Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

23. fejezet - T

23. fejezet - T

T flip-flop – T flip-flop

tab – füles kartonlap

tab row – böngészőlap

tab traversal order – tabulátor-sorszám szerinti bejárás

table – tábla | táblázat

& canonical parsing table – kanonikus elemző táblázat

& dimension table – dimenziótábla

& directory table – katalógus-tábla

& distributed hash table – osztott hasító-tábla | elosztott kivonat-táblázat

& fact table – ténytábla

& finger table – mutató táblázat | finger táblázat

& forwarding table – továbbítási táblázat

& hash table – tördelőtáblázat | tördelőtábla | hasítótábla

& jump table – ugrótábla

& lock table – zártábla

& map table – leképezési tábla

& offset table – eltolásiérték-tábla

& page table – laptábla

& parsing table – elemző táblázat

& partitioned table – particionált tábla

& process table – folyamat táblázat

& routing table – útválasztó táblázat

& running object table – futó objektum táblája | táblázat

& temporary table – ideiglenes tábla

& translation table – fordítási tábla

& truth table – igazságértékek táblázata

table of contents – tartalomjegyzék

table of manipulation – művelettábla

table of numerical quantities – numerikus mennyiségek táblázata

table of random number generators – véletlenszám generátorok táblázata

table scan – táblaátvizsgálás

tableau – tabló

tableau query – tabló lekérdezés

table-lookup routing – táblázatos útvonalválasztás

tables of fundamental constants – alapvető állandók táblázata

tablespace – táblatér

tabletop display – asztallapba épített képernyő

tabu search – tabukeresés

tabular implementation – táblázatos implementáció

tabular report – táblázatos jellegű jelentés

tabulate – táblázatot készít | tabulál

tabulating polynomial values – polinomok értékének táblázatba foglalása

tacit knowledge – fel nem ismert tudástartalom | rejtett tudástartalom | hallgatólagos tudás | néma tudás

tactile channel – tapintási csatorna

tactile interface – tapintható felhasználófelület / kezelőfelület

tactile sensor – érintő | tapintás | taktilis érzékelő

tag – azonosító címke | címke | jel | jelölés

tagged – címkézett

tagged architecture – címkézett architektúra

tagged field – címkézett mező

tagged profile – felcímkézett profil | felcímkézett jellemzés

tagged type – címkézett típus

tagged value – hozzáadott érték | pontosítás

tagged-token dataflow machine – jelölt tokenes adatfolyamgép

TAI (International Atomic Time) – TaI (nemzetközi atomidő)

tail – farok | vég | végződés

tail inequalities – valószínűségeloszlások farkaival kapcsolatos egyenlőtlenségek

tail of a floating point number – lebegőpontos szám farka

tail of an edge – él kezdőpontja

tail of the binomial distribution – binomiális eloszlás farka

tail of the normal distribution – normális eloszlás farka

tail recursion – végződés szerinti rekurzió

tail recursion elimination – végződés szerinti rekurzió kiküszöbölése

tailoring – testreszabás | illesztés

tailoring guideline – testreszabási útmutató | illesztési útmutató

Tait’s conjecture – Tait-sejtés

Takagi function – Takagi-függvény

talk mode – beszélő üzemmód

tally light – felvételt jelző lámpa

Tamari lattice – Tamari-háló

tamper – hamisít | befolyásol

tampering – befolyásolás

tan – bronz

tandem – egymás után elhelyezkedő | tandem

tangent – érintő

tangent hyperbolic (tanh) – tangens hiperbolikusz (tanh)

tangent line – érintő vonal

tangent numbers – tangens számok

tangent plane – érintősík

tangent space – tangens tér

tangent vector – érintővektor

tangible benefit – megfogható előny | érzékelhető bevétel

tangible user interface – tapogatható felhasználófelület / kezelőfelület

tangle puzzle – tangle rejtvény

tanh (tangent hyperbolic) – tanh (tangens hiperbolikusz)

tape – szalag

& magnetic tape – mágnesszalag

& paper tape – papírszalag

tapering – hegyesítés

tapper – lehallgató

tapping – ütögetés | kopogtatás | megcsapolás | meglékelés | lehallgatás

target – cél | tevékenység tárgya

target address – célcím

target audience – célközönség

target configuration – célmeghatározás

target frame – célkeret

target machine – célgép

Target Of Evaluation (TOE) – biztonsági felmérés objektumai alanyai

target offset – cél eltolás

target profile – megcélzott profil

target staging – megcélzott besorolás

targeted marketing – célzott marketing [professzionális eszközökkel elemzett vevőnek felkínált termékek / szolgáltatások]

