Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

14. fejezet - K

14. fejezet - K

K (Kilo) – K (Kilo) [informatikában kettő a tizediken, egyébként ezer]

k-agreement k-megegyezés

Kahan summation formula – Kahan összegzési képlete

Kalman filter – Kálmán szűrő

Kalman gain matrix – Kálmán erősítés mátrix

kanban – japán termelés-szervezési, minőségbiztosítási módszer

Karmarkar’s algorithm – Karmarkar-algoritmus

Karnaugh diagram – Karnaugh-diagram | Karnaugh-tábla

Karnaugh map – Karnaugh-tábla

Karush-Kuhn-Tucker optimality criterion – Karush–Kuhn–Tucker optimalitási kritérium

Kasiski's method – Kasiski módszere

KB (Knowledge Base) – ismeretbázis | tudásbázis

k-bisimulation k-biszimuláció

KBS (Knowledge Based System) – ismeretalapú rendszer

k-closest pairs query k-legközelebbi szomszéd lekérdezés

KDC (Key Distribution Center) – KDC (titkosító-kulcs szétosztó központ)

KDD (Knowledge Discovery in Databases) – KDD (adatbázisokban végzett tudásfeltárás)

kd-tree kd-fa

k-d tries k-d-szófa

k-distributed sequence k-elosztott sorozat

k-DL (Decision List) k-DL (döntési lista)

k-DT (Decision Tree) k-DT (döntési fa)

KE (Knowledge Engineering) – tudástervezési módszertan

KDSI (Thousands of Delivered Source Instructions) – KDSI (ezer átadott forrásutasítás)

keep aspect ratio – oldalarány megtartása

keep-alive timer – életben-tartási időzítő

Kendall’s robust correlation coefficient – Kendall robosztus korrelációs együtthatója

Kerberos – Kerberos

Kerdock code – Kerdock-kód

kernel – kernel | rendszermag

kernel function – magfüggvény

kernel machine – kernelgép

kernel mode – felügyeleti üzemmód | kernel üzemmód

kernel model – kernel modell [tanulási módszer]

kernel module – kernel-modul

kernel of a mapping – leképezés magja

kernel of a polygon – sokszög magja

kernel space – rendszer terület | magtér | kernel terület

kernelization – kernelizáció [tanulásnál skalárszorzat kernelfüggvényre cserélése]

kernel-thread – kernel-szál

kerning – betűköz igazítása

k-exclusion k-kizárás

k-extension k-kiterjesztés

key – billentyű | kulcs

& access key – gyorsbillentyű | hozzáférési kulcs

& artificial key – mesterséges kulcs

& candidate key – kulcsjelölt

& composite key – összetett kulcs

& DEL key – törlés billentyű

& duplicate key – duplikált kulcs | kettőzött kulcs

& ENTER key – sorvége billentyű

& foreign key – idegen kulcs | külső kulcs

& INSERT key – beszúrás billentyű

& natural key – természetes kulcs

& primary key – elsődleges kulcs

& RETURN key – sorvége billentyű

& search key – keresési kulcs

& secondary key – másodlagos kulcs

& semiweak key – féliggyenge kulcs

& superkey – szuperkulcs

& surrogate key – helyettesítő kulcs

& synthetic key – generált kulcs

& unique key – egyedi kulcs

key constraint – kulcs megszorítás

key corporate assets – vállalat fő vagyon-elemei

key dependency – kulcs függőség

key distribution – kulcskiosztás | kulcsszétosztás

Key Distribution Center (KDC) – titkosító-kulcs szétosztó központ

key escrow – kulcs-letét

key escrowing – kulcs letétbehelyezése

key establishment – kulcslétesítés

key event – billentyűzetesemény

key exchange – kulcscsere

key figure – mutatószám

key frame – kulcsképkocka

key generation – kulcsgenerálás

key length – kulcshossz

key listener – billentyűzetfigyelő

key management – kulcskezelés

Key Map (K-map) – billentyűzet kiosztása

Key Performance Indicator (KPI) – kulcsfontosságú teljesítményjelző (KPI)

key revocation – kulcsvisszavonás

key revocation certificate – kulcsvisszavonási igazolás | kulcsvisszavonási tanúsítvány

key shortening – kulcsrövidítés

key space – kulcstér

key transformation – kulcstranszformáció

key value – kulcsérték

keyboard – billentyűzet

keyboard accelerator – gyorsító billentyű

keyboard echo – billentyűzet visszajelzés

keyboard focus – billentyűzet fókusz

keyboard latency – billentyűzet lappangási ideje

keyboard mnemonic – gyorsító billentyű emlékeztető

key-dependent – kulcsfüggő

key-dependent substitution – kulcsfüggő helyettesítés

key-distribution problem – kulcsszétosztás problémája

key-error detection – kulcshiba felfedése | kulcshiba detektálása

key-exchange algorithm – kulcscsere-algoritmus | kulcskicserélési algoritmus

keyframe – kulcskocka

keyframe animation – kulcskocka animáció

keyspace – kulcstér

keystream – kulcsfolyam

keystream generator – kulcsfolyam-generátor

keystroke – billentyűleütés

keyword – kulcsszó

& ambiguous keyword – félreérthető kulcsszó

keyword-based – kulcsszó-alapú

keyword-based search techniques – kulcsszavas keresési technikák

kickoff meeting – projekt indítási megbeszélés

kidnapping problem – rablási probléma

KIF (Knowledge Interchange Format) – KIF [ontológia-leíró nyelv]

