Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

18. fejezet - O

18. fejezet - O

OAS (Office Automation System) – irodaautomatizálási rendszer

OBA (Object Behaviour Analysis) – objektumok viselkedésének elemzése

object – objektum

& active object – aktív objektum

& active object map – aktív objektumtábla

& atomic object – atomi objektum

& binding to an object – csatlakozás egy objektumhoz | kapcsolódás egy objektumhoz

& business object – üzleti objektum

& cancel object – félbeszakítás objektum

& class object – osztály objektum

& communication sub-object – kommunikációs alobjektum

& compile-time object – fordítási idejű objektum

& Component Object Model (COM) – összetevő objektummodell

& composite local object – összetett helyi objektum

& concurrent object – konkurens objektum

& connectable object – összekapcsolható objektum | csatlakozásképes objektum

& control sub-object – vezérlő alobjektum | szabályozó alobjektum

& Distributed Component Object Model (DCOM) – osztott komponens-objektum modell

& distributed dynamic object – osztott dinamikus objektum

& distributed named object – osztott nevesített objektum

& distributed object – elosztott objektum

& distributed shared object – osztott közös objektum

& Document Object Model (DOM) – dokumentum objektum modell

& event object – esemény objektum

& factory object – objektum-előállító objektum

& Global Object-Based Environment (GLOBE) – globális objektum alapú környezet

& Interoperable Object Group Reference (IOGR) – együttműködő objektumcsoport-hivatkozás

& linearizable object – linearizálható objektum

& listener object – figyelőobjektum

& local object – helyi objektum

& notes object service – feljegyzésobjektum szolgáltatás

& persistent local object – állandó helyi objektum

& policy object – szabályobjektum

& portable object adapter – hordozható objektum-adapter

& primitive local object – elemi helyi objektum | primitív helyi objektum

& principal object – főnök objektum

& recoverable object – helyreállítható objektum

& remote object – távoli objektum

& Remote Object Invocation (ROI) – távoli objektum hívása

& replication sub-object – többszöröző alobjektum

& running object – futó objektum

& running object table – futó objektum táblája

& security sub-object – biztonsági alobjektum

& semantic sub-object – szemantikai alobjektum

& shared object – osztott objektum

& transactional object – ügyleti objektum

& transient local object – átmeneti helyi objektum

& transient object – átmeneti objektum

& unreferenced object – nemhivatkozott objektum

& vault object – páncélterem objektum

object adapter – objektumillesztő | objektumadapter

object aggregation – objektumaggregáció

object behavior model – objektum viselkedési modell

object class hierarchy – objektumosztály hierarchia

object code – tárgykód

Object Constraint Language (OCL) – OCL (objektum-specifikációs nyelv) [UML diagramokhoz]

object creation – objektum létrehozás

object database – objektum adatbázis

object factory – objektumgyár

object file – tárgyfájl | tárgynyelvű fájl | kódfájl

object flow – objektumfolyam

object group – objektum-csoport

object handle – objektumkezelés | objektumkezelő

object hierarchy – objektumhierarchia

object I/O – objektum B / K

object identification – objektumazonosítás

object identifier – objektumazonosító

object integration – objektumintegráció

object interface specification – objektum felület / interfész specifikáció

object invocation model – objektumhívási modell

object layout – objektumszerkezet

object linking and embedding – objektumcsatolás és beágyazás

Object Management Group (OMG) – objektumkezelési modell

object management group – objektumkezelő csoport

object model – objektum modell

object points – objektumpontok

object program – tárgyprogram

& relocatable object program – áthelyezhető tárgyprogram

object recognition – objektumfelismerés

object reference – objektumhivatkozás

object relationship matrix – objektum-kapcsolati mátrix

object replication – objektumtöbbszörözés

object request broker – objektumközvetítő

object reuse – objektum újrahasznosítás

object serialization – objektumsorosítás

object server – objektumszolgáltató | objektum szerver

object space – tárgytér | objektumtér

object technology – objektumelvű technológia

& Distributer Object Technology (DOT) – osztottobjektum-elvű technológia

object variable – objektumváltozó

object wrapper – objektumcsomagoló

object-based distributed system – objektum alapú szétosztó rendszer

object-based image retrieval – objektum alapú képkeresés

objective – cél | objektív

objective evidence – objektív bizonyíték

objectively evaluate – objektív értékelés

objective function – célfüggvény

objective value – célérték

objectivism – objektivizmus

object-level state space – objektum-szintű állapottér

Object-Oriented application (OO application) – objektumorientált alkalmazás

object-oriented – objektumorientált | objektumelvű

object-oriented approach – objektumorientált / objektumelvű megközelítés

object-oriented concept – objektumorientált / objektumelvű fogalom

object-oriented data – objektumorientált / objektumelvű adat

object-oriented database – objektumorientált / objektumelvű adatbázis

object-oriented database model – objektumorientált / objektumelvű adatbázis modell