Tarjan’s off-line least-common-ancestors algorithm – Tarjan offline algoritmusa legkisebb közös ős meghatározására

t-ary trees t-áris fák

task – feladat | taszk

& enabled task – megengedett taszk | lehetővé tett taszk

task analysis – feladatelemzés

task completion time – végrehajtási idő

task effectiveness – feladat hatásossága | feladat hatékonysága

task environment – feladatkörnyezet

task force – speciális feladatra létrehozott munkacsoport

task knowledge (in CommonKADS) – feladatról szóló ismeretek (CommonKaDS módszertanban)

task management – feladatkezelés

task model (in CommonKADS) – feladat modell (CommonKaDS módszertanban)

task network – feladatháló

task scheduling – taszkok ütemezése

taskbar – feladatsáv

task-based help – feladatalapú súgó

task-based organization – feladatalapú szervezés

tautology – tautológia

tax preparation software – adóbevallást segítő form-alapú keretrendszer

taxonomic hierarchy – taxonomikus hierarchia

taxonomy – rendszertan | taxonómia | osztályzástan

Taylor expansion – Taylor kiterjesztés

Taylor formula with remainder – Taylor-formula maradéktaggal

Taylor series – Taylor-sor

Taylor theorem – Taylor-tétel

Taylor’s formula – Taylor-képlet

T-box – T-doboz (terminológiai doboz) [leíró logikákban]

TCO (Total Cost of Ownership) – rendszer teljes élettartamára vetített költségek összege

TCP (Transmission Control Protocol) – TCP (átvitelvezérlő protokoll)

TCP Wrapper – biztonsági szoftver [hálózati log]

TCP/IP (Transmission Control Protocol - Internet Protocol) – TCP / IP (átviteli vezérlő-protokoll - internet protokoll)

TCP/IP Reference Model – TCP / IP hivatkozási modell

TCSEC (Trusted Computer System Evaluation Criteria) – számítógéprendszerek kiértékelési kritériumrendszere

TD (Technical Design) – fizikai tervezési fázis

TDM (Time Division Multiplexing) – TDM (időosztásos nyalábolás | időosztásos multiplexelés)

teal – kékeszöld | pávakék

team – csapat | munkacsoport

Team Software Process (TSP) – csapatban végzett szoftverfolyamat (TSP)

team structure – csapat összetétele

teamware – csoportmunka-szoftver

tear-off menu – helyéről kiemelhető menü

tech tree – technológiai hierarchia

technical approach – információrendszer technikai szemléletű felfogása

technical attack – technikai támadás

Technical Complexity Factor (TCF) – műszaki bonyolultság tényezője (TCF)

technical controls – technikai védelmek [szoftver, hardver]

technical countermeasure – technikai ellenintézkedések

technical data package – műszaki adatcsomag

technical feasibility – technológiai kivitelezhetőség elemzése

technical process – műszaki folyamat

technical requirements – műszaki követelmények

technical security policy – technikai biztonságpolitika

Technical Solution (TS) – műszaki megoldás (TS)

technical vulnerability – technikai sebezhetőség

technical writing – technikai leírás

technique – technika

technofobia – félelem a technikától

technological – technológiai

technological attack – technológiai támadás

technological determinism – technológiai determinizmus

technology – technológia

technology push – technológiai nyomás

technology risk – technológiai kockázat

technology skill – technológiai jártasság

technophobia – technológiától való félelem | technofóbia

telecom – távközlési [rendszer, cég]

telecommunication – távközlés

Telecommunication Industry Association (TIA) – Távközlési Ipari Szövetség

telecommunications – távközlés | adatkommunikáció

teleconference – távkonferencia

teleconferencing – távkonferencia

tele-embodiment – élő ember megszemélyesítési formája

telemedicine – távgyógyítás

telephone – telefon

telephone system – távbeszélő rendszer | telefon rendszer

telephone tag – két fél hiába hívja egymást telecom rendszeren

telephony over Internet – távbeszélés Interneten keresztül | internet telefon

telepointer – másik felhasználó által mozgatott mutató [osztott felületen]

