Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

22. fejezet - S

22. fejezet - S

s/n ratio (signal/noise ratio) – jel-zaj viszony

SAA (System Application Architecture) – IBM alkalmazás-együttműködési szabványa

saddle point – nyeregpont

saddle point method – nyeregpont módszer

SADT (Structured Design Analysis and Design Technique) – strukturált rendszerfejlesztési módszertan

SAFE (Simplicity, Appropriate form, Function, Economy of effort) – SAFE (egyszerűség, megfelelő forma, funkció, gazdaságosság)

safe – biztonságos | megbízható

safe edge – biztos él | biztonságos él

safe formula – biztonságos formula

safe index – biztonságos index

safe mode – biztonsági mód

safe optimization – biztonságos optimalizálás

safe prime – biztonságos prím

safe query – biztonságos lekérdezés

safe register – megbízható regiszter

safe state – biztonságos állapot

safe synchronizer – megbízható szinkronizáló

safe zone – biztonságos zóna

safely explorable – biztonságosan feltárható

safe-range calculus – biztonságos kalkulus

safe-range calculus query – biztonságos kalkulus lekérdezés

safety – biztonság

safety assurance – biztonságosság szavatolása

safety checking – biztonságosság ellenőrzése

safety condition – biztonságossági feltétel

safety engineering – biztonságosság tervezése

safety estimation – biztonságosság becslése

safety growth model – biztonságosság növelésének modellje

safety management – biztonságosság kezelése

safety measurement – biztonságosság mérése

safety metrics – biztonságossági metrikák

safety prediction – biztonságosság előrejelzése

safety property – biztonságossági tulajdonság

safety requirements – biztonságossági követelmények

safety specification – biztonságosság specifikálása

safety stock – biztonsági készlet

safety validation – biztonságosság validációja

safety-critical software – biztonság-kritikus szoftver

safety-critical system – biztonság-kritikus rendszer | biztonságosság-kritikus rendszer

saga – rege

sales transaction – értékesítési művelet / tranzakció

salt – só

salting – sózás

SAM (Sequential Access Method) – SAM (szekvenciális elérési mód)

SAM (Supplier Agreement Management) – SAM (beszállítói megállapodások menedzsmentje)

sample – mintavétel

sample complexity – minta bonyolultsága

sample filtering – mintaszűrés

sample point – mintapont

sample rate – mintavételezési gyakoriság

samplesort – mintarendezés

sampling – mintavételezés

sampling density – mintavételi sűrűség

sampling frequency – mintavételezési frekvencia | mintavételi frekvencia

sampling method – mintavételezési eljárás

sampling point – mintavételi pont

sampling rate – mintavételezés frekvencia

sampling technique – mintavételi módszer

sampling theorem – mintavételi tétel

sandbox – homokdoboz

Sanskrit – szanszkrit

SAP (Service Access Point) – SAP (szolgálat-elérési pont)

satellite – műhold | különálló

& communications satellite – távközlési műhold

satellite data – kísérő adat

Satellite Educational Resources Consortium (SERC) – Műholdas Oktatási Források Konzorciuma

satellite image – űrfelvétel

satellite network – műholdas hálózat

satellite speakers – különálló hangszórók

satellite transmission – műholdas átvitel

satisfaction – kielégítés | elégedettség | felhasználói elégedettség

satisfiability (SAT) – kielégíthetőség (SAT)

& k-SAT k-SAT

satisfiable formula – kielégíthető formula | kielégíthető kifejezés

satisficing – kielégítő

satisficing (settling with a solution to a problem that is good enough) – elég jó megoldás elfogadása a lehető legjobb helyett

satisficing decision – kielégítő döntés

satisficing model – kielégítő megoldás

satisfy – kielégít

S-attribute grammar – S-attribútum nyelvtan

saturated – telített

saturated color – telített szín

saturated edge – telített él

saturating addition – telítő összeadás

saturating push – telítő pumpálás

saturating subtraction – telítő kivonás

saturation – telítés | telítődés | telítettség | színtelítettség

saturation region – telítődési tartomány

saturation resistance – telítési ellenállás

save – mentés

& autosave – automatikus mentés

save all – ment mindent

save as – mentés másként

saving and restoring registers – mentő és újratároló regiszterek

S-box – S-doboz

scaffolding – részfeladatokat átvállaló tanítási mód

scalability – skálázhatóság | átméretezhetőség | méretezhetőség

scalability issues – skálázhatósági kérdések

scalable – skálázható

Scalable Coherence Interface (SCI) – skálázható koherens illesztő felület / egység

scalable parallel computer – skálázható párhuzamos számítógép

scalable parallel processor – skálázható párhuzamos processzor

scalable Web-based service – skálázható web alapú szolgáltatás

scalar – skaláris | skalár

scalar flow product – skaláris folyamszorzat

scalar ILP-processor (Instruction-Level Parallel processor) – skalár ILP processzor (utasításszinten párhuzamos processzor)

scalar matrix – skalár mátrix

scalar multiple – skalár többszörös

scalar processor – skalár processzor

scalar product – skalárszorzat

scalar quantization – skalár kvantálás

scalar value – skalár érték

scalar variable – skalár változó

scale – skála | mérték | méretarány | lépték | skálázhatóság | méret | mértékegység

scale factor – skálatényező | léptéktényező

scale reliable multicasting – átméretezhető / átskálázható megbízható többes-küldés

scaled orthographic projection – skálázott ortografikus vetítés

scaling – méretezés | léptékezés | skálázás

scaling problem – lépték probléma

scan – pásztáz | letapogat | letapogatás | átvizsgálás

& full scan – teljes átvizsgálás

& index scan – index átvizsgálás

& sequential scan – szekvenciális átvizsgálás

& table scan – táblaátvizsgálás

scan capability – mintavételi képesség

scan chain – mintavételi lánc

scan code – mintavételi kód | letapogatási kód

scan conversion – pásztakonverzió | képelemekre bontás

scan line – pászta

scannability – átláthatóság | átfuthatóság

scanner – lapolvasó | lapletapogató | szkenner | lexikáliselemző

scanning – letapogatás

scattered – szétszórt

scatter-gather – szétszórás-összegyűjtés

scattering – szétszóródás | szóródás | kis mennyiség

scatter-net – szórt hálózat

scavenging – adatkeresgélés | guberálás

scenario – forgatókönyv

scenario-based testing – forgatókönyv-alapú tesztelés

scene – színhely | színpad | jelenet | színtér

scene to render – render jelenetek

schedule – ütemez

schedule chart – ütemezési diagram

schedule feasibility – projekt időben való befejezhetőségének elemzése

schedule modul – ütemező modul

scheduler – ütemező

scheduler activation – ütemező aktivizálása

scheduling – ütemezés

& airline scheduling – légi közlekedés ütemezése

& critical path scheduling – kritikus út szerinti ütemezés

& disk scheduling – lemezütemezés

& multilevel feedback-queue scheduling – többszintű visszacsatolt sort alkalmazó ütemezés

& multilevel queue scheduling – többszintű sort alkalmazó ütemezés

& multiple-processor scheduling – több-processzoros ütemezés

& nonpreemptive scheduling – megszakítás nélküli ütemezés | kiszorításmentes ütemezés

& preemptive scheduling – megszakításos ütemezés | kiszorításos ütemezés

& priority scheduling – elsőbbségi ütemezés | prioritásos ütemezés

& real-time scheduling – valós idejű ütemezés

& round-robin scheduling – körforgásos ütemezés

& shortest-job-first scheduling (SJF scheduling) – legrövidebb feladatot először ütemezés

& thread scheduling – szál-ütemezés

scheduling algorithm – ütemező algoritmus

scheduling instruction – ütemező utasítás

scheduling invariance – ütemezési invariancia

scheduling policy – ütemezési politika / stratégia

scheduling problem – ütemezési feladat / probléma

scheduling quantum – ütemezési alapegység | kvantum

schema – séma

& conceptual schema – fogalmi séma

& database schema – adatbázisséma

& fact constellation schema – csillagképséma

& galaxy schema – galaxisséma

& internal schema – átmeneti séma

& logical schema – logikai séma

& normalized schema – normalizált séma

& physical schema – fizikai séma

& relation schema – relációséma

& snowflake schema – hópehelyséma

& star schema – csillagséma

schema conflict – séma konfliktus

schema hierarchy – sémahierarchia

schema information – sémainformáció

schema integration – sémaegyesítés

schema level constraint – séma szintű megszorítás

schematic – kapcsolási rajz | elvi rajz

schematic diagram – kapcsolási rajz | elvi rajz

schematic editor – kapcsolási rajz szerkesztő | elvi rajz szerkesztő

scheme – vázlat | séma

Scheme – Scheme [programnyelv]

Schmitt-trigger input – Schmitt triggeres bemenet

Schmitt-trigger inverter – Schmitt-triggeres inverter

Scholz-Brauer conjecture – Scholz–Brauer-sejtés

Schottky diode – Schottky-dióda

Schottky transistor – Schottky-tranzisztor

Schottky-clamped transistor – Schottky-diódával megfogott tranzisztor

Schönhage-Strassen algorithm – Schönhage–Strassen-algoritmus

Schreier diagram – Schreier-diagram

Schreier system – Schreier-rendszer

Schröder function – Schröder-függvény

Schur complement – Schur-komplemens

Schur function – Schur-függvény

Schwarz inequality – Schwarz-egyenlőtlenség

scientific – tudományos

scientific computing – tudományos számítások

scientific discovery – tudományos felfedezés

scientific inquiry – tudományos vizsgálat

scientific knowledge – tudományos tudás

scientific thinking – tudományos gondolkodás

scientific visualisation – tudományos vizualizáció | tudományos szemléltetés | tudományos megjele- nítés

scissor test – olló teszt

scissoring – ollózás

SCM (Software Configuration Management) – szoftverkonfiguráció-kezelés

scope – hatókör | hatáskör | célkitűzés | lehetőség | terület | terjedelem

& static scope – statikus hatókör

scope notes – témakör leírása

scope of decision – döntés kiterjedése | döntés hatóköre

scope overload – hatókör túlterhelés

scope resolution operator – hatókör operátor

scoped search – témakör szerinti keresés

score – pont

score vector – pontvektor | pontszámvektor

scoreboard bit – érvényességbit

scoring rule – pontozási szabály

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) – megosztható tartalmi objektumok hivatkozási modellje [informatikai szabvány]

SCR (Source Code Review) – forráskódok felülvizsgálata

scrambling of bit stream – bitfolyam feltörése

screen – képernyő

screen capture – adott képernyőtartalom rögzítése állóképként | képernyő elmentés

screen flicker – képernyőremegés | vibrálás

screen font – képernyő karakterkészlet

screen inertia – képernyő tehetetlenség

screen reader – képernyőolvasó

screen real estate – képernyő használható

screen refresh rate – képernyő frissítési frekvencia

screen saver – képernyőkímélő | képernyővédő

screen scraping – szövegesből grafikus felület készítése

screen snapshot – képernyőmásolat

screendump – adott képernyőtartalom rögzítése állóképként

screen-enlargement utility – képernyő-nagyító segédprogram

screenshot – adott képernyőtartalom rögzítése állóképként

script – parancsállomány | szkript | kézzel írt | kézírásos

script animation – programvezérelt animáció | szkript animáció | forgatókönyv-animáció

script language – szkript nyelv

script-driven prototyping – szkriptvezérelt prototípuskészítés

scripting language – forgatókönyvíró nyelv

scroll – görget [képernyőtartalmat, ablakot]

scroll arrow – görgetőnyíl | gördítősáv nyila

scroll elevator – görgető doboz | csúszka

scroll thumb – görgető doboz | csúszka

scrollbar – gördítősáv

scrollbar gutter – görgető doboz sávja | csúszka

scrollbox – görgető doboz | csúszka

scrolling – görgetés

scrolling cursor – sormutató pozicionálás | sormutató mozgatás

scrolling listbox – görgethető listadoboz

sculpting – felületszobrászat

SCCS (Souce Code Control System) – forráskód ellenőrző rendszer

SDA (SGML Document Access) – SDA (SGML dokumentumelérés)

SDA (Source Data Automation) – közvetlen adatbevitelre kialakított adatformátum [például OCR, MICR]

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) – SDH (szinkron digitális hierarchia)

SDIF ((SGML Document Interchange Format) – SDIF (SGML dokumentumcsere formátum)

SDK (Software Developers Kit) – SDK (szoftverfejlesztő készlet)

SDLC (Synchronous Data Link Control) – SDLC (szinkron adatkapcsolat-vezérlés)

SDLC (System Development Life Cycle) – rendszerfejlesztés életciklusa

SDM (System Development Management) – strukturált fejlesztési módszertan

SDMA (Spatial Division Multiple Access) – SDMA (térosztásos többszörös hozzáférés)

SDML (Signed Document Markup Language) – SDML (aláírt iratot jelölő nyelv)

SDRAM (Synchron Dynamic Random Access Memory) – SDRAM (szinkronizált dinamikus tetszőleges hozzáférésű memória

SDS (Space-Division Switching) – SDS (térosztásos kapcsolás)

SDU (Service Data Unit) – SDU (szolgálati adategység)

SE (Software Engineering) – szoftverfejlesztés

sea level – tengerszint

seal – pecsét

sealed-bid auction – egyszeri, de titkos tétekkel folyó aukció

search – keresés

& A* search – A* keresés

& alpha-beta search – alfa-béta keresés

& B* search – B* keresés

& backtracking search – visszalépéses keresés

& beam search – nyalábolt keresés

& bidirectional search – kétirányú keresés

& breadth-first search – szélességi keresés

& continuous space search – folytonos állapotterű keresés

& depth-first search – mélységi keresés

& depth-limited search – mélység korlátozott keresés

& EMA* – egyszerűsített MA* keresés

& greedy search – mohó keresés

& heuristic search – heurisztikus keresés

& hill-climbing search – hegymászó keresés

& informed search – informált keresés | heurisztikus keresés

& iterative deepening A* search – iteratívan mélyítő A* keresés

& iterative deepening search – iteratívan mélyítő keresés

& local search – lokális keresés

& MA* search – memóriakorlátozott A* keresés

& memory-bounded search – memóriakorlátozott keresés

& minimax search – minimax keresés

& parallel search – párhuzamos keresés

& partial information search – részleges információjú keresés

& real-time search – valós idejű keresés

& recursive best-first search – rekurzív legjobbat-először keresés

& search graph – kereső gráf

& search strategy – keresési stratégia

& search tree – keresőfa

& stochastic beam search – sztochasztikus nyalábolt keresés

& tabu search – tabu keresés

& uniform-cost search – egyenletes költségű keresés

& uninformed search – neminformált keresés

search and replace – keresés és csere

search cost – keresési költség

search engine – keresőprogram | keresőmotor

search key – keresési kulcs

search node – keresési csúcs

search path – keresési út

search result page – keresési eredmény oldala

search strategy – keresési stratégia

search time – keresési idő

search tree – keresőfa

search-and-insertion algorithm – kereső-és-beszúró algoritmus

searching – keresés

searching by digits of keys – keresés a kulcsok számjegyei szerint

searching by key transformation – keresés kulcstranszformációval

searching for closest match – legközelebbi illeszkedés keresése

searching for partial match – részleges illeszkedés keresése

searching frequency – keresési gyakoriság

searching in geometric data – keresés geometriai adatokban

search-rescue mission – keresd és mentsd ki misszió

seasonal – szezonális

secant – metsző | szelő | szekáns

secant line – metsző vonal | metsző egyenes | szelő

second digital divide – második digitális szakadék

second generation expert system – második generációs szakértő rendszer

secondary – másodlagos

secondary cache – másodlagos gyorsítótár

secondary clustering – másodlagos csoportosítás / klasztering

secondary data – adat újrafeldolgozása [másodlagos forrás]

secondary effect – másodlagos következmény

secondary essential prime implicant – másodlagosan szükséges prímimplikáns

secondary hash table – másodlagos hasító tábla

secondary index – másodlagos index

secondary key – másodlagos kulcs

secondary scenario – másodlagos forgatókönyv

secondary storage – másodlagos tárolás | másodlagos tár | másodlagos tároló | második szintű tár

second-best minimum spanning tree – második legjobb minimális feszítőfa

second-chance page replacement algorithm – második esély lapcserélő algoritmus

second-level data mart – másodszintű adatpiac

second-level fact table – másodszintű ténytábla

second-order – másodrendű

second-smallest part – második legkisebb rész

secrecy – titkosság

secret – titkos

secret key – titkos kulcs

secret lock – titkos zár

secret sharing – titokmegosztás

secret splitting – titokmegosztás

secret token – titkos / kódolt igazolás | titkos / kódolt token

secret-key – titkos kulcsú

secret-sharing algorithm – titokmegosztó algoritmus

section – metszet

sector – szektor

secure – biztos

secure channel – biztonságos csatorna

secure communication – biztonságos kommunikáció

secure connection – biztonságos kapcsolat

Secure Data Exchange (SDE) – biztonságos adatcsere

secure election – biztonságos választás

secure electronic transaction – biztonságos elektronikus ügylet / tranzakció

Secure File System (SFS) – biztonságos fájl rendszer

secure group communication – biztonságos csoportkommunikáció

secure group management – biztonságos csoportkezelés

Secure Hash Algorithm (SHA) – biztonságos hasító algoritmus

Secure Hypertext Transfer Protocol (S-HTTP) – biztonságos internet protokoll

secure mobile code – biztonságos mobil kód

secure multiparty computation – biztonságos többszereplős | biztonságos több résztvevős számítás

secure replicated server – biztonságos többszörözött kiszolgáló

secure RPC – biztonságos RPC

Secure Shell (SSH) – biztonságos táv-login távoli bejelentkezés egy nem biztonságos hálózaton