object-oriented DBMS – objektumorientált / objektumelvű DBMS

object-oriented design – objektumorientált / objektumelvű tervezés

object-oriented development – objektumorientált / objektumelvű fejlesztés

object-oriented methodology – objektumorientált módszertan

object-oriented methods – objektumorientált / objektumelvű módszerek

object-oriented metrics – objektumorientált / objektumelvű metrika

object-oriented modeling – objektumorientált / objektumelvű modellezés

object-oriented programming – objektumelvű programozás

object-oriented software – objektumorientált szoftver

object-oriented system – objektumorientált / objektumelvű rendszer

object-oriented techniques – objektumorientált / objektumelvű technikák

object-oriented testing – objektumorientált / objektumelvű tesztelés

object-relational data model – objektum-relációs adatmodell

object-relational database – objektumorientált adatbázis

object-relational system – objektumrelációs rendszer

objects-and-actions design methodology – objektum-és-akció tervezési módszertan

obligation – kötelezettség

oblique – dőlt | kurzív | rézsútos

oblivious – feledékeny

oblivious algorithm – feledékeny algoritmus

oblivious transfer – feledékeny átvitel

obscure – ismeretlen eredetű

observability – megfigyelhetőség

observable – megfigyelhető [környezet]

observation – megfigyelés | megjegyzés

observation model – megfigyelési modell

observation room – megfigyelő szoba

observational study – megfigyelésen alapuló tanulmány

observer – megfigyelő

observer design pattern – megfigyelő tervezési minta

obsolete – elavult

obviousness – áttekinthetőség

Occam – Occam [programnyelv]

occur check – előfordulási próba [logikában]

occurrence – előfordulás

occurrence of a pattern – minta előfordulása

ochre – okkersárga

Ockham’s razor – Ockham borotvája [problémamegoldó elv]

OCL (Object Constraint Language) – OCL (objektumspecifikációs nyelv) [UML diagramokhoz]

OCR (Optical Character Recognition) – OCR (optikai karakterfelismerés) [eljárás / rendszer]

OCR machine – optikai karakterfelismerő gép

octa (short form of octabyte) – okta (oktabájt rövid neve)

octabyte: a 64-bit quantity – oktabájt: 64 bites mennyiség

octagon – nyolcszög

octahedral group – oktaéder-csoport

octal – nyolcas | oktális számrendszerbeli | oktális

octal input – oktális bemenet

octal multiplication – nyolcas számrendszerbeli szorzás | oktális szorzás

octal number – nyolcas számrendszerbeli szám | oktális szám

octal number system (radix 8 number system) – oktális számrendszer (8 alapú számrendszer) | nyolcas számrendszer

octal output – oktális kimenet

octal values of constants – állandók oktális értékei

octal-to-binary conversion – oktális-bináris átalakítás

octant – oktáns | térnyolcad

octave – oktáv

octonion – nyolcas

octree – oktális fa | nyolcas-fa

ODBC (Open Database Connectivity) – ODBC (nyílt adatbázis-összekapcsolhatóság)

odd – páratlan | páratlan szám

odd and even – páratlan és páros

odd function – páratlan függvény

odd length run – páratlan hosszúságú futam

odd number – páratlan szám

odd permutation – páratlan permutáció

odd-even – páratlan-páros

odd-even merging network – páros-páratlan összefésülő hálózat

odd-even method – páros-páratlan módszer

odd-even sorting network – páros-páratlan rendező hálózat

odd-parity circuit – páratlan paritás áramkör

odd-parity code – páratlan paritás kód

ODL (Object Definition Language) – ODL (objektumdefiníciós nyelv)

ODMG (Object Data Management Group) – Objektumorientált adatbázis Konzorcium [adatbázis-kezelési megoldások szabványosításáért felel]

ODML (Organizational Design Modeling Language) – ODML (szervezettervezet-leíró nyelv)

ODMS (Object-oriented DataBase Management System) – objektumorientált adatbáziskezelő rendszer

odometer – lépésszámláló

odometry – odometria [robotikában a kerék mozgásából a megtett út kiszámítása]

ODR (One-Definition-Rule) – egyszeri definiálás szabálya

ODS (Operational Data Store) – ODS (operatív adatraktár)

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – OFDM (ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás / multiplexelés)

off line – közvetlen kapcsolatban nem levő | kapcsolat nélküli

office – iroda

office activities – irodai dokumentumkezelő és kommunikációs tevékenységek

office automation – irodai automatizálás

office system – irodai rendszer

offline – hálózati elérés nélküli | rendszerről lekapcsolt

offline problem – offline feladat

offline system – off-line rendszer | logikailag nem összekapcsolt rendszer

offline search – offline keresés

offset – eltolás | elcsúsztatás

off-set – kikapcsolt állapot

offset and rotation – eltolás és forgatás

offset table – eltolásiérték-tábla

offshore software development – offshore szoftverfejlesztés

OID (Object Identifier) – OID (objektumazonosító)

OID (Organizational Innovation and Deployment) – OID (szervezeti szintű innováció és közzététel)

OK button – OK gomb

OLAM (On-Line Analytical Mining) – OLAM (on-line analitikus bányászat)