teleprocessing – távadatfeldolgozás

telescoping – összecsúszó

telescoping series – összecsúszó sor

telescoping sum – összecsúszó összeg

teletext – képújság

television – televízió

& cable television – kábeltelevízió

television standards – televíziós szabványok

teleworking – telekommunikációs technológiával végzett munka

Telnet – távoli belépéshez használt protokoll

Telnet Protocol – telnet protokoll

temperature – hőmérséklet

template – minta | sablon | űrlap

template argument deducing – sablonparaméter levezetése

template definition – sablondefiníció

template expression – sablonkifejezés

template instantiation – sablonpéldányosítás

template metaprogramming – sablon metaprogramozás

template parameter – sablonparaméter

template parameterization – sablon paraméterezése

template specialization – sablonspecializáció

temporal – időbeli | időszakos | temporális

temporal data – időbeli adat

temporal database – időbeli adatbázis

temporal database system – időbeli adatbázisrendszer

temporal difference – időbeli különbség

temporal inference – temporális következtetés

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) – ideiglenes kulcsintegritási protokoll

temporal locality – időbeli lokalitás

temporal locality of reference – hivatkozás időbeli elhelyezkedése

temporal probability model – temporális valószínűségi modell

temporal reasoning – időbeli következtetés

temporal substance – temporális szubsztancia

temporary – ideiglenes | átmeneti

temporary failure – átmeneti hiba

temporary object – ideiglenes objektum

temporary table – ideiglenes tábla

temporary variable – ideiglenes változó | időleges változó

ten minute rule – tízperces szabály

tender bid – ajánlattételi felhívás

tender evaluation – tenderkiértékelés

ten’s complement (10’s complement) – tízes komplemens (10-es komplemens)

tension – feszültség

tensor – tenzor

tensor algebra – tenzoralgebra

tensor operation – tenzorművelet

tensor product – tenzorszorzat

tensor product code – tenzorszorzat-kód

tentative transition function – kísérleti átmeneti függvény

tera- – tera- [prefix]

terabyte (TB) – terabájt (TB) [1000 GB]

terabyte sorting – terabájt rendezés

term – term

term rotation – több szavas kifejezések szavainak felcserélése tárgymutatóban

terminal – végberendezés | határoló | záró | időszakos | számítógépes végberendezés

& Very Small Aperture Terminal (VSAT) – nagyon kis nyílásszögű terminál

& Virtual Terminal (VT) – látszólagos / virtuális terminál

& X terminal – X-terminál

terminal emulation – terminálemuláció

terminal hijacking – terminál kapcsolat kisajátítása eltérítése

terminal node – végpont

terminal server – terminál kiszolgáló | terminál szerver

terminal state – végső állapot

terminal symbol – terminális szimbólum

terminal test – leállási teszt

terminal velocity – szökési sebesség

terminal vertex – végcsúcs | végpont

terminate – befejez

terminate and stay resident – végezz és maradj rezidens

terminated line – lezárt vezeték | lezárt vonal

terminating fractions – befejeződő törtek

termination – lezárás | megállás | befejezés

termination a program – program befejeződése | program lezárása

termination condition – megállási feltétel

& strong termination condition – erős megállási feltétel

& wait-free termination condition – várakozásmentes befejeződés feltétele

& weak termination condition – gyenge befejeződési feltétel

termination detection – befejeződés felismerése | befejeződés detektálása | befejeződés jelzése

termination impedance – lezáró impedancia

termination protocol – befejeződési protokoll

terminator – befejező | végcél

terminology – terminológia | elnevezés | megnevezés | meghatározás | szakkifejezés

terminological axiom – terminológiai axióma

ternary – ternáris | hármas számrendszerbeli

ternary comparison tree – négyes összehasonlító fa

ternary Gray code – ternáris Gray kód

ternary heap – négyes kupac

ternary n-tuple – ternáris n-es

ternary string – ternáris füzér | ternáris sztring

ternary tree – ternáris fa

ternary tree for tries – négyes fa szófákhoz

terno – hármas találat a genovai lottóban

terrain – terep

terrain modeling – terepmodellezés

terrestrial – földi

tertiary storage – harmadlagos tár | harmadlagos tárolás | harmadik szintű háttértár

