Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

20. fejezet - Q

20. fejezet - Q

Q learning – Q-tanulás

QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) – Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hivatal

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – QaM (kvadratúra amplitúdó moduláció)

QIP (Quality Improvement Paradigm) – QIP (minőségjavítási paradigma)

QL (Query Language) – lekérdező nyelv

QM (Quality Management) – minőségmenedzsment

q-multinomial coefficients q-multinomiális együtthatók

q-nomial coefficients q-nomiális együttható

q-nomial theorem q-nomiális tétel

QoS (Quality of Service) – QoS (szolgáltatás minősége)

QoS management – QoS-kezelés

QoS-based query processing – QoS-alapú lekérdezésfeldolgozás

QPM (Quantitative Project Management) – mennyiségi projektmenedzsment (QPM)

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) – QPSK (kvadratúra fázisbillentyűzés)

QR code (Quadratic Residue Code) – kvadratikus maradékkód

q-series q-sor

q-Stirling numbers q-Stirling-számok

quad – négyszög

quad list – négyszög lista

quad strip – négyszög szalag

quadrangle inequality – téglalap egyenlőtlenség

quadratic – kvadratikus | négyzetes

quadratic character – kvadratikus karakter

quadratic congruence – kvadratikus kongruencia

& solving of quadratic congruences – kvadratikus kongruenciák megoldása

quadratic congruential sequences – kvadratikus kongruencia sorozatok

quadratic curve – másodrendű görbe | kvadratikus görbe

quadratic domain – kvadratikus tartomány

quadratic equation – másodfokú egyenlet

quadratic field – kvadratikus test

quadratic form – kvadratikus forma

& minimizing of quadratic forms over the integers – kvadratikus formák minimalizálása az egészeken

quadratic function – kvadratikus függvény | másodfokú függvény

quadratic irrationalitiy – kvadratikus irracionalitás

& continued fractions for quadratic irracionalities – kvadratikus irracionalitások lánctörtekre

quadratic nonresidue – kvadratikus nemmaradék | négyzetes nemmaradék

quadratic number – kvadratikus szám

quadratic number field – kvadratikus számtest

quadratic polynomial – másodfokú polinom | kvadratikus polinom

quadratic probing – négyzetes kipróbálás

quadratic programming – kvadratikus programozás

quadratic reciprocity – kvadratikus reciprocitás

quadratic reciprocity law – kvadratikus reciprocitási szabály

quadratic residue – kvadratikus maradék | négyzetes maradék

Quadratic Residue code (QR-code) – kvadratikus maradékkód

quadratic residuosity problem – kvadratikus maradék probléma

quadratic selection – négyzetes kiválasztás

quadratic sieve – kvadratikus szita

quadratic sieve algorithm – kvadratikus szita-algoritmus

quadratic sieve factoring algorithm – kvadratikus szitás faktorizációs algoritmus

quadratic surface – kvadratikus felület

quadratic time – négyzetes idő | kvadratikus idő

quadratic transformation – kvadratikus transzformáció

Quadrature Amplitude Modulation (QAM) – kvadratúra amplitúdó moduláció

Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) – kvadratúra fázisbillentyűzés

quadric cone – másodfokú kúp | másodrendű kúp

quadric hypersurface – másodfokú hiperfelület | másodrendű hiperfelület

quadric surface – másodrendű felület

quadruple 2-to-1 – négy egyenként 2-ből 1-re

quadtree – négyesfa

qualification problem – kvalifikációs feladat / probléma

qualified association – minősített asszociáció

qualifier – minősítő

qualifier key – módosító billentyű

qualitative – minőségi | kvalitatív

qualitative data – minőségi / kvalitatív adat

qualitative methods – kvalitatív / minőségi módszerek

qualitative physics – kvalitatív fizika

qualitative probabilistic network – kvalitatív valószínűségi háló

qualitative reasoning – kvalitatív következtetés

qualitative research – minőségi / kvalitatív kutatás

qualitative risk assessment – minőségi kockázatelemzés

quality – minőség

& print quality – nyomtatási minőség

quality and process performance objectives – minőségi- és teljesítménycélok

quality assessment – minőség értékelése

quality assurance – minőségbiztosítás

quality assurance plan – minőségügyi terv

quality attribute – minőségi jellemző

quality control – minőségellenőrzés

quality factors – minőségi tényezők

quality goal – minőségi cél

Quality Improvement Paradigm (QIP) – minőségjavítási paradigma (QIP)

