Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

15. fejezet - L

15. fejezet - L

l.c.m. (least common multiple) – lkkt (legkisebb közös többszörös)

L/S-pipeline (Load/Store-pipeline) – behívó futószalag | tároló futószalag

label – címke

label separator – címkevégjel

label sequence – címkesorozat

label switching – címkekapcsolás

label variable – címkeváltozó

labeled graph – címkézett gráf

labour market – munkaerőpiac

lack of modularity – modularitás hiánya

ladder graph – létragráf

lag – késleltetés | késés

Lagrange interpolation formula – Lagrange interpolációs képlete / formulája

Lagrange inversion formula – Lagrange inverziós képlete / formulája

Lagrange multiplier – Lagrange-féle multiplikátor

Lagrange polynomial – Lagrange-polinom

Lagrange’s formula – Lagrange-formula

Lagrange ’s theorem – Lagrange-tétel

Laguerre polynomial – Laguerre-polinom

LALR(1) grammar – LALR(1) nyelvtan

LALR(1) parser – LALR(1) elemző

lambda (λ) – lambda (λ)

lambda method – lambda-módszer

lambda-abstraction (λ-abstraction) – lambda-absztrakció (λ-absztrakció)

lambda-application (λ-application) – lambda-alkalmazás (λ-alkalmazás)

lambda-calculus (λ-calculus) – lambda-kalkulus (λ-kalkulus)

lambda-expression – lambda kifejezés

lambda-function – lambda-függvény

Lambert series – Lambert-sorok

Lambertian surface – Lambert-féle felület

Lamé ’s theorem – Lamé-tétel

Lamport timestamp – Lamport-időbélyeg

LAN (Local Area Network) – LAN (helyi hálózat | lokális hálózat)

& Agent Communication Language (ACL) – ügynök-kommunikációs nyelv

& Hypertext Markup Language (HTML) – hiperszöveg-jelölő nyelv

& Interface Definition Language (IDL) – felületleíró nyelv | interfészleíró nyelv

& markup language – jelölő nyelv

& Signed Document Markup Language (SDML) – aláírt iratot jelölő nyelv

& Virtual Reality Markup Language (VRML) – látszólagos / virtuális valóságot jelölő nyelv

& Wireless Markup Language (WML) – vezeték nélküli alkalmazások jelölőnyelve

Land Information System (LIS) – földügyi információs rendszer

landmark – határkő | referenciapont

LANDSAT – LANDSAT műhold

landscape – vízszintes | fekvő lap

language – nyelv

& assembly language – assembly nyelv

& context dependent language – környezetfüggő nyelv

& context free language – környezetfüggetlen nyelv

& declarative language – deklaratív nyelv

& formal language – formális nyelv

& functional language – funkcionális nyelv

& high-level language – magas szintű nyelv

& imperative language – imperatív nyelv

& insert-correctable language – beszúrással javítható nyelv

& left-linear language – bal-lineáris nyelv

& logic language – logikai nyelv

& low-level language – alacsony szintű nyelv

& natural language – természetes nyelv

& programming language – programozási nyelv

& regular language – reguláris nyelv

& stack-based language – verem-alapú nyelv

& statically typed language – statikusan típusos nyelv

& strongly typed language – erősen típusos nyelv

language analysis – nyelvelemzés

language choice – nyelvválasztás

language disorder – nyelvi zűrzavar

language generation – nyelvgenerálás

language learning – nyelvtanulás

language model – nyelvi modell

language processing – nyelvfeldolgozás

language support – nyelvi támogatás

language understanding – nyelvmegértés

LAP (Line Access Procedure) – LAP (vonalelérési eljárás | vonalhozzáférési eljárás)

Laplace distribution – Laplace-eloszlás

Laplace transform – Laplace-transzformált

Laplace-filter – Laplace-szűrő

Laplacian operator – Laplace-operator

large – nagy | nagyméretű

Large Kilobyte (LKB) – nagy kilobájt (LKB)

large population – nagy populáció

large prime numbers – nagy prímszámok

large program – nagy program

Large Scale Integrated (LSI) – nagymértékben integrált | LSI

large society – nagy társadalom

large-scale buffering – nagy léptékű pufferezés

Large-Scale Integration (LSI) – nagymértékű összeintegrálás | nagyfokú integráltság (LSI)

largest element – legnagyobb elem

largest integer – legnagyobb egész

largest known prime numbers – legnagyobb ismert prímszám

largest power of p dividing n p n-et osztó legmagasabb kitevős hatványa

largest-in, first-out – legnagyobb be, legkisebb ki

Las Vegas algorithm – Las Vegas-algoritmus

Las Vegas random algorithm – Las Vegas véletlen algoritmus

Las Vegas test – Las Vegas-teszt

laser disc – lézerlemez

laserscanning – lézerszkennelés

lasso – lasszó

lasso-tap – bekarikázás [kiválasztási technika]

last element – utolsó elem

Last-Come-First-Served (LCFS) utolsóként jött, elsőként megy (LCFS)

Last-In, First-Out (LIFO) utolsóként be, elsőként ki (LIFO)

latch – tároló

latch reset state – tároló alapállapota

latching – úgy-maradó [vezérlő elem]