Secure Single Sign-On (SSSO) – biztonságos egy ponton történő belépés

secure socket layer – biztonságos csatlakozási réteg

secured – biztonságossá tett | titkosított

secured channel – biztonságos csatorna

security – biztonság

security against coalition – szövetkezés elleni védelem | koalíció elleni biztonság

security analysis – biztonságelemzés

security and access control – biztonság- és hozzáférés-ellenőrzés

security architecture – biztonsági architektúra

security assessment – védettség értékelése | biztonság értékelése

security association – biztonsági társulás

security audit – biztonsági audit

security awareness – biztonsági tudatosság

security certificate – biztonsági tanúsítvány

security checking – védettség ellenőrzése | biztonság ellenőrzése

security class – biztonsági osztály

security context – biztonsági környezet

security controls – biztonsági kontrollok

security counter measure – biztonsági ellenintézkedés

security environment – biztonsági környezet

security evaluation – biztonsági felmérés

security event – biztonsági esemény

security fuse – biztonsági biztosíték

security incident – biztonsági incidens

security intrusion – biztonsági behatolás

security issues – biztonsági kérdések

security level – biztonsági szint

security life-cycle – védettség életciklusa | biztonság életciklusa

security management – biztonságkezelés | biztonságmenedzsment

Security Management Information Base (SMIB) – biztonságkezelési információs adatbázis

Security Management Infrastructure (SMI) – biztonsági irányítási infrastruktúra

security manager – biztonsági menedzser | biztonsági őr

security mechanism – biztonsági mechanizmus | biztonsági lépések

security of individual bit – különálló bitek biztonsága

security officer – biztonsági megbízott

security perimeter – biztonság kiterjedése | biztonság határa

security plan – biztonsági terv

security policy – biztonsági házirend

security program – biztonsági program

security properties – biztonsági jellemzők

security requirements – védettségi követelmények | biztonsági követelmények

security service – biztonsági szolgáltatás

security software – biztonsági szoftver

security sub-object – biztonsági alobjektum

security techniques and technologies – védettségi technikák és technológiák | biztonsági technikák és technológiák

security test & evaluation – biztonsági teszt és elemzés

security testing – biztonsági tesztelés

security threat – biztonsági fenyegetés

security violation – biztonság megsértése

see-and-point interface – lásd-és-mutasd felület

seed (starting value) – mag (kezdeti érték)

& seed in a linear congruential sequence – kezdeti érték lineáris kongruenciában

seed – mag

seek time – fejmozgási idő

seeking – pozicionálás

segment – szegmens | darabja valaminek | része valaminek

& code segment – kódszegmens

& data segment – adatszegmens

& extra segment – extra szegmens

& stack segment – veremszegmens

segmentation – szegmentálás | darabolás

segmentation and reassembly – darabolás és összeállítás

segmented memory – szegmentált memória

segmented network – szegmentált hálózat

segments of user space – felhasználói memória szegmensei

segregation of duties – kötelezettségek elkülönítése

SEI (Software Engineering Institute) – SEI (Szoftverfejlesztési Intézet)

seizure disorder – epilepsziás rendellenesség

select – kijelöl | választ

select all – mindent kijelöl

select special – irányított kijelölés

selecting – kijelölés

selecting operation – kiválasztó művelet

selection – kiválasztás

selection box – kiválasztást jelző doboz

selection from namespace – kiválasztás névtérből

selection operator – kiválasztó művelet

selection policy – kiválasztási politika | kiválasztási stratégia

selection rule – kiválasztási szabály

selection sort – kiválasztó rendezés

selective – szelektív

selective access – szelektív hozzáférés

selective attention – szelektív figyelem

selective flooding – szelektív elárasztás

selective invalidation – szelektív érvénytelenítés

selective repeat – szelektív ismétlés

Selective Repeat Protocol (SRP) – szelektív ismétlés protokoll

selective revealing – szelektív állapotjelentés

selectivity – szelektivitás

selector – szelektor

select-then-operate paradigm – kijelöl-majd-működtet paradigma

self similarity – önhasonlóság

self-adaptation – önadaptáció

self-awareness – öntudat

self-certified – önigazolt

self-certifying – önigazoló | öntanúsító

self-complementing code – önkomplementáló kód

self-conjugate – önkonjugált

self-conjugate partition – önkonjugált felbontás

self-correcting counter – önbeálló számláló

self-correcting Johnson counter – önbeálló Johnson-számláló

self-correcting ring counter – önbeálló gyűrűs számláló

self-describing – B22752önleíró

self-decimated generator – öndecimált generátor

self-diagnostics – öndiagnosztika

self-dual – önduális

self-dual array – önduális tömb

self-dual code – önduális kód

self-dual forest – önduális erdő

self-extracting archive – önkicsomagoló tömörített állomány

self-modifying code – önmódosító kód

self-organizing – önszervező

self-organizing feature maps – önszerveződő tulajdonságtérkép

self-organizing list search – keresés önszervező listával

self-orthogonal – önortogonális

self-orthogonal code – önortogonális kód

self-recovering – ön-helyreállás | önfeléledés

self-reference – önhivatkozás

self-referential – önmagára utaló

self-report – ön-riport

self-reproducing numbers – önreprodukáló számok

self-similarity – önhasonlóság

self-synchronizing – önszinkronozó | önszinkronizáló | önszinkronizálás

self-synchronizing stream cipher – önszinkronizáló folyamrejtjel

self-timed system – saját órajellel rendelkező rendszer | önórajelezett rendszer

selftimer – önkioldó

self-transpose forest – öntranszponált erdő

Selinger-style optimization – Selinger-féle optimalizálás

seller-controlled marketplace – vállalkozások és vevők az eladó katalógusait használva rendelnek online

semantic – szemantikus

semantic action – szemantikus művelet

semantic ambiguity – szemantikus többértelműség

semantic analysis – szemantikus elemzés

semantic checking – szemantikus ellenőrzés

semantic description – szemantikus leírás

semantic difference – szemantikus különbség

semantic differential scale – szemantikus differenciál skála

semantic error – szemantikus hiba

semantic extension – szemantikus kiterjesztés

semantic function – szemantikus függvény

semantic interpretation – szemantikus interpretáció

semantic knowledge – szemantikus tudás | szemantikus ismeret

Semantic Language (SL) – ágens üzenettartalom nyelv

semantic layer – szemantikai szint

semantic model – szemantikus modell

semantic net – szemantikus háló

semantic network – szemantikus háló

semantic query optimization – szemantikai lekérdezés optimalizációja

semantic role – szemantikai szerep

semantic specification – szemantikus meghatározás

semantic sub-object – szemantikai alobjektum

semantic Web – szemantikus web | szemantikus világháló

semantic Web fundamental – szemantikai web alapjai

semantic Web solution – szemantikai webmegoldások

semantically secure public-key encryption – szemantikusan biztos nyilvános kulcsú titkosítás

semantics – szemantika | jelentés | jelentéstan

& axiomatic semantics – axiomatikus szemantika

& dynamic semantics – dinamikus szemantika

& full semantics – teljes szemantika

& relational semantics – relációs szemantika

& static semantics – statikus szemantika

semaphore – szemafor | fényjelző

semaphore code – szemafor-kód

semiadaptive – szemiadaptív | félig adaptív

semiautomaton – félautomata

semicolon (;) – pontosvessző (;)

semiconductor diode – félvezető dióda

semiconnected graph – féligösszefüggő gráf

semi-continuous function – féligfolytonos függvény

semicustom IC – részben felhasználói IC

semidecidable – félig eldönthető

semidefinite matrix – szemidefinit mátrix

semidirect – féligdirekt

semidirect product – szemidirekt szorzat

semidistributive law – szemidisztributivitási törvény

semidynamic environment – féldinamikus környezet

semigroup – félcsoport

semi-join – félig összekapcsolás

semilabeled tree – félig cimkézett fa

semilattice – félháló

semimodular – féligmoduláris | szemimoduláris

semimodular lattice – szemimoduláris háló

semimodular law – szemimodularitási törvény

semiotics – szemiotika | jeltudomány

semiring – félgyűrű

semisimple – féligegyszerű

semistable – félig stabil | félstabil

semi-structured – félig strukturált

semi-structured data – félig strukturált adatok

semi-structured database – félig strukturált adatbázis

semi-structured decision – részben strukturált döntés

semistructured problem – részben strukturált probléma

semitight coupling – közepesen szoros összekapcsolás

semitone – félhang | kisszekund

semiweak – féliggyenge

semiweak key – féliggyenge kulcs

send – küldés

sender – adó

sender initiated migration – küldő által kezdeményezett áthelyezhetőség

sender-based logging – feladó-küldő alapú naplózás

sending window – adási ablak

senior manager – felsővezető

sensation – érzékelés

sense amplifier – érzékelő erősítő

sense code – hibakód | állapotkód

sense of presence – jelenlét érzékelése

sensing – érzékelés

sensitive – érzékeny | bizalmas [információ]

Sensitive But Unclassified (SBU) – érzékeny, de nem minősített [információ]

sensitivity – érzékenység

sensitivity analysis – érzékenység elemzés

sensor – érzékelő

sensorless planning – érzékelőmentes tervkészítés

sensory action – érzékelési cselekvés

sensory modality – érzékszervi modalitás

sentence – mondat

sentential form – mondatforma

sentinel – őrszem

sentinel condition – őrszem feltétel

separable – szeparábilis | szétválasztható

separable code – szeparábilis kód

& maximum distance separable code – maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód

separable field extension – szeparábilis testbővítés

separable image – szétválasztható kép

separable user interface – különválasztható felhasználófelület / kezelőfelület

separably generated – szeparábilisan generált

separably generated field extension – szeparábilisan generált testbővítés

separate compilation – külön fordítás

separate tables – különálló táblázatok

separated – szeparált | elválasztott | szétválasztott

separation – szétválasztás | szeparáció

separation of concerns – szerepkörök szétválasztása

separation of the roots – gyökök szétválasztása

separation sorting – elválasztó rendezés

separator – elválasztó | szeparáló

separator bar – elválasztó vonal

separator symbol – szétválasztó szimbólum

septenary number system (radix 7 number system) – hetes alapú számrendszer (szeptenáris számrendszer)

sequence – sorozat | utasítás-sorozat

& Coding Sequence (CDS) – kódoló szekvencia (CDS)

& equidistributed sequence – egyenletes eloszlású sorozat

& exponential sequence – exponenciális sorozat

& fundamental sequence – fundamentális sorozat

& gene sequence – génsorozat | génszekvencia

& independent sequence – független sorozat

& totally useless sequence – teljesen haszontalan sorozat

& visit-sequence – látogatási sorozat

sequence alignment – szekvencia illesztés

sequence connector – sorozat-összekapcsoló

sequence container – sorozat tároló

sequence control – utasítássorozat végrehajtásának vezérlése

sequence data – soros adat | szekvenciális adat

sequence diagram – eseménykövetési diagram | szekvencia diagram

sequence error – sorozat hiba

sequence matching – sorozatillesztés

sequence numbering – sorszámozás

sequence of events – eseménysorozat

sequence of programs – programok sorozata | programok szekvenciája [konstrukciós módszer]

sequence point – szekvenciapont

Sequenced Packet Exchange Protocol (SPX) – sorszámozott csomagkicserélő protokoll

sequencer – szekvencia feldolgozó vagy generáló berendezés | zeneszerkesztő és lejátszó berendezés vagy program | sorszámozó

sequencing – szekvenálás

& shortgun sequencing – sörétespuska szekvenálás

sequential – sorrendi | soros | szekvenciális

sequential access – soros elérés | soros hozzáférés

sequential array allocation – soros tömbhozzárendelés

sequential circuit – sorrendi hálózat

sequential circuit analysis – sorrendi hálózat elemzése / analízise

sequential circuit analysis procedure – sorrendi hálózat analízisének folyamata

sequential circuit design procedure – sorrendi hálózat tervezésének folyamata

sequential circuit verification – sorrendi hálózat ellenőrzése / verifikálása

sequential consistency – soros konzisztencia | soros következetesség

sequential control flow architecture – soros vezérlésfolyam architektúra

sequential decision problem – szekvenciális döntési feladat / probléma

sequential decoding – szekvenciális dekódolás | soros dekódolás

sequential execution semantics – soros végrehajtási szemantika

sequential file – szekvenciális fájl

sequential hypercube – soros hiperkocka

sequential multiplier – sorrendi szorzó

sequential network – sorrendi hálózat | szekvenciális hálózat

sequential pattern mining – szekvenciális minták bányászata

sequential PLD – sorrendi PLD

sequential ray traversal algorithm – soros / szekvenciális sugárbejárási algoritmus

sequential resampling – soros / szekvenciális újramintavételezés

sequential scan – soros / szekvenciális átvizsgálás

serendipity – szerencsés rábukkanás

serial – soros

serial addition – soros összeadás

serial binary adder – soros bináris összeadó

serial channel – soros csatorna

serial comparator – soros komparátor

serial correlation coefficient – soros korrelációs együttható

serial counter – soros számláló

serial data – soros adat

serial I/O packet-based – soros B / K csomag alapú | soros I / O csomag alapú

serial input shift-register – soros bemenetű léptető regiszter

Serial Line Internet Protocol (SLIP) – soros vonali internet protokoll

serial number register – soros számregiszter

serial output shift-register – soros kimenetű léptető regiszter

serial port – soros port | soros csatorna

serial schedule – soros ütemezés

serial transfer – soros átvitel

serial widget – soros eszköz

serial-access memory – soros hozzáférésű memória

serial-in, parallel-out shift register – soros be-, párhuzamos kimenetű léptető regiszter

serializability – sorbarendezhetőség

serializable – sorosítható

serializable schedule – sorolható ütemezés | sorba rendezhető ütemezés

serializable subgoals – sorbarendezhető részcélok

serialization – sorosítás | sorba-rendezés

serial-parallel – soros-párhuzamos

serial-parallel counter – soros-párhuzamos számláló

serial-to-parallel conversion – soros-párhuzamos átalakítás

series – sor

series composition – soros összetétel | soros kompozíció | soros kapcsolás

series of commands – parancssorozat

series termination – sorlezárás

series-parallel circuit – soros-párhuzamos hálózat | soros-párhuzamos áramkör

serif – betűtalp

servant – szolga

server – szolgáltató | kiszolgáló | szolgáltatást végző hálózati számítógép / szoftver / ágens | szerver

& Authentication Server (AS) – hitelesítő szolgáltató | hitelesítő szerver

& client-server architecture – ügyfél-kiszolgáló architektúra

& client-server communication – ügyfél-kiszolgáló kommunikáció

& client-server model – ügyfél-kiszolgáló modell | kliens-szerver modell

& concurrent server – versengő kiszolgáló | konkurens szerver

& device server – eszköz kiszolgáló | eszköz szerver

& directory server – katalógus-szolgáltató | katalógus szerver

& domain caching server – körzeti / tartományi gyorsítótár kiszolgáló

& domain name server – körzetnév / tartománynév szolgáltató

& domain security server – körzet / tartomány biztonsági szolgáltató

& domino server – dominó-szolgáltató

& file server – fájl-szolgáltató | állomány szerver

& group server – csoportszolgáltató | csoport szerver

& infected server – fertőzött kiszolgáló | fertőzött szerver

& iterative server – ismétlő kiszolgáló | iteratív szerver

& location server – elhelyezkedési szolgáltató | elhelyezkedési szerver

& mirrored server – tükrözött kiszolgáló | tükrözött szerver

& name server – névszolgáltató | névszerver

& news server – hírszolgáltató | hírszolgáltató szerver

& object server – objektum-szolgáltató | objektum szerver

& print server – nyomtató kiszolgáló | nyomtató szerver

& privilege attribute server – jogosultsági tulajdonság szolgáltató

& process server – folyamatszolgáltató | folyamat-szerver

& removed server – eltávolított kiszolgáló | eltávolított szerver

& replica server – másolat-szolgáltató | másolat-szerver

& secure replicated server – biztonságos többszörözött kiszolgáló | biztonságos többszörözött szerver

