Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

21. fejezet - R

21. fejezet - R

race condition – versenyhelyzet

RAD (Rapid Application Development tool) – RaD (gyors alkalmazásfejlesztő eszköz)

radar – radar

radar view – radar nézet | áttekintő nézet

Rademacher function – Rademacher-függvény

radial – sugaras | sugárirányú

radial basic function – radiális bázisfüggvény

radian – radián [mértékegység]

radiance – radiancia | sugársűrűség

radical – radikál

radical ideal – radikál ideál

radical of an ideal – ideál radikálja

radio button – rádiógomb | választógomb | választókapcsoló

radio frequency identification – rádiófrekvenciás azonosítás

radio frequency interference – rádiófrekvenciás interferencia

radio transmission system – rádiós átviteli rendszer

radio-frequency emission – rádió frekvenciás kisugárzás

radiometry – radiometria

radiosity – radiozitás

radius – sugár

radius of convergence – konvergenciasugár

radix b – b-alapú számrendszer

radix – alapszám | számrendszer

radix complement – alapszám komplemens

radix conversion – alapszám konvertálása

radix number system – helyi értékes számrendszer

radix point – alapszám törtrészét jelző pont [például tizedespont]

radix seven number system – hetes alapú számrendszer | szeptenáris számrendszer

radix sort – számjegyes rendezés

radix tree – radix-fa

radix-complement system – alapszám-komplemens rendszer

ragged – egyenetlen [margó a jobbszélen]

RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) – RAID (független lemezek hibatűrő tömbje)

& RAID level 1 – 1. szintű RAID

& RAID level 4 – 4. szintű RAID

& RAID level 5 – 5. szintű RAID

& RAID level 6 – 6. szintű RAID

RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) – RAID (olcsó lemezmeghajtók redundáns tömbje)

RAISE – RAISE

RAISE method – RAISE módszer

RAISE Specification Language (RSL) – RAISE specifikációs nyelv

raising to a power – hatványozás | hatványra emelés

RAM (Random Access Machine) – RAM (közvetlen hozzáférésű gép)

RAM (Random Access Memory) – RAM (közvetlen hozzáférésű memória)

RAM bit slice – RAM bitszelet

Ramanujan function Q(n) – Ramanujan-függvény Q(n)

ramification – cselekvések véghatása

ramification problem – ramifikációs probléma | implicit hatások kezelése

RAM-model – RAM-modell

Ramsey set – Ramsey-halmaz

random – véletlen

random access – véletlen hozzáférés / elérés | közvetlen hozzáférés

random access channel – véletlen elérésű csatorna

Random Access Machine (RAM) – közvetlen hozzáférésű gép (RAM)

Random Access Memory (RAM) – közvetlen hozzáférésű memória (RAM)

random access method – közvetlen hozzáférésű módszer

random access storage – véletlen hozzáférésű tároló

random algorithm – véletlen algoritmus

random binary tree – véletlen bináris fa

random bit generator – véletlenbit-generátor

random combinations – véletlen kombináció

random data – véletlen adat

random data for sorting – véletlen adatok rendezéshez

random directions – véletlen irányok

random experiment – véletlen kísérlet

random forest – véletlen erdő

random function – véletlen függvény

random graph – véletlen gráf

random integers – véletlen egészek

random key – véletlen kulcs

random mappings – véletlen leképezések

random number – véletlen szám

random number generation – véletlen szám generálása

random number generator – véletlen szám generátor

random number generators for nonuniform deviates – véletlenszám generátorok nemegyenletes eltérésekhez

random number generators for uniform deviates – véletlenszám generátorok egyenletes eltérésekhez

random number generators machine – véletlenszám generátor gép

random observation – véletlen megfigyelés

random oriented tree – véletlen irányított fa

random partition – véletlen felbontás

& generating of random partitions – véletlen felbontások előállítása

random paths in algorithms – véletlen utak algoritmusokban

random periodic sequence – véletlen periodikus sorozat

random permutation – véletlen permutáció

random permutations of a random combination – véletlenszám kombináció véletlen permutációi

random point – véletlen pont

random point in a circle – véletlen pont körben

random point in a sphere – véletlen pont gömbben

random point on a sphere – véletlen pont gömb felületén

random point on an ellipsoid – véletlen pont ellipszoidon

random polynomial – véletlen polinom

random probability distribution – véletlen valószínűségi eloszlás

random probing – véletlen kipróbálás

& independent random probing – független véletlen kipróbálás

random real numbers – véletlen valós számok

random replacement – tetszőleges csere | véletlen csere

random restart – véletlenszerű újraindítás

random routing algorithm – véletlenszerű útválasztás algoritmus

random sample – véletlen minta

random sampling – véletlen mintavétel

random search – véletlen keresés

random sequences – véletlen sorozatok

& meaning of random sequences – véletlen sorozatok jelentése

random set – véletlen halmaz

random set partitions – véletlen halmazfelbontás

& generating of random set partitions – véletlen halmazfelbontások előállítása

random subtree – véletlen részgráf

random variable – véletlen változó

random walk – véletlen séta | véletlen bolyongás

random walk algorithm – véletlen bolyongásos algoritmus

random-access iterator – közvetlen elérésű bejáró

randomization – véletlenítés | randomizálás

randomized – véletlenített

randomized adversary – véletlenített tanácsadó

randomized algorithm – véletlenített algoritmus

randomized binary search trees – véletlenített bináris kereső fák

randomized data structures – véletlenített adatszerkezetek

Randomized DES (RDES) – véletlenített / randomizált DES

randomized rounding – véletlenített / randomizált kerekítés

randomized stream cipher – véletlenített folyamrejtjel | randomizált folyamrejtjel

randomness – véletlenség

random-number generation – véletlenszám-generálás

& definition of randomness – véletlenség definíciója

& empirical tests for randomness – véletlenség empirikus tesztelése

& guaranteed randomness – garantált véletlenség

random-restart hill-climbing search – véletlen újraindítású hegymászó keresés

random-sequence generator – véletlen-sorozat generátor

range – távolság | dinamika tartomány | hatáskör | skála

& pseudo range – pszeudótávolság

range check – tartomány ellenőrzés | értéktartomány ellenőrzés

range error – tartományhatár túllépése hiba

range finder – pásztázó távolságmérő

range of a function – függvény célhalmaza | függvény értékkészlete | függvényértékek halmaza

range query – tartományra vonatkozó lekérdezés | tartománylekérdezés

range restricted variable – korlátozott változó [kalkulus esetén]

ranging – távolságbecslés

rank – rang

rank filter – rangszűrő

rank of a directed graph – irányított gráf rangja

rank of a matrix – mátrix rangja

rank of a tensor – tenzor rangja

rank of apparition – megjelenés rangja

ranked order scale – rangsorolásos skála

ranking – rangsorolás

ranking a combination – kombináció rangsorolása

ranking principle – rangsoroló elv

Rapid Application Development (Red) – gyors alkalmazásfejlesztés

rapid prototyping – gyors prototípuskészítés

Rapps-Weyuker data flow metrics – Rapps─Weyuker adatfolyam metrikák

RARP (Reverse Address Resolution Protocol) – RARP (fordított címfeloldási protokoll)