latch-up – kiülés | beragadás

late abstraction – kései absztrakció

late binding – dinamikus kötés

late collision – késői ütközés | időrés utáni ütközés

late task – késő taszk

latecomer – késve érkező

latency – lappangási idő [teljes adatfeldolgozás ideje] | késleltetési idő

latent – rejtett

latent defect – rejtett hiba | látens hiba

latent Dirichlet allocation – rejtett Dirichlet-allokáció

latent semantic indexing – rejtett szemantikai indexelés

latent variable – rejtett változó

latestness – legkésőbbi előfordulás

latestness of expression – kifejezés legkésőbbi előfordulása

LaTeX – LaTeX

Latin matrix – latin mátrix

Latin rectangle – latin téglalap

Latin square – latin négyzet

latitude – szélesség

lattice – háló | rács

& complemented lattice – komplemens háló

& continuous lattice – folytonos háló

& distributive lattice – disztributív háló

& finite lattice – véges háló

lattice basis reduction algorithm – háló-bázis redukciós algoritmus

lattice of partitions – partícióháló

lattice of points – pontok hálója

lattices of trees – fák hálója

lattice of views – nézetháló

lattice path – út hálóban

lattice reduction – háló redukciója

lattice theory – hálóelmélet

L-attribute grammar – L-attribútum nyelvtan

Laurent series – Laurent-sorok

lavender – levendula

law – törvény

law of large numbers – nagy számok törvénye

law of quadratic reciprocity – kvadratikus reciprocitás törvénye

law of well ordering – jólrendezési törvény

laws of thought – gondolkodás törvényei

layer – réteg | szint

& application layer – alkalmazási réteg

& data link layer – adatkapcsolati réteg

& LLC sub-layer – LLC alréteg

& MAC sub-layer – MAC alréteg

& managerial layer – kezelői réteg | menedzser réteg

& network layer – hálózati réteg

& physical layer – fizikai réteg

& presentation layer – megjelenítési réteg

& secure socket layer – biztonságos csatlakozási réteg

& session layer – viszony réteg

& transport layer – szállítási réteg

layer mask – rétegmaszk

layer order – réteg sorrend

layered model – rétegezett modell

layered protocol – rétegezett protokoll

layered system – rétegzett rendszer | réteg-szerkezetű rendszer

layout – elrendezés | felosztás

layout descriptor – elrendezésleíró

layout manager – elrendezésszervező

layout of object – objektumszerkezet

layout of shelving buffers – várakoztató pufferek megvalósítása

layout property – elrendezési jellemző

laziness – lustaság

lazy – lusta

lazy code motion – lusta kódmozgatás

lazy evaluation – lusta kiértékelés

lazy method – lusta módszer

lazy release consistency – lusta / késleltetett feloldó következetesség | lusta / késleltetett feloldó konzisztencia

lazy replication – lusta többszörözés | késleltetett többszörözés

lazy swapper – lusta tárcserélő

LBS (Location Based Service) – helyfüggő szolgáltatás

LBT (Listen-Before-Transmit protocol) – LBT (átvitel-előtt-belehallgat protokoll)

LCBB (Least Cost Branch-and-Bound) – legkisebb költségű elágazás és korlátozás

LCD (Liquid Crystal Display) – LCD (folyadékkristályos kijelző)

lcm (least common multiple) – lkkt (legkisebb közös többszörös)

LCP (Link Control Protocol) – LCP (kapcsolatvezérlő protokoll)

LCS (Longest Common Subsequence) – LKRS (leghosszabb közös részsorozat)

lead appraiser – vezető auditor

lead time – megrendelés és beérkezés közötti idő

leader – vezető

leader election – vezetőválasztás

leader election algorithm – vezetőválasztó algoritmus

leader-facilitated relationship – vezető irányította kapcsolat

leadership – vezetés

leadership style – vezetői stílus

lead-in – bevezetés

leading – sorköz [szövegben] | vezető [pédául számjegyek]

leading coefficient – vezető együttható | legmagasabb fokú tag együtthatója | főegyüttható

leading coefficient of polynomials – polinomok vezető együtthatója

leading digit – vezető számjegy

leading zeros – bevezető nullák sorozata

leaf – levél

leaf class – levél osztály

leaf domain – levéltartomány

leaf node – levélcsúcs

leaf of a binary tree – bináris fa levele

leaf of a directed graph – irányított gráf levele

leaf of a graph – gráf levele

leaf subroutine – levél szubrutin

leaf-graph – levélgráf

leak node – szivárgáscsomópont

leakage – szivárgás | adatlopás

leakage current – szivárgási áram

leaky bucket protocol – lyukas-vödör protokoll

leap second – szökőmásodperc

leapfrog test – számítógép belső működésének tesztelése

leapfrogging – békaügetés

leaping to conclusions – elhamarkodottan ítélni

learn ability – tanulási képesség

learn mode – tanulási mód

learnability – megtanulhatóság

learned helplessness – taníthatatlan

learner-centered design – tanulás-központú tervezés | tanulóközpontú szoftverkialakítás

learning – tanulás

& current-best-hypothesis learning – pillanatnyilag legjobb hipotézis tanulása

& distance learning – távtanulás

learning Bayesian network – Bayes-háló tanulása

learning by observation – megfigyeléses tanulás

learning capability – tanulási képesség

learning curve – tanulási görbe

learning decision list – döntési lista tanulása

learning decision tree – döntési fa tanulása

learning effectiveness – tanulási hatékonyság

learning element – tanuló komponens [ágensnél]

learning environment – tanulási környezet

learning hidden variables of Bayesian network – Bayes-háló rejtett változóinak tanulása

learning neural network – neuronháló tanulása

learning new predicate – új predikátum tanulása [ILP-nél]

learning object metadata – tanulási objektum metaadat

learning outcomes – tanulási eredmények

learning portal – tanulási portál

learning process – tanulási folyamat

learning program – tanulóprogram

& online learning program – online tanulóprogram

learning rate – tanulási faktor | bátorsági faktor | tanulási ráta

learning style – tanulási stílus

learning temporal difference – időbeli különbség tanulása

learning time – tanulási idő

learning with hidden Markov model – tanulás rejtett Markov-modellel

lease – haszonbérlet | bérlet

leased line – bérelt vonal

least – legkisebb

least commitment – legkisebb elkötelezettség

least common multiple (lcm) – legkisebb közös többszörös (lkkt)

least element – legkisebb elem

least fixedpoint – legkisebb fixpont

Least Frequently Used page replacement algorithm (LFU page replacement algorithm) legritkábban használt lapcsere algoritmus (LFU lapcsere algoritmus)

least integer function – legkisebb egész függvény | alsó egészrész függvény

least recently used – legrégebben használt

Least Recently Used page replacement algorithm (LRU page replacement algorithm) – legrégebben használt lapcsere algoritmus (LRU lapcsere algoritmus)

& approximation of LRU algorithm – LRU algoritmus közelítése

least recently used replacement – legrégebben használt cseréje

least remainder algorithm – legkisebb maradék algoritmusa

Least Significant Bit (LSB) – legalacsonyabb helyértékű bit (LSB)

