Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

17. fejezet - N

17. fejezet - N

n/a (not available) – nincs

naive algorithm – naiv algoritmus

naive algorithm for string matching – naiv mintaillesztési algoritmus

naive Bayes – naiv Bayes [tanulási módszer]

naive Bayesian classification – naiv Bayes-osztályozás

naive evaluation – naiv kiértékelés

naive index – naiv index

NAK (Negative Acknowledgement) – NaK (negatív nyugtázás)

name – név

& call by name – név szerinti hívás

& qualified name – minősített név

& root name – gyökérnév

name access – névelérés

name collision – névütközés

name conflict – névkonfliktus

name hiding – név eltakarás

name lookup – név keresése

name mangling – névroncsolás

name resolution – névfeloldás

name resolver – névfeloldó

name server – névszolgáltató | név-szerver

name shadowing – név megfigyelése | név nyomon követése

named state – címkézett állapot

namespace – névtér | névtartomány

namespace distribution – névtér szétosztás

namespace management – névtér kezelés

naming – névkezelés | elnevezés

naming and transparency in distributed system – névkezelés és transzparencia elosztott rendszerben

naming context – névkörnyezet

naming scheme – névkezelési séma | elnevezési séma

naming service – névszolgálat | névszolgáltatás

NaN (Not-a-Number) – NaN (nem-szám)

NAND – NEM-ÉS | NAND

NAND circuits – NAND áramkörök | NEM-ÉS áramkörök

NAND circuits multilevel implementation – többszintű megvalósítás NaND / NEM-ÉS kapukkal

NAND circuits two-level implementation – kétszintű megvalósítás NaND / NEM-ÉS kapukkal

NAND gate – NAND kapu | NEM-ÉS kapu

NAND-NAND – NAND kapus megvalósítás | NEM-ÉS kapus megvalósítás

nanosecond (ns) – nanoszekundum (ns)

narration – narráció | alámondás

narrative thinking – narratív gondolkodás

narrow – szűk

narrow band – keskeny sáv | keskeny frekvenciasáv

narrow casting – célzott üzenetadás | információtovábbítás [Interneten]

narrow content – szűk tartalom

narrowband – keskenysávú

narrowband low-pass filter – keskenysávú alul áteresztő szűrő

narrowcasting – információ eljuttatása szűk csoporthoz

narrow-sense – szűkebb értelemben vett | szűkebb értelmű

narrow-sense code – szűkebb értelemben vett kód

n-ary association többes kapcsolat

n-ary operators n-operandusú művelet

NASA SEL (NASA Goddard Software Engineering Laboratory) – SEL | NASA Szoftverfejlesztési Laboratóriuma

Nash equilibrium – Nash-egyensúly (játékelméletben)

NAT (Network Address Translator) – NAT (hálózati címfordító)

National Center for Biotechnology Information – Nemzeti Biotechnológiai Információs Intézet

national conventions – nemzeti sajátosságok

National Health Service (nHS) – Nemzeti Egészségügyi Szolgálat

National Institute of Standards and Technology – Szabványügyi és Technológiai Intézet

National Performance Review – nemzeti teljesítményértékelés

NATO conference – NA+B16703TO-konferencia

natural – természetes

natural bound – természetes korlát

natural cubic spline – természetes köbös szplájn

natural deduction – természetes dedukció

natural integer – természetes egész

natural isomorphism – természetes izomorfizmus

natural join – természetes összekapcsolás

natural key – természetes kulcs

natural kind – természetes fajta [valós világ kategóriái]

natural language – természetes nyelv

natural language interface – természetes nyelvű felhasználófelület / kezelőfelület

natural language processing – természetes nyelv feldolgozása+B17839

natural language search – természetes nyelvű kereső

natural language search query – természetes nyelvű kereső kérdés

natural language translation – természetes nyelv fordítása

natural language understanding – természetes nyelv megértése

natural light – természetes fény

natural logarithm – természetes alapú logaritmus

natural number – természetes szám

natural operation – természetes művelet

natural science – természettudomány

NAV (Network Allocation Vector) – NaV (hálózati elhelyezési vektor)

navbar (navigation bar) – navigációs sáv | navigálósáv

navigability – navigálhatóság

navigate – közlekedik | navigál

navigation – navigáció | navigálás | mozgás [valamiben] | tájékozódáson alapuló mozgás a rendszerben

navigation bar (navbar) – navigációs sáv | navigálósáv | navigációs sor

navigation function – navigációs függvény

navigation support – navigáció támogatása

navigational data access – navigációs adathozzáférés

navigator – navigátor

n-bit binary code n-bites bináris kód

n-bit binary counter n-bites bináris számláló

n-channel MOS transistor (nMOS transistor) n-B16747

NCP (Network Control Protocol) – NCP (hálózatvezérlő protokoll)