& stateful server – állapot-teljes kiszolgáló

& stateless server – állapot nélküli kiszolgáló

& storage server – tároló szolgáltató | tároló-szerver

& super-server – szuperszerver

& susceptible server – fertőzhető kiszolgáló | fertőzhető szerver

& terminal server – terminál kiszolgáló | terminál szerver

& time server – időpont szolgáltató | időpont szerver

& video server – mozgókép szolgáltató | videó szerver

& Web server – web szolgáltató | web szerver

server appliance – kiszolgáló készülék

server crash – kiszolgáló összeomlás | szerver-összeomlás

server error – kiszolgálói hiba | szerverhiba

server farm – kiszolgáló tanya | szerver farm

server port – kiszolgálói kapu | szerver port

server replication – kiszolgáló-oldali másolat

server stub – kiszolgáló-oldali eljáráscsonk

server task – kiszolgáló-oldal

server-based protocol – kiszolgáló alapú protokoll | szerver alapú protokoll

server-initiated replica – kiszolgáló által kezdeményezett másolat

serverless operation – kiszolgáló nélküli művelet

server-side – szerveroldali

server-side script – kiszolgáló-oldali parancsprogram | szerveroldali szkript

service – szolgáltatás | szolgálat

& acknowledged datagram service – nyugtázott datagram szolgálat

& best-effort service – legjobb kísérlet

& collection service – gyűjtemény-szolgáltatás

& concurrency control service – konkurencia ellenőrző szolgálat / szolgáltatás

& confirmed service – megerősített szolgálat

& connection-oriented service – összeköttetés alapú szolgáltatás

& connectionless service – összeköttetés nélküli szolgáltatás

& datagram service – datagram szolgáltatás

& Denial of Service (DoS) – szolgáltatás megtagadás

& Differentiated Service architecture (DiffServ) – megkülönböztetett / differenciált szolgáltatási architektúra

& directory service – katalógus szolgálat

& distinguished name service – megkülönböztető névszolgáltatás

& distributed file service – osztott fájlszolgálat | osztott állományszolgáltatás

& distributed time service – osztott pontos idő szolgálat

& distribution service – elosztás szolgáltatás

& Dynamic Domain name Service (Dens) – dinamikus körzetnév / tartománynév szolgáltatás

& event service – esemény szolgálat | eseményszolgáltatás

& guaranteed service – garantált minőségű szolgáltatás | biztos kézbesítés

& General Packet Radio Service (GARS) – általános csomagrádiós rendszer

& generic security service – általános biztonsági szolgáltatás

& Global Name Service (GNS) – globális-név szolgáltatás

& Integrated Service architecture (IntServ) – összevont / integrált szolgáltatási architektúra

& integrated services – integrált szolgáltatások

& Integrated Services Digital network (Sid) – integrált szolgáltatású digitális hálózat

& Internet Service Provider (ISP) – internet-szolgáltató

& Java Authentication and Authorization Service (JAAS) – Java hitelesítő és feljogosító szolgáltatás

& licensing service – engedélyező-szolgáltatás

& life cycle service – életciklus szolgálat | életciklus szolgáltatás

& location service – helymeghatározó szolgáltatás

& lookup service – visszakereső szolgáltatás

& messaging service – üzenetkezelő szolgálat | üzenetkezelő szolgáltatás

& middleware service – köztesréteg szolgáltatás

& naming service – névszolgálat | névszolgáltatás

& Network Service Access Point (NSAP) – hálózati szolgálat-elérési pont

& notes object service – feljegyzésobjektum szolgáltatás

& notification service – értesítési szolgáltatás | értesítési szolgálat

& notes object service – feljegyzésobjektum szolgáltatás

& persistence service – állandósági szolgáltatás

& property service – tulajdonság-szolgáltatás

& Quality of Service (QoS) – szolgálat-minőség

& query service – lekérdező szolgálat | lekérdező szolgáltatás

& relation service – kapcsolat-szolgáltatás

& security service – biztonsági szolgáltatás

& Short Message Service (SMS) – rövid-üzenet szolgáltatás

& Switched Multi-megabit Data Service (SMDS) – kapcsolt, több-megabites adatátviteli szolgálat

& ticket granting service – jegyadó szolgálat

& time service – időszolgáltatás

& transaction service – tranzakció / ügylet szolgálat / szolgáltatás

& transport service – szállítási szolgáltatás | szállítási szolgálat

& Transport Service Access Point (TSAP) – szállítási szolgálat elérési pont

& transport service primitive – szállítási szolgálat-primitív

& Type of Service (ToS) – szolgálat típusa

& unconfirmed service – megerősítetlen szolgálat

& Web-based service – web alapú szolgáltatás

& Wireless Internet Service Provider (WISP) – vezeték nélküli Internet-szolgáltató

Service access Point (SaP) – szolgálat-elérési pont

service access point – szolgálatelérési pont

service activities – szolgáltatási tevékenységek

service availability – rendelkezésre állás

service class – szolgálati osztály

service control manager – kiszolgálást vezérlő egység

Service Data Unit (SDU) – szolgálati adategység

service identifier – szolgálatazonosító

service item – szolgáltatás tétel

service level – szolgáltatásszint

Service Level agreement (Slav) – szolgáltatásszint-megállapodás

service level management – szolgáltatásszint-felügyelet

service primitive – szolgálati primitív

service provider – szolgáltató vállalat

service routine – kiszolgáló rutin | kiszolgáló eljárás

Service Set Identifier (SSID) – szolgáltatáscsoport azonosító

service worker – szolgáltatást végző beosztott

service-oriented – szolgáltatásorientált | szolgáltatáselvű

service-oriented architecture – szolgáltatásorientált / szolgáltatás- elvű architektúra

service-oriented computing – szolgáltatásorientált számítástechnika

servlet – kisszerver | szervlet

session – viszony | munkamenet | munkakapcsolat | munkafázis | futtatási egység | ülés

session control – munkafázis vezérlés

session cursor – munkafázis sormutatója

session hijacking – kapcsolat eltérítés

session key – viszony kulcs | kapcsolatkód

session layer – viszony réteg

session persistence – viszony-állandóság

session semantics – viszony szemantika | munkamenet stratégia

session-variable – munkamenet-változó

set – halmaz | készlet | beállít

& canonical set – kanonikus halmaz

& instruction set – utasításkészlet

set difference – halmazkülönbség

set inclusion – halmaz-tartalmazás

set intersection – halmaz-metszet | közös rész

set of class operations – osztályműveletek halmaza

set of covering vertices – lefedő csúcshalmaz

set of edges – élhalmaz | az élek halmaza

set of independent vertices – független csúcshalmaz

set of measure zero – nulla mértékű halmaz

set of states – állapot halmaz

set of support – támogató halmaz

set of truth – igazsághalmaz

& weak set of truth – gyenge igazsághalmaz

set partition – halmazpartíció | halmazfelbontás

set print area – nyomtatási terület beállítása

set size – méretet beállít | halmaz mérete

set union – halmazegyesítés | halmazunió

set state – állapotot beállít

set-associative mapping – részben asszociatív leképzés

set-covering problem – halmazlefedési feladat

setgid bit (UNIX) – setgid bit (UNIX) | csoportváltó bit (UNIX)

set-grouping hierarchy – halmazcsoportosító hierarchia

set-partition problem – halmazfelbontási feladat

set-theoretic – halmazelméleti

setting default values – alapértelmezett értékek megadása

setuid bit (UNIX) – setuid bit (UNIX) | felhasználó-váltó bit (UNIX)

setup – beállít | beállítás | telepít | telepítő

setup program – telepítőprogram

setup time – feléledési idő | előkészítési idő

setup time of edge-triggered flip-flop – élvezérelt flip-flop feléledési / előkészítési ideje

setup-time margin – feléledési időhatár

set-valued attribute – halmazértékű attribútum

seven-segment decoder – hétszegmenses dekódoló

seven-segment display – hétszegmenses kijelző

severity – súlyosság

sexagesimal number system – szexagesimális számrendszer

SFS (Secure File System) – SFS (biztonságos fájl rendszer)

SG (Specific Goal) – sajátos cél

SGML (Standard Generalized Markup Language) – SGML (szabványos általánosított jelölőnyelv)

SHA (Secure Hash Algorithm) – biztonságos hasító algoritmus (SHa)

shaded – árnyalt

shader – árnyaló

& fragment shader – képelem árnyaló

& geometry shader – geometria árnyaló

& pixel shader – pixel árnyaló

& vertex shader – csúcspont árnyaló

shading – árnyalás | árnyékvetés

shading normal – árnyalási normálvektor

shadow – árnyék

shadow acne – árnyék kiütés

shadow block – árnyékblokk

shadow bounding objects – árnyékhatároló tárgyak

shadow map – árnyéktérkép

shadow mask – árnyékmaszk | lyukmaszk

shadow of a point – pont árnyéka

shadow offset – árnyék eltolás

shadow ray – árnyék sugár

shadow softness – árnyék finomság

shadow volume – árnyéktérfogat | árnyéktest

shadow volume cap – árnyéktest kupakja

shadowing – árnyékolás

shallow knowledge – felszíni tudás | heurisztikus tudás

Shannon entropy – Shannon-entrópia

Shannon-Fano algorithm – Shannon–Fano-algoritmus

Shannon-Fano code – Shannon–Fano-kód

shape – alak | alakzat

& shape of a random partition – véletlen permutáció alakja

& shape of a random set partition – véletlen halmazfelbontás alakja

shape context – alakzatkontextus

shape matching – alakillesztés

shape of a random binary tree – véletlen bináris fa alakja

shape of a random forest – véletlen erdő alakja

shape preservation – alaktartás

shape preserving interpolation – alaktartó interpoláció

shape recognition – alakfelismerés | forma felismerés

shape-based image retrieval – alak alapú képkeresés

share reservation – megosztásfoglalás

shareability – megoszthatóság

shared – osztott | közös

shared bus – osztott sín | osztott busz

shared data – osztott adatok

shared disk – megosztott lemez

shared environment – osztott környezet

shared file – megosztott fájl | több felhasználó által elérhető fájl

shared library – osztott rutinkönyvtár

shared lock – osztott zár

shared memory – osztott memória | közös memória

shared memory computer – osztott memóriahasználatú / memóriájú számítógép

shared memory MIMD architecture – osztott memóriahasználatú / memóriájú MIMD architektúra

shared memory model – osztott memória modellje | közös memória modellje

shared nothing – megosztás nélküli

shared object – megosztott objektum

shared page – megosztott lap

shared path networks – közös csatornájú hálózatok

shared resource – osztott erőforrás

shared transaction – osztott tranzakció

shared variable – osztott változó | közös változó

shared variable type – osztott változó típusa | közös változó típusa

shared vision – közös vízió | mindenki által osztott nézet

shared whiteboard – megosztott munkatábla

shared window system – megosztott ablakrendszer

shared-nothing architecture – megosztás nélküli architektúra

share-level access – megosztásszintű hozzáférés

shareware – részjogú szoftver

sharing – elosztás | megosztás

sharing knowledge – tudásmegosztás

sharing list – megosztási lista

sharpen – élesít [képet]

shearing – nyírás

sheet load – nyomtatón egyedi lap betöltése

Sheffer-operation – Sheffer-művelet

shell – parancsvezérlő | parancsértelmező | héjprogram | ismeretalapú keretrendszer

shell account – felületi hozzáférés

shell script – szöveges parancsállomány | szkriptprogram

shelving – várakoztatás

Shielded Twisted Pair (STP) – árnyékolt sodrott érpár

shift – eltolás | léptetés

shift in string matching – eltolás a sztringillesztésben | eltolás a füzérillesztésben

shift instruction – léptető utasítás

shift invariance – eltolási invariancia

shift invariant operator – eltolásinvariáns operátor

shift keying – billentyűzés

& Amplitude Shift Keying (ASK) – amplitúdó-billentyűzés

& Frequency Shift Keying (FSK) – frekvenciabillentyűzés

& Phase Shift Keying (PSK) – fázistolásos billentyűzés | fázisbillentyűzés

& Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) – kvadratúra fázisbillentyűzés

shift operation – eltoló művelet | léptető művelet

shift operator – eltolási operátor

shift operators of MMIX – MMIX eltolási operátorai

shift register – léptető regiszter | eltolási regiszter | siftregiszter

shift register recurrences – eltolási regiszterekkel kapcsolatos rekurzió

shift register sequence – siftregiszteres sorozat

shift-and-add – eltolás | léptetés és összeadás

shift-and-add multiplication – léptető-és-összeadó szorzás

shift-and-add multiplier – léptető -és-összeadó szorzó

shift-and-subtract division – léptető -és-kivonó osztás

shifter – léptető | eltoló

shift-reduce parser – léptetés-redukálás elemző

shift-reducing conflict – léptetés-redukálás konfliktus

shift-register counter – léptető regiszteres számláló

shift-register with parallel load – párhuzamos betöltésű léptető regiszter

shift-shift conflict – léptetés-léptetés konfliktus

shine – csillogás | csillanás | ragyogás

shininess – csillanás erőssége

shoot – lő

shooting walk – lövőséta

shopping agent – intelligens szoftver, amely megkeresi a legmegfelelőbb árú terméket a neten

shopping basket – bevásárlókosár

shopping cart – virtuális bevásárlókosár termék és ár gyűjtése [e-kereskedelem]

short – rövid

short float format – rövid lebegőpontos formátum

Short Inter-Frame Spacing (SIFS) – rövid keretek közötti időköz

Short Message Service (SMS) – rövid-üzenet szolgáltatás

short namespace name – rövid névtér név

short reference – rövid hivatkozás

short term memory – rövidtávú memória

short vector – rövid vektor

short-circuit evaluation – gyors kiértékelés | rövidzáras kiértékelés

shortcut – gyorsbillentyű

shortcut icon – parancsikon

shortcut key – billentyűparancs

shorten – rövidít

shortened code – rövidített kód

shortening – rövidítés

shortest – legrövidebb

shortest circle – legrövidebb kör

shortest job first scheduler legrövidebb feladatot először ütemező

shortest path – legrövidebb út

shortest path problem – legrövidebb út feladat / probléma

shortest path routing – legrövidebb út protokoll

shortest-path algorithm – legrövidebb utat kereső algoritmus

shortest superstring problem – legrövidebb fedőfüzér feladat / probléma | legrövidebb szupersztring feladat / probléma

shotgun sequencing – sörétespuska szekvenálás

shorthand – gyorsírás | gyorsírással ír

short-term – rövidtávú

short-term key – rövid távú kulcs | rövid időre szóló kulcs | rövid ideig érvényes kulcs

shoulder – váll [lokális keresésnél]

show edges – élek mutatása

show ruler – vonalzósor mutatása | vonalzósor bekapcsolása

showing continuity – folytonosság bemutatása

SHRDLU – SHRDLU [beszélgető programrendszer]

shrinkage – apadás

shrinking – összehúzás | csökkentés | összehúzódás | csökkenés

shrinking factor – zsugorító tényező

shrinking phase – zsugorodási fázis

S-HTTP (Secure HTTP) – S-HTTP (biztonsági HTTP)

shuffled digits – kevert számjegyek

shuffler – keverő

shuffling a sequence – sorozat elemeinek keverése

shuffling cards – kártyalapok keverése

shut down – kikapcsolás

shutter speed – záridő

shutdown – leállítás parancs | kikapcsolás parancs

sibilant – sziszegő hangzó

sibling – testvér

SICOMP (SIAM Journal on Computing) – SICOMP (SIaM Journal on Computing – [folyóirat])

side effect – mellékhatás

side of a polygon – sokszög oldala

side-channel messaging – privát üzenetváltás [csoportmunkánál]

side-view – oldalnézet

sideway sum – bináris sztring egyeseinek száma

sieve – szita

sieve method – szitamódszer

sieve of Eratosthenes – Eratosztenész szitája

sieving – szitálás

SIFS (Short Inter-frame Spacing) – SIFS (rövid keretek közötti időköz)

sight verification – adat vizuális ellenőrzése bevitel előtt

sigmoid function – szigmoid függvény

sign – előjel | jel

sign bit – előjelbit

sign extension – előjel kiterjesztése

sign in – bejelentkezik

sign of a permutation – permutáció előjele | permutáció paritása

sign of floating point number – lebegőpontos szám előjele

sign off – kijelentkezik

signal – jel | aszinkron művelethívás

& traffic signal – közlekedési jel

signal handler – jelkezelő

signal handling – jelkezelés | szignálkezelés

signal name – jelnév

signal path – jelút | jelvezeték

signal processing device – jelfeldolgozó eszköz

Signal to Noise Ratio (SNR) – jel-zaj viszony | jel-zaj arány

Signal to Quantization Noise Ratio (SQNR) – jel-kvantálási zaj viszony | jel-kvantálási zaj arány

signaling – jelzés

signaling protocol – jelzési protokoll

signaling rate – jelzési sebesség | jelsebesség

signal-to-noise ratio – jel-zaj viszony

signature – aláírás | bejegyzés | jellemzés | kézjegy | ismertető jegy | lenyomat | szignatúra

