Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

19. fejezet - P

19. fejezet - P

P (complexity class) – P (bonyolultsági osztály)

P2P (Peer To Peer) network – P2P egyenrangú társak közti hálózat

PA (Process Area) – Pa (folyamatcsoport | folyamat)

package – csomag | tokozás

package declaration – csomagdeklaráció

package diagram – csomagdiagram

package wrapping – ajándékcsomagolás

packaged decimal – összecsomagolt decimális

packed – becsomagolt | tömörített

packed data – becsomagolt adatok

packed forest – tömörített erdő [nyelvészetben]

packed record – csomagolt rekord

packed tree – tömörített fa [nyelvészetben]

packed-BCD representation – pakolt BCD ábrázolás

packet – csomag

packet assembler – csomagszerkesztő

Packet Assembler Disassembler (PAD) – csomag összerakó-szétdaraboló

packet filter – csomagszűrő

packet filtering – csomagszűrés

packet identifier – csomagazonosító

packet inter-arrival distribution – érkezési időköz eloszlása

packet inter-arrival time – csomagérkezési időköz

packet loss ratio – csomagvesztési arány

packet routing – csomagirányítás

packet sniffer – hálózatvizsgáló szoftver | csomaglehallgató

Packet Switched Network (PSN) – csomagkapcsolt hálózat

packet switched subnet – csomagkapcsolt alhálózat

packet switching – csomagkapcsolás

packet switching network – csomagkapcsolt hálózat

packet-filtering gateway – csomagszűrő átjáró

packet-level protocol (in transputers) – csomag szintű protokoll (transzputerekben)

packet-switched infrastructure – csomagkapcsolt infrastruktúra

packing – pakolás | csomagolás

& sphere packing – gömbpakolás

packing bound – kitöltési korlát

packing problem – pakolási probléma

packing slip – árukísérő-jegy

PAC-learning algorithm (Probably Approximately Correct algorithm) – PAC tanuló algoritmus [valószínűleg közelítőleg helyes hipotézishalmazt adó tanuló algoritmus]

pad – forrszem

PAD (Packet Assembler Disassembler) – PAD (csomag összerakó-szétdaraboló)

pad character – töltelékkarakter

pad ring – kerek forrszem

padding – kitöltés

padding functions – kitöltő függvények

paddle – forgatható beviteli egység

p-adic number system p-adikus számrendszer

p-adic numbers p-adikus számok

page – lap

& invalid page – érvénytelen lap

& start page – kezdőlap

page boundary – laphatár

page break – laptörés | oldaltörés

page chunking – oldaldarabolás

page description – oldalleírás

page design – oldalterv

page fault – laphiba

page frame – lapkeret

page frame number – lapkeret szám

page hit – oldaltalálat

page jacking – WEB lap átirányítás

page layout – lap elrendezés

page locking – lapzárolás

page not found – oldal nem található

page number – lapszám | lapszámozás | lapsorszám

page offset – lap eltolás

page preview – nyomtatási kép | lap előnézet

page protection – lapvédelem

page rank algorithm – oldalakat rangsoroló algoritmus | page rank algoritmus

page replacement – lapcsere

page replacement algorithm – lapcsere algoritmus

page request – lapigény

page schematic – oldal séma

page setup – lapbeállítás | oldalbeállítás

page size – oldalméret

page table – laptáblázat

& inverted page table – invertált laptábla

page table offset – laptábla eltolás

page template – oldalsablon

page title – oldalcím

page-fault frequency model – laphiba-gyakorisági modell

page-mode read cycle – lap-módú olvasási ciklus

page-mode write cycle – lap-módú írási ciklus

page-oriented scrollbar – laporientált görgetősáv | laporientált gördítősáv

pages per minute – lap per perc

pagination – lapokra tördelés

paging – lapozás

paging channel – felhívó csatorna

paging hardware – lapozó hardver

paid link – fizetett link

paint – festés

paintbrush – ecset

painter ’s algorithm – festő algoritmus

painting – festés

pair – pár

pairing – párosítás

pairwise – páronként

pairwise balanced design – páronként kiegyensúlyozott design

pairwise consistent – páronként konzisztens

pairwise disjoint sets – páronként diszjunkt halmazok

pairwise independence – páronkénti függetlenség

pairwise relatively primes – páronként relatív prímek

pairwise sequence alignment – páronkénti szekvencia illesztés

PAL device (Programmable Array Logic device) – programozható tömb logikai egység

PAL (Public Ada Library) – publikus ada könyvtár

palette – színskála | paletta

Paley design – Paley-design

Paley function – Paley-függvény

Paley graph – Paley-gráf

palindrome – tükörszó | tükörmondat | tükörszimmetrikus szó | tükörszimmetrikus mondat | önszimmetrikus szó | önszimmetrikus mondat | palindróma

palindromic – tükörszimmetrikus | önszimmetrikus

palmtop – kéziszámítógép | marokszámítógép

PAM (Pluggable Authentication Module) – PAM (hozzákapcsolható hitelesítő modul)

PAN (Personal Area Network) – PAN (személyi hálózat)

pan – pásztázás | kamerát ráirányít | képet csúsztat

panic method – pánik módszer

panning – képcsúsztatás | úsztatás

paper – papír | cikk

paper tape – papírszalag

paper-and-pencil prototype – papír-és-ceruza prototípus

paperless office – papírmentes iroda

PAR (Positive Acknowledgement with Retransmission) – PAR (pozitív nyugtázás újraküldéssel)

parabola – parabola

paraboloid – paraboloid

paradigm – paradigma

paradigm shift – alapelvek gyökeres megváltoztatása | paradigmaváltás

paradox – paradoxon | látszólagos ellentmondás

paragraph – paragrafus | bekezdés | szakasz

paragraph-style – bekezdésstílus

parallel – parallel | párhuzamos

parallel algorithm – párhuzamos algoritmus

parallel architecture – párhuzamos architektúra

parallel branch detection – párhuzamos elágazás észlelés

parallel comparator – párhuzamos komparátor

parallel composition – párhuzamos összetétel | párhuzamos kompozíció | párhuzamos kapcsolás

parallel computation – párhuzamos számítás

parallel computing (in vector architectures) – párhuzamos számítások (vektor architektúrákban)

parallel control flow architectures – párhuzamos vezérlésfolyam architektúrák

parallel control operator – párhuzamos vezérlőoperátor

parallel cutover – új rendszernek a régi működtetésével párhuzamosan futó bevezetése

parallel data – párhuzamos adat

parallel decoding – párhuzamos dekódolás

parallel design – párhuzamos tervezés

parallel distributed processing – párhuzamos osztott feldolgozás

parallel edge – többszörös él | párhuzamos él

parallel execution – párhuzamos végrehajtás

parallel hypercube – párhuzamos hiperkocka

parallel instruction execution – párhuzamos utasítás végrehajtás

parallel interrupt priority – párhuzamos megszakítás prioritás

parallel language – párhuzamos nyelv

parallel load/store processing – párhuzamos betöltés / tárolás feldolgozás

parallel mining – párhuzamos bányászat

parallel multimedia database – párhuzamos multimédia-adatbázis

parallel multiplication – párhuzamos szorzás

parallel port – párhuzamos port

parallel processing – párhuzamos feldolgozás

parallel projection – párhuzamos vetítés

Parallel Random Access Machine (PRAM) – párhuzamos közvetlen hozzáférésű gép

parallel search – párhuzamos keresés

Parallel Virtual Machine (PVM) – párhuzamos virtuális gép (PVM)

parallel-in, parallel-out shift register – párhuzamos bemenetű, párhuzamos kimenetű léptetőregiszter

parallel-in, serial-out shift register – párhuzamos bemenetű, soros kimenetű léptetőregiszter

parallelism – párhuzamosság

parallel-machine-scheduling problem – párhuzamosgép-ütemezési feladat

parallelogram – parallelogramma

parallel-to-serial conversion – párhuzamos–soros átalakítás

parameter – paraméter

& parameter passing – paraméterátadás

& parameterless – paraméternélküli

parameter independence – paraméter-függetlenség

parameter marshaling – paramétercsomagolás

parameter multiplication – paraméterszorzás

parameter passing – paraméterátadás

parameter space – paraméter-tér

parameter step – paraméterlépés

parametrization – paraméterezés

& template parametrization – sablon paraméterezése

parametric – paraméteres

parametric equalizer – parametrikus kiegyenlítő | hangszínszabályozó

parametric learning – paraméteres tanulás

parametric polymorphism – paraméteres polimorfizmus

parametric representation – paraméteres ábrázolás | paraméteres megadás

parametric search – paraméteres keresés | több szempont szerinti keresés

parametric searching – paraméteres keresés | több szempont szerinti keresés

parametrized – paraméterekkel rendelkező

parametrized class – paraméterezett osztály

paramodulation – paramoduláció [logikákban]

pardo node (parallel do node) – párhuzamos elágazás csomópontja [végrehajtási gráfban]

parent – szülő

parent directory – szülőkönyvtár | szülőmappa

parent node – szülő csúcs | szülő csomópont

parent pointer – szülő mutató

parent process – szülőfolyamat

parent table – szülő tábla

parent type – szülőtípus

parenthesis – kerek zárójel

parenthesis convention – zárójelezési konvenció

parenthesis structure of depth-first search – mélységi keresés zárójeles szerkezete

parenthesis theorem – zárójelezési tétel

parenthesization of a matrix-chain product – mátrixlánc szorzat zárójelezése

parenthesized – zárójelezett | zárójeles

parenthesized formula – zárójeles kifejezés

Pareto dominated – Pareto-dominált

Pareto optimal – Pareto-optimális

Pareto-optimal solving – Pareto-optimális megoldás

parity – párosság | paritás

& even parity – páros paritás

& odd parity – páratlan paritás

parity bit – paritásbit

parity block – paritásblokk

parity check – paritásellenőrzés

parity check matrix – paritásellenőrző mátrix

parity checking – paritásellenőrzés

parity error – paritáshiba

parity fragment – paritástöredék

parity function – paritás függvény | egyenérték függvény

parity generation – paritás generálás

parity-check – paritásellenőrzés | paritásellenőrző

parity-check equation – paritásellenőrző egyenlet

parity-check matrix – paritás ellenőrző mátrix

parse – szintaktikusan elemez | utasítássorozat széttördelése szintaktikai elemzéshez | elemzés

parse table – elemző táblázat

parse tree – szintaktikai elemzés fája | elemző fa | levezetési fa | leképezési fa

parser – szintaktikai elemző

& bottom-up parser – alulról-felfelé haladó szintaktikai elemző

& LALR(1) parser – LALR(1) elemző

& LL(1) parser – LL(1) elemző

& LR(1) parser – LR(1) elemző

& precedence parser – elsőbbségi elemző

& SLR(1) parser – SLR(1) elemző

& top-down parser – felülről-lefelé haladó szintaktikai elemző

parser generator – szintaktikai elemző generátor

parsing – szintaktikai elemzés

& backup parsing – visszalépéses elemzés

& brute-force parsing – teljes visszalépéses elemzés

& canonical parsing table – kanonikus elemző tábla

& limited backup parsing – korlátozott visszalépéses elemzés

& left-corner parsing – balsarkos elemzés

& left to right parsing – balról-jobbra elemzés

parsing table – elemző táblázat

parsinomy problem – takarékossági feladat / probléma

Parsys Supernode – Parsys szupercsomópont

part – rész | része valaminek

part of – része [valaminek]

partial – részleges | parciális

partial correctness of programs – programok részleges helyessége | programok parciális helyessége

partial dependency – részleges függőség

partial derivatives – parciális deriváltak

partial evaluation – parciális kiértékelés | részleges kiértékelés

partial fraction – részlettört

partial fraction expansion – résztörtekre bontás [parciális törtekre bontás]

partial fractions – parciális törtek

partial loop unrolling – részleges cikluskifejtés

partial match query – lekérdezés részleges egyezéssel

partial materialization – részleges megvalósítás

partial order – parciális rendezés | részbenrendezés | parciális rendezettség | részbenrendezettség

partial ordering – parciális rendezés | részbenrendezés

partial parametrization – részleges paraméterezés

Partial Permutation Routing (PPR) – parciális permutáció irányítás

partial product – részszorzat

partial program – parciális program

partial quotients – parciális hányadok

& distribution of partial quotiens – parciális hányadok eloszlása

partial reallocate – részleges újraelosztás

partial renaming – részleges átnevezés

partial sequence – részsorozat

partial shelving – részleges utasítás várakoztatás

partial sort – részleges rendezés

partial specialization – részleges specializáció

partial sum – részösszeg | részletösszeg

partial sum of a sequence – sor részletösszege

partial-order planning – részben-rendezett tervkészítés

partial-ordered – részben-rendezett

partially – részben

partially adaptive protocol – részben adaptív protokoll

partially observable – részlegesen megfigyelhető környezet

partially observable Markov decision process – részlegesen megfigyelhető Markov döntési folyamat

partially ordered multiset – részben rendezett multihalmaz | parciálisan rendezett multihalmaz

partially ordered set (poset) – részben rendezett halmaz | parciálisan rendezett halmaz

partially out-of-order dispatch – részleges sorrenden kívüli kibocsátás

partially synchronous algorithm – részben szinkron algoritmus

participant observation – résztvevő megfigyelés

participate – részt vesz

participating media – fényelnyelő és szóró anyag | résztvevő anyag

participation – részvétel

participative budgeting – több menedzseri szinten zajló költségvetés-készítés

participative design – felhasználók bevonásával történő tervezés

participatory design – résztvevő-bevonó tervezés

participatory design methodology – részvételen alapuló tervezés módszertana

particle – részecske

particle filtering – részecskeszűrés

particle system – részecskerendszer

partition – felosztás | felbontás | osztályozás | partíció

& admissible partition – megengedett partíció

& balanced partition – kiegyensúlyozott partíció

partition lattice – partícióháló

partition numbers – felbontások száma

& tables of partition numbers – felbontások számainak táblázata

partition of a multiset – multihalmaz felbontása

partition of a set – halmaz felbontása | halmaz partíciója

partition of a vertex set – csúcshalmaz felbontása | csúcshalmaz partíciója

partition of an integer – egész szám felbontása összeadandókra

partition test – felbontási teszt

partitioned – részekre bontott | particionált

partitioned ATG – partícionált aTG

partitioned table – partícionált tábla

partitioner – partícionáló

partitioning – felbontás | részekre bontás | partícionálás

partitioning algorithm – felbontó algoritmus | partícionáló algoritmus

partitioning method – partícionáló módszer

partitioning of a program – program felosztása

partitioning relations – relációk partícionálása

partitions of a number – szám felbontásai

partnership corporation – betéti társaság

partonomy – szervezeti hierarchia | partonómia

parts list – alkatrész jegyzék

Pascal – Pascal [programnyelv]