NCP (Network Core Protocol) – NCP (hálózati mag protokoll)

near – közeli

near call – közeli hívás

near neighbour – közeli szomszéd | közvetlen szomszéd

near plane – közeli sík | homloksík

nearest integer – legközelebbi egész

nearest neighbor decoding – minimális távolságú dekódolás | a legközelebbi szomszédra való dekódolás

nearest neighbor interaction – közvetlen szomszédsági kölcsönhatás

nearest neighbor method – legközelebbi szomszéd-módszer

nearest neighbor query – legközelebbi szomszéd-lekérdezés

nearest neighbour interpolation – legközelebbi szomszéd interpoláció

Nearest-Neighbor (NN) algorithms – legközelebbi szomszéd (NN) algoritmus

nearest-neighbor – legközelebbi-szomszéd (módszer)

nearly decomposable problem – majdnem dekomponálható probléma

near-perfect – közel-tökéletes

near-perfect Gray code – közel tökéletes Gray-kód

necessary and sufficient condition – szükséges és elégséges feltétel

necessary condition – szükséges feltétel

need – igény | szükséglet

& call by need – igény szerinti hívás

needle in a haystack – tű a szénakazalban

needs analysis – igényelemzés

negabinary number system (-2 based number system) – negabináris számrendszer (-2 alapú számrendszer)

negacyclic – negaciklikus

negacyclic convolution – negaciklikus konvolúció

negadecimal number system (-10 based number system) – negadecimális számrendszer (-10 alapú számrendszer)

negate – negál | negálás

negated literal – negált literál

negated subgoal – negált részcél

negation – tagadás | negáció

negation as failure – negálás mint kudarc

negative – negatív

Negative Acknowledgement (NAK) – negatív nyugtázás

negative BCD numbers – negatív BCD számok

negative binomial – negatív binomiális

negative binomial distribution – negatív binomiális eloszlás

negative capacity – negatív kapacitás

negative definite – negatív definit

negative digits – negatív bitek

negative example – negatív példa

negative feedback – negatív visszacsatolás

negative image – negatív kép

negative logic – negatív logika

negative logic conversion from positive logic – negatív logika átalakítása pozitív logikából+B17111

negative logic polarity indicator – negatív logika szerinti polaritás jelző

negative number – negatív szám

& representation of negative numbers – negatív számok ábrázolása

negative of a matrix – mátrix ellentettje | mínusz 1-szerese

negative radices – negatíve gyökök

negative space – negatív tér

negative-edge-triggered D flip-flop – lefutó-élre vezérelt D flip-flop

negative-logic convention – negatív logikai megállapodás

negative-weight – negatív súlyú

negative-weight cycle – negatív súlyú kör

negative-weight edge – negatív súlyú él

negligence – negligálás | elhanyagolás

negotiation – egyeztetés

negotiation strategy – tárgyalási stratégia

negotiator – vezető [tárgyalói szerepkörben]

neighbor – szomszéd

neighbor joining algorithm – szomszédok-egyesítése algoritmus

neighbor list – szomszédsági lista | szomszédossági lista

neighborhood – szomszédság | szomszédosság

& k-neighborhood k-szomszédság

neighborhood averaging – szomszédok átlagolása

neighborhood of a floating point number – lebegőpontos szám szomszédsága

neighboring – szomszédos

nest – egymásba ágyaz

nested – beágyazott

nested class – beágyazott osztály

nested expression – skatulyázott kifejezés

nested function – beágyazott függvény

nested loop – beágyazott ciklus

nested parentheses – egymásba ágyazott zárójelek

nested relation – beágyazott reláció

nested subroutine – skatulyázott alprogram

nested transaction – beágyazott tranzakció | beágyazott ügylet

nested-loop join – beágyazott ciklusú összekapcsolás

nesting – beágyazás

nesting boxes – egymásba illesztett dobozok | egymásba illesztett skatulyák

nesting loops – ciklusok egymásba ágyazása

net – háló | hálózat

net flow across a cut – vágáson átfolyó hálózati folyam

net list – csomóponti lista | kötéslista

net requirements – nettó erőforrásigény | összesített erőforrásigény

Net Savings (NS) – nettó megtakarítás (NS)

NetBill – NetBill (internetes fizetési rendszer)