OLAP (On-Line Analytical Processing) – OLAP (on-line analitikus feldolgozás)

& HOLAP (Hybrid OLAP) – HOLAP (hibrid OLAP)

& MOLAP (Multidimensional OLAP) – MOLAP (többdimenziós OLAP)

& ROLAP (Relational OLAP) – ROLAP (relációs OLAP)

& spatial OLAP – tér-OLAP

OLAP application – OLAP-alkalmazás

OLAP mining – OLAP-bányászat

older adult users – idősebb felnőtt felhasználó

OLE (Object Linking and Embedding) – objektumok összekapcsolására és egymásbaágyazására szolgáló megoldás

OLED (Organic LED) – organikus LED

OLE-DB (Open Linking and Embedding for Databases) – OLE-DB (objektumcsatolás és -beillesztés adatbázisokhoz)

olive – olajzöld

OLTP (On-Line Transaction Processing) – OLTP (online tranzakciófeldolgozás)

omega network – ómega hálózat

Omega-notation – Omega-jelölés

OMG (Object Management Group) – objektumorientált szabványokért felelős nemzetközi konzorcium

omission failure – kiesési hiba

OML (Object Manipulation Language) – objektum-manipulációs nyelv

omni – minden

omnidirectional – minden irányú

omniscience – mindentudás

OMT (Object Modeling Technique) – OMT (OO módszertan)

on-board cache – beépített gyorsítótár

one flip-flop per state – egy flip-flop állapotonként

one right way – egyetlen helyes út

one-address computer – egycímű számítógép

one-address instruction – egycímes utasítás

one-mode matrix – egy szempontú mátrix

one-one relationship – egy-egy kapcsolat

one-operand execution – egy operandusú végrehajtás

one-pass – egymenetes

one-pass algorithm – egymenetes algoritmus

one-pass join – egymenetes összekapcsolás

one-pass method – egymenetes módszer

one-phase commit protocol – egyfázisú véglegesítési protokoll

ones-complement – egyes komplemens

ones-complement notation – egyes komplemens jelölés

ones-complement addition – egyes komplemensű összeadás

ones-complement arithmetic – egyes komplemenses aritmetika

ones-complement notation – egyes komplemens jelölés

ones-complement subtraction – egyes komplemensű kivonás

one-shot decision – egylépéses döntés

one-time pad – véletlen átkulcsolás | egyszer használatos kulcs

one-time password – egyszer használatos jelszó

One-Time Programmable (OTP) – egyszer programozható

One-Time Programmable ROM (OTP ROM) – egyszer programozható ROM

one-to-many relationship – egy-több kapcsolat

one-to-one – egy-egyértelmű | injektív

one-to-one correspondence – kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés | egy-egyértelmű megfeleltetés

one-to-one mapping – egy:egy leképezés | egy:egy leképzés | 1:1 arányú leképezés

one-to-one relationship – egy-egy kapcsolat

one-to-one videoconferencing – négyszemközti videokonferencia

one-way – egyirányú

one-way communication – egyirányú kapcsolat | egyirányú kommunikáció

one-way function – egyirányú függvény

one-way hash function – egyirányú hasítófüggvény

one-way mirror – egyirányú tükör

one-way request – egyirányú kérés

one-way RPC – egyirányú RPC

online – folyamatosan elérhető | hálózatba kapcsolt | rendszerre rákapcsolt

online aggregation – online összesítés

online algorithm – közvetlen algoritmus | online algoritmus

On-Line Analytical Mining (OLAM) – on-ine analitikus bányászat (OLAM)

On-Line Analytical Processing (OLAP) – online analitikus feldolgozás (OLAP) | on-line elemző feldolgozás (OLAP)

online auction – online aukció

online auction system – online aukciós rendszer

online class – online osztály

online collaborative learning – online együttműködő tanulás

online communication – online kommunikáció

online community – azonos érdeklődésű közösség | virtuális közösség

online consumer – online fogyasztó

on-line convex-hull problem – online konvex burok probléma

online course – online tanfolyam

online degree – online végzettség

online discussion – online megbeszélés

online education – online oktatás

online environment – online környezet

online help – online segítség | folyamatos segítség

online journal – online folyóirat

online learner – online tanuló

online learning – online tanulás

online learning community – online tanulóközösség

online learning program – online tanulóprogram

online learning system – online tanulási rendszer

on-line media – online média

online merge sorting – online összefésülő rendezés

online processing – azonnali tranzakciót lehetővé tévő adatfeldolgozási rendszer

online recreation – online kikapcsolódás

online relationship – online kapcsolat

online sales – online értékesítés

online search – online keresés

online searching – közvetlen keresés

online shopper – online vásárló

online student – online hallgató

online system – online rendszer | logikailag összekapcsolt rendszer

online teaching – online tanítás

online transaction – online tranzakció / ügylet

On-Line Transaction Processing (OLTP) – on-line tranzakciófeldolgozás (OLTP)

online transactional processing – online tranzakciófeldolgozás

online university – online egyetem

online-chat systems – online csevegő rendszer

onomasticon – sajátos nevek vagy helynevek szótára

o-notation o-jelölés

O-notation O-jelölés

O’-notation O’-jelölés

on-screen digitizing – képernyő digitalizálás

on-set – bekapcsolt állapot

on-the-fly – menet közben

onto – rá | szürjektív

onto function – szürjektív függvény | ráképezés

Ontolingua (Ontology Intechange Language) – Ontolingua [ontológia-leíró nyelv]

ontological commitment – ontológiai elkötelezettség

ontological engineering – ontológiaszervezés

ontology – ontológia

ontology server – ontológia-szerver

ontology-based query – ontológiai alapú lekérdezés / keresés

OO (Object-Oriented) – OO (objektumelvű | objektumorientált)