& compatible signatures – kompatibilis aláírások

& digital signature – digitális aláírás

& external signature – külső aláírás

signature algorithm – aláíró algoritmus

signature analysis – aláírás elemzése

signature generation – aláírás-generálás | aláírás létrehozása

signature of an alphametic – alfametika aláírása

signature part – aláírás-rész

signature policy – aláírási házirend

signature scheme – aláírási rendszer

signature stripping – aláírás kigőzölése

signature verification – aláírás ellenőrzése | aláírás verifikálása

signed – előjeles | aláírt

signed applet – aláirt kisalkalmazás

signed binary addition – előjeles bináris összeadás

signed binary number – előjeles bináris szám

signed division – előjeles osztás

Signed Document Markup Language (SDML) – aláírt iratot jelölő nyelv

signed integers – előjeles egészek

signed multiplication – előjeles szorzás

signed number – előjeles szám

signed permutation – előjeles permutáció

signed subtraction using complements – előjeles kivonás komplemensek használatával

signed-complement – előjeles kiegészítő | előjeles komplemens

signed-complement representation – előjeles kiegészítő ábrázolás | előjeles komplemens ábrázolás

signed subtraction using complements – előjeles kivonás komplemensek használatával

signed-magnitude – előjeles abszolútértékes ábrázolás

signed-magnitude representation – előjeles-abszolút értékes reprezentáció

signer – aláíró

significance – fontosság | jelentőség | szignifikancia | jelentés | értelem

significance level – szignifikancia-szint

significance test – fontossági teszt

significance threshold – fontossági küszöb

significant – lényeges | szignifikáns

significant whitespace – valódi térköz | szignifikáns térköz

signing – aláírás

signum – előjel

signum function – előjelfüggvény | szignumfüggvény

silence – szünet | csend

silent process – csendes folyamat

silent state – csendes állapot

silhouette – sziluett

silhouette determination – sziluett meghatározás

silly window syndrome – buta ablak jelenség

similar – hasonló

similarity – hasonlóság

similarity matching – hasonlóság-alapú illesztés

similarity matrix – hasonlóságmátrix

similarity search – hasonlóságkeresés

simple – egyszerű

simple circle – egyszerű kör

simple columnar transposition cipher – egyszerű oszlopcserés rejtjel

simple cycle – egyszerű kör

simple graph – egyszerű gráf

simple group – egyszerű csoport

simple link – egyszerű kapcsolódás | egyszerű hivatkozás

simple LL(1) grammar – egyszerű LL(1) nyelvtan

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) – egyszerű levéltovábbító protokoll

simple matching coefficient – egyszerű egyezőségi tényező

simple path – egyszerű út

simple phrase – egyszerű részmondat

simple polygon – egyszerű sokszög

simple precedence function – egyszerű elsőbbségi függvény

simple precedence grammar – egyszerű elsőbbségi nyelvtan

simple sort-join – egyszerű rendezéses összekapcsolás

simple stream – egyszerű folyam

simple substitution – egyszerű helyettesítés | egyszerű báziscsere

simple substitution cipher – egyszerű helyettesítéses rejtjel

simple synchronizer – egyszerű szinkronizáló

simple transform – egyszerű transzformáció | egyszerű transzformált

simple unconditional branch – egyszerű feltétlen elágazás

simple uniform hashing – egyszerű egyenletes hasítás

simplest – legegyszerűbb

simplest algebraic expression – legegyszerűbb algebrai kifejezés

simplex – szimplex

& recursively subdivided simplex – rekurzívan felosztott szimplex

simplex algorithm – szimplex algoritmus

simplex channel – szimplex csatorna

simplex code – ekvidisztáns kód | egyenletes távolságú kód | állandó távolságú kód | azonos távolságú kód | szimplex kód

simplex line – szimplex vonal

simplicial multicomplex – szimpliciális multikomplexus

simplicity – egyszerűség

simplification – egyszerűsítés

simplification for two-level implementation – kétszintű megvalósítás egyszerűsítés

simplification of logic circuit – logikai áramkör egyszerűsítése

simplified – egyszerűsített

Sims table – Sims-tábla

Simula – Simula [programnyelv]

Simula-style container – Simula-stílusú tároló

simulated annealing – szimulált hűtés

simulated model – szimulációs modell

simulation – szimuláció

& bisimulation – biszimuláció

& continuous simulation – folytonos szimuláció

& discrete simulation – diszkrét szimuláció

simulation cycle – szimulációs ütem

simulation inefficiency – szimuláció hatástalansága

simulation of computers – számítógépek szimulációja

simulation of one computer on another – számítógép szimulálása másik számítógéppel

simulation of one computer on itself – számítógép szimulációja sajátmagán

simulation proof – szimulációs bizonyítás

simulation prototyping – website használhatóságát / viselkedését tesztelő eljárás | prototípus-készítés szimulációval [rendszertervezés]

simulation relation – szimulációs reláció

simulation time – szimulációs időtartam

simulator – szimulátor

simulator sickness – szimulátor betegség

simultaneous – egyidejű | szimultán

simultaneous congruences – szimultán kongruenciák

simultaneous input changes – egyidejű bemeneti változások

simultaneous linear equations – szimultán lineáris egyenletek

Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) – szimultán helymeghatározás és térképezés

Simultaneous Multi-Threading (SMT) – egyidejű többszálasítás (SMT) | egyidejű többszálas technika

simultaneously – egyidejűleg | egyidőben | szimultán

sine – szinusz

sine curve – szinuszgörbe

sine wave – szinuszhullám

sine wave carrier – szinuszos vivőjel

single – egyszeres | egyszerű | egy-

& hidden single [Sudoku algorithm] – rejtett egyke [Sudoku algoritmus]

& naked single [Sudoku algoritmus] A26776 – tiszta egyke [Sudoku algoritmus]

single cycle – egyszeres ciklusú

single cycle instruction – egy ciklus alatt végrehajtható utasítás

single inheritance – egyszerű öröklés

Single Instruction Multiple Data architecture (SIMD architecture) – egyszeres utasításfolyam többszörös adatfolyam architektúra (SIMD architektúra)

single layer learning – egyrétegű neuronháló tanulása

Single Nucleotide Polymorphism (SNP) – jel-zaj viszony | jel-zaj arány

Single Procedure Multiple Data execution model (SPMD execution model) – egy eljárás több adat végrehajtási modell

single quote – egyszeres idézőjel | aposztróf

single scattering – egyszeres szóródás | egyszeres visszaverődés

single sign-on – egyszeri belépés [osztott rendszerbe]

single-case experimental design – egy-esetes kísérleti terv

single-dimensional – egydimenziós

single-display groupware – csoportmunkát támogató egy-képernyős szoftver

single-error decoder – egyhiba-dekódoló

single-error-correcting – egyhiba-javító

single-error-correcting code – egyhiba-javító kód

single-hidden-layer neural network – egy-rejtett-rétegű neuronháló

single-key – egykulcsos

single-key encryption – egykulcsos titkosítás

single-level directory structure – egyszintű katalógus

single-mode fiber – egy-törésmutatójú fényvezető szál

single-path routing algorithm – egy-utas útválasztó algoritmus

single-precision – egyszeres pontosság | egyszeres pontosságú

single-precision integer – egyszeres pontosságú egész szám

single-processor system – egyprocesszoros rendszer

single-source data – egyetlen forrástól származó adat

singleton – egyke | szingli

Singleton bound – Singleton-korlát

singleton bucket – egypontos kosár

singleton design pattern – egyke tervezési minta

singleton-free – szinglimentes

singleton-free partition – szinglimentes partíció

single-value constraint – egyértékűségi megszorítás

singly connected – egyszeresen összefüggő

singly connected Bayes network – egyszeresen összefüggő Bayes-háló

singly connected graph – egyszeresen összefüggő gráf

singly linked list – egyszeresen láncolt lista

singular – szinguláris

singular curve – szinguláris görbe

singular function – szinguláris függvény

singular matrix – szinguláris mátrix

singular point – szinguláris pont

singular value decomposition – szinguláris értékfelbontás

singularity – szingularitás

sinh – szinusz hiperbolikusz

sink – nyelő

sink tree – nyelő-fa

sink vertex – nyelő csúcs

SIS (Strategic Information System) – stratégiai információrendszer

site – telek | hely | telephely

& acceptor site – elfogadó hely

site marketing – webhely hagyományos marketingje / reklámozása

site structure – site-szerkezet

site visit – interjú a végfelhasználókkal | munkahelyi látogatás

sitemap – oldaltérkép

situated – beágyazott

situated action – helyzetfüggő tevekénység

situated automaton – beágyazott automata | behelyezett automata

situation – helyszínrajz

situation calculus – szituációkalkulus

situational impairment – alkalmi csökkent képesség

six sigma – minőség-mérési rendszer

size – méret

& page size – lapméret

size coercion – méret korlátozás

size conversion – méretkonverzió

size estimation – méret becslése

size of a graph – gráf mérete

size of file – fájlméret

size of number – szám mérete

size of pointer – mutató mérete

size of program – program mérete

size of string – karakterlánc mérete

size of structure – struktúra mérete

size vector – méretvektor

skeleton – váz

skeletonization – szkeletonizálás (robotikában útkereső algoritmus)

skew – ferde | ferdeség | elcsúszás

skew field – ferdetest

skew line – rézsútos vonal

skew symmetry – ferde szimmetria | ellentett szimmetria

skewness – ferdeség

skew-symmetric – ferdén szimmetrikus

skill acquisition – készség-elsajátítás

skin – felszín | bőr | skin | felhasználói felület stílusa | rétegek

skinning – bőrözés | nyúzás | lehámozás

skip – üres utasítás

skip link – weboldalon belüli hivatkozás

skipping blocks of a permutations – permutációk blokkjainak átugrása

Skolem constant – Skolem konstans

Skolem function – Skolem-függvény

skolemization – skolemizálás

sky – égbolt

skylight – égbolt fény | mennyezetvilágítás | felső világítás

SL (Semantic Language) – SL (ágens üzenettartalom nyelv)

SLA (Service Level Agreement) – szolgáltatási szerződés [kiszervezésnél]

slack form – kiegyenlített alak

slack variable – kiegyenlítő változó

slant – lejtés (objektumé)

slanted font – dőlt betű

slash (/) – perjel ( / )

slash arithmetic – törtvonal aritmetika

slave – alárendelt <működésben>

slew rate – maximális jelváltozási sebesség

slice – szelet

& time slice – időszelet

slicing – szeletelés | feldarabolás

slicing and dicing – szeletelés és kockázás

slide – dia | diakép | csúszás | csúsztatás

slide show – dia bemutató

slider – csúszka

sliding window – csúszó ablak

sliding window compression – csúszóablakos tömörítés

sliding window flow control – csúszó-ablakos forgalomszabályozás

sliding window protocol – csúszó-ablakos protokoll

sliding-block puzzle – csúsztatós kirakójáték | tili-toli játék

sliding-window – csúszóablakos

SLIP (Serial Line Internet Protocol) – SLIP (soros vonali Internet protokoll)

slip – párbeszéd ablak

sloper antenna – lejtős antenna

slot – rés | rekesz | bejegyzés

slot mask – résmaszk

slot time – résidő

slotted ALOHA – réselt ALOHA

slow in and slow out – animáció lassulása és gyorsulása

slow key – lassított billentyűzet

slow motion – lassított mozgás

slow operations – lassú műveletek

slow start algorithm – lassú kezdést biztosító algoritmus

Slow Start Threshold (SST) – lassú indulás küszöb

slowdown – lelassulás

slowly changing dimension – lassan változó dimenzió

SLR(1) grammar – SLR(1) nyelvtan

SLR(1) parser – SLR(1) elemző

small – kis | kicsi

Small and Medium Enterprises (SMEs) – kis- és középvállalatok (KKV-k)

small business transformation – kisvállalkozások átalakulása

small caps – kiskapitális

small constant numbers – kis állandó (konstans) számok

& division by small constant numbers – osztás kis állandó számokkal

& multiplication by small constant numbers – szorzás kis állandó B23548számokkal

Small Scale Integrated (SSI) – kis mértékben integrált (SSI)

Small to Medium-sized Enterprises (SMEs) – kis- és középvállalatok (KKV-k)

small user interface design – egyszerű felhasználófelület / kezelőfelület tervezése

smaller – kisebb

smaller error variance – kisebb hibaszórás

smallest – legkisebb

smallest part – legkisebb rész

SmallTalk – SmallTalk [programnyelv]

SMART (Specific, Measurable, Actionable, Relevant and Timely) – üzleti folyamatok hatékonyságának mérésére szolgáló tulajdonságok

smart card – intelligens adatkártya

smart pointer – intelligens mutató

SMDL (Standard Music Description Language) – SMDL (szabványos zeneleíró nyelv)

SMDS (Switched Multi-megabit Data Service) – SMDS (kapcsolt, több-megabites adatátviteli szolgálat)

SME (Small and Medium Enterprises) – KKV (kis- és középvállalatok)

SMIB (Security Management Information Base) – SMIB (biztonságkezelési információs adatbázis)

SMIL (Synchronised Multimedia Integration Language) – SMIL (szinkronizált multimédia-integráló nyelv)

smoke – füst

smooth – sima

smooth binding – sima bőrözés

smooth shading – finomárnyalás

smoothing – simítás

smoothing angle – árnyalás szöge

smoothing by bin means – kosárátlag alapján végzett simítás

smoothness – simaság

SMP (Symmetric MultiProcessing) – egyidejű folyamatok szimmetrikus feldolgozása

SMS (Short Message Service) – SMS (rövid-üzenet szolgáltatás)

SMT (Simultaneous Multi-Threading) – SMT (egyidejű többszálasítás | egyidejű többszálas technika)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – SMTP (egyszerű levéltovábbító protokoll)

SNA (System Network Architecture) – SNA (hálózati rendszer architektúra)

snail mail – papírra írt levél

snap to grid – rácsra illeszt

snapping – automatikus igazítás

snapshot – pillanatfelvétel

snapshot variable type – pillanatfelvétel változó típus

sniffing – szaglászás | hibák felderítése

SNOBOL – SNOBOL [programnyelv]

snooper – lehallgató személy

snooping lock – figyelőzár

snoopy cache controller – figyelő gyorsítótár vezérlő

snoopy cache protocol – figyelő gyorsítótár protokoll

snowflake schema – hópehelyséma

SNP (simple nucleotid polimorphism – SNP (egyszerű nukleotid polimorfizmus)

SNR (Signal to Noise Ratio) – SNR (jel-zaj arány)

social – társadalmi

social and organizational requirements – szociális és szervezeti követelmények

Social Choice Function (SCF) – társadalmi választás

social choice rules – szociális választási szabályok

social community city – virtuális városi közösség

social decision making process – társadalmi döntéshozási folyamat

social engineering – pszichológiai manipuláció

social impact – társadalmi hatás

social law – társadalmi törvényszerűség

social learning – társadalmi tanulás

social psychology – társadalompszichológia

social responsibility – társadalmi felelősségvállalás

social science – társadalomtudomány

socialization – szocializáció

societal structure – társadalmi struktúra

society – közösség

socio-cognitive model of trust – bizalom szocio-kognitív modellje

socioeconomic – társadalmi-gazdasági

socioeconomic and technological trend – társadalmi-gazdasági és technológiai irányzat

socioeconomic development – társadalmi-gazdasági fejlődés

sociogram – szociogram

socio-technical – társadalmi-technikai

socio-technical perspective – társadalmi-technikai perspektíva

socio-technical system – társadalmi-technikai rendszer

sociotechnical systems – szocio-technikai komplex ember-gép rendszer

socket – csatlakozó | kommunikációs csatlakozópont | szoket

socket – csatlakozóaljzat | socket

socket interface – csatlakozó határfelület

Socratic reasoner – Szókratész-következtető

SODA (Symposia on Discrete Algorithms) – SODA (Symposia on Discrete algorithms) [konferencia]

soft – puha

soft computing – lágy számítási eljárások

soft handoff – puha átadás

soft hyphen – feltételes elválasztójel

soft knowledge – puha tudás / ismeret

soft linebreak – lágy sortörés

soft link – szimbolikus link | indirekt fájl

soft object – puha tárgy

soft real-time system – lazán valós idejű rendszer

soft skills – puha készségek

soft state – puha állapot

softbot (software robot) – szoftbot | szoftver robot | szoftver ágens

softkey (software key) – képernyőn megjelenő billentyű

software – szoftver | programtermék

& free software – szabad szoftver

& open source software – nyílt forráskódú szoftver

software agent – szoftver ágens

software and systems requirement – szoftver- és rendszerkövetelmény

software architecture – szoftverarchitektúra

software change – szoftverváltoztatás

software component – szoftverösszetevő

software contract – szoftverszerződés

software cost – szoftverköltség

software crisis – szoftverkrízis

software design – szoftvertervezés

software design specification – szoftverterv specifikációja

software development – szoftverfejlesztés

software development model – szoftverfejlesztési modell

software engineering – szoftvertervezés

Software Engineering Institute (SEI) – Szoftverfejlesztési Intézet (SEI)

