

impressionist – impresszionista

imprint – lenyomat

imprinting – genetikai bevésődés

improved communication – tökéletesített kommunikáció

improving randomness – véletlenség javítása

impulse – impulzus

impulse noise – impulzuszaj

impulse response – impulzus-válasz

IMS (Information Management System) – információkezelő rendszer

in place – helyben

inadequate state – nem megfelelő állapot

inadmissible – nem megengedett

in-band signaling – sávon belüli jelzés

inbound cable – bemenőkábel

inbox name – postaláda neve

in-car interfaces – autóba szerelt felhasználófelület / kezelőfelület

inception – kiindulás

inch – hüvelyk | coll

incidence – illeszkedés | incidencia

incident – illeszkedő | incidens | a rendszer biztonságát veszélyeztető állapot esemény

incident handling – incidenskezelés

incident response – incidensekre adott válasz

incidence matrix – illeszkedési mátrix | incidencia mátrix

in-circuit testing – áramkörben tesztelés

in-class – osztályon belüli

in-class definition – osztályon belüli definíció

in-class definition of constant – osztályon belüli konstansdefiníció

in-class education – osztálytermi oktatás

include – magában foglal | beemel

inclusion – tartalmazás

& inclusion of sets – halmazok tartalmazása

inclusion and exclusion – tartalmazás és kizárás | logikai szita

inclusion and exclusion principle – tartalmazás és kizárás elve | logikai szita elv

inclusion dependency – befoglaló függőség

inclusion-exclusion principle – logikai szita | tartalmazás-kizárás elve

inclusive-OR – megengedő VAGY | inkluzív VAGY

incoherent – inkoherens

income – bevétel

incoming bit of shift – léptetés belépő bitje

incoming links – bejövő linkek

incomparable elements – összehasonlíthatalan elemek | nem összehasonlítható elemek

incompatibility – nem-összeférhetőség | nem-összeillőség

incompatible – nem-összeférhető | nem-összeillő

incompatible types – nem-összeillő típusok

incomplete – nem teljes

incomplete data – nem teljes adatok

incomplete gamma function – nemteljes gamma-függvény

incomplete operation – nem teljes művelet

incomplete process – nem teljes folyamat

incompletely specified Boolean function – nem teljesen specifikált Boole-függvény | részben specifikált Boole-függvény

incompletely specified function – nem teljesen specifikált függvény | részben specifikált függvény

incompleteness – teljesség hiánya | nemteljesség

incompleteness theorem – nemteljességi tétel

inconsistency – ellentmondás | inkonzisztencia

inconsistent – inkonzisztens | ellentmondásos

inconsistent data – inkonzisztens adat

inconsistent database – inkonzisztens adatbázis

incorporation – egyesítés | beépítés [nyelvi kommunikációnál]

incorrect guess (in branch processing) – helytelen becslés (az elágazás feldolgozás során)

increasing – növekvő

increment – növekmény | új hozzáadás | növel

increment lock – növelési zár

increment operator – növelésoperátor | növelő operátor

increment tuning – finomhangolás

incremental – növekményes | inkrementális

incremental backup – növekményes biztonsági mentés

incremental computing – növekményes kiszámítás

incremental data mining – inkrementális adatbányászat

incremental development – inkrementális fejlesztés

incremental dump – memóriatartalom növekményes kiíratása | növekményes kidobás

incremental evaluation – növekményes kiértékelés

incremental expansion – növekményes bővítés

incremental formulation – inkrementális megfogalmazás [problémáé]

incremental learning – növekményes tanulás | inkrementális tanulás

incremental mining – növekményes bányászat

incremental search – inkrementális keresés

incremental snapshot – növekvő pillanatfelvétel

incremental update – növekményes frissítés

indecomposable – felbonthatatlan

indecomposable permutation – felbonthatatlan permutáció

indefinite – határozatlan | definiálatlan

indefinite blocking – határozatlan idejű blokkolás

indefinite summation – határozatlan összegzés

in-degree – befok

in-degree of a vertex – csúcs befoka

indent – behúzás

indentation – behúzás

indentation in pseudocode – pszeudokód tagolása

independence – függetlenség

independence of activities – tevékenységek függetlensége

independence of random numbers – véletlen számok függetlensége

independent – független

independent check-pointing – független ellenőrző pont készítése

independent component – független összetevő

independent concept – független fogalom

independent edge set – független élhalmaz

independent edges – független élek

independent estimation group – becslést végző, független csoport

independent events – független események

independent family – független család

independent family of subsets – részhalmazok független családja

independent group – független csoport

independent paths – független utak

independent processes – független folyamatok

independent progress condition – független haladás feltétele

independent random probing – független véletlen kipróbálás

independent random variables – független valószínűségi változók

independent sequence – független sorozat

independent set – független halmaz

independent subproblem – független részfeladat / részprobléma

independent variable – független változó

independent vertex set – független csúcshalmaz | független pontrendszer

independent vertices – független csúcsok

independent-set problem – független halmaz feladat / probléma

in-depth interview – mélyinterjú

indeterminate – határozatlan [polinomban]

indeterminate result – nem-meghatározott eredmény

index – index

& 1-index – 1-index

& bitmap index – bittérképindex

& bitmapped join index – bittérképezett összekapcsoló index

& clustering index – nyalábolt index

& composite join index – összetett összekapcsoló index

& dense index – sűrű index

& exact index – pontos index

& grid index – rácsos index | grid index

& hash index – tördeléses index

& indirect secondary index – közvetett másodlagos index

& inverted index – invertált index | inverz index

& join index – összekapcsoló index

& latent semantic indexing – rejtett szemantikus indexelés

& multidimensional index – többdimenziós index

& multi-key index – többkulcsos index

& multilevel index – többszintű index

& multiple key index – többkulcsos index

& naive index – naív index

& nonclustering index – nem nyalábolt index

& primary index – elsődleges index

& safe index – biztonságos index

& secondary index – másodlagos index

& sparse index – ritka index

index block – indexblokk

index calculus – indexkalkulus

index file – indexfájl | indexállomány

index of a permutation – permutáció indexe

index of an element – elem indexe

index of form – forma indexe

index of refraction – törésmutató

index of summation – összegzési index

index refresh – index frissítése

index register – indexregiszter

index scan – index átvizsgálás

index searching – index alapú keresés

index set – indexhalmaz

index structure – indexstruktúra

index table – indextábla

index type – index típus

index variable – indexváltozó

index vector – index vektor

index-based join – index alapú összekapcsolás

indexed access mechanism – indexelt hozzáférési mechanizmus

indexed address – indexált cím

indexed addressing mode – indexelt címzési mód

indexed allocation – indexelt elhelyezés

indexed color image – színindexelt kép

Indexed Sequential Access Method (ISAM) – index-szekvenciális elérési mód

indexical – referenciális index | hivatkozási index

indexing – indexelés

indexing techniques – indexelési technika

index-node (i-node) – fájlleíró [egy fájl jellemző adatait tartalmazó adatszerkezet UNIX-szerű fájlrendszerekben]