OOADA (Object-Oriented Analysis and Design with Applications) – OOADA [objektumorientált fejlesztési módszertan]

OOA-OOD (Object-Oriented Analysis - Object-Oriented Design) – OOa-OOD [objektumorientált fejlesztési módszertan]

OOIE (Object-Oriented Information Engineering) – OOIE (objektumorientált fejlesztési módszertan)

OOPL (Object-Oriented Programming Languages) – OOPL (objektumorientált programozási nyelvek)

oops (OP field of MMIXAL line) – oops (MMIXAL sor oops mezője)

OOSE (Object-Oriented Software Engineering) – OOSE (objektumorientált szemléletű szoft- verfejlesztés / rendszerfejlesztés)

OOUI (Object-Oriented User Interface) – OOUI (objektumorientált felhasználófelület / kezelőfelület)

op code (operation code) – műveleti kód

opacity – átlátszatlanság [a rendszer funkcionalitásának nehéz követhetősége] | fedőképesség

opaque – átlátszatlan | elmosódó [argumentum]

opaque type – átlátszatlan típus

opaqueness – átlátszatlanság

opcode (operation code) – művkód (műveleti kód rövid neve)

opcode-based prediction – műveleti kódon alapuló becslés

OPD (Organizational Process Definition) – OPD (szervezeti szintű folyamatok meghatározása)

open – nyílt | nyitott

open addressing – nyílt címzés

open architecture – nyílt architektúra

open caption – hang szöveges megjelenítése [feliratozás]

open card sort – szabad kártya-rendezés

Open Database Connectivity (ODBC) – nyílt adatbázis-összekapcsolhatóság (ODBC)

open delegation – megnyitási átruházás

open distributed system – nyílt osztott rendszer

open interval – nyílt intervallum

open knowledge – nyílt tudás

open linking and embedding for databases (OLE-DB) – objektumcsatolás és -beillesztés adatbázisokhoz (OLE-DB)

open list – nyitott lista [keresésnél]

Open Look Graphical User Interface – Open Look grafikus felhasználófelület / kezelőfelület

open loop – nyílt hurkú [rendszer]

open market – nyitott piac

open network computing RPC – nyílt hálózati számítás RPC-vel

open order – ki nem elégített megrendelés

open precondition – nyitott előfeltétel [tervkészítésnél]

ORF (Open Reading Frame) – ORF (nyitott leolvasási keret)

open set – nyílt halmaz

Open Shortest Path First protocol (OSPF) – legrövidebb-út-nyitása-először protokoll

open source – nyílt forrás

open source development network – nyílt forráskód-fejlesztő hálózat

open source movement – nyílt forráskód mozgalom

open source software – nyílt forráskódú szoftver

open specification – nyílt leírás | nyílt specifikáció

open subset – nyílt részhalmaz

open system – nyílt rendszer | többféle hardver platformon futtatható szoftver

Open System Environment (OSE) – nyílt rendszerkörnyezet

Open Systems Interconnection (OSI) – nyílt rendszerek összekapcsolása

open systems security – nyílt rendszerek együttműködésének biztonsága

open world assumption – nyíltvilág feltételezés

open-address hash table – nyílt címzésű hasítótábla

open-coding – nyitott kódolás

Open-Collector output (OC) – nyitott kollektoros kimenet

open-drain bus – nyitott nyelőelektródás busz / sín

open-drain output – nyitott nyelőelektródás kimenet | nyitott drain kimenet

opening ceremony – megnyitó ünnepség

opening of file – állomány megnyitása | fájl megnyitása

open-outcry – angol-típusú aukció | emelkedő licitálású aukció

open-source software – nyílt-forráskódú szoftver | szabadon terjeszthető és módosítható szoftver

operability – működési képesség

operand – művelet tárgya | utasítás tárgya | operandus

operand addressing – operandus címzés

operand fetching – operandus behívás | operandus lehívás

operate – működik

operating budget – egység működtetésének költségvetése

Operating System (OS) – működtető rendszer | operációs rendszer

& Distributed Operating System (DOS) – osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer

& multi-computer operating system – több-számítógépes működtető rendszer

& multiprocessor operating system – többprocesszoros működtető rendszer

Network Operating System (NOS) – hálózati működtető rendszer | hálózati operációs rendszer