tessellate – sokszöghálóvá alakítás | tesszellál

tessellation – terület részekre bontása | mozaikolás | sokszöghálóvá alakítás

test – ellenőrzés | próba | teszt | tesztelés

test bed – tesztelési környezet

test bed configuration – tesztelési környezet konfigurációja

test bench – teszt konfiguráció

test case – teszteset

test case generator – teszteset generátor

test case planning – teszteset tervezése

test case specification – teszteset specifikáció

test corpus – ellenőrző korpusz | tesztkorpusz

test coverage measure – teszt lefedettségi mérőszám

test cycle – tesztelési ciklus

test data – ellenőrző adat | tesztadat

test design – tesztelési terv

Test Enable (TE) – tesztengedélyező | tesztengedélyezés | tesztet engedélyez

test environment – teszt környezet

test execution – teszt végrehajtása

test fixture – teszt minta sorozat

test generator – tesztgenerátor

Test Input (TI) – teszt bemenet

test item – teszt elem

test log – teszt napló

test plan – tesztelési terv

test point – teszt pont

test procedure – tesztelési folyamat | tesztelési eljárás

test protocol – felhasználói teszt lépéseinek leírása

test report – tesztjelentés

test result analyzer – teszt eredmény megjelenítő

test set – teszthalmaz | ellenőrző halmaz

test strategy – tesztelési stratégia

test suite – teszt sorozat

test vector – teszt vektor

test&set operation – tesztel-és-beállít művelet

test&set synchronization – tesztel-és-beállít szinkronizálás

testability – tesztelhetőség

testability measure – tesztelhetőségi mérőszám

test-and-set – tesztel és beállít [oszthatatlan utasítás]

testbed – tesztágy

tester – tesztelő

test-generation program – tesztgeneráló program

testing – tesztelés

& a priori test – a priori teszt

& alpha testing – alfatesztelés

& beta testing – bétatesztelés

& black-box testing – fekete doboz tesztelés

& chi-square test – khi-négyzet próba

& cluster testing – csoporttesztelés

& collision test – ütközési teszt

& component testing – komponens tesztelés

& coupon collector ’s test – kupongyűjtő teszt

& defect testing – hiányosság tesztelés

& empirical tests – empirikus teszt

& equidistribution test – egyenletes eloszlás tesztelése

& frequency test – gyakorisági teszt

& functional testing – funkcionális tesztelés

& gap test – rés teszt

& integration testing – integrációs tesztelés

& interface testing – felülettesztelés / interfésztesztelés

& Kolmogorov-Smirnov test – Kolmogorov–Szmirnov-teszt

& maximum-of-t test – t-maximuma teszt

& module testing – modultesztelés

& object-oriented testing – objektumorientált / objektumelvű tesztelés

& partition test – felbontási teszt

& path testing – útvonaltesztelés

& permutation test – permutációs teszt

& regression testing – regressziós tesztelés

& run test – futam teszt

& scenario-based testing – forgatókönyv-alapú tesztelés

& serial correlation test – soros korrelációs teszt

& serial test – soros teszt

& spectral test – spektrális teszt

& statistical testing – statisztikai tesztelés

& stress testing – stressztesztelés

& subsequence tests – részsorozat teszt

& testing equality – egyenlőség tesztelése

& theoretical tests – elméleti teszt

& torture test – tortúra teszt

& unit testing – egységtesztelés

& white-box testing – fehér doboz tesztelés

testing efficiency – tesztelés hatékonysága

testing for randomness – véletlenség tesztelése

testing of random number generators – véletlenszám generátorok tesztelése

testing process – tesztelési folyamat

testing several conditions – több tényező tesztelése

testing tool – tesztelési eszköz

testing workbenches – tesztelési eszközrendszerek

test-input generation – tesztbement generálás

tethered viewpoint – külső nézőpont

tetra (short form of tetrabyte) – tetra (tetrabájt rövid alakja)

tetra difference – tetra különbség

tetrabyte (32-bit quantity) – tetrabájt (32 bites mennyiség)

