Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

16. fejezet - M

16. fejezet - M

M (Mega) – M (mega)

m choose n m alatt az n

m factorial m faktoriál

MA (Measurement and Analysis) – MA (mérés és elemzés)

MA* search – MA* keresés | memóriakorlátozott a keresés

MAC (Medium Access Control) – MAC (közegelérés vezérlés | közeghozzáférés vezérlés)

MAC (message authentication code) – üzenethitelesítő kód

MAC protocol – MAC-protokoll

MAC sub-layer – MAC alréteg

MACA (Multiple Access with Collision Avoidance) – MACA (többszörös hozzáférés ütközés elkerüléssel)

Macaulay function – Macaulay-függvény

Mach band – Mach-sáv

machine – gép | számítógép

machine bureaucracy – gépies bürokrácia

machine cycle – gépi ciklus

machine evolution – gépi evolúció

machine independent language – gépfüggetlen nyelv

machine independent optimization – gépfüggetlen optimalizálás

machine language – gépi nyelv

machine language instruction – gépi kód utasítása

machine language versus higher-level languages – gépi nyelv és magas szintű nyelvek összehasonlítása

machine learning – gépi tanulás

machine level – gépi szintű

machine model – gépmodell

& abstract machine model – absztrakt gépmodell

machine translation – gépi fordítás

machine-dependent code – gépfüggő kód

machine-independent – gépfüggetlen

machine-independent code – gépfüggetlen kód

macro – makró

macro assembler – makróassembler

macro call – makróhívás

macro dataflow architecture – makro-adatfolyam architektúra

macro library – makrókönyvtár

macro node – makrocsomópont

macro operator – makró operátor

macro virus – makrovirus

macrodata – makroadat

macroergonomics – makroergonómia

macro-information ecology – makroinformációs ökológia

MacWilliams identity – MacWilliams-azonosság

m-adic m-adikus

m-adic absolute value m-adikus abszolút érték

m-adic number m-adikus szám

m-adic valuation m-adikus értékelés

magenta – bíborvörös | bíbor

magic – bűvös | mágikus

magic number – mágikus szám

magic set – mágikus halmaz

magic square – bűvös négyzet

magic trick – bűvös trükk | mágikus trükk

magnetic bubble – mágneses buborék

magnetic tape – mágnesszalag

magnification – nagyítás

magnitude – magnitúdó | fényrend | nagyság | terjedelem

magnitude comparator – amplitúdó összehasonlító

Mahalanobis distance – Mahalanobis-távolság [tanulásnál]

Mahler measure – Mahler-mérték

mail exchanger (MX) – levelező kiszolgáló

mail server – levelező-kiszolgáló

mailbomb – levélbomba

mailbombing – levelező rendszer túlterhelése

mailbox – levelesláda | elektronikus levelek tároló helye

mailbox coordination – postaláda-együttműködés

mailing list – levelezőlista

& moderated mailing list – moderált levelező lista

& unmoderated mailing list – moderálatlan levelező lista

main – fő

main diagonal – fődiagonális | főátló

main location – fő rekesz

main memory – központi memória

main memory database management systems – központi-memóriabeli adatbáziskezelő rendszerek

main program – főprogram

mainframe – nagyszámítógép

mainframe computer – nagyteljesítményű számítógép | nagygép

maintain – fenntart | karbantart

maintainability – karbantarthatóság | kezelhetőség

maintainability measure – karbantarthatósági mérőszám

maintainable – karbantartható

maintaining arc consistency – élkonzisztencia fenntartása

maintenance – karbantartás

& preventive maintenance – megelőző karbantartás

maintenance cost – kezelési költség | üzemeltetési költség

maintenance cost factors – karbantartás költségfaktorai

maintenance effort – karbantartási ráfordítás

maintenance effort distribution – karbantartási munkák eloszlása

maintenance process – karbantartási folyamat

maize – kukoricasárga

major axis – főtengely

majority decision – többségi döntés | majoritásos döntés

majority function – többségi függvény

majority logic decoding – többségi logikás dekódolás

majority voting – többségi szavazás

majority-rule decoding algorithm – majoritáson alapuló dekódoló algoritmus | többségi alapú döntési algoritmus

majorization – majorizáció

Malcolm Baldridge National Award – Malcolm Baldridge Nemzeti Díj

malfunction – hibás működés

malice – rosszindulat | rosszakarat

malicious – rosszindulatú | rosszakaratú

malicious applets – rosszhiszemű programocskák

malicious code – rosszhiszemű kód

malicious program – rosszhiszemű / károkozó program

MAN (Metropolitan Area Network) – MAN (nagyvárosi számítógép-hálózat)

man page – használati útmutató oldal

man power – emberi erőforrás

manage uncertainties – bizonytalanságok kezelése

managed process – irányított folyamat | menedzselt folyamat

management – kezelés | felügyelet | irányítás | menedzsment

& authorization management – feljogosítás kezelése

& connection management – összeköttetés kezelése

& error management – hibakezelés

& group management – csoport-kezelés

& key management – kulcs-kezelés

& name space management – névtér kezelés

& network management – hálózat-felügyelet | hálózat-menedzsment

& power management – teljesítmény-gazdálkodás

& secure group management – biztonságos csoportkezelés

& security management – biztonságkezelés | biztonságmenedzsment

& token management – vezérjel-kezelés

management activities – kezelési tevékenységek

management by metrics – metrikák alkalmazásával végzett vezetés | menedzsment metrikák által

management consideration – vezetőségi megfontolás

management control – vezetőségi ellenőrzés

management decision process – vezetői döntésfolyamat

Management Information System (MIS) – vezetői információs rendszer

management of physical memory – fizikai tár kezelése

management of trouble – feladatkezelés | probléma-menedzsment

management of trust – bizalmi vezetés

management practice – vezetői gyakorlat

management process – menedzsment / irányítási folyamat

management station – felügyeleti állomás

management thinking – vezetői gondolkodás

manager – menedzser | kezelő | felügyelő | szervező

& cache manager – gyorsítótár kezelő

& data manager – adatkezelő

& metadata manager – meta-adat kezelő

& queue manager – várakozási-sor kezelő | sorkezelő

& resource manager – erőforrás-kezelő

& service control manager – kiszolgálást vezérlő egység

& security manager – biztonsági menedzser | biztonsági őr

& window manager – ablakkezelő

manager map – menedzsertábla

managerial layer – kezelői réteg | menedzser réteg

managerial role – vezetői szerep

Manchester code – Manchester kód

Manchester encoding – Manchester-kódolás

Manchester University Computer – Manchesteri Egyetem számítógépe

mandatory space – kötelező szóköz

Mandelbrot set – Mandelbrot-halmaz

Mangoldt function – Mangoldt-függvény

Manhattan distance – Manhattan-távolság | háztömb-távolság

man-in-the-middle – középreállás

man-in-the-middle attack – középreállásos támadás

manipulation – művelet | beavatkozás | manipuláció

manipulation detection code – beavatkozás-jelző kód

manipulation of power series – műveletek hatványsorokkal

manipulator – módosító | manipulátor

manipulator argument – módosító paramétere

manipulator scope – módosító hatóköre

man-machine interaction – ember-gép kölcsönhatás | ember-gép interakció

man-month – ember-hónap [szervezés]

mantissa – mantissza

manual – kézikönyv | kézi

& reference manual – hivatkozási kézikönyv

& user manual – felhasználói kézikönyv

manual digitizing – kézi digitalizálás

manual entry – kézi információbevitel

manual overload resolution – kézi túlterhelésfeloldás

manually – manuálisan

manufacturing – gyártás

manufacturing environment – termelőkörnyezet

manufacturing information system – termelés-szervezési információs rendszer

manufacturing resource planning – termelési erőforrás-tervezés | termelésirányítás

Manufacturing Resources Planning systems (MRP) – termelésirányítási rendszer

manycast – soknak-adás

many-many relationship – sok-sok kapcsolat

many-one relationship – sok-egy kapcsolat

many-to-many relationship – több-több kapcsolat

many-valued logic – többértékű logika

map – leképez | térkép | pálya [játékhoz] | tervrajz | térkép

& bitmap – bittérkép

& bump map – bucka térkép

& cadastral map – kataszteri térkép

& cube map – kocka térkép

& dark map – sötétség térkép

& detail map – részlet térkép

& emission map – emissziós térkép

& environment map – környezettérkép

& gloss map – fényesség térkép

& heightmap – magasságtérkép

& light map – fénytérkép

& mipmap – mipmap

& normal map – normáltérkép | normálvektor térkép

& photon map – foton térkép

& shadow map – árnyéktérkép

& texture map – textúra térkép

map editor – térképszerkesztő | pályaszerkesztő [játékhoz]

map matching – térképillesztés

map sheet – térképszelvény

map simplification – grafikus egyszerűsítés | grafikus minimalizálás

map size – térképméret | pályaméret [játékhoz]

map table – leképezési tábla

mapped file (UNIX) – memóriába képezett fájl (UNIX)

mapping – leképezés | hozzárendelés | térképezés

& cache mapping – gyorsítótár-leképezés | gyorsítótár-leképzés

& point to point mapping – pont-pont leképezés

& point to set mapping – pont-halmaz leképezés | halmazértékű leképezés

& refinement mapping – finomító leképezés

mapping exception – kivétel leképezése

mapping function – leképező függvény

mapping table – leképezőtábla | leképzőtábla

MARC (Minimum Acceptable Recovery Configuration) – minimális szintű helyreállítási konfiguráció

marching cubes algorithm – masírozó kockák algoritmus

margin – margó | perem | határ

& bottom margin – alsó margó

& upper margin – felső margó

marginal – marginális

marginal independence – marginális függetlenség

marginal probability – peremeloszlás

marginalization – marginalizálás

mark – jel

& question mark – kérdőjel

mark 2 function points – mark 2 módszerrel számolt funkciópontok

mark-and-sweep algorithm – jelöl-és-takarít algoritmus

marker – jelölő | marker

market – piac

market advantage – piaci előny

market analysis – piacelemzés

market basket – bevásárlói kosár

market globalization – piacglobalizáció

market leader – piacvezető

market prize – piaci ár

& free market prize – szabadpiaci ár

market-basket analysis – vásárlói kosár elemzése

market-basket data – bevásárlókosár-adat | vásárlói kosár adat

market-basket problem – piaci-kosár probléma

marketing – marketing

marketing mix – marketing mix [termék, árképzés, helyszín, promóció]

market-oriented – piacorientált

marketplace – piac

marketplace architecture – piaci architektúra

Markov assumption – Markov-feltétel

Markov blanket – Markov-takaró

Markov chain – Markov-lánc

Markov decision process – Markov döntési folyamat

Markov model – Markov-modell

Markov process – Markov-folyamat

Markov property – Markov-tulajdonság

Markov random field – Markov véletlen mező

Markov’s inequality – Markov-egyenlőtlenség

markup – jelölő

markup language – jelölő nyelv

marquee – kijelölő

marriage theorem – házasság tétel

m-ary m-áris | m-alapú számrendszerbeli

m-ary digit m-áris számjegy | m-alapú számrendszer egy számjegye

m-ary heap m-áris kupac

m-ary method of exponention hatványozás m-áris módszere

m-ary sequence m-áris sorozat

m-ary tree m-áris fa

MAS (Multi Agent System) – MAS (többágenses rendszer)

mask – maszk

masking – maszkolás

mask-programmable ROM – maszk programozható ROM

masquerad – álarcos működés | valódi identitás elrejtése

mass communication – tömegkommunikáció

mass customization – személyes igényeket is kielégítő tömegtermelés

mass point – súlypont

Massive Multi-player Online (MMO) game – sok résztvevős online játék

massive parallelism – erős párhuzamosság | nagy mértékű párhuzamosság

Massively Parallel Processor (MPP) – nagymértékben / erősen párhuzamos processzor (MPP)