& single-processor operating system – egyprocesszoros operációs rendszer

& uni-processor operating system – egyprocesszoros működtető rendszer

operating temperature – üzemi hőmérséklet

operation – művelet | működés

& acquire operation – igénylés művelet

& chain operation – láncolási művelet

& concurrent operation – versengő művelet | konkurens művelet

& conflicting operation – ütköző művelet

& disconnected operation – szétkapcsolt művelet

& incomplete operation – nemteljes művelet

& involutoric operation – involutorikus művelet [egy operandusra kétszer alkalmazva az eredeti értéket kapjuk]

& release operation – feloldás művelet

operation code – műveleti kód

operation code field – műveleti kód mezője

operation cycle – műveletciklus

operation on container – tároló művelet

operation on reference – referencia művelet

operation on structure – struktúra művelet

operation register – műveleti regiszter

operational amplifier – műveleti erősítő

operational concept – működési elképzelés

operational data – operatív adat

operational data security – operatív adatbiztonság

Operational Data Store (ODS) – operatív adatraktár (ODS)

operational database system – operatív adatbázisrendszer

operational environment – működési környezet

operational feasibility – tervezett rendszer tényleges üzemeltetési lehetőségeinek vizsgálata

operational integrity – operáció integritás | rendszerintegritás

operational metadata – operatív metaadat

operational profile – műveleti profil

operational scenario – működési forgatókönyv | működési szcenárió

operations research – operációkutatás

Operations Security (OPSEC) – operáció biztonság | működési biztonság

operative address space – operatív címtartomány

operator – művelet | operátor | gépkezelő személy

& access operator – hozzáférési művelet

operator binding – operátorkötés

operator binding strength – operátorkötés erőssége

operator grammar – operátor nyelvtan

operator precedence – operátor elsőbbség | műveletek közötti elsőbbség | műveletek kiértékelési sorrendje

operator precedence function – operátor elsőbbségi függvény

operator precedence grammar – operátor elsőbbségi nyelvtan

OPF (Organizational Process Focus) – OPF (szervezeti szintű folyamatszemlélet)

OPP (Organizational Process Performance) – OPP (szervezeti szintű folyamat teljesítmény)

opportunistic goal – kiegyező cél | opportunista cél

opportunity – lehetőség

OPR (Optical Pattern Recognition) – OPR (optikai alakfelismerés)

OPS-5 (Official Production System 5) – OPS-5 [adatvezérelt keretrendszer]

optical – optikai

Optical Character Recognition (OCR) – optikai karakterfelismerés (OCR)

optical computing – optikai elvű számítástechnika

optical disk – optikai lemez

optical fiber – fényvezető szál

optical flow – optikai folyam

optical illusion – optikai illúzió

optical interpretation – feliratozás

optical mouse – optikai egér

Optical Music Recognition (OMR) – optikai zenefelismerés

optical network – optikai hálózat | fényvezető szálas hálózat

optical recognition – optikai felismerés

optical system – optikai rendszer

optical transmission system – optikai átvivőrendszer

optically scanned bitmap – optikailag beolvasott bitkép

OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Structure) – OPTICS (pontok rendezése a klaszterező struktúra azonosításához)

optimal – optimális

optimal binary search – optimális bináris keresés

optimal binary search tree – optimális bináris keresőfa

optimal brain damage – optimális agykárosodás [neurális hálónál]

optimal code – optimális kód

optimal container – optimális tároló

optimal control problem – optimális irányítási feladat

optimal control theory – optimális szabályozás elmélet

optimal decision – optimális döntés

optimal matching – optimális párosítás

optimal objective value – optimális célérték

optimal page replacement algorithm – optimális lapcsere algoritmus

optimal performance – optimális teljesítmény

optimal search procedure – optimális keresési eljárás

optimal solution – optimális megoldás

optimal substructure – optimális részstruktúra

optimal vertex cover – optimális csúcsfedés

optimality (of a search algorithm) – optimalitás (kereső algoritmusban)

optimally efficient algorithm – optimális hatékonyságú algoritmus

optimism under uncertainty – bizonytalanság melletti optimizmus

oprtimistic – optimista

optimistic concurrency control – optimista konkurenciaszabályozás | optimista konkurenciavezérlés

optimistic logging protocol – optimista naplózó protokoll

Optimistic two-Phase Locking (O2PL) – optimista kétfázisú zárolás (O2PL)

optimization (optimisation) – optimalizálás

& global optimization – globális optimalizálás

& interprocedural optimization – eljárások közötti optimalizálás

& local optimization – lokális optimalizálás

& loop optimization – ciklusoptimalizálás

& machine dependent optimization – gépfüggő optimalizálás

& machine independent optimization – gépfüggetlen optimalizálás

& peephole optimization – ablakoptimalizálás

& safe optimization – biztonságos optimalizálás

optimization of loops – ciklusok optimalizálása

optimization of tests – tesztek optimalizálása

optimization problem (optimisation problem) – optimalizálási feladat | optimalizációs probléma