Indian numerals – indiai számok

indicating dimensionality – dimenzió jelzése [animációs technika]

indication – jelzés

indicator – jelző | indikátor

indicator function – indikátorfüggvény

indicator random variable – indikátorváltozó

indicator variable – indikátor | jelző változó

indifferent – közömbös | indifferens

indirect – indirekt | közvetett

indirect address – indirekt cím

indirect addressing – indirekt címzés

indirect binding – közvetett csatolás

indirect block – közvetetten elérhető blokk | indirekt blokk

indirect communication – közvetett kommunikáció

indirect diffuse illumination – indirekt diffúz megvilágítás | közvetett szórt megvilágítás

indirect secondary index – közvetett másodlagos index

indirect user – közvetett felhasználó

indirect measurement – indirekt mérés | közvetett mérés

indiscriminate invalidation – megkülönböztetés nélküli érvénytelenítés

indistinguishable executions – megkülönböztethetetlen végrehajtások

indistinguishable states – megkülönböztethetetlen állapotok

individual – egyén | egyéni | egyed

individual communication level – egyéni kommunikációs szint

individual differences – egyéni eltérések | a felhasználók egyéni különbségei

individual human reaction to change – egyéni emberi reakció a változásra

individual privacy – egyéni adatvédelem

individualization – egyéniesítés

individuation – egyedesítés

induced – indukált

induced dependency – indukált függőség

induced function – indukált függvény

induced graph – indukált gráf | feszített gráf

induced group – indukált csoport

induced homomorphism – indukált homomorfizmus

induction – indukció

& generalized mathematical induction – általánosított matematikai indukció

& mathematical induction – matematikai indukció

& structural induction – strukturális indukció

induction on the course of computation – indukció a számítások során

induction step – indukciós lépés

induction variable – indukciós változó

inductive – induktív

inductive assertion – induktív állítás

inductive closure – induktív lezárt | induktív lezárás

inductive database – induktív adatbázis

inductive inference – induktív következtetés

inductive learning – induktív tanulás

inductive logic – induktív logika

Inductive Logic Programming (ILP) – induktív logikai programozás (ILP)

inductive step – indukciós lépés

industrial – ipari

industrial design – ipari tervezés

industrial environment – ipari környezet

industrial espionage – ipari kémkedés

industrial robot – ipari robot

industrial world – iparosodott világ

Industrial, Scientific, Medical band (ISM band) – ipari, tudományos, orvosi frekvenciasáv

industry – ipar | iparág

industry-university – ipar-egyetem

industry-university gap – ipar-egyetem közötti szakadék

industry-university partnership – ipar-egyetem közötti partnerség

inequality – egyenlőtlenség

& linear inequality – lineáris egyenlőtlenség

inequality constraints – egyenlőtlenséggel adott korlátozó feltételek

inequality operator – egyenlőtlenség operátor

inertia – tehetetlenség

inertial – tehetetlenségi | inerciális

inertial delay – belső késleltetés

inertial geodesy – inerciális geodézia

Inertial Measurement Unit (IMU) – inerciális mérőegység

Inertial Navigation System (INS) – inerciális navigációs rendszer

inevitable – elkerülhetetlen

inevitable condition – elkerülhetetlen feltétel

& refinement of inevitable condition – elkerülhetetlen feltétel finomítása

inexact – pontatlan

inexact exception – pontatlan kivétel

infeasible – megvalósíthatatlan | végrehajthatatlan | keresztülvihetetlen

infeasible path – megvalósíthatatlan / bejárhatatlan útvonal

infeasible solution – kivitelezhetetlen megoldás | megvalósíthatatlan megoldás

infected server – fertőzött kiszolgáló | fertőzött szerver

infection – fertőzés (vírus | fertőző ágens)

inference – következtetés

inference engine – következtető gép

inference in Bayesian network – következtetés Bayes-hálóban

inference knowledge – következtető ismeretek

inference procedure – következtetési eljárás

inference rule – következtetési szabály

inferentially equivalent – következtetés szempontjából ekvivalens

infimum – alsó határ | legnagyobb alsó korlát | infimum

infinite – végtelen

infinite cardinal – végtelen számosság

infinite continued fraction – végtelen lánctört

infinite descent – végtelen leszállás

infinite domain – végtelen tartomány

infinite duplication – végtelen kettőzés | végtelen másolás

infinite field – végtelen test

infinite floating point number – végtelen lebegőpontos szám

infinite graph – végtelen gráf

infinite horizon problems – végtelen horizont probléma

Infinite Impulse Response (IIR) – végtelen impulzusválasz

infinite light source – végtelen távoli fényforrás | irányfény

infinite loop – végtelen ciklus

infinite product – végtelen szorzat

infinite sequence – végtelen sorozat

infinite series – végtelen sor

infinite set – végtelen halmaz

infinite sum – végtelen összeg

infinite type – végtelen típus

infinitesimal – infinitezimális | végtelenül kicsi

infinity (∞) – végtelen (∞)

& representation of infinity – végtelen ábrázolása

infinity as sentinel (∞ as sentinel) – végtelen mint őrszem (∞ mint őrszem)

infinity lemma – végtelenségi lemma

infix – belsőtag | infix

infix expression – infix kifejezés

infix notation – infix jelölés

infix operator – operandusok közötti műveleti jel

inflection – inflexió | elhajlás | meghajlás | görbület

inflection point – inflexiós pont

influence – hatás

influence diagram – hatásdiagram

influence function – hatásfüggvény

& expected information – várható információ

& mutual information – kölcsönös információ

info-bionics – info-bionika

infocommunication – infokommunikáció

infomediary model – közvetítőt alkalmazó kereskedelmi modell [e-kereskedelem]

informal system – informális információrendszer [beszélgetések, telefonok stb.]

informatics – informatika

information – információ

& expected information – várható információ

& mutual information – kölcsönös információ

information access – információ-hozzáférés

information acquisition – információgyűjtés

information age – információs kor

information agent – információs ügynök

Information and Communication Technologies (ICT) – információs és kommunikációs technológiák (IKT)

information and communication technologies access – hozzáférés az információs és kommunikációs technológiákhoz

information and communication technologies architecture – információs és kommunikációs techno- lógiai architektúra

information and communication technologies development – információs és kommunikációs technológiák fejlesztése

information and communication technologies enabled networks – információs és kommunikációs technológiai hálózatok

information and communication technologies planning – információs és kommunikációs technológiák tervezése

information and communication technologies sector – információs és kommunikációs technológiai ágazat

information and communication technologies system – információs és kommunikációs technológiai rendszer

information anxiety – információs stressz

information appliance – információs használati eszköz

information architecture – információ felépítés | információs architektúra | információs készülék

information attitude – információs attitűd

information base – információalap

information broker – információ-kereskedő

information bus – információs sin

information capacity – információs kapacitás

information chunking – információszeletelés

information collection – információgyűjtés

information compression – információ tömörítése

information consumer – információfogyasztó

information culture – információs kultúra

information delivery – információszolgáltatás

information design – információ tervezés

information discovery – információfeltárás

information dissemination – információterjesztés | információközlés

information economics – információ-gazdaságtan

information economy – információs gazdaság

information efficiency – információ használhatósága

information extraction – információkinyerés

information filtering – információszűrés

Information Filtering system (IF system) – információszűrő rendszer

information flow – információáramlás | információs áram | információs folyam

information flow complexity – információáramlás bonyolultsága

information foraging – információ felkutatás | információ-gyűjtés

information frame – információs keret

information gain – információnyereség

information globalism – információs globalizmus

information granularity – információ finomsági szintje

information hiding – információelrejtés

information integration – információintegráció | információegyesítés

information intense product – magas információ-tartalmú termék

information integration – információintegráció | információegyesítés

information laws – információs törvények

information level – információs szint

information losing – információvesztés

Information Management (IM) – információkezelés | információmenedzsment

information management – információ-menedzsment

information mode – információs üzemmód

information model – információs modell

information modeling – információmodellezés

information overload – információ túlterhelés

information partnership – információ több szervezet általi közös felhasználása

information policy – vállalat információs rendszereivel foglalkozó politika

information portability – információ hordozhatósága

information presentation – információmegjelenítés

information privacy – adatvédelem | személyes információk védelme

information processing – információfeldolgozás

information processing model – információ feldolgozási modell

information protection policy – információvédelmi politika

information provider – információszolgáltató

information quality – információ minősége

information race – információs verseny

information rate – információs sebesség

information repository – információtár

information requirements – új rendszerrel kapcsolatban megfogalmazott információs igények

information resource – információforrás

information resources development – információforrás-fejlesztés

information resources management – információforrás-kezelés

Information Retrieval (IR) – információkeresés | információlekérés

information retrieval – információvisszakeresés

information retrieval methods – információkeresési módszerek

Information Retrieval system (IR system) – információkeresési rendszer

information rights – információs jogok

information scent – információ nyom

information security (INFOSEC) – információs biztonság (INFOSEC) B12724

information selection – információválogatás

information sharing – információ-megosztás

information society – információs társadalom

information space – információs tér

information superhighway – információs szupersztráda [szélessávú elérés]

information symbol – információs jegy | információs szimbólum

information system – információs rendszer

& Executive Information System (EIS) – vezetői információs rendszer (EIS)