Software Engineering Process Group (SEPG) – szoftverfolyamat fejlesztéssel foglalkozó csoport (SEPG)

software ergonomics – szoftver-ergonómia

software evolution – szoftver evolúció

software factory – szoftvergyár

software firm – szoftvercég

software house – szoftverház

software implementation – szoftver implementációja

software industry – szoftveripar

software innovation – szoftveres újítás

software interrupt – szoftvermegszakítás

software life cycle – szoftver életciklusa

software logging – szoftver-naplózás

software maintenance – szoftver karbantartása

software management – szoftverkezelés

software manager – szoftvermenedzser

software measurement – szoftver mérése

software model – szoftver modell

software monitor – felhasználói tevékenységet nyomon követő szoftver

Software Performance Engineering (SPE) – teljesítményelvű szoftverfejlesztés

software pipelining – szoftver futószalag

software piracy – szoftverkalózkodás

software portability – szoftver hordozhatóság

software pricing – szoftver árazása

software process – szoftverfolyamat

software process engineering metamodel – szoftverfolyamat-tervezési metamodell

software process quality – szoftverfolyamat minősége

software product – szoftvertermék

software product quality – szoftvertermék minősége

software product quality profile – szoftvertermék minőségi profil

software program – szoftver program

software project – szoftverprojekt

software quality – szoftverminőség

Software Quality Assurance (SQA) – szoftver minőségbiztosítás

software quality management – szoftverminőség biztosítás

software quality model – szoftverminőségi modell

software reengineering – szoftver újratervezés

software reliability – szoftver megbízhatóság

software reuse – szoftver újrafelhasználása

software specification – szoftverspecifikáció

software system – szoftverrendszer

software system design – szoftverrendszer tervezése

software system development methodology – szoftverrendszer-fejlesztési módszertan

software technique – szoftveres módszer

software technology – szoftvertechnológia

software tool – szoftver eszköz

software tools for logic design – logikai tervezéshez használt szoftver eszközök

software validation – szoftver validációja | szoftver érvényesítése

software-based – szoftveralapú

software-based brute-force attack – szoftveralapú nyers erős támadás

software-based methodology – szoftver alapú módszertan

software-intensive system – szoftverigényes rendszer

SOH (Start Of Header) – SOH (fejrész kezdete)

solar – nap- | szoláris

solar cell – napelem

solar day – szoláris nap

solar second – szoláris másodperc

solder paste – forrasztó paszta

soldering iron – forrasztó páka

solicitation – kérelmezés

solicitation package – kérelmezési csomag

solid – tömör | egyszínű

solid angle – térszög

solid lines – folytonos vonal

solid modeling – testmodellezés

solid object – test | tömör test | tárgy

solid of revolution – forgástest

solid-state storage – szilárdtest háttértár

solitaire – pasziánsz

Solomon computer – Solomon-számítógép

solution – megoldás

solution of the equation – egyenlet megoldása

SOM (Self-Organizing feature Maps) – SOM (önszerveződő tulajdonságtérkép)

sonar sensor – szonár | hanglokátor

SONET (Synchronous Optical Network) – SONET (szinkron optikai hálózat)

sonnet – szonett

SOP (Standard Operating Process) – szabványos működési folyamat

sort – rendez [nagyság szerint] | rendezés

sorted – rendezett

sorted linked list – rendezett láncolt lista

sorted sequence – rendezett sorozat

sorted uniform deviates – rendezett egyenletes eltérések

sorter – válogató | osztályozó | szortírozó

sorting – rendezés

& adaptive sorting – adaptív rendezés

& address calculation sorting – címkiszámító rendezés

& enumeration sorting – leszámláló rendezés

& exchange sorting – cserélő rendezés

& external sorting – külső rendezés

& history of sorting – rendezés története

& insertion sorting – beszúró rendezés

& internal sorting – belső rendezés

& merge sorting – összefésülő rendezés

& radix sorting – radix rendezés

& selection sorting – kiválasztó rendezés

& terabyte sorting – terabájt rendezés

sorting by counting – rendezés leszámlálással

sorting by insertion – beszúró rendezés

sorting by merging – összefésülő rendezés

sorting by reversals – megfordító rendezés

sorting by selection – kiválasztó rendezés

sorting criteria – rendezési szempont

sorting in O(n) steps – rendezés O(n) lépésben

sorting into unusual orders – rendezés szokatlan sorrendbe

sorting method – rendezési módszer

& binary insertion sort – bináris beszúró rendezés

& bitonic sort – biton rendezés

& bubble sort – buborékrendezés

& cocktail-shaker sort – koktélkeverő rendezés

& comparison counting sort – összehasonlító leszámláló rendezés

& heapsort – kupacrendezés

& interval exchange sort – intervallumcserélő rendezés

& list insertion sort – listás beszúró rendezés

& list merge sort – listás összefésülő rendezés

& median-of-three quicksort – háromból-középső gyorsrendezés

& merge exchange sort – összefésülő-cserélő rendezés

& merge insertion sort – összefésülő-beszúró rendezés

& multiple list insertion sort – többlistás beszúró rendezés

& natural merge sort – természetes összefésülő rendezés

& networks for sorting – rendező hálózatok

& odd-even transposition sort – páros-páratlan transzpozíciós rendezés

& optimum sorting – optimális rendezés

& parallel sorting – párhuzamos rendezés

& Pratt sort – Pratt-rendezés

& quicksort – gyorsrendezés

& radix exchange sort – számjegyes cserélő rendezés

& radix insertion sort – számjegyes beszúró rendezés

& radix list sort – számjegyes listás rendezés

& samplesort – mintarendezés

& Shell sort – Shell-rendezés

& sorting of punched cards – lyukkártyák rendezése

& straight insertion sort – közvetlen beszúró rendezés

& straight merge sort – közvetlen összefésülő rendezés

& straight selection sort – közvetlen kiválasztó rendezés

& tree insertion sort – fába beszúró rendezés

& tree selection sort – kiválasztó fa rendezés

& two-way insertion sort – kétutas beszúró rendezés

sorting network – rendező hálózat

sorting of two-line arrays – kétsoros tömbök rendezése

sorting of variable-length strings – változó hosszúságú füzérek / sztringek rendezése

sorting with one tape – egyszalagos rendezés

sorting with two tapes – kétszalagos rendezés

sort-merge join – rendezéses-összefésüléses összekapcsolás

soul – lélek

sound – hangzás | hang

sound axiomatization – teljes axiomatizálás

sound card – hangkártya

sound effects – hanghatások | hangeffektek

sound inference – helyes következtetés

sound recorder – hangfelvevő

sound relationships – hangkapcsolat

sound track – hangsáv

soundness – helyesség | teljesség | megbízhatóság | épség | sértetlenség

soundness of inference – következtetés helyessége

source – forrás

& light source – fényforrás

& open source – nyílt forrás

source address – forrás cím | feladó címe

source code – forráskód

source coding – forráskódolás

source coding theorem – forráskódolási tétel

source document – forrás-dokumentum (adatbevitel)

source entropy – forrásentrópia

source file – forrásfájl | forrásállomány

source handler – forrásnyelvi kezelő

source language – forrásnyelv

source library – forrásnyelvű könyvtár

source map – forrástérkép

source of register transfer – regiszter átvitel forrása

source port – forrás port

source program – forrásnyelvű program

source queue – forrás várakozási-sor

source routing – kiindulóponti útvonalválasztás

source vertex – forrás csúcs

sourcing current – forrás áram

SP (Specific Practice) – SP (sajátos gyakorlat)

space – tér | szóköz

& camera space – kamera tér

& Euclidean space – euklideszi tér

& Hilbert space – Hilbert-tér

& image space – képtér

& object space – tárgytér | objektumtér

& vertex space – csúcspont tér

& white space – fehér szóköz | üres hely

space bar – szóköz billentyű

space between – köz

space complexity – tárbonyolultság

space division switch – térosztásos kapcsoló

space filling – térkitöltés | üres részek kitöltése

space locality condition – térbeli lokalitási feltétel

space-filling curve – térkitöltő görbe

space-time trade-off – hely-idő kompromisszum

spam – kéretlen reklám | címzett számára kellemetlen vagy felesleges elektronikus levél | reklámposta | levélszemét

spamdexing (spammed indexing) – indexelés befolyásolása (keresőmotoroknál)

span – átfogás | átér | átível

spanned record – átnyúló rekord

spanned subgraph – feszített részgráf

spanning – feszítő

spanning forest – feszítő erdő

& breadth-first spanning forest – mélységi feszítő erdő

spanning tree – feszítőfa

& breadth-first spanning tree – szélességi feszítőfa

& depth-first spanning tree – mélységi feszítőfa

& minimal cost spanning tree – minimális költségű feszítőfa

spanning tree bridge – feszítőfás híd

spanning tree with comparison – összehasonlítással előállított feszítőfa

SPARC (Scalable Processor Architecture) – számítógéprendszer architektúra-típusa

spare sector – készenléti szektor

sparse – ritka

sparse array structure – ritkatömb-szerkezet

sparse array – ritka tömb

sparse data – ritka adat

sparse graph – ritka gráf

sparse index – ritka index

sparse matrix – ritka mátrix

sparse polynomial – ritka polinom

sparse-hulled distribution – ritka burkú eloszlás

spatial – térbeli | tér-

spatial association rule – térbeli asszociációs szabály

spatial classification – térosztályozás

spatial coordinate – térbeli koordináta

spatial data – térbeli adat | téradat

spatial data cube – téradatkocka

spatial data mining – téradatbányászat

spatial data warehouse – téradattárház

spatial database – téradatbázis

spatial decision support system – térbeli döntéstámogató rendszer

spatial density – térbeli sűrűség

spatial distance – térbeli távolság

Spatial Division Multiple Access (SDMA) – térosztásos többszörös hozzáférés

spatial domain – térbeli tartomány

spatial factor – térbeli tényező

spatial frequency – térbeli frekvencia

spatial indexing – térbeli indexelés

spatial integration – térbeli integrálás

spatial locality – térbeli lokalitás | térbeli elhelyezkedés

spatial locality of reference – hivatkozás térbeli elhelyezkedése

spatial measure – térbeli mérték

spatial merge – térbeli összefésülés

spatial method – térbeli módszer

spatial modeling – térbeli modellezés

spatial OLAP – tér-OLAP

spatial partitioning – térfelosztás | térparticionálás

spatial query – térbeli lekérdezés

spatial reasoning – térbeli következtetés

spatial relation – térbeli kapcsolat

spatial substance – térbeli szubsztancia

spatial temporal – tér-időbeli

spatial-based image retrieval – tér alapú képkeresés

spawning – folyamattöbbszörözés

SPDL (Standard Page Description Language) – SPDL (szabványos oldalleíró nyelv)

SPDU (Session Protocol Data Unit) – SPDU (session protokoll-adatelem)

SPE (Software Performance Engineering) – teljesítményelvű szoftverfejlesztés

speaker – beszélő

speaker identification – beszélő azonosítás

speaker independence – beszélőtől függetleníthető hangfelismerő rendszer

special – speciális | különleges | különös

special cause of process variation – folyamat szórásának sajátos oka

special effects – különleges hatások

special effects generator – különleges effektus előállító | különleges effektus generátor

special linear system – speciális lineáris rendszer

special number – speciális szám | különleges szám

special number field sieve – speciális számtest-szita

special purpose computer – célszámítógép

specialization – szakosodás | specializáció

specialized knowledge – szakosodott tudás

specialized neural network – speciális neuronháló

specializing – specializálás

special-purpose factoring algorithm – speciális célú faktorizáló algoritmus

specific – specifikus

Specific Goal (SG) – sajátos cél

Specific Practice (SP) – sajátos gyakorlat

specific project modell – sajátos projektmodell

specification – leírás | meghatározás | specifikáció

& algebraic specification – algebrai specifikáció

& axiomatic specification – axiomatikus leírás / meghatározás / specifikáció

& critical system specification – kritikus rendszer specifikációja

& exclusion specification – kizárási leírás / meghatározás / specifikáció

& interface specification – felület / csatlakozó / interfész specifikáció

& model-based specification – modell-alapú specifikáció

& object interface specification – objektum felület / interfész specifikáció

& open specification – nyitott leírás | nyílt specifikáció

& requirement specification – követelményspecifikáció

& software design specification – szoftverterv specifikációja

& software specification – szoftverspecifikáció

specification language – specifikációs nyelv

spectral density – spektrális sűrűség

spectral image synthesis – spektrális képszintézis

spectral resolution – színkép felbontása

spectral test – spektrális teszt

& algorithm for spectral test – spektrális teszt algoritmus

spectrum – színkép | spektrum

& electromagnetic spectrum – elektromágneses színkép | elektromágneses spektrum

spectrum analysis – spektrumelemzés | színkép elemzés

spectrum of a graph – gráf spektruma

spectrum of a ring – gyűrű spektruma

specular – spekuláris | csillogó

specular exponent – spekuláris kitevő

specular refection – tükröző visszaverődés

speculative branch processing – spekulatív elágazás-feldolgozás

speculative evaluation – elméleti kiértékelés

speculative execution – spekulatív végrehajtás

speculative loading – spekulatív betöltés

speech – beszéd

speech act – beszédaktus | szólás aktus

& indirect speech act – indirekt szólás aktus

speech disabilities – beszédhibások

speech generation – beszédgenerálás

speech impairment – beszédzavar

speech processing – beszédfeldolgozás

speech recognition – beszédfelismerés

speech synthesis – beszédszintézis

speech synthesizer – beszédszintetizátor

speech understanding – beszédértés

speech-to-text system – beszédből-szöveg rendszer

speed – sebesség

speed-accuracy tradeoff – sebesség-pontosság kompromisszum

speedup – gyorsítás | relatív sebesség

& linear speedup – lineáris gyorsítás

& sublinear speedup – szublineáris gyorsítás

& superlinear speedup – szuperlineáris gyorsítás

speedy downloads – gyors letöltések

spell checking – helyesírás ellenőrzés

spelling checker – helyesírás-ellenőrző program

spelling correction – helyesírás javítása

Sperner lemma – Sperner-lemma

Sperner theorem – Sperner-tétel

Sperner theory – Sperner-elmélet

sphere – gömb

& A24646-dimensional sphere n-dimenziós gömb

sphere packing – gömbpakolás

& densest sphere packing – legsűrűbb gömbpakolás

sphere-packing – gömbkitöltés | gömbpakolás

sphere-packing bound – gömbkitöltési korlát | gömbpakolási korlát | Hamming-korlát

spherical – gömbi | gömb alakú

spherical coordinate – gömbi koordináta

spherical coordinate system – gömbi koordinátarendszer

spherical interpolation – gömbi interpoláció

spherical projection – vetítés gömbfelszínre

spherical triangle – gömbháromszög

spherical trigonometry – gömbháromszögtan | gömbi trigonometria

spheroid – szferoid

SPI (Software Process Improvement) – szoftverfolyamat fejlesztés

SPICE (Software Process Improvement and Capability determination) – SPICE (szoftver-folyamat fejlesztés és -képesség meghatározás)

SPICE assessment profile – SPICE felmérési profil

spider – keresőprogram | indexelőprogram | pók | keresőgép

spider trap problem – pókháló feladat / probléma

spike – tüske

spin box – léptető doboz

spindle – tengely

spine – gerinc | nyereg | él | tüske | tövis

& tip of the spine – gerinc csúcsa

& unwinding the spine – gerinc legombolyítása

spine stack – gerincverem

spineless tagless G-machine – gerinc és címke nélküli G-gép

spinlock – pörgő zár | üresjáró zár | forgózár

SpinOut puzzle – SpinOut rejtvény

spiral – spirális

spiral development – spirális fejlesztés

spiral method – spirális módszer

spiral model – spirál modell

splash page – webes címoldal

splash screen – bevezető, vonzó képernyőkép | indulólap [e-business]

splicing – hasítás [RNS-é]

spline – szplájn | spline

& cubic spline – köbös spline

spline animation – spline animáció

spline curve – spline görbe

spline interpolation – spline interpoláció

spline tension – spline feszültség

spline-based modeling – spline-alapú modellezés

split – hasít | megoszt | feloszt | szétoszt | felbont

split bar – elválasztó sáv

split horizon algorithm – hasított látókör eljárás

split line – elválasztó vonal

split node – hasító csúcs

split phase – osztott fázis

split window – osztott képernyő

split-phase – osztott fázisú

split-phase transaction – osztott fázisú tranzakció

splitter – hasító | hasítás | felbontás | felhasítás | frekvenciasáv szétválasztó / hasító

splitting – felbontás

splitting an integer – egész szám felbontása

splitting field – felbontási test

splitting plane – osztó sík

splitting rule – szétvágási szabály

spoken – beszélt

spoken language – beszélt nyelv

spoken language interface – beszélt nyelvre épülő felület

sponsorship – védnökség | szponzoráció

spontaneously – spontán

spontaneously genarated symbol – spontán generált szimbólum

spoof – átejtés | hamisítás

spoofing – imitáció

spooling – sorbaállítás

SPOT – SPOT műhold

spot graphic – oldaldíszítő elem

spot leasing – internet felület bérbeadása

spot metering – pontszerű fénymérés

spotlight – szpotlámpa

spread spectrum – szórt spektrum

spreadsheet – számolótábla | táblázatkezelő

Spreadsheet Program (SP) – táblázatkezelő program

spring motion – rugómozgás

spring-loaded mode – felhasználó által aktívan tartott mód

sprinkles – permet

sprite – grafikus hátteret kezelő elem | animált plakát

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) – statisztikai megoldásokat szolgáltató programcsomag

spur remove – nyúlvány eltüntetés

spurious – hamis | hibás

spurious hit – hamis találat | hibás találat

SPX (Sequenced Packet Exchange Protocol) – SPX (sorszámozott csomagkicserélő protokoll)

spyware – kémprogram

SQA (Software Quality Assurance) – szoftverminőség-biztosítás | szoftverminőség-biztosítási folyamat

SQL (Structured Query Language) – SQL (strukturált lekérdezőnyelv)

& dynamic SQL – dinamikus SQL

& embedded SQL – beágyazott SQL

& multipass SQL – többmenetes SQL

& recursive SQL – rekurzív SQL

SQL agent – SQL ágens

SQL approach – SQL-megközelítés

SQL query – SQL-lekérdezés

SQL row type – SQL-sortípus

SQL statement – SQL-utasítás

SQNR (Signal to Quantization Noise Ratio) – jel-kvantálási zaj viszony | jel-kvantálási zaj arány