Pascal triangle – Pascal-háromszög

pass – menet | futam

& one-pass – egymenetes

& two-pass – kétmenetes

pass phrase – jelmondat

pass transistor – áteresztő tranzisztor

pass-by-reference – referencia szerinti átadás

pass-by-value – érték szerinti átadás

passive – passzív

passive attack – passzív támadás | adatok monitorozását / felvételét végző támadás

passive cheater – passzív csaló

passive consumption – passzív fogyasztás

passive learning – passzív tanulás

passive network – passzív hálózat

passive pull-up – passzív felhúzó

passive resource – passzív erőforrás | önmagában nem működő erőforrás

passive replica – passzív másolat

passive sensor – passzív érzékelő

passive star – passzív csillag

passive transmission medium – passzív átvivőközeg

passive threat – passzív fenyegetés

passive wiretapping – passzív lehallgatás

password – jelszó

password authentication – jelszavas azonosítás

password cracker – jelszótörő

password field – jelszó-mező

password sniffing – jelszó lehallgató

password system – jelszó rendszer

password-locked screensaver – jelszóvédett képernyővédő

past-due receivable – adott határidő túli kifizetetlen követelés

paste – beilleszt | beillesztés

paste link – beillesztés hivatkozásként | csatolásos beillesztés

paste special – különleges beillesztés | irányított beillesztés

patch – hibajavító csomag | javítóprogram

patent – szabadalom

path – út | elérési út | keresési út

path animation – pálya animáció

path consistency – út-konzisztencia

path cost – útköltség

path coverage – út lefedettség

path expression – útkifejezés

path graph – útgráf

path length – úthossz

path matrix – útmátrix

path name – útnév | útvonalnév

& absolute path name – abszolút útnév

path planning – útvonaltervezés

path testing – útvonaltesztelés

path tracing – útkövetés | inverz fényútkövetés

path traversal pattern mining – hozzáférési útvonalminta bányászat

pathological Internet usage – kóros internethasználat

paths on a grid – utak egy rácson

patience – türelem

patient – beteg | páciens

patient diagnosis – betegdiagnózis

pattern – minta

& actionable pattern – helyzetbe hozó minta

& adaptor design pattern – illesztő tervezési minta

& analysis pattern – elemzési minta

& architectural pattern – architekturális minta

& builder design pattern – építő tervezési minta

& cache-hit pattern – gyorsítótár-találati mintázat

& command design pattern – parancs tervezési minta

& communication pattern – kommunikációs minta

& composite design pattern – összetétel tervezési minta

& data pattern – adatminta

& decorator design pattern – díszítő tervezési minta

& design pattern – tervezési minta

& emerging pattern – felbukkanó minta

& expected pattern – elvárásnak megfelelő minta

& flyweight design pattern – pehelysúlyú tervezési minta

& frequent pattern – gyakori minta

& gene expression pattern – génkifejeződési minta | génexpressziós minta

& interpreter design pattern – értelmező tervezési minta

& iterator design pattern – iterátor tervezési minta

& mediator design pattern – közvetítő tervezési minta

& metapattern – metamintázat

& observer design pattern – megfigyelő tervezési minta

& organizational pattern – szervezeti minta

& process pattern – folyamat minta

& proxy design pattern – proxy tervezési minta

& reengineering pattern – újratervezési minta

& singleton design pattern – egyke tervezési minta

& state design pattern – állapot tervezési minta

& strategy design pattern – stratégia tervezési minta

& suffix pattern – utótagminta

& visitor design pattern – látogató tervezési minta

pattern database – mintaadatbázis

& disjoint pattern database – diszjunkt mintaadatbázis

pattern discovery – minták feltárása

pattern growth algorithm – mintanövelő algoritmus

pattern in permutation – minta permutációban

pattern in string matching – minta a sztringillesztésben

pattern matching – mintaillesztés

pattern recognition – alakzatfelismerés | mintafelismerés

pattern recognition and classification – mintafelismerés és mintaosztályozás

pattern-evaluation – minta kiértékelése

pause removal – szünet eltávolítás

payback method – visszafizetést lehetővé tévő kiskereskedelmi megoldás

payload – hasznos teher [ágensüzenet információs része] | felhasználói adat

payload length – hasznosteher-hossz | felhasználói adatmező hossza

payment by utilities – szolgáltatási számlával együtt fizetett online tevékenység

payment card – készpénz-helyettesítő kártyás fizetési mód

payment method – fizetési mód

payment processing – fizetési mód kezelése [e-kereskedelem]

payment system – fizetési rendszer | fizetési megoldás

payoff function – nyereség függvény

payoff matrix – nyereség mátrix [játékelméletben]

PBX (Private Branch Exchange) – PBX (magáncélú telefon alközpont)

PC (Personal Computer) – PC (személyi számítógép)

PCA (Policy Certification Authority) – PCa (házirend-hitelesítő hatóság)

PCA (Principal Component Analysis) – PCa (főkomponens-analízis)

PCB (Printed-Circuit Board) – NYÁK (nyomtatott áramkör)

PCB (Process Control Block) – folyamatvezérlő blokk / tábla

PCB designer – NYÁK tervező

PCB layout – NYÁK rajz

PCB routing – NYÁK huzalozás

PCB trace – NYÁK nyomvonal

PCB-level design – NYÁK szintű tervezés

PCF (Point Coordination Function) – PCF (kétpontos koordináló tevékenység)

PCF Inter-Frame Spacing (PIFS) – PCF keretek közötti időköz

PCFG (Probabilistic Context-Free Grammar) – PCFG (valószínűségi környezetfüggetlen nyelvtan)

p-channel MOS (PMOS) transistor p-csatornás fém-félvezető tranzisztor | p-csatornás MOS (PMOS) tranzisztor

PCI (Peripheral Component Interconnect) – PCI (beviteli-kiviteli eszközök összekapcsolása)

PCI (Protocol Control Information) – PCI (protokoll-vezérlő információ)

PCM (Pulse Code Modulation) – PCM (impulzus kód moduláció)

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) – PCMCIA (Személyi Számítógép Memóriakártyájával Foglakozó Nemzetközi Szövetség)

PCR (Polymerase Chain Reaction) – polimeráz láncreakció

PCTE (Portable Common Tools Environment) – hordozható / nyitott fejlesztőeszköz-környezet

PCS (Process Control System) – folyamatvezérlő-rendszer

PDA (Personal Digital Assistant) – PDA (elektronikus notesz | személyes digitális segítőtárs | személyes digitális titkár | személyes digitális asszisztens | tenyérgép)

PDCA (Plan-Do-Control-Act) – tervezés-végrehajtás-ellenőrzés-cselekvés minőségi kör

PDCA cycle – PDCA ciklus

PDDL (Planning Domain Definition Language) – PDDL (tervkészítési terület-definiáló nyelv)

PDF (Portable Document Format) – PDF (hordozható dokumentum formátum) [grafikus állományformátum]

PDL (Program Description Language) – programleíró nyelv

PDM (Physical Data Model) – fizikai adatmodell

PDM (Product Database Management) – termékadatbázis-kezelés

PDN (Public Data Network) – PDN (nyilvános adathálózat)

PDP (Plasma Display Panel) – PDP (plazmakijelzős megjelenítőpanel)

PDR (Preliminary Design Review) – előzetes tervezési felülvizsgálat

PDU (Protocol Data Unit) – PDU (protokoll adategység)

peak – csúcsérték

peak envelope power – burkológörbe csúcsteljesítmény

Peak Signal to noise Ratio (PSNR) – jel-zaj viszony | jel / zaj | jel-zaj arány

peak-to-peak – csúcstól csúcsig

Peano axioms – Peano axiómák

pedigree – családfa

peephole optimization – ablakoptimalizálás

peer protocol – társprotokoll

peer review – egyenrangú szemle

peer-based review process – egyenrangú szemle

peer-to-peer communication – mellérendelt kommunikáció | egyenrangú felek kommunikációja

peer-to-peer distribution – egyenrangú elosztás | gép-gép elosztás

peer-to-peer network – egyenrangú hálózat

Peirce triangle – Peirce-háromszög

pen – toll | irótoll

pen computer – toll-vezérelt gép

penalty – büntetés

penalty function method – büntetőfüggvényes módszer

pen-based input – toll-szerű adatbeviteli eszköz [rámutatás | kézírás]

pen-based interface – toll-alapú felhasználófelület / kezelőfelület

pencil – ceruza

percolation – perkoláció

& bond percolation – perem-perkoláció

& site percolation – él-perkoláció

pended bus (in shared path networks) – váltott sín (közös csatornájú hálózatokban)

pending – függőben levő

pendulum motion – ingamozgás

penetration – illegális rendszerbehatolás

penetration test (pen test) – behatolásvizsgálat

pentagon – ötszög

pentagonal number – ötszögszám | pentagonal szám

Pentium computer chip – Pentium számítógép lapkája | Pentium számítógép csipje

penumbra – félárnyék | árnyék széle

people management – emberek menedzselése

peptide – peptid

peptide fragmentation – peptid tördelés

per class routing – osztályonkénti útválasztás

per process address space – folyamatonként külön címtartomány

PERA (Purdue Enterprise Reference Architecture) – Purdue vállalati referencia-architektúra alapú modellező megoldás

percent sign (%) – százalékjel (%)

percentage points – százalék | százalékpont

percent-done indicator – százalékos teljesítmény-kijelző | százalékos befejezettségi mutató

percept sequence – észlelési sorozat

perception – észlelés | felismerés

perception of edges – élfelismerés

perceptive – észlelő | éles szemű

perceptron – mesterséges neuron | perceptron [neurális elem]

perceptron convergence theorem – perceptron konvergencia tétel

perceptron learning rule – perceptron tanulási szabály

perceptual – érzékszervi | észlelés-alapú | perceptuális

perceptual learning – észlelés-alapú tanulás

perceptual user interface – érzékszervi felhasználófelület / kezelőfelület

percolation – átszivárgás

percussion – ütközés | rázkódás | ütőhangszerek

perfect – tökéletes | teljes | perfekt

perfect code – tökéletes kód | teljes kód | perfekt kód

perfect distributions – tökéletes eloszlások

perfect field – tökéletes test

perfect hash function – tökéletes hasító függvény

perfect hashing – tökéletes hasítás

perfect induction – teljes indukció

perfect matching – teljes párosítás

perfect number – tökéletes szám

perfect partition – tökéletes felbontás | teljes felbontás

perfect power – teljes hatvány

perfect rationality – tökéletes racionalitás

perfect secrecy – tökéletes biztonság | tökéletes titkosság

perfect squares – tökéletes négyzetek

perfection – tökéletesség

perfective – tökéletesítő | tökéletesedő

perfective maintenance – perfektív karbantartás

performance – teljesítmény | hatékonyság | teljesítőképesség | teljesítés

performance as optimization criterion – teljesítőképesség, mint optimalizálási szempont

performance criteria – teljesítmény-kritériumok

performance element – cselekvő komponens [ágensnél]

performance error – teljesítményhiba

performance evaluation – teljesítményértékelés

performance failure – teljesítményhiba

performance fault – teljesítmény hiba

performance impact – teljesítményhatás

performance improvement – teljesítményjavulás

performance measure – teljesítménymérték

performance metrics – teljesítménymérték

performance model – teljesítmény mutatók

performance parameter – teljesítmény mutató

performance RISC versus CISC – RISC és CISC teljesítmény összehasonlítása

performance test – teljesítményteszt

performance tuning – teljesítményhangolás

performative – performatívum

performed process – végrehajtott folyamat

perimeter – biztonsági környezet határa / pereme

perimeter-based security – rendszer határainak védelmén alapuló biztonság

period – periódus

period in a sequence – periódus sorozatban

& length of period in a sequence – sorozat periódusának hossza

period of a periodic sequence – periodikus sorozat periódusa

periodic – periodikus

periodic continued fraction – periodikus lánctört

periodic function – periodikus függvény

periodic recurrence – periodikus rekurzív sorozat

periodic report – periodikus jelentés

periodic sequence – periodikus sorozat

periodic snapshot – időszakosan ismétlődő pillanatfelvétel

periodicity analysis – ismétlődésanalízis

peripheral – periférikus | periféria

Peripheral Component Interconnect (PCI) – beviteli-kiviteli eszközök összekapcsolása