& federated information system – szövetséges információs rendszer

& Geographic Information System (GIS) – térinformatikai rendszer (GIS)

& global information system – globális információs rendszer

information system and technology – információs rendszer és technológia

information system auditor – információrendszer-ellenőr

information system community – informatikai közösség

information system curriculum – informatikai tanterv

information system department – információs rendszerért felelős szervezet / részleg | informatikai osztály

information system development – informatikai fejlesztés

information system failure – információs rendszer meghibásodása

information system investment – befektetés információs rendszerekbe | informatikai beruházás

information system literature – informatikai szakirodalom

information system project management – informatikai projektmenedzsment

information system research – informatikai kutatás

information system researcher – informatikai kutató

Information System Security Officer (ISSO) – információbiztonsági felelős

information system specifications – információs rendszer specifikációja

information systems/information technology – információs rendszer / információs technológia

information technologist – informatikus

Information Technology (IT) – információtechnológia

information technology and systems – információs technológia és rendszerek

information technology degree – informatikai végzettség

information technology implementation – információs technológia bevezetése

information technology organizations – informatikai szervezetek

Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) – informatikai biztonság értékelésének kritériumai [biztonsági szabvány]

Information Technology Transfer (ITT) – információs technológia átadása

information theory – információelmélet

information value – információ érték

information value theory – információérték-elmélet

information visualization – információ megjelenítés

information work – információs munka

information worker – adat- és tudásmunkával foglalkozó beosztott dolgozó

information-seeking dialogue – információfeltáró párbeszéd

information-theoretic approach – információelméleti megközelítés

informative CMMI components – tájékoztató CMMI komponensek

informed search – informált keresés | heurisztikus keresés

infosec (information security) – informatikai biztonság

infotainment – szórakoztató jellegű információs műsor

infrared – infravörös

Infrared Data Association (IRDA) – Infravörös adatátviteli Társaság

infrared image – infravörös kép

infrared light – infravörös fény

infrared wave – infravörös hullám

infrastructure protection – infrastruktúra védelem

inherently hard problem – eredendően nehéz probléma

inherit – örököl

inheritance – öröklődés | öröklés

& diamond-shaped inheritance – káró alakú öröklés | rombusz alakú öröklés

& multiple inheritance – többszörös öröklődés

& private inheritance – privát öröklés

& public inheritance – nyilvános öröklés

inheritance dependency – öröklésfüggés

inheritance design – öröklés tervezése

inheritance implementation – öröklés megvalósítása

inheritance model – öröklődési modell

inheritance of implementation – megvalósítás öröklése

inheritance of interface – felület öröklése

inheritance tree – öröklődési fa

inherited – örökölt

inherited attribute – öröklött attribútum | öröklött tulajdonság

inhibit – tilt | gátol

inhomogeneous – inhomogén

ini file – ini állomány | inicializációs állomány

initial – kezdő | kezdeti

initial condition – kezdeti feltétel

Initial Connection Protocol (ICP) – kezdeti kapcsolati protokoll

initial data relation – kiindulási adatreláció

initial permutation – kezdeti permutáció

initial process – kezdőfolyamat | alaphelyzetbe állító folyamat

initial solution – kezdeti megoldás

initial state – kezdeti állapot | kezdő állapot

initial symbol – kezdő szimbólum

initial value – kezdeti érték | kezdő érték

initial vertex – kezdőpont | kezdő csúcs

initialization – kezdeti állapot beállítása | kezdeti / kezdő / kiinduló érték beállítása | alapállapotba állítás | alapállapotba hozás

& member initialization – tag kezdeti értékadása

& run-time initialization – futási idejű kezdőértékadás

initialization block – inicializáló blokk

initialization of base class – bázisosztály kezdeti értékadása

initialization of coroutines – korutinok kezdeti értékeinek beállítása

initialization of reference – referencia kezdőértékadás

initialization of static members – statikus tagok kezdeti értékadása

initialization of structure – struktúra kezdőértékadása

initialization order of members – tagok kezdőértékadásainak sorrendje

initialization with assignment – kezdőérték beállítása értékadással

initialize – kezdőértéket ad

initializer – kezdőértéket adó

initializer array – kezdeti értékek tömbje

initializer list – kezdőértéklista

initiative – kezdeményezés

injection – injekció | injektív leképezés | egy-egyértelmű leképezés

injective – injektív | egy-egyértelmű

injective function – injektív függvény | egy-egyértelmű függvény

ink – festék | tinta

ink text – tintaszöveg

inline – helyben kifejtett | beépített

inline code – helyben kifejtett kód

inline function – helyben kifejtett függvény

inline image – beágyazott kép

inline member function – helyben kifejtett tagfüggvény

inner – belső

inner automorphism – belső automorfizmus

inner code – belső kód

inner isomorphism – belső izomorfizmus

inner memory – belső memória

inner node – belső csomópont

inner point – belső pont

inner point method – belső pont módszer

inner product – belső szorzat | skalárszorzat

inner vertex – belső csúcs

inner-product generator – belső szorzatos generátor

innovation – kezdeményezés

innovation diffusion – innováció terjedése

innovation translation – innovációfordítás

innovator – újító

inode (index-node) – fájlleíró [egy fájl jellemző adatait tartalmazó adatszerkezet UNIX-szerű fájlrendszerekben]

inode (UNIX) – fájlleíró rekord | inode [UNIX]

inorder traversal – gyökér-középen bejárás [a fa gyökerét a bal oldali részfa után járjuk be] | inorder bejárás

in-place editing – helyben szerkesztés

input – bemenet

& anticipated input – idő előtti input | várt bemenet

& buffering of input – bemenet pufferelése

& unbuffered input – nem pufferelt bemenet

& unformatted input – nem formázott bemenet

input alphabet – bemeneti ábécé

input authorization – beviteli jogosultság ellenőrzése

input bottleneck – bemeneti szűk keresztmetszet | input oldali fogadóképtelenség

input box – beviteli mező

input component – beviteli komponens

input device – beviteli eszköz

input equation – bemeneti egyenlet

input event – bemeneti esemény

input form – beviteli űrlap

input from file – fájl bemenet

input handler – bemenetkezelő

input inserter – bemeneti beszúró

input iterator – bemeneti bejáró

input list – bemeneti lista

input manipulator – bemenet-módosító

input of user defined type – felhasználói bemenet

input queue – bemeneti sor

input resolution – input rezolúció

input sequence – bemeneti sorozat

input size – a bemeneti adat mérete

input state – bemeneti állapot

input statement – bemeneti utasítás

input subsystem – adatbeviteli alrendszer

input transition – bemeneti átmenet

input variable – bemeneti változó | input változó

input voltage – bemeneti feszültség | bemenő feszültség

input wire – bemenő huzal

Input-Output (I/O) – bevitel / kivitel (B / K)