tetrabyte arithmetic – tetrabájt aritmetika

tetrad – tetrád | négyelemű

tetrahedron – tetraéder

TeX – TeX [ejtsd: tehh]

texel (texture element) – texel (textúra elem)

text – szöveg

& hypertext – hiperszöveg

text box – szövegdoboz

text categorization – szövegek osztályozása

text classification – szövegosztályozás

text clustering – szövegklaszterezés

text database – szöveges adatbázis

text editor – szövegszerkesztő

text entry box – szövegbeviteli doboz

text file – szövegállomány | szövegfájl

text in string matching – szöveg a mintaillesztésben

text mining – szövegbányászat

text retrieval – szöveg visszakeresés

text track – szövegsáv

text-mode browser – szöveges böngésző

text-only – csak szöveg

text-to-speech system – szövegből-beszéd rendszer

textual – szöveges

texture – textúra | szövet | felületmintázat

& bitmap texture – bittérképes textúra

& procedural texture – procedurális textúra

& volume texture – térfogati textúra

texture coordinate – textúra koordináta

texture function – textúra függvény

texture gradient – textúragradiens

texture map – textúra térkép | szerkezeti térkép

texture mapping – textúra leképzés | textúra feszítés

texture space – textúratér

texturefill – textúrakitöltés

texturing – textúrázás

texturizer – textúrázó

TF (Transcription Factor) – TF (átírási tényező)

TFT (Thin Film Transistor) technology – TFT (vékonyfilm tranzisztor technológia)

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) – TFTP (egyszerű állomány-átviteli protokoll | egyszerű fájlátviteli protokoll)

TG (Translational Grammar) – fordítási nyelvtan

The 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) – termék, árképzés, helyszín, promóció [kereskedelem]

the digital divide – digitális szakadék

theft – adathordozó lopás

theft of data – adatlopás

theft of service – szolgáltatás jogosulatlan használata

thematic mapping – tematikus térképkészítés

theme – téma

then-if rule – akkor-ha szabály

theorem – tétel

& dual theorem – duális tétel

theorem prover – tételbizonyító

theoretic – elméleti | teoretikus

theoretical ignorance – elméleti tudatlanság

theoretical tests for randomness – véletlenség elméleti tesztje

theory – elmélet

theory of algorithms – algoritmusok elmélete

theory of games – játékelmélet

theory of measurement – méréselmélet

theory of numbers – számelmélet

theory of probability – valószínűségelmélet | valószínűségszámítás

thermal concerns – hőmérsékleti problémák

thermodynamic limitation on brute-force attack – termodinamikai korlát a nyers erőn alapuló támadásra vonatkozóan

thesaurus – könyvtári adatbázis kulcsszavainak gyűjteménye | szinonimaszótár | szinonima tárház | tezaurusz

theta-join – théta-összekapcsolás

Thévenin equivalent – Thévenin-helyettesítőkép | Thévenin-ekvivalens

Thévenin voltage – Thévenin-feszültség

thick – vastag [például betű]

thick binding – vastag kötés

thickening – vastagítás

thick-Ethernet – vastag Ethernet

thickness – vastagság

thin – vékony [például betű]

thin binding – vékony kötés

thin client – vékony ügyfél | kis hardverkapacitású ügyfélgép

thin-Ethernet – vékony Ethernet

think aloud protocol – gondolat kimondó tesztelés | hangos-gondolkodási jegyzőkönyv

thinning – vékonyítás

Third Normal Form (3NF) – harmadik normálforma (3NF)

Third Person Shooter (TPS) – lövöldözős játék, melyben a főszereplőt, és az előtte lévő színtért is látjuk (TPS)

third-party controlled marketplace – szolgáltató egyformán kezeli a vevőket és az eladókat

thrashing – vergődés

thread – szál | folyamatág | végrehajtási szál

thread and fast context switching – szál és gyors környezetváltás

thread context – szálkörnyezet

Thread Control Block (TCB) – szálvezérlő blokk

thread level parallel architecture – szál szinten párhuzamos architektúra

thread of control – vezérlési szál

thread pool – szálkészlet

thread-local storage – szálankénti memóriaterület

thread-safe – szálbiztos

threat – fenyegetés | veszély

threat action – fenyegetés hatása

threat agent – rendszer gyengeségeit kihasználó támadási módszer

threat analysis – fenyegetettség elemzés

threat assessment – fenyegetettség felmérés

threat event – fenyegetés [esemény kockázatelemzésben]