SQROOT problem (square root problem) – négyzetgyökvonási probléma

square – négyzet | négyzetszám

& arithmetic square – aritmetikai négyzet

& Latin square – latin négyzet

square array – négyzetes mátrix

square impulse – négyszög impulzus

square integrable – négyzetesen integrálható

square matrix – négyzetes mátrix

square of a directed graph – irányított gráf négyzete

square of a graph – gráf négyzete

square root – négyzetgyök

square root bound – négyzetgyök-korlát

square root of power series – hatványsorok négyzetgyöke

square root of uniform deviate – egyenletes eltérés négyzetgyöke

square wave – négyszögjel

square wave generator – négyszögjel-generátor

squared-error – négyzetes hiba

square-free – négyzetmentes

square-free factorization – négyzetmentes felbontás | négyzetmentes faktorizáció

square-free integer – négyzetmentes egész szám

square-free polynomial – négyzetmentes polinom

squaring – négyzetre emelés

& repeated squaring – ismételt négyzetreemelés

squash and stretch – összenyomás és széthúzás [animációban]

squashing – figyelmen kívül hagyás

squeeze – összepréselés

squeeze method – beszorítási módszer

squint test – kancsal teszt

SR latch – SR tároló | flip-flop

SR latch with control input – SR flip-flop vezérlő bemenettel | szinkron SR flip-flop

SR latch with enable – SR tároló engedélyezővel

SRP (Selective Repeat Protocol) – SRP (szelektív ismétlés protokoll)

SRR (Software Requirements Review) – szoftverkövetelmények ellenőrzése / felülvizsgálata

SSADM (Structured System Analysis and Design Method) – strukturált fejlesztési módszertan [államigazgatási szabvány]

S-set – S-halmaz

SSI (Small Scale Integrated) – SSI (kis mértékben integrált)

SSID (Service Set Identifier) – SSID (szolgáltatáscsoport azonosító)

SSL (Secure Sockets Layer) – SSL (biztonsági alréteg)

SSRAM (Synchronous SRAM) – SSRAM (szinkron SRAM)

SSS* search algorithm – SSS* keresés

stability – stabilitás

& condition of stability – stabilitás feltétele

stability condition – stabilitási feltétel

stability of design – tervezés stabilitása

stability of polynomial evaluation – polinomértékek kiszámításának stabilitása

stability test – stabilitást vizsgáló teszt

stabilizer – stabilizátor

stable – állandó | stabil

stable memory – stabil memória

stable model – stabil modell

stable partition – stabil partíció

stable process – stabil folyamat

stable property – stabil tulajdonság

stable sort – stabil rendezés

stable sorting – stabil rendezés

stable state – stabil állapot

stable storage – állandósult / stabil tároló / tárolás

stack – verem | halom

stack architecture – verem architektúra

stack decoding – verem dekódolás

stack frame – veremkeret

& local stack frame – lokális veremkeret

stack instruction – veremutasítás

stack introspection – veremellenőrzés

stack management – veremkezelés

stack operator – verem művelet

stack overflow – verem túlcsordulás

stack pointer – veremmutató

stack storage – veremtároló

stack underflow – verem alulcsordulás

stack-based language – verem-alapú nyelv

stacked address – vermelt cím

stack-implemented symbol table – verem-implementációjú szimbólumtábla

staff selection – munkatársak kiválasztása

staged representation – lépcsős reprezentáció

stage – szakasz | stáció

staging area – érkeztető terület

stain – folt

stairstepping – lépcsőfokszerű megjelenítés

stakeholder – kulcsfigura | érdekelt fél | részvényes | tulajdonos

stakeholder identification – érintettek azonosítása

stamp – stencil | bélyegző | pecsét

standalone – egyedülálló | önálló

standard – szabvány | szabványos | standard

standard basis – standard bázis

standard cell – szabványosított részegység | szabvány cella

standard component – szabványos komponens

standard deviation – szórás

& evaluation of standard deviation – szórás kiszámítása

standard error file – standard hibafájlok

standard exception – szabványos kivétel

standard form – szabványos alak | standard forma | standard alak

standard function – szabványosított függvény

standard graphic symbols – szabványos rajzjelek

standard include directory – szabványos beépíthető fájlok könyvtára | szabványos fejléckönyvtár

standard input file – standard bemenet fájlok

standard library – standard könyvtár

standard manipulator – szabványos módosító

standard mathematical function – szabványos matematikai függvény

standard MIDI File – szabványos MIDI állomány

standard network of comparators – összehasonlítók standard hálózata

standard normal distribution – standard normális eloszlás

standard of living – életszínvonal

standard operand format – szabványos operandus formátum

standard output – szabványos kimenet

standard output file – standard kimenet fájlok

standard process – szabványos folyamat

standard sequences – standard sorozatok

standard-cell design – szabványcellás tervezés

standardised multimedia content – szabványosított multimédia-tartalom

standardization – szabványosítás

standardized – szabványosított

standardized mortality ratio – szabványosított halálozási arány

standard-library algorithms – standard-könyvtár algoritmus

standard-library container – standard-könyvtár tárolók

standard-library design – standard-könyvtár tervezése

standard-library facility – standard-könyvtár szolgáltatás

standard-library header – standard-könyvtár fejállomány

standard-library organization – standard-könyvtár szerkezet

standard-library predicate – standard-könyvtár predikátum

standards inspection – szabvány vizsgálat

standards-based Web service – szabvány alapú webes szolgáltatás

stand-by – készenléti állapot

standby mode – készenléti üzem

standing wave ratio – állóhullám-arány

Stanford GraphBase – stanfordi gráfadatbázis

Stanford University – Stanford Egyetem

Stanley lattice – Stanley-háló

star – csillag

star chains – csillag láncok

star connection – csillagkapcsolás

star graph – csillaggráf

star join – csillag-összekapcsolás

star network – csillaghálózat

star schema – csillagséma

star schema model – csillagséma modell

star shaped ring – csillag alakú gyűrű

star step – csillag lépések

star topology – csillag topológia

star-circuit – csillag-hálózat | csillag-áramkör

star-delta transformation – csillag-delta átalakítás

starfield display – csillagmezős kijelzés

starnet model – csillaghálós modell

star-shaped polygon – csillagformájú sokszög | csillag-sokszög

start – kezdőpont

start codon – start kodon | kezdo kodon

start node – kezdőpont

Start Of Header (SOH) – fejrész kezdete

Start of Text (STX) – szöveg / adatmező kezdete

start page – kezdőlap

start recorder – felvétel indítása

start state – kezdő állapot

start symbol – kezdőszimbólum | kiindulási jel

start tag – nyitó jelölőelem

start time – kezdő időpont

& variable start times – változó kezdőidőpontok

starting a program – program elindítása

starting resource – kiindulási erőforrás

starting symbol – kezdőszimbólum

star-triangle transformation – csillag-háromszög átalakítás

startup – indulás | indítás

starvation – kiéheztetés | éhezés

state – állapot

& corresponding states – megfelelő állapotok

& idle state – tétlen állapot

& inadequate state – nem megfelelő állapot

& indistinguishable states – megkülönböztethetetlen állapotok

& reachable state – elérhető állapot

& replicated state – másolt állapot

& start state – kezdő állapot

& virtual state – virtuális állapot

state adjacency diagram – állapot szomszédossági diagram

state assignment – állapot hozzárendelés

state constraint – állapot kényszer | állapotmegkötés | állapotkorlátozás

state design pattern – állapot tervezési minta

state diagram – állapotdiagram

state encoding – állapotkódolás

state graph – állapotgráf

state machine – állapotgép | állapotautomata

state machine decomposition – állapotgép felbontása | állapotgép dekompozíciója

state machine description language – állapotgép leíró nyelv

state machine design – állapotgép tervezés

state machine diagram – állapot-átmeneti diagram

state machine model – állapotátmenet modell

state memory – állapot memória

state minimization – állapot minimalizálás

state name – állapotnév

state of a finite automaton – véges automata állapota

state of object – objektum állapota

state space – állapottér

& transformation of state space – állapottér transzformációja

state space landscape – állapottérfelszín

state table – állapottábla

state table reduction – állapot tábla egyszerűsítése

state transition – állapotátmenet

state transition failure – állapot-átmeneti hiba

state transition relation – állapot átmenet reláció

state transition tree – állapotátmenetfa

& correctly labeled state transition tree – helyesen címkézett állapotátmenetfa

& generated state transition tree – generált állapotátmenetfa

& isomorphic state transition trees – izomorf állapotátmenetfák

& labeled state transition tree – címkézett állapotátmenetfa

state transitions – állapotátmenetek

state value – állapot érték

state vector – állapotvektor

stateful – állapotmegőrző

stateful server – állapot-teljes kiszolgáló

stateful versus stateless service – állapotőrző kontra állapotmentes szolgáltatás

stateless – állapotmentes

stateless server – állapot nélküli kiszolgáló

statement – utasítás | fizetési felszólítás

& conditional statement – feltételes utasítás

statement label – utasítás címkéje

statement of work – munkaleírás

statement sequence – utasítás sorozat

statement summary – utasítás áttekintés

state-transition diagram – állapotátmenet diagram

state-transition function – állapotátmenet függvény

static – statikus

static analysis – statikus elemzés

static analysis tools – statikus elemzés eszközei | statikus analízis eszközök

static binding – statikus kötés

static channel allocation – statikus csatorna-hozzárendelés

static classification – nem változtatható csoportba-sorolás

static dataflow architecture – statikus adatfolyam architektúra

static dependency resolution – statikus függőség kezelés

static discretization – statikus diszkretizáció

static environment – állandó környezet | statikus környezet

static expression – statikus kifejezés

static graph – statikus gráf

static hazard – statikus hazárd

static information – statikus információ

static inner class – belső statikus osztály

static invocation – statikus hívás

static link – statikus szerkesztés

static linking – statikus programkötés | fordítási idejű programkötés

static memory – statikus memória

static metric – statikus metrika

static model – időtényezővel nem számoló matematikai modell | statikus modell

static network – statikus hálózat

static power dissipation – statikus teljesítmény felvétel | statikus disszipáció

static prediction – statikus becslés

Static RAM (SRAM) – statikus RaM

static routing – statikus útválasztás

static scheduling – statikus ütemezés

static scope – statikus hatókör

static semantics – statikus szemantika

static store management – statikus memóriakezelés

static type checking – fordításidejű típusellenőrzés

static-0 hazard – statikus 0 hazárd

static-1 hazard – statikus 1 hazárd

statically typed language – statikusan típusos nyelv

station – állomás

& base station – bázisállomás

& cluster of workstations – munkaállomás-fürt | munkaállomás-csoport

& exposed station problem – megvilágított / látható állomás problémája

& hidden station problem – rejtett állomás problémája

& management station – felügyeleti állomás

& monitor station – felügyelő állomás | figyelő állomás

stationarity – stacionaritás

stationary distribution – stacionárius eloszlás

stationary point – stacionárius pont

statistical – statisztikai

statistical database – statisztikai adatbázis

statistical learning – statisztikai tanulás

statistical method – statisztikai módszer

statistical predictability – statisztikai előrejelezhetőség

statistical process control – statisztikai folyamatvezérlés

statistical significance – statisztikai értelemben vett jelentőség / fontosság

statistical techniques – statisztikai technikák

statistical testing – statisztikai tesztelés

statistical tests – statisztikai tesztek

statistical validity – statisztikai érvényesség

statistically managed process – statisztikailag menedzselt folyamat

statistics – statisztika

status – állapot

status bit – állapotjelző bit

status code – állapotkód

status information – állapotinformáció

status line – állapotsor

status register – állapotregiszter

steady state – nyugalmi állapot | egyensúlyi állapot

steal and modify – lopd-el-és-használd-fel

stealing – lopás

Stedman doubles – Stedman-párok

steepest descent method – leggyorsabb leereszkedés módszere | gradiens módszer

steering committee – irányító bizottság

steganography – szteganográfia

Steiner system – Steiner-rendszer

Steiner triple systems – hármas Steiner-rendszerek

stemming – szótő keresése

stencil buffer – stencil puffer

stencil shadow – stencil árnyék

stencil test – stencilteszt

step – lépés

step by step execution – lépésenkénti végrehajtás

step cost – lépés költség

step size – lépéshossz

stepwise – lépésenkénti

stepwise backward elimination – visszalépéses eliminálás

stepwise forward selection – előrelépéses kiválasztás

stepwise refinement – lépésenkénti finomítás

stepwise refinement principle – lépésenkénti finomítás elve

stepwise specialisation – lépésenkénti specializálás

steradian – szteradián

stereo – térhatású | sztereó

stereographic projection – sztereografikus vetítés

stereopsis – mélységérzékelés

stereoscopic view – sztereó kép

stereotype – sztereotípus

stereotypes – sztereotípia

Stern-Brocot number – Stern–Brocot-szám

Stern-Brocot representation – Stern–Brocot-ábrázolás

Stern-Brocot tree – Stern–Brocot-fa

stickiness – ragadósság honlap ragadóssága [visszatérő látogató]

sticky bit (UNIX) – ragadó bit (UNIX) | tapadó bit (UNIX)

sticky key – beragadó billentyű

still frame – állókép

stimulus – inger

stimulus-response compatibility – inger-válasz összeillés | észlelt és várt hatás kompatibilitása

STING (Statistical Information Grid) – STING (statisztikai információs rács)

Stirling approximation – Stirling-közelítés

Stirling number – Stirling-szám

& associated Stirling number – kapcsolt Stirling-szám

Stirling polynomial – Stirling-polinom

Stirling string – Stirling-sztring | Stirling-füzér

Stirling subset number – Stirling-féle részhalmazszám

Stirling’s approximation – Stirling-közelítés

STL (Standard Template Library) – standard sablonkönyvtár

STL container – STL tároló

stochastic – sztochasztikus

stochastic beam search – véletlenszerű nyalábolt keresés

stochastic dominance – sztochasztikus dominancia

stochastic environment – sztochasztikus környezet

stochastic hill climbing search – sztochasztikus hegymászó keresés

stochastic iteration – sztochasztikus iteráció

stochastic matrix – sztochasztikus mátrix

stochastic policy – sztochasztikus stratégia

stochastic process – sztochasztikus folyamat

stochastic sampling – sztochasztikus mintavételezés

stock market – értékpapírpiac

stockout – készlethiány

stone-paper-scissors – kő-papír-olló

Stone’s representation theorem – Stone-féle reprezentációs tétel

stop codon – stop kodon

stop list – tiltólista

stop word – tiltólistás szó

stop-and-wait protocol – megáll-és-vár protokoll

stopping agreement – megállási megegyezés

stopping failure – megállási hiba

storage – tár | tárolóhely | memória

& array storage – tömb tárolás

& data storage – adattároló

& disk storage – lemezes tároló

& nonvolatile storage – nem felejtő tár | nem felejtő tárolás | nem felejtő tároló