Massively Parallel Processors (MPP) – szuperszámítógép

master – elsődleges | mester | gazda | mesteroldal

master group – mestercsoport

master instruction pipeline – mester-futószalag [utasítás feldolgozás]

master method for solving a recurrence – mester módszer rekurzív egyenletek megoldására

master pipeline approach – mesterfutószalag alapú megközelítés

Master Production schedule (MPR) – alapvető termelési terv (MRP)

master theorem – általános tétel [rekurziók megoldására] | mester tétel [rekurziók megoldására]

master-slave – mester-szolga

master-slave flip-flop – mester-szolga flip-flop

master-slave J-K flip-flop – mester-szolga J-K flip-flop

master-slave relationship – mester-szolga viszony

master-slave S-R flip-flop – mester-szolga S-R flip-flop

MAT (Machine Aided Translation) – MAT (géppel támogatott fordítás)

match – egyeztetés

matched – elért

matching – összeillesztés | összehasonlítás | párosítás

matching problem – párosítási feladat

matching table – kapcsolótábla

material – anyag

material advantage – anyagi előny | pontérték

Material Requirements Planning systems (MRP) – anyagszükséglet-tervező rendszer

material resources planning – anyagszükséglet-tervezés

material value – anyagi érték

materialism – materializmus

materialization – megvalósítás | materializáció

materialization strategy – materializáló stratégia

materialized view – megvalósított nézet | materializált nézet

materials management – anyaggazdálkodás

mathematical – matematikai

mathematical induction – matematikai indukció

mathematical induction schema – matematikai indukciós séma

mathematical model – matematikai modell

mathematical modeling – matematikai modellezés

mathematical theorem proving – matematikai tételbizonyítás

mathematics – matematika

& arabic mathematics – arab matematika

& Babylonian mathematics – babiloni matematika

& Chinese mathematics – kínai matematika

& Christian mathematics – keresztény matematika

& Hindu mathematics – hindu matematika

& Islamic mathematics – iszlám matematika

& Japanese mathematics – japán matematika

Mathieu group – Mathieu-csoport

matrix – mátrix | ágensszervezet típusa

& access matrix – hozzáférési mátrix

& adjoin matrix – mátrix adjungáltja

& Cauchy matrix – Cauchy-mátrix

& characteristic polynomial of a matrix – mátrix karakterisztikus polinomja

& combinatorial matrix – kombinatorikus mátrix

& condition number of a matrix – mátrix kondíciószáma

& covariance matrix – kovariancia mátrix

& determinant of a matrix – mátrix determinánsa

& diagonal matrix – átlós mátrix | diagonális mátrix

& eigenvalue of a matrix – mátrix sajátértéke

& eigenvector of a matrix – mátrix sajátvektora

& extendible matrix – kiterjeszthető mátrix

& greatest common right divisor of a matrix – mátrix legnagyobb jobb oldali osztója

& identical matrix – egységmátrix

& incidence matrix – illeszkedési mátrix

& intensity matrix – intenzitás mátrix

& inverse of a matrix – mátrix inverze

& minimal polinom of a matrix – mátrix minimálpolinomja

& multiplication of matrices – mátrixok szorzása

& permanent of matrix – mátrix permanense

& positive definite matrix – pozitív definit mátrix

& representation of a matrix – mátrix ábrázolása

& semidefinite matrix – szemidefinit mátrix

& singular matrix – szinguláris mátrix

& singular value decomposition of a matrix – mátrix szinguláris érték szerinti felbontása

& singular value of a matrix – mátrix szinguláris értéke

& sparse matrix – ritka mátrix

& spectral decomposition of a matrix – mátrix spektrális felbontása

& trace of a matrix – mátrix nyoma

& transpose of a matrix – mátrix transzponáltja

matrix inversion – mátrixinvertálás

matrix multiplication – mátrixszorzás

matrix tree theorem – mátrix-fa tétel

matrix-chain multiplication – mátrixlánc szorzása

matrix-decoding method – mátrix-dekódolós módszer

matroid – matroid

matroid theory – matroidelmélet

matte – matt

Mattson-Solomon polynomial – Mattson–Solomon-polinom

maturity – érettség

Maturity Level (ML) – érettségi szint (ML)

maturity model – érettség modell

max norm (maximum norm) – max norma (maximum norma)

max-flow – maximális folyam

max-flow min-cut theorem – maximális folyam-minimális vágás tétele

max-heap property – maximális-kupac tulajdonság

maximal – maximális | tovább nem bővíthető | tovább nem növelhető

maximal chains – maximális lánc

maximal complete subgraph – maximális teljes részgráf

maximal cyclic code – maximális ciklikus kód

maximal element of a partially ordered set – részben rendezett halmaz maximális eleme

maximal flow – maximális folyam

maximal ideal – maximális ideál

maximal independent set – maximális független halmaz

maximal independent vertex set – maximális független csúcshalmaz

maximal matching – maximális párosítás

maximal period – maximális periódus

maximal period generator – maximális periódusú generátor

maximal plane graph – maximális síkgráf

maximal point – maximális pont

maximal subset – maximális részhalmaz

maximal subset in a matroid – maximális részhalmaz matroidban

maximal-length – maximális hosszúságú

maximal-length FSR code – maximális hosszúságú visszacsatolt siftregiszteres kód

maximin – maximin [játékelméleti technika]

maximin equilibrium – maximin egyensúly

maximization linear program – maximalizáló lineáris program

maximize – teljes képernyőssé tesz | maximalizál

maximum – legnagyobb | maximális [lehető legnagyobb] | maximum

maximum a posteriori – maximum a posteriori [tanulási módszer]

Maximum A posteriori Probability (MAP) – maximum a posteriori valószínűség

maximum bipartite matching – maximális párosítás páros gráfokban

maximum condition – maximum-feltétel

maximum degree – maximális fok

maximum delay – maximális késleltetés

maximum delay variation – legnagyobb késleltetési eltérés

maximum distance – maximum távolság

maximum distance separable code – maximális távolságú kód | maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód

maximum drift rate – maximális eltérési érték

Maximum Expected Utility (MEU) – maximális várható haszon elve

maximum flow – maximális folyam

maximum issue rate – maximális kibocsátási ráta

maximum likelihood – maximum-likelihood

maximum likelihood learning – maximum likelihood alapú tanulás

maximum matching – maximális párosítás

maximum norm – maximális norma

maximum of random deviates – véletlen eltérések maximuma

Maximum Transfer Unit (MTU) – leghosszabb átvihető adategység

maximum value – maximális érték

maximum-clique problem – maximális klikk probléma

maximum-length – maximális hosszúságú

maximum-length LFSR – maximális hosszúságú lineáris visszacsatolt shiftregiszter

maximum-likelihood decoder – maximum-likelihood dekódoló | legnagyobb valószínűségi dekóder

max-Phong shading – max-Phong árnyalás

max-priority queue – sor maximális elsőbbséggel [sor maximális prioritással]

maxterm – maxterm [az összes logikai változó felhasználásával képzett VaGY kapcsolat]

maxterm list – maxterm lista

MAC technology – MaC-technológia

MBA program – MBa program

MBR (Minimal Bounding Rectangle) – MBR (legkisebb befoglaló téglalap)

m-business – m-üzlet | mobil üzlet

McCall quality model – McCall-féle minőségi modell

McCabe’s base path method – McCabe bázis útvonal módszere

MCM (Multichip Module) – MCM (multi chip modul) [több integrált áramkörből álló modul]

m-colorable m-színezhető | m színnel kiszínezhető

m-commerce – m-kereskedelem | mobil-kereskedelem | mobiltelefon-alapú kereskedelmi rendszer

m-commerce system – m-kereskedelmi rendszer | mobil kereskedelmi rendszer

m-connected m-szeresen összefüggő

m-connected graph m-szeresen összefüggő gráf

m-cube m-dimenziós hiperkocka

MD (Message Digest) – üzenetkivonat

MD (minidisc) – MD (minidiszk)

m-d tree m-d-fa

m-d trie m-d-szófa

MDA (Model Driven Architecture) – modellvezérelt architektúra az alkalmazások együttműködésének biztosítására

MDC (Modification Detection Code) – módosítást felfedő kód (MDC)

m-design m-design

MDI (Multiple Document Interface) – MDI (többdokumentumos felhasználói / kezelői felület)

MDS (Maximum Distance Separable) – MDS-kód | maximális távolságú kód

MDS-code – MDS-kód

Mealy automaton – Mealy-automata

Mealy machine – Mealy-automata

Mealy model – Mealy-modell

Mealy model sequential circuit – Mealy modell szerinti sorrendi hálózat

Mealy-type output – Mealy tipusú kimenet

mean – közép | középérték | átlag

mean curvature – átlagos görbület

mean filter – átlagoló szűrő

mean solar second – szoláris középmásodperc

Mean Time Between Failures (MTBF) – meghibásodások közötti átlagos időtartam (MTBF)