RAS (Row Address Strobe) – sorcím kapuzó jel

raster – raszter | rács

raster display – raszteres megjelenítő

raster font – raszteres font

raster graphic system – rasztergrafikus rendszer

raster graphics – rasztergrafika

raster system – raszteres rendszer

raster-based data model – raszteres adatmodell

raster-based data structure – raszteres adatszerkezet

rasterize – képpontokra történő felbontás

rate – arány | sebesség | gyakoriság | ráta | frekvencia

& baud rate – jelzési sebesség | jelsebesség

& Bit Error Rate (BER) – bithiba-arány

& bit rate – bitsebesség | adatsebesség

& bit rate – bitsebesség | bitráta

& click-through rate – átkattintási arány

& date rate – adatsebesség

& failure rate – hibagyakoriság

& frame rate – képváltási frekvencia

& hit rate – találati gyakoriság

& maximum drift rate – maximális eltérési érték

& modulation rate – modulációs frekvencia | modulációs sebesség

& refresh rate – frissítési frekvencia | képfrissítés gyakorisága

& sample rate – mintavételezési gyakoriság

& signaling rate – jelzési sebesség | jelsebesség

& slew rate – maximális jelváltozási sebesség

rate limiting – gyakoriság-korlátozás

rate of failure occurrence – hiba bekövetkezési hányadosa

rate of growth – növekedés üteme | növekedés sebessége | növekedési sebesség

rate-based flow control – sebesség alapú forgalomszabályozás

rating – besorolás | osztályozás

ratio – arány

ratio of compression – tömörítési arány

rational – racionális

rational agent – racionális ágens

rational approximation – racionális approximáció

rational arithmetic – racionális aritmetika

rational B-spline – racionális B-spline

rational curve – racionális görbe

rational function – racionális függvény

& approximation and interpolation of rational functions – racionális függvények approximációja és interpolációja

rational function approximation – racionális függvények approximációja

rational generating function – racionális generátorfüggvény

rational integer – racionális egész szám

rational model – emberi viselkedést racionális, kiszámítható rendszerként leíró modell

rational number – racionális szám

& approximation by rational numbers – approximáció racionális számokkal

rational point – racionális pont

rational quartic curve – racionális negyedfokú görbe

rational reconstruction – racionális számok helyreállítása

rational surface – racionális felület

rational thought – racionális gondolkodás

Rational Unified Process (RUP) – RUP [szoftverfejlesztési platform]

rational variety – racionális sokaság

rationality – racionalitás | valaminek a racionális volta

& calculative rationality – számítható racionalitás

rationality condition – racionalitási feltétel

rationalization of procedures – eljárások ésszerűsítése

ratio-scaled variable – arányskálázott változó

raw – nyers

RAW dependency (Read After Write dependency) – írás utáni olvasás-függőség

raw storage – nyers tár

ray – sugár | félegyenes

ray casting – sugárvetés

ray shooting – sugárlövés

ray tracing – sugárkövetés | fénysugárkövetés

raybundle – sugárköteg

raytrace render – sugárkövetéses renderelés

RC time constant – RC időállandó

RCA connector (Radio Corporation of America connector) – RCa csatlakozó [amerikai rádiótársaság nevéhez kötődő csatlakozószabvány]

RD (Requirements Development) – RD (követelményfejlesztés)

RDA (Remote Database Access) – RDA (távoli adatbáziselérés)

RDBMS (Relational DBMS) – relációs adatbáziskezelő rendszer

reachability – elérhetőség

reachability analysis – elérhetőség-vizsgálat

reachability test – elérhetőségi teszt

reachability-distance – elérhetőségi távolság

reachable state – elérhető állapot

reaching definition – elérhető definíció

reaction time – reakcióidő

reactive – reaktív

reactive agent – reaktív ágens

reactive behavior – reaktív viselkedés

reactive layer – reaktív réteg

reactive planning – reaktív tervkészítés

reactive system – reaktív rendszer

reactivity – reaktivitás

read – olvas | olvasás

Read After Write dependency (RAW dependency) – írás utáni olvasás-függőség

read line – sor beolvasás

read lock – olvasási zár

read method – olvasó metódus

read notification – olvasásnyugtázás

Read One, Write all (Rowan) – olvasáshoz egy, íráshoz mind séma

read operation – olvasási művelet

read quorum – olvasási testület

read set – olvasási halmaz

read time – olvasási idő

readability – olvashatóság

read-ahead – előreolvasás

reader – olvasó [kártyaolvasó] | olvasó [szövegé]

& card reader – kártyaolvasó

readers-writers problem – olvasók-írók probléma

reading – beolvasás

remade file – olvass-el fájl

read-modify-write cycle – olvasás-módosítás-írás ciklus

read-only – csak olvasható

read-only access – hozzáférés csak olvasásra

read-only cursor – csak olvasó sormutató

read-only media – csak olvasható háttértár

Read-Only Memory (ROM) – csak olvasható memória (ROM)

read-only replication – csak olvasható készenléti másolatok készítése

read-only state – csak olvasható állapot

read-only transaction – csak olvasó tranzakció

read-only Web site – csak olvasható webhely

read-write – író-olvasó

read-write conflict – olvasás-írás ütközés | olvasás-írás konfliktus

read-write media – írható-olvasható háttértár

Read-Write Memory (RAM) – olvasható-írható memória

read-write transaction – író-olvasó tranzakció

ready – kész [folyamat] | futáskész [folyamat]

ready for operation – üzemkész

ready for use – használatra készen áll

ready queue – futáskész folyamatok sora

read-your-write consistency – olvasd-az-írásod következetesség / konzisztencia

real – valós

real number – valós szám

real options analysis – reálopció-elemzés

real part – valós rész

real root – valós gyök

real time animation – valós idejű animáció

realism – realizmus

realism checking – megvalósíthatósági ellenőrzés

realistic motion – valószerű mozgás

realizability of a learning problem – tanulási feladat megvalósíthatósága

realization – realizáció

realization of a tensor – tenzor megvalósítása

realize – megvalósít

real-life issues – valós élet kérdései

real-time – valós idejű

real-time AI – valós idejű MI

real-time animation – valós idejű animáció

real-time authentication – valós idejű hitelesítés

real-time clock – valós idejű óra

real-time components – valós idejű komponensek

real-time customer support – valós idejű vevőtámogatás | vevőigényre adott azonnali válasz

real-time data warehouse – valós idejű adattárház

real-time database – valós idejű adatbázis

real-time distribution – valós idejű elosztás | termék azonnali kiszállítása

real-time executive – valós idejű futtatórendszer

real-time groupware – valós idejű csoportmunkára alkalmas szoftver

real-time marketing – pontos vevőprofil és vevőelérés birtokában végzett, személyre fókuszált marketing

real-time mode – valós idejű mód

real-time model – valós idejű modell

real-time process – valós idejű folyamat

real-time process control – valós idejű folyamatirányítás

real-time product assembly – termelés-szervezés, ami csak megrendelésre indítja a gyártást

real-time product design – tervezők és gyártók folyamatos együttműködése | gyors termékfejlesztés

real-time programming – valós idejű programozás

real-time scheduling – valós idejű ütemezés

Real-Time Strategy (RATS) – valós idejű stratégiai játék (RTS)

Real-Time Streaming Protocol (RASP) – valós idejű folyam protokoll

real-time system – valós idejű rendszer

Real-Time Transport Control Protocol (TRIP) – valós idejű szállításvezérlő protokoll

Real-Time Transport Protocol (RAP) – valós idejű szállítási protokoll

real-time voice – valós idejű hang

real-world problem – való világbeli feladat / probléma

rear view – hátulnézet

rearrange able non-blocking network – átrendezhető nem blokkoló hálózat

reasoning – következtetés

reasoning engine – következtető motor

reasoning method – következtető módszer

relocking problem – újrablokkolási probléma | újratördelési probléma

reboot – rendszer-újraindítás

recall – felidézés [információ visszakeresésnél]

receipt – vétel | nyugta, átvételi elismervény

receipt notifications – átvételi értesítés [levelezésnél]

received word – beérkezett szó | vett szó

receiver – vevő

Receiver Operating Characteristics (ROC) – vevő működési karakterisztika

receiver-based logging – vevő / címzett alapú naplózás

receiver-initiated migration – vevő által kezdeményezett áthelyezhetőség

receiving window – fogadó ablak | vételi ablak

receptive – fogékony | receptív

reciprocal – megfordított | reciprok | fordított | reciprok érték

& floating point reciprocal – lebegőpontos reciprok

reciprocal differences – reciprok különbségek

reciprocal of power series – hatványsorok reciproka

reciprocal polynomial – reciprok polinom

reciprocity – reciprocitás | kölcsönösség

reciprocity law – reciprocitás törvénye

reclaim physical register – átnevező regiszter visszakérése [újrahasznosításhoz]

recode – újrakódolás

recognition – felismerés

& optical character recognition – optikai karakterfelismerés

& optical recognition – optikai felismerés

recombination – rekombináns

recombination DNA – rekombináns DNS

recommendation – ajánlás

recommended – ajánlott

recommended length – ajánlott hossz

recommended operating conditions – ajánlott működési feltételek

recommended parameter size – paraméter ajánlott mérete

recommender system – ajánló rendszer

recompress – újratömörítés

reconfigurability – újrakonfigurálhatóság | átkonfigurálhatóság

reconfigurable connectivity – átkonfigurálható összeköttetés

reconfigurable hardware – átkonfigurálható hardver

reconstruction – visszaállítás | helyreállítás | rekonstrukció

record – bejegyzés | rekord | adatrekord

& authoritative record – hiteles bejegyzés

& location record – elhelyezkedési bejegyzés | elhelyezkedési rekord

& resource record – erőforrás-bejegyzés

record aggregate – rekordaggregátum

record format – rekord formátuma

record fragment – rekordtöredék

record header – rekordfejléc

record structure – rekordszerkezet

record type – rekord típus

recoverability – visszaállíthatóság

recoverable – helyreállítható

recoverable object – helyreállítható objektum

recoverable virtual memory – helyreállítható látszólagos / virtuális memória

recovery – felépülés | rendbe-hozás

& backward recovery – visszafelé haladó helyreállítás | visszafelé haladó felépülés