peripheral device – periférikus eszköz | periféria

PERL (Practical Extraction and Reporting Language) – PERL (praktikus szöveg kinyerő és jelentéskészítő nyelv)

permanent – permanens | állandó

permanent failure – állandó hiba

permanent home location – állandó lakhely

permanent of a square matrix – négyzetes mátrix permanense

permanent replica – állandó másolat

permanent virtual circuit – állandó virtuális áramkör

permeable – áteresztő | átjárható

permission – engedély

permutation – permutáció

& 2-ordered permutation – 2-rendezett permutáció

& cycle structure of permutations – permutációk ciklikus szerkezete

& cycles of permutations – permutációk ciklusai

& enumeration of permutations – permutációk leszámlálása

& factorization of permutations – permutációk faktorizálása

& fixed points of a permutation – permutáció fixpontjai

& indexes of permutations – permutációk indexei

& inverses of permutations – permutációk inverzei

& lattice of permutations – permutációs háló

& matrix representation of a permutation – permutáció mátrixos ábrázolása

& optimum permutation – optimális permutáció

& random permutation – véletlen permutáció

permutation generation – permutáció előállítása

permutation group – permutációcsoport

permutation matrix – permutációs mátrix

permutation network – permutációs hálózat

permutation polynomial – permutációs polinom

permutation representation of binary tree – bináris fa permutációs reprezentációja

permutation test – permutációs teszt

per-object data – objektumszintű adat

perpetual punishment – örökös büntetés | büntetési állandó

per-pixel lighting – képpontonkénti megvilágítás számítás | pixelenkénti megvilágítás számítás

perplexity – összetettség

persistence – állandóság

persistence action – megőrző cselekvés

persistence service – állandósági szolgáltatás

persistence timer – folytatódó időzítő

persistence transparency – állandósági átlátszóság

persistent – állandó | létrehozás után is megmaradó | kitartó

persistent communication – megtartó kommunikáció

persistent connection – állandó kapcsolat

persistent data – állandó adat

persistent failure model – tartóshiba-modell

persistent local object – állandó helyi objektum

persistent object – állandó objektum

persistent storage – maradandó tárolás

persona – specifikus személy

personal – személyes | személyi

Personal Area Network (PAN) – személyi hálózat

Personal Computer (PC) – személyi számítógép

Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) – személyi számítógép memóriakártyájával foglakozó nemzetközi testület

Personal Digital Assistant (PDA) – digitális személyi titkár | kézi számítógép

personal financial services – személyi pénzügyi szolgáltatások

Personal Identification Number (PIN) – személyi azonosító szám

personal information – személyes információ

personal Internet usage – internet személyes használata

personal involvement – személyes részvétel

personal knowledge – személyi tudás

personal privacy – személyes titoktartás | személyi adatok védelme

personal reaction to change – személyes reakció a változásra

Personal Software Process (PSP) – személyes szoftverfolyamat (PSP)

personal Web usage in the workplace – személyes webhasználat a munkahelyen

personality – személyiség

personalization – személyreszabás

personalized content – személyre szabott tartalom

personalized curricula – személyre szabott tananyag

personalized database system – személyre szabott adatbázisrendszer

perspective – perspektív | távlat | perspektíva

perspective correction – perspektív korrekció

perspective projection – perspektív vetítés

perspective transformation – perspektív transzformáció

perspective wall – perspektívikus fal [megjelenítési mód]

persuation – rábeszélés [konfliktus feloldásnál]

persuation dialogue – rábeszélés párbeszéd

PERT (Program Evaluation and Review Technique) – PERT (programértékelő és programellenőrző módszer)

PERT chart – PERT diagram

PERT network – PERT hálózat

perturbation – perturbáció

perturbation method – perturbációs módszer

perturbation trick – perturbációs trükk

per-type data – típusszintű adat

pervasive – mindenütt jelen lévő [számítógép]

pervasive computing – benyomuló számítástechnika [élet minden területére behatoló / benyomuló számítástechnika] | mindenütt jelen lévő számítástechnika

pervasive usability – felhasználhatóság minden tervezési fázisban

per-vertex lighting – csúcspontonkénti megvilágítás számítás

pessimistic concurrency control – pesszimista konkurencia ellenőrzés

pessimistic logging protocol – pesszimista naplózó protokoll

pessimum permutation – legrosszabb permutáció

petabyte (PB) – petabájt (PB) [1024 TB | kettő az ötvenediken bájt]

Petersen graph – Petersen-gráf

Petri net – Petri-háló

PFL (Pre-Fade Listening) – PFL (fader előtti hallgatás)

PFR (Product Feasibility Review) – megvalósíthatósági felülvizsgálat

P-frame – P-keret

PG code – projektív geometriai kód | PG-kód

PGP (Pretty Good Privacy) – PGP (elég jó titoktartás)

phantom – fantom

phantom anomaly – fantom anomália

phantom tuple – fantom sor

pharmacogenetics – farmakogenetika

phase – szakasz | fázis

phase delay – fáziskésés

phase jitter – fázistorzítás

phase modulation – fázis-moduláció

phase of compilation – fordítási fázis

phase shift – fázistolás

Phase Shift Keying (PSK) – fázistolásos billentyűzés | fázisbillentyűzés

phase space – fázistér

phase splitter – fázishasító

phase structure – fázisstruktúra

phase transition – fázisátmenet

phases of testing – tesztelés fázisai

phenomenology – fenomenológia [jelenségek tana]

phenotype – fenotípus

pheromone – feromon

Phi (Φ) – Fi (Φ)

phi function – fi-függvény

philosopher – filozófus

& dining philosophers – étkező filozófusok

& drinking philosophers – ivó filozófusok

phishing – trükkös adatszerzés | adathalászat

PhM (Phenomenon Model) – jelenségmodell

phon – fon [hangosság mértékegysége]

phone (speech) – beszédhang

phone model – beszédhangmodell

phoneme – fonéma

phonetic alphabet – fonetikus ábécé

Phong-shading – Phong-árnyalás

phonology – fonológia

phosphorescence – foszforeszencia

photoCD – fotoCD

photocomposition – levilágítás

photocopy – fénymásolat

photoemissive – fotóemittáló

photogrammetry – fotogrammetria

photographer – fényképész

photographic process – fényképezési folyamat | fotózási folyamat

photography – fényképészet | fotográfia

photointerpretation – fotointerpretáció

photomerge – fényképészeti egyesítés | fotóegyesítés

photometry – fotometria

photon – foton

photon map – foton térkép

photon shooting – foton lövés

photon tracing – foton követés

photorealistic – valószerű | valósághű | fotorealisztikus

photorealistic image synthesis – valószerű képszintézis

photorealistic visualisation – valószerű megjelenítés | valószerű szemléltetés

phracker – telefonos és számítógépes hacker

phrase – részmondat | frázis | kifejezés

& prime phrase – prím részmondat

& simple phrase – egyszerű részmondat

phrase structure – kifejezés struktúra

phrase structure grammar – mondatszerkezetű nyelvtan

phrase-structure – mondat-szerkezetű

phreaking – telefonos rendszer feltörése

phylogenetic analysis – filogenetikus elemzés | filogenetikai elemzés

phylogenetic tree – filogenetikus fa | filogenetikai fa

physical – fizikai

physical address – fizikai cím

physical and environmental protection – fizikai és környezeti védelem

physical animation – fizikai animáció

physical clock – fizikai óra

physical compression – fizikai tömörítés

physical constant – fizikai konstans

physical controls – fizikai ellenőrzés | fizikai kontroll

physical data structure – fizikai adatszerkezet

physical design – fizikai tervezés

physical destruction – fizikai megsemmisítés

physical device mobility – fizikai eszközmobilitás

physical entropy – fizikai entrópia

physical formatting – fizikai formázás

physical impairment – fizikai károsodás

physical integration – fizikai integráció | fizikai összeépítés

physical law – fizikai törvény

physical layer – fizikai réteg

physical link – fizikai kapcsolat

physical medium – fizikai közeg

physical memory – fizikai memória

physical model – fizikai modell

physical operator – fizikai operátor

physical protection – fizikai védelem

physical plan – fizikai terv

physical query plan – fizikai lekérdezésterv

physical query plan selection – fizikai lekérdezésterv kiválasztása

physical schema – fizikai séma

physical science – fizikatudomány

physical security – fizikai biztonság

physical service data unit – fizikai szolgálati adatelem

physical simulation – fizikai szimuláció

physical structure of program – program fizikai szerkezete

physical symbol system – fizikai szimbólumrendszer

physically plausible – fizikailag plauzibilis | fizikailag elfogadható

physically secure – fizikailag biztos

physically secure channel – fizikailag biztos csatorna

physics – fizika

PI (Product Integration) – PI (termék integráció)

pi (π) – pi (π)

& Wallis’s product for p – Wallis-formula p kiszámítására

piano – piano

PIB (Process Information Block) – folyamatleíró blokk / tábla

PIC (Personal Identification Code) – PIC (személyi azonosító kód)

pi-calculus (π-calculus) – pi-kalkulus (π-kalkulus)

pick – kiválaszt | kijelöl

pick device – kiválasztó eszköz

pick up style – stílus felvétele

picker – pipetta

pico – piko-

piconet – kiskiterjedésű hálózat | pikohálózat

picosecond (ps) – pikoszekundum (ps)

pictogram – piktogram

picture – kép

picture element – képelem | képpont

picture file – képállomány

Picutti pigeonhole principle – Picutti skatulyaelve

& pitfalls of random number generation – véletlen számok előállításának csapdái

PICS (Production Information Control System) – IBM korai, számítógéppel támogatott termelésirányítási rendszere

pie – körcikk

pie chart – kördiagram | tortadiagram

pie menu – körszelet-menü

pie slice – körcikk a kördiagramon belül

PIECES (Performance-Information-Economy-Control-Efficiency-Services) – problémaazonosító és -osztályozó megoldás

piecewise deterministic model – szakaszos determinisztikus modell

PIFS (PCF Inter-frame Spacing) – PIFS (PCF keretek közötti időköz)

pigeonhole principle – skatulyaelv | galambdúc elv

piggyback – integrált áramkörök párhuzamos kötése

piggyback attack – betörés más felhasználó kapcsolatán keresztül

piggyback read – halmozott olvasás

piggybacking – ráültetés

pile – halom

pile up – felhalmoz

pilot – kísérleti | bemutató

pilot project – bemutató projekt | próbaprojekt | előprojekt | kísérleti projekt

pilot study – próbavizsgálat

pilot test – próbateszt

PIM (Personal Information Manager) – PIM (személyes információszervező szoftver)

PIM (Platform Independent Model) – számítógépes platformtól független modell <az üzleti modellnézeteket hangsúlyozó MDA szabvány>

PIN (Personal Identification Number) – PIN (személyi azonosító szám)

pin – tű | mutató | információt reprezentáló modellelem

pin diagram – lábkiosztás | bekötési rajz

pin list – kivezetés lista

pin locking – kivezetés rögzítés

pin number – kivezetés azonosító száma | lábszám

pincushion distortion – párnatorzítás

PINE – PINE [UNIX levelezőkliens]

ping (packet Internet groper) – internetes csomagletapogató

ping – ping [hálózati kapcsolatot ellenőrző program]

ping-pong tournament – körmérkőzéses asztalitenisz verseny

pinhole aperture – pontszerű rekesz

pinhole camera – lyukkamera | kamera obscure | lencse nélküli kamera | sötétkamra

pink – rózsaszín

pinned block – feltűzött blokk

pinned menu – rögzíthető menü | kitűzhető menü

pinout – lábkiosztás

pinyin input – pinyin ábécé alapú bemenet

pioneer – úttörő

pipe – függőleges vonal karakter (|) | csővezeték | cső

pipeline – futószalag | csővezeték

pipeline approach – csővezetékes megközelítés

pipeline performance – futószalag teljesítmény

pipelining – csővezetékezés

pirate – kalóz [szoftver illegális másolója és maga a másolat]

pitch – fekete | szurokfekete | nyomtatási sűrűség

pitch angle – billentő szög

pitfalls of random number generation – véletlen számok előállításának csapdái

pivot point – támpont

pivot step – pivot lépés

pivoting – pivotálás

pixel (picture element) – képpont | pixel

pixel correlation – pixel-korreláció

pixel shader – pixel árnyaló

pixel value – pixel érték

pixelate – képelemekre bontás | képpontosítás

pixels/cm – képpont / cm

pixels/inch – képpont / hüvelyk

pixels/mm – képpont / mm

PJNF (Project Join Normal Form) – magasabbrendű normálforma

PKCS (Public Key Cryptographic Scheme – nyilvános kulcsú titkosító rendszer

PL/I – PL / I [programnyelv]

PLA (Programmable Logic Array) – PLA (programozható logikai tömb)