Mean Time Between Outages (MTBO) – két leállás között eltelt átlagos idő

Mean Time To Failure (MTTF) – átlagos meghibásodási idő

Mean Time To Repair (MTTR) – javításig eltelt átlagos idő

mean value – átlagos érték | középérték

mean value theorem – középérték tétel

meaning – jelentés

meaningful error message – sokatmondó hibaüzenet

meaningless – jelentés nélküli

measurable – Mérhető

measure – mérték | mérőszám

& measure of disorder – rendetlenség mértéke

& unit of measure – mértékegység

measure theory – mértékelmélet

measurement – mértékegység | mértékrendszer

Measurement and Analysis (MA) – mérés és elemzés (Ma)

measurement definition – mérés meghatározás

measurement in everyday – mérés a mindennapokban

measurement mapping – mérés leképezése

measurement plan – mérési terv

measurement process – mérési folyamat

measurement scale – mérési skála

measurement scale type – mérési skála típusa

measurement theory – méréselmélet

measuring the usability of a system automatically – kezelőfelület használhatóságának automatikus értékelése

mechanical – mechanikai megkötés | mechanikai korlátozás | mechanikai korlát

mechanical constraint – mechanikai megkötés | mechanikai korlátozás | mechanikai korlát

mechanical encoding disk – kódtárcsa | mechanikus kódtárcsa

mechanics – mechanika

mechanism – mechanizmus

& callback mechanism – visszahívási mechanizmus

mechanism design – működési mód tervezése

mechatronics – mechatronika | elektronikus mechanika | mechanika és elektronika

m-edge-connected m-szeresen élösszefüggő

m-edge-connected graph m-szeresen élösszefüggő gráf

media – adathordozó | média

media creditability – sajtó hitelessége

media descriptor – adathordozó leíró

media failure – eszközök meghibásodása

media player – médialejátszó

media-independent – médiafüggetlen

median – középső | közép- | felező | medián

median time to failure – hibamegjelenésig eltelt középidő

median time to next failure – B15501következő hibáig eltelt középidő

median filter – medián szűrő

median-of-three quicksort – három elem mediánján alapuló gyorsrendezés

mediator – közvetítő | mediátor | adatközvetítő

mediator design pattern – közvetítő tervezési minta

mediator-based system – közvetítő alapú rendszer

medical – gyógyászati

medical data mining – gyógyászati adatbányászat

medical discovery – gyógyászati felfedezés

medical picture processing – orvosi képfeldolgozás

medically underserved areas or populations – gyógyászati szempontból nem megfelelően ellátott terület vagy népesség

medicine – orvosság

medium – közepes | középső medium | médium | közvetítő közeg

Medium Access Control (MAC) – közegelérés vezérlés | közeghozzáférés vezérlés

medium shot – félközelkép | szekondplán

medium-grain system – közepes szemcsézettségű rendszer

medium-level – közepes szintű

Medium-Scale Integrated (MSI) – közepes mértékű integrált (MSI)

Medium-Scale Integration (MSI) – közepes mértékű integráltság (MSI)

medium shot – kistotál

meet a condition – kielégíti a feltételt

meeting minute – emlékeztető | jegyzőkönyv [megbeszélésről]

meeting oriented coordination – találkozóalapú együttműködés

mega – mega- | millió | kettő a huszadikon

megabits per second – Mb / s | megabit / másodperc [adatsebesség mértékegysége]

Megabyte – megabájt

megabytes per second – megabájt / másodperc [mértékegység]

megaflops (MFLOPS) – millió lebegőpontos művelet | megaflops (MFLOPS) [mértékegység]

megahertz – megahertz [mértékegység]

Megamem (one million memory accesses) – megamem (egy millió memória hozzáférés)

Mellin transform – Mellin-transzformált

melody – dallam

mem (memory access) – mem (memória hozzáférés) [mértékegység]

member – tag | elem

& data member – adattag

member access operator – tagkiválasztó operátor

member and nonmember operators – tag- és nem tag operátor

member constant – tagkonstans

member function – tagfüggvény

member function adapter – tagfüggvény átalakító

member initialization – tag kezdőérték beállítása

member initializer – tag kezdőértékadó

member object – tagobjektum

member of a set – halmaz eleme

member of derived class – származtatott osztály tagja

member or base – tag vagy bázis

member type – tagtípus

membership – tagság

membership function – fuzzy tagsági függvény

memberwise copy – tagonkénti másolás

membrane keys – membrán billentyűzet

memoization – feljegyzéses módszer | memoizálás | memók gyűjtése [részcélok megoldásainak gyűjtése]

memorandum of agreement – megállapodás emlékeztetője

memorandum of understanding (MOU) – emlékeztető

memorization – memorizálás

memory – memória

& cache memory – gyorsítótár

& shared memory – osztott memória | közös memória

& stable memory – stabil memória

& volatile memory – illékony memória

memory above protocol – felső memória protokoll

memory access and addressing – memóriahozzáférés és -címzés

memory address – memóriacím

memory allocation – helyfoglalás

memory below protocol – alsó memória protokoll

memory coherence – memória-koherencia | memóriahelyek összefüggősége

memory consistency – memória konzisztencia

memory hierarchy – memóriahierarchia

memory leak – memóriaelszivárgás

memory management – memóriakezelés

Memory Management Unit (MMU) – memóriakezelő egység

memory mapped file – memóriába képezett fájl

memory model – memóriamodell

& shared memory model – osztott memória modellje | közös memória modellje

memory protection – memóriavédelem

memory requirements – memória követelmények

memory stack – memóriaverem

memory system – memória rendszer

memory timing – memóriaidőzítés

memory transfer – memóriamásolás | memória átvitel

memory type – memória típus

memory update policy in cache coherence – memóriafrissítési politika

memory-based translation – memória-alapú fordítás

memory-bounded A* search – memória-korlátozott a* keresés

memoryless – emlékezet nélküli

memoryless source – emlékezet nélküli forrás

memory-mapped – memória tartományban elhelyezett | memóriába leképezett | memóriába ágyazott

memory-mapped I/O – memóriába ágyazott B / K | memóriába ágyazott I / O | memóriába leképzett I / O

memory-to-memory – memóriából memóriába | memória-memória [művelet]

mental – szellemi | gondolati | mentális

mental integration – mentális integrálás [tételek összehasonlításához]

mental map (in website navigation) – mentális kép [a weboldal szerkezetének mentális ábrázolása]

mental model – mentális modell

mental poker – mentális póker | szellemi póker

mental object – mentális objektum

mental state – mentális állapot

menu – menü | választék

menu bar – menüsor

menu drive mode – menüvezérelt üzemmód

menu item – menüpont | választási lehetőség a menüben

menu selection – menüválasztás

menu separator – menü-elválasztó

menu shorcut – menü gyorsbillentyű

menubar – menüsor | menüsáv

menu-display technique – menüt használó felhasználói felület

menu-driven – menüvezérelt

menu-driven interface – menü-vezérelt felhasználófelület

menu-driven technique – menükön alapuló felhasználói felület

Mercer’s theorem – Mercer-tétel [neuron hálók kernel függvényére]

merchantability – kereskedelmi forgalomba hozhatóság / értékesíthetőség

mereology – mereológia

merge – összefésül

merge cells – cellák összevonása

merge sort – összefésülő rendezés

mergeable max-heap – összefésülhető maximális kupac

mergeable min-heap – összefésülhető minimális kupac

merged – összefésült

merged architecture and rename register file – összevont architekturális és átnevező regisztertár

merged register file – összevont regisztertár

merge-sort – összefésülő rendezés

merging network – összefésülő hálózat

meridian – délkör | meridián

m-error-correcting code m-B15529

Mersenne multiplication – Mersenne-szorzás

Mersenne number – Mersenne-szám

Mersenne prime – Mersenne-prím

Mertens constant – Mertens-állandó

mesh – háló | rácsvonal

mesh architectures – hálós szerkezetek

meshed topology – teljesen összekötött topológia | szövevényes topológia

message – üzenet | hír

& active message – aktív üzenet

& capture message – elfogó üzenet

& certified message delivery – igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés

& corresponding messages – megfelelő üzenetek

& credit message – hitelüzenet

& flush message – ürítési üzenet

& hashed message authentication code – kivonatolt üzenethitelesítő kód

& heartbeat message – szívdobbanás üzenet

& Internet Control Message Protocol (ICMP) – Internet vezérlőüzenet protokoll

& low-level message – alacsony szintű üzenet

& message-passing – üzenet-továbbítás

& null message – nullüzenet

& ordered message delivery – sorrendi üzenetkézbesítés

& Short Message Service (SMS) – rövid-üzenet szolgáltatás

message authentication – üzenethitelesítés

message authentication code (MAC – üzenethitelesítő kód (MAC)

message authenticator algorithm – üzenethitelesítő algoritmus

message board – hirdetőtábla | üzenőfelület

message bounded – üzenetkorlátozott

message broker – üzenetközvetítő

message channel – üzenetcsatorna

message channel agent – üzenetcsatorna ügynök

message confidentiality – üzenet bizalmassága

Message Digest (MD) – üzenetkivonat

message digit – üzenetjegy

message display console – üzenetkijelző konzol

message duplication – üzenetkettőzés

message editing – üzenetszerkesztés

message exchange – üzenetváltás

message format – üzenetformátum

message generation function – üzenetelőállító függvény

Message Handling System (MHS) – üzenetkezelő rendszer

message integrity – üzenet egysége

message integrity check (MIC) – üzenetintegritási ellenőrzés (MIC)

message level interceptor – üzenet szintű elfogó

message logging – üzenet-naplózás

message loss – üzenetvesztés

message ordering – üzenet sorrendje

message oriented communication – üzenet alapú kommunikáció

Message Oriented Middleware (MOM) – üzenetalapú köztesréteg

Message Oriented Text Interchange Standard (MOTIS) – üzenetalapú szövegcserélő szabvány