NetBIOS (Network Basic Input/Output System) – NetBIOS (hálózati adatbeviteli-kiviteli rendszer)

netcasting – hálószórás

NetCheque – NetCheque (internetes fizetési rendszer)

netchising – internet alapú vállalatirányítás

netiquette (network etiquette) – netikett (hálózati etikett) | hálózati illemtan

netizen – hálópolgár

netspeak – netbeszéd

network – hálózat

& ad hoc network – nem előre tervezett hálózat | véletlenül kialakuló hálózat

& ALOHA network – aLOHa hálózat

& backbone network – gerinchálózat

& broadband network – széles sávú hálózat

& Broadband Radio Access Network (BRAN) – szélessávú rádiós hálózat

& broadcast network – adatszóró hálózat

& computer network – számítógép-hálózat

& Content Delivery Network (CDN) – tartalomszolgáltató hálózat

& enterprise network – vállalati hálózat

& disjunctive network – diszjunktív hálózat

& feed-forward network – előrecsatolásos hálózat

& fiber optic network – üvegszálas hálózat | száloptikás hálózat | optikai hálózat

& home network – hazai hálózat

& Integrated Services Digital Network (ISDN) – integrált szolgáltatású digitális hálózat

& Internetworking – hálózatok összekapcsolása

& Inter-network Packet Exchange Protocol (IPX) – hálózatközi csomagkicserélő protokoll

& Line Switching network (LSN) – vonalkapcsolt hálózat

& Local Area Network (LAN) – helyi hálózat | lokális hálózat

& message switching network – üzenetkapcsoló hálózat

& Metropolitan Area Network (MAN) – nagyvárosi hálózat

& multi-access network – többszörös hozzáférésű hálózat

& optical network – optikai hálózat | fényvezető szálas hálózat

& overlay network – átfedő hálózat

& Packet Switched Network (PSN) – csomagkapcsolt hálózat

& peer-to-peer network – egyenrangú hálózat

& Personal Area Network (PAN) – személyi hálózat

& private network – magán hálózat

& Private Network to Network Interface (PNNI) – privát hálózat más hálózathoz csatlakozó felülete

& Public Data Network (PDN) – nyilvános adathálózat

& Public Switched Telephone Network (PSTN) – nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat

& satellite network – műholdas hálózat

& Synchronous Optical Network (SONET) – szinkron optikai hálózat

& system area network – rendszer-kiterjedésű hálózat

& System Network Architecture (SNA) – hálózati rendszer architektúra

& Virtual Private Network (VPN) – látszólagos / virtuális magánhálózat

& Virtual Local Area Network (VLAN) – látszólagos helyi hálózat | virtuális lokális hálózat

& Wireless Local Area Network (WLAN) – vezeték nélküli helyi hálózat | vezeték nélküli lokális hálózat

& Wireless Personal Area Network (WPan) – vezeték nélküli személyi hálózat

& Wide area network (Wan) – nagykiterjedésű hálózat

Network Address Translator (NAT) – hálózati címfordító

network administrator – hálózati adminisztrátor

Network Allocation Vector (NAV) – hálózati elhelyezési vektor

network architecture – hálózati architektúra

network bandwidth – hálózati sávszélesség

Network Basic Input/Output System (Net-BIOS) – hálózati adatbeviteli-kiviteli rendszer

Network Control Protocol (NCP) – hálózatvezérlő protokoll

Network Core Protocol (NCP) – hálózati mag protokoll

network data model – hálózati adatmodell

network delay – hálózati késés

network device – hálózati eszköz

network diagram – hálózat-diagram

network diameter – hálózat átmérője

network etiquette (netiquette) – netikett (hálózati etikett)

Network File System (NFS) – hálózati fájlkezelő rendszer

network hardware – hálózati hardver

Network Information Center (NTC) – hálózati információs központ

network infrastructure – hálózati infrastruktúra

network interconnection – hálózatok összekötése

network Interface Card (NIC) – hálózati csatolókártya

network layer – hálózati réteg

network layer security – hálózati szintű biztonság

network level – hálózati szint

network level firewall – hálózati szintű tűzfal

network management – hálózat felügyelet | hálózatmenedzsment

network mask – hálózati maszk

network model – hálós modell

network neighborhood – hálózati szomszédság [MS Win98, Win95]

network news – hálózati hírcsoportok

network news Transfer Protocol (nnTP) – hálózati hírátviteli protokoll

network of Practice (nap) – szakértői hálózat

network Operating System (nose) – hálózati működtető rendszer | hálózati operációs rendszer