optimize – optimalizál

optimizer – optimalizáló

& code-optimizer – kódoptimalizáló

optimizing process – optimalizáló folyamat

optimum – optimum | optimális

optimum binary search tree – optimális bináris keresőfa

optimum digital search tree – optimális digitális kereső fa

optimum distance – optimális távolság

optimum exchange sorting – optimális cserélő rendezés

optimum linear arrangements – optimális lineáris elrendezés

optimum linear probing – optimális lineáris próbavétel | optimális lineáris kipróbálás

optimum linked trie – optimális láncolt szófa

optimum merge pattern – optimális összefésülő minta

optimum methods of computation – számítások optimális módszerei

optimum open addressing – optimális nyílt címzés

optimum permutation – optimális permutáció

optimum point – optimumpont

& global optimum point – globális optimumpont

& local optimum point – lokális optimumpont

optimum polyphase merge – optimális többfázisú összefésülés

optimum searching – optimális keresés

optimum sorting – optimális rendezés

option negotiation – opcióegyeztetés

option sheet – beállítások felülete

OQL (Object Query Language) – OQL (objektum lekérdezőnyelv)

OR (bitwise or) – OR (bitenkénti vagy)

OR – megengedő VAGY | diszjunkció

OR function – megengedő VAGY-függvény | diszjunkció

OR gate – VAGY kapu

OR operation – VAGY művelet [logikai]

OR plane – VAGY mező

OR symbol – VAGY szimbólum

oracle – orákulum | jóshely

OR-AND circuit – VAGY-ÉS áramkör

OR-AND-INVERT (OAI) gate – VAGY-ÉS-INVERTER kapu

orange – narancs

Orange Book standard – narancs könyv szabvány [CD-R, CD-RW]

orbit – pálya

ORD (Object Requirement Design) – objektumorientált szemléletű követelménytervezés

order – rend | sorrend | nagyságrend | fokozat | rendezettség | rendelés

order confirmation – rendelés-visszaigazolás

order entry system – beérkező megrendeléseket feldolgozó rendszer

order ideals – rendezési ideálok

order of a modulo m – adott m modulus szerinti rend

order of a recurrence relation – rekurzió rendje

order of a set partition – halmazfelbontás rendje

order of an element – elem rendje

order of an element in a field – test elemének rendje

order of construction – létrehozási sorrend

order of construction and destruction – felépítési és megsemmisítési sorrend

order of evaluation – kiértékelési sorrend

order of fields – mezők sorrendje

order of growth – nagyságrend

order of how memory is accessed – memória elérési sorrend

order of magnitude zero – nulla nagyságrend

order of member initialization – tag kezdőértékadás sorrend

order of reduction – redukálási sorrend

order of specialization – specializáció sorrend

order of summation – összegzés sorrendje

order point – rendelési pont [készletgazdálkodás]

order release report – MRP egy kimenete | megrendelési lista

order statistics – rendstatisztikák

order summary – rendelés összegzése

order tracking and history – rendelés nyomonkövetés és történet

orderability – rendezhetőség

ordered – rendezett

ordered ATG – rendezett aTG

Ordered Binary Decision Diagram (OBDD) – rendezett bináris döntési diagram

ordered factorization – rendezett faktorizáció

ordered forest – rendezett erdő

ordered hash table – rendezett hasító tábla

ordered message delivery – sorrendi üzenetkézbesítés

ordered pair – rendezett pár

ordered seek queueing – megrendelt keresések sorba állítása

ordered selection – rendezett kiválasztás

ordered set – rendezett halmaz

ordered tree – rendezett fa

ordered trees from recall – visszaidézésből származó rendezett fák módszere

ordering – rendezés

ordering constraint – rendező korlát

ordinal – rendezett | sorrend típusú

ordinal scale – rendezési skála

ordinal variable – rendezett változó | sorrend típusú változó

ordinary – közönséges | rendes

ordinary generating function – közönséges generátorfüggvény

ordinary power – közönséges hatvány | hatvány

ORF (Open Reading Frame) – ORF (nyitott leolvasási keret)

organization – szervezés | szervezet | vállalati szervezet jogok, kötelezettségek, célok rendszere

organization learning – szervezeti tanulási [olyamat]

organization management – szervezetirányítás

organization model (in CommonKADS) – szervezeti modell (CommonKADS módszertanban)

organization of I/O system – B / K-rendszer szervezése

organization theory – szervezet-elmélet

organization’s business objectives – szervezet üzleti céljai

organization’s measurement repository – szervezet mérési tárháza

organization’s process asset library – szervezet folyamatokra vonatkozó tapasztalatát tartalmazó könyvtár | a szervezet folyamat vagyonát tartalmazó könyvtár

organizational – szervezeti

organizational behavior – szervezeti viselkedés

organizational best practice – szervezeti bevált gyakorlat

organizational boundaries – szervezeti határok

organizational climate – szervezeti klíma

organizational content – szervezeti tartalom

organizational culture – szervezeti kultúra

organizational data mining – szervezeti adatbányászat

organizational decision support – szervezeti döntéstámogatás

organizational design – szervezettervezés

Organizational Design Modeling Language (ODML) – szervezettervezet-leíró nyelv

organizational development – szervezeti fejlődés

organizational environment – szervezeti környezet

organizational factor – szervezeti tényező

organizational hyperdocument – szervezeti hiperdokumentum

organizational identity – szervezeti identitás

organizational impact – szervezeti hatás

organizational impact analysis – új rendszer szervezetre gyakorolt hatásának elemzése