Least Significant Digit (LSD) – legalacsonyabb helyértékű számjegy | legkevésbé értékes számjegy

least squares – legkisebb négyzetek

least squares method – legkisebb négyzetek módszere

least upper bound – legkisebb felső korlát

least-constraining-value heuristics – leggyengébb megkötésű változó heurisztika

Least-Recently-Used page replacement (LRU page replacement) legrégebben-használt lap cseréje (LRU lapcserélési algoritmus)

least-significant-digit-first radix sort – legkevésbé jellemző számjegy először radix rendezés

least-squares approximation – legkisebb négyzetes approximáció

leaving variable – bázisból kilépő változó

Lebesgue measure – Lebesgue-mérték

LED (Light-Emitting Diode) – fénykibocsátó dióda | világító dióda (LED)

ledger – lajstrom

Lee distance – Lee-távolság

Lee metrics – Lee-metrika

Lee metric code – Lee-metrikán alapuló kód

Lee weight – Lee-súly

left – bal

left angle bracket – balra mutató csúcsos zárójel

left child – bal oldali gyerek

left divisor – bal oldali osztó

left factor – bal oldali tényező | bal oldali faktor

left factoring – balfaktorizáció

left ideal – bal oldali ideál

left inverse – bal oldali inverz

left outer join – bal oldali külső összekapcsolás

left recursion – balrekurzió

left recursive grammar – balrekurzív nyelvtan

left recursive symbol – balrekurzív szimbólum

left rotation – balra forgatás | rotáció balra

left spline – bal szplájn

left stackability check – bal oldali vermelhetőség ellenőrzés

left subtree – bal oldali részfa

left to right parsing – balról-jobbra elemzés

left-algebra – bal oldali algebra

left-corner parser – balsarok-elemző, legbaloldalibb-elemző

left-corner parsing – balsarkos elemzés

left-deep join tree – bal-mély összekapcsolási fa

left-deep tree – bal-mély fa

left-factorized – balfaktorizált

left-factorized grammar – balfaktorizált nyelvtan

left-factorized symbol – balfaktorizált szimbólum

left-linear language – bal-lineáris nyelv

left-module – bal oldali modulus

leftmost – legbaloldalibb

leftmost derivation (left-most derivation) – legbaloldalibb levezetés

left-recursion – bal oldali rekurzió

left-recursive rule – balrekurzív szabály

left-to-right maximum or minimum – balról-jobbra maximum

left-to-right minima – balról jobbra minimumok

legacy – örökség | korábbi

legacy code – örökölt kód [programkód, amit már nem tartanak karban]

legacy data – örökölt adat

legacy database – örökölt adatbázis

legacy system – ősrendszer | kompatibilitási okokból megtartott korábbi rendszer

legacy system architecture – ősrendszer architektúra

legacy system change management – ősrendszer változtatáskezelése

legacy system components – ősrendszer komponensek

legacy system design – ősrendszer tervezése

legacy system model – ősrendszer modell

legacy system structure – ősrendszer szerkezete

legal – jogi

legal contract – jogi szerződés

legal expert system – jogi szakértői rendszer

legal issues – jogi kérdések

legal reasoning – jogi következtetés

legality of schedules – ütemezések jogszerűsége

legend – jelmagyarázat | felirat

Legendre symbol – Legendre-szimbólum

legibility – olvashatóság | kivehetőség

Legitimate Peripheral Participation (LPP) – legitim periférikus részvétel

lemma – lemma | segédtétel

lemon – citromsárga

Lempel-Ziv-Welch method – Lempel–Ziv–Welch-módszer

length – hossz

length distribution – hossz-eloszlás

length of a directed circuit – irányított kör hossza

length of a directed path – irányított út hossza

length of a vector – vektor hossza

length of array – tömbhossz

length of block code – blokk-kód hossza

length of code – kódhossz

length of identifiers – azonosítók hossza

length of program – program hossza

lengthened – meghosszabbított | megtoldott | megnyújtott

lens – lencse

lens effect – lencsehatás

lens flare – lencsecsillanás

lens system – lencserendszer

Lenstra-Lenstra-Lovász algorithm (LLL algorithm) – Lenstra−Lenstra−Lovász-algoritmus (LLL algoritmus)

less than – kisebb, mint

& less than, definitely – mindig kisebb, mint

Lesser Developed Countries (LDCs) – kevésbé fejlett országok

letter – levél | betű

& dead-letter box – kézbesíthetetlen levelek ládája

& drive letter – meghajtó-betűjel

& Hebrew letter – héber betű

letterbomb – veszélyes programokat tartalmazó elektronikus levél

level – szint

level coordinate – szintkoordináta

level cost – szintköltség

level line – szintvonal

level of abstraction – absztrakció szintje

level of granularity – szemcsésség szintje

level of protection – védettségi szint

level of significance – fontossági szint

level order – szintenkénti rendezés

& sequential representation of level order – szintenkénti rendezés soros ábrázolása

level shifter – szint eltoló

level translator – szintkonverter

level-2 cache – második szintű gyorsítótár

level-by-level – szintenként

leveling – szintezés

levels of representation – ábrázolás szintjei | reprezentáció szintjei

levelwise – szintenként haladó

lex – lex [lexikális elemző generátor]

lexel (light pixel element) – képpont az árnyéktérképben

lexical – lexikai | lexikális

lexical ambiguity – lexikális többértelműség

lexical analyser – lexikális elemző

lexical convention – lexikai szabály

lexical error – lexikális hiba

lexicographic – lexikografikus

lexicographic generation – lexikografikus előállítás

lexicographic order from right to left (colex order) – lexikografikus rendezés jobbról balra (kolex rendezés)

lexicographic sorting – lexikografikus rendezés

lexicographical order – lexikografikus rendezés | lexikografikus sorrend

lexicon – lexikon | szókészlet | szókincs

lexikographic successor – lexikografikus rákövetkező

LFG (Lexical Functional Grammar) – LFG (lexikális funkcionális nyelvtan)

LFO (Low-Frequency Oscillator) – LFO (alacsony frekvenciás oszcillátor)

LFSR (Linear Feedback Shift Register) – lineáris visszacsatolt siftregiszter

LFSR counter (Linear Feedback Shift Register counter) – visszacsatolt léptető regiszteres számláló

lg (binary logarithm) – lg (kettes alapú logaritmus | bináris logaritmus)

li (logarithmic integral function) – li (logaritmikus integrál függvény)

liability – kötelezettség | felelősség

library – könyvtár

& digital library – digitális könyvtár

& electronic library – elektronikus könyvtár

library of subroutines – szubrutinok könyvtára

license agreement – szoftver jogos használatáról szóló szerződés

licensing service – engedélyező-szolgáltatás

lichen – zuzmózöld

lidar – légi lézerszkenner

Lie group – Lie-csoport

life cycle – életciklus

life cycle model – életciklus modell

life cycle service – életciklus szolgálat | életciklus szolgáltatás

lifeline – életvonal | objektum-életciklushoz tartozó vonal

lifetime – élettartam

lifetime of object – objektum élettartama

lifetime of temporary object – ideiglenes objektum élettartama

lifetime of variable – változó élettartama

LIFO (Last In, First Out) – LIFO (utolsóként be, elsőként ki) [sorkezelő algoritmus]