threat-source – fenyegetés forrása

three bears problem – három medve feladata / problémája

three dimensional surface model – három dimenziós terepmodell

three dimensional system – három dimenziós rendszer

three-address instruction – háromcímes utasítás

three-dimensional image – háromdimenziós kép

three-dimensional object – háromdimenziós tárgy | háromdimenziós objektum

three-distance theorem – három távolság tétele

threefold – háromszoros

three-layer architecture – háromréteges architektúra

three-pass protocol – hárommenetes protokoll

three-phase commit – háromfázisú véglegesítés

three-phase commit protocol – háromfázisú véglegesítő protokoll

three-point lighting – három pontos megvilágítás

three-state buffer – háromállapotú meghajtó | háromállapotú puffer

three-state bus – háromállapotú sín | háromállapotú busz

three-state driver – háromállapotú meghajtó

three-state enable – háromállapotú meghajtó engedélyezés / engedélyező

three-state output – háromállapotú kimenet

three-state output pin – háromállapotú kimeneti láb | háromállapotú csatlakozási pont

three-state phone model – háromállapotú beszédmodell

three-tier architecture – háromszintű felépítés [adatkezelést a háttér-szerver, alkalmazást egy közbenső szerver, a megjelenítést a kliens végzi]

three-tiered architecture – háromrétegű architektúra

three-valued logic – háromértékű logika

three-way – háromutas

three-way handshake – három-utas kézfogás

threshold – küszöb | küszöbérték | torlódási küszöb

threshold decoder – küszöbérték-dekódoló

threshold decoding – küszöbértékes dekódolás

threshold element – küszöbelem

threshold function – küszöbfüggvény

threshold gate – küszöbkapu | küszöbölő kapu

threshold logic – küszöblogika

threshold scheme – küszöbrendszer

thresholding – szürke árnyalataival megjelenített kép konvertálása bináris képpé

throughput – átbocsátás | átviteli teljesítmény | átbocsátó képesség

throw-away prototyping – eldobható prototípus készítése

thumbnail – miniatűr | miniatürizált kép | bélyegkép

thumbnail sketch – grafikus terv vázlata

thumbwheel – görgetőkerék

Thurstone scale – Thurstone-skála

Thyssen-poligon – Thyssen-poligon

TIA (Telecommunication Industry Association) – TIa (Távközlési Ipari Szövetség)

tick – legkisebb mérhető időegység | alapütem | óraütés

ticket – jegy | korlátozott idejű hozzáférés központi erőforrásokhoz

ticket granting service – jegyadó szolgálat

ticket-oriented – jegy alapú, korlátozott idejű hozzáférésen alapuló védelem

Tickit methodology – Tickit-módszertan

tic-tac-toe – tic-tac-toe [kétszemélyes játék]

tiering – feladatok szintekbe szervezése

TIFF (Tagged Image File Format) – TIFF (címkézett képállomány formátum) [grafikus állományformátum]

tight – éles | szoros | pontos

tight constraint – éles korlát

tight coupling – szoros összekapcsolás

tightly coupled system – szorosan csatolt rendszer

tilde (~) – hullámvonal karakter (~)

tile – csempe | mozaik

tiled windows – mozaikszerűen elrendezett ablakok

tiling – csempézni | csempézet | mozaikozás

& loop tiling – ciklusmozaikozás

tilt – billent | dönt

timbre – hangérzés csengése

time – idő | idejű

& access time – elérési idő | hozzáférési idő

& Back-Off Time (BOT) – visszalépési idő

& coast time – lefutási idő

& compile-time object – fordítási idejű objektum

& distributed time service – osztott pontos idő szolgálat

& driving time – vezetési idő

& dwell time – tartózkodási idő

& execution time – végrehajtási idő | futási idő

& illogical time – ésszerűtlen idő | logikátlan idő | illogikus idő

& International Atomic Time (TAI) – nemzetközi atomidő

& Lamport timestamp – Lamport-időbélyeg

& logical time – logikai idő

& Network Time Protocol (NTP) – hálózati pontos-idő protokoll

& processing time – feldolgozási idő

& propagation time – terjedési idő

& queuing time – sorállási idő

& Real-time Transport Control Protocol) (RTCP) – valós idejű szállításvezérlő protokoll