& crash recovery – felépülés összeomlásból

& error recovery – hibás állapotból felépülés

& failure recovery – meghibásodásból helyreállítás / helyreállás

& forward recovery – előre haladó helyreállítás | előre haladó felépülés

recovery from misprediction – téves becslésből való visszatérés

recovery line – felépülési vonal

recovery manager – helyreállítás-kezelő

recovery plan – helyreállítási terv

recovery procedure – visszaállító eljárás

recovery protocol – helyreállítási protokoll | javítási protokoll

recovery site – biztonsági rendszer | vészhelyzetben elindítandó rendszer

recovery time – visszaállítási idő | feléledési idő

rectangle – téglalap

& axis-oriented rectangle – tengelyekkel párhuzamos oldalú téglalap

rectangular – derékszögű

rectangular distribution (uniform distribution) – egyenletes eloszlás | téglalap eloszlás

rectangular grid – négyzetháló

rectification – rektifikálás

recurrence – rekurzív sorozat | rekurzív egyenlet

recurrence equation – rekurziós egyenlet

recurrence relation – rekurzív reláció

& techniques for solving recurrence relations – rekurzív relációk megoldási módszerei

recurrence relations for strings – rekurzív relációk sztringekre

recurrent – rekurziós

recurrent code – rekurrens kód

recurrent network – rekurrens háló

recurrent state – rekurzió állapota

recursion – rekurzió | önhívás

& left recursion – balrekurzió

& right recursion – jobbrekurzió

recursion computation – rekurziós számítás

recursion referential integrity restriction – rekurziós hivatkozásiépség megszorítás

recursion theorem – rekurziós tétel

recursion tree – rekurziós fa

recursion versus iteration – rekurzió és iteráció összehasonlítása

recursive – rekurzív

& immediate left-recursive symbol – közvetlen balrekurzív szimbólum

& left-recursive symbol – balrekurzív szimbólum

& right-recursive symbol – jobbrekurzív szimbólum

recursive binding – rekurzív kötés

recursive definition – rekurzív definíció

recursive descent parser – rekurzívan leszálló elemző

recursive estimation – rekurzív becslés

recursive list – rekurzív lista

recursive method – rekurzív módszer

recursive name resolution – rekurzív névfeloldás

recursive procedure – rekurzív eljárás

recursive process – rekurzív folyamat

recursive query – rekurzív lekérdezés

recursive ray tracing algorithm – rekurzív sugárkövetési algoritmus

recursive ray traversal algorithm – rekurzív sugárbejárási algoritmus

recursive sequence – rekurzív sorozat

recursive SQL – rekurzív SQL

recursive subdivision – rekurzív felosztás

recursive type – rekurzív típus

recursive use of subroutines – szubrutinok rekurzív felhasználása

recycle bin – lomtár | kuka

Red Book standard – Vörös könyv szabvány

red-black tree – piros-fekete fa

redesign – újratervezés | áttervezés | újraformálás

redex (reducible expression) – redukálható kifejezés

redirect – átirányít

redirecting the user – felhasználó átirányítása

redirection – átirányítás

redirector – átirányító

redo log – helyrehozó napló

redo logging – helyrehozó naplózás

redocumentation – újradokumentálás

reduce font – karakterek kicsinyítése

reduced – redukált | egyszerűsített

reduced adjacency matrix – redukált szomszédossági mátrix

reduced algebra – redukált algebra

reduced basis – redukált bázis

reduced circuit matrix – redukált körmátrix

reduced cutset matrix – redukált vágatmátrix

reduced edge matrix – redukált élmátrix

reduced grammar – redukált nyelvtan

reduced incidence matrix – redukált illeszkedési mátrix

Reduced Instruction Set Computer (RISC) – csökkentett utasításkészletű számítógép (RISC)

reduced keyspace – redukált kulcstér

reduced residue class – redukált maradékosztály

reducibility – felbonthatóság | reducibilitás | egyszerűsíthetőség | redukálhatóság

reducible – reducibilis | egyszerűsíthető | felbontható | redukálható

reducing – redukálás | redukció | egyszerűsítés

reducing-reducing conflict – redukálás-redukálás konfliktus

reduct – modell redukáltja [logikában]

reduction – redukció | egyszerűsítés | visszavezetés | csökkenés | csökkentés

& strength reduction – erős redukció

& frequency reduction – gyakoriság redukció

& β-reduction – β-redukció

& δ-reduction – δ-redukció

reduction algorithm – redukciós algoritmus

reduction function – redukciós függvény

redundancy – redundancia

redundancy analysis – redundancia elemzés

redundancy elimination – redundancia kiküszöbölése

redundancy technique – redundanciatechnika

redundant – redundáns

Redundant Array of Independent Disks (RAID) – független lemezek hibatűrő tömbje (RAID)

redundant coding – redundáns kódolás

redundant disk array – redundáns lemeztömb

redundant modalities – redundáns modalitás

redundant prime implicant – redundáns prímimplikáns

redundant step – redundáns lépés

Reed-Solomon code – Reed–Solomon-kód

reengineering – újratervezés

reengineering pattern – újratervezési minta

reentrant code – párhuzamosan meghívható kód | újrahívható kód | többszörösen meghívható kód

refactoring – újragyártás

refer to – hivatkozik valamire

referee – bíró

reference – hivatkozás | referencia

& backward reference – hátra irányuló hivatkozás

& call by reference – hivatkozás szerinti hívás

& dangling reference – gazdátlan hivatkozás

& forward reference – előre irányuló hivatkozás

reference architecture – referencia architektúra

reference argument – referencia paraméter

reference book – referenciakönyv

reference counter – hivatkozás számláló

reference counting – hivatkozás-számlálás

reference level – vonatkoztatási szint

reference list – hivatkozási lista

reference manual – hivatkozási kézikönyv

reference member – referencia tag

reference member initialization – referencia tag kezdeti értékadása

reference model – hivatkozási modell

reference monitor – hivatkozás-ellenőrző

reference resolution – utalásfeloldás

reference system – vonatkozási rendszer

reference type – hivatkozási típus

referential integrity – hivatkozási sérthetetlenség

referential integrity constraint – hivatkozási épség megszorítása

referential transparency – referenciális átláthatóság hivatkozási helyfüggetlenség

referrer – utaló | hivatkozó

refine – finomít | pontosít

refinement – finomítás

& refinement of progress condition – haladási feltétel finomítása

& refinement of progress property – haladási tulajdonság finomítása

& stepwise refinement – lépésenkénti finomítás

refinement mapping – finomító leképezés

reflect – tükröz

reflectance – visszaverődési együttható

reflectance map – reflektanciatérkép | visszaverődési térkép

reflected – tükrözött

reflected Gray code – tükrözött Gray-kód

reflected light – visszavert fény

reflected polynomial – tükrözött polinom

reflection – visszaverődés

reflection attack – visszaverődés támadás

reflection coefficient – reflexiós tényező

reflection mapping – visszaverődés leképzés

reflective architecture – reflektív architektúra

reflectivity – tükrösség | tükröző képesség | visszaverő képesség

reflexive – reflexív

reflexive relation – reflexív reláció

reflexivity – reflexivitás

reflexivity of asymptotic notation – aszimptotikus jelölés reflexivitása

reformatting – újraformázás

refraction – fénytörés

refraction coefficient – behatoló fény aránya | törésmutató

refraction direction – törési irány

refraction index – törésmutató

refresh – frissítés | képfrissítés

refresh controller – frissítés vezérlő

refresh counter – frissítés számláló

refresh cycle – frissítési ciklus

refresh frequency – képfrissítési frekvencia

refresh operation – frissítési művelet

refresh rate – képfrissítés gyakorisága | frissítési frekvencia

refresh timing – frissítési időzítés

refresh type – frissítési típus

refreshing DRAM – DRaM frissítése

refutation – cáfolat

refutation completeness – cáfoló eljárás teljessége

refutation graph – cáfolati gráf

region – szakasz | tartomány

& critical region – kritikus szakasz

& exit region – kilépési szakasz

& remainder region – hátralévő szakasz

& trying region – próbálkozási szakasz

region designation – rendeltetési tartomány

region fill – területkitöltés

region growing – területnövesztés

region quadtree – poligon négyesfa | tartomány négyesfa

regional differences – regionális különbségek

register – regiszter

& available register – rendelkezésre álló regiszter

& callee-saved register – hívott által mentett regiszter

& caller-saved register – hívó által mentett regiszter

& ring of local registers – helyi regiszterek gyűrűje

register addressing mode – regiszter címzési mód

register allocation – helyfoglalás a regiszterekben

& register pair in register allocation – regiszterpár a regiszter-helyfoglalásban