Input-Output device (I/O device) – be-kiviteli eszköz | I / O eszköz

input-output processor – beviteli-kiviteli processzor

Input-Output structure (I/O structure) – be-kiviteli struktúra

Input-Output system (I/O sytem) – be-kiviteli rendszer | I / O rendszer

& application I/O interface – alkalmazás be-kiviteli csatlakozási felülete | alkalmazás I / O felülete

& asynchronous I/O – aszinkron B / K | aszinkron I / O

& blocking and nonblocking I/O – blokkoló és nem-blokkoló be-kivitel | blokkoló és nem-blokkoló I / O

& error handling in I/O system – be-kiviteli hibakezelés | I / O hibakezelés

& interactive I/O – interaktív be-kivitel | interaktív I / O

& interrupt of I/O – B / K megszakítása | I / O megszakítása

& kernel I/O data structure – kernel I / O adatszerkezete

& kernel I/O subsystem – kernel B / K alrendszere | kernel I / O alrendszere

& memory-mapped I/O – memóriába ágyazott be-kivitel | memóriába ágyazott I / O

& network devices of I/O – B / K hálózati eszközei | I / O hálózati eszközei

& polling of I/O – B / K lekérdezése | I / O lekérdezése

& scheduling of I/O – be-kivitel ütemezése | I / O ütemezés

& spooling and device reservation of I/O – háttérben végzett I / O művelet és eszközfoglalás

& synchronous I/O – szinkron B / K | szinkron I / O

input-enabled automaton – bemenet-engedélyezett automata

input-list – bemeneti lista

input-output operations – bemenet-kimenet műveletek

input-output processors – B / K processzor | I / O processzor

inquiry – vizsgálat | nyomozás | kérdezősködés [konfliktus feloldásnál]

inquiry dialogue – kiderítő párbeszéd

inquiry display terminal – lekérdező-kijelző terminál

inscattering – beérkező szórt fény

insensitive cursor – érzéketlen sormutató

inseparability – szét nem választhatóság | inszeparabilitás

inseparable – inszeparábilis

insert – beszúr | beilleszt

insert mode – beszúró üzemmód

insert-correctable language – beszúrással javítható nyelv

inserting data – adatok beszúrása | adatok beillesztése

insertion – beillesztés | beszúrás

& naive insertion – naiv beszúrás

insertion attack – beszúrásos támadás

insertion into a 2-3 tree – beszúrás 2-3-fába

insertion into a balanced tree – beszúrás kiegyensúlyozott fába

insertion into a binary search tree – beszúrás bináris kereső fába

insertion into a B-tree – beszúrás B-fába

insertion into a digital search tree – beszúrás digitális kereső fába

insertion into a hash table – beszúrás hasító táblába

insertion into a heap – beszúrás kupacba

insertion into a trie – beszúrás szófába

insertion into a weight-balanced tree – beszúrás súlyozott-kiegyensúlyozott fába

insertion point – beszúrási pont

insertion sort – beszúró rendezés

inside-outside algorithm – belső-külső algoritmus

inspection – vizsgálat | inspekció

inspection process – inspekciós folyamat | inspekció folyamata

insider attack – belső támadás

inspection process – átvizsgálási folyamat

inspector function – lekérdező művelet

install – telepít | installál

installability – telepíthetőség | installálhatóság

installation – telepítés

installation program – telepítő program

installer – telepítő

installing a binary – telepítés bináris állományokból

instance – példány [objektumpéldány] | eset | előfordulás

instance address – példánycím

instance of a relation – relációelőfordulás

instance of a schema – séma példánya

instance of class – osztály példánya | objektum

instance-based learning – példányalapú tanulás

instant messaging – azonnali üzenés | azonnali üzenetküldés

instant messenger – üzenő-felületet nyújtó szoftver [magán csevegésben]

instantaneous code – azonnali kód

instantaneous global snapshot – közvetlen globális pillanatfelvétel

instantiate – megtestesít

instantiating – példányosítás

instantiation – példányosítás

& multiple instantiation – többszörös példányosítás

& point of instantiation – példányosítás helye

& template instantiation – sablon példányosítása

Institute for Advanced Studies (IAS) – Alkalmazott Kutatások Intézete (IAS)

Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) – Villamos és Elektronikus Mérnökök Intézete

institutional – intézményi

institutional dimensions – intézményi dimenziók

institutional factors – rendszer elfogadását befolyásoló szervezeti tényezők

institutionalization – intézményesítés

instruction – utasítás | parancs

& communication instruction – kapcsolattartó utasítás | kommunikációs utasítás

& dummy instruction – üres utasítás

& extension of an instruction – utasítás kiterjesztése

& privileged instruction – privilegizált utasítás

instruction alignment – utasítás illesztés

instruction cache – utasítás-gyorsítótár

instruction code – utasítás kód

instruction cycle – utasítás ciklus

instruction decoder – utasítás dekódoló

instruction dispatch scheme – utasítás kiküldés módja

instruction fetch – utasítás behívás | utasítás lehívás

Instruction Fetch Address register (IFA register) – utasítás cím regiszter

instruction fields – utasítás mezők

instruction formats – utasítás formátumok

instruction in numeric form – utasítás numerikus formában

instruction in symbolic form – utasítás szimbolikus formában

instruction interpreting – utasítás értelmezés

instruction issue – utasítás kibocsátás

instruction processing – utasítás feldolgozás

instruction register – utasítás-regiszter

instruction reordering – utasítás átrendezés

instruction set – utasításkészlet

Instruction Set Architecture (ISA) – utasításszintű architektúra (ISa) | utasítás készlet architektúra | utasítás készlet felépítés

instructional – oktató | oktatási

instructional design – oktató tervezés

instructional program – oktatóprogram

instructional technology – oktatási technológia

instruction-level architecture – utasításszintű architektúra

instruction-level function-parallel – utasításszinten funkció-párhuzamos [architektúra]

Instruction-Level Parallelism (ILP) – utasításszintű párhuzamosság (ILP)

instructions of the RaM model – RaM modell utasításai

insufficient – elégtelen | hiányos

insufficient memory – memória nem elegendő

insurance – biztosítás

insurance business – biztosítási üzlet

insurance market – biztosítási piac

insurance underwriter – a biztosító fél

in-system programmability – rendszerben programozhatóság

intangible benefit – nem-anyagi előny / jövedelem

integer – egész | egész szám

& conversion to integer – átalakítás egészre

& random integer among all positive integers – véletlen egész szám az összes pozitív egész közül

& random integer in a bounded set – véletlen egész szám egy korlátos halmazból

integer arithmetic – egész-aritmetika

integer data type – egész adattípus

integer divide check bit – egész osztás jelzőbitje

integer factorization – egész-faktorizáció | egész szám felbontása

integer format – egészformátum

integer linear programming – egész értékű lineáris programozás

integer linear-programming problem – egészértékű lineáris programozási feladat

integer literal – egész literál

integer numbers – egész számok

integer output – egész kimenet

integer overflow – egész túlcsordulás

integer part – egészrész

integer partition – egész szám felbontása

integer solution to equations – egyenletek egész megoldásai

integer type – egész típus

integer value – egész érték

integer-programming problem – egészértékű programozási feladat

integer-valued – egészértékű

integer-valued distributions – egészértékű eloszlások

integer-valued flow – egészértékű folyam | egészértékű áram

integrable – integrálható

integral – egész | ép | egész számú | integrál

integral domain – integritási tartomány

integral quaternion – egész kvaternió

integral type – integrális típus | skalár típus

integrated – integrált

Integrated Circuit (IC) – integrált áramkör (IC)

integrated circuit fabrication – integráltáramkör-gyártás

integrated computer assisted software – integrált, számítógéppel támogatott szoftver