Organizational Innovation and Deployment (OID) – szervezeti szintű innováció és közzététel (OID)

organizational knowledge – szervezeti tudás

organizational learning – szervezeti tanulás

organizational maturity – szervezet érettsége

organizational memory – szervezeti emlékezet | közösségi memória

organizational memory information systems – szervezeti memóriakezelő információs rendszer

organizational model (in CommonKADS) – szervezeti modell (CommonKADS módszertanban)

organizational pattern – szervezeti minta

organizational performance – szervezeti teljesítmény

organizational policy – szervezeti szintű politika / kinyilatkoztatás

organizational process – szervezeti folyamat

organizational process assets – szervezet folyamat vagyona

Organizational Process Definition (OPD) – szervezeti szintű folyamatok meghatározása (OPD)

Organizational Process Focus (OPF) – szervezeti szintű folyamatszemlélet (OFP)

Organizational Process Performance (OPP) – szervezeti szintű folyamat teljesítmény (OPP)

organizational requirement – szervezeti követelmény

organizational risk – szervezeti kockázat

organizational security policy – szervezeti biztonságpolitika

organizational strategy – szervezeti stratégia

organizational structure – szervezeti felépítés / struktúra

Organizational Training (OT) – szervezeti szintű képzés (OT)

organizational unit – szervezeti egység

organization's set of standard processes – szervezet szabványos folyamatainak halmaza

organized data – szervezett adat

organizing – szervezés

organ-pipe order – orgonasíp rendezés

organs of vision – látás szervei

orgware – szervezéssel kapcsolatos szoftver

orient – irányít

orientable matroid – irányítható matroid

orientation – tájékozódás | helyzet | irány | orientáció | tájolás [geoinformatika] | irányultság

& absolute orientation – abszolút tájolás

& epipolar orientation – epipoláris tájolás

& interior orientation – belső tájolás

& outer orientation – külső tájolás

& relative orientation – relatív tájolás

oriented – irányított

oriented binary tree – irányított bináris fa

oriented forest – irányított erdő

oriented graph – irányított gráf

oriented link – irányított kapcsolat

oriented matroid – irányított matroid

oriented spanning tree – irányított feszítőfa

oriented tree – irányított fa

origin – origó | kezdőpont | forrás | eredet

origin of name – név forrása | név eredete

original form of Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus eredeti formája

originator ID – létrehozó azonosító

ORM (Object-Relational Mapping) – objektumrelációs leképezés

OR-parallelism – VAGY-párhuzamosság

orphan – fattyúsor | árva | sehova sem tartozó

orphan extermination – árvairtás | fattyúirtás

orphan page – fattyú oldal [kimenő link nélküli weboldal]

orphan process – árva-folyamat | fattyú-folyamat

orphaned process (UNIX) – árva folyamat (UNIX)

orthocomplement – ortokomplemens

orthogonal – merőleges | ortogonális

orthogonal array – ortogonális tömb

orthogonal circulant matrix – ortogonális cirkuláns mátrix

orthogonal eigenvectors – ortogonális sajátvektorok

orthogonal filter – ortogonális szűrő

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) – ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás / multiplexelés

orthogonal matrix – ortogonális mátrix

orthogonal signals – ortogonális jelek

orthogonal vectors – ortogonális vektorok | merőleges vektorok

orthogonality – ortogonalitás

orthogonalizability – ortogonalizálhatóság

orthogonalizable code – ortogonalizálható kód

orthogonalization – ortogonalizáció

orthogonalized parity-check equation – ortogonalizált paritásellenőrző egyenlet

orthomodular – ortomoduláris

orthonormal – ortonormált | ortonormális | ortogonális és normált

orthophoto – ortofotó

orthorectification – ortorektifikálás

OS (Operating System) – OS (működtető rendszer) | operációs rendszer)

oscillating sort – oszcilláló rendezés

oscillator – oszcillátor

oscilloscope – oszcilloszkóp

OSI (Open Systems Interconnection) – OSI (nyílt rendszerek összekapcsolása)

OSI architecture – nyílt rendszerarchitektúra

OSI Reference Model – OSI hivatkozási modell

OSPF (Open Shortest Path First) – OSPF (nyitott legrövidebb út protokoll)

OSS (Operation Support System) – operatív munkát támogató információrendszerek

OT (Object Technology) – objektumorientált technológia

OT (Organizational Training) – OT (szervezeti szintű képzés)