quality in use – használat során tapasztalt minőség

quality in use metrics – használat során tapasztalt minőség mérésére alkalmas metrika

quality inspection – minőségvizsgálat

quality management – minőség kezelés

Quality Management System (QMS) – minőségügyi rendszer

quality management phased to project – projekthez igazított minőségbiztosítás

quality manager – minőségügyi vezető

quality of guarantee – szavatolt minőség

quality organization – minőségügyi szervezet

quality of product – termékminőség

Quality of Protection (QoP) – védelem minősége

Quality of Service (QoS) – szolgáltatás minősége

quality of service characteristics – szolgáltatás minőségének jellemzői | QoS jellemzők

quality of service parameters – szolgáltatás minőségének paraméterei | QoS paraméterek

quality of worklife – munkaélettartam minősége

quality organization – minőségügyi szervezet

quality organization – minőségügyi szervezet

quality plan – minőségügyi terv

quality policy – minőségügyi politika

quality process – minőség folyamat

Quantitative Project Management (QPM) – mennyiségi projektmenedzsment (QPM)

quality standard – minőségszabvány

quantification – kvantálás

quantified variable – kvantált változó | kötött változó

quantifier – kvantor

quantifier scope – kvantor hatásköre

quantile – kvantilis

quantitative – mennyiségi

quantitative association rule – mennyiségi asszociációs szabály

quantitative characteristic rule – mennyiségi jellemző szabály

quantitative data – mennyiségi adat

quantitatively managed process – mennyiségileg menedzselt folyamat

quantitative objective – mennyiségi cél

quantitative reasoning – kvantitatív következtetés

quantitative risk – mennyiségi kockázat

quantitative rule – mennyiségi szabály

quantization – kvantálás

& amplitude quantization – amplitúdókvantálás

quantization error – kvantálási hiba

quantization level – kvantálási szint

quantization noise – kvantálási zaj

quantize – kvantál

quantized – kvantált

quantizing error – kvantálási hiba

quantum – időszelet

quantum computer – kvantumszámítógép

quantum computing – kvantum-számítás

quantum cryptography – kvantum-kriptográfia

quantum dot – kvantum pont

quantum slice – időszelet

quarantining – vírus karantén | káros program karantén

quartic – negyedrendű | negyedfokú

quartic character – negyedrendű karakter

quartic curve – negyedfokú görbe | negyedrendű görbe

quartic equation – negyedfokú egyenlet

quartile – kvartilis

quasi-compact – kvázikompakt

quasi-finite – kvázivéges

quasi-Gray code – kvázi-Gray-kód

quasi-inverse – kváziinverz

quasi-logical form – kvázi logikai forma

quasi-perfect – kváziperfekt

quasi-perfect code – kváziperfekt kód

quasipower – kvázihatvány

quasi-projective – kváziprojektív

quasirandom numbers – kvázivéletlen számok

quasi-regular – kvázireguláris

quater-imaginary number system – négyes imaginárius számrendszer

quaternary n-tuple – kvaternáris n-es | négyes számrendszerbeli n-es

quaternary – négyes számrendszerbeli | kvaternáris

quaternary number system – négyes számrendszer

quaternion – kvaternió

quaternion group – kvaterniócsoport

quaternions and octonions – négyesek és nyolcasok

quaterno – négyes találat a genovai lottóban

query – lekérdezés | kérdés

& ad-hoc query – ad hoc lekérdezés | alkalmi lekérdezés

& aggregate query – összesítő lekérdezés

& allowed calculus query – megengedett kalkulus lekérdezés

& branching query – elágazó lekérdezés

& conjunctive query – konjunktív lekérdezés

& correlated subquery – korrelált alkérdés

& fixpoint query – fixpont lekérdezés

& iceberg query – jéghegy lekérdezés | jéghegy típusú lekérdezés

& k-closest pairs query k-legközelebbi szomszéd lekérdezés

& knowledge query – tudáslekérdezés