& Real-time Transport Protocol (RTP) – valós idejű szállítási protokoll

& response time – válaszidő

& round-trip-time – körbefordulási idő

& running time – futási idő

& runtime object – futási idejű objektum

& slot time – időszakasz

& start time – kezdőidőpont

& token holding time – vezérjel-tartási idő

& token rotation time – vezérjel körbejárási idő

& transmission time – átviteli idő

& turnaround time – átfutási idő

& Universal Coordinated Time (UCT) – univerzális egyeztetett / koordinált pontos idő

& vector timestamp – időbélyeg-vektor

time base corrector – időalap korrektor

time behaviour – időfüggő viselkedés

time bomb – időzített bomba [adott időpontban bekapcsoló és károsító program]

time bound – időkorlát

& unknown time bound – ismeretlen időkorlát

time bound condition – időkorlát feltétel

time code – időkód

time code generator – időkód generátor

time code reader – időkód olvasó

time complexity – időbonyolultság

time compression – lejátszás gyorsítás | időtömörítés

Time Division Multiplexing (TDM) – időosztásos nyalábolás | időosztásos multiplexelés

time division switch – időosztásos kapcsoló

time domain – időtartomány

time domain reflectometry – visszatérő jel terjedési idejének mérése

time expression – idő kifejezés

time function – időfüggvény

time of occurence – előfordulás időpontja

time quantization – időkvantálás

time series – idősor

time server – időpont szolgáltató | időpont szerver

time service – időszolgáltatás

time sharing – időosztás

time slice – időszelet

time slicing system – időosztásos rendszer

time slot – időszakasz | időszelet

time slot interchanger – időrés cserélő

time stamp – időbélyeg

Time To Live (TTL) – életidő | életben maradás ideje

time types – időtípusok

time zone – időzóna

time-and-materials contract – idő és anyag-ráfordítás alapú elszámolás

timed execution – időzített végrehajtás

timed execution fragment – időzített végrehajtás töredéke

timed signature – időzített aláírás

timed trace – időzített nyom

timed trace property – időzített nyom tulajdonság

time-dependent password – időfüggő jelszó

timeline – idővonal

timeliness – időbeliség | időszerűség

time-memory tradeoff – időkapacitás és tárkapacitás kompromisszuma

timeout – időtúllépés | holtidő | szünet | időelfogyás

timer – időzítő

& keep-alive timer – életben-tartási időzítő

& persistence timer – folytatódó időzítő

& retransmission timer – ismétlésidőzítő

time-sequence query language – idősorlekérdező nyelv

time-series – idősor

time-series database – idősor-adatbázis

time-sharing (in concurrent execution) – időosztás (konkurens végrehajtásban)

timesharing system – időosztásos rendszer

timestamp – időbélyeg

timestamp-based algorithm – időbélyeg-alapú algoritmus

timestamp-based concurrency control – időbélyegzős konkurenciakezelés

timestamp-based scheduling – időbélyegzőn alapuló ütemezés

timestamping – időbélyegzés

timestamp-ordering protocol – időbélyeg-hozzárendelési protokoll

Time-To-Recover (TTR) – feléledési idő

time-variant – időfüggő

timing – időzítés

timing analysis – időzítés elemzés | időzítés analízis

timing analyzer – időzítés vizsgáló

timing anomaly – időzítési rendellenesség | időzítési anomália

timing constraint – időkorlát

timing diagram – időzítésdiagram

timing failure – időzítési hiba | időzítési meghibásodás

timing generator – időzítés generátor

timing hazard – időzítési hazárd

timing margin – időzítési határ

timing model – időzítési modell

timing specification – időzítési specifikáció

timing table – időzítési tábla

timing uncertainty – időzítési bizonytalanság

timing verification – időzítés ellenőrzés

timing verifier – időzítés ellenőrző

timing-based algorithm – időzítés-alapú algoritmus

TIN (Triangulated Irregular Network) – szabálytalan háromszög hálózat

tinkerbell program – adott pontokról / azonosítókról érkező hálózati kapcsolat jelzése

tint – árnyalat | festék | színárnyalat

tiny-scale integration – kis integráltság

tip – toll hegye | ecset hegye

tit-for-tat – szemet szemért [stratégia]

title – cím | fejléc | elnevezés

titler – feliratkészítő | feliratozó (készülék)

titling – címfelirattal ellát

T-junction elimination – T-elágazás megszüntetése

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) – TKIP (ideiglenes kulcsintegritási protokoll)