network operating system – hálózati operációs rendszer

network partition – hálózat egy része

network protocol – hálózati protokoll

network security – hálózati biztonság

network security architecture – hálózati biztonsági architektúra

network security officer (NSO) – hálózati biztonsági vezető

network security software – hálózatbiztonsági szoftver

network security specialist – hálózatbiztonsági szakember

network server – hálózati kiszolgáló / szerver

Network Service Access Point (NSAP) – hálózati szolgálat-elérési pont

network service access point – hálózati szolgálatelérési pont

network size – hálózat méret

network technology – hálózati technológia

Network Time Protocol (NTP) – hálózati pontos-idő protokoll

network topography – hálózattopográfia

network topology – hálózati topológia

network worm – hálózati féreg program

network-attached storage – hálózati csatolású háttértár

network-based intrusion prevention system – hálózati behatolás védelmi rendszer

network-based virtual community – hálózat alapú virtuális közösség

networked digital technology – hálózatba kapcsolt digitális technológia

networked information systems – hálózatba kapcsolt információs technológia

networked learning environment – hálózatba kapcsolt környezet

networked organization – hálózati szervezet

networked system – hálózatba kapcsolt rendszer

networked world – hálózatba kapcsolt világ

networking – hálózatépítés

networking technology – hálózati technológia

network-layer multicast – hálózati rétegű többesküldés

networks of comparators – összehasonlító hálózat

networks of comparators for merging – összehasonlító hálózat összefésüléshez

networks of comparators for permutations – összehasonlító hálózat permutációkhoz

networks of comparators for selection – összehasonlító hálózat kiválasztáshoz

networks of comparators for sorting – összehasonlító hálózat rendezéshez

Neumann architecture – Neumann-architektúra

Neumann computation model – Neumann-féle számítási modell

neural architecture – neurális architektúra

neural computation – neurális számítástechnika

neural computer – neurális számítógép

neural connection network – neurális összeköttetésű hálózat

neural network – neuronháló | neuronhálózat

neural network learning – tanulás neuronhálóval

neurobiology – neurobiológia

neuron – neuron

neuroscience – neurotudomány [idegrendszer anatómiájával, fiziológiájával és biokémiájával foglalkozó tudomány]

new – új

new account – új felhasználói fiók

new economy – új gazdaság

new information architecture – új informatikai architektúra

new line – új sor

new line character – új sor | új sor karakter

new organization – új szervezet

New Public Management (NPM) – új közigazgatás

new software development – új szoftver fejlesztése

new technology – új technológia

New Zealand – Új-Zéland

newbie – újonc

news server – hírszolgáltató

newscast – hírek eljuttatása kiválasztott csoporthoz

news-feed – hírforrás

newsgroup – vitafórum | hírcsoport [letölthető tartalommal]

newsmaster – hírpásztor

newsreader – szöveg- vagy grafikus felületű hírolvasó szoftver

Newton identities – Newton-azonosságok

Newton interpolation formula – Newton interpolációs formulája

Newton method for rootfinding – Newton gyökkereső módszere

Newtonian physics – newtoni fizika

Newtonian rootfinding method – Newton-féle gyökkereső módszer

next address generator – következő cím generátor

next state – következő állapot

next-fit method of storage allocation – tárfoglalás a következő illeszkedés módszerével

next-state – következő-állapot

next-state function – következő-állapot függvény

NF (normal Form) – normálforma [attribútumok funkcionális függőségének szabályai]

NFS (Network File System) – NFS (hálózati fájlkezelő rendszer)

NGOMSL (Natural GOMS Language) – NGOMSL (természetes GOMS nyelv)

nibble – fél-bájt

NIC (Network Interface Card) – NIC (hálózati csatolókártya)

nickname – becenév

nil (null) link – nil kapcsoló (null kapcsoló)

& address of nil link – nil kapcsoló címe

& diagram of nil link – nil kapcsoló diagramja

& link to nil link – kapcsoló a nil kapcsolóhoz

nilpotent – nilpotens

Nine Chapters on Arithmetic – Kilenc fejezet az aritmetikáról [könyv címe]

NLP (Natural Language Processing) – NLP (természetes nyelv feldolgozás)

NNIX operating system – NNIX operációs rendszer

NNTP (Network News Transfer Protocol) – NNTP (hálózati hírátviteli protokoll)

no answer – nincs válasz

no coupling – nincs összekapcsolás

no free lunch nincs ingyen ebéd [költségtervezési elv]

no permission to bind to port – hiányzó hozzáférési jog a porthoz történő kapcsolódáshoz

node – csúcs | csomópont

& case node – szóba jövő esetek elágazási csomópontjai [végrehajtási gráfban]

& expandex node – ki nem fejtett függvény csomópont [végrehajtási gráfban]

& external node – külső csomópont

& inner node – belső csomópont

& pardo node (parallel do node) – párhuzamos elágazás csomópontja [végrehajtási gráfban]

& repetition node – iterációs csomópont [végrehajtási gráfban]

& split node – hasító csomópont [végrehajtási gráfban]