Integrated Computer Assisted Software Engineering Environment (ICASE) – integrált, számítógéppel támogatott szoftverfejlesztési környezet

integrated data processing – integrált adatfeldolgozás

integrated information system – integrált informatikai rendszer

Integrated Product and Process Development (IPPD) – integrált termék- és folyamatfejlesztés (IPPD)

Integrated Project Management (IPM) – integrált projektmenedzsment (IPM) [folyamat CMMI-ben]

Integrated Service architecture (IntServ) – összevont / integrált szolgáltatási architektúra

integrated services – integrált szolgáltatások

Integrated Services Digital Network (ISDN) – integrált szolgáltatású digitális hálózat (ISDN)

integrated team – integrált csapat

integration – egyesítés | integráció

integration level – integrációs szint

integration of series – sor integrálása

integration test – integrációs teszt

integration testing – integrációs tesztelés

integrator – egyesítő

integrity – sértetlenség | integritás

integrity check – integritás / sértetlenség ellenőrzése

Integrity Check Value (ICV) – integritás ellenőrző érték

integrity constraints – integritási feltételek | integritási megszorítások

integrity control – integritás-ellenőrzés

integrity of design – tervezés egysége

intellectual – szellemi | intellektuális

intellectual capital – szellemi tőke

intellectual community – szellemi közösség

intellectual creations – szellemi alkotások

intellectual property – szellemi alkotások joga | szerzői jog

intellectual property rights – szerzői jogok

intelligence – intelligencia | értelem | hírszerzés

intelligent – intelligens | értelmes

intelligent agent – intelligens ágens [szoftver]

intelligent business portal – intelligens üzleti portál

intelligent cut and paste – intelligens kivágás és beillesztés

intelligent enterprise – intelligens vállalkozás

intelligent information system – intelligens információs rendszer

intelligent interface – intelligens felület

intelligent object – intelligens objektum

Intelligent Room – intelligens szoba [MIT projekt]

Intelligent System (IS) – intelligens rendszer

Intelligent Transportation System (ITS) – intelligens közlekedési rendszer

intelligent tutoring system – intelligens oktató rendszer

Intelligent Vehicle-Highway System (IVHS) – intelligens jármű-autópálya rendszer

intended interpretation – szándékolt interpretáció [logikában]

intension mining – tartalom-bányászat

intensional – intenzionális

intensional database predicate – intenzionális predikátum

intensional relation – intenzionális reláció

intensity – intenzitás | erősség

intensity matrix – intenzitás mátrix

intention – szándék

intentional attitude – intencionális megközelítés

intentional logic – intencionális logika

intentional stance – intencionális beállítottság

intentional state – intencionális állapot

intentionality – intencionalitás

inter failure time – hibák közötti idő

inter modular attribute – modulközi attribútum

inter modular measure – modulközi mérőszám

interaction – kölcsönhatás | interakció | párbeszéd

interaction design – kölcsönhatás tervezés | interakció tervezése

interaction diagram – interakciós diagram

interaction overview diagram – interakció-áttekintés diagram

interaction protocol – kommunikációs protokoll

interaction styles – interakciós stílusok

interaction time – kölcsönhatás ideje | kölcsönhatás időtartama

interactive – interaktív

interactive analysis – interaktív elemzés

interactive application – interaktív alkalmazás

interactive computer graphics – interaktív számítógépes grafika

interactive computer system – interaktív számítógéprendszer

interactive courseware – interaktív oktatási szoftver

interactive designing – interaktív tervezés

interactive feature – interaktív tulajdonság

interactive fiction – kölcsönhatás elképzelése | interakció elképzelése

interactive graphics – interaktív grafika

interactive language – interaktív nyelv

interactive media – interaktív média

interactive protocol – interaktív protokoll

interactive system – interaktív rendszer

interactive television – interaktív televízió

interactive video game – interaktív videojáték

interactive videotex – interaktív képújság

interactivity – interaktivitás

intercausal reasoning – ok-ok közötti következtetés

interceptor – elfogó

interchanging – felcserélés

interchanging the order – B12977sorrend felcserélése

interchanging the order of summation – összegzés sorrendjének felcserélése

interconnecting – összekapcsolás | összekötés

interconnection network – összekötő hálózat

interconnection technology – összeköttetési technológia

interconnection topology – összeköttetési topológia

interconnectivity – összekapcsoltság

inter-domain router – körzetek / tartományok közötti útválasztó

interesting point – érdekes pont

interestingness measure – érdekességi mérték

interface – csatlakozási felület | csatoló | csatlakozó | illesztési felület | interfész

& alternative interface – alternatív felület

& Application Program Interface (API) – alkalmazási program csatlakozási felülete

& binary csatlakozó | bináris interface – bináris interfész

& Common Gateway Interface (CGI) – általános átjáró felület / interfész

& component interface – komponens csatlakozó | komponens interfész

& dynamic invocation interface – dinamikus hívási interfész

& fat interface – kövér felület

& Fiber Distributed Data Interface (FDDI) – üvegszálas osztott adatinterfész

& forms-based interface – űrlap-alapú felület / interfész

& Graphical User Interface (GUI) – grafikus felhasználói felület

& message passing interface – üzenettovábbító felüület / interfész

& multiple interface – többszörös felület

& Network Interface Card (NIC) – hálózati csatolókártya

& Private Network to Network Interface (PNNI) – privát hálózat más hálózathoz csatlakozó felülete

& socket interface – csatlakozó határfelület

& user interface – felhasználói felület | felhasználói csatlakozó felület | kezelőfelület

& Web-based interface – web-alapú felület / interfész

interface agent – csatlakozó ügynök | interfész ügynök

interface changing – felület változtatása

interface class – felületosztály

interface control – felület / interfész ellenőrzése

interface decoupling from implementation – felület és megvalósítás szétválasztása

interface design – felülettervezés

interface error – felülethiba | interfészhiba

interface evaluation – felület / csatlakozó / interfész értékelése

interface hierarchy – felület-hierarchia

interface identifier – felületazonosító | interfészazonosító

interface implementation – felület megvalósítása

interface inheritance – felületöröklés

interface repository – felülettár | interfészraktár

interface specification – felület-specifikáció | interfész-specifikáció

interface specifying – felület meghatározása

interface testing – felülettesztelés | interfésztesztelés

Interface-Definition Language (IDL) – felületdefiníciós nyelv

interference – interferencia

interference checking – interferencia vizsgálat

interference freedom – interferencia-mentesség

interfering variable type – zavaró változótípus | interferáló változótípus

interial delay – belső késleltetés

interior – belső | belseje

Interior Gateway Protocol (IGP) – belső átjáró protokoll

interior of a polygon – sokszög belseje | poligon belseje

interior-point – belső pont

interior-point method – belsőpontos módszer

inter-iteration data dependencies – ismétlési adatfüggőség

interlace – átfedés | keresztbeszövés | átszövődik

interlaced – egybefűzött | váltott soros

interlaced code – összefűzött kód

interlacing – sorugrásos megjelenítés

interleave – közbeékel | beékel | közbeilleszt | beilleszt

interleave fill – sakktáblaszerű kitöltés

interleaving – átlapolás | átfedés | átfedő | összefésülés

interlock – események közötti zárolás [hibamegelőző mechanizmus]

interlock resolution – függőség feloldás

intermediaries – közvetítő kereskedő [e-kereskedelem]

intermediary – szakértői rendszer használatát segítő közreműködő

intermediate – közbülső

intermediate field – közbülső test

intermediate form – közbenső forma

intermediate frequency – középfrekvencia

intermediate language – közbülső nyelv

intermediate vertex – közbülső csúcs

intermittent failure – váltakozó hiba | időszakos hiba | kihagyó hiba | ideiglenes meghibásodás