& persistent storage – maradandó tárolás

& random access storage – véletlen hozzáférésű tároló

& secondary storage – másodlagos tárolás | másodlagos tár | másodlagos tároló

& stable storage – stabil tárolás

& tertiary storage – harmadlagos tár | harmadlagos tárolás

& volatile storage – felejtő tár | felejtő tárolás | felejtő tároló

storage area network – háttértár-hálózat

storage class – tárolási osztály

storage complexity – tárbonyolultság

storage elements – tároló elemek

storage hierarchy – tárhierarchia

storage management – tárkezelés | tárolókezelés

storage manager – tárkezelő

storage modification machine – memóriát módosító gép

storage policy – tárolási házirend

storage protection – tárvédelem

storage server – tároló-szolgáltató | tároló szerver

storage structure – társtruktúra

storage time – tárolási idő

store – tároló | tárolóhely

& dynamic store management – dinamikus memóriakezelés

& static store management – statikus memóriakezelés

store instruction – tároló utasítás

store management – memóriakezelés

store-and-forward – tárol-és-továbbít

store-and-forward deadlock – tárol-és-továbbít holtpont

store-and-forward packet switching – tárol-és-továbbít típusú csomagkapcsolás

store-and-forward switching – tárol-és-továbbít kapcsolás

store-based retailer – raktár alapú kiskereskedő

stored – tárolt

stored procedure – tárolt eljárás

storefront testing – kirakat tesztelés

storing – tárolás

storing file – tárolófájl

storing operators – tárolási operátorok

story – történet

storyboard – történetlap | képes forgatókönyv

STP (Shielded Twisted Pair) – STP (árnyékolt sodrott érpár)

straddle – átfog

straight insertion sort – közvetlen beszúró rendezés

straight line – egyenes vonal

straight merge sort – közvetlen összefésülő rendezés

straight selection sort – közvetlen kiválasztó rendezés

straightforward aligned superscalar issue – egyszerű illesztett szuperskalár kibocsátás

straightforward superscalar issue – közvetlen szuperskalár kibocsájtás

straight-line distance – légvonalban mért távolság

Strassen ’s algorithm – Strassen-algoritmus

strategic – stratégiai

strategic alignment – stratégiai összehangolás

strategic alliance – stratégiai szövetség

strategic analysis – stratégiai elemzés

strategic application – stratégiai alkalmazás

strategic decision – stratégiai döntés

strategic information technology – stratégiai informatika

Strategic Investment Decision (SID) – stratégiai befektetési döntés

Strategic IT investment Decisions (SmDs) – stratégiai informatikai befektetési döntés

strategic knowledge management – stratégiai tudásmenedzsment

strategic plan – hosszútávú terv | stratégiai terv

strategic planning – stratégiai tervezés

strategic study – stratégiai tanulmány

strategic utilization – stratégiai használat

strategic vision – stratégiai jövőkép

strategic vision for IT – stratégiai informatikai jövőkép

strategy – stratégia

strategy creation process – stratégiaalkotási folyamat

strategy design pattern – stratégia tervezési minta

strategy maker – stratégiaalkotó

strategy profile – stratégiaprofil

strategy set transformation – vállalati stratégiai terv felhasználása informatikai terv készítésére

strategy stage – stratégiai fázis

stratified cross-validation – rétegzett kereszt-megerősítés

stratified sample – rétegzett minta

streak – futam

stream – adatfolyam | áramlat

stream callback – adatfolyam visszahívás

stream cipher – folyamrejtjel

stream class – adatfolyam osztály

stream hierarchy – adatfolyam hierarchia

stream iterator – adatfolyam bejáró

stream state – adatfolyam állapot

stream synchronization – adatfolyam szinkronizáció

streamer – mágnesszalagos adatmentő eszköz

streaming – valós idejű közvetítés | multimedia letöltés

stream-oriented communication – áramlás alapú kommunikáció

street-sign routing – útjelzőtáblás útvonalválasztás

strength – erősség

strength reduction – erős redukció

strengthening – erősítés

stress test – stressz teszt

stress testing – stressz teszt | stressztesztelés

stretch – nyúlás | nyújtás

Stretch computer – Stretch számítógép

strict – szigorú

Strict Avalanche Criterion (SAC) – szigorú lavina-kritérium

strict consistency – szigorú konzisztencia | szigorú következetesség

strict dominance – szigorú dominancia

strict locking – szigorú zárolás

strict source routing – szigorú forrásirányított útválasztás

strict two-phase locking – szigorú kétfázisú zárolás

strictly decreasing – szigorúan csökkenő

strictly increasing – szigorúan növekvő

strictness – szigorúság

strikeout – áthúzás

strikethrough – áthúzás | áthúzott

string – füzér | karakterlánc | sztring

& substring – részfüzér | részsztring

string constant – sztring konstans

string literal – karakterlánc-literál

string manipulation – sztringek átalakítása

string matching – mintaillesztés

string polynomial – sztring polinom

string types – karakterlánctípusok

string-matching automaton – mintaillesztő algoritmus

stringology – sztringek elmélete | füzérek elmélete

stripe – csíkos | csík

stripe group – csíkcsoport

striping – csíkozás | csíkokra szedés

stripped partition – redukált partíció

STRIPS (Stanford Research Institute’s Problem Solving) – STRIPS [tervgeneráló módszertan]

strobing – kapuzás

stroke – ecsetvonás | áthúzás | körvonal | körvonalazás | vonal | vonás

stroke recognition – tollvonás felismerés

strong – erős

strong Al – erős MI

strong artificial intelligence (strong AI) – erős mesterséges intelligencia (erős MI)

strong association rule – erős asszociációs szabály

strong binary operators – erős bináris műveletek

strong collision resistance – erős ütközési ellenállás

strong component – erős komponens

strong consistency – erős konzisztencia

strong domination – erős dominancia

strong LL(k) grammar – erős LL(k) nyelvtan

strong memory consistency – erős memória konzisztencia

strong mobility – erős mobilitás

strong one-way – erősen egyirányú

strong ordering of events – események szigorú rendezése

strong prime – erős prím

strong processor consistency – erős processzor konzisztencia

strong product of graph – gráfok erős szorzata

strong pseudoprime – erős álprím

strong pseudoprime test – erős álprím-teszt

strong sequential consistency – erős soros konzisztencia

strong termination condition – erős megállási feltétel

strong typing – erős típusozás

strong witness – szigorú tanú

Strong-Strong consistency model (SS consistency model) – erős / erős konzisztencia modell

Strong-Weak consistency model (SW consistency model) – erős / gyenge konzisztencia modell

strongest postcondition – legszigorúbb utófeltétel

strongly – erősen | szigorúan

strongly connected – erősen összefüggő

strongly connected arc – szorosan kapcsolt él

strongly connected block – szorosan kapcsolt egység

strongly connected component – erősen összefüggő komponens

strongly connected graph – erősen összefüggő gráf

strongly equivalent – erősen ekvivalens | szigorúan ekvivalens

strongly isolated request – erősen izolált igény

strongly ordered system – szigorúan rendezett rendszer

strongly regular graph – erősen reguláris gráf

strongly typed language – erősen típusos nyelv

structural – strukturális | belső felépítésbeli | szerkezeti

structural complexity – strukturális bonyolultság

structural complexity measure – strukturális komplexitási mérőszám

structural description – strukturális leírás

structural description architecture – strukturális leíró architektúra

structural design – strukturális tervezés

structural diagram – strukturális diagram

structural English – rendszer / folyamat leírása egyszerűsített angol szavakkal

structural equivalence – szerkezeti ekvivalencia

structural induction – strukturális indukció

structural link – információ szerkezetére utaló hivatkozás

structural measure – strukturális mérőszám / mérés

structural metrics – strukturális metrikák

structural mining – strukturális bányászat

structural model – strukturális modell

structural testing – struktúra teszt

structural testing strategy – strukturális tesztelési stratégia

structural textmining – strukturális szövegbányászat

structural type equivalence – szerkezeti típusazonosság

structure – struktúra | szerkezet

structure chart – szervezeti felépítés ábrája

structure diagram – struktúradiagram

structure of program – programstruktúra

structure theorem – struktúratétel

structure-based retrieval – struktúra alapú keresés

structured – strukturált

structured address – strukturált cím

structured analysis – lépésenként haladó, szigorúan szabályozott rendszer-elemzés

structured control-flow construct – strukturált vezérlő szerkezet

structured data – strukturált adat

structured decision – strukturált rendszerben meghozható döntés

structured document – strukturált dokumentum

structured information – strukturált információ

structured language – strukturált nyelv

structured logic device description – strukturális logikai eszköz leírás

structured method – strukturált módszer

structured problem – strukturált feladat | struktúrált probléma

structured programming – strukturált programozás

Structured Query Language (SQL) – SQL (strukturált lekérdező nyelv)

structured symbols – strukturált szimbólumok

strut and spring – támaszték és rugó [grafikus vezérlők elrendezésénél]

stub – csonk

student – hallgató

Student-distribution (t-distribution) – Student-eloszlás (t-eloszlás)

STX (Start of Text) – STX (szöveg / adatmező kezdete)

style – stílus

style guide – stílus iránymutató

style sheet – stíluslap

stylus – adatbevitelhez használt ceruza [PDA-knál]

sub attributes – alábontott jellemző | al-jellemző

subactivity – összetett cselekvéssor része

subadditive function – szubadditív függvény

subarray – résztömb

subautomaton – részautomata

subblock – részblokk

subcast – részcsoportnak adás

subcategorization – alkategorizálás

subclass – alosztály

subcode – alkód

subcontractor – alvállalkozó

subcube – részkocka

subdirectly irreducible ring – szubdirekt felbonthatatlan gyűrű

subdirectory – alkönyvtár

subdivision surface – felosztott felület

subelement – alelem

subevent – alesemény | részesemény

subexponential – szubexponenciális

subexponential algorithm – szubexponenciális algoritmus

subexponential code – szubexponenciális kód

subexponential function (nice function) – szubexponenciális függvény (szép függvény)

subexponential-time – szubexponenciális idejű

subexpression – részkifejezés

subfactorial – szubfaktoriális

subfield – résztest

subforest – részerdő

& principal subforests – legfontosabb részerdők

subfrequent item – viszonylag gyakori

subfrequent item – viszonylagosan gyakori elem

subgoal – részcél

subgoal independence – részcélok függetlensége

subgraph – részgráf

subgraph-isomorphism – részgráf-izomorfizmus

subgraph-isomorphism problem – részgráf-izomorfizmus problémája

subgroup – részcsoport

subject – téma | tárgy

subject name – alanynév

subject oriented – témaorientált | tárgyorientált

subject-based addressing – alanyalapú címzés

subjective – szubjektív

subjective brightness – szubjektív fényesség

subjective case – alanyeset

subjective probability – szubjektív valószínűség

subjective rating – szubjektív minősítés | szubjektív értékelés

subjective rating scheme – szubjektív besorolási séma

subjectivism – szubjektivizmus

subkey – alkulcs

sublattice – részháló

sublinear – szublineáris

sublinear speedup – szublineáris gyorsítás

sublogarithmic running time – szublogaritmikus futási idő

submarine – tengeralattjáró

submenu – almenü

submodular function – szubmoduláris függvény

submodule – almodul | részmodulus

subnet – alhálózat

subnet address – alhálózat azonosító

subnet mask – alhálózati maszk

suboptimizing model – nem-optimális, de megvalósítható modell

subordinate – alárendelt

subpackage – alcsomag

subpane – önálló felületrész

subpath – részút

subpractice – al-gyakorlat | gyakorlat rész

subproblem – részprobléma

subprocess – alfolyamat

subproduct – részszorzat

subprogram – alprogram

& abstract subprogram – absztrakt alprogram

subprotocol – alprotokoll | részprotokoll

subquery – alkérdés

subrange – résztartomány

subrange type – részintervallum típus

subresultant algorithm – szubrezultáns algoritmus

subring – részgyűrű

subroutine – alprogram | szubrutin

& call of a subroutine – szubrutin hívása

subroutine branch register – szubrutin elágazási regiszter

subroutine call – alprogram hívása

subroutine return stack – szubrutin visszatérési veremtár

subsampling – alulmintavételezés

sub-scheme – alséma

subscribe – előfizet valamire | feliratkozik

subscript – alsó index | index

subscripted variable – indexelt változó

subscripting – indexelés

subscription – előfizetés | feliratkozás

subsequence – részsorozat

subsequence rules – részsorozat szabályok

subsequence tests – részsorozat tesztek

subset – részhalmaz

& representation of subsets – részhalmazok ábrázolása

subset-sum – részhalmaz-összeg

subset-sum problem – részhalmaz-összeg probléma

subspace – altér

sub-split system – alsómetszésű rendszer

substate – szubállapot

substitutable – helyettesíthető

substitution – helyettesítés | helyettesítéses | báziscsere

& forward substitution – előre helyettesítés

substitution box – helyettesítő doboz

substitution cipher – helyettesítési kódoló

substitution method – helyettesítő módszer

substitution principle – helyettesítési alapelv

Substitution-Permutation (SP) – helyettesítés-permutáció

substitution-permutation network – helyettesítéses-permutációs hálózat

sub-stream – alfolyam

substring – részsztring | részfüzér

& common substring – közös részsztring | közös részfüzér

substructure – részstruktúra

subsumption – bennfoglalás

subsumption architecture – alárendelt architektúra

subsumption lattice – bennfoglalási háló

subsurface scattering – anyagon belüli szóródás

subsystem – alrendszer

subsystem composition – alrendszerek kompozíciója

subtask sharing – részfeladat-megosztás

subtasking – folyamat / feladat aláosztás

subtraction – kivonás

& complex subtraction – komplex kivonás

& double-precision subtraction – dupla pontosságú kivonás

& floating point subtraction – lebegőpontos kivonás

& modular subtraction – moduláris kivonás

& multiprecision subtraction – nagy pontosságú kivonás

& polynomial subtraction – polinomiális kivonás

subtraction mod m – kivonás modulo m

subtraction of continued fractions – lánctörtek kivonása

subtraction of fractions – törtek kivonása

subtraction of graphs – gráfok kivonása

subtraction of polynomials – polinomok kivonása

subtraction of power series – hatványsorok kivonása

subtractive – kivonó

subtractive color – szubsztraktív szín

subtractive color synthesis – szubsztraktív színkeverés

subtractive color system – színek keverésén alapuló színrendszer

subtractive color theory – szubsztarktív színkeverés elmélete

subtractive random number generator – kivonó véletlenszám generátor

subtractor – kivonó

subtree – részfa

subtype – altípus

subtyping – altípus képzése

subunit – alegység

subvariety – részsokaság

subword – részszó

success – siker

success factor – sikertényező

successful large system – sikeres nagy rendszer

successive – egymásra következő | egymást követő | szukcesszív

successive approximation – szukcesszív approximáció

successive doubling – szukcesszív kétszerezés

successive refinement – folyamatos közelítés

successive squaring – szukcesszív négyzetre emelés

successor (of a node) – rákövetkező (csúcsé, csomóponté)

successor – következő | soronkövetkező | utód

successor function – állapotátmenet-függvény | rákövetkezési függvény

successor index in – folytatási cím

successor-state axiom – követő állapot axióma

sufficient condition – elégséges feltétel

suffix – utótag | zárószelet | végződés | végszelet

suffix code – utótag kód

suffix function – szuffix-függvény

suffix of a string – sztring zárószelete | sztring szuffixe | sztring végződése | sztring végszelete

suffix pattern – utótagminta

suffix set – szuffix halmaz

suffix-function inequality – szuffixfüggvény egyenlőtlenség

suffix-function recursion lemma – szuffix függvény rekurziós lemmája

Suggested Retail Price (SRP) – ajánlott kiskereskedelmi ár

& Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) – termelő által ajánlott kiskereskedelmi ár

suitability – alkalmasság

sulphur – kénsárga

sum – összeg | szumma

& direct sum – közvetlen összeg | direkt szumma

sum bit – összeg bit

sum decomposition – összeg felbontása

sum of graphs – gráfok összege

sum of minterms – mintermek összege

sum of periodic sequences, mod m – periodikus sorozatok összege modulo m

sum of powers – hatványösszeg

sum of products – szorzatok összege

sum of products expression – szorzatok összege kifejezés

sum of products simplification – szorzatösszegek egyszerűsítése

sum of reciprocals – reciprokösszeg | reciprokok összege

sum of two squares – két négyzet összege

sum of uniform deviates – egyenletes eltérések összege

sum of weights – súlyok összege

sum of weights of a covering system – lefedő rendszer súlyainak összege

sum over divisors – osztók halmazán vett összeg

sum term – összeg tag | összeg kifejezés

summand – összeadandó | tag összeadásban

summary fact table – összefoglalt ténytábla

summary of random number generators – véletlenszám generátorok összefoglalása

summation – összegzés

& interchange of order of summation – összegzés sorrendjének a felcserélése

& multiple summation – többszörös összegzése

summation by parts – tagonkénti összegzés | tagonkénti integrálás

summation check – összegző ellenőrzés

summation condition – összegzési feltétel

summation factor – összegzési tényező

summation formula – összegzési formula | összegzési kifejezés

summation lemma – összegzési lemma

sum-of-products – szorzatok összege

sum-of-products expression – szorzatöszeg kifejezés

sums over all partitions – összes felbontásra vonatkozó összeg

super – szuper

super group – főcsoport

superabundance – bőség | fölösleg

superblock (UNIX) – fájlrendszer-leíró blokk (UNIX) | szuperblokk (UNIX)

superclass – szuperosztály | főosztály | ősosztály

supercomputer – szuperszámítógép

superfactorial – szuperfaktoriális

superincreasing – szupernövekvő

superincreasing knapsack – szupernövekvő hátizsák

superincreasing sequence – szupernövekvő sorozat

superior – felső | felsőbb | legfelső

superkey – szuperkulcs

superlinear speedup – szuperlineáris gyorsítás

superordinate – fölérendelt

super-pipelined – szuper-futószalag elvű

super-pipelined organization – szuper-futószalag elvű szervezés

superpolynomial time – szuperpolinomiális idő

superposition – szuperpozíció

superposition of programs – programok szuperpozíciója [konstrukciós módszer]

superscalar – szuperscalar

superscalar ILP processor (Instruction-Level Parallel processor) – szuperskalár ILP processzor (utasításszinten párhuzamos processzor)

superscalar instruction issue – szuperskalár utasítás kibocsátás

superscalar machine – szuperskalár számítógép

superscalar organization – szuperskalár szervezés

superscalar processor – szuperskalár processzor

superscript – felső index

super-server – főszerver

superset – bővebb halmaz

superset coverage property – szuperszet lefedési tulajdonság

supersingular – szuperszinguláris

supersingular curve – szuperszinguláris görbe

supersingular elliptic curve – szuperszinguláris elliptikus görbe

supersink – szupernyelő

supersonic – szuperszonikus | hangsebességnél gyorsabb

supersource – szuperforrás

superstring – fedőfüzér | szupersztring

superstring problem – fedőfüzér feladat / probléma | szupersztring feladat / probléma