& synchronization node – szinkronizációs csomópont [végrehajtási gráfban]

node address – állomáscím | csomópont címe

node class – csomópont osztály

node complexity in neural computing – csomópont összetettsége neurális hálózatokban

node consistency – csúcs-konzisztencia

node degree – csomópont fokszáma

Noetherian ring – Noether-gyűrű

NOIR (Nominal-Ordinal-Interval-Ratio) – NOIR (név-nagyság-intervallum-arány)

noise (in learning) – zaj (tanulásnál)

noise – zaj | zavar

noise blanker – zajszűrő | zajvágó

noise burst – zajcsomó

noise generator – zajgenerátor

noise immunity – zajérzéketlenség | zavarérzéketlenség

noise margin – zaj határ | zaj tartalék

noise power – zajteljesítmény

noise reduction – zajcsökkentés

noise threshold – zajküszöb

noise word – zajszó

noiseless – zajmentes

noiseless channel – zajmentes csatorna

noiseless coding theorem – zajmentes kódolás tétele

noisy – zajos

noisy channel – zajos csatorna

noisy data – zajos adat

noisy-OR (relation) – zajos-VA+B17040GY (reláció)

Nolan’s Stage Theory – Nolan fázis-elmélete az informatikai rendszerek beágyazódásáról

nomadic – nomád számítási mód [bárhol használható számítógéppel] | nomád számítástechnika

nomadic application – nomadikus alkalmazás

nomadic computing (being able to use a computer from anywhere) – nomád számítási mód [bárhol használható számítógéppel] | nomád számítástechnika

nominal – névleges | nominális

nominal scale – nominális skála

nominal variable – kategória típusú változó | felsorolás típusú változó

nominative case – alanyeset

non addressable – nem címezhető

non contiguous – nem folytonos

non developmental item – nem a fejlesztésre vonatkozó elem

non-adaptive routing algorithm – nem-adaptív útválasztó algoritmus

non-aggregate query – nem összesítő lekérdezés

Nonaka and Takeuchi ’s theory – Nonaka és Takeuchi elmélete

nonalgebraic – nem algebrai

nonbinary – nem bináris

nonbinary Gray code – nembináris Gray-kód

nonblocking – aszinkron | várakozásmentes

non-blocking condition – nemblokkoló feltétel

non-blocking network – nem blokkoló hálózat

nonbusiness e-commerce – e-kereskedelem eszközeit használó nonprofit tevékenység

nonce – kitűző

nonclustering index – nem nyalábolt index

noncommuting variables – nem felcserélhető változók

noncomputability – nemkiszámíthatóság

nonconformance – nemmegfelelőség

nonconstant – nem konstans | nem állandó

nonconstant polynomial – nem konstans polinom

nonconstructive proof – nemkonstruktív bizonyítás

noncritical race – nem kritikus versenyhelyzet

noncrossing – nem keresztező

noncyclic – nem ciklikus

nondeterministic (indeterministic) – nemdeterminisztikus

nondeterministic adversary – nemdeterminisztikus ellenfél / ellenség

nondeterministic polynomial time – nemdeterminisztikus polinomiális idő

nondifferentiable – nem differenciálható | nem deriválható

nondifferentiable function – nem differenciálható függvény

& continuous nondifferentiable function – folytonos nem differenciálható függvény