intermittent fault – ismétlődő hiba

internal – belső

internal action – belső művelet | belső tevékenység | belső akció

internal attribute – belső attribútum

internal audit subsystem – belső ellenőrzési rendszer

internal auditor – belső ellenőr

internal cache – belső gyorsítótár

internal code – belső kód

internal consistency – belső konzisztencia

internal data – belső adat

internal delay – belső késleltetés

internal effect – belső következmény

internal feedback – belső visszacsatolás

internal file – belső fájl

internal fragmentation – belső töredezettség

internal frame – belső keret

internal function – belső függvény

internal interrupt – belső megszakítás

internal linkage – belső szerkesztés

internal node – belső csúcs | belső csomópont

internal product attribute – belső termék attribútum

internal quality – belső minőség

internal quality metrics – belső minőség mérésére alkalmas metrika

internal reuse – belső újrafelhasználás

internal schema – átmeneti séma

internal state – belső állapot

internal structure – belső felépítés

internal use only – csak belső használatra

internal validity – belső érvényesség

internal vertex – belső csúcs

internal view – belső nézőpont

internally valid – belsőleg érvényes

international – nemzetközi

International Atomic Time (TAI) – nemzetközi atomidő

International Function Point User Group (IFPUG) – Nemzetközi Funkciópont Felhasználói Csoport (IFPUG)

International Organization for Standardization (ISO) – Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO)

International Software Engineering Research Network (ISERN) – Nemzetközi Szoftverfejlesztési Kutatási Hálózat (ISERN)

International Telecommunication Union (ITU) – Nemzetközi Távközlési Unió

internationalization – nemzetköziesítés | nyelvi és nemzeti paraméterezhetőség | nemzetközivé tétel

internationalized and localized content – nemzetközi és lokalizált tartalom

Internet – internet

Internet abuse – internetes visszaélés

Internet access fees – internethozzáférési díj

Internet addiction – internetfüggőség

Internet address – internet cím

Internet advertising – internetes reklám

Internet appliance – internet készülék

Internet Architecture Board (IAB) – Internet architektúrájával foglalkozó testület

Internet Cache Protocol – ICP protokoll

Internet commerce – internetes kereskedelem

Internet Control Message Protocol (ICMP) – Internet vezérlőüzenet protokoll

Internet country code – internet országkód

Internet data-mining – internetes adatbányászat

Internet diffusion – internet terjedése

Internet distance education – internetes távoktatás

Internet economy – internetgazdaság

Internet Group Management Protocol (IGMP) – Internet csoportkezelő protokoll

Internet host – internetes gazda

Internet infidelity – internetes hűtlenség

Internet InterOrb Protocol (IIOP) – internetes InterOrb protokoll [elosztott objektumrendszer internetes kommunikációjának protokollja]

Internet link – internet kapcsolat

Internet market strategies – internet piaci stratégiák

Internet multicasting – internetes többes-küldés

Internet Protocol (IP) – internet protokoll (IP)

Internet radio – internetes rádió

Internet Relay Chat – IRC-csevegés

Internet revolution – internetforradalom

Internet search – Internet keresés

Internet Service Provider (ISP) – Internet-szolgáltató (ISP)

Internet shopping mall – internetes áruház | pláza

Internet surfing – szörfözés az interneten

Internet technology – internetes technológia

Internet telephony – internetes távbeszélés

Internet usage – internethasználat

Internet usage policy – internethasználati házirend

Internet Web sites – internetes webhelyek

Internet World Wide Web – internetes világháló

Internet-based – internet alapú

Internet-based communication – internet alapú kommunikáció

Internet-based education material – internet alapú oktatási anyag

Internet-based prototyping – internet-alapú prototípuskészítés

Internet-enabled device – internetezésre alkalmas eszköz

Inter-network Packet Exchange Protocol (IPX) – hálózatközi csomagkicserélő protokoll

Internetworking – hálózatok összekapcsolása

inter-observer reliability – megfigyelők közti megbízhatóság

interoperability – együttműködés | együttműködő-képesség

interoperable – együttműködésre képes

Interoperable Object Group Reference (IOGR) – együttműködő objektumcsoport-hivatkozás

Inter-Organizational information Systems (IOS) – szervezetközi információs rendszer

inter-organizational system – vállalatközi információs rendszer

interpersonal messaging – személyközi üzenetváltás

interpersonal roles – személyzeti fókuszú vezetői szerep

interpolating polynomial – interpoláló polinom

interpolating polynomial scheme – interpolációs polinomrendszer

interpolation – interpoláció

interpolation by a cubic spline – interpoláció harmadfokú szplájnokkal

interpolation by a polynomial – interpoláció polinommal

interpolation formula – interpolációs képlet / formula

& Hermite interpolation formula – Hermite interpolációs képlet

& Lagrange interpolation formula – Lagrange interpolációs képlet

& Newton interpolation formula – Newton interpolációs képlet

interpolation of polynomials – polinomok interpolálása

interpretability – értelmezhetőség

interpretation – értelmezés | interpretáció

interpreted language – értelmezett nyelv

interpreter (interpretive routine) – értelmező | interpreter (interpretáló rutin)

interpreter design pattern – értelmező tervezési minta

interpretive methods – tolmácsolási módszerek

interpretive routine (interpreter) – interpretáló rutin (interpreter)

interprocedural – eljárások közötti

interprocedural alias analysis – eljárások közötti álnévelemzés

interprocedural analysis – eljárások közötti elemzés

interprocedural optimization – eljárások közötti optimalizálás

Interprocess Communication (IPC) – folyamatok kommunikációja

interprocess communication – folyamatok közötti kommunikáció

interquartile range – kvartilisek közötti távolság

interreflections – kölcsönös visszaverődés

interrupt – megszakítás

interrupt address – megszakítási cím

interrupt handling – megszakítás kezelés

interrupt priority level – megszakítás prioritási szintje

interrupt request – megszakításkérés

interrupt request line – megszakításkérő vezeték

interrupt signal – megszakítás-jel

interrupt vector – megszakításvektor | megszakítástáblázat

interrupt-controller hardware – megszakítás-kezelő hardver

interrupt-driven – megszakítás-vezérelt

interrupt-driven control – megszakítás-alapú vezérlés

interrupt-driven data transfer – megszakítás-vezérelt adatátvitel

interrupt-handler routine – megszakítás-kezelő rutin

interrupt-initiated transfer – megszakítás által indított átvitel

intersect – keresztez | metsz

intersection – keresztezés | metszet | metszéspont | közös rész

intersection of chords – húrok metszete

intersection of graphs – gráfok közös része | metszete

intersection of languages – nyelvek metszete

intersection of sets – halmazok metszete

intersection rule – metszet szabály

interstitial advertising – közbeszúrt reklám

interval – intervallum

& closed interval – zárt intervallum

& open interval – nyílt intervallum

interval counter – intervallum számláló

interval heap – intervallum kupac

interval labeling – intervallumos címkézés

interval selector unit – intervallum kiválasztó egység

interval scale – intervallum skála

interval tree – intervallumfa

interval trichotomy – intervallum trichotómiája

interval-graph – intervallumgráf

interval-graph coloring problem – intervallumgráf színezési probléma

interval-scaled variable – intervallumváltozó

interval-valued degree of belief – intervallumon értelmezett bizonyossági mérték

interview – interjú

intolerable – elfogadhatatlan

intra modular measure – modulon belüli mérőszám

intractability – kezelhetetlenség

intractable – megoldhatatlan | nehezen megoldható

intra-domain router – körzeten / tartományon belüli útválasztó

intranet – intranet | belső hálózat | vállalaton belüli hálózat

intranet application – intranetes alkalmazás

intransitive group – intranzitív csoport

intrinsic – belső | valódi | lényeges

intrinsic property – belső tulajdonság

intrinsic state – belső állapot

intron – intron [gén fehérjét nem kódoló szakaszai]

introspection – önelemzés

intruder – betolakodó | befurakodó | aktív támadó | jogosulatlan behatoló

intrusion – behatolás

intrusion detection – behatolás-felismerés | behatolás-felderítés

Intrusion Detection System (IDS) – illetéktelen hálózati behatolást jelző rendszer

intrusion detection tool – behatolás észlelő eszközök

intrusive – tolakodó | betolakodó

intrusive container – tolakodó tároló

intrusive handler – tolakodó kezelő

intrusiveness – figyelemfelkeltés | tolakodás [például egy animált ágens alkalmatlankodása]