PLA circuit – PLA áramkör

placard – állapot-információs vezérlő elem

placeholder – helyörző

placement – elhelyezés

placement of object – objektum elhelyezése

places (for digits) – helyek (számjegyeknek)

plain changes – síkbeli cserék

plain language – egyszerű nyelvezet

Plain Old Telephone System (POTS) – klasszikus távbeszélő rendszer

plaintext – olvasható szöveg | sima szöveg | kódolatlan szöveg | nyílt szöveg | nem rejtjelezett szöveg

plaintext block chaining – nyíltszövegű blokkláncolás

plaintext block chaining mode – nyíltszövegű blokkláncolásos üzemmód

plaintext-feedback mode – nyíltszöveg-visszacsatolásos üzemmód

plan – terv

& access plan – hozzáférési terv

plan database – tervadatbázis

plan do check act cycle (PDCA cycle) – tervezd - csináld - ellenőrizd - lépj közbe ciklus (PDCA ciklus)

plan mining – tervbányászat

plan monitoring – tervmonitorozás

plan recognition – tervfelismerés

plan selection – tervválasztás

planar – sík- | síkbeli

planar graph – síkgráf | síkba rajzolható gráf

Planck constant – Planck-állandó

plane – sík

& axis-parallel plane – tengelyekkel párhuzamos sík

plane curve – síkgörbe

plane graph – síkgráf

plane triangulation – sík háromszögelése | sík háromszögekre való osztása

planetary rover – bolygójáró

planned order schedule – anyagszükséglet ütemezési listája [MRP rendszer legfőbb kimenete]

planned process – tervezett folyamat

PLANNER – PLANNER [tervkészítő rendszer]

planning – tervkészítés | tevékenység tervezés

planning graph – tervkészítési gráf

planning horizon – tervezési időhorizont

planning of quality – minőségtervezés

planning tool – tervezőeszköz

plasma display – plazmakijelző

plastic – műanyag

plateaux – fennsík [lokális keresésnél]

platform – platform | környezet

platform independent – platformfüggetlen

platform transition – platformváltás

platter – lemez | lemezkorong

plausible – elfogadható | megfelelő | plauzibilis

playback – visszajátszás

playback rate scale factor – lejátszási sebesség léptéktényezője

player (in a game) – játékos (egy játékban)

playground – játéktér

playing card – kártyalap

play-out delay – lejátszási késleltetés

PLD (Process Life Description) – tervezési modellek leírására szolgáló megoldás

PLD programming – programozható logikai egység programozása (PLD)

PLD-based design – PLD alapú tervezés

plenary session – plenáris ülés

plot – rajzol | eltervez | ábrázol

Plotkin bound – Plotkin-korlát

plotter – rajzgép

plotting – rajzolás | grafikus ábrázolás

plotting table – rajzológép | plotter

plug analogy – csatlakozó analógia

Plug And Play (PAP) – automatikus hardverfelismerés és konfigurálás

plug-compatible – csatlakozó-kompatibilis

Pluggable Authentication Module (PAM) – hozzákapcsolható hitelesítő modul

pluggable look and feel architecture – felszínválasztást biztosító architektúra

plug-in – bedolgozó modul | bővítmény |

plumb line – függővonal

pluralistic walkthrough – többszempontú bejárás

PLV (Presentation Level Video) – PLV (bemutató szintű video)

ply – lépésváltás (kétszemélyes játékokban)

PM (Project Management) – projektvezetés | projektmenedzsment

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – projektmenedzsmentre vonatkozó szakmai tudás összessége

PMC (Project Monitoring and Control) – PMC (projektkövetés és projektvezérlés)

PMI (Project Management Institute) – Projektmenedzsment Intézet

PMOS (p-channel MOS) – PMOS (p-csatornás MOS)

pn junction – pn átmenet

pneumatic logic – pneumatikus logika

PNNI (Private Network to Network Interface) – privát hálózat más hálózathoz csatlakozó felülete

pnp transistor – pnp tranzisztor

PO (Purchase Order generation) – megrendelés automatikus előállítása

poetry – költészet

point – pont

& access point – elérési pont | hozzáférési pont | kapcsolódási pont | bázis állomás

& accumulation point – torlódási pont

point at infinity – végtelen távoli pont

Point Coordination Function (PCF) – kétpontos koordináló tevékenység

point light – pontszerű fényforrás | pontfény

point of declaration – deklarációs pont

point of view – szempont | nézőpont

pointer – mutató | pointer

& array of pointers – mutató típusú elemeket tartalmazó tömb

& constant pointer – konstans mutató

pointer arithmetic – mutató aritmetika

pointer caching – mutatótárolás | mutató gyorstárba helyezése

pointer jumping – mutató átugrás

pointer semantics – mutató szerinti működés

pointer swizzling – mutatók helyreigazítása

pointer to an array – tömb pointer

pointer to class – osztálymutató

pointer to const – konstansra mutató

pointer to function – függvénymutató

pointer to function adapter – függvénymutató átalakító

pointer to member – tagra hivatkozó mutató

pointer to member function – tagfüggvényre hivatkozó mutató

pointer to void – void mutató

pointer type – mutató típus

pointing – rámutatás | irányulás valami felé

pointing device – rámutató eszköz

point-multipoint connection – egy pont és több pont közötti összeköttetés

point-range quadtree – pont-tartomány négyesfa

point-to-point – pont-pont összeköttetés

point-to-point connection – pont-pont összeköttetés

point-to-point motion – pontról-pontra haladó mozgás

Point-to-Point Protocol (PPP) – két pont közötti átviteli protokoll | pont-pont protokoll

point-to-point protocol – pont-pont protokoll

point-value representation – pontértékes ábrázolás

pointwise product – pontonkénti szorzat

poisoned reverse algorithm – ártalmas visszaút eljárás

Poisson distribution – Poisson-eloszlás

Poisson summation formula – Poisson összegzési képlete

Poisson transform – Poisson-transzformált

poker test – poker teszt

polar – polár | poláris

polar angle – polárszög

polar coordinate – polar koordináta

polar coordinate sytem – polár-koordinátarendszer

polar coordinates – polár koordináták

polar method – polár módszer

polarity – polaritás

polarity indicator – polaritás jelző

polarization – polarizáció

polarized – polarizált

polarized light – polarizált fény | poláros fény

polarized photon – polarizált foton

pole – pólus

pole of a rational function – racionális függvény pólusa

policy – szabály | előírás | irányelv | politika | eljárásmód

& activation policy – aktiválási szabály

& cache-update policy – gyorsítótár-frissítés módszere

& asynchronous policy iteration – aszinkron eljárásmód-iteráció

& modified policy iteration – módosított eljárásmód-iteráció

& proper policy – véges eljárásmód

& security policy – biztonsági házirend

Policy Certification Authority (PCA) – házirend-hitelesítő hatóság

policy development – szakmapolitika kialakítása

policy evaluation – eljárásmód-értékelés

policy gradient – stratégiagradiens

policy improvement – eljárásmód-javítás

policy iteration – eljárásmód-iteráció

policy loss – eljárásmód vesztesége

policy making – szakmapolitika formálása

policy object – szabályobjektum

policy parameterization – eljárásmód paraméter

policy search – stratégiakeresés

policy value – stratégia értéke

policy-motivated candidates – politikailag motivált jelöltek

polihedral combinatorics – poliéderes kombinatorika

Polish – lengyel

Polish form – lengyel forma

Polish prefix notation – lengyel prefix jelölés

political – politikai

political aspect of change – B19194változás politikai vetülete

political institution – politikai intézmény

political union – politikai szövetség

polling – lekérdezés | folyamatos lekérdezés

polling model – lekérdező modell

polyalphabetic – többábécés | polialfabetikus

polyalphabetic substitution – polialfabetikus helyettesítés

polyalphabetic substitution cipher – polialfabetikus helyettesítéses rejtjel

polygon – sokszög | poligon

& convex polygon – konvex sokszög

polygon extrude – poligon kihúzás

polygon extrusion – poligon kihúzás

polygon mesh – poligonháló

polygon reduction – poligonszám csökkentés

polygon split – poligon kettévágás

polygon strip – polygon szalag

polygon topology – poligon topológia

polygonalization – sokszögekre bontás

polygram – poligram | sokjel

polygram substitution – poligrammos helyettesítés | többjeles helyettesítés

polygram substitution cipher – poligrammos helyettesítéses rejtjel

polygraph – poligráf

polyhedron – soklap | poliéder | síklapokkal határolt test

polyline – töröttvonal | egyenessorozat

polylogarithmically bounded – polilogaritmikusan korlátos

Polymerase Chain Reaction (PCR) – PCR (polimeráz láncreakció)

polymorphic – polimorf | polimorfikus | többalakú

polymorphic artifact – polimorf szoftvertermék

polymorphism – polimorfizmus

& compile-time polymorphism – fordítás idejű polimorfizmus

& runtime polymorphism – futás idejű polimorfizmus

polynomial – többtag | többtagú | polinom | polinomiális

& addition of polynomials – polinomok összeadása

& Bernoulli polynomials – Bernoulli-polinomok

& degree of polynomials – polinom foka

& derivative of polynomials – polinom deriváltja

& differences of polynomials – polinomok különbsége

& discriminant of polynomials – polinom diszkriminánsa

& distribution function of polynomials – polinom eloszlásfüggvénye

& division of polynomials – polinomok osztása

& graph of a polynomial – polinom görbéje | polinom grafikonja | polinom ábrája

& multiplication of polinomials – polinomok szorzása

& representation of polinomials – polinomok ábrázolása

polynomial addition – polinom összeadás

polynomial arithmetic – polinom aritmetika

polynomial basis – polinomiális bázis

polynomial chains – polinom lánc

polynomial circuit – polinomiális hálózat

polynomial code – polinom kód

polynomial factorization – polinomfaktorizáció | polinom felbontása

polynomial function – polinomfüggvény

polynomial hashing – polinomiális hasítás

polynomial ideal – polinomideál

polynomial kernel – polinomiális kernel

polynomial regression – polinomiális regresszió

polynomial ring – polinomgyűrű

polynomials over rational numbers – polinomok a racionális számok felett

polynomial-time – polinom-idejű | polinomiális idejű

polynomial-time acceptance – polinomidejű elfogadás

polynomial-time algorithm – polinomidejű algoritmus | polinomiális idejű algoritmus

polynomial-time approximation scheme – polinomidejű közelítő séma

polynomial-time computability – polinomidejű kiszámíthatóság

polynomial-time decision – polinomidejű döntés

polynomial-time reducibility – polinomidejű redukálhatóság

polynomial-time solvability – polinomidejű megoldhatóság

polynomial-time verification – polinomidejű verifikálás

polynomially – polinomiálisan

polynomially bounded – polinomiálisan korlátos

polynomially complete representation – polinomiálisan teljes ábrázolás

polynomially recursive sequence – polinomiális rekurzív sorozat

polynomially related – polinomiálisan kapcsolódó

polyphase merge – többfázisú összefésülés

polyphony – polifónia | többszólamúság

polysemy problem – többértelműség feladat / probléma

polytope – politop

polytree – polifa | egyszeresen összekötött háló

pool – készlet

PoP (Point of Presence) – PoP (internetszolgáltató telefonon elérhető csatlakozási pontja)

pop up – előbukkan

POP3 (Post Office Protocol 3) – POP3 (postahivatal protokoll)

popularity-based organization – népszerűség-alapú szervezés

population – populáció

population counting – populáció leszámlálása

pop-up ads – képernyőre felugró ablakban megjelenített hirdetés

popup menu – előugró menü | felpattanó menü

popup window – előugró ablak

port – kapu | porta | csatorna | bemeneti-kimeneti csatlakozó | port

& destination port – célport

& multi-port repeater – többkapus ismétlő

& server port – kiszolgálói kapu | szerver port

& source port – forrás port

& well-known port – közismert port | jól-ismert port

port scan – sebezhető portok keresése a szerveren

portability – hordozhatóság

& software portability – szoftver hordozhatóság

portable – hordozható

portable devices – hordozható eszköz

Portable Document Format (PDF) – eszközfüggetlen dokumentum formátum (pdf) [nyelv dokumentumok leírására]

portable interceptor – hordozható elfogó

portable object adapter – hordozható objektum-adapter

portable random number generator – hordozható véletlenszám generátor

Portable Thread Library (PTL) – végrehajtási szálak kezelésére szolgáló eszközfüggetlen könyvtár (PTL)

portal – bemeneti weboldal | portál

portal clipping – portál vágása

portal system – portálrendszer

portfolio – állomány | portfólió

& bond portfolio – kötvény portfólió

& deposit portfolio – betéti állomány

& high-beta portfolio – nagykockázatú portfólió

& low-yield loan portfolio – alacsony kamatozású hitelállomány

& market portfolio – piaci portfólió

& share portfolio – részvényportfólió

portfolio analysis – portfolió-elemzés [például termékválaszték, alkalmazások]

portfolio company – holdingtársaság

portfolio manager – portfólió menedzser

portfolio theory – portfólió elmélet

porting – más rendszerre átírás [programé] | hordozás

portrait – függőleges | álló lap | álló formátum

POS (Point-Of-Sale) – adatrögzítés a vásárlás helyén és idejében | POS (eladóhely)

pose – helyzet

pose estimation – helyzetbecslés, pozícióbecslés

poset (partially ordered set) – részbenrendezett halmaz

position – hely | helyzet | pozíció

position in buffer – pufferpozíció

position in file – fájlpozíció

position vector – helyvektor

positional representation of numbers – számok pozíciós ábrázolása

positional representation of rational numbers – racionális számok pozíciós ábrázolása

position-independent code – kezdőcím-független kód

positioning – elhelyezés | pozicionálás

positive – pozitív

Positive Acknowledgement (ACK) – pozitív nyugtázás

Positive Acknowledgement with Retransmission (PAR) – pozitív nyugtázás újraküldéssel

positive definite – pozitív definit

positive definite matrix – pozitív definit mátrix

positive definite quadratic form – pozitív definit kvadratikus forma

positive example – pozitív példa [tanulásnál]

positive flow – pozitív folyam | pozitív értékű folyam

positive logic – pozitív logika

positive logic conversion to negative logic – pozitív logika átalakítása negatív logikába

positive logic to negative logic – pozitív-negatív logika átalakítás

positive operator – pozitív operátor

positive semidefinite matrix – pozitív szemidefinit mátrix

positive-edge-triggered D flip-flop – felfutó él-vezérelt D flip-flop

positive-logic convention – pozitív logikai megállapodások

positivism – pozitivizmus

POSIX (Portable Operating System Interface for Computer) – POSIX (hordozható operációs rendszer felülete)

possibility axiom – lehetőségi axióma [szituációkalkulusban]

possibility theory – lehetőségelmélet

possible outcome – lehetséges kimenetel | lehetséges eredmény

possible world – lehetséges világ

Post Office Protocol 3 (POP3) – postahivatal protokoll

Post, Telegraph and Telephone administration (PTT) – postai, távíró és távbeszélő hatóság

postcondition – utófeltétel

& strongest postcondition – legszigorúbb utófeltétel

poster – poszter

posterior probability – aposteriori valószínűség

postfilter – utószűrő | utószűrés

postfix – utótag | postfix

postfix expression – postfix kifejezés

postfix notation – postfix jelölés

postfix operator – operandus utáni műveleti jel

PostgreSQL database – PostgreSQL adatbázis

postimplementation audit – rendszer üzembeállítása utáni elemző ellenőrzés

post-implementation evaluation – utólagos / megvalósítás utáni értékelés

post-implementation review – a rendszer átadása utáni értékelő jelentés

postlude (in software pipelining) – záró kód (szoftver futószalagban)

postmaster – levelezőrendszert karbantartó személy | postamester | levélpásztor

post-modern theory – posztmodern elmélet

post-office location problem – postahivatalok elhelyezési feladata

postorder traversal – gyökérvégző bejárás | postorder bejárás

postorder tree walk – posztorder fabejárás

post-pass scheduling – utóütemezés

postponed output indicator – késleltetett kimenet jelző

postpruning – utómetszés

POSTQUEL – POSTQUEL [lekérdező nyelv]