lift – függetlenségi mutató

lifting lemma – kiterjesztéslemma [rezolúciónál]

ligature – ikerbetű | ligatúra

light – fény | gyenge | világos | könnyű

light map – fénytérkép

light of sight – könnyű láthatóság | könnyű rálátás

light path – fényút

light pen – fénytoll | fényceruza

light source – fényforrás

& abstract light source – absztrakt fényforrás

& ambient light source – ambiens fényforrás

& area light source – kiterjedt fényforrás

& directional light source – irány-fényforrás

& infinite light source – végtelen távoli fényforrás | irányfény

& primary light source – elsődleges fényforrás

light source sampling – fényforrás mintavételezés

light tracing – fénykövetés

Light-Emitting Diode (LED) – fénykibocsátó dióda | világító dióda

lighten – világosít | világosítás

lighting effects – megvilágítási hatások

lightness – fényerő | fényesség | világosság

lightning – villám

Lightweight Process – könnyűsúlyú folyamat

likelihood weighting – valószínűségi súlyozás

Likert scale – Likert-skála

limb – pszeudoél (képfeldolgozásnál)

lime – citrus

limit – határ | limesz | korlát

limit register – határregiszter

limit theorem – határtétel

limitation – korlátozás

limited – korlátolt | korlátos | korlátozott

limited contention protocol – korlátozott versenyes protokoll

Limited liability corporation (Ltd) – korlátolt felelősségű társaság (KFT)

limited private type – korlátozott privát típus

limited rationality – korlátozott racionalitás

limited type – korlátozott típus

Limited-Perspective Bias (LPB) – szubjektív / korlátozott perspektíva miatti elfogult ítélet

Lindström traversal – Lindström-bejárás

line – vonal | áramkör | sor

& Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) – aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz

& dedicated line – foglalt vonal | dedikált adatátviteli vonal

& Digital Subscriber line (DS) – digitális előfizetői vonal

& full-duplex line – duplex vonal

& half-duplex line – félduplex vonal

& leased line – bérelt vonal

& recovery line – felépülési vonal

& request line – kéréssor

& Serial Line Internet Protocol (SLIP) – soros vonali Internet protokoll

& simplex line – szimplex vonal

& status line – állapotsor

& terminated line – lezárt vezeték | lezárt vonal

& transmission line – átviteli vonal

& voice-grade line – beszédátviteli vonal | hangminőségű vonal

Line Access Procedure (LAP) – vonalelérési eljárás | vonalhozzáférési eljárás

line code – vonali kód

line density – vonalsűrűség

line draw – vonalrajzolás

line drawing – vonalas ábra

line drawing display – vonalrajzoló megjelenítő

line graph – élgráf

line graph of a graph – gráf élgráfja

line graphics – vonalas grafika

line label – sorcímke

line labeling – vonalcímkézés |,sorcímkézés

line printer – sornyomtató

line search – egyváltozós optimumkeresés

& Fibonacci line search – Fibonacci-számokon alapuló egyváltozós optimumkeresés

& golden section line search – aranymetszésen alapuló egyváltozós optimumkeresés

line segment – egyenes szakasz

line size – sor méret

line string – vonallánc

llne style – vonaltípus

line switching – vonalkapcsolás

Line Switching network (LAN) – vonalkapcsolt hálózat

line topology – vonal topológia

lineal chart – utódfa

linear – lineáris

linear algorithm for median – lineáris algoritmus a medián meghatározására

linear algorithms for sorting – lineáris rendező algoritmus

linear block code – lineáris blokk-kód

linear class – lineáris osztály

linear code – lineáris kód

linear combination – lineáris kombináció

linear complexity – lineáris bonyolultság

linear congruential generator – lineáris kongruenciagenerátor

linear congruential sequence – lineáris kongruencia sorozat

linear constraint – lineáris korlátozás

linear convolutional code – lineáris konvolúciós kód

linear cryptanalysis – lineáris kriptoanalízis

linear density function – lineáris sűrűségfüggvény

& nearly linear density function – közel lineáris sűrűségfüggvény

linear dependence – lineáris függés | lineáris függőség

linear difference operator – lineáris differenciaoperátor

linear embedding – lineáris beágyazás

linear equality – lineáris egyenlőség

linear equation – lineáris egyenlet

& integer solution of linear equations – lineáris egyenletek egész megoldásai

linear error-correcting code – lineáris hibajavító kód

linear extensions – lineáris kiterjesztések

linear factor – lineáris faktor | lineáris tényező

linear feedback shift register (LFSR) – lineáris visszacsatolt siftregiszter (LFSR)

linear filter – lineáris szűrő

linear fractional group – lineáris törtcsoport

linear fractional transformation – lineáris törttranszformáció

linear function – lineáris függvény

linear group – lineáris csoport

linear hash table – lineáris tördelőtáblázat

linear hashing – lineáris tördelés | lineáris hasítás

linear independence – lineáris függetlenség

linear independent path – lineárisan független út

linear input resolution – lineáris input rezolúció

linear matroid – lineáris matroid

linear network – lineáris hálózat

linear operator – lineáris operátor

linear order – lineáris rendezettség

linear ordering – lineáris rendezés

linear ordering problem – lineáris rendezési feladat / probléma

linear planning – lineáris tervkészítés

linear polynomial – lineáris polinom

linear probe – lineáris próba

linear probing – lineáris próbavétel | lineáris kipróbálás

linear program – lineáris program

& auxiliary linear program – külső lineáris program

& degeneracy of linear program – lineáris programozási feladat degeneráltsága

& dual linear program – duális lineáris program

& equivalent linear programs – ekvivalens lineáris programok

& feasible linear program – megoldható lineáris program

& maximization linear program – maximalizáló lineáris program

& minimization linear program – minimalizáló lineáris program

& primal linear program – primál lineáris program

& unbounded linear program – nem korlátos lineáris program

linear programming – lineáris programozás

& integer linear programming – egészértékű lineáris programozás

linear recurrence – lineáris rekurzív sorozat

linear recurrence relation – lineáris rekurzió

linear recurrence relation with constant coefficients – állandó együtthatós lineáris rekurzió

linear recurring sequence – lineáris rekurzív sorozat

linear recursion – lineáris rekurzió

linear regression – lineáris regresszió

linear resolution – lineáris rezolúció

linear running time – lineáris lépésszám

linear search – lineáris keresés

linear separator – lineáris szeparátor

linear sequential network – lineáris sorrendi hálózat | lineáris szekvenciális hálózat