register coalescing – regiszterösszekapcsolás

register file – regiszter tár

register number – regiszter sorszáma

register pair – regiszterpár

register pair in register allocation – regiszterpár a regiszter-helyfoglalásban

register renaming – regiszter átnevezés

register set – regiszter készlet

register stack – regiszterverem

register transfer – regiszter átvitel

register transfer operation – regiszterátviteli művelet

register transfer symbol – regiszterátviteli szimbólum

register window – regiszterablak

register-indirect addressing mode – regiszter-indirekt címzési mód

register-memory – regiszter-memória [művelet]

registers for saving and restoring – regiszterek a mentéshez és újratároláshoz

register-to-register – regiszter-regiszter [művelet]

Register-Transfer Language (RTL) – regiszterátviteli nyelv

registration – regisztráció

registration authority – regisztrációs hatóság | regisztrációs szerv

regressing – regresszálás [állapoton keresztül, tervkészítésnél]

regression – regresszió

& linear regression – lineáris regresszió

& logistic regression – logisztikus regresszió

& multiple linear regression – többdimenziós lineáris regresszió

& multiple regression – többváltozós regresszió

& nonlinear regression – nem lineáris regresszió

& polynomial regression – polinomiális regresszió

regression coefficient – regressziós együttható

regression planning – regressziós tervkészítés

regression test – regressziós teszt

regression testing – regressziós tesztelés

regret – megbánás

regular – reguláris

regular continued fraction – reguláris lánctört

regular execution – reguláris végrehajtás

regular expression – reguláris kifejezés

regular file – közönséges fájl

regular function – reguláris függvény

regular grammar – reguláris nyelvtan

regular graph – reguláris gráf

regular grid – szabályos rács | szabályos grid

regular language – reguláris nyelv

regular polygon – reguláris sokszög | szabályos sokszög

regular ring – reguláris gyűrű

regular run – reguláris futam

regular set – reguláris halmaz

regular solid – szabályos test

reification – reifikálás [állítással definiált halmaz átalakítása objektummá]

regulatory motif – szabályozási motívum

reincarnation – újjászületés

reinforcement – megerősítés

reinforcement learning – megerősítéses tanulás

reintermediation – új közvetítő belépése az értékesítő folyamatba

rejection – elutasítás

rejection sampling – elutasító mintavétel [Bayes-hálónál]

rejection time – visszautasítási idő

relation – reláció

& antisymmetric relation – antiszimmetrikus reláció

& Armstrong-relation – armstrong-reláció

& asymmetric relation – aszimmetrikus reláció

& binary relation – bináris reláció

& clustered relation – nyalábolt reláció

& complete relation – teljes reláció

& distributive relation – disztributív reláció

& equivalence relation – ekvivalencia-reláció

& extensional relation – extenzionális reláció

& fuzzy relation – fuzzy reláció

& generalized relation – általánosított reláció

& initial data relation – kiindulási adatreláció

& intensional relation – intenzionális reláció

& irreflexive relation – irreflexív reláció

& nested relation – beágyazott reláció

& precedence relation – elsőbbségi reláció

& preference relation – preferencia reláció

& reflexive relation – reflexív reláció

& simulation relation – szimulációs reláció

& symmetric relation – szimmetrikus reláció

& transitive relation – tranzitív reláció

& trichotome relation – trichotóm reláció

& universal relation – univerzális reláció

relation instance – reláció előfordulása

relation product – relációs szorzat | relációk szorzata

relation schema – relációséma

relation service – kapcsolat-szolgáltatás

relational – relációs

relational algebra – relációs algebra

relational atom – relációs atom

relational calculus – relációs kalkulus

relational completeness – relációs teljesség

relational data – relációs adat

relational data model – relációs adatmodell

relational database – relációs adatbázis

relational database management system – relációs adatbáziskezelő rendszer

Relational Database Management Systems (RDBMS) – relációs adatbázis-kezelő rendszer (RDBMS)

relational expression – relációs kifejezés

relational model – relációs modell

relational OLAP – relációs OLaP

relational operator – relációs operátor

relational probability model – relációs valószínűségi modell

relational scheme – relációs séma

relational-database schema – relációs adatbázisséma

relationally complete language – relációsan teljes nyelv

relationship – kapcsolat | viszony

& has-a relationship has-a kapcsolat

& is-a relationship is-a B21383

relationship building – kapcsolatépítés

relationship set – kapcsolathalmaz

relationships between templates – sablon kapcsolat

relative – relatív

& relative address – relatív cím

relative address – relatív cím

relative addressing mode – relatív címzési mód

relative closeness – relatív közelség

relative complement – relatív komplemens

relative distinguished name – relatív megkülönböztető név

relative encoding – relatív kódolás

relative error – relatív hiba

relative interconnectivity – relatív összekapcsoltság

relative path – relatív elérési út

relative path name – relatív útnév | relatív útvonalnév

relatively prime – relatív prím

relatively prime polynomials – relatív prím polinomok

relaxation – lazítás | pihenés | relaxáció

relaxed problem – relaxált feladat / probléma

relay – relé

relay logic – relé logika

release – kiadás | forgalomba hozott változat | kiadott szoftver változat

release a lock – felold egy zárolást

release consistency – feloldó következetesség | feloldó konzisztencia

release consistency model – felszabadítás konzisztenciamodellje

release management – kiadáskezelés

release operation – feloldás művelet

release time – felszabadítási idő

relevance – relevancia | tárgyhoz tartozás

relevance analysis – fontossági elemzés

& attribute relevance analysis – attributum-relevancia elemzés / analízis

relevance feedback – relevancia-visszacsatolás

relevance-based learning – relevancia-alapú tanulás

relevant – lényeges | jelentős | fontos

relevant stakeholder – fontos érdekelt fél

reliability – megbízhatóság

reliability function – megbízhatósági függvény

reliability interval – megbízhatósági időtartam

reliability metric – megbízhatósági metrika

reliable – megbízható

reliable broadcast channel – megbízható üzenetszóró csatorna

reliable casually-ordered multicast – megbízható okozati sorrendű többes-küldés

reliable communication – megbízható kommunikáció

reliable group communication – megbízható csoport kommunikáció

reliable multicast – megbízható többes-küldés

reliable reordering channel – megbízható újrarendező csatorna

relief – domborzat

relief model – domborzatmodell

relisting – el nem kelt aukciós tételt újra meghirdetik, az eredeti információkkal