nondiscrete – nem diszkrét

non-essential prime implicant – nem lényeges prímimplikáns

non-functional requirement – nem funkcionális követelmény

nonhamiltonian – nem hamiltoni

nonhamiltonian graph – nem Hamilton-gráf | Hamilton-kört nem tartalmazó gráf

nonimpact printer – nem mechanikus nyomtató

noninstance – nempéldány | nemeset

noninteger – nem egész | nem egész szám

non-interlaced – nem váltott soros

non-intersecting lines – nem metsző egyenesek

noninvariant similarity – nem invariáns hasonlóság

noninvertible matrix – nem invertálható mátrix

non-inverting gate – neminvertáló kapu | puffer

non-leader – nemvezető

nonlinear – nemlineáris

nonlinear code – nemlineáris kód

nonlinear feedback shift register – nemlineáris visszacsatolt siftregiszter

nonlinear function – nemlineáris függvény

nonlinear keyspace – nemlineáris kulcstér

nonlinear plan – nemlineáris terv

nonlinear programming – nemlineáris programozás

nonlinear recurrence relation – nemlineáris rekurzív összefüggés

nonlinear recursion – nemlineáris rekurzió

nonlinear regression – nemlineáris regresszió

nonlocal goto statements – nemlokális ugró utasítás

nonlocal Gray code – nemlokális Gray-kód

nonmaskable interrupt – nem maszkolható megszakítás

non-member function – nem tagfüggvény

non-minimal routing – nem minimális útvonalválasztás

nonmodifying algorithm – nem módosító algoritmus

nonmonotonic logic – nemmonoton logika

nonmonotonicity – nemmonotonitás

nonnegative – nemnegatív

nonnegativity – nemnegativitás

nonnegativity constraint – nemnegativitási korlátozás

nonoverlappable string pattern – nemátfedő sztringminták | nemátfedő füzérminták

nonparametric learning – nemparaméteres tanulás

non-persistent connection – nem-állandó kapcsolat

nonportable – nemáthelyezhető | nemhordozható

nonprime – nemprím

nonprime attribute – nem elsődleges attribútum

nonprimitive – nemprimitív

nonprimitive BCH code – nemprimitív BCH-kód

nonprimitive code – nemprimitív kód

nonprimitive negacyclic code – nemprimitív negaciklikus kód

nonprogrammable system – nemprogramozható rendszer

nonprogrammed decision – nemprogramozható döntés | rosszul strukturált döntés | nem-programozott döntés

nonprogrammed problem – nemprogrammozható feladat / probléma

nonprojective – nem projektív

nonprojective variety – nem projektív sokaság

non-queueing network – sorba nem állító hálózat

nonquiescent archiving – archiválás működés közben

nonquiescent checkpointing – ellenőrzőpont-képzés a rendszer működése közben

nonrecursive – nemrekurzív

nonrecursive Datalog – nem rekurzív Datalog

nonrepudiation – le nem tagadás | le nem tagadhatóság

nonresidue – nemmaradék

nonresidue modulo p – nemmaradék modulo p

non-return to zero inverted encoding – nullába vissza nem térő invertált kódolás

Non-Return-to-Zero (NRZ) – nullára vissza nem térő kódolás (NRZ)

Non-Return-to-Zero Invert-on-ls (NRZI) – nullára vissza nem térő kódolás invertálás 1-eseknél (NRZI)

nonsaturating push – nemtelítő pumpálás

nonserial dynamic programming – nem folytatólagos dinamikus programozás

non-shareable – nem megosztható

nonsingular – nemszinguláris

nonsingular curve – nemszinguláris görbe

nonsingular matrix – nemszinguláris mátrix

nonspatial – nem térbeli

nonspatial factor – nem térbeli tényező

non-speculative execution of bypasses – elkerülés nem-spekulatív végrehajtása

nonstandard – nemstandard | nem szabványos

nonstandard library – nem-szabványos könyvtár

nontechnical requirement – nem technikai jellegű követelmények

nonterminal symbol – nemterminális szimbólum

nontransitive – nem tranzitív

nontrivial – nemtriviális | nem nyilvánvaló

nontrivial dependency – nem triviális függőség

nontrivial power – nemtriviális hatvány

nontrivial square root – nemtriviális négyzetgyök

non-type template parameter – nem típus sablonparaméter

nonuniform – nem egyenletes

non-uniform – nem egységes | nem egyenletes

nonuniform distribution – nem egyenletes eloszlás

Non-Uniform Memory Access Machine (NUMA machine) – nem egységes memóriahozzáférésú gép (NUMa gép)

nonvolatile – nem felejtő

nonvolatile memory – nem felejtő memória

nonvolatile storage – nem felejtő tár | nem felejtő tárolás | nem felejtő tároló

no-op – üres operátor

nop (no operation) – nop (üres utasítás)

NOR (bitwise not-or) – NOR (bitenkénti nem-vagy)