linear shift register – lineáris siftregiszter

linear sieve – lineáris szita

linear space – lineáris tér

linear speedup – lineáris gyorsítás

linear syndrome – lineáris szindróma

linear system – lineáris rendszer

linear texture filter – lineáris textúraszűrő

linear time – lineáris idő

linear time-variant network – lineáris idővariáns hálózat

linear transformation – lineáris transzformáció

linearity – linearitás

linearity of expectation – várható érték linearitása

linearity of summation – összegzés linearitása

linearizable object – linearizálható objektum

linearization – linearizálás | sorbarendezés [tervkészítésnél]

linearize – linearizál

linearized – linearizált

linearized polynomial – linearizált polinom

linearly dependent – lineárisan összefüggő

linearly independent – lineárisan független

linearly independent path – lineárisan független út

linearly independent path testing – lineárisan független út alapú tesztelés

linearly independent roots – lineárisan független gyökök

linearly separable – lineárisan szeparálható

linear-programming relaxation – lineáris programozási közelítés

line-oriented interface – sor-orientált felület / interfész

Lines Of Code (LOC) – kódsorok

linetype – vonaltípus

linewidth – vonalvastagság

linguistic problem – nyelvészeti probléma

linguistics – lingvisztika | nyelvészet | nyelvtudomány

link – hivatkozás | kapcsolat | élőkapocs | link

Link Control Protocol (LCP) – kapcsolatvezérlő protokoll

link description – link leírás

link encryption – kapcsolattitkosítás

link expectation value – lánc várható értéke | láncolt várható érték

link failure – vonalhiba

link level control – kapcsolat szintű vezérlés

link rot – érvénytelenné vált hivatkozás

link title – linkcím

linkage – kapcsoltság | összekapcsolás

linkage disequilibrium – kapcsoltsági egyenlőtlenség

linkage editor – szerkesztő program

linkage of subroutines – szubrutinok összekapcsolása

linked – láncolt | kapcsolt

linked allocation – láncolt helyfoglalás | láncolt hozzárendelés | láncolt kijelölés

linked binary tree – láncolt bináris fa

linked file – kapcsolt állomány

linked file allocation – láncolt fájl-elhelyezés [fájl adatblokkjainak láncolt elhelyezése]

linked index blocks – láncolt indexblokkok

linked list – láncolt lista

linked-list implementation – láncolt listás megvalósítás

linker – szerkesztő

linking – kapcsolás | összekapcsolás

link-state routing – kapcsolatállapot alapú útválasztás

link-state routing algorithm – kapcsolatállapot alapú útválasztó algoritmus

link-time error – szerkesztési idejű hiba

Linux for symmetric multiprocessing – Linux szimmetrikus többprocesszoros feldolgozásra

Linux system – Linux rendszer

& interprocess communication in Linux – folyamatkommunikáció Linuxban

& kernel of Linux – Linux-kernel

& memory management in Linux – Linux memóriakezelése

& message-passing in Linux – Linux üzenetkezelése

& networking in Linux – hálózatkezelés Linuxban

& page faults in Linux – laphibák Linuxban

& paging in Linux – lapkezelés Linuxban

& personal computer Linux – PC-Linux | személyi számítógépre telepíthető Linux

& UNIX compatibility of LINUX – LINUX UNIX-kompatibilitása | LINUX UNIX-megfeleltethetősége

lipstick – világos mályva

liquid crystal – folyadékkristály

liquid event – folytonos esemény

Liquid-Crystal Display (LCD) – folyadék kristályos kijelző (LCD)

LIS (Library Information System) – LIS (könyvtári információs rendszer)

Liskov substitution – Liskov helyettesítési elv

LISP (List Processing Language) – LISP (listafeldolgozó programozási nyelv)

list – lista

& access control list – hozzáférést szabályozó lista

& access list – hozzáférési lista

& Certificate Revocation List (CRL) – visszavont bizonyítványok listája

& compact list – kompakt lista

& decision list – döntési lista

& delete list (in STRIPS) – törlési lista [STRIPS módszerben]

& discussion list – vitalehetőséget adó tematikus levelezési lista

& display list – megjelenítési lista

& doubly linked list – duplán láncolt lista

& error checklist – hiba ellenőrző lista

& event list – esemény lista

& execution control list – végrehajtást ellenőrző lista

& favorites list – kedvencek listája

& FIFO-list (First In, First Out list) – FIFO lista (először be, először ki elvű lista)

& linked list – láncolt lista

& file-reference list – fájlhivatkozási lista

& free-space list – szabad hely lista

& guidelines checklist – vezérelvek ellenőrző listája

& initializer list – kezdőértéklista

& input-list – bemeneti lista

& mailing list – levelezési lista

& maxterm list – maxterm lista

& minterm list – minterm lista

& neighbor list – szomszédsági lista | szomszédossági lista

& net list – csomóponti lista | kötéslista

& open list – nyitott lista [keresésnél]

& output-list – kimeneti lista

& parts list – alkatrész jegyzék

& pin list – kivezetés lista

& property list – tulajdonság lista

& quad list – négyszög lista

& recursive list – rekurzív lista

& reference list – hivatkozási lista

& root list – gyöklista | gyökérlista

& sharing list – megosztási lista

& singly linked list – egyszeresen láncolt lista

& sorted linked list – rendezett láncolt lista

& stop list – tiltólista

& triangle list – háromszöglista

& trimming of a list – lista ritkítása

& unsorted linked list – rendezetlen láncolt lista

list comprehension – listanézet

list decoding – listás dekódolás

list of edges – éllista

& reversed list of edges – fordított éllista

list of operators – operátorlista

list operation – listaművelet

list processing – listafeldolgozás

list processing language – listafeldolgozó nyelv

list scheduler – listás ütemező

Listen-Before-Transmit (LBT) protocol – átvitel-előtt-belehallgat protokoll

listener event – figyelőesemény

listener interface – figyelő felület | figyelő interfész

listener object – figyelőobjektum

Listen-While-Transmit (LWT) protocol – adás-közben-figyel protokoll

literacy – műveltség | írni-olvasni tudás

literal – literál | szövegkonstans

literal of user-defined type – felhasználói literál

little arrow – beviteli érték növelő vagy csökkentő kis nyíl

little-endian – kicsi a végén [alacsonyabb helyértéket a kisebb címen elhelyező számábrázolás]

little-endian computer – alsóvég számítógép

little-oh notation – kis-o jelölés

little-omega notation – kis-omega jelölés

Little’s formula – Little-képlet

live – élő

live dragging – valóskép jelzéses mozgatás

live value – élő érték

live variable – élő változó

live variable analysis – élő változó elemzése / analízise

liveness – elevenség

liveness property – elevenségi tulajdonság

LL(1) grammar – LL(1) nyelvtan

LL(1) parser – LL(1) elemző

LLC (Logical Link Control) – LLC (logikai kapcsolatvezérlés)