relocatable – áthelyezhető

relocatable code – áthelyezhető kód

relocatable file – áthelyezhető fájl

relocatable object program – áthelyezhető tárgyprogram

relocation – áthelyezés

relocation table – áthelyezések táblája

relocation transparency – mozgathatósági átláthatóság

remainder – maradék

remainder after division – osztási maradék

remainder instruction – maradék utasítás

remainder region – hátralévő szakasz

remainder register – maradék regiszter

remainder sequence of polynomial – polinom maradék sorozata

remainder theorem – maradéktétel

remark – megjegyzés | észrevétel

reminder system – emlékeztető rendszer

remodularisation – újramodularizálás

remote – távoli | kihelyezett

remote access – távelérés | távoli hozzáférés

remote access model – távoli elérési modell

remote agent – távoli ágens

remote bridge – távoli híd

remote client – távoli ügyfél

remote data processing system – adatok távoli feldolgozása | táv-adatfeldolgozás

remote file access – távoli fájlelérés

remote file service – távoli fájlszolgálat

remote invocation – távoli meghívás

remote login – távoli belépés | távoli bejelentkezés

Remote Method Invocation (RMI) – távoli metódushívás

remote object – távoli objektum

Remote Object Invocation (ROI) – távoli objektum hívása

Remote Procedure Call (RPC) – távoli eljáráshívás

remote sensing – távérzékelés

remote subscription – távoli feliratkozás

remote terminal emulation – távoli terminál emuláció

remote usability evaluation – távoli felhasználhatóság megállapítása

remote-write protocol – távoli-írás protokoll

removable – cserélhető

removable disk – cserélhető lemez

removable media – cserélhető háttértár

removal of hazard – veszély megszüntetése

remove component – komponens törlése

removed server – eltávolított kiszolgáló | eltávolított szerver

removing privileges – jogosultságok visszavonása

rename – átnevez

rename buffer – átnevező puffer

rename rate – átnevezési ráta

rename register – átnevező regiszter

renaming – átnevezés

renaming operator – átnevezés operátor

renaming virtual function – virtuálisfüggvény-átnevezés

render – megjelenít | kirajzol | renderel

rendering – képalkotás | megjelenítés | kirajzolás | renderelés

rendering equation – árnyalási egyenlet

rendering pipeline – grafikus megjelenítési csővezeték | grafikus szerelőszalag

rendering state – rajzolási állapot

rendering type – renderelés típusa

rendezvous – randevú

rendezvous daemon – randevú démon | találkozás démon

rendezvous router daemon – randevú-útválasztó démon

Reorder Buffer (ROB) – átrendező puffer (ROB)

reordering – újrarendezés

& message reordering – üzenetek újrarendezése

reordering channel – újrarendező csatorna

& reliable reordering channel – megbízható újrarendező csatorna

reordering of instructions – utasítások átrendezése

reorganization of class hierarchy – osztályhierarchia-átszervezés

re-organizing – átszervezés

repaginate – újrasorszámozás

repair – javítás

& error repair – hibajavítás

repair of fault – hiba kijavítása

repeat loop repeat ciklus

repeatable read – ismételhető olvasás

repeatable read isolation level – ismételhető olvasás izolációs szint

repeated – ismételt

repeated dependency – ismételt függőség

repeated factor – ismétlődő faktor | többszörös faktor

repeated field – ismétlődő mező

repeated game – ismétlődő játék | ismételt játék

repeated measurements – ismételt mérések

repeated square-and-multiply algorithm – ismétlődő négyzetreemelés-szorzás algoritmus

repeated squaring – ismételt négyzetreemelés

repeater – ismétlő

repeating field – ismétlődő mező

repertory grid – repertorrács

repertory Gris Analysis (RGA) – repertorrács elemzése [ismeretszerzési módszer]

repetition – ismétlés

repetition code – ismétléses kód

repetition node – iterációs csomópont (végrehajtási gráfban)

repetition rate – ismétlődési gyakoriság

repetitive report – ismétlődő jelentés készítése

replace – kicserél | lecserél

replaceability – helyettesíthetőség

replaceable – cserélhető

replacement policy – helyettesítési politika / stratégia | csere politika / stratégia

& cache block replacement policy – gyorsítótár-blokk csere stratégia

replacement selection sorting – helyettesítő-kiválasztó rendezés

replanning – újratervezés

replay – újrajátszás | ismétlés

replay attack – visszajátszásos támadás | ismétléses támadás

replica – másolat

replica ID – többszörözés-azonosító | másolatazonosító

replica placement – másolat elhelyezés

replica server – másolatszolgáltató | másolat szerver

replicated architecture – másolt architektúra

replicated base class – ismétlődő bázisosztály

replicated state – másolt állapot

replicated training set – ismétléses tanító halmaz

replicated volume identifier – többszörözött kötetazonosító

replication – készenléti másolatok készítése | többszörözés | másolatkészítés

replication protocol – többszöröző protokoll

replication sub-object – többszöröző alobjektum

replication transparency – többszörözési átlátszóság

reply controller – válaszvezérlő

report – jelentés | jegyzőkönyv

& error report – hibajelzés

report generation – jelentésgenerálás | riportgenerálás

report generator – egyszerű lekérdező-jelentéskészítő rendszer | riportgenerátor

reported figures – jelentett adatok

report writer – jelentéskészítő

reporting – riportkészítés

reporting system – jelentéskészítő rendszer

repository – raktár

& data repository – adatraktár

& information repository – információtár

& metadata repository – metaadatraktár

repository identifier – raktár-azonosító

repository model – tárolási modell

represent – ábrázol | reprezentál

representation – ábrázolás | reprezentálás

& conversion of representations – ábrázolások átalakítása

& declarative representation – deklaratív reprezentáció

& hybrid representation – hibrid reprezentáció

& logic-based representation – logika-alapú reprezentáció

& procedural representation – procedurális reprezentáció

& simple representation – egyszerű reprezentáció

& structural representation – struktúrált reprezentáció

representation graph – reprezentációs gráf

representation invariant – ábrázolás invariáns

representation level – ábrázolás szintje

representation of binary codes – bináris kódok ábrázolása

representation of ∞ – végtelen ábrázolása | ∞ ábrázolása

representation of a graph – gráf ábrázolása | gráf reprezentálása | gráf megadása

representation of container – tároló belső ábrázolása

representation of numbers – számok ábrázolása

representation of trees – fák ábrázolása

representation problem – reprezentációs probléma

representation tree – reprezentációs fa

representational role – ábrázolási szerep

representative of a set – halmaz képviselője

reprogramming – újraprogramozás

REQM (Requirements Management) – REQM (követelménymenedzsment)

request – igény | kérés

& isolated request – izolált igény

request a lock – zárolást kér

Request for Comment (RFC) – hozzászólás-kérés

request header – kérés-fejrész

request level interceptor – kérés szintű elfogó

request line – kéréssor

Request To Send (RTS) – adáskérés

request-reply behavior – kérés-válasz viselkedés

required – kötelező | szükséges

required CMMI components – megkövetelt CMMI komponensek

requirement – követelmény

& conceptual requirement – koncepcionális követelmény

& domain requirement – szakterületi követelmény

& emergent requirement – eredendő követelmény

& enduring requirement – tartós követelmény

& external requirement – külső követelmény

& functional requirement – funkcionális követelmény

& non-functional requirement – nem funkcionális követelmények

& organizational requirement – szervezeti követelmény

& process requirements – folyamat követelményei

& product requirement – termékkövetelmény

& security requirements – védettségi követelmények | biztonsági követelmények

& social and organizational requirements – szociális és szervezeti követelmények

& system requirements – rendszerkövetelmények

& usability requirement – használhatósági követelmény

& user requirements – felhasználói követelmények

& volatility requirement – átmeneti követelmény

requirement analysis – igényelemzés | követelményelemzés

requirement change management – követelmény változtatásának kezelése

requirement checking – követelmény ellenőrzése

requirement definition – követelmény meghatározása

requirement document – követelménydokumentum

requirement elicitation – követelményfeltárás

requirement engineering – követelménytervezés

requirement engineering technique – követelménytervezési technika

requirement errors – követelményhibák

requirement management – követelménykezelés

requirement model – követelménymodell

requirement specification – követelményspecifikáció

Requirements Development (RD) – követelményfejlesztés (RD)

requirements elicitation – követelmények egyeztetése [megbeszélés vagy alku útján]

requirements for element – elem megkötések

Requirements Management (REQM) – követelménymenedzsment (REQM)

requirements traceability – követelmények nyomonkövethetősége

resampling – újramintavételezés

research – kutatás

research field – kutatási terület

research method – kutatási módszer

research partnership – kutatási partnerség

reselect – kijelölés megismétlése | újraválogat

reservation – lekötés | lefoglalás

reservation protocol – helyfoglalásos protokoll

reservation station – várakoztató állomás

reserved – fenntartott

reserved memory – lefoglalt memória

reserved name – fenntartott név

reserved word – foglalt szó | foglalt kulcsszó

reset – reszet | alaphelyzetbe állítás

reset circuit – alaphelyzetbe állító áramkör | reszet áramkör

resident – állandóan a tárban lévő | rezidens

residual – reziduális | maradék

residual capacity – reziduális kapacitás

residual edge – reziduális él

residual error ratio – maradó-hiba arány

residual network – reziduális hálózat

residue – maradék

residue arithmetic – maradék aritmetika

residue bound – maradékkorlát

residue class – maradékosztály

residue class ring – maradékosztály-gyűrű

residue code – maradékkód

residue list sieve – maradéklistás szita

residue theorem – reziduum-tétel

resilience (resiliency) – rugalmasság

resilient – rugalmas

resistance – ellenállás

resistive load – rezisztív terhelés | ohmikus terhelés

resistor – ellenállás

resize – átméretezés

resize box – átméretező négyzet

resize corner – átméretező sarok

resize handle – átméretező nyél

resolution – feloldás | rezolúció [bizonyítási technika]