message passing – üzenettovábbítás | üzenetátadás

message passing interface – üzenettovábbító felület / csatlakozó / interfész

message queueing – üzenet sorbaállítás

message queuing system – üzenetsor-kezelő rendszer

message reordering – üzenetek újrarendezése

message space – üzenettér

message switching – üzenetkapcsolás

message switching network – üzenetkapcsoló hálózat

message symbol – üzenetszimbólum

message transfer – üzenetátvitel | üzenettranszfer

message transfer agent – üzenettovábbító ügynök

message transmission – üzenetátvitel

Message-Driven Processor (MDP) – üzenetvezérlésű processzor

message-passing – üzenettovábbítás

message-passing system – üzenettovábbításos rendszer

messaging – üzenetátvitel | üzenetközvetítés

messaging service – üzenetkezelő szolgálat | üzenetkezelő szolgáltatás

meta-analysis – metaanalízis

metaball – metalabda

metabusiness – metaüzlet

metacharacter – metakarakter

metaclass – metaosztály

metacyclic group – metaciklikus csoport

metadata – metaadat

metadata management – metaadat-kezelés

metadata manager – meta-adat kezelő

metadata repository – metaadatraktár

metadata-based representation – metaadat alapú ábrázolás

metaexpression – metakifejezés

metafile – metaállomány

metagame – metajáték

metaknowledge – metatudás | metaismeret

metalanguage – metanyelv

metalevel learning – metaszintű tanulás

metalevel reasoning system – metaszintű következtető rendszer

metalevel state space – metaszintű állapottér

metallic – fémes

Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) – fém-oxid félvezetős térvezérlésű tranzisztor (MOSFET)

metametamodel – metametamodell

metamodel – metamodell

metamodeling – metamodellezés

metaobject – metaobjektum

metapattern – metamintázat

metaphor – metafora | szókép

metaphysics – metafizika

metaprogramming – metaprogramozás

metaquery – metalekérdezés

metareasoning – metakövetkeztetés

metarule – metaszabály

metarule-guided mining – metaszabály-vezérelt bányászat

metasearch engine – metakereső motor

meta-search engines – metakereső motor

metasearche – metakeresés

meta-simulator – metaszimulátor

metastability – metastabilitás

metastability-resolution time – metastabilitás feloldási ideje

metastable – metastabil

metasystem – metarendszer

metavariable – metaváltozó

Metcalfe's Law – Metcalfe-törvény

meters – meterek

& poetic meterek – költői meterek

meters for poetry – meterek a költészetben

method – módszer | metódus | eljárás

& access method – hozzáférési mód | elérési módszer

& callback method – visszahívó módszer

& inner point method – belső pont módszer

method of alternating paths – alternáló utak módszere

method of conjugate gradients – konjugált gradiensek módszere

methodology – módszertan

metonymy – metonímia [jelképes beszéd névcserével]

metric – metrikus

metric space – metrikus tér

& complete metric space – teljes metrikus tér

metrics – metrika | mérőszám

& control metrics – vezérlési metrika

& cosine metrics – koszinusz metrika

& descriptive metrics – leíró metrika

& dynamic metrics – dinamikus metrika

& object-oriented metrics – objektumorientált / objektumelvű metrika

& performance metrics – teljesítménymérték

& predictive metric – jósló metrika

& predictor metrics – prediktor metrika

& process metrics – folyamatmetrika

& product metrics – termékmetrika

& reliability metrics – megbízhatósági metrika

& safety metrics – biztonságossági metrika

& static metrics – statikus metrika

& structural metrics – strukturális metrika

metrics plan – mérési terv

metrics program – mérési program

metrics toolkit – mérési eszköztár

Metropolis algorithm – Metropolis-algoritmus

Metropolis sampling – Metropolis-mintavételezés

Metropolitan Area Network (MAN) – nagyvárosi hálózat

Mexican hat filter – mexikói kalap szűrő

Meyer’s Law – Meyer-törvény

m-fold transitive m-szeresen tranzitív

m-group m-csoport

MHP (Model Human Processor) – MHP (emberi feldolgozás modellje) [felhasználó modellezésnél alkalmazott egyszerű kognitív architektúra]

MHS (Message Handling System) – MHS (üzenetkezelő rendszer)

MIC (message integrity check | message integrity code) – üzletintegritási ellenőrzés | üzenetintegritás-ellenőrző kód

mic splitter – mikrofon elosztó

mickey – miki [egér mozgásának mértékegysége]

MICR (Magnetic Ink Character Recognition) – mágnestintás karakter-felismerés

micro instruction – mikroutasítás

micro instruction format – mikroutasítás formátum

microarray – mikrotömb | mikroarray

microarchitecture – mikroarchitektúra

microbrowser – mikroböngésző

microcode – mikrokód

microcode compaction – mikrokódtömörítés

microcomputer – mikroszámítógép

microcomputer technology – mikroszámítógépes technológia

micro-data – mikro-adat

microergonomics – mikroergonómia

microfacet – mikrofelület

microfacet distribution function – mikrofelület eloszlási függvény

microfloppy disk – kislemez | kisfloppy

microkernel – mikro-mag

micromachine level architecture – mikrogép szintű architektúra

micromort – mikrohalál

microoperation – mikro művelet

micropayment – igen kis pénzösszegek elköltésére szolgáló virtuális fizetési módszer

microphone cable – mikrofon kábel

microprocessor – mikroprocesszor

microprogram – mikroprogram

microprogram design – mikroprogram tervezés

microprogram structure – mikroprogram felépítés

microprogrammed – mikroprogramozott

microprogrammed control – mikroprogramozott vezérlés

microprogrammed control address register – mikroprogramozott vezérlés címregisztere

microprogrammed control data register – mikroprogramozott vezérlés adatregisztere

microprogrammed control memory – mikroprogramozott vezérlő memória

microprogrammed implementation – mikroprogramozott megvalósítás

microprogramming – mikroprogramozás

microroutine – mikrorutin

microsecond (ms) – mikroszekundum (ms)

microsequencer – mikroütemező

micro-tasking (in vector architectures) – ciklusszintű megoldás (vektor architektúrákban)

micro-watchdog – rendszerparaméter-figyelő

microworld – mikrovilág

middle – közép | közepe

middle manager – középvezető

middle-square method – közép-négyzet módszer

middleware – köztes réteg

middleware protocol – köztesréteg protokoll

middleware service – köztesréteg szolgáltatás

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) – MIDI (hangszeres digitális felhasználófelület / kezelőfelület

midnight – éjfekete

midpoint – középpont

mid-split system – középmetszésű rendszer

midtone – középtónus

migrating legacy systems – öröklött rendszerek migrációja

migration – adatvándorlás | áthelyezhetőség

migration stack – áthelyezhetőségi verem

migration transparency – áthelyezhetőségi átlátszóság

mil – hüvelyk/inch ezredrésze [körülbelül 25,4 mikrométer]

milestone – mérföldkő

Millicent – kis-összegű fizetéseket lehetővé tévő web-alapú rendszer

Million Instructions Per Second (MIPS) – millió utasítás másodpercenként (MIPS)

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) – MIME (többcélú internetes levélkiterjesztés)

mimic function – utánozó függvény | másoló függvény

minable view – bányászható nézet

min-conflicts heuristic – min-konfliktusok heurisztika

min-cut – minimális vágás

minesweeping – aknakeresés | aknaszedés

minicomputer – miniszámítógép

minimal – minimális | tovább nem csökkenthető | tovább nem szűkíthető

minimal bounding box – befoglaló négyszög

Minimal Bounding Rectangle (MBR) – legkisebb befoglaló téglalap (MBR)

minimal code – minimális kód

minimal cover – minimális fedés | minimális fedő

minimal cut set – minimális vágás

minimal decomposition – minimális felbontás

minimal determination – minimális meghatározás

minimal edge-graph – minimális élgráf

minimal model – minimális modell

minimal number of covering vertices – lefedő csúcsok minimális száma

minimal number of cut edges – elvágó élek minimális száma

minimal number of cut vertices – elvágó csúcsok minimális száma

minimal partition – minimális felbontás

minimal polynomial – minimálpolinom

minimal polynomial of an algebraic element – algebrai elem minimálpolinomja

minimal prime ideal – minimális prímideál

minimal product – minimális szorzat

minimal product-of-sums – konjunktív minimál alak | összegek szorzataként képzett minimál alak

minimal routing – minimális útvonalválasztás

minimal sum – minimális összeg

minimal sum-of-products – diszjunktív minimál alak | szorzatok összegeként képzett minimál alak

minimal-cost equation – minimálköltség egyenlet

minimalism – minimalizmus

minimax – minimax [keresési módszer]

minimax algorithm – minimax algoritmus

minimax decision – minimax döntés

minimax value – minimax érték

minimization linear program – minimalizáló lineáris program

minimization program – minimalizáló program

minimize – B15789minimalizál | kisméretűvé tesz

minimize dependency – függőség minimalizálása

minimizing a quadratic form – kvadratikus forma minimalizálása

minimum – legkisebb | minimális

minimum bid – minimális tét, amivel emelni lehet az ajánlatot

minimum confidence threshold – minimális megbízhatósági küszöb

minimum cost flow – minimális költségű folyam

minimum cut – minimális vágás

minimum degree – minimális fokszám

minimum degree of a B-tree – B-fa minimális foka

minimum delay – minimális késleltetés

minimum delay noticed – legkisebb észlelt késleltetés

minimum description length – minimális hosszúságú leírás

minimum distance – minimális távolság

minimum distance table – minimális távolságok táblája

minimum level of protection – minimális védelmi szint

minimum mean-weight cycle – minimális átlagos súlyú kör

minimum node of a Fibonacci heap – minimális csúcs Fibonacci-kupacban

minimum polynomial – minimális polinom

minimum pulse width – minimális impulzus szélesség

minimum remaining values heuristics – legkisebb megmaradó értékek heurisztika

minimum slack – minimális tartalék

minimum spanning tree – minmális feszítőfa

minimum support threshold – minimális támogatottsági küszöb

minimum weight – minimális súly

minimum wire length – vezeték minimális hossza

minimum-comparison algorithm for merging – minimális számú összehasonlítást végző összefésülő algoritmus

minimum-comparison algorithm for searching – minimális számú összehasonlítást végző kereső algoritmus

minimum-comparison algorithm for selection – minimális számú összehasonlítást végző kiválasztó algoritmus

minimum-comparison algorithm for sorting – minimális számú összehasonlítást végző rendező algoritmus

minimum-comparison algorithms – minimális összehasonlításszámú algoritmusok

minimum-cost – minimális költségű

minimum-cost flow – minimális költségű folyam

minimum-cost spanning tree – minimális költségű feszítőfa

minimum-disclosure proof – minimumot felfedő bizonyítás | lehető legkevesebbet felfedő bizonyítás

minimum-space algorithm – minimális tárigényű algoritmus

minimum-space algorithm for merging – minimális tárigényű összefésülő algoritmus

minimum-space algorithm for rearranging – minimális tárigényű átrendező algoritmus

minimum-space algorithm for selection – minimális tárigényű kiválasztó algoritmus

minimum-space algorithm for sorting – minimális tárigényű rendező algoritmus

minimum-space algorithm for stable sorting – minimális tárigényű stabil rendező algoritmus

minimum-stage tape sorting – minimális fokozatszámú szalagos rendezés

minimum-time algorithm – minimális futási idejű algoritmus

minimum-time algorithm for merging – minimális futási idejű összefésülő algoritmus

minimum-time algorithm for sorting – minimális futási idejű rendező algoritmus

minimum-weight spanning tree – minimális súlyú feszítőfa

Minkowski distance – Minkowski-távolság

minor – kicsi | lényegtelen | nem lényeges

minor axis – kis tengely

minor of a graph – gráf minorja

minor of a matroid – matroid minorja

minterm – minterm [az összes logikai változó felhasználásával képzett ÉS kapcsolat]

minterm list – mintermek listája

minterm number – minterm szám

minus zero – negatív nulla

mipmap (Multum In Parvo map) filter – mipmap szűrő

MIPS (Million Instruction Per Seconds) – MIPS (millió utasítás másodpercenként)