LLC sub-layer – LLC alréteg

LLL algorithm (Lenstra-Lenstra-Lovász algorithm) – LLL algoritmus (Lenstra−Lenstra−Lovász-algoritmus)

ln (natural logarithm) – ln (természetes alapú logaritmus)

load – terhelés | töltés

load balancing – terhelés-kiegyenlítés

load capacitance – terhelő kapacitás

load delay slots – behívási rés

load factor – betöltési tényező

load instruction – betöltési utasítás

load point – betöltési pont

load sharing – terhelés megosztás

load shedding – terhelés eltávolítása

load test – terhelésteszt

load testing – terhelés-próba

load time – betöltési idő

loader – betöltő

loader program – betöltőprogram

loading – betöltés

& cache loading – gyorsítótár betöltése

loading operators – betöltési műveletek

loading time – betöltési idő

load-store architecture – tölt-tárol jellegű architektúra

load-store bypassing – behívás-tárolás elkerülés

load-store reordering – behívás-tárolás átrendezés

load-use delay – behívási-használati késleltetés

load-use dependency – behívási függőség

load-use latency – behívási várakoztatás

LOB (Large Object) – LOB (nagy objektum)

LoB (List of Balance) – munkaidő-tervezési módszer

LOC (Lines Of Code) – forrássorok száma

local – helyi

local alias – helyi fedőnév

Local Area Network (LAN) – helyi hálózat | lokális hálózat

local arithmetic – helyi aritmetika

local beam search – lokális nyalábolt keresés

local central office – helyi kapcsoló központ | helyi központ

local city – lokális város [fizikai város klónja]

local control – helyi vezérlés | helyi irányítás | lokális vezérlés

local coordinate – lokális koordináta

local descriptor table (LDT) – helyi leíró-tábla

local control – helyi ellenőrzés | helyi vezérlés | helyi irányítás

local exchange carrier – helyi távbeszélő szolgáltató

local illumination – lokális megvilágítás | lokális illumináció

local illumination model – lokális megvilágítási modell

local indirect flow – helyi indirekt folyam

local interaction – helyi kölcsönhatás

local lock – lokális zár

local loop – helyi hurok | előfizetői szakasz

local name – lokális név

local object – helyi objektum

local optimization – lokális optimalizálás

local page replacement algorithm – lokális lapcsere algoritmus

local problems – helyi problémák

Local Procedure-Call (LPC) – helyi eljáráshívás

local process labeling – folyamatok helyi címkézése

local registers – helyi regiszterek

local representative – helyi képviselő

local ring – helyi / lokális gyűrű

local scope – lokális hatókör

local search – lokális keresés

local space – lokális tér

local stack frame – lokális veremkeret

local static – lokális statikus

local store – lokális tároló

local symbol table – B14882helyi / lokális szimbólumtábla

local symbols – helyi szimbólumok

local transparency – lokális helyfüggetlenség

local variable – helyi változó | lokális változó

local wait-for graph – lokális várakozási gráf | lokális wait-for gráf

local write protocol – helyi írás-protokoll

Local-Area Network (LAN) – helyi hálózat | belső hálózat

locale – nemzeti és kulturális beállítások

locality – lokalitás | hely | helyszín

locality of reference – hivatkozások helye | hivatkozások lokalitása

locality restriction – lokalitási korlátozás | lokalitási megszorítás

locality-sensitive hashing – hely-érzékeny hasítás

localization – lokalizálás

localize – lokalizál | szoftverterméket adott nyelvre fordít

locally anticipatable value – lokálisan megjósolható érték

locally consistent – lokálisan konzisztens

locally developed cost model – helyileg fejlesztett költségmodell

locally finite – lokálisan véges

locally free – lokálisan szabad

locally nonrandom behavior – lokálisan nemvéletlenszerű viselkedés

locally structured system – lokálisan strukturált rendszer

locating mobile entities – mozgó entitások helymeghatározása

location – elhelyezkedés | elhelyezés | fekvés | hely | helyszín

location identification – helyszínfelismerés

location independence – helyfüggetlenség

location independent – helyfüggetlen

location record – elhelyezkedési bejegyzés | elhelyezkedési rekord

location server – elhelyezkedési szolgáltató | elhelyezkedési szerver

location service – helymeghatározó szolgáltatás

location transparency – elhelyezési átláthatóság

location-based services – helyfüggő szolgáltatások

location-independent file identifiers – helyfüggetlen fájl-azonosító

locator – helymeghatározó | lokátor

lock – zár

lock bit – lezáró bit | lock-bit

lock mode – zármód | zárolási mód

lock site – zárállomás

lock table – zártábla

locked-in syndrome – mozgásképtelen szindróma

locking – lezárás | zárolás

locking scheduler – zárolási ütemező

lock-key mechanism – zár-kulcs mechanizmus

lockout – kizárás

lockout-freedom – kizárásmentesség

lockout-freedom condition – kizárásmentességi feltétel

lock-up – befulladás

locus – lokusz [egy gén poziciója a kromoszómán]

locus of attention – figyelem központja

locutionary act – lokúciós aktus

LOD (Level of Detail) – LOD (részletezettségi szint)

loft – görbén végigvezet

lofted surface – végigvezetett felület

log – napló | naplózás | eseménynapló | log

& access log – hozzáférési napló

& redo log – helyrehozó napló

& undo logging – semmisségi naplózás

& undo-redo logging – semmisségi-helyrehozó naplózás

log file – naplófájl

log in – bejelentkezés

log log scale – log log skála

log log transformation – log log transzformáció

log manager – naplókezelő

log off – kijelentkezés | kijelentkezik

log record – naplóbejegyzés

log utilities – naplózó segédprogram

logarithm – logaritmus

& binary logarithm – kettes alapú logaritmus | bináris logaritmus

& discrete logarithm – diszkrét logaritmus

logarithm function (log) – logaritmusfüggvény (log)