kill – leállít | megöl

killer packet – gyilkos hálózati csomag

kilo- (K) – kilo (K)

kilobaud – kilobaud

kilobit – kilobit

kilobits per second – kb / s | kilobit / másodperc [adatsebesség mértékegysége]

kilobyte – kilobájt

kilobytes per second – kilobájt / másodperc

kilomem (one thousand memory accesses) – kilomem (ezer memória hozzáférés)

kind – fajta

kind of class – osztályfajta

kind of container – tárolófajta

kinds of object – objektumfajta

kinematic state – kinematikai állapot | mozgástani állapot

kinesthetic feedback – kinesztetikus visszacsatolás

kinship domain – rokonsági tárgyterület

Kirchhoff first law – Kirchoff első törvénye

Kirchhoff’s current law – Kirchhoff csomóponti törvénye

Kirchhoff’s laws – Kirchoff-törvények

Kirchhoff’s voltage law – Kirchhoff huroktörvénye

Kirchoff law of conservation of flow – Kirchoff törvénye az áram megmaradásáról

KISS (keep it simple, stupid) – KISS (tartsd egyszerűnek, korlátoltnak)

kit – készlet

Kleene star (*) – Kleene-csillag (*)

Klein four group – Klein-féle négyescsoport | Klein-csoport

KLM (Keystroke Level Model) – billentyű leütési szint modell

KLOC (Thousand Lines of Code) – ezer forrássor [szoftverminőségi jellemző egysége]

K-map (Karnaugh map) – Karnaugh-tábla

K-map (Key Map) – billentyűzet kiosztása

k-means algorithm k-közép algoritmus | k-átlag algoritmus

k-means clustering k-közepű csoportosítás | k-átlagú csoportosítás

k-medoid algorithm k-medoid algoritmus

KMP algorithm (Knuth-Morris-Pratt-algorithm) – KMP-algoritmus (Knuth–Morris–Pratt-algoritmus)

knapsack – hátizsák

knapsack algorithm – hátizsák-algoritmus

knapsack problem – hátizsák feladat | hátizsák-probléma

knapsack set – hátizsák-halmaz

k-nearest neighbor classifier k-legközelebbi szomszédon alapuló osztályozás

k-neighborhood k-szomszédság

Knight’s tour (northeasterly) – huszárvándorlás (északkeleti irányú)

k-NN (k-Nearest Neighbor) k-legközelebbi szomszéd

knockout deletion – kiütéses géntörlés

knot – csomó

knot of a spline – szplájn csomója

knowbot – okos robot | keresőgép | információkereső program

knowing that – tudni hogy

knowing what – tudni valamit

knowing whether – tudni hogy vajon

knowledge – ismeret | tudás

& analogical knowledge representation – analogikai ismeretreprezentáció

& background knowledge – háttér tudás

& knowledge acquisition – ismeretszerzés

& knowledge and action – tudás és cselekvés

& Knowledge-Based System (KBS) – ismeretalapú rendszer

& knowledge engineering – tudásmérnökség

& knowledge level – tudás szint

& knowledge representation language – ismeretreprezentációs nyelv | tudásreprezentációs nyelv

& knowledge source – ismeretforrás | tudásforrás

knowledge acquisition bottleneck – ismeretszerzés mint szűk keresztmetszet

knowledge architecture – tudásarchitektúra

knowledge asset – tudástőke

knowledge base – tudásbázis | ismeretbázis

knowledge based – tudásalapú [társadalom] | ismeretalapú [rendszer]

Knowledge Based System (KBS) – tudásalapú rendszer | ismeretalapú rendszer

knowledge conflict – tudás konfliktus

knowledge culture – tudáskultúra

knowledge database – tudásadatbázis

knowledge discovery – ismeretfeltárás | tudásfeltárás

Knowledge Discovery in Databases (KDD) – tudásfeltárás adatbázisból

knowledge discovery process – ismeretfeltárás folyamata | tudásfeltárás folyamata

knowledge economy – tudásgazdaság

knowledge effect – tudáshatás

knowledge engineer – tudásmérnök [szakértő rendszer fejlesztő mérnöke]

knowledge engineering – tudásmérnökség

knowledge exchange – tudáscsere

knowledge extraction – tudáskinyerés

knowledge flow – tudásáramlás

knowledge industry – tudásipar

knowledge information transfer systems – tudásrendszer | információátadó rendszer