MIP-year (million instructions per second through a year) – MIP-év (millió utasítás per másodperc egy évig) [utasítások számának egy mértékegysége]

Miranda – Miranda [programnyelv]

mirror – tükörkép | másolat

mirror direction – tükörirány

mirror site – tükörhely

mirrored server – tükrözött kiszolgáló | tükrözött szerver

mirroring – tükrözés | tükröződés

mirroring disks – lemezek tökrözése

MIS (Management Information System) – menedzsmentet támogató vezetői információrendszer | vezetői információs rendszer

mismatch – nem illeszkedik

misrouting protocol – félreterelő protokoll

miss – találati hiba

& cache miss – gyorsítótár találati hiba

missing attribute value – hiányzó attribútum-érték

missing values – hiányzó értékek

mission – küldetés

mission creep (scope creep) – projekt szétesés

mission critical – alapfontosságú

mission critical system – alapfontosságú rendszer

missionaries and cannibals problem – misszionáriusok és kannibálok feladat / B15877probléma

mission-critical – küldetéskritikus [üzletfolytonosság]

mission-critical system – küldetés-kritikus rendszer | létfontosságú rendszer

mistake – hiba | elvétés

mistake matrix – tévesztésmátrix

misuse of dynamic type checking – dinamikus típusellenőrzés hibás használata

MIT (Massachusetts Institute of Technology) – MIT (Massachussettsi Műszaki Egyetem)

mitigation – kárenyhítés

MIX computer – MIX számítógép

& assembly language for MIX computer – assembly nyelv a MIX számítógéphez

& binary version of MIX computer – MIX számítógép bináris változata

& extensions to MIX computer – MIX számítógép kiterjesztései

& floating point attachment of MIX computer – MIX számítógép lebegőpontos kiegészítése

& MIXAL (assembly language of MIX) – MIXaL (MIX számítógép assembly nyelve)

& simulator of MIX computer – MIX számítógép szimulátora

mixed – vegyes alapszám

mixed alphabet – kevert ábécé

mixed congruential method – vegyes kongruenciák módszere

mixed media – kevert médiumok

mixed pseudotransitivity – vegyes pszeudotranzitivitás

mixed reality – kevert valóság

mixed specification strategy – kevert meghatározási stratégia | kevert specifikációs stratégia

mixed state – vegyes megjelenítésű állapot

mixed strategy – kevert stratégia (játékelméletben)

mixed-mode arithmetic – vegyes módú aritmetika

mixed-radix – vegyes alapszámú

mixed-radix number systems – vegyesalapú számrendszer

& addition and subtraction with mixed-radix number systems – összeadás és kivonás vegyesalapú számrendszerrel

& balanced mixed-radix number systems – kiegyensúlyozott vegyesalapú számrendszer

& comparison with mixed-radix number systems – összehasonlítás vegyesalapú számrendszerrel

& counting by 1s with mixed-radix number systems – leszámlálás egyesekkel vegyesalapú számrendszerrel

& multiplication and division with mixed-radix number systems – szorzás és osztás vegyesalapú számrendszerrel

& radix conversion with mixed-radix number systems – alap konvertálása vegyesalapú számrendszerrel

mixed-radix representation – vegyes alapszámú reprezentáció | kevert alapszámú reprezentáció

mixing board – keverőpult

mixture distribution – kevert eloszlás

mixture of distribution functions – eloszlásfüggvények keveréke

ML – ML [programnyelv]

ML (Maturity Level) – ML (érettségi szint)

m-linear matroid m-lineáris matroid

MLIS (MultiLingual Information Society) – többnyelvű információs társadalom

MMI (Man-Machine Interface) – ember-gép csatoló

MMI (Multimedia Interface) – multimédiás egység | MMI-interfész

MMIX computer – MMIX számítógép

MMIX masters – MMIX mesterek

MMIX simulator – MMIX szimulátor

MMIXAL (MMIX assembly language) – MMIXAL (MMIX assembly nyelve)

MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) – MMORPG (nagyon sokszereplős hálózati játék)

MMRPG (Massively Multiplayer Role Playing Game) – MMRPG (nagyon sokszereplős szerepjáték)

MMU (Memory Management Unit) – memóriakezelő egység

MMX (Multimedia Extension) – MMX (Multimedia bővítés)

mnemonic – emlékezeterősítő | mnemonikus

mnemonic symbol – emlékeztető szimbólum

mobile – mobil | hordozható

mobile ad hoc network – mobil ad hoc hálózat

mobile agent – mobil ágens | mobil ágens | vándorló ügynök

mobile application – mobil alkalmazás

mobile authentication – mobil hitelesítés

mobile business (m-business) – mobil üzlet | m-üzlet

mobile business data – mobil üzleti adat

Mobile Client (MC) – mobil ügyfél | mobil kliens

mobile code – mobil kód

mobile commerce (m-commerce) – mobil kereskedelem | m-kereskedelem

mobile commerce environment – mobil kereskedelmi környezet

mobile computing – mobil számítástechnika

mobile computing environment – mobil számítástechnikai környezet

mobile database – mobil adatbázis

mobile device – mobil eszköz

mobile e-commerce – mobil e-kereskedelem

mobile environment – mobil környezet

mobile era – mobil korszak

mobile handheld device – mobil kézi készülék

mobile host – mobil hoszt

mobile information system – mobil információs rendszer

mobile Internet – mobil internet

mobile location service – mobil helymeghatározás

mobile mapping – mobil térképezés

mobile middleware – mobil köztesszoftver

mobile multimedia – mobil multimédia

Mobile Multimedia Database Management System (MM-DBMS) – mobil multimédia adatbázis-kezelő rendszer (MM-DBMS)

mobile multimedia entertainment – mobil multimédiás szórakozatás

mobile network – mobil hálózat

mobile phone – mobiltelefon

mobile robot – mobil robot

mobile technology – mobil technológia

mobile telecommunication – mobil telekommunikáció

mobile telephone switching office – mobil-telefon kapcsoló központ

mobile terminal – mobil terminál

mobile transaction – mobil ügylet | mobil tranzakció

mobile user – mobil telefont használó

mobile wireless terminal – mobil vezeték nélküli terminál

mobile-commerce – mobil kereskedelem | mobil telefonon keresztüli kereskedelem

mobility – mobilitás | mozgathatóság

mobility impairment – mozgáskorlátozottság

mocha – kávébarna

mockup (very early prototype) – mintadarab / makett (nagyon korai prototípus)

mod – mod

mod m arithmetic – modulo m aritmetika

& addition mod m – összeadás modulo m

& division mod m – osztás modulo m

& halving mod m – felezés modulo m

modal – alaki | módbeli

modal logic – modális logika

modal operator – modális operátor

modality – modalitás

mode – mód | módszer

& protected mode – védett mód

& real-time mode – valós idejű mód

mode error – üzemmód hiba [nem alkalmas üzemmód miatti hiba]

mode for parameter passing – paraméterátadási módszer

mode of file – állomány mód | fájl mód

mode of operation – működési mód | üzemmód

model – modell

& abstract machine model – absztrakt gép modell

& activity model – aktivitási modell

& architectural model – architekturális modell

& asynchronous model – aszinkron modell

& behavioral model – viselkedési modell

& blackboard model – modellvázlat

& broadcast model – eseményszóró modell

& business model – üzleti modell

& callback model – visszahívó modell

& call-return model – hívás-visszatérés modell

& capability maturity model – képesség fejlettségi modell

& client-server model – ügyfél-kiszolgáló modell | kliens-szerver modell

& Component Object Model (COM) – összetevő objektummodell

& consistency model – konzisztencia modell

& context model – környezeti modell

& contractual model – szerződési modell

& control models – vezérlési modellek

& coordination model – együttműködési modell

& data model – adatmodell

& data-flow model – adatfolyam modell

& deployment model – telepítési modell

& design process model – tervezési folyamat modell

& Distributed Component Object Model (DCOM) – osztott komponens-objektum modell

& distribution model – elosztási modell

& document model – dokumentum modell

& Document Object Model (DOM) – dokumentum objektum modell

& domain architectural model – szakterületi architekturális modell

& domain model – szakterületi modell

& failure model – meghibásodási modell

& file system model – fájl-rendszer modell | állományrendszer modell

& generic model – általános modell

& implementation model – megvalósítási modell | implementációs modell

& inheritance model – öröklődési modell

& layered model – rétegezett modell

& legacy system model – ősrendszer modell

& mathematical model – matematikai modell

& metametamodel – metametamodell

& metamodel – metamodell

& object behavior model – objektum viselkedési modell

& object invocation model – objektumhívási modell

& object model – objektummodell

& OSI Reference Model – OSI hivatkozási modell | OSI referencia modell

& piecewise deterministic model – szakaszos determinisztikus modell

& polling model – lekérdező modell

& process model – folyamatmodell

& pull model – rendelési modell

& push model – küldés-modell

& quantitative model – kvantitatív modell

& real-time model – valós idejű modell

& reference model – hivatkozási modell

& remote access model – távoli elérési modell

& repository model – tárolási modell

& requirement model – követelménymodell

& safety growth model – biztonságosság növelésének modellje

& state machine model – állapotátmenet modell

& structural model – szerkezeti modell

& synchronous model – szinkron modell

& system model – rendszermodell

& TCP/IP Reference Model – TCP / IP hivatkozási modell

& timing model – időzítési modell

& trust model – bizalmi modell

& upload-download model – feltöltési-letöltési modell

& waterfall model – vízesés modell

model checking – modellellenőrzés

model coordinate system – modellezési koordinátarendszer

Model Driven Architecture (MDA) – modellvezérelt architektúra

model elimination – modellelimináció

model library – modellkönyvtár

model management – modell-kezelés

model of attitude change – attitűdváltozási modell

model of the communication process – kommunikációs folyamat modellje

model preference logic – modellpreferencia logika

model theory – modellelmélet

model-based clustering – modellalapú csoportosítás / klaszterezés

model-based reasoning – modellalapú következtetés

model-based specification – modell-alapú specifikáció

model-driven monitoring – modellvezérelt monitorozás

model-driven transtormation – modell-vezérel átalakítás

modeless – állapot nélküli

model-free – modellmentes

modeling – modellezés

modeling information systems – információs rendszerek modellezése

modeling language – modellező nyelv

modeling problem – modellezési feladat / probléma

modeling system – modellező rendszer

modeling task – modellezési feladat

modeling technological change – technológiai változás modellezése

modeling transformation – modell transzformáció

Model-View-Controller (MVC) – modell-nézet-vezérlés [alkalmazást, a felhasználói képernyőt és a bemenetet elkülönítő architektúra]