logarithm of a matrix – mátrix logaritmusa

logarithm of a power series – hatványsor logaritmusa

logarithm of uniform deviates – egyenletes eltérések logaritmusa

logarithm problem – logaritmus-probléma

logarithmic – logaritmikus

logarithmic cost – logaritmikus költség

logarithmic differential – logaritmikus differenciál

logarithmic integral – logaritmikus integrál

logarithmic integral function (li) – logaritmikus integrál függvény (li)

logarithmic law of leading digits – vezető számjegyek logaritmikus szabálya

logarithmic memory – logaritmikus memória

logarithmic operation – logaritmikus művelet

logarithmic search – logaritmikus keresés

logarithmic sums – logaritmikus összegek

logarithmic time – logaritmikus idő

logarithmic tree (in wavelet decomposition) – logaritmikus fa (wavelet-felbontásban)

log-based filesystem – napló alapú fájlrendszer

log-file service – naplófájl szolgáltatás

logging – naplózás

logic – logika

& constraint logic programming – korlátlogikai programozás

& default logic – default logika | alapértelmezéses logika

& dynamic logic – dinamikus logika

& equality logic – egyenlőségjeles logika

& first-order logic – elsőrendű logika

& fuzzy logic – fuzzy logika

& higher-order logic – magasabbrendű logika

& inductive logic – induktív logika

& modal logic – modális logika

& nonmonotonic logic – nemmonoton logika

& predicate logic – predikátum kalkulus

& propositional logic – Ítéletlogika | ítéletkalkulus

& temporal logic – temporális logika | időlogika

& tabled logic programming – táblázatos logikai programozás

logic 0 – logikai 0

logic 1 – logikai 1

logic and bitmanipulation instruction – logikai és bitmódosító utasítás

logic bomb – meghatározott logikai eseményre reagáló rejtett szoftver-reakció | károkozás

logic circuit – logikai áramkör

logic design – logikai tervezés

logic designer – logikai tervező

logic diagram – logikai diagram | logikai rajz

logic equation – logikai egyenlet

logic expression – logikai kifejezés

logic family – logikai áramkör család

logic gate – logikai kapu

logic gate symbols – logikai kapuk rajzjelei

logic inverter – logikai inverter

logic level – logikai szint

Logic Programming (LP) – logikai programozás

logic sampling – logikai mintavételezés

logic simulation – logikai szimuláció

logic simulator – logikai szimulátor

logic synthesis – logikai szintézis

Logic Theorist – Logic Theorist [logikai következtető rendszer]

logic variable – logikai változó [logikai programozási nyelvekben]

logical – logikai

logical addition – logikai összeadás

logical address space – logikai címtartomány

logical agent – logikai ágens

logical AND operator – logikai ÉS operátor

logical block – logikai blokk

logical circuit – logikai áramkör

logical circuitry – logikai áramkör

logical clock – logikai óra

Logical Cluster Number (LCN) – logikai szektorszám

logical compression – logikai tömörítés

logical connective – logikai műveleti jel

logical constant – logikai konstans

logical data model – logikai adatmodell

logical design – logikai tervezés

logical device – logikai eszköz

logical equivalence – logikai ekvivalencia

logical exclusive or operator – logikai kizáró vagy operátor

logical file system – logikai fájlrendszer

logical formatting – logikai formázás

logical implication – logikai következmény

logical inference – logikai következtetés

logical input device – logikai beviteli eszköz

logical instruction – logikai utasítás

logical interpretation – logikai értelmezés | logikai interpretáció

logical language – logikai nyelv

logical learning – logikai tanulás

Logical Link Control (LLC) – logikai kapcsolatvezérlés

logical memory – logikai memória

logical model – logikai modell

logical multiplication – logikai szorzás | ÉS kapcsolat

logical not operator – logikai nem operátor

logical omniscience – logikai mindentudás

logical operation (Boolean operation) – logikai művelet (Boole-művelet)

logical operator – logikai operátor

logical or operator – logikai vagy operátor

logical positivism – logikai pozitivizmus

logical punctuation – logikai központozás

logical query plan – logikai lekérdezésterv

logical reasoning – logikai következtetés

logical record – logikai rekord

logical record format – logikai rekordformátum

logical record type – logikai rekordtípus

logical schema – logikai séma

logical structure of program – program logikai szerkezete

logical table – logikai tábla | logikai táblázat

logical thinking – logikus gondolkodás

logical time – logikai idő

& weak logical time – gyenge logikai idő

logical time assignment – logikai idejű hozzárendelés

logical truth – logikai igazság

logical type – logikai típus

logical value – logikai érték

logic-design template – logikai tervezési minta

logicism – logicizmus

login – bejelentkezés | belépés

login form – belépési űrlap

login process – bejelentkezést kezelő folyamat | bejelentkezési folyamat

logistic function – logisztikai függvény

logistic regression – logisztikus regresszió

logistics – logisztika, anyagok biztosítása

logistics process – logikai folyamat

log-linear model – loglineáris modell

LOGO – LOGO [programozási nyelv]

logout – kilépés

log-sheet – eseménynapló oldala

log-structured file system – naplószerkezetű állományrendszer

long – hosszú

long BCH code – hosszú BCH-kód

long code – hosszú kód

long distance transmission – nagy távolságú átvitel

long division – hosszú osztás

long name – hosszú név

long run – hosszú futam

long shot – totálkép

long word – hosszú szó

long-distance dependency – hosszútávú függőség

long-duration transaction – hosszú tranzakció

longest – leghosszabb

longest common subsequence – leghosszabb közös részsorozat

longest path – leghosszabb út

longest-path problem – leghosszabb út feladat / probléma

longitude – hosszúság

longitudinal – hosszanti | hossz-

longitudinal section – hossz-szelvény

longitudinal study – longitudinális vizsgálat

long-lived transaction – hosszú tranzakció

long-range – hosszú távú | nagy kiterjedésű

long-range prediction – hosszú távú előrejelzés

long-term – hosszútávú

long-term memory – hosszú tárolási idejű memória | hosszútávú memória

long-term scheduler – hosszú-távú ütemező

look and feel – nézd és érezd

look scheduling – kereső-pásztázó ütemezés [mágneslemez ütemezés]

look-ahead – előreolvasás

look-ahead branch detection – előretekintő elágazásészlelés

look-ahead carry – előre számított átvitel

look-ahead operator – előreolvasó művelet

look-ahead symbol – előreolvasási szimbólum

lookup (in B-tree) – keresés (B-fában)