PostScript – PostScript [nyelv oldalak leírására] | utóirat | hordozható formátum szöveges dokumentumok számára

PostScript language – PostScript nyelv

posttranslational modification – poszttranszlációs módosítás

postulate – posztulátum | kiindulási feltétel

potency – befolyás | erő

potential – potenciál | potenciális

potential energy – potenciális energia

potential field – potenciális terület

potential function – potenciálfüggvény

potential method – potenciál-módszer

potential of a data structure – adatszerkezet potenciálja

potentiometer – potenciométer

POTS (Plain Old Telephone System) – POTS (klasszikus távbeszélő rendszer)

pound sign (Ł) – fontjel (Ł)

power – teljesítmény | táp- | tavány

& evaluation of powers – hatványok értékelése

& multiprecision powers – nagy pontosságú hatványok

& polynomial powers – polinomok hatványai

POWER 2 computer – POWER 2 számítógép

power consumption – energiafogyasztás

power dissipation – teljesítményfelvétel | disszipáció [hővé alakuló teljesítmény]

power down – áramtalanít

power law of practice – gyakorlás hatványtörvénye

power management – energiagazdálkodás | teljesítmény-gazdálkodás

power matrix – hatványmátrix

power of a graph – gráf hatványa

power of a number – szám hatványa

& evaluation of a power of a number – szám hatványának kiszámítása

power plant – erőmű

& nuclear power plant – atomerőmű | nukleáris erőmű

power series – hatványsor

power set – hatványhalmaz

power supply – tápegység

power tree – hatványfa

power up – áram alá helyez

power user – nagyigényű felhasználó

power-down input – kikapcsoló bemenet

power-on self test – bekapcsolás utáni önellenőrzés

powers of 2  – 2 hatványai

powers of power series – hatványsorok hatványai

power-sum – hatványösszeg

power-sum symmetric function – hatványösszeges szimmetrikus függvény

power-supply rails – tápvezetékek

power-supply voltage – tápfeszültség

powertype class – dinamikusan létrejövő leszármazott osztály

pp (primitive part) – pp (primitív rész)

PP (Project Planning) – PP (projekttervezés)

P-partitions P-partíciók

PPP (Phenomenon, Process and Process-life description) – modellek integrációjának fontosságát hangsúlyozó szemlélet

PPP (Point-to-Point Protocol) – PPP (két pont közötti átviteli protokoll | pont-pont protokoll)

PPQA (Process and Product Quality Assurance) – termék és folyamat minőségbiztosítás (PPQa)

Pr (probability) – Pr (valószínűség)

practical ignorance – gyakorlati tudatlanság

practical – gyakorlati

practically secure – gyakorlatilag biztos | gyakorlatilag biztonságos

practice – gyakorlat

pragma – pragma | direktíva

pragmatic general multicast – pragmatikus általános többes-küldés

pragmatic interpretation – pragmatikus interpretáció

pragmatics – pragmatika

PRAM (Parallel Random-Access Machine) – PRAM (párhuzamos közvetlen hozzáférésű gép)

Pratt sorting method – Pratt rendező módszere

preamble – előtag

preamplifier – előerősítő

preassertion – előfeltétel

precedence – fontosság [művelet kiértékelési sorrend] | precedencia

precedence graph – megelőzési gráf

precharge – előtöltés

precision – pontosság

& double precision – dupla pontosság

& multiple precision – többszörös pontosság

& quadruple precision – négyszeres pontosság

& single precision – egyszeres pontosság

& unlimited precision – korlátlan pontosság

precision problem – pontossági feladat / probléma

precompiler – előfordító

precondition – előfeltétel

& weakest precondition – leggyengébb előfeltétel

precondition axiom – előfeltétel axióma

precondition knowledge – előfeltétel ismeret

precondition part of a rule – szabály feltétel része

precondition-effect code – előfeltétel-hatású kód

predecessor (node) – megelőző csúcs | elődcsúcs

predecessor – megelőző | ős

predeclared – előre deklarált

predecode – elődekódoló

predecode bit – elődekódoló bit

predecode unit – elődekódoló egység

predecoding – elődekódolás

predefined – előre definiált

predefined block – előre definiált blokk

predefined meaning for operator – operátor előre definiált jelentése

predefined symbols – előre definiált szimbólumok

predefined type – előre definiált típus

predicate – állítás | prédikátum

predicate calculus – predikátumkalkulus

predicate indexing – predikátum indexelés

predicate symbol – predikátum szimbólum

predicate variable – predikátumváltozó

predication – jóslás

predict bit – becslési bit

predictable response time – megjósolható válaszidő

predicting efficiency – hatékonyság előjelzése

predicting problem – előrejelző probléma

prediction – előrejelzés | predikció

prediction accuracy – becslési pontosság

prediction model – előjelzési modell

prediction of maintenance – karbantartás előrejelzése

prediction procedure – előjelzési eljárás

prediction qualiíty – előjelzés minősége

prediction register – előrejelző regiszter

predictive accuracy – becslési pontosság

predictive coding – előrelátó kódolás | jósló kódolás | prediktív kódolás

predictive encoding – előrelátó dekódolás | jósló dekódolás | prediktív dekódolás

predictive metric – jósló metrika

prediktor – prediktor

predictor metric – prediktor metrika

predictor variable – prediktor változó

preemption – megszakítás

preemption rule (in concurrent execution) – megszakítási szabály (konkurens végrehajtásban)

preemptive – megszakítható | kiszorításos

preemptive scheduling – megszakításos ütemezés | kiszorításos ütemezés

preference – előny | kedvezés | preferancia

preference independence – preferencia függetlenség [nyelvészetben]

& mutual preference independence – kölcsönösen preferencia függetlenség [nyelvészetben]

preference semantics – preferencia szemantika

preferential arrangements – elrendezések elsőbbségekkel | prioritásos elrendezések

prefetch queue – előzetes letöltősor

prefetching – előzetes letöltés | korai beolvasás

prefilter – előszűrő | előszűrés

prefix – előtag | kezdő szelet | prefix

& valid prefix – érvényes előtag

prefix code – prefix kód

prefix expression – prefix kifejezés

prefix function – prefixfüggvény

prefix notation – prefix jelölés

prefix of a string – sztring prefixe | sztring kezdőszelete | karaktersorozat kezdőszelete

prefix operator – operandus előtti műveleti jel

prefix property – prefix tulajdonság

prefix set – prefix halmaz

prefixes for units of measure – prefixek a mértékegységekhez

prefix-function iteration lemma – prefixfüggvény iterációs lemma

prefix-tree – prefix-fa

preflow – előfolyam

preimage – ős

preimage resistance – őskép-rezisztencia

prelude (in software pipelining) – nyitókód (szoftveres szállítószalagban)

premise – előfeltétel | premissza

preorder sequence – preorder bejárás

preorder traversal – gyökérkezdő bejárás | preorder bejárás

preorder tree walk – preorder fabejárás

prepaging strategy – előlapozó stratégia

preparing to build – felkészülés a fordításra

pre-pass scheduling – előütemezés

prepend request – előzetes kérés

preprime strings – előprím sztringek | előprím füzérek

preprocessing – előfeldolgozás

preprocessing directive – előfeldolgozó direktíva

preprocessor – előfeldolgozó

prepruning – előmetszés

presence flag vector – jelenlétvektor

present state – pillanatnyi állapot

present value – jelenérték [tőke]

presentation graphics – prezentációs / szemléltető grafikai eljárások

presentation layer – megjelenítési réteg

preservation of functional dependencies – funkcionális függőségek megőrzése

preset – beállítás | beírás

preset input – beállító bemenet

presorting – előrendezés

pre-standard implementation – szabvány előtt megvalósítás

Pretty Good Privacy (PGP) – elég jó titoktartás

preventative maintenance – megelőző karbantartás

preventing errors – hiba megelőzése

prevention – megelőzés

preventive – megelőző | preventív

preventive action – megelőzési intézkedés

preventive maintenance – informatikai rendszer megelőző karbantartása

preview – előnézet

preview in browser – megtekintés böngészővel

pricing to win – győztes ár képzése

primal linear program – primál lineáris program

primality – prímség | prímtulajdonság

primality proving algorithm – prímtulajdonságot bizonyító algoritmus

primality test – prímteszt | prímtesztelés

primality testing – prímteszt | prímtesztelés

primary – elsődleges | primér

primary activities – vállalati alapfolyamatok

primary clustering – elsődleges csoportosítás / klaszterezés

primary copy – elsődleges másolat | elsődleges példány

primary data – elsődleges adat

primary effect – elsődleges következmény

primary element – primér elem

primary factor – primér faktor

primary index – elsődleges index

primary inputs and outputs – elsődleges bemenetek és kimenetek

primary key – elsődleges kulcs

primary light source – elsődleges fényforrás

primary output – elsődleges kimenet

primary ray – elsődleges sugár | elsődleges fénysugár

primary storage – elsőszintű tár

primary two-phase locking – elsődleges kétfázisú zárolás

primary-backup protocol – elsődleges másolat-protokoll

prime – prím | prímszám

prime algebraic integer – prím algebrai egész

prime attribute – prím attribútum

prime attribute problem – prím attribútum feladat / probléma

prime chains – prím láncok

prime distribution function – prímszámok eloszlásfüggvénye

prime divisor – prímosztó

prime element in a lattice – háló prímeleme

prime factor – prímtényező | prímfaktor

prime generation – prímszámgenerálás

prime ideal – prímideál

prime implicant – prímimplikáns

prime implicants selection rule – prímimplikáns kiválasztási szabály

prime modulus – prímmodulus

prime number – prímszám | prím

prime number generation – prímszám-generálás

prime number theorem – prímszámtétel

prime phrase – prím részmondat

prime power – prímhatvány

prime string – prím sztring

prime-exponent – prímkitevő

prime-implicant table – prímimplikáns tábla

prime-number detector – prímszám detektor | prímszám felismerő

primes in a unique factorization domain – prím számok az egyértelmű faktorizációs tartományban

primitive nth root – primitív n-edik gyök

primitive – primitív | elemi művelet

primitive action – egyszerű cselekvés

primitive BCH code – primitív BCH-kód

primitive comparator networks – egyszerű összehasonlító hálózatok | primitív összehasonlító hálózatok

primitive element – primitív elem

primitive element modulo m – primitív elem mod m

primitive field element – primitív testelem | test primitív eleme | primitív elem testben

primitive level data – primitív szintű adat

primitive local object – elemi helyi objektum | primitív helyi objektum

primitive normal polynomial – primitív normál polinom

primitive notations for numbers – számok primitív jelölései

primitive operation – alaptevékenység

primitive part of a polynomial – polinom primitív része

primitive polynomial – primitív polinom

primitive polynomial modulo p – modulo p primitív polinom

primitive recursive function – primitív rekurzív függvény

primitive root – primitív gyök

primitive type – elemi adattípus

Prim’s algorithm – Prim-algoritmus

PRINCE (Projects in Controlled Environments) – projektirányítási módszertani támogatás

principal – fő- | principális

principal component – főkomponens

principal component analysis – főkomponens-elemzés | főkomponens-analízis

principal diagonal – fődiagonális | főátló

principal direction – főirány

principal ideal – főideál

principal ideal domain – főideálgyűrű

principal object – főnök objektum

principal square root – négyzetgyök főértéke | főnégyzetgyök

principal subforest – legfontosabb részerdő

principle – elv | alapelv

& synergistic principle – együttműködési elv

principle of duality – dualitási elv

principle of inclusion and exclusion – tartalmazás és kizárás elve | logikai szita elv

principle of knowledge – tudás elve [mesterséges intelligenciában]