modem (modulator/demodulator) – modem

& cable modem – kábelmodem

moderated newsgroup – felügyelt hírcsoport

moderator (in group interactions) – moderátor (csoporton belüli érintkezés során)

moderator – levelező listát vagy fórumot ellenőrző személy

modern algebra – modern algebra

modification – módosítás

modification detection – módosítás felismerése

Modification Detection Code (MDC) – módosítást felfedő kód (MDC)

modified – módosított

modified computer keyboards – módosított számítógép-billentyűzet

modifier – módosító

modifier key – módosító billentyű

modify method – módosító metódus

modifying algorithm – módosító algoritmus

Modula – Modula [programnyelv]

Modula-3 – Modula-3 [programnyelv]

modular – moduláris

modular arithmetic – moduláris aritmetika

& complex modular arithmetic – komplex moduláris aritmetika

modular curve – moduláris görbe

modular decomposition – moduláris felbontás

modular elliptic curve – moduláris elliptikus görbe

modular equation – moduláris egyenlet

modular equivalence – moduláris ekvivalencia

modular exponentiation – moduláris hatványozás

modular form – moduláris alak | moduláris forma

modular Gray code – moduláris Gray-kód

modular halving – moduláris felezés

modular inequality – moduláris egyenlőtlenség

modular linear equations – moduláris lineáris egyenlet

modular method for polynomial gcd – moduláris módszer a polinomiális lnko kiszámítására

modular multiplication – moduláris szorzás

modular multiplication-based block cipher – moduláris szorzáson alapuló blokkrejtjel

modular polynomial – moduláris polinom

modular programming – moduláris programozás

modular reduction – moduláris redukció

modular representation – moduláris reprezentáció | moduláris ábrázolás

modular type – moduláris típus

modular universal cycle – moduláris univerzális ciklus

modularity – modularitás

modulation – moduláció

& amplitude modulation – amplitúdómoduláció

& delta modulation – deltamoduláció

& FM (Frequency Modulation) – FM (frekvenciamoduláció)

& hum modulation – búgásmoduláció

modulation rate – modulációs sebesség | modulációs frekvencia

module – modul

module description language – modul leíró nyelv

module library – modulkönyvtár

module testing – modultesztelés

modulo – modulo

modulo scheduling – moduló ütemezés

modulus – modulus

modulus in a linear congruential sequence – modulus egy lineáris kongruencia sorozatban

modus ponens – modus ponens [logikai következtetés]

Möbius counter – Möbiusz-számláló | Johnson-számláló | gyűrűs számláló

Möbius function – Möbius-függvény

Möbius inversion formula – Möbius-féle megfordítási képlet | Möbius-féle inverziós formula

Möbius plane – Möbius-sík

Möbius strip – Möbius-szalag

MOF (Meta-Object Facility) – metamodell koncepció [OMG szabvány]

Moiré pattern – Moiré-minta

MOLAP (Multidimensional OLAP) – MOLAP (többdimenziós OLAP)

molecular biological data analysis – molekuláris biológiai adatelemzés

MOM (Message-Oriented Middleware) – MOM (üzenetorientált köztesréteg)

moment – momentum | nyomaték

moment of a distribution – eloszlás momentuma

momentum – impulzus | lendület

monad – monád

Monge array – Monge-tömb

money – pénz

money order – pénzesutalvány

monic – monikus

monic polynomial – főpolinom

monism – monizmus | monista elmélet

monitor – monitor | ellenőriz | megfigyel

& color monitor – színes monitor

monitor station – felügyelő állomás | figyelő állomás

monitoring – monitorozás | felügyelet

monitoring problem – monitorozó probléma | felügyelő probléma

monitoring strategy – monitorozási stratégia

monitoring system – monitorozó rendszer | figyelő rendszer

monkey – majom

monkey and bananas problem – majom-banán probléma

monkey tests – majom teszt

monoalphabetic – egyábécés | monoalfabetikus

monochromatic – egy hullámhosszt tartalmazó | monokróm | monokromatikus

monochromatic color – monokromatikus szín

monochromatic element – monokromatikus elem

monochromatic image – monokromatikus kép | fekete-fehér kép

monochromatic set – monokromatikus halmaz

monochromatic subgraph – monokromatikus részgráf

monochrome – monokróm | egyszínű

monochrome display – egy színt megjelenítő video kijelző | monokróm megjelenítő

monochrome monitor – egyszínű monitor

monocular image – monokuláris kép

monoid – monoid

monolithic database – monolitikus adatbázis

monomial – monom | monomiális | egytag | egytagú

& evaluation of monomials – monomok kiszámítása

monomial equivalence – monomiális ekvivalencia

monomial equivalence of codes – kódok monomiális ekvivalenciája

monomial matrix – monomiális mátrix

monomial symmetric function – monomiális szimmetrikus függvény

monomorphism – monomorfizmus | injektív homomorfizmus

monospaced font – azonos szélességű betűtípus

monotone – egyhangú | egy tónusú | monoton | egyszínű | unalmas

monotone Boole formula – monoton Boole-képlet

monotone Boolean function – monoton Boole-függvény

monotone class – monoton osztály

monotone class of graphs – gráfok monoton osztálya

monotone condition – monoton feltétel

monotone operator – monoton operátor

monotone sequence – monoton sorozat

monotonic – monoton

monotonic binary Gray code – monoton bináris Gray-kód

monotonic mapping – monoton leképezés

monotonic preference – monoton preferencia

monotonically decreasing – monoton csökkenő

monotonically increasing – monoton növekvő

monotonicity – monotonitás

monotonic-read consistency – monoton-olvasási következetesség / konzisztencia

monotonic-write consistency – monoton-írási következetesség / konzisztencia

Monsoon dataflow architecture – Monsoon-adatfolyam architektúra

monster – szörny

Monte Carlo algorithm – Monte Carlo B16253algoritmus

Monte Carlo localization – Monte Carlo lokalizáció

Monte Carlo method – Monte Carlo módszer

Montgomery multiplication mod m – Montgomery-szorzás modulo m

Moore automaton – Moore-automata

Moore machine – Moore-automata

Moore model – Moore-modell

Moore model sequential circuit – Moore-modell szerint működő sorrendi hálózat

Moore’s law – Moore-törvény

Moore-type output – Moore-típusú kimenet

m-ordered m-rendezett

more informed (in A*) – jobban informált (a* algoritmusban)

more options – további beállítások

morph – átmenet | morf

morphing – alakváltoztatás | morfolás (képfeldolgozásnál)

morphism – morfizmus

morphological – morfológiai

morphological analysis – morfológiai elemzés

morphological operation – morfológiai művelet

morphological tagger – szófajcímkéző

morphology – morfológia | alaktan

morphology measure – morfológiai mérőszám

Morse code – Morse-kód

MOS (Metal Oxide Semiconductor) – MOS (fém oxid félvezető)

mosaic – mozaik

Mosaic browser – Mosaic böngésző

mosaic filter – mozaik szűrő

Most General Unifier (MGU) – legáltalánosabb egyesítő (rezolúciónál)

most likely explanation – legvalószínűbb magyarázat

most likely state – legvalószínűbb állapot

most recently used replacement – utoljára használt elem cseréje

Most Significant Bit (MSB) – legmagasabb helyértékű bit | legnagyobb helyértékű bit (MSB)

most significant digit – a legértékesebb jegy | legmagasabb helyiértékű jegy

most-constrained-variable heuristics – legerősebb megkötésű változó heurisztika

motif – motívum

& regulatory motif – szabályozási motívum

Motif – Motif [felhasználói interfész komponensek és irányelvek gyűjtménye]

motif finding problem – motívum keresési probléma

motion – mozgás

motion analysis – mozgáselemzés

motion blur – mozgás-elmosás

motion capture animation – mozgáskövető animáció

motion compensation – mozgás-kiegyenlítés

motion history – mozgástörténet | mozgás előzmény

motion model – mozgás-modell

motion parallax – mozgási parallaxis | látszólagos mozgás

Motion Picture Expert Group (MPEG) – mozgóképpel foglalkozó szabványosítási szakcsoport

motion segmentation – mozgás szegmentálás

motion simulation – mozgás szimuláció

motion tracking – mozgáskövetés

motion vector – mozgás-vektor

motional input device – mozgást detektáló bemeneti egység

MOTIS (Message Oriented Text Interchange Standard) – MOTIS (üzenetalapú szövegcserélő szabvány)

motivation – motiváció

motor disabilities – mozgáskorlátozottak

motor impairment – motorikus-funkció korlátozottság

motor skills – mozgásos készségek

mount point – felszerelési pont

mounting – felszerelés | hozzákapcsolás [fájlrendszer beillesztése egy meglévőbe | fájlrendszer hozzákapcsolása egy másik fájlrendszerhez]

mounting point – felszerelődő pont

mouse – egér

& mechanical mouse – mechanikus egér

& optical mouse – optikai egér

& wheel mouse – görgős egér

& wireless mouse – vezeték nélküli egér

mouse button – egérgomb

mouse click – egérkattintás | kattintás

mouse event – egéresemény

mouse operation – egérművelet

mouse over – egér föléhúzása

mouse pad – egérpad | egéralátét

mouse pointer – egérmutató | egérkurzor

mouse sensitivity – egérérzékenység

mouse trail – egérnyom | egérnyomvonal

mouse-button binding – egérgombhoz funkció-hozzárendelés

mouse-driven – egérvezérlésű

MouseKeys – billentyűzetegér [egér-funkciók kiváltása billentyűzettel]

mouthstick – száj-bot [fizikailag korlátozottaknak]

m-out-of-n code n-ből m kód

move a component – komponens áthelyezése

move operation – adatmozgató művelet

move-to-front-code – előremozgató kód

movie – mozgókép | mozi

moving average – mozgóátlag

moving object detection – mozgó tárgy észlelése

Moving Picture Experts Group (MPEG) – Mozgókép Szakértő Csoport [MPEG szabványt kidolgozó csoport]