knowledge intense product – magas tudástartalmú termék

knowledge management – tudáskezelés | tudásmenedzsment

knowledge management infrastructure – tudásmenedzsment-infrastruktúra

knowledge management procedures – tudásmenedzsment-eljárások

knowledge management research – tudásmenedzsment-kutatás

knowledge management strategy – tudásmenedzsment-stratégia

knowledge management support system – tudásmenedzsment-támogató rendszer

Knowledge Management Systems (KMS) – tudásmenedzsment-rendszer

knowledge management/organizational memory – tudásmenedzsment / szervezeti memória

knowledge map – tudás-térkép

knowledge mining – tudásbányászat

knowledge model (in CommonKADS) – szakismereti modell (CommonKADS módszertanban)

knowledge precondition – tudás-előfeltétel

knowledge presentation – tudásmegjelenítés

knowledge query – tudáslekérdezés

knowledge repository – tudásraktár | tudástár

knowledge representation – ismeretreprezentáció | tudásreprezentáció

knowledge representation language – ismeretreprezentációs nyelv

knowledge retrieval – tudásfeltárás

knowledge robot – okos robot | keresőgép

knowledge sharing – tudásmegosztás

knowledge source – ismeretforrás | tudásforrás

knowledge space – tudástér

knowledge warehouse – tudástárház

knowledge worker – tudásmunkás | szellemi munkás

knowledge-based – tudásalapú [társadalom] | ismeretalapú [rendszer]

knowledge-based development subsystem – ismeretbázis-fejlesztő alrendszer

knowledge-based economy – tudásalapú gazdaság

knowledge-based inductive learning – ismeretalapú induktív tanulás

knowledge-based organization – tudásalapú szervezet

Knowledge-Based System (KBS) – ismeretalapú rendszer | tudásalapú rendszer

knowledge-building community – tudásépítő közösség

knowledge-creating organization – tudásteremtő szervezet

knowledge-discovery and data-mining – tudásfeltárás és adatbányászat

Knowledge-Discovery-from-Database (KDD) – ismeretfeltárás adatbázisból | tudásfeltárás adatbázisból

knowledge-intensive – tudás-intenzív

knowledge-intensive task – tudás-intenzív feladat

knowledge-related processes – tudáshoz kapcsolódó folyamatok

known-plaintext attack – ismert nyíltszövegű támadás

Knuth-Morris-Pratt-algorithm – Knuth–Morris–Pratt-algoritmus

Koenig-lookup – Koenig-keresés [aDL, névkikeresés]

Kohonen algorithm – Kohonen-algoritmus

Kolmogorov complexity – Kolmogorov-bonyolultság

Kolmogorov entropy – Kolmogorov-entrópia

Kolmogorov random sequence – Kolmogorov véletlen sorozat

Kolmogorov’s axioms – Kolmogorov-axiómák

Kolmogorov-Smirnov distribution – Kolmogorov–Szmirnov-eloszlás

& Kolmogorov-Smirnov distribution table – Kolmogorov–Szmirnov eloszlás táblázata

Kolmogorov-Smirnov test (KS test) – Kolmogorov–Szmirnov-teszt

Korn shell – Korn-parancsértelmező

Kowalski form – Kowalski-forma

König barrier – Kőnig-akadály

König lemma – Kőnig-lemma

König minimax theorem – Kőnig minimax tétele

KPI (Key Performance Indicator) – KPI (kulcsfontosságú teljesítményjelző)

KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) – KQML (tudás lekérdező és kezelő nyelv)

KQML router – KQML útvonal választó

KQML Router Interface Library (KRIL) – KQML útvonal választó könyvtár

Kraft inequality – Kraft-egyenlőtlenség

Kraft-MacMillan inequality – Kraft–McMillan-egyenlőtlenség

Krawtchouk polynomial – Krawtchouk-polinom

Kreweras lattice – Kreweras-háló

Kripke structure – Kripke-struktúra

Kronecker delta notation – Kronecker-delta jelölése

Kronecker product – Kronecker-szorzat

Kronecker product of matrices – mátrixok Kronecker-szorzata

Kronecker’s delta symbol – Kronecker-delta

Kruskal function – Kruskal-függvény

Kruskal-Katona theorem – Kruskal–Katona-tétel

Kruskal’s algorithm – Kruskal-algoritmus

Kscan code – billentyű-letapogatási kód

k-size key problem k-méretű kulcs feladat / probléma

k-sorted k-rendezett

k-string k-sztring | k-füzér

k-substring k-részsztring | k-részfüzér

k-universal hashing k-univerzális hasítás

Kuratowski ’s theorem – Kuratowski tétele

kurtosis – lapultság

k-validity k-érvényesség

KWS (Knowledge Work System) – tudásmunka információs rendszere

Kμ (kilomems) – Kμ (Kilomem)