& metaquery – metalekérdezés

& multidimensional query – többdimenziós lekérdezés

& nearest neighbor query – legközelebbi szomszéd-lekérdezés

& non-aggregate query – nem összesítő lekérdezés

& partial match query – lekérdezés részleges egyezéssel

& probabilistic query – valószínűségi lekérdezés

& range query – tartományra vonatkozó lekérdezés | tartománylekérdezés

& recursive query – rekurzív lekérdezés

& safe query – biztonságos lekérdezés

& safe-range calculus query – biztonságos kalkulus lekérdezés

& spatial query – térbeli lekérdezés

& SQL query – SQL-lekérdezés

& subquery – alkérdés

& tableau query – tabló lekérdezés

& XML query – XML lekérdezés

& yes-no query – igen-nem lekérdezés

query box – kérdésdoboz

Query By Image Content (QBIC) – képtartalom szerinti keresés

query compiler – lekérdezésfordító

query evaluation – lekérdezés kiértékelése

query interface – lekérdezőfelület

query language – lekérdező nyelv

query optimization – lekérdezésoptimalizáció | lekérdezés optimalizálás

query output list – lekérdezés kimeneti lista

query plan – lekérdezésterv | lekérdezési terv | lekérdezőterv

query plan operator – lekérdezésterv-operátor

query processing – lekérdezésfeldolgozás

query processor – lekérdezésfeldolgozó

query rewrite – lekérdezésátírás | kérdés felülírás

query service – lekérdező szolgálat | lekérdező szolgáltatás

query variable – célváltozó

query window – kérdésablak | lekérdezést indító ablak

query-driven – lekérdezésvezérelt

question and answer dialogue – kérdés-felelet típusú párbeszéd

question answering – kérdés-megválaszolás

question mark (?) – kérdőjel (?)

question-and-answer system – kérdés-felelet megoldású adatbeviteli rendszer

question-asking protocol – kérdésfeltevő protokoll

questionnaire – kérdőív

questionnaire-based – kérdőív-alapú

questions-and-answers technique – kérdés-felelet stílusú adatbevitel

queue – várakozási sor

& destination queue – cél várakozási-sor | célsor

& event queue group – eseménysor csoport

& source queue – forrás várakozási-sor

& transactional queue – ügyletsor | tranzakciósor

queue group – várakozási-sor csoport

queue length – sorhossz

queue lock – sorzár

queue manager – várakozási sort kezelő program

queue name – várakozási-sor név

queue-based lock – sor alapú zár

queued component – várakozási-sor összetevő

queuing – sor | sorbanállás

& single server queuing – egy-kiszolgálós sorbanállás

queuing network – sorbaállító hálózat

queuing theory – sorbanállás elmélete

queuing time – sorállási idő

queue-semaphore – várakozósor szemafor

queuing theory – sorbanállás elmélete

queuing time – sorállási idő

quick – gyors

quick address selection – gyors címkijelölés

quick format – gyorsformázás

quick response system – gyors válaszadású rendszer

quicksort – gyorsrendezés

quiescent – nyugalmi | egyensúlyi állás [gépi sakkban]

quiescent state – nyugalmi állapot

quinary – ötös alapú | ötös számrendszerbeli

quinary code – ötelemű ábécé feletti kód

quintuple – ötszörös | ötelemű

quintuply – ötszörösen

quintuply transitive – ötszörösen tranzitív

quorum – határozatképesség

& read quorum – olvasási határozatképesség [osztott rendszerekben]

& write quorum – írási határozatképesség [osztott rendszerekben]

quorum-based protocol – testület alapú protokoll

quote mark – idézőjel

quotient – hányados

& partial quotient – parciális hányados

& quotient of polynomials – polinomok hányadosa

& trial quotient – kísérleti hányados

quotient field – hányadostest

quotient of the Euclidean division – euklideszi osztás hányadosa

quotient ring – hányadosgyűrű

quotient semigroup – hányados-félcsoport

quotient topology – hányados-topológia

QWERTZ keyboard – QWERTZ billentyűzet

QWERTY keyboard – QWERTY billentyűzet