Möbius function µ(n) – Möbius-függvény µ(n)

Möbius inversion formula – Möbius inverziós képlete / formulája

MPEG (Motion Picture Experts Group) – MPEG (mozgókép szakértői csoport) [grafikus állományformátum]

MPEG compression – MPEG tömörítés

m-pole circuit m-pólusú hálózat | m-pólusú áramkör | m-pólus

MPP (Massively Parallel Processor) – MPP (szuperszámítógép)

MPP (Message Processing Program) – üzenetfeldolgozó program

m-regular m-reguláris

m-regular graph m-reguláris gráf

MRI (Magnetic Resonance Image) – MRI (mágneses rezonancia kép)

MRP (Material Requirements Planning) – anyagellátási rendszer | gyártási erőforrások tervezése

MRP (Material Resource Planning) – anyagszükséglet-tervezés

MRP (Manufacturing Resource Planning) – komplex termelés-szervezési / anyagbiztosítási rendszer

MSB (Most Significant Bit) – legmagasabb helyiértékű bit | legnagyobb helyiértékű bit

MSD (Most Significant Digit) – MSD (legjellemzőbb számjegy | legnagyobb helyi értékű számjegy | legmagasabb helyiértékű számjegy)

m-sequence – m-sorozat | maximális periódusú sorozat

MSI (Medium Scale Integration) – MSI (közepes bonyolultságú integráltság)

MSI building block – MSI építő elem

MSS (Management Support System) – vezetői munkát támogató rendszerek

MST (Minimum Spanning Tree) – minimális feszítőfa

MTBF (Mean Time Between Failures) – MTBF (meghibásodások közötti átlagos időtartam)

mth power m-edik hatvány

mth power of a graph gráf m-edik hatványa

MTS (Message Transfer Service) – MTS (üzenettovábbító szolgáltatás)

MTTF (MeanTime to Failure) – hiba bekövetkezéséig eltelt időtartam | hibamentes működés időtartama)

MTTR (MeanTime to Repair) – hibajavításhoz szükséges időtartamok átlaga

MTU (Maximum Transfer Unit) – MTU (leghosszabb átvihető adategység)

m-tuple m-es

mu (μ) – mu (μ)

much greater than – sokkal nagyobb, mint

much less than – sokkal kisebb, mint

MUD (Multi-User Dungeon, Multi-User Domain, Multi-User Dimension) – MUD [többrésztvevős számítógépes játék]

muddling through – megegyezésre törekvő döntéshozatali módszer, lépésenkénti, korlátozott módosításokkal

Multi agent System (MaS) – többágenses rendszer

multi core processor – többmagú processzor

multi layer CNN – többrétegű CNN

multi valued logic – többértékű logika

multi-access channel – többszörös hozzáférésű csatorna

multi-access network – többszörös hozzáférésű hálózat

multiagent user group support – felhasználócsoportot támogató többágenses rendszer

multiagent planning – multiágens tervkészítés

multiagent support system – többágenses támogató rendszer

multiagent system – multiágens rendszer

Multiattribute Rating Technique (Mart) – többtényezős értékelési eljárás

Multiattribute Utility Theory (Maud) – többtényezős hasznosságelmélet

multibody planning – többtestű tervkészítés

multicamera application – többkamerás alkalmazás

multicast – többes-adás

multicast address – csoportcím

multicast channel – csoportos adás csatornája

multicast routing – többes-adásos útválasztás

multicast storm – többes-adás vihar

multicast technology – többesküldéses technológia

multicasting – többes-adás | csoportadás

multichain – multilánc

multichannel – többcsatornás

MultiChip Module (MCM) – multi chip modul | több integrált áramkörből álló modul | többlapkás modul

multicombination – multikombináció | ismétléses kombináció

multi-computer – több számítógép

multi-computer operating system – több-számítógépes működtető rendszer

multicriterial decision making – többkritériumú döntéshozás

multi-destination routing – többcímű útválasztás

multidimensional – többdimenziós

Multidimensional aggregate Data (Mad) – többdimenziós összesítő adat

multidimensional array – többdimenziós tömb

multidimensional association rule – többdimenziós asszociációs szabály

multidimensional binary search tree – többdimenziós bináris kereső fa

multidimensional code – többdimenziós kód

multidimensional data – többdimenziós adat

multidimensional data analysis – többdimenziós adatelemzés

multidimensional data cube – többdimenziós adatkocka

multidimensional data model – többdimenziós adatmodell

multidimensional database – többdimenziós adatbázis

multidimensional Fast Fourier Transform – többdimenziós gyors Fourier-transzformáció

multidimensional index – többdimenziós index

multidimensional index tree – többdimenziós indexfa

multidimensional join – többdimenziós összekapcsolás

Multidimensional OLAP (MOLAP) – többdimenziós OLaP (MOLaP)

multidimensional query – többdimenziós lekérdezés

Multi-Dimensional Scaling (MDS) – többdimenziós skálázás | többdimenziós értékadás

multidimensional trie – többdimenziós szófa

multidimensional view – többdimenziós nézet

multidirectional – többirányú

multidisciplinar – multidiszciplináris

multi-drop cable – többcsatlakozós kábel

multifeature – többtulajdonságú

multifeature cube – többtulajdonságú kocka

multifunction – többfunkciós

multifunctional pipeline – többfunkciós futószalag

multigraph – multigráf

multihead bubble sort – többfejes buborékrendezés

multi-key – többkulcsos

multi-key index – többkulcsos index

multikey quicksort – többkulcsú gyorsrendezés

Multilateral Agreement on Investment (MAI) – sokoldalú / multilaterális befektetési megállapodás

multilayer learning – többrétegű neuronháló tanulása

multilevel – többszintű

multilevel association rule – többszintű asszociációs szabály

multi-level dataflow model – többszintű adatfolyammodell

multilevel error handling – többszintű hibakezelés

multilevel index – többszintű index

multilevel intermediate language – többszintű közbenső nyelv

multi-level read-A16252write – többszintű olvasás / írás

multilevel secure – többszintű biztonságos

multilevel secure environment – többszintű biztonságos környezet

multilevel secure transaction-processing system – többszintű biztonságos tranzakciófeldolgozó rendszer

multilevel security – többszintű biztonság

multiline – többsoros

multi-line input – többsoros bemenet

multilinear function – multilineáris függvény

multilingual – többnyelvű

multilingual electronic commerce – többnyelvű elektronikus kereskedelem

multilingual site – többnyelvű site

multilingualization – termékek többnyelvű támogatása

Multimax multiprocessor system – Multimax multiprocesszor rendszer

multimedia – multimédia

multimedia architecture – multimédia architektúra

multimedia computing – multimédiás számítástechnika

multimedia computing environment – multimédiás számítsátechnikai környezet

multimedia content – multimédia-tartalom

multimedia data – multimédia adat

multimedia database – multimédia adatbázis

multimedia database management system – multimédia adatbázis-kezelő rendszer

multimedia hardware – multimédia-hardver

multimedia information – multimédia-információ

multimedia information system – multimédia információs rendszer

multimedia normal form – multimédia normálforma

multimedia object – multimédia-ojektum

multimedia production – multimédia-előállítás

multimedia retrieval – multimédia-keresés

multimedia system – multimédia-rendszer

multimedia-based courseware – multimédiaalapú számítógépes tananyag

multimodal interaction – többmódusú interakció

multimode fiber – több-törésmutatójú fényvezető szál

multinational company – több országban szétszórt termelési-értékesítési rendszerű vállalat

multinational information system – multinacionális vállalat határok feletti információs rendszere

multinomial – multinomialis | többtagú | többtag

multinomial coefficient – multinomiális együttható

multinomial theorem – multinomiális tétel

multiobjective decision – több célfüggvényes döntés

multiobjective optimization – több-célfüggvényű optimalizálás

multipartite virus – többféle módon fertőző vírus

multipartition – multifelbontás | multihalmaz felbontása

multipass algorithm – többmenetes algoritmus

multipass SQL – többmenetes SQL

multi-path fading – elhalkulás | több-utas terjedés miatti jelgyengülés

multi-path propagation – több-utas terjedés

multi-path routing algorithm – több-utas útválasztó algoritmus

multi-player online roleplaying game – több résztvevős online szerepjáték

multi-player virtual game – több résztvevős virtuális játék

multiple – többszörös

multiple access protocol – többszörös elérési protokoll

Multiple Access with Collision Avoidance (MACA) – többszörös hozzáférés ütközés elkerüléssel

multiple assignment – többszörös értékadás | többszörös hozzárendelés

multiple block – többszörös blokk

multiple block algorithm – több-blokkos algoritmus

multiple component incident – többkomponensű incidens [egy incidens több hatással]

multiple cycle – többszörös ciklus

multiple declaration – többszörös deklaráció

multiple delay slot – többszörös késleltetési rés

multiple edge – többszörös él | párhuzamos él

multiple encryption – többszörös rejtjelezés

multiple entrances – többszörös belépési pontok

multiple error – többszörös hiba

multiple exclusive-or – bitenkénti kizáró vagy

multiple execution state – többszörös végrehajtási állapot

multiple execution unit – többszörözött végrehajtó egység

multiple exits – többszörös kimenetek

multiple granularity – többszörös finomsági szint | többszörös szemcsézettség

multiple inheritance – többszörös öröklődés

multiple interface – többszörös felület | többszörös interfész

multiple key – többszörös kulcs

multiple key index – többkulcsos index

multiple level – többszintű

multiple linear regression – többdimenziós lineáris regresszió

multiple name binding – többszörös név-kötés

multiple non-pipelined parallel working EUs – nem futószalag-elvű párhuzamos működésű végrehajtó egységek