IntServ (Integrated Service architecture (IntServ) – IntServ (összevont / integrált szolgáltatási architektúra)

intuitive – intuíción alapuló | intuitív

intuitive method – intuitív módszer

intuitive style – intuitív döntési stílus

invalid – érvénytelen

invalid array index – érvénytelen tömb-index

invalid floating operation – hibás lebegőpontos műveletek

invalid floating operation bit – hibás lebegőpontos művelet bitje

invalid logic level – érvénytelen logikai szint

invalid logic symbol – érvénytelen logikai szimbólum

invalid shift – helytelen eltolás

invalidation protocol – érvénytelenítő protokoll

invariance – invariancia

invariance under permutation – permutáció-invariancia

invariant – invariáns

& loop invariant – ciklus invariáns

& refinement of an invariant – invariáns finomítása

& strongest invariant – legszigorúbb invariáns

invariant assertion – invariáns állítás

invariant checking – invariáns ellenőrzés

invariant factor – invariáns faktor

invariant of class – osztályinvariáns

invariant similarity – invariáns hasonlóság

invariant theory – invariáns-elmélet

invariants property – invariáns tulajdonság

inventory control – készletgazdálkodás

inventory management – készletkezelés

inventory reduction – készletszint-csökkentés különböző eljárásokkal

inventory subsytem – raktárkezelő alrendszer

inventory turnover – készlet-forgási idő [sebesség]

inverse – fordított | negatív | inverz

inverse discrete cosine transform – inverz diszkrét koszinusz-transzformáció

inverse discrete sine transform – inverz diszkrét szinusz-transzformáció

inverse element – inverz elem

inverse entailment (in logic) – következtetési szabály inverze (logikában)

inverse Fourier transform – inverz Fourier transzformáció

inverse function – inverz függvény

inverse game theory – inverz játékelmélet

inverse ideal – inverz ideál

inverse kinematics – inverz kinematika

inverse link – inverz kapcsolat

inverse matrix – mátrix inverze

inverse method – inverz eljárás

inverse modulo a number – egy számra, mint modulusra vonatkoztatott inverz

inverse modulo m – modulo m inverz

inverse of a matrix – mátrix inverze

inverse of a permutation – permutáció inverze

inverse permutation – inverz permutáció

inverse plurality rule – inverz népszerűségi szabály

inverse relationship – inverz kapcsolat

inverse resolution – inverz rezolúció

inverse transformation – inverz transzformáció

inverse video – negatív kép

inverse Walsh-Hadamard transform – inverz Walsh–Hadamard-transzformáció

inverse-pyramid writing style – fordított piramis írásstílus

inversion – inverzió

inversion formula – inverziós képlet | inverziós formula

inversion in a permutation – inverzió permutációban

inversion in a sequence – inverzió sorozatban

inversion of a permutation – inverzió permutációban

inversion problem – inverzió probléma

inversion table – inverziós táblázat

inverted – invertált | megfordított

inverted file – invertált fájl

inverted index – invertált index | inverz index

inverted indexing – fordított indexelés

inverted page table – megfordított laptábla | invertált laptábla

inverted pendulum – fordított inga

inverted pyramid process – fordított piramis eljárás

inverted pyramid writing style – fordított piramis írási mód

inverter – inverter

invertible – invertálható | megfordítható

invertible function – invertálható függvény

invertible matrix – invertálható mátrix

inverting gate – invertáló kapu | inverter

investment – beruházás

investment decisions – beruházási döntés

investment effectiveness – beruházás hatékonysága

investment market – befektetési piac

invisible – láthatatlan

invocation – hívás | végrehajtás indítása

invoice – kibocsátott számla / követelés

invoke – meghív

involution – involúció

involutoric operation – involutorikus művelet [egy operandusra kétszer alkalmazva az eredeti értéket kapjuk]

inward interference – befelé irányuló interferencia

IOC (input-output control) – bemenet-kimenet vezérlése

IOCS (Input/Output Control System) – input / output vezérlő rendszer

IOGR (Interoperable Object Group Reference) – IOGR (együttműködő objektumcsoport-hivatkozás)

IOS (InterOrganizational Systems) – szervezetek közötti kapcsolatot megvalósító számítógépes támogatás

IOS facilitator – vállalatközi rendszer köztes szereplője [például EDI]

IOS participant – vállalatközi rendszer résztvevője

IP (Internet Protocol) – IP (internet protokoll)

IP address – IP-cím

IP splicing/hijacking – kapcsolat illegális átvétele

IP multicast – IP-multicast [több állomásnak szóló üzenet]

IP prefix – IP előtag

IP Security Protocol (IPSec) – IP biztonsági protokoll

IP-based conferencing – IP alapú konferenciabeszélgetés

IPC (Inter-Process Communication) – IPC (folyamatközi kommunikáció)

IPM (Integrated Project Management) – IPM (integrált projektmenedzsment)

IPO (Input/Process/Output) – inputokat és az outputokat is vizsgáló folyamatelemzési technika

IPPD (Integrated Product and Process Development) – IPPD (integrált termék- és folyamatfejlesztés)

IPS (Inches Per Second) – IPS (hüvelyk / másodperc)

IPSE (Integrated Project Support Environment) – integrált projektirányítási támogatás

IPSec (IP Security Protocol) – IPSec (IP biztonsági protokoll)

IPv4 protocol – IP protokoll 4-es változata

IPv6 protocol – IP protokoll 6-os változata

IPv6.0 (Internet Protocol version 6.0) – IP protokoll 6.0 változata

IR (Information Retrieval) – IR (információ-visszakeresés)

IRC (Internet Relay Chat) – valós idejű kommunikáció az interneten | csevegés az interneten

IRC – IRC-csevegés

IRDA (Infrared Data Association) – IRDa (Infravörös adatátviteli Társaság)

IRDS (Information Resource Dictionary Standard) – információ-erőforrások szabványos könyvtára

iresis method (successive substraction method) – egymást követő kivonások módszere

iris – írisz | rekesz

Iris-recognition technology – íriszfelismerő technológia

IRM (Information Resource Management) – információs erőforrások kezelése | információs erőforrás-menedzsment

irradiance – irradiancia

irrational – irracionális

irrational number – irracionális szám

& multiples of irrational numbers, mod 1 – irracionális számok többszörösei modulo 1