principle of optimality – optimalitás elve

principle of superposition – szuperpozíció elve

principle of the maximum – maximumelv

print – nyomtat | nyomda

print media – nyomtatott média

print quality – nyomtatási minőség

print server – nyomtató kiszolgáló | nyomtató szerver

print spooler – nyomtatásisor-kezelő

printable pages – nyomtatható oldalak

Printed-Circuit Board (PCB) – nyomtatott áramkör (NYÁK)

printed-circuit-board layout – nyomtatott áramköri huzalozás | NYÁK huzalozás

Printed-Wiring Board (PWB) – nyomtatott huzalozású lemez

printer – nyomtató

& color printer – színes nyomtató

& duplex printer – nyomtató, amely a lapok mindkét oldalára tud nyomtatni

& impact printer – mechanikus nyomtató

& ink-jet printer – tintasugaras nyomtató

& laser printer – lézernyomtató | lézerprinter

& line printer – sornyomtató

& nonimpact printer – nem mechanikus nyomtató

printing – nyomtatás

prior – elsődleges

prior hypothesis – elsődleges hipotézis

prior knowledge – a priori tudás | közvetlenül hozzáférhető tudás

prior probability – a priori valószínűség

prioreceptive sensor – önérzékelő

prioritization – fontossági sorrend felállítása

prioritized sweeping – prioritásos végigsöprés [heurisztika]

priority – elsőbbség | prioritás | fontosság

priority based scheduler – prioritásos ütemező

priority encoder – elsőbbségi kódoló | prioritás kódoló

priority inheritance protocol – prioritás-öröklési protokoll

priority inversion – elsőbbségi viszony megfordulása | prioritás-inverzió

priority paging – prioritásos lapozás

priority queue – elsőbbségi sor | prioritási sor

priority scheduling – prioritásos ütemezés

priority to shared locks – elsőségadás osztott záraknak

priority to upgrading – elsőségadás felminősítésnek

prism – prizma

prismatic joint – transzlációs csukló

prisoner’s dilemma – fogolydilemma

privacy – magánélet védelme [személyiségi jog]

privacy protection – magánélet védelme

private – saját | privát | magán

Private Branch Exchange (PBX) – alközpont

private data – személyes adat

private data member – privát-adattag

private function member – privát-függvénytag

private key – magánkulcs | privát-kulcs | titkos kulcs

private key ring – magánkulcsok gyűrűje | magánkulcs-karika

private member of base class – bázisosztály privát-tag

private network – magán hálózat

Private Network to Network Interface (PNNI) – privát hálózat más hálózathoz csatlakozó felülete

private organization – magánszervezet

private type – saját típus

privatization – állami tulajdon magántulajdonba kerülése | privatizáció

privilege – jogosultság

& access privilege – hozzáférési jog

privilege attribute server – jogosultsági tulajdonság szolgáltató

privileged – magas jogosultságú

privileged access – magas jogosultságú hozzáférés

privileged instruction – privilegizált utasítás

PrM (Process Model) – folyamatmodell

pro-active agent – kezdeményező ágens

proactive intelligence – proaktív intelligencia

proactive performance tuning – proaktív teljesítményhangolás

proactivity – proaktivitás

probabilistic – valószínűségi

probabilistic algorithms (randomized algorithms) – valószínűségi algoritmus (véletlenített algorit- mus)

probabilistic analysis – valószínűségi elemzés

probabilistic analysis of an algorithm – algoritmus valószínűségi elemzése / analízise

probabilistic context-free grammar – valószínűségi környezetfüggetlen nyelvtan

probabilistic counting – valószínűségi leszámlálás

probabilistic decoding – valószínűségi dekódolás

probabilistic encryption – valószínűségi rejtjelezés

probabilistic inference – valószínűségi következtetés

probabilistic language model – valószínűségi nyelvi modell

probabilistic network – valószínűségi háló

probabilistic primality test – valószínűségi prímteszt

probabilistic query – valószínűségi lekérdezés

probabilistic reasoning – valószínűségi érvelés

probabilistic roadmap – valószínűségi úthálózat

probability – valószínűség

& abuse of probability – valószínűség helytelen használata

& critical probability – kritikus valószínűség

probability density function – valószínűségi sűrűségfüggvény

probability distribution – valószínűség-eloszlás

probability distribution function – valószínűségi eloszlásfüggvény

probability event – valószínűségi esemény

probability function – valószínűségi függvény

probability generating function – valószínűségi generátorfüggvény

probability judgment – valószínűségi ítélet

probability measure – valószínűségi mérték

probability model – valószínűségi modell

probability of failure on demand – igény hibás teljesítésének valószínűsége

probability over the integers – valószínűség az egészeken

probability theory – valószínűségelmélet

probability variable – valószínűségi változó

probable branch – valószínű elágazás

probable prime – valószínű prím

probably approximately correct – valószínűleg közelítőleg helyes

Probably Approximately Correct learning (PAC learning) – valószínűleg közelítőleg helyes tanulás

probing – próbavétel | kipróbálás

& pseudorandom probing – álvéletlen próbavétel

& random probing – véletlen próbavétel | véletlen kipróbálás

probit distribution – probit eloszlás | valószínűségi egység eloszlás

problem – feladat | probléma

& activity-selection problem – eseménykiválasztási feladat

& abstract problem – absztrakt feladat

& adversial problem – ellenfél feladat / probléma

& agreement problem – megegyezési feladat | egyetértési feladat

& assessment problem – becslési feladat / probléma

& ballot problem – szavazási feladat

& cache-consistency problem – gyorsítótár egységessé- gének / konzisztenciájának feladata / problémája

& Chinese postman problem – kínai postás feladat

& concrete problem – konkrét feladat

& construction of a problem – feladat / probléma konstrukciója

& equivalent problems – ekvivalens feladatok

& extension of a problem – feladat kiterjesztése

& feasibility problem – megoldhatósági feladat

& joining of problems – feladatok egyesítése

& producer/consumer problem – termelő / fogyasztó feladat | termelő / fogyasztó probléma

& refinement of a problem – feladat finomítása

problem avoider – probléma-kerülő [vezetői magatartás]

problem decomposition – probléma dekompozíció | probléma felbontás

problem definition – probléma-definiálás

problem generator – probléma generátor [tanulásnál]

problem of induction – induktív következtetés alapproblémája

problem reduction – probléma redukció

problem seeker – problémakereső [vezetői magatartás]

problem solving – feladatmegoldás | problémamegoldás

problem solving method – problémamegoldó módszer

problem trigger – figyelemfelhívó jel | adat probléma felmerülésekor

Problem-Based Learning (PBL) – probléma alapú tanulás

procedural – procedurális

procedural approach – procedurális megközelítés

procedural language – procedurális nyelv

procedural programming – eljárásközpontú programozás

procedural security – procedurális biztonság

procedural semantics – procedurális szemantika

procedural style – procedurális jellegű

procedural texture – procedurális textúra

procedure – eljárás | cselekvéssor

procedure call – eljáráshívás

procedure level parallelism – eljárásszintű párhuzamosság

proceed – halad | folytatódik

process – folyamat

& active process – aktív folyamat

& business process – üzleti folyamat

& debugging process – belövési folyamat

& development process – fejlesztési folyamat

& faulty process – hibás folyamat

& inspection process – átvizsgálási folyamat

& lightweight process – könnyűsúlyú folyamat

& maintenance process – karbantartási folyamat

& measurement process – mérési folyamat

& orphan process – árva-folyamat | fattyú-folyamat

& quality process – minőség folyamat

& software process – szoftverfolyamat

& testing process – tesztelési folyamat

& UML process – UML folyamat

process action plan – folyamat végrehajtási terv

process action team – folyamatot végrehajtó csoport

process analysis – folyamat elemzése

Process and Product Quality Assurance (PPQA) – termék és folyamat minőségbiztosítás (PPQA)

process and technology improvement – folyamat – és technológiai fejlesztés

process applicability – folyamat alkalmazhatósága

process architectures – folyamat architektúrák

process area – folyamat terület

process asset – folyamat vagyon

process asset library – folyamat vagyont tartalmazó könyvtár

process assurance – folyamat szavatolása

process attribute – folyamat attribútuma

process automaton – folyamatautomata

process based definition of software quality – szoftverminőség folyamat alapú definíciója

process capability – folyamat képessége

process certification – folyamathitelesítés

process characteristics – folyamat jellemzői

process classification – folyamat osztályozása

process context – folyamatkörnyezet

process control – folyamatvezérlés

& real-time process control – valósidejű folyamatirányítás

Process Control Block (PCB) – folyamatvezérlő blokk / tábla

process control block – folyamatleíró blokk

process definition – folyamatmeghatározás

process description – folyamatleírás

process dispatch – folyamatindítás

process element – folyamatelem

process group – folyamat csoport

Process Identifier (PID) – folyamatazonosító

process improvement – folyamat javítása

process improvement objectives – folyamatfejlesztési célok

process improvement plan – folyamatfejlesztési terv

Process Information Block (PIB) – folyamatleíró blokk / tábla

process iteration – folyamatiteráció

process labeling – folyamatok címkézése

& local process labeling – folyamatok helyi címkézése

process level parallel architecture – folyamatszinten párhuzamos architektúra

process management – folyamatkezelés

process mapping – folyamatok feltárása | folyamatok feltérképezése

process measurement – folyamat mérése

process metric – folyamatmetrika

process migration – folyamat áthelyezés | folyamatvándorlás | folyamatköltöztetés

process model – folyamatmodell

process modeling – folyamat modellezése

process owner – folyamat tulajdonos

process pattern – folyamat minta

process performance – folyamat teljesítménye

process performance baseline – folyamat teljesítmény alapértéke

process register – folyamat regiszter

process reliability – folyamat megbízhatósága

process requirements – folyamat követelményei

process resilience – folyamatrugalmasság

process scheduling – folyamatütemezés | ütemezés

process server – folyamatszolgáltató | folyamat szerver

process state – folyamatállapot

Process Status Word queue (PSW queue) – folyamat-állapot szó sor

process support – folyamattámogató

Process Table (PT) – folyamat tábla | folyamat leíró tábla

process tailoring – folyamat illesztése | folyamat testre szabása

process-based route – folyamat alapú útvonal

processing – feldolgozás

& batch processing – kötegelt adatfeldolgozás

& data processing – adatfeldolgozás

& event processing – esemény feldolgozás

& remote data processing system – adatok távoli feldolgozása | táv-adatfeldolgozás

& signal processing – jelfeldolgozás

processing complexity – feldolgozási bonyolultság

processing element – feldolgozóelem

processing of external interrupt – külső megszakítás kiszolgálása / kezelése

processing power – feldolgozási teljesítmény

processing time – feldolgozási idő

process-level parallel architecture – folyamatszíntű párhuzamos felépítés / architektúra

processor – feldolgozó | processzor

& logical processor – logikai processzor

& Massively Parallel Processors (MPP) – szuperszámítógép

& multiprocessor – több processzor

processor complexity – processzor bonyolultság | processzor komplexitás

processor consistency – processzor konzisztencia

processor status register – processzor állapot regiszter

Processor Status Word (PSW) – processzor állapot szó

processor utilization – processzor kihasználtság

process-thread model – folyamat-szál modell

procurement decisionmaker – megbízott döntéshozó

procurement prize – felvásárlási ár

prodigy – érdekesség

& calculating prodigies – számítási érdekességek

producer-consumer problem – gyártó-fogyasztó feladat / probléma | termelő-fogyasztó feladat / probléma

product – szorzat | termék

product based definition of software quality – szoftverminőség termék alapú definíciója

product baseline – termék alapváltozata

product certification – termékhitelesítés

product code – szorzatkód

product comparison – több szállító ajánlatainak együttes megjelenítése / összehasonlítása

product component – termék (alkotó) elem

product component requirement – termék elemre vonatkozó követelmény

product cipher – szorzatrejtjel

product data management – termékadat-kezelés

product differentiation – termék-differenciálás

product family – termékcsalád

Product Integration (PI) – termék integráció (PI)

product life cycle – termék életciklus

product line – termékcsoport | termékcsalád

product line architecture – termékvonal architektúra

product metric – termékmetrika

product of consecutive binomial coefficients – egymást követő binomiális együtthatók szorzata

product of graphs – gráfok szorzata

product of maxterms – maxtermek szorzata

product of simplified sums – egyszerűsített összegek szorzata

product of sums – összegek szorzata

product related life cycle processes – termékhez kapcsolódó életciklus folyamatok

product requirements – termékkövetelmények

product risk – termékkockázat

product suite – termékcsoport

product-brokering agent – szoftver-megoldás, amellyel a szörföző vásárlási tevékenysége követhető

production – produkció | feldolgozás

production game – termelési játék

production rule – produkciós szabály [ha X, akkor Y típusú következtetési szabály]

production system – produkciós rendszer

production workers – termelőmunkát végző beosztott

productivity – termelékenység

productivity improvement – termelékenység növelése

productivity measurement – hatékonysági mérték

productivity measures – termelékenységi mértékek

productivity paradox – termelékenységi paradoxon

product-of-sums expression – összegek szorzataként képzett kifejezés

professional – szakmai

professional bureaucracy – szakmák elkülönülésén alapuló szervezet

Professional Distance (PD) – szakmai távolság

professional market – szakmai piac

professional responsibility – szakmai felelősség

professional service firm – szakmai szolgáltatást nyújtó cég

profile – profil | jellemzők gyűjteménye | alkalmazások gyűjteménye

profile management – komplex vevő-kapcsolati elemzés, a vevő-profil meghatározása és használata

profile of a program – program profilja

profiler – futásidő-analizáló rendszerprogram

profiling – vevőkapcsolati eljárás [felület egyénivé alakítása a vevő kérésére]

profit – hozam | nyereség

profit sharing – nyereségrészesedés

profitability index – beruházások jövedelmezőségének mutatója

profitable routing – profitáló útvonalválasztás

program – program

& abstract program – absztrakt program

& agent program – ágensprogram

& annotated program – annotált program | jelölésekkel ellátott program

& antivirus program – virusölő program

& application program – alkalmazói program

& assembly program – assembly program

& binary file of programs – programok bináris fájlja

& body of program – programtörzs

& chat program – csevegőprogram

& chess program – sakkprogram

& computer program – számítógépes program

& concrete program – konkrét program

& concurrent program – konkurens program

& correctness of a program – programhelyesség

& degree program – felsőoktatási program

& deterministic program – determinisztikus program

& editor program – programokat módosító program

& e-learning program – e-tanulási program

& ending a program – program befejezése

& executable program – végrehajtható program

& exit program – kilépés programból

& general purpose program – általános célú program

& installation program – telepítő program

& iterative program – iteratív program

& large program – nagy program

& linear program – lineáris program

& loader program – betöltő program

& logical structure of program – program logikai szerkezete

& main program – főprogram

& MBA program – MBA program

& object program – tárgyprogram

& microprogram – mikroprogram

& partial program – parciális program

& partitioning of a program – program felosztása

& physical structure of program – program fizikai szerkezete

& profile of a program – program profilja

& proof of program – programbizonyítás

& security program – biztonsági program

& sequence of programs – programok szekvenciája [konstrukciós módszer]