multiple parallel execution units – többszörös / többszörözött párhuzamos végrehajtó egységek

multiple pipeline – többszörös futószalag

multiple pipelined EU – többszörös futószalag elvű végrehajtó egység

multiple point – többszörös pont

multiple precision constant – többszörös pontosságú állandó

multiple prediction – többszörös becslés

multiple reception – többszörös vétel

multiple regression – többváltozós regresszió

multiple root – többszörös gyök

multiple scattering – többszörös szóródás

multiple selection – többszörös választás

multiple sequence alignment – többszörös szekvencia illesztés

multiple shared bus system – összetett közös sín / busz | többszörös közös sín / busz

multiple sources and sinks – többszörös források és nyelők

multiple stream cipher – többszörös folyamrejtjel

multiple sum – többszörös összeg

multiple summation – többszörös összegzés | többszörös szummázás

multiple universal FX unit – többszörözött univerzális FX egység

multiple universal pipeline – többszörözött univerzális futószalag

multiple unresolved branch – többszörös feloldatlan elágazás

multiple-cycle synchronizer – többciklusú szinkronizáló

multiple-emitter transistor – többemitteres tranzisztor | multiemitteres tranzisztor

multiple-inheritance ambiguity resolution – többértelműség feloldása többszörös öröklés esetében

multiple-key cipher – többkulcsos rejtjel

multiple-objective problem – többcélú feladat | többcélú probléma

multiple-operation instruction – többműveletes utasítás

multiple-output function – többkimenetű függvény

multiple-output minimization – többkimenetű minimalizálás

multiple-output prime implicant – többkimenetű prímimplikáns

multiple-precision – többszörös pontosságú

multiple-precision addition – többszörös pontosságú összeadás

multiple-precision arithmetic – többszörös pontosságú aritmetika

multiple-precision comparison – többszörös pontosságú összehasonlítás

multiple-precision division – többszörös pontosságú osztás

multiple-precision greatest common divisor – többszörös pontosságú legnagyobb közös osztó

multiple-precision integer arithmetic – többszörös pontosságú egész-aritmetika

multiple-precision modular arithmetic – többszörös pontosságú moduláris aritmetika

multiple-precision multiplication – többszörös pontosságú szorzás

multiple-precision number – többszörös pontosságú szám

multiple-precision radix conversion – alap többszörös pontosságú konvertálása

multiple-precision subtraction – többszörös pontosságú kivonás

multiple-precision table of constants – többszörös pontosságú állandók táblázata

multiples of an irrational number mod 1 – irracionális szám többszörösei modulo 1

multiple-valued logic – többértékű logika

multiplex – egyesített | multiplex

multiplexed address input – megosztott címbemenetek

multiplexer (MUX) – multiplexer (MUX) | nyaláboló

multiplexer – egyesítő | multiplexer | egyesítő kapcsoló | többszöröző

multiplexer 4-to-1-line – 4-ből 1-re multiplexer

multiplexer bus – multiplexer sín | multiplexer busz

multiplexer channel – multiplexer csatorna

multiplexer selection – multiplexer kiválasztás

multiplexer-based bus – multiplexer-alapú sín / busz

multiplexing – nyalábolás | multiplexelés

& demultiplexing – demultiplexelés | multiplexelés megszüntetése | nyalábolás megszüntetése

& downward multiplexing – lefelé irányuló nyalábolás / multiplexelés | nyalábolás lefelé

& Frequency Division Multiplexing (FDM) – frekvenciaosztásos nyalábolás | frekvenciaosztásos multiplexelés

& Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) – ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás / multiplexelés

& Time Division Multiplexing (TDM) – időosztásos nyalábolás | időosztásos multiplexelés

& upward multiplexing – felfelé irányuló nyalábolás | multiplexelés felfelé

& Wavelength Division Multiplexing (WDM) – hullámhossz-osztásos nyalábolás / multiplexelés

multiplexing the display – kijelző megsokszorosítása

multiplication – szorzás | többszörözés

& asymptotically fast multiplication – aszimptotikusan gyors szorzás

& complex multiplication – komplex számok szorzása

& distributive multiplication – disztributív szorzás

& double-precision multiplication – dupla pontosságú szorzás

& floating point multiplication – lebegőpontos szorzás

& matrix multiplication – mátrixszorzás

& Mersenne multiplication – Mersenne-szorzás

& mixed-radix multiplication – vegyes alapú szorzás

& modular multiplication – moduláris szorzás

& multiprecision multiplication – többszörös pontosságú szorzás

& multiprecision multiplication by single-precision – többszörös pontosságú szorzás egyszeres pontosságú segítségével

& polynomial multiplication – polinomok szorzása

multiplication by small constants – szorzás kis konstanssal

multiplication method – szorzási módszer

multiplication mod m – szorzás modulo m

multiplication of fractions – törtek szorzása

multiplication of permutations – permutációk szorzása

multiplication of polynomials – polinomok szorzása

multiplication of power series – hatványsorok szorzása

multiplication of sparse matrices – ritka mátrixok szorzása

multiplicative – multiplikatív

multiplicative congruential method – multiplikatív kongruencia módszer

multiplicative function – multiplikatív függvény

multiplicative group – multiplikatív csoport

multiplicative inverse – multiplikatív inverz

multiplicative inversion – multiplikatív invertálás

multiplicative knapsack – multiplikatív hátizsák

multiplicative reduction – multiplikatív redukció

multiplicative set – multiplikatív halmaz

multiplicity – többszörösség | multiplicitás

multiplicity of a factor – tényező többszörössége | faktor többszörössége | tényező multiplicitása | faktor multiplicitása

multiplicity of a root – gyök többszörössége | gyök multiplicitása

multiplicity of relationships – kapcsolatok multiplicitása

multiplier – szorzó | multiplikátor

multiplier in a linear congruential sequence – szorzó egy lineáris kongruencia sorozatban

multiply – többszöröz | szoroz | sokszoroz

multiply connected network – többszörösen összekötött háló

multiply instruction – szorzási művelet

multiply-and-add algorithm – szorozz-és-adj össze algoritmus

multiplying out – töbszörözött kimenet

multi-port repeater – többkapus ismétlő

multiprecision – nagy pontosság

multiprecision radix conversion – alapszám nagy pontosságú konvertálása

multiprocessing – többprocesszoros végrehajtás

multiprocessor – több processzor | multiprocesszor

& fault-tolerant multiprocessor – hibatűrő multiprocesszor

multiprocessor operating system – többprocesszoros működtető rendszer

multiprocessor system – többprocesszoros rendszer

multi-protocol router – többprotokollos útválasztó

Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) – többcélú internetes levélkiterjesztés

multisession – többmunkamenetes

multiset – multihalmaz | halmazrendszer | halmazcsalád

& operations on multisets – műveletek multihalmazokkal

& terminological discussion of multisets – multihalmazok terminológiai elemzése

multispectral image – többspektrumú kép | többsávos kép | többszínképű kép

multistage network – többszintű hálózat

multitasking – több feladat egyidejű megoldása

multitexturing – multitextúrázás

multithreaded – többszálú

multi-threaded system – többszálú rendszer

multithreaded von Neumann architecture – többszálú Neumann-architektúra

multithreading – többszálú kezelés | többszálúság

multi-tier – többszintű | többrétegű

multi-tier architecture – többszintű architektúra

multi-tier data warehouse – többrétegű adattárház

multi-tiered architecture – többrétegű architektúra

multiuser – többfelhasználós

multi-user domains – több felhasználós tartomány

multivalued – többértékű

multivalued attribute – többértékű változó

multivalued dependency – többértékű függőség | sokértékű függőség

multivalued function – többértékű függvény

multivalued logic – többértékű logika

multivalued relationship – többértékű kapcsolat

multivariate – többváltozós

multivariate polynomials – többváltozós polinomok

& chains of multivariate polynomials – többváltozós polinomok lánca

& factors multivariate polynomials – többváltozós polinomok tényezői

& noncommutative multivariate polynomials – nemkommutatív többváltozós polinomok

& roots of multivariate polynomials – többváltozós polinomok gyökei

multiversion timestamp – többváltozatú időbélyeg

multiway – több utas

multiway array aggregation – többutas tömbösszesítés

multiway branching – többirányú elágazás

multiway decision – több utas döntés

multiway relationship – sokágú kapcsolat

mundane realism – valós környezetben (tesztelés)

Murphy’s Law – Murphy törvény

MUSE (Multi-User Simulation Environment) – MUSE (többrésztvevős szimulációs környezet)

museum – múzeum

music – zene

& notation of music – zene lejegyzése | kottázás

music collection – zenei gyűjtemény

music publisher – zenei kiadó

music rhythm – zenei ritmus

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) – hangszeres digitális felhasználófelület / kezelőfelület (MIDI)

mutability – változékonyság

mutagenicity – mutáció kiváltása

mutation – mutáció

mutation operator – mutációs operátor

mutator – módosító

mute – elnémít | néma | felirat nélküli

mutex – mutex | bináris szemafor

mutex variable – kölcsönös kizárást megvalósító változó

mutiway merge – több utas összefésülés

mutual – kölcsönös

mutual authentication – kölcsönös hitelesítés

mutual exclusion – kölcsönös kizárás

& mutual exclusion condition – kölcsönös kizárás feltétele

mutual exclusion problem – kölcsönös kizárási feladat

mutual information – kölcsönös információ

mutual recursion – kölcsönös rekurzió

mutual utility independence – kölcsönösen hasznosság-függetlenség

mutually exclusive attribute group – egymást kölcsönösen kizáró attribútumcsoport

mutually exclusive events – egymást kölcsönösen kizáró események

mutually independent events – kölcsönösen független események

mutually orthogonal Latin squares – kölcsönösen ortogonális latin négyzetek

mutually suspicious subsystems – kölcsönösen gyanakvó alrendszerek

mux – egyesítő | multiplexer | egyesítő kapcsoló

MVC (Model-View-Controller) – MVC (modell, nézet, vezérlés)

MYCIN – MYCIN [orvosi szakértő rendszer]

mysticism – miszticizmus

mythical man-month – mitikus emberhónap

Mm (Megamem) – Mm (Megamem)