& transcendental irrational numbers – transzcendentális irracionális számok

irrational radix – irracionális alap

irrationality – irracionalitás | képtelenség

& quadratic irrationality – négyzetes irracionalitás

irreducibility – irreducibilitás | felbonthatatlanság

irreducible – irreducibilis | felbonthatatlan

irreducible element – irreducibilis elem | felbonthatatlan elem

irreducible factor – irreducibilis faktor | irreducibilis tényező

irreducible polynomial – irreducibilis polinom | felbonthatatlan polinom

irredundant – irredundáns

irregular – nem szabályos | irreguláris

irregularity – irregularitás

irreversible – megfordíthatatlan | nem megfordítható | nem invertálható | irreverzibilis

irreversible process – visszafordíthatatlan folyamat

irreversible text compression – irreverzibilis szövegtömörítés

IS (Information Strategy) – informatikai stratégia

IS (Information System) – információs rendszer

IS (Intelligent System) – intelligens rendszer

IS architecture – informatikai architektúra

IS career – informatikai karrier

is congruent to – kongruens valamivel

IS degree – informatikai végzettség

IS development process – információs rendszer fejlesztési folyamata

IS educator – informatikai oktató

IS effectiveness – információs rendszer hatékonysága

IS failure – információs rendszer meghibásodása

IS implementation – információs rendszer bevezetése

IS journals – informatikai újságok

IS organization – informatikai szervezet

IS project – informatikai projekt

IS project team – informatikai projektcsapat

IS quality – információs rendszer minősége

IS research – informatikai kutatás

IS/IT – információs rendszer / információs technológia

IS/IT outsourcing – információs rendszer / információs technológia kihelyezése

IS-a links – EZ-EGY kapcsolat

is-a relationship is-a kapcsolat

ISA relationship – az-egy reláció

ISAAS (Information Systems Assurance and Advisory Services) – Információs Rendszerek Ellenőrzési és Tanácsadási Szolgáltatása

ISAC (Information Systems Work and Analysis of Changes) – grafikus ábrázolási technikákat hangsúlyozó és javasoló strukturált fejlesztési módszertan

ISDN (Integrated Services Digital Network) – ISDN (integrált szolgáltatású digitális hálózat)

I-simulation I-szimuláció

Islamic mathematics – iszlám matematika

ISM band (Industrial, Scientific, Medical band) – ISM-sáv (ipari, tudományos, orvosi frekvenciasáv)

ISO (International Organization for Standardization) – Nemzetközi Szabványosítási Szervezet

ISO OSI (ISO Open Systems Interconnection) – ISO OSI (Nemzetközi Szabványügyi Szervezetnek a nyílt rendszerek összekapcsolására létrehozott szabványa)

isochronous transmission mode – izokron átviteli mód

isolated – izolált | elszigetelt

isolated l/O configuration – elszigetelt I / O elrendezés

isolated point – izolált pont

isolated request – elszigetelt igény | izolált igény

& strongly isolated request – erősen izolált igény

isolated vertex – izolált csúcs

isolated word – izolált szó | különálló szó

isolation – elkülönítés | izoláltság

isolation anomalies – izolációs anomáliák

isolation level – elkülönítési szint

isolation property – elkülönülő tulajdonság | elkülönülés

isometric – izometrikus

isometric joystick – izometrikus botkormány

isometric view – izometrikus nézet

isomorphic – izomorf

isomorphic graphs – izomorf gráfok

isomorphic Gray cycles – izomorf Gray-ciklusok

isomorphism – izomorfizmus | bijektív homomorfizmus

& factor isomorphism – tényező izomorfizmus

& inner isomorphism – belső izomorfizmus

isomorphism problem – izomorfizmus feladat | izomorfizmus probléma

isomorphism theorem – izomorfizmus tétel

isosurface – izofelület

isotropic – izotróp | irányfüggetlen

isotropy – izotrópia

ISP (Information System Strategy Planning) – informatikai stratégia tervezése

ISP (Internet Service Provider) – ISP (internet hálózati szolgáltató)

issue – kibocsátás | kiadás | példány | folyóiratszám

issue blockage – kibocsátás blokkolódása

issue bound fetch policy – kibocsátáshoz kötött behívási stratégia/politika

issue bound operand fetch policy – kibocsátáshoz kötött operandusbehívási politika / stratégia

issue order – kibocsátási sorrend

issue policy – kibocsátási stratégia/politika

issue rate – kibocsátási ráta

issue window – kibocsátási ablak

I-structure – I-struktúra

IT (Information Technology) – IT (információtechnológia)

IT alignment – információs technológia összehangolása

IT architectures – informatikai architektúra

IT decision-making – informatikai döntéshozás

IT deployment – információs technológia bevezetése

IT education – informatikai oktatás

IT educator – informatikai oktató

IT evaluation – informatikai értékelés

IT functions – informatikai funkciók

IT globalization – informatikai globalizáció

IT hardware – informatikai hardver

IT implementation – információs technológia bevezetése

IT industry success – informatikai ipar sikere

IT infrastructure – informatikai infrastruktúra

IT investment – informatikai beruházás

IT network – informatikai hálózat

IT outsourcing – informatika kihelyezése

IT productivity – informatikai termelékenység

IT productivity impacts – informatika termelékenység hatásai

IT profession – informatikai szakma

IT professional – informatikai szakember | informatikus

IT program – informatikai program

IT project – informatikai projekt

IT project management – informatikai projektmenedzsment

IT sector – informatikai ágazat

IT security architecture – IT biztonság szerkezete

IT security certification – IT biztonsági minősítés

IT security controls – IT biztonsági kontrollok

IT security incident – IT biztonsági incidens

IT security plan – IT biztonsági terv

IT security policy – IT biztonságpolitika

IT service – informatikai szolgáltatás

IT skills – informatikai ismeretek

IT tools – informatikai eszközök

IT’s performance – informatikai teljesítmény

italic – dőlt

italic font – dőlt betűs karakterkészlet

item – elem | tétel

& LR-item – LR-elem

& valid item – érvényes elem

itemset – elemhalmaz

IT-end user relationships – informatika-végfelhasználó közötti kapcsolat

iterated – iterált

iterated block cipher – iterált blokkrejtjel

iterated direct-product code – iterált direktszorzat-kód

iterated function – iterált függvény

iterated function system – iterált függvényrendszer

iterated logarithm function – iterált logaritmusfüggvény

iteration – bejárás | ismétlés | iteráció

iteration of power series – hatványsorok iterálása

iterations of a function – függvény iterációi

iterative n-source – iteratív n-forrás

iterative – iteratív | ismétlődő

iterative circuit – iteratív áramkör

iterative deepening search – iteratívan mélyítő keresés

iterative design – ismétlődő, iteratív tervezés

iterative development – iterációs fejlesztés

iterative expansion – iteratív kiterjesztés | ismétlődő kiterjesztés

iterative lengthening search – iteratívan megnyúló keresés

iterative method – iteratív módszer

iterative name resolution – iteratív névfeloldás

iterative program – iteratív program

iterative server – ismétlő kiszolgáló | iteratív szerver

iterative statement – iteratív utasítás

iterator – bejáró | iterátor

& abstract iterator – absztrakt bejáró

& bidirectional iterator – kétirányú bejáró

& checked iterator – ellenőrzött bejáró

& constant iterator – konstans bejáró

& container iterator – tároló bejáró

& forward iterator – előre haladó bejáró

& input iterator – bemeneti bejáró

& output iterator – kimeneti bejáró

& random-access iterator – közvetlen elérésű bejáró

& reverse iterator – visszafelé haladó bejáró

& stream iterator – adatfolyam bejáró

& user-defined iterator – felhasználói bejáró

& valid iterator – érvényes bejáró

iterator category – bejárókategória

iterator design pattern – iterátor tervezési minta

iterator implementation – bejáró megvalósítása

iterator naming convention – bejáró névkonvenció

iterator operation – bejáró művelet

IT-related risk – információtechnológia alapú kockázat

ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria) – IT-biztonság kiértékelési kritériumai

ITU (International Telecommunication Union) – ITU (nemzetközi Távközlési Unió)

Iverson convention – Iverson-konvenció

IVHS (Intelligent Vehicle-Highway System)) – IVHS (intelligens jármű-autópálya rendszer