& high resolution – nagy felbontás

& low resolution – kis felbontás

resolution closure – rezolúciós lezárt

resolution strategy – rezolúciós stratégia

resolution-independent design – felbontásfüggetlen tervezés

resolvable – megoldható | feloldható

resolvable design – feloldható design

resolvent – rezolvens

resolver – címfeloldó

resolving hostnames – hosztnevek feloldása

resource – erőforrás | forrás

& contention for resources – versengés az erőforrásokért

& passive resource – passzív erőforrás

& reusable resource – újrahasználható erőforrás | újrahasznosítható erőforrás

resource acquisition – erőforrásszerzés

resource allocation – erőforrás-kiosztás | erőforrás-hozzárendelés

resource allocator – erőforrás-allokáló

resource bottleneck – torlódás az erőforrásnál

resource bundle – erőforrás-árukapcsolás

resource constraint – erőforrás-korlát

resource dependency – erőforrás-függőség

resource discovery – erőforrás felderítése

resource exhaustion – erőforrás-kimerülés

resource graph – erőforrásgráf

resource limits – erőforrás-használati korlátok

resource management – erőforrás-kezelés

resource manager – erőforrás-kezelő

resource preemption – erőforrás elvétele

resource proxy – erőforrást helyettesítő eszköz | erőforrás helyettese

resource record – erőforrás-bejegyzés

resource release – erőforrás-elengedés

resource reservation – erőforrás-lekötés

Resource Reservation Protocol (RSVP) – erőforrás-lefoglaló protokoll

resource sharing – erőforrás-megosztás | erőforrás közös használata

resource utilization – erőforrás kihasználtság

resource vector – erőforrásvektor

respecify – újraspecifikálás

response – válasz

response failure – válasz hiba

response header – válasz-fejrész

response time – válaszidő

response variable – válaszváltozó

response window – válaszablak

responsibility – felelősség

responsibility driven design – felelősségvezérelt tervezés

responsiveness – reagálóképesség

rest – maradék

restart – újraindítás

restart time – újraindítási idő

restricted – megszorított | szűkített | leszűkített | korlátozott | csökkentett

restricted area – tiltott terület

restriction endonuclease – korlátozó endonukleáz | restrikciós endonukleáz

resting contact – nyugalmi érintkezés

restore – visszaállít

restricted – korlátozott

restricted growth sequence – korlátozott növekedésű sorozat | korlátozottan növekedő sorozat

restricted growth string – korlátozottan növekedő sztring | korlátozott növekedésű sztring

restricted guarding – részlegesen feltételes utasítás végrehajtás

restricting process activity – folyamatok tevékenységének korlátozása

restriction – korlátozás | megszorítás

& locality restriction – lokalitási korlátozás | lokalitási megszorítás

restructuring – újrastrukturálás

result – eredmény

& call by result – eredmény szerinti hívás

& impossibility result – megoldhatatlansági eredmény | lehetetlenségi eredmény

result set – eredményhalmaz

result state concept – állapot tér elv

result type – eredmény típus

resultant – rezultáns

resultant of polynomials – polinomok rezultánsa

resumption – újrakezdés

retail industry – kiskereskedelem

retail outlet – kiskereskedelmi egység

Retail Price (RP) – kiskereskedelmi ár

& Suggested Retail Price (SRP) – ajánlott kiskereskedelmi ár

retail sales – kiskereskedelmi értékesítés

retailer – kiskereskedő

retailing – kiskereskedelem

retain sequential consistency – soros konzisztencia megőrzése

retargeting – cél újrameghatározása

retention – megőrzési

retention class – megőrzési osztály

retention rate – megőrzési arány

re-throw – továbbdobás

retina – retina

retinal scanning – retina-pásztázó biztonsági ellenőrzés

retire rate – kiíratási ráta | visszaírási ráta

retirement – elavult vállalati rendszer leépítése / leállítása

retrace – visszafutás [elektronsugár]

retransmission – újraküldés | ismételt átvitel

retransmission timer – ismétlésidőzítő

retrieval – visszakeresés

retrieval mechanism – visszakeresési mechanizmus

retrieval speed – visszakeresési sebesség

retrieval system – visszakeresési rendszer

retrieve data – adatvisszakeresés

retrieving data – adatok lekérdezése

retrodiction – visszafelé következtetés a múltba

retrospective fault detection – visszamenőleges hibafeltárás

retrospective testing – visszamenőleges tesztelés

retro-virus – összes lehetséges médiát megfertőző vírus

return – visszatér | visszatérés

return address – visszatérési cím

return by reference – referencia visszatérés

return code – visszatérési kód

return from subroutine – visszatérés szubrutinból

Return Of Investment (ROI) – befektetés megtérülése

return type of virtual function – virtuális függvény visszatérési érték típusa

return value – visszatérési érték | visszatérő érték

return value type check – visszatérési érték típusellenőrzés

return value type conversion – visszatérési érték típusátalakítás

returning value – visszatérési érték

Return-to-Zero (RZ) – nullába visszatérő (RZ)

reusability – újrafelhasználhatóság

reusable – újrafelhasználható

reusable block – újrahasználható blokk | ismételten használható blokk

reusable images – újrafelhasználható képek

reusable interpreter – újrafelhasználható interpreter

reuse – újrafelhasználás

reuse engineering – tervezés újrafelhasználással

reuse of concrete type – konkrét típus újrahasznosítása

reuse-based development – újrafelhasználás-alapú fejlesztés

revenue – jövedelem

reversal of a string – sztring megfordítása

reverse – fordított | ellenkező | ellentétes | ellentét

Reverse Address Resolution Protocol (RARP) – fordított címfeloldási protokoll

reverse channel – fordított irányú csatorna

reverse character – inverz karakter

reverse colex order (reverse colexicographic order) – fordított kolex sorbarendezés (fordított kolexikografikus sorbarendezés)

reverse colexicographic order (reverse colex order) – fordított kolexikografikus sorbarendezés (fordított kolex sorbarendezés)

reverse engineering – visszatervezés

reverse iterator – visszafelé haladó bejáró

reverse of a polynomial – polinom megfordítottja

reverse path forwarding – fordított utas továbbítás

Reverse Polish notation (RPN) – RPN | fordított lengyel műveleti sorrend / jelölés (RPN)

reverse specification – visszaspecifikálás

reverse-biased – záróirányú előfeszítés

reverse-biased diode – fordított irányban előfeszített dióda

reversed path forwarding algorithm – hátrafelé továbbítás algoritmus

reverse-polarity – fordított polaritás

reverse-polarity equation – fordított polaritás egyenlete

Reversi – Reversi [kétszemélyes játék]

reversible – megfordítható | invertálható | reverzibilis

reversible action – visszafordítható művelet

reversing binary number system – bináris számrendszerek megfordítása

reversion of power series – hatványsorok megfordítása

review – felülvizsgálat

review activity – döntés utáni értékelő áttekintés

review of requirement – követelmény felülvizsgálata

revocation – visszavonás [például jogosultságé]

revocation of certificates – bizonyítványok visszavonása

revolved surface – forgásfelület

revolving binary number system – feltöltődő bináris számrendszerek

revolving-door Gray code – forgóajtós Gray-kód

reward – jutalom

& additive reward – additív jutalom

& average reward – átlagjutalom

& discounted reward – leszámítolt jutalom

reward function – jutalomfüggvény

reward shaping – jutalomalakítás

reweighting – újrasúlyozás

rewind – visszatekercselés | visszacsévélés

rework – újrakidolgozás

rewrite rule – átíró szabály

RF (Rate of Failure Occurence) – hibabekövetkezési valószínűség

RF signal – rádiófrekvenciás jel | RF-jel

RFC (Request for Comment) – RFC (hozzászólás-kérés)

RFID (Radio Frequency Identification) – RFID (rádiófrekvenciás azonosítás)

RFP (Request for Proposal) – ajánlattételi felhívás specifikált tételekre kért pontos ajánlathoz