lookup service – visszakereső szolgáltatás

look-up table – utánanéző tábla | kereső tábla

loony loop – bolond hurkok | bolond ciklusok

loop – ciklus

& partial loop unrolling – részleges cikluskifejtés

loop carried dependencies – ismétlési függőségek

loop control – ciklusvezérlés

loop control structure – ciklusvezérlő szerkezet

loop distribution – ciklus felosztása

loop equation – hurokegyenlet

loop error – ciklushiba

loop feedback signal – hurok-visszacsatoló jel

loop fusion – ciklusegyesítés

loop invariant – ciklusinvariáns

loop level scheduling – ciklusszintű ütemezés

loop optimization – ciklusok optimalizálása | ciklusoptimalizálás

loop peeling – ciklushámozás

loop permutation – ciklusfelcserélés

loop reversal – ciklus megfordítása

loop simplification – ciklus egyszerűsítése

loop skewing – cikluselferdítés

loop statement – ciklusutasítás

loop tiling – ciklusmozaikozás

loop unrolling – ciklus kifejtés | ciklus kibontás

loop variable – ciklusváltozó

loop-back address – visszahurkolási cím

loop-closing conditional branch – cikluszáró feltételes elágazás

loop-current – hurokáram

loop-independent dependence – ciklusfüggetlen függőség

looping constructs in pseudocode – ciklusutasítások pszeudokódokban

loopless algorithm – ciklusmentes algoritmus

loopless generation – ciklusmentes előállítás

loose – laza

loose coupling – laza összekapcsolás

loose source routing – laza forrásirányított útválasztás

loosely coupled subsystem – lazán csatolt alrendszer

loosely coupled system – lazán csatolt rendszer

loser – vesztes

loss – veszteség | vesztés | csillapítás

& message loss – üzenetvesztés

loss interval – veszteségi időtartam

loss mode (in switching techniques) – veszteséges mód (kapcsolási technikákban)

loss of productivity – termelékenység csökkenése

loss sensitivity – veszteségi érzékenység

lossiness – minőségveszteség

lossless – veszteség nélküli | veszteségmentes

lossless code – veszteségmentes kód

lossless compression – veszteségmentes tömörítés

lossless image compression – veszteségmentes képtömörítés

lossless join – veszteségmentes összekapcsolás

lossless join decomposition – veszteségmentes összekapcsolású felbontás

loss-of-activation error – célvesztés-hiba

lossy – veszteség | veszteséges | vesztéses

lossy channel – veszteséges csatorna

lossy compression – veszteséges tömörítés

lossy image compression – veszteséges képtömörítés

lossy reordering channel – veszteséges újrarendező csatorna

lottery – lottó | sorsjáték | tombola | szerencsejáték

lotto – tombola

Lotus notes – Lotus notes [csoportmunkát támogató programrendszer]

loudness – hangosság | hangosságérzet

low contrast – gyenge kontraszt

low decryption exponent – kis desifrírozó kitevő

low decryption exponent attack – kis desifrírozó kitevőn alapuló támadás

low discrepancy sequence – alacsony diszkrepanciájú sorozat

low encryption exponent – kis rejtjelező kitevő

low encryption exponent attack – kis rejtjelező kitevőn alapuló támadás

low level container – alacsony szintű tároló

low vision – gyengén látás

low-bandwidth – alacsony sávszélesség

lower – alsó

lower bound – alsó korlát

& greatest lower bound – legnagyobb alsó korlát

lower case – kisbetűs

lower index of binomial coefficient – binomiális együttható alsó tagja | alsó indexe

lower limit frequency – alsó határfrekvencia

lower median – alsó középső | alsó medián

lowercase – kisbetűs

lower-triangular matrix – alsó háromszögmátrix

low-fidelity prototype – gyenge minőségű / valósághűségű prototípus

low-frequency oscillator – alacsonyfrekvenciás oszcillátor

low-level fairness – alacsony szintű pártatlanság

low-level language – alacsonyszintű nyelv

low-level message – alacsony szintű üzenet

low-level model – alacsonyszintű modell

low-level optimization – alacsonyszintű optimalizálás

low-order bit – alacsony helyértékű bit

low-order digit – alacsony helyértékű számjegy

Low-Pass (LP) – aluláteresztő

low-pass filter – aluláteresztő szűrő | felülvágó szűrő

low-poly – kis poligonszámú

low-rate – alacsony sebességű | alacsony arányú

low-rate code – kis sebességű kód

low-res – kis felbontású

LOW-state – alacsony állapot

LOW-state DC noise margin – alacsony szint DC zajtartaléka

LOW-state fan-out – alacsony állapot kimeneti terhelhetősége

low-to-high propagation time – alacsony szintről magas szintre váltás késleltetési ideje

Low-Voltage CMOS (LVC) – alacsony feszültségű CMOS

low-weight codeword – kis súlyú kódszó

LP (Logic Programming) – LP (logikai programozás)

LR(1) grammar – LR(1) nyelvtan

LR(1) parser – LR(1) elemző

LR-item – LR-elem

LSB (Least Significant Bit) – legalacsonyabb helyértékű bit | legkisebb helyértékű bit (LSB)

LSD (Least Significant Digit) – legalacsonyabb helyértékű számjegy | legkisebb helyértékű számjegy (LSD)

LSI (Large Scale Integration) – LSI (nagymértékű integráció)

LSN (Line Switching Network) – LSN (vonalkapcsolt hálózat)

L-structure – L-struktúra

LSV (Light Source Vector) – LSV (fényforrás vektor)

LU decomposition – LU felbontás

Lucas number – Lucas-szám

Lucas’theorem – Lucas-tétel

Lucifer system – Lucifer-rendszer

lucky nodes – szerencsés csúcsok

luddite – technikaellenes személy

luddites – géprombolók | ludditák

lum – fényerősség

lumen – lumen [mértékegység]

luminance – fénysűrűség | fényesség

luminance ratio – fényességi arányszám

luminance resolution – fényességi felbontás

luminescence – lumineszkálás

luminosity – fényerő | fényerősség | fényesség

LUP decomposition – LUP felbontás

lurk – hírcsoport | levelezőlista csak figyelő tagja

lurker – leselkedő levelezési lista | csoport néma megfigyelője

lurking – leskelődő | passzív résztvevő

LUT (Look-Up Table) – kereső tábla | utánanéző tábla

lvalue (left-value) – bal oldali érték

L-value (left-value) – bal oldali érték

LVC (Low-Voltage CMOS) – kisfeszültségű CMOS

LWT (Listen-While-Transmit) protocol – LWT (adás-közben-figyel protokoll)

lying – hazugság

Lyndon words – Lyndon-szavak