& shortest superstring problem – legrövidebb fedőfüzér / szupersztring feladat / probléma

supertype – szupertípus

supervised classification – felügyelt osztályozás

supervised learning – felügyelt tanulás | ellenőrzött tanulás

supervisor – felügyelő | alsóbb szintű vezető

supervisor mode – felügyelőmód

supervisory frame – felügyelő keret

supplier – szállító | szolgáltató

Supplier Agreement Management (SAM) – beszállítói megállapodások menedzsmentje (SAM)

supplier feedback – beszállítói visszacsatolás

supply – készlet | felszerelés

supply agent – információt szállító ágens

supply chain – ellátási lánc

supply chain execution – ellátási lánc végrehajtása

supply chain management – ellátási lánc kezelése

supply chain planning – ellátási lánc tervezése

supply-chain management – ellátási lánc szervezése

support – támogatás | támogatottság | megalapozottság | tartó

support function – támogatottsági függvény | megalapozottsági küszöb

support need – támogatási igény

support of an association rule – asszociációs szabály támogatottsága

support system – támogatási rendszer

support threshold – támogatottsági küszöb | megalapozottsági küszöb

support vector – támogató vektor

supporting activities – kiszolgáló tevékenységek

supremum – felső határ | legkisebb felső korlát | szuprémum

surf – böngészik az interneten | szörfözik

surface – felület | felszín

surface curve – felületi görbe

surface element – felületelem

surface of revolution – forgásfelület

Surface-Mount Technology (SMT) – felületszerelt technológia (SMT)

surfacepatch – felületfolt

surjection – szürjekció

surjective – szürjektív

surjective function – szürjektív függvény

surrogate key – helyettesítő kulcs

surrogate user – felhasználót helyettesítő személy

surround video – térhatású videó

survey – áttekintés | tanulmány | adatgyűjtéssel végzett kutatás | felmérés | szemle

surveying – általános geodézia | alsó geodézia

survivability – túlélési képesség

susceptible server – fertőzhető kiszolgáló | fertőzhető szerver

suspicious event – gyanús esemény

sustainment – fenntartás

SVD (Singular Value Decomposition) – SVD (szinguláris értékfelbontás)

SVG (Scalable Vector Graphics) – SVG (skálázható vektorgrafika)

SVM classifier (Support Vector Machine classifier) – SVM osztályozó (tartóvektor-gép osztályozó)

swap file – lapozóállomány

swap space – tár mentési területe

swapping – tár tartalmának cseréje

swapping with the first element – csere az első elemmel

sweep – pásztázás | söprés

sweep line – pásztázó egyenes

sweet spot – optimális pont

swimlane – osztósáv

switch – kapcsoló | parancssori opció

switch matrix – kapcsoló mátrix

switch statement switch kapcsoló utasítás | elágaztató utasítás

switch unit – kapcsoló egység

switched Ethernet – kapcsolt Ethernet

switched interconnection – kapcsolt összeköttetés

Switched Multi-megabit Data Service (SMDS) – kapcsolt, több megabites adatátviteli szolgálat

switched virtual circuit – kapcsolt virtuális áramkör

switching – kapcsolás | kapcsoló

& circuit switching – vonalkapcsolás

& message switching – üzenetkapcsolás

& packet switching – csomagkapcsolás

switching characteristics – kapcsolási jellemzők

switching circuit – kapcsoló hálózat | kapcsoló áramkör | Boole-hálózat

switching cost – rendszer váltásakor fellépő költség

switching diagram – kapcsolási rajz

switching element – kapcsoló elem

switching fabric – kapcsológép

switching function – Boole-függvény | kapcsoló-függvény

switching network – kapcsoló hálózat

switching noise – kapcsolási zaj | kapcsolásból eredő zaj

switching tables – kapcsoló táblák

switching technique – kapcsolástechnika

SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) – elemzési technika szervezetek erőssége- inek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és fenyegetettségeinek elemzéséhez

syllogism – szillogizmus

Sylow subgroup – Sylow-részcsoport

Sylvester matrix – Sylvester-mátrix

symbol – szimbólum

& hash-structured symbol table – hasító-struktúrájú szimbólumtábla

& immediate left-recursive symbol – közvetlen balrekurzív szimbólum

& left recursive symbol – balrekurzív szimbólum

& left-factorized symbol – balfaktorizált szimbólum

& left-recursive symbol – balrekurzív szimbólum

& look-ahead symbol – előreolvasási szimbólum

& propagated symbol – továbbterjedő szimbólum

& right-recursive symbol – jobbrekurzív szimbólum

& separator symbol – szétválasztó szimbólum | elválasztó szimbólum

& spontaneously genarated symbol – spontán generált szimbólum

& stack-implemented symbol table – verem-implementációjú szimbólumtábla

& tree-structured symbol table – fastruktúrájú szimbólumtábla

symbol error – szimbólumhiba

symbol field – szimbólumtest

symbol of Legendre – Legendre-szimbólum

symbol segmentation – szimbólum szegmentálás

symbol table – szimbólumtábla

& local symbol table – lokális szimbólumtábla

symbolic – szimbolikus

symbolic computation – szimbolikus számítás

symbolic differentiation – szimbolikus differenciálás

symbolic execution – szimbolikus végrehajtás

symbolic integration – szimbolikus integrálás

symbolic link – szimbolikus kapcsolódás | szimbolikus csatolás

symbolic manipulation – szimbólum manipuláció

symbolic reference – szimbolikus hivatkozás

symmetric – szimmetrikus

symmetric algorithm – szimmetrikus algoritmus

symmetric arrangement – szimmetrikus elrendezés

symmetric block algorithm – szimmetrikus blokkalgoritmus

symmetric channel – szimmetrikus csatorna

symmetric cryptography – szimmetrikus rejtjelezés

symmetric cryptosystem – szimmetrikus kriptorendszer | szimmetrikus titkosító rendszer

symmetric difference – szimmetrikus különbség

symmetric discrete wavelet transform – szimmetrikus diszkrét wavelet-transzformáció

symmetric function (symmetrical function) – szimmetrikus függvény

& elementary symmetric function (elementary symmetrical function) – elemi szimmetrikus függvény

symmetric group – szimmetrikus csoport

symmetric key cryptography – szimmetrikus-kulcsú titkosítás

symmetric key length – szimmetrikus-kulcs hossz

symmetric matrix – szimmetrikus mátrix

symmetric order (inorder) – szimmetrikus rendezés (inorder)

symmetric output drive – szimmetrikus kimeneti meghajtó

symmetric polynomial – szimmetrikus polinom

symmetric positive-definite – szimmetrikus pozitív definit

symmetric relation – szimmetrikus reláció

symmetrical – szimmetrikus

symmetrical codec – szimmetrikus kodek

symmetrical compression – szimmetrikus tömörítés

symmetrical function – szimmetrikus függvény

symmetrical mean values – szimmetrikus középértékek

symmetric-key – szimmetrikus kulcsú

symmetric-key encryption – szimmetrikus kulcsú titkosítás

symmetry – szimmetria

symmetry of Theta-notation (symmetry of Θ-notation) – Théta-jelölés szimmetriája | Θ-jelölés szimmetriája

symplectic – szimplektikus

symptom – tünet | jelenség

synapse – szinapszis

synchronization – szinkronizáció

& clock synchronization – órajel szinkronizálása

syncronization bar – szinkronizációs vonal | szinkronizációs sáv

synchronization node – szinkronizációs csomópont [végrehajtási gráfban]

synchronization pulse – szinkronizáló pulzus

synchronization signal – szinkronizáló jel

synchronization variable – szinkronizáció változó

synchronized – szinkronizált | egyeztetett

synchronized clock – szinkronizált óra

synchronized refinement – szinkronizált finomítás

synchronizer – szinkronizáló

& simple synchronizer – egyszerű szimkronizáló

synchronizer failure – szinkronizálási hiba

synchronizer frequency – szinkronizálási frekvencia

synchronous – szinkron

synchronous communication – szinkron kommunikáció

& deferred synchronous communication – késleltetett szinkron kommunikáció

synchronous connection oriented channel – szinkron összeköttetés alapú csatorna

synchronous counter – szinkron számláló

Synchronous Data Link Control (SDLC) – szinkron adatkapcsolat-vezérlés

synchronous design – szinkron tervezés

synchronous design methodology – szinkron tervezés módszertana

Synchronous Digital Hierarchy (SDH) – szinkron digitális hierarchia

synchronous discrete system simulation – szinkronizált diszkrét rendszerek szimulációja

Synchronous DRAM (SDRAM) – szinkron DRAM (SDRAM)

synchronous groupware – szinkron csoportmunkát támogató szoftver

Synchronous Optical Network (SONET) – szinkron optikai hálózat

synchronous parallel counter – szinkron párhuzamos számláló

Synchronous RAM (SRAM) – szinkron RaM (SDRaM)

synchronous replication – szinkronizált többszörözés

synchronous sequential circuit – szinkron sorrendi hálózat

synchronous serial counter – szinkron soros számláló

Synchronous SRAM (SSRAM) – szinkron SRAM (SSRAM)

synchronous stream cipher – szinkron folyamrejtjel

synchronous system – szinkron rendszer

synchronous transmission – szinkron átvitel

syndrome – szindróma | tünetcsoport | tünetegyüttes

syndrome decoder – szindróma-dekódoló

syndrome decoding – szindróma-dekódolás

syndrome decoding problem – szindróma-dekódolási probléma

synergistic – együttműködő | szinergikus

synergistic principle – együttműködési elv | szinergikus elv

synergy – szinergia

synonym – szinonima | rokonértelmű szó

syntactic – szintaktikus

syntactic ambiguity – szintaktikus többértelműség

syntactic analysis – szintaktikai elemzés

syntactic error – szintaktikai hiba

syntactic knowledge – szintaktikus ismeret

syntactic search – szintaktikus keresés

syntactic specification – szintaktikus meghatározás

syntactic structure – szintaktikus szerkezet

syntactic sugar – szintaktikus cukor [nem szükséges, de sokak számára édesebbé, kifejezőbbé tesz]

syntactical ambiguity – szintaktikai kétértelműség

syntactical analyser – szintaktikai elemző

syntax – szintaktika | szerkezet | szerkezettan | mondattan

& abstract syntax – absztrakt szintaxis

syntax analysis – szintaktikus elemzés

syntax error – szintaktikai hiba

syntax rule – szintaktikai szabály

syntax summary – szintaxis áttekintés

syntax tree – szintaxisfa

syntax-controlled – szintaxisvezérelt

syntax-directed editor – szintaxis-vezérelt szerkesztő

synthesis – szintézis

synthesis of combinational-circuit – kombinációs hálózat szintézise

synthesis of state machine – állapotgép szintézis

synthesized – szintetizált

synthesized attribute – szintetizált attribútum

synthesized sound – szintetizált hang

synthesizer – szintézer | szintetizátor

synthetic – szintetikus | mesterséges

synthetic agent – szintetikus ágens

synthetic character – szintetikus karakter

synthetic data generator – szintetikus adathalmaz generátor

synthetic data set – mesterséges adathalmaz | szintetikus adathalmaz

synthetic face – szintetikus arc

synthetic human face – szintetikus emberi arc

synthetic key – generált kulcs

synthetic metric – szintetikus metrika [tervmetrikák kombinációja]

synthetic task – szintetizáló feladat

sysadmin (system administrator) – rendszergazda

system – rendszer

& abstract system – absztrakt rendszer

& agent system – ügynökrendszer

& asymmetric cryptosystem – aszimmetrikus titkosító rendszer

& Autonomous System (AS) – autonóm rendszer

& batch system – kötegelt rendszer

& centralized system – központosított rendszer | központi rendszer

& client-server system – kliens-szerver rendszer

& closed system – zárt rendszer

& Coda file system – Coda fájlrendszer

& concrete system – konkrét rendszer

& Cooperative File System (CFS) – együttműködő fájl rendszer

& coordinate system – koordinátarendszer

& coordination-based distributed system – együttműködés alapú elosztott rendszer

& critical system – kritikus rendszer

& data acquisition system – adatgyűjtő rendszer

& database management system – adatbázis-kezelő rendszer

& database-centered system – adatbázis-központú rendszer

& dependable system – üzembiztos rendszer

& distributed file system – osztott fájl-rendszer

& Distributed Operating System (DOS) – osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer

& distributed system – osztott rendszer | elosztott rendszer

& Document Based Distributed System (DBDS) – dokumentumalapú osztott rendszer

& Domain Name System (DNS) – körzetnév / tartománynév kezelő rendszer

& Electronic Payment System (EPS) – elektronikus fizető rendszer

& embedded system – beágyazott rendszer

& end system – végrendszer

& event-driven system – eseményvezérelt rendszer

& expert system – szakértő rendszer

& failing system – meghibásodott rendszer

& fault-tolerant system – hibatűrő rendszer

& faulty system – meghibásodott rendszer

& file system model – fájl-rendszer modell | állományrendszer modell

& Global Positioning System (GPS) – globális helymeghatározó rendszer

& Global System for Mobile Communication (GSM) – globális mobil-kommunikációs rendszer

& help system – súgó rendszer

& heterogeneous system – heterogén rendszer

& homogeneous system – homogén rendszer

& hypercomplex system – hiperkomplex rendszer

& interactive system – interaktív rendszer

& knowledge-based system – tudásalapú rendszer | ismeretalapú rendszer

& legacy system – ősrendszer

& log-structured file system – naplószerkezetű állományrendszer

& Message Handling System (MHS) – üzenetkezelő rendszer

& message queuing system – üzenetsor-kezelő rendszer

& mid-split system – középmetszésű rendszer

& multi-computer operating system – több-számítógépes működtető rendszer

& multiprocessor operating system – többprocesszoros működtető rendszer

& Network Basic Input/Output System (NetBIOS) – hálózati adatbeviteli-kiviteli rendszer

& Network File System (NFS) – hálózati fájlkezelő rendszer

& Network Operating System (NOS) – hálózati működtető rendszer | hálózati operációs rendszer

& object-based distributed system – objektum alapú szétosztó rendszer

& object-oriented system – objektumorientált / objektumelvű rendszer

& open distributed system – nyílt osztott rendszer

& open system – nyílt rendszer

& Open Systems Interconnection (OSI) – nyílt rendszerek összekapcsolása

& Plain Old Telephone System (POTS) – klasszikus távbeszélő rendszer

& proof system – bizonyítási rendszer

& public-key cryptosystem – nyilvános kulcsú titkosítási rendszer

& public-key system – nyilvános kulcsú rendszer

& publish-subscribe system – kiadó-előfizető rendszer

& radio transmission system – rádiós átviteli rendszer

& real-time system – valós idejű rendszer

& remote data processing system – adatok távoli feldolgozása | táv-adatfeldolgozás

& safety-critical system – biztonságosság-kritikus rendszer

& Secure File System (SFS) – biztonságos fájl rendszer

& single-processor system – egyprocesszoros rendszer

& software system – szoftverrendszer

& sub-split system – alsómetszésű rendszer

& subsystem – alrendszer

& support system – támogatási rendszer

& symmetric cryptosystem – szimmetrikus titkosító rendszer

& telephone system – távbeszélő rendszer | telefon rendszer

& uni-processor operating system – egyprocesszoros működtető rendszer

& Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) – univerzális mobil távközlési rendszer

& Virtual File System (VFS) – látszólagos / virtuális fájl rendszer

& workflow management system – munkafolyamat-kezelő rendszer

system acceptance – rendszerelfogadás

system administration – rendszer adminisztráció

system administrator (sysadmin) – rendszergazda

system architect – rendszer architektúra | rendszer felépítés

system architecture – rendszer architektúra | rendszer felépítés

system area – rendszerterület

system area network – rendszer-kiterjedésű hálózat

systems assurance – rendszerbiztosítás

system behavior – rendszerviselkedés

system boundary – rendszer határai

system building – rendszerépítés

system call – rendszerhívás

system crash – rendszer-meghibásodás | rendszer-összeomlás

system data – rendszeradat

system decomissioning – rendszer üzemen kívül helyezése

system design – rendszertervezés

system development – rendszerfejlesztés

system dynamics – rendszerdinamika

system engineering – rendszertervezés

system environment – rendszer környezete

system evaluation – rendszerértékelés

system evolution – rendszerevolúció

system failure – rendszerhiba

system family – rendszercsalád

system fault – rendszerhiba

system file – rendszerállomány

system gain – rendszer jelerősség

system identifier – rendszerazonosító

system installation – rendszer telepítése

system integration – rendszerintegráció

system integrator – rendszerintegrátor

system integrity – rendszer teljessége integritása

system kernel – rendszermag

system level synthesis – rendszer szintű szintézis

system library – rendszerkönyvtár

system manager – rendszergazda

system model – rendszermodell

system modeling – rendszermodellezés

System Network Architecture (SNA) – hálózati rendszer architektúra

system of difference constraints – különbségi korlátok rendszere

system of linear equations – lineáris egyenletrendszer

system of numeration – számrendszer

system operation – rendszer működése

system operator – rendszeroperátor

system process – rendszerfolyamat

system procurement – rendszer beszerzése

system program – rendszerprogram

system properties – rendszertulajdonságok

system quality – rendszerminőség

system reliability – rendszer megbízhatóság

system requirements – rendszerkövetelmények

system safety – rendszerbiztonság

system specification – rendszerspecifikáció

system state – rendszerállapot

& idle system state – tétlen rendszerállapot

system test – rendszerteszt

system testing – rendszertesztelés

system thinking – rendszerszemlélet

system utilization – rendszerkihasználtság

System/360 computer – System / 360 számítógép

systematic – módszeres | szisztematikus

systematic code – szisztematikus kód

systematic style – rendszeres döntési stílus

system-dependent – rendszerfüggő

system-independent – rendszerfüggetlen

systems approach – rendszerelméleti szemlélet

systems assurance – rendszerbiztosítás

systems engineering – rendszerfejlesztés

systems security steering group – rendszerbiztonság felügyelő csoport

system-wide – rendszer egészére vonatkozó

systolic architecture – szisztolikus architektúra