RFQ (Request for Quotation) – vevő szállítókat hív fel ajánlattételre

RGB (Red-Green-Blue) – RGB (vörös-zöld-kék) [additív színkeverés modellje]

RGBa (Red, Green, Blue, alpha) – RGBa (piros, zöld, kék, alfa)

rho method for factoring – faktorizálás ró módszere

rhombus – rombusz

rhyme schemes – rímsémák

& rhyme schemes in poetry – rímsémák a költészetben

rhythm – ritmus

rib – borda

ribbon – szalag

ribbon cable – sokerű szalagkábel

ribbon cartridge – festékkazetta | szalagkazetta

– RNS (ribonukleinsav)

Riccati equation – Riccati-egyenlet

richness – gazdagság

ridge – gerinc | hegygerinc

Rieger bound – Rieger-korlát

Riemann Hypothesis (RH) – Riemann-hipotézis | Riemann-sejtés

Riemann integration – Riemann-integrálás

Riemann surface – Riemann-felület

Riemann zeta function – Riemann-féle zeta-függvény

right – jobb | jobb oldali

& access right – elérési jog | hozzáférési jog

right coset – jobb oldali mellékosztály

right divisor – jobb oldali osztó

right factor – jobb oldali tényező | jobb oldali faktor

right horizontal ray – jobb vízszintes sugár

right ideal – jobb oldali ideál

right inverse – jobb oldali inverz

right justify – jobbra igazítás

right linear – jobb-lineáris

right outer join – jobb oldali külső összekapcsolás

right path length – jobb oldali út hossza

right recursive grammar – jobbrekurzív nyelvtan

right rotation – jobbraforgatás

right subtree – jobb oldali részfa

right to privacy – személyhez kötődő információkhoz való jog

right-angled triangle – derékszögű háromszög

right-click menu – jobbkattintás-menü

right-convert – jobbra alakít

right-deep tree – jobb-mély fa

right-hand rule – jobbkéz szabály

right-most – legjobboldalibb

right-most derivation – legjobboldalibb levezetés

right-recursion – jobb oldali rekurzió

rights and duties – jogok és kötelességek

rightsizing – helyes arányok kialakítása

rigid binding – merev kötés | merev bőrözés

rigid body – merev test

rigid body motion – merev test mozgása

rigor – szigor | merevség

rigorously analyzed algorithm – szigorúan / alaposan ellenőrzött algoritmus

ring – gyűrű

& auxiliary ring – kiegészítő gyűrű

& Baer ring – Baer-gyűrű

& continuous ring – folytonos gyűrű

& bit-reversal ring – bitfordító gyűrű

& virtual ring – virtuális gyűrű

ring algorithm – gyűrű algoritmus

ring counter – gyűrűs számláló

ring of endomorphisms – endomorfizmus-gyűrű

ring of local registers – helyi regiszterek gyűrűje

ring of polynomials – polinomgyűrű

ring topology – gyűrű topológia

ring with identity – egységelemes gyűrű

& commutative ring with identity – kommutatív egységelemes gyűrű

ringing – csengő

RIP (Routing Information Protocol) – RIP (útválasztó protokoll)

ripple – fodrozódás

ripple adder – terjedő átvitelű összeadó

ripple carry – terjedő átvitel

ripple carry adder – terjedő átvitelű összeadó

ripple counter – terjedő számláló | aszinkron számláló

risk – kockázat

RISC (Reduced Instruction Set Computer) – RISC (csökkentett utasításkészletű számítógép)

RISC architecture – RISC architektúra

RISC-CISC comparison – RISC-CISC összehasonlítás

rise time – felfutási idő

rising factorial power – emelkedő faktoriális hatvány

rising factorization – emelkedő faktorizáció | felszálló faktorizáció

rising power – növekvő hatvány | emelkedő hatvány | felszálló hatvány

risk – kockázat

risk analysis – kockázatelemzés

risk assessment – kockázat meghatározása

risk aversion – kockázat kerülés

risk aversion principle – kockázatminimalizáló viselkedésmód

risk categories – kockázat kategóriái

risk evaluation – kockázatfelmérés

risk factors – kockázati tényezők

risk identification – kockázat azonosítása

risk levels – kockázat szintjei

risk management – kockázatkezelés

risk management strategy – kockázatmenedzselési stratégia

risk matrix – kockázati mátrix

risk monitoring – kockázat figyelése

risk neutrality – kockázat semlegesség

risk of requirement – követelmény kockázata

risk plane – kockázati terv

risk planning – kockázat tervezése

risk prioritization – kockázat rangsorolása

risk reduction – kockázat csökkentése

risk reduction analysis – kockázat csökkentési elemzés / analízis

risk value – kockázati érték

risk seeking – kockázat keresés

risk-based – kockázat-alapú

risk-based management – kockázat-alapú irányítás

river flows – folyóáramok

Rivest-Shamir-Adleman algorithm (RSA) – Rivest–Shamir–Adleman-algoritmus

RMI (Remote Method Invocation) – RMI (távoli metódushívás)

RNA (Ribonucleic Acid) – RNS (ribonukleinsav)

roaming – vándorlás

Robin Hood hashing – Robin Hood-hasítás

robocup – robotfutball | robotfoci

robot – robot

robot navigation problem – robot-navigálási probléma

robot-control system – robotvezérlő rendszer

robotic tape library – szalagkönyvtár-robot

robotics – robotika

robust – nagy teljesítményű | robusztus

robust control – robusztus vezérlés

robustness – robusztusság

ROC curve (Receiver Operating Characteristic curve) – ROC-görbe (vevő működési karakterisztika görbe)

ROCK clustering – ROCK csoportosítás | ROCK klaszterezés

rods – pálcikák [emberi szemben]

rogue access point – csaló hozzáférési pont

ROI (Remote Object Invocation) – ROI (távoli objektumhívás)

ROI (Return Of Investment) – ROI (befektetés megtérülése)

ROLAP (Relational OLAP) – ROLA (relációs OLAP)

role – szerepkör | szerep

role in software measurement – szoftvermérésben vállalt szerep

role playing – szerepjáték

Role-Playing Game (RPG) – szerepjáték (RPG)

role-playing walkthrough – szerepjátszó próba

roles in relationships – szerepek a kapcsolatokban

roll angle – csavaró szög

rollback – visszavonás

rollback of transactions – visszagörgetés

roll-call polling – körbekérdezés

rollover – rámozgatás [mutatóval]

roll-pitch-yaw angles – csavaró-billentő-faroló szögek

roll-up – felgörgetés

ROM (Read-Only Memory) – csak olvasható memória

Roman numeral – római szám

room tone – térhang

root – gyök | gyökér

root cause – kiváltó ok | eredeti ok

root cause analysis – ok-okozati analízis

root directory – gyökérkönyvtár | gyökérkönyvtár listája

root file handle – gyökérfájl-nyél | gyökérállomány-nyél

root list – gyöklista | gyökérlista

root node – gyökér csomópont | gyökér

root of polynomial – polinom gyöke

root of unity – egységgyök

root set – gyökér készlet | gyökér halmaz

root system – gyökrendszer

root vertex – gyökércsúcs

rooted – gyökeres

rooted tree – gyökeres fa

rooted unlabeled tree – gyökeres nem címkézett fa

root-finding – gyökkeresés

rootkit – rejtett szoftver | rossz indulatú szoftver

roots of a forest – erdő gyökerei

roots of polynomial – polinomok gyökei

& roots of multivariate polynomial – többváltozós polinom gyökei

ROP (Rational Objectory Process) – objektumorientált fejlesztési módszertan

rosary permutations – rózsafüzér permutáció

rotate – forgat

rotate operation – körbeforgató művelet

rotating – forgó | változó

rotating arbiter – változó prioritású döntő

rotating drum – forgó dob

rotating priority – forgó prioritás

rotation – forgatás

rotation joint – rotációs csukló

rotation of binary subtrees – bináris részfák rotációja

rotational latency – elfordulási késedelem

rotor machine – forgótárcsás gép [rejtjelező gép]

rotor-based machine – forgótárcsás gép [rejtjelező gép]