NOR circuit – NOR áramkör | NEM-VAGY áramkör

NOR circuits multilevel implementation – többszintű megvalósítás NOR kapukkal

NOR circuits two-level implementation – kétszintű megvalósítás NOR kapukkal

NOR-gate – NEM-VAGY kapu | NOR-kapu

norm – norma

& Bombieri norm – Bombieri-norma

norm of a matrix – mátrix normája

& Frobenius norm of a matrix – mátrix Frobenius-normája

& max norm of a matrix – mátrix max-normája

& spectral norm of a matrix – mátrix spektrálnormája

norm of a polynomial – polinom normája

norm of a vector – vektor normája

& 1-norm of a vector – vektor 1-normája

& ellipsoidal norm of vector – vektor elliptikus normája

& Euclidean norm of a vector – vektor euklideszi normája

& maximum norm of a vector – vektor maximum-normája

normal – normál

normal basis – normálbázis

normal deviate – normál eltérés

& dependent normal deviates – függő normál eltérések

& direct generation of normal deviates – normál eltérések közvetlen előállítása

& square of normal deviates – normál eltérések négyzete

normal distribution – normális eloszlás

& tail of normal distribution – normális eloszlás farka

& variations of normal distribution – normális eloszlás változatai

normal equation – normálegyenlet

normal evaluation schemes – normál értékelési sémák

normal floating point number – szokásos lebegőpontos szám

normal form – normálalak

normal form algorithm – normál formájú algoritmus

normal map – normáltérkép | normálvektor térkép

normal numbers – normál sémák

normal polynomial – normálpolinom

normal subgroup – normális részcsoport | normálosztó

normal term – normál kifejezés

normal vector – normálvektor

normalization – normalizálás

normalization of divisors – osztók normalizálása

normalization of floating point numbers – lebegőpontos számok normalizálása

normalize – normalizál

normalized – normalizált

normalized floating-point – normalizált lebegőpontos

normalized floating-point number – normalizált lebegőpontos szám

normalized homogenous coordinate – normalizált homogén koordináta

normalized schema – normalizált séma

normalized sequence – normalizált sorozat

normal-order evaluation – normál-sorrendű kiértékelés

normative – normatív

normative decision model – normatív döntési modell

normative theory – normatív elmélet

norms of polynomials – polinomok normái

NOR-NOR circuit – NOR kapus megvalósítás | NOR-NOR kapus megvalósítás | NEM-VAGY kapus megvalósítás

northeasterly knight’s tour – északkeleti irányú huszárvándorlás

NOS (Network Operating System) – NOS (hálózati működtető rendszer | hálózati operációs rendszer)

not – nem [logikai művelet]

not equally likely – nem azonos valószínűségű

NOT function – NEM-függvény | tagadás | komplementálás

NOT gate – NEM-kapu

NOT operation – tagadás művelet | invertálás

NOT prefix – NOT előtag

not serializable – nem sorosítható

not transparent – nem átlátszó

not unique – nem egyértelmű

not-a-number – nem szám

notarization – hitelesítési szolgáltatás

notary – hitelesítő

notation – jelölés

& big-oh notation – nagy-ordo jelölés

& big-omega notation – nagy-ómega jelölés

& big-theta notation – nagy-théta jelölés

notch filter – keskenysávú szűrő

note – jegyzet | megjegyzés

note ID – feljegyzés-azonosító

notebook – noteszgép | laptop

notebook computer – laptop

note-link – feljegyzéscsatolás

notes object service – feljegyzésobjektum szolgáltatás

notification – értesítés

notification service – értesítési szolgáltatás | értesítési szolgálat

notification slip – értesítő ablak

noun phrase – főnévi kifejezés

noun-verb paradigm – főnév-ige paradigma

novel method – újszerű módszer

novelty – újszerűség

novelty of a rule – szabály újszerűsége

nowhere differentiable – sehol nem differenciálható | sehol nem deriválható

nowhere differentiable function – sehol nem differenciálható függvény

NP (Nondeterministic Polynomial time) A17552 – NP (nemdeterminisztikus polinomiális idejű) [bonyolultsági osztály]

NP hard problem – NP-nehéz feladat | NP-nehéz probléma

NPC – NPC [bonyolultsági osztály]

NP-complete – NP-teljes

NP-complete problem – NP-teljes feladat | NP-teljes probléma

NP-completeness – NP-teljesség

n-person view n-személyes nézet

NP-hard – NP-nehéz

npn transistor – npn tranzisztor

n-queens problem n-királynő probléma

NRZ (non-Return-to-Zero) – NRZ (nullára vissza nem térő kódolás)

ns (nanosecond) – ns (nanoszekundum)

NS (Netto Savings) – nettó megtakarítás (NS)

N-S Nassi-Shneiderman diagram – egyfajta struktúradiagram

NSAP (Network Service Access Point) – NSAP (hálózati szolgálat-elérési pont)

n-source n-forrás

NTC (Network Information Center) – NTC (hálózati információs központ)

NTP (Network Time Protocol) – NTP (hálózati pontos-idő protokoll)

n-tuple (a sequence or string of length n) n hosszúságú sorozat | n hosszúságú füzér | n hosszúságú sztring

nu (ν) – nu (ν)

NUBS (Non-Uniform B-spline) – NUBS (nem egyenletes B-spline)

nuclear power plant – nukleáris erőmű | atomerőmű

nucleotide – nukleotid

nucleus – mag

null – nulla | üres

null link (nil link) – null kapcsoló (nil kapcsoló)

null graph – üres gráf

null hypothesis – null hipotézis

null message – nullüzenet

null move heuristics – nulla-lépés heurisztika [gépi sakknál]

null pointer – nullmutató

null set – üres halmaz

null space – nulltér

null value – nullérték

null vector – nullvektor

nullification in branching – elágazás figyelmen kívül hagyása

nullity – nullitás

nullstellensatz – nullstellensatz | nullhely-tétel

number – szám

number field – számtest

number field sieve – számtest-szita

number sentence – számmondat

number sequence – számsorozat

number series – számsor

number system – számrendszer

& balanced binary number system – kiegyensúlyozott bináris számrendszer

& balanced decimal number system – kiegyensúlyozott decimális számrendszer

& balanced mixed-radix number system – kiegyensúlyozott vegyes alapú számrendszer