OTP-ROM (One-Time Programmable ROM) – egyszer programozható ROM

ourotoruses – ourotórusok

out of range – számtartományon / intervallumon kívüli érték

outbound links – kifelé mutató linkek

outcome – eredmény | végeredmény | következmény

out-degree – kifok

out-degree of a vertex – csúcs kifoka

outer – külső

outer code – külső kód

outer join – külső összekapcsolás

outer product – külső szorzat

outgoing bit of shift – léptetés kilépő bitje

outlier – kívülálló | szélsőséges érték | különc

outlier analysis – kívülálló elemek felderítése | szélsőséges értékek elemzése | eltérés elemzés

outline – körvonal

outliner – szövegrészeket hierarchiába rendező szoftver-modul

out-of-band data – sávon kívüli adat

out-of-band signaling – sávon kívüli jelzés

out-of-box experience – dobozkinyitási-élmény

out-of-order dispatch – sorrenden kívüli kiküldés

out-of-order issue – sorrenden kívüli kibocsátás

output – kimenet

output alphabet – kimeneti ábécé | kimenet-ábécé | output-ábécé

output asymmetry – kimeneti aszimmetria

output component – megjelenítő komponens

output dependency – kimeneti függőség

output device – kimeneti egység | output egység | információkijelző eszköz

output equation – kimeneti egyenlet

Output-Feedback (OFB) – kimenet-visszacsatolás

output-feedback mode – kimenet-visszacsatolásos üzemmód

output field – kimeneti mező

output function – kimenet-függvény | kimeneti függvény | output-függvény

output handler – kimenetkezelő

output iterator – kimeneti bejáró

output list – kimeneti lista

& query output list – lekérdezés kimeneti lista

output loading – kimenet terhelés

output logic – kimeneti logika

output logic macrocell – kimeneti logikát megvalósító makrocella

output manipulator – kimenet módosító | kimenet manipulátor

output of user-defined type – felhasználói kimenet

output operator – kimeneti operator

output padding – kimenet feltöltés

output polarity – kimenet polaritása

output sequence – kimeneti sorozat

output stage – kimeneti fokozat

output subsystem – kimeneti alrendszer

output table – kimeneti tábla

output timing skew – kimenet időbeli elcsúszása

output to file – fájl kimenet

output verification knowledge management – kimenetellenőrző tudáskezelés

output voltage – kimeneti feszültség

output wire – kimenő huzal

output-disable input – kimenet tiltó bemenet

output-disable time – kimenet tiltási idő

Output-Enable (OE) – kimenet engedélyezés | kimenet engedélyező

output-enable gate – kimenet engedélyező kapu

output-enable time – kimenet engedélyezési ideje

output-hold time – kimenet-tartási idő

output-list – kimeneti lista

output-polarity control – kimeneti polaritás vezérlés

output-select multiplexer – kimenet kiválasztó multiplexer

outranking method – rangsorolásos módszer

outscattering – kilépő fényszóródás

outsourcing – erőforrás-kihelyezés | tevékenység kiszervezése

outstanding invoice – kifizetetlen számla | kifizetetlen követelés

outstanding purchase order – be nem érkezett megrendelés

over segmentation – túlszegmentálás

overall fan-out – teljes kimeneti terhelhetőség

overdetermined matrix – túlhatározott mátrix

overdetermined system of linear equations – túlhatározott lineáris egyenletrendszer

overdrive – túlvezérlés

overfitting – túlilleszkedés

overflow – túlcsordulás

& exponent overflow – kitevő túlcsordulása

& fraction overflow – tört túlcsordulása

& rounding overflow – kerekítési túlcsordulás

overflow block – túlcsordulási blokk | gyűjtőblokk

overhead – fejfeletti | valamin felüli | többletráfordítás

& communication overhead – kommunikációs többletráfordítás

overhead charges – általános költség | rezsi költség

overlap – átfed

overlapping – átlapoló

overlapping intervals – átlapoló intervallumok | egymást átfedő intervallumok

overlapping sequences – átfedő sorozatok

overlapping subproblems – átlapoló részfeladatok

overlay – átlapoló | átfedő | overlay [egy memóriaterület többszöri felhasználása] | átlátszó réteg | átfedő réteg | átfedés | fedvény [térinformatika]

overlay network – átfedő hálózat

overlay region – átlapolási terület

overload – túlterhelés

overload resolution – túlterhelés feloldás

overloaded – túlterhelt

overloaded function name – túlterhelt függvénynév

overloaded method – túlterhelt metódus

overloaded operator – túlterhelt operátor

overloaded output – túlterhelt kimenet

overloading – túlterhelés

overprint – felülnyomás

overprinting – felülnyomás

override – hatálytalanít | felülbírál

override private base – privát-bázis felülírás

overriding – felülírás

overriding function from virtual base class – virtuális bázisosztály függvény-felülírás

oversampling – túlmintavételezés

overshoot – túllövés | túllendülés

overstrike – felülvonás

overtype – felülír

overview – áttekintés

overwrite – felülír

overwrite mode – felülíró üzemmód

overwriting – felülírás | átírás

OWL Web Ontology Language – OWL [szemantikus WEB szolgáltatások ontológia-leíró nyelve]

owner – tulajdonos

owner capability – tulajdonosi képesség

ownership transfer – tulajdonjog átadás

Oxford English Dictionary – Oxfordi angol szótár