& setup program – telepítőprogram

& size of program – program mérete

& software program – szoftver program

& source program – forrásnyelvű program

& sphreadsheet program – táblázatkezelő program

& starting a program – program elindítása

& structure of program – programstruktúra

& subprogram – alprogram

& superposition of program – programok szuperpozíciója [konstrukciós módszer]

& system program – rendszerprogram

& termination a program – program befejeződése | program lezárása

& test-generation program – tesztgeneráló program

& tinkerbell program – adott pontokról / azonosítókról érkező hálózati kapcsolat jelzése

& union of program – programok uniója [konstrukciós módszer]

& utility program – kiszolgálóprogram | segédprogram

program analysis – programelemzés

program browsing – programböngészés

program construction – programok létrehozása | programkonstrukció

program control instruction – programvezérlő utasítás

program controller – programvezérlő

program counter – programszámláló | utasításszámláló

Program Description Language (PDL) – programleíró nyelv

program environment – programkörnyezet

program evolution dynamics – programevolúciós mozgatóerők

program execution – programvégrehajtás

program heuristics – programheurisztikák

program inspection – programátvizsgálás

program management skill – programkezelői képesség

program manager – programkezelő

program modularization – programmodularizáció

program plan – program terv

program refinement – program finomítása

program register – programszámláló | utasításszámláló | programregiszter | műveleti kód regisztere

program restructuring – program újrastrukturálása

program section – program szakasza | program szekciója

& critical program section – program kritikus szakasza | kritikus programszekció

program slicing – program szeletelése

program start – program indulása

program status bits – program állapotjelző bitek

program stream – programfolyam

program structure improvement – program szerkezetének javítása

program synthesis – programszintézis

program termination – program befejezése

program translation – programfordítás

program understanding – program megértése

program visualization – programvizualizáció

program-controlled transfer – programvezérelt átvitel

program-data dependence – adatszerkezet-függő szoftverfejlesztés

programmable – programozható

Programmable Array Logic device (PAL device) – programozható tömblogikai egység (PaL egység)

Programmable Logic Array (PLA) – programozható logikai tömb (PLA)

Programmable Logic Device (PLD) – programozható logikai eszköz (PLD)

Programmable Optoelectronic Analogic CNN Computer (Programmable Optical Array Computer) – programozható optoelektronikai analogikus CNN számítógép

Programmable Read-Only Memory (PROM) – programozható csak olvasható memória (PROM)

Programmable Switch Matrix (PSM) – programozható kapcsoló mátrix (PSM)

programmable system – programozható rendszer

programmatic security – programozott biztonság

programmed – programozott

programmed branching – programozott elágazás

programmed decision – programozott döntés | kiszámítható döntés

programmed instruction – programozott oktatás

programmed-in relationship – beprogramozott kapcsolat

programmer – programozó

programmer productivity – programozó termelékenysége

programming – programozás

& adaptive programming – adaptív programozás

& Component-Oriented Programming (COP) – komponensorientált programozás

& computer programming – számítógépes programozás

& defensive programming – defenzív programozás

& dynamic programming – dinamikus programozás

& egoless programming – csoportos programozás

& extreme programming – extrém programozás

& generative programming – generatív programozás

& logic programming – logikai programozás

& mathematical programming – matematikai programozás

& n-version programming  

& object-oriented programming – objektumorientált / objektumelvű programozás

& real-time programming – valós idejű programozás

& structured programming – strukturált programozás

& visual programming environment – vizuális programozási környezet

programming an EPROM – EPROM programozás

programming by demonstration – programozás demonstrációval

programming by example – programozás példával

programming environment – programozási környezet

programming error – programozási hiba

programming interface – programozási felület

programming language – programozási nyelv

programming paradigm – programozás megközelítés | programozási mód

programming style – programozási stílus

program-sensitive fault – programérzékeny meghibásodás

progress – haladás

& independent progress – független haladás

progress condition – haladási feltétel

& independent progress condition – független haladás feltétele

progress function – haladási függvény

progress indicator – folyamatjelző

progress property – haladási tulajdonság

progression – haladvány | sor | sorozat

progressive – progresszív | haladó | fokozatosan növekvő

progressive disclosure – fokozatosan felfedő [tervezési elv]

progressive refinement – fokozatos finomítás

progressive routing – előrehaladó útvonalválasztás

prohibiting – tiltás

project – projekt

& pilot project – bemutató projekt | próbaprojekt | előprojekt

project champion – projektbajnok

project cost estimation – projekt költségbecslése

project definition – projekt kereteinek meghatározása [rendszerfejlesztési fázis]

project duration – projekt időtartama

project leader – projektvezető

Project Management (PM) – projektmenedzsment

Project Management Institute – Projektmenedzsment Intézet

project management malpractice – projektvezetési hiba

project management methodology – projektmenedzsment módszertan | projektirányítási módszertan

project management model – projekt irányítási modellje

project management practice – projektvezetési gyakorlat

project management software – projektvezetést támogató szoftver

project manager – projektvezető | projektmenedzser

project member – projekt tag

project monitoring – projekt monitorozása

Project Monitoring and Control (PMC) – projektkövetés és projektvezérlés (PMC)

project plan – projektterv

Project Planning (PP) – projekt tervezése

project progress and performance – projekt előrehaladás és teljesítmény

project risk – projekt kockázata

project schedule – projekt ütemezése

project sponsor – projekt tulajdonos

project staffing – projekt résztvevői

project team – projektcsapat

project type model – projekt típus modellje

project's defined process – projekt meghatározott folyamata

Project-Based Learning (PBL) – projekt alapú tanulás

projectile motion – lövedékmozgás

projection – vetítés | projekció

projection system – vetületi rendszer

projection plane – vetületi sík

projective – projektív

projective closure – projektív lezárás | projektív lezárt

projective code – projektív kód

projective cone – projektív kúp

projective dimension – projektív dimenzió

projective general linear group – projektív általános lineáris csoport

projective geometry – projektív geometria

projective geometry code – projektív geometriai kód

projective interval – projektív intervallum

projective linear group – projektív lineáris csoport

projective morphism – projektív morfizmus

projective plane – projektív sík

projective space – projektív tér

projective transformation – projektív transzformáció

projective variety – projektív sokaság

projector – projektor | vetítő

Prolog – Prolog [logikai programozási nyelv]

PROM (Programmable Read Only Memory) – programozható csak olvasható memória (PROM)

promiscuous mode – válogatás nélküli üzemmód

promise – ígéret

& callback promise – visszahívási ígéret

promoter – aktivátor | promóter [gén átiródását kiváltó szabályozó szakasz]

prompt – felszólító jel | készenléti jel | parancsjel

pronouncing hexadecimal numbers – hexadecimális számok nevének kiejtése

pronunciation – kiejtés [beszédben]

pronunciation model – kiejtési modell

proof – bizonyítás

& simulation proof – szimulációs bizonyítás

proof checker – bizonyítás ellenőrző

proof of algorithms – algoritmusok helyességének bizonyítása

Proof of Concept (PoC) – bizonyíték | demonstráció

proof of program – programbizonyítás

proof of termination – befejeződés bizonyítása

proof system – bizonyító rendszer

proof-obligation – bizonyítandó

propagate – továbbterjed

propagate function – terjedési függvény

propagated symbol – továbbterjedő szimbólum

propagation – terjedés | továbbterjesztés

& variable propagation – változó továbbterjesztése

propagation delay – jelterjedési késleltetés

propagation delay time – késleltetési idő | megszólalási idő

propagation time – terjedési idő

proper – valódi

proper ancestor – valódi ős | valódi előd

proper descendant – valódi utód | valódi leszármazott

proper factor – valódi tényező

proper policy – megfelelő stratégia

proper prefix – valódi prefix

proper prefixes or suffixes – valódi prefixek vagy szuffixek

proper subset – valódi részhalmaz

proper suffix – valódi szuffix

proper term – valódi tag

property (unary relation) – tulajdonság [egyargumentumú reláció]

& intellectual property – szellemi tulajdon

& invariant property – invariáns tulajdonság

& liveness property – elevenségi tulajdonság

& stable property – stabil tulajdonság

property list – tulajdonság lista

property service – tulajdonság-szolgáltatás

property sheet – tulajdonságlap

proportional font – proporcionális betűkészlet | betűszélesség arányos betűkészlet

proportional scrollbox – méretarányos görgetődoboz

proportional spacing – méretarányos betűköz

proportional to – arányos

proposal – előterjesztés | tervezet

proposal writing – indítvány írása

propose and revise – javasolj-és-bírálj stratégia

proposed standard – szabványtervezet

proposition – ítélet | állítás | tétel

propositional algebra – kijelentésalgebra

propositional attitude – ítéletlogikai attitűd

propositional calculus – ítéletkalkulus

propositional logic – ítéletlogika

propositionalization – ítéletlogikai állításokra való visszavezetés

proprietary – szabadalmazott

proprioceptive sensor – helyzet- és mozgásérzékelő

PROSPECTOR – PROSPECTOR [érclelőhely feltáró szakértő rendszer]

protected – védett

protected communication – védett kommunikáció

protected data – védett adatok

protected data member – védett-adattag

Protected Distribution System (PDS) – védett elosztó rendszer

protected function member – védett-függvénytag

protected mode – védett üzemmód

protected network – védett hálózat

protection – védelem

& access protection – hozzáférés-védelem

protection domain – védelmi tartomány

protection interval – védett tartomány

protection matrix – védelmi mátrix

protection violation – védelem megsértése

protein – protein

protein docking – fehérje dokkolás

protein structure – proteinszerkezet

proteomics – proteomika

protocol – protokoll | szabályhalmaz

& adaptive tree walk protocol – adaptív fabejáró protokoll

& address Resolution Protocol (rap) – címfeloldó protokoll

& basic bit-map protocol – alapvető bittérkép protokoll

& BGP (Border Gateway Protocol) – BGP (határátjáró protokoll)

& binary count down protocol – bináris visszaszámlálás protokoll

& blocking commit protocol – blokkolást végrehajtó protokoll | blokkolást véglegesítő protokoll

& Bootstrap Protocol (BOOTP) – üzembeállító protokoll

& Border Gateway Protocol (BGP) – határátjáró protokoll | BGP protokoll

& cache-coherence protocol – gyorsítótár egyezőségi protokoll

& carrier sense protocol – vivőérzékeléses protokoll

& challenge-response protocol – felszólítás-válasz protokoll

& client-based protocol – ügyfél alapú protokoll

& collision-free protocol – ütközés nélküli protokoll

& commit protocol – véglegesítő protokoll

& consistency protocol – konzisztencia-protokoll

& data link control protocol – adatkapcsolati protokoll

& Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) – távolságvektoros többes-küldéses útválasztó protokoll

& distribution protocol – szétosztási protokoll

& Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) – dinamikus hoszt-konfiguráló protokoll

& end-to-end protocol – vég-vég protokoll | végpontok közötti protokoll

& epidemic protocol – járványprotokoll

& Extensible Authentication Protocol (EAP) – kiterjeszthető hitelesítő protokoll

& File Transfer Protocol (FTP) – állomány-átviteli protokoll | fájlátviteli protokoll

& go-back-n protocol (GBnP) – n-nel történő visszalépés protokoll

& Hypertext Transfer Protocol (HTTP) – hiperszöveg átviteli protokoll

& Initial Connection Protocol (ICP) – kezdeti kapcsolati protokoll

& Interior Gateway Protocol (IGP) – belső átjáró protokoll

& Internet Control Message Protocol (ICMP) – Internet vezérlőüzenet protokoll

& Internet Group Management Protocol (IGMP) – Internet csoportkezelő protokoll

& Internet Protocol (IP) – Internet protokoll

& Inter-network Packet Exchange Protocol (IPX) – hálózatközi csomagkicserélő protokoll