& balanced ternary number system – kiegyensúlyozott ternáris számrendszer

& binary number system (radix 2 number system) – kiegyensúlyozott bináris (2 alapú) számrendszer

& binary number system – kettes számrendszer | bináris számrendszer

& combinatorial number system – kiegyensúlyozott kombinatorikus számrendszer

& complex number system – kiegyensúlyozott komplex számrendszer

& decimal number system (radix ten number system) – decimális számrendszer (denáris számrendszer | 10-es alapú számrendszer)

& decimal number system – tízes számrendszer | decimális számrendszer

& denary number system – decimális számrendszer

& duodecimal number system (radix twelve number system) – kiegyensúlyozott duodecimális számrendszer (húszas alapú számrendszer)

& factorial number system – faktoriális számrendszer

& Fibonacci number system – Fibonacci számrendszer

& hexadecimal number system – hexadecimális számrendszer | 16-os számrendszer

& mixed-radix number system – vegyes alapú számrendszer

& modular number system – moduláris számrendszer

& negabinary number system (radix -2 number system) – negabináris számrendszer (-2 alapú számrendszer)

& negadecimal number system (radix -10 number system) – negadecimális számrendszer (-10 alapú számrendszer)

& nonary number system (radix 9 number system) – nonáris számrendszer (9 alapú számrendszer)

& octal number system (radix 8 number system) – oktális számrendszer (8-as alapú számrendszer)

& phi number system – pi számrendszer

& positional number system – pozíciós számrendszer

& primitive tribal number system – primitív törzsi számrendszer

& quater-imaginary number system (radix 2i number system) – negyed-imaginárius számrendszer (2i alapú számrendszer)

& quaternary number system (radix 4 number system) – quaternáris számrendszer (4 alapú számrendszer)

& quinary number system (radix 5 number system) – quináris számrendszer (5 alapú számrendszer)

& radix ten number system (decimal number system) – tízes alapú számrendszer (decimális számrendszer)

& rational number system – racionális számrendszer

& regular continued fraction number system – reguláris lánctörtes számrendszer

& reversing binary number system – fordító bináris számrendszer

& revolving binary number system – feltöltődő számrendszer

& sedecimal number system (hexadecimal number system) – szedecimális számrendszer (hexadecimális számrendszer)

& senary number system (radix 6 number system) – szenáris számrendszer (6 alapú számrendszer)

& septenary number system (radix 7 number system) – szeptenáris számrendszer (7 alapú számrendszer)

& sexagesimal number system (radix sixty number system) – szexageszimális számrendszer (60 alapú számrendszer)

& slash number system – törtvonal számrendszer

& ternary number system – ternáris számrendszer

& vigesimal number system (radix twenty number system) – vigesimális számrendszer (20 alapú számrendszer)

number theoretic – számelméleti

number theory – számelmélet

number-of-divisors – osztók száma

number-partition – számpartíció

numeral – szám

& Indian numerals – indiai számok

& Roman numerals – római számok

numeration – számrendszer

numerator – számláló

numeric – numerikus | szám-

numeric limit – numerikus határ

numeric type – numerikus típus

numerical – numerikus

numerical algorithm – numerikus algoritmus

numerical computation – numerikus számítás

numerical dependency – numerikus függőség

numerical differentiation – numerikus differenciálás

numerical instability – numerikus instabilitás

numerical integration – numerikus integrálás

numerical method – numerikus módszer

numerical polynomial – numerikus polinom

numerical quadratura – numerikus kvadratúra

numerical stability – numerikus stabilitás

numerical triangle – numerikus háromszög

numerosity reduction – számosságcsökkentés

NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) – NURBS (nem egyenletes racionális B-spline)

n-version programming – többverziós programozás

n-way set associative mapping n-utas részben asszociatív leképezés | n-szeresen asszociatív leképzés

nybble (a 4-bit quantity) – nybble (négybites mennyiség)

nybble-mode DRAM – 4 bites hozzáférésű DRaM

nyp (a 2-bit quantity) – nyp (kétbites mennyiség)

Nyquist frequency – Nyquist-arány | Nyquist-sebesség

Nyquist interval – Nyquist intervallum

Nyquist rate – Nyquist-arány | Nyquist-sebesség