rotoscoping – animáció részeinek felcserélése más tartalomra

Rouché theorem – Rouché-tétel

rough – durva | egyenetlen | nyers

rough set – közelítő halmaz

roughness – érdesség

round – forduló | kör

round to even – kerekítés párosra

round to odd – kerekítés páratlanra

rounding – kerekítés

& median rounding – mediáns kerekítés

rounding error – kerekítési hiba

rounding overflow – kerekítési túlcsordulás

rounding to nearest integer – kerekítés a legközelebbi egész számra

round-robin – körbeforgó

round-robin arbiter policy – időosztásos döntési elv / politika / stratégia

round-robin scheduling – round-robin ütemezés | körkörös ütemezés

round-robin tournament – körmérkőzés

round-trip – körbejárt útvonal

round-trip-time – körbefordulási idő

route finding – útvonalkeresés

router – útválasztó | útvonalválasztó

& bridge router – hídútválasztó

& default router – alapértelmezett útválasztó

& designated router – kijelölt útválasztó

& inter-domain router – körzetek / tartományok közötti útválasztó

& intra-domain router – körzeten / tartományon belüli útválasztó

& multi-protocol router – többprotokollos útválasztó

& rendezvous router daemon – randevú-útválasztó démon

router page – irányítólap

routing – útválasztás | forgalomirányítás | routing

& adaptive routing algorithm – adaptív útválasztó algoritmus

& Bellmann-Ford routing algorithm – Bellmann–Ford útválasztó algoritmus

& broadcast routing – adatszóró útválasztás

& Classless Inter-Domain Routing (CIDR) – osztálynélküli körzetek közötti útválasztás

& Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) – távolságvektoros többes-küldéses protokoll

& distance vector routing – távolságvektor alapú útválasztás

& distance vector routing algorithm – távolságvektor útválasztó algoritmus

& flat routing – lapos / egyszintű útválasztás

& Ford-Fulkerson routing algorithm – Ford–Fulkerson útválasztó algoritmus

& hierarchical routing – rangsorolt / hierarchikus útválasztás

& hierarchical routing algorithm – hierarchikus útválasztó algoritmus

& link-state routing – kapcsolatállapot alapú útválasztás

& link-state routing algorithm – kapcsolatállapot alapú útválasztó algoritmus

& loose source routing – laza forrásirányított útválasztás

& multicast routing – többes-küldéses útválasztás

& multi-destination routing – többcímű útválasztás

& multi-path routing algorithm – több-utas útválasztó algoritmus

& non-adaptive routing algorithm – nem-adaptív útválasztó algoritmus

& per class routing – osztályonkénti útválasztás

& random routing algorithm – véletlenszerű útválasztás algoritmus

& shortest path routing – legrövidebb út protokoll

& single-path routing algorithm – egy-utas útválasztó algoritmus

& static routing – statikus útválasztás

& strict source routing – szigorú forrásirányított útválasztás

routing algorithm – útválasztó algoritmus

Routing Information Protocol (RIP) – útválasztó protokoll

routing problem – csomagirányítási / körutazási feladat / probléma

routing protocol – csomagirányító protokoll

routing slip – útvonalválasztó ablak

routing strategy – bejárási stratégia

routing table – útválasztó táblázat

row – sor

row address – sorcím

row address register – sorcím regiszter

row height – sormagasság

row latch – sortároló

row major order – sorfolytonos rendezés

row rank – sorrang

row select – sorkiválasztás | sorkiválasztó

row sum – sorösszeg

row vector – sorvektor

ROWA (Read One, Write All) – ROWA (olvasáshoz egy, íráshoz mind séma)

royalty – szerzői jogdíj

RP (Requirements Planning) – szükséglettervezési rendszer

RPC (Remote Procedure Call) – RPC (távoli eljáráshívás)

RPG (Role Playing Game) – RPG (szerepjáték)

RPM (Recovery Progress Monitor modul) – RPM (helyreállítási modul)

RPM (Runs Per Minute) – RPM (fordulat / perc)

RPN (Reverse Polish Notation) – RPN (fordított lengyel jelölés

RRP (Resource Reservation Protocol) – RRP (erőforrás-lefoglaló protokoll)

RSA algorithm (Rivest-Shamir-Adleman algorithm) – RSa algoritmus (Rivest–Shamir–adleman-algoritmus)

RSA encryption (River-Shamir-Adleman encryption) – RSA kódolás (Rivest–Shamir–Adleman- kódolás)

RSI (Repetitive Strain/Stress Injury) – RSI (ismétlődő megerőltetésből vagy stresszből származó károsodás, ártalom)

RSVP (Requirements analysis - Structural design - Visual design - Production) – RSVP (követelményelemzés - strukturális tervezés - vizuális tervezés - gyártás)

RSVP (Resource Reservation Protocol) – RSVP (erőforrás-lefoglaló protokoll)

RTCP (Real-time Transport Control Protocol) – RTCP (valós idejű szállításvezérlő protokoll)

RTE (Recovery Time Estimate) – becsült helyreállítási időtartam

RTEBP (Reengineering Technology for the Effective Business Processes) – hatékony üzleti folyamatok újjászervezési módszertana

RTF (Rich Text Format) – RTF (szövegformátum)

RTFAQ (Read The FAQ) – olvassa el a GyIK listát először

RTL (Register-Transfer Language) – regiszter-szintű leíró programnyelv

RTL (Resistor-Transistor Logic) – ellenállás-tranzisztor logika

RTO (Recovery Time Objective) – helyreállítási időtartam

RTOS (Real-Time Operating System) – RTOS (valós idejű operációs rendszer)

RTP (Real-time Transport Protocol) – RTP (valós idejű szállítási protokoll)

R-tree – R-fa (régiófa)

RTS (Real Time Strategy) – valós idejű stratégia [játék]

RTS (Request To Send) – RTS (adáskérés)

RTSP (Real-time Streaming Protocol) – RTSP (valós idejű folyam protokoll)

RTTI (Runtime Type Information) – futási idejű típusinformáció

RTV (Real-Time Video) – RTV (valós idejű videó)

rubber-band line – gumivonal

rubberbanding – átméretezés

Rubik’s cube – Rubik-kocka | bűvös kocka

ruggedized device – külső hatásoknak ellenálló eszköz

rule – szabály

& proof rule – bizonyítási szabály

rule base – szabálybázis

rule based method – szabályalapú módszer

rule quality – szabály minősége

rule strength – szabály erőssége

rule-based – szabály alapú

rule-based learning algorithms – szabályalapú tanuló algoritmus

rule-based security policy – szabály alapú biztonsági politika

rule-based system – szabályalapú rendszer

rule-based system with uncertainty – bizonytalanságkezelő szabályalapú rendszer

ruler function – szabályozó függvény

& decimal ruler function – decimális szabályozó függvény

ruler line – vonalzó

rumor spreading – rémhír-terjesztés

run – futam

& regular run – reguláris futam

run around – kép körbefuttatása

run control totals – feldolgozási folyamat ellenőrző-összege

run length – futamhossz

run of permutation – permutáció futama

run test – futam teszt

run time – futási idő alatti

run time error – futásidejű hiba

run-length coding – futamhossz kódolás

run-length coordinate – futáshossz-koordináta

run-length encoding – szakaszhosszkódolás

run-length-encoded bit-vector – szakaszhosszkódolt bitvektor

runnable process – futáskész folyamat

running – futó

running key – futó kulcs

running-key – futókulcsos

running-key cipher – futókulcsos rejtjel

running object – futó objektum

running object table – futó objektum táblája

running process – futó folyamat

running time – futási idő

& exponential running time – exponenciális futási idő

& polynomial running time – polinomiális futási idő

runs in a permutation – futamok permutációban

run-time – futási idejű | futásidejű

run-time access control – futási idejű hozzáférés ellenőrzés

run-time allocation – futási idejű elhelyezés

run-time error – futási idejű hiba

run-time initialization – futási idejű kezdeti értékadás

run-time linking – futási idejű programkötés

run-time mode – futási idejű mód

runtime object – futási idejű objektum

run-time polymorphism – futási idejű polimorfizmus

run-time stack – futási idejű verem

run-time support – futási idejű támogatás

Run-Time Type Information (RTTI) – futási idejű típusinformáció | futási idejű típusazonosítás

RUP (Rational Unified Process) – Rational cég egységesített szoftverfejlesztési módszertana

Russell ’s paradox – Russel-féle paradoxon

Russian peasant method – orosz paraszt módszere

Russian-roulette – orosz rulett

rvalue (right-value) – jobb oldali érték

R-value (right-value) – jobb oldali érték

RW (Report Writer) – jelentéskészítő program

RZ (Return-to-Zero) – RZ (nullára visszatérő)