& invalidation protocol – érvénytelenítő protokoll

& IP Security Protocol (IPSec) – IP biztonsági protokoll

& IPv4 protocol – IP protokoll 4-es változata

& IPv6 protocol – IP protokoll 6-os változata

& leaky bucket protocol – lyukas-vödör protokoll

& limited contention protocol – korlátozott versenyes protokoll

& Link Control Protocol (LCP) – kapcsolatvezérlő protokoll

& Listen-Before-Transmit (LBT) protocol – átvitel-előtt-belehallgat protokoll

& Listen-While-Transmit (LWT) protocol – adás-közben-figyel protokoll

& local write protocol – helyi írás-protokoll

& middleware protocol – köztesréteg protokoll

& multiple access protocol – többszörös elérési protokoll

& multi-protocol router – többprotokollos útválasztó

& Network Control Protocol (NCP) – hálózatvezérlő protokoll

& network Core Protocol (nap) – hálózati mag protokoll

& Network News Transfer Protocol (NNTP) – hálózati hírátviteli protokoll

& network Time Protocol (nap) – hálózati pontos idő-protokoll

& one-phase commit protocol – egyfázisú véglegesítési protokoll

& Open Shortest Path First protocol (OSPF) – legrövidebb-út-nyitása-először protokoll

& optimistic logging protocol – optimista naplózó protokoll

& peer protocol – társprotokoll

& pessimistic logging protocol – pesszimista naplózó protokoll

& Point-to-Point Protocol (PPP) – két pont közötti átviteli protokoll | pont-pont protokoll

& Post Office Protocol 3 (POP3) – postahivatal protokoll

& primary-backup protocol – elsődleges másolat-protokoll

& pull-based protocol – rendelés alapú protokoll | kliens alapú protokoll

& push-based protocol – küldés alapú protokoll

& quorum-based protocol – testület alapú protokoll

& Real-time Streaming Protocol (RTSP) – valós idejű folyam protokoll

& Real-time Transport Control Protocol (RTCP) – valós idejű szállításvezérlő protokoll

& Real-time Transport Protocol (RTP) – valós idejű szállítási protokoll

& remote-write protocol – távoli-írás protokoll

& reservation protocol – helyfoglalásos protokoll

& Routing Information Protocol (RIP) – útválasztó protokoll

& Selective Repeat Protocol (SRP) – szelektív ismétlés protokoll

& Sequenced Packet Exchange Protocol (SPX) – sorszámozott csomagkicserélő protokoll

& Serial Line Internet Protocol (SLIP) – soros vonali Internet protokoll

& server-based protocol – kiszolgáló alapú protokoll | szerver alapú protokoll

& signaling protocol – jelzési protokoll

& Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) – egyszerű levéltovábbító protokoll

& sliding window protocol – csúszó-ablakos protokoll

& stop-and-wait protocol – megáll-és-vár protokoll

& Telnet Protocol – telnet protokoll

& Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) – ideiglenes kulcsintegrálási protokoll

& three-phase commit protocol – háromfázisú véglegesítő protokoll

& Transmission Control Protocol (TCP) – átvitelvezérlő protokoll

& transport protocol – szállítási protokoll

& Transport Protocol Data Unit (TPDU) – szállítási protokoll-adategység

& Trivial File Transfer Protocol (TFTP) – egyszerű állomány-átviteli protokoll | egyszerű fájlátviteli protokoll

& two-phase commit protocol – kétfázisú véglegesítési protokoll

& update protocol – frissítő protokoll

& User Datagram Protocol (UDP) – felhasználói datagram protokoll

& Wireless Application Protocol (WARP) – vezeték nélküli alkalmazási protokoll

& Wireless Control Message Protocol (WCMP) – vezeték nélküli vezérlőüzenet protokoll

& Wireless Datagram Protocol (WDP) – vezeték nélküli datagram protokoll

& Wireless Session Protocol (WSP) – vezeték nélküli viszony protokoll

& Wireless Transaction Protocol (WTP) – vezeték nélküli lebonyolítási protokoll

& X protocol – X-protokoll

Protocol Control Information (PCI) – protokoll-vezérlő információ

protocol correctness – protokoll korrektsége

Protocol Data Unit (PDU) – protokoll adategység

protocol hierarchy – protokoll hierarchia

protocol independent multicast – protokollfüggetlen többesküldés

protocol machine – protokoll-gép

protocol stack – protokollverem

protocol synthesis – protokoll előállítás | protokoll szintézis

protocol verification – protokoll helyességvizsgálat

prototype – prototípus

prototype animation – prototipus animálás

prototype vector – prototípusvektor

prototype-instance model – prototípus-példány modell

prototyping – prototípuskészítés

prototyping process – prototípuskészítési folyamat

prototyping techniques – prototípuskészítési technikák

provable prime – bizonyíthatóan prím | igazolhatóan prím

prove – bizonyít

prover – bizonyító

proving NP-completeness of a language – nyelv NP-teljességének bizonyítása

proxemics – testbeszéd

proxy – helyettes | proxy

& resource proxy – erőforrást helyettesítő eszköz | erőforrás helyettese

& user proxy – felhasználót helyettesítő eszköz | felhasználó helyettese

& Web proxy – web helyettesítő eszköz

proxy bidding – aukció, ahol a legmagasabb tétet a kezelő titokban tartja

proxy cache – helyettes gyorstár

proxy design pattern – proxy tervezési minta

proxy firewall – helyettes tűzfal

proxy gateway – helyettesítő átjáró | helyettes átjáró

proxy server – proxy-szerver | közvetítő kiszolgáló

PRR (Product Release Review) – termékváltozat felülvizsgálata

prune-and-search method – vágd-le-és-keress

pruned trie – nyesett szófa

pruning – nyesés [keresésnél] | metszés [keresésnél]

pruning in contingency problems – metszés eshetőségi problémánál

pruning of decision tree – döntési fa levágása

PS (PostScript) – ps [nyelv oldalak leírására]

PS (Project System) – projektirányítási rendszer

pseudo – pszeudó- | ál- | hamis-

pseudo random generator – ál-véletlenszám generátor / előállító

pseudo state – álállapot | pszeudoállapot

pseudo transitivity – pszeudotranzitivitás

pseudo-address – pszeudocím | álcím

pseudoassembler – pszeudoassembler

pseudocode – pszeudokód

pseudo-complement in a lattice – pszeudo-komplemens hálóban

pseudo-division – pszeudo-osztás | álosztás

pseudo-division of polynomials – polinomok pszeudoosztása

pseudo-experience – pszeudó-kísérlet

pseudoinverse – pszeudoinverz

pseudo-operations – pszeudoműveletek

pseudoprimality – álprím-tulajdonság | pszeudoprímség | pszeudoprím-tulajdonság

pseudoprime – álprím | pszeudoprím

pseudo-quotient – pszeudo-hányados | álhányados

pseudorandom – álvéletlen

pseudorandom bit – álvéletlen bit

pseudorandom bit generator – álvéletlen bit genrátor

pseudorandom bit sequence – álvéletlen bitsorozat

pseudorandom bits – álvéletlen bitek

pseudorandom counting sequence – álvéletlen számlálási sorozat

pseudorandom function – álvéletlen függvény

pseudorandom generator – álvéletlen generátor

pseudorandom probing – álvéletlen próbavétel

pseudorandom sequence – álvéletlen sorozat

pseudorandom-sequence generator – álvéletlen szám generátor

pseudorandom-number generator – pszeudovéletlen számok generátora | álvéletlen generátor | pszeudovéletlen generátor

pseudo-rest – pszeudo-maradék | álmaradék

pseudosquare modulo n – modulo n pszeudonégyzet

pseudostate – pszeudóállapot

pseudotransitivity – pszeudotranzitivitás

Psi (Ψ) – Pszi (Ψ)

Psi function Ψ(z) – pszi-függvény Ψ(z)

PSK (Phase Shift Keying) – PSK (fázisbillentyűzés)

PSM (Platform Specific Model) – számítógépes platformtól függő, az implementációs és működési modellnézeteket hangsúlyozó MDa szabványspecifikáció

PSN (Packet Switched Network) – PSN (csomagkapcsolt hálózat)

PSP (Personal Software Process) – PSP (személyes szoftverfolyamat)

PSPACE-complete – PSPACE-teljes

PSPACE complexity – PSPaCE bonyolultság

PSTN (Public Switched Telephone Network) – PSTN (nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat)

PSU (Power Supply Unit) – PSU (tápegység)

PSW (Process Status Word) – folyamat-állapot szó

PSW (Processor Status Word) – processzor-állapot szó

PSW queue (Process Status Word queue) – folyamat-állapot szó sora

psychoacoustics – pszichoakusztikus

psychological reasoning – pszichológiai következtetés

psychology of programming – programozás pszichológiája

psychometrics test – pszichometriai teszt

psychophysics – pszichofizika

PT (Process Table) – folyamat tábla | folyamat leíró tábla

PTIME complexity – PTIME-bonyolultság

PTL (Portable Thread Library) – PTL (végrehajtási szálak kezelésére szolgáló eszközfüggetlen könyvtár)

PTT (Post, Telegraph and Telephone administration) – PTT (Postai, Távíró és Távbeszélő Hatóság)

public – nyilvános | nyilvános | köz- | társadalmi

public administration – közigazgatás

public data member – nyilvános adattag

Public Data Network (PDN) – nyilvános adathálózat

public directory – nyilvános könyvtár

public domain – nyilvános tartomány | szabadon felhasználható tartomány | közkincs

public domain software – nyilvános szoftver

public electronic network – nyilvános elektronikus hálózat

public function member – nyilvános függvénytag

public governance – közkormányzás

public health – közegészség

public key – nyilvános kulcs

public key cryptography – nyilvános kulcsú titkosítás

public key encryption – nyilvános kulcsú titkosítás

public key ring – nyilvános kulcsok gyűrűje | nyilvánoskulcs-karika

Public Limited Company (PLC) – részvénytársaság

public management – közmenedzsment

public organization – közszervezet | társadalmi szervezet

public procurement – közbeszerzés

public sector – közszektor

public service – közszolgáltatás

public service sector – közszolgáltató szektor

Public Switched Telephone Network (PSTN) – nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat

public wireless LAN – nyilvános vezeték nélküli LaN

publication – publikáció | kiadvány

public-key – nyilvános kulcsú

public-key algorithm – nyilvános kulcsú algoritmus

public-key cryptography – nyilvános kulcsú rejtjelezés

public-key encryption algorithm – nyilvános kulcsú rejtjelező algoritmus

public-key certificate – nyilvános kulcs bizonyítvány

public-key cryptosystem – nyilvános kulcsú titkosítási rendszer

public-key system – nyilvános kulcsú rendszer

public-sector organization – közszervezet | társadalmi szervezet

publishing – közzététel

publish-subscribe model – nyilvános feliratkozási modell

publish-subscribe system – kiadó-előfizető rendszer

puck – kézi pozicionáló beviteli eszköz [beviteli táblán]

pull model – rendelési modell

pull technology – információszolgáltatás, kérésre

pull-based protocol – rendelés alapú protokoll | kliens alapú protokoll

pull-down – lehúzó | legördülő

pull-down menu – legördülő menü

pull-down resistor – lehúzó ellenállás

pull-up – felhúzó

& active pull-up – aktív felhúzó

& passive pull-up – passzív felhúzó

pull-up resistor – felhúzó ellenállás

pulse catcher – éldetektor

Pulse Code Modulation (PCM) – impulzuskód moduláció

pulse-mode circuit – impulzus üzemű áramkör | szinkron áramkör

pulse width – impulzus szélesség

punched card – lyukkártya

puncture – átszúrás | átszúr

punctured – átszúrt

pupil – pupilla

pure – tiszta

pure ALOHA – egyszerű ALOHA

pure alphametics – tiszta alfametika

pure functional language – tiszta funkcionális nyelv

pure inductive inference – tisztán induktív következtetés

pure machine translation – tisztán gépi fordítás

pure object-oriented – tisztán objektumelvű

pure strategy – tiszta stratégia

pure symbol – tiszta szimbólum

pure transcendental field extension – tisztán transzcendens testbővítés

pure Universal Relation Assumption (pure URA) – tökéletes univerzális reláció feltételezése (tökéletes URA)

pure virtual function – tisztán virtuális függvény

purely transcendental – tisztán transzcendens

purge – kitisztítás | kiürítés

purpose – cél | szándék | terv

purpose of namespace – névtér szerepe

purpose of programming – programozás célja

push and pull technology – toló és húzó technológia

push – pumpál | nyom

push button – nyomógomb

push cache – szükségmásolat

push model – küldés-modell

push operation in push-relabel algorithms – pumpáló művelet a pumpáló-emelő algoritmusban

push technology – információ-szolgáltatás, automatikus küldéssel | ügyfél által meghatározott tartalom automatikus eljuttatása

push-based protocol – küldés alapú protokoll

push-button – nyomógomb

pushing selections – kiválasztások tologatása

pushpin – kitűző | rögzítő

push-pull output – fel- és lehúzott kimenet

push-relabel algorithm – pumpáló-emelő algoritmus

puzzle – rejtvény | logikai játék

& number puzzle – számrejtvény

PV page-view – egy szörföző egyetlen weblapot tanulmányoz

PVM (Parallel Virtual Machine) – párhuzamos virtuális gép

PVS (Potentially Visible Set) – PVS (potenciálisan látható halmaz)

P-way merging P-utas összefésülés

PWM (Pulse Width Modulation) – PWM (impulzusszélesség moduláció)

pyramid – piramis

pyramid connectivity – piramis összeköttetés

pyramid network – piramis hálózat

Pythagorean triple – pitagoraszi számhármas