TLB (Translation Lookaside Buffer) – fordítást elkerülő tároló [virtuális tárkezelés címfordító gyorsítótára]

TMS (Truth Maintenance System) – érvényesség-karbantartó rendszer

to be process model – üzleti folyamatok újraszervezése utáni folyamat modellje

Toeplitz matrix – Toeplitz-mátrix

toggle – jelző | kapcsoló

toggle bit – kapcsolóbit

toggle button – kétállású kapcsológomb

toggle key – kétállású kapcsoló

token – igazolás | vezérjel | jogosultság | token | zseton | lexikális egység

token bucket algorithm – vezérjeles vödör algoritmus | zsetontartály algoritmus

token bus – vezérjeles sín

token coloring – tokenszínezés

token colouring – tokenszínezés

token holding time – vezérjel-tartási idő

token management – vezérjel-kezelés | jogosultság-kezelés

token ring – vezérjeles gyűrű

token rotation time – vezérjel körbejárási idő

tokenization – tokenizálás

tokenizing a string – karakterlánc elemekre bontása

tolerable error – elfogadható mértékű hiba | megengedett hiba

tombstone – sírkő

tomograph – tomográf

tone – tónus

tone control – hangszínszabályozó

tone mapping – színleképzés

tone mapping operator – színleképző operátor

toner – festék [lézernyomtatóban, fénymásolóban használt porszerű festék]

toner cartridge – festékpatron

tongue-activated joystick – nyelv által mozgatott botkormány

too many parameters – túl sok paraméter

tool – eszköz

toolbar – eszközsor | eszköztár

toolbox – eszköztár

toolglass – eszközöket tartalmazó félig átlátszó ablak

tools risk – eszközkockázat

tooltip – helyi súgó

Toom-Cook algorithm – Tom–Cook-algoritmus

top down estimation – felülről lefelé stratégiával végzett becslés

top-down strategy – felülről lefelé stratégia

top of a stack – verem teteje

top-down – felülről lefelé

top-down approach – felülről lefelé módszer

top-down design – fentről lefelé történő tervezés | tervezés felülről lefelé

top-down development – felülről lefelé történő fejlesztés

top-down estimation technique – felülről lefelé becslési technika

top-down learning – felülről lefelé tanulás

top-down parsing – felülről lefelé haladó szintaktikai elemzés

topographic map – topográfiai térkép

topography – tereptan | topográfia

topological – topologikus

topological graph – topologikus gráf

topological image – topologikus kép

topological sort – topologikus rendezés

topological sorting – topológiai rendezés

topological space – topologikus tér

topology – topológia | térbeli elrendeződés

& bus topology – sín topológia

& meshed topology – teljesen összekötött topológia | szövevényes topológia

& network topology – hálózati topológia

& ring topology – gyűrű topológia

& star topology – csillag topológia

& tree topology – fa topológia

top-to-bottom – felülről-lefelé [elemzés, fabejárás]

torque – forgatónyomaték

torsion – torzió | csavarodás

torsion point – torziós pont

torsion subgroup – torzió-részcsoport

torsion-free – torziómentes

torture test – tortura teszt

torus – tórusz

total – teljes

total correctness – teljes helyesség

& weak total correctness – gyenge teljes helyesség

total cost – teljes költség

total degree – teljes fokszám

total function – teljes függvény | totális függvény

total harmonic distortion – teljes harmonikus torzítás

total net flow – teljes hálózati folyam

total number of states – állapotok összes száma

total order – teljes rendezettség | teljes rendezés

total ordering – teljes rendezés

total path length – teljes úthossz

total positive flow – teljes pozitív folyam

Total Quality Management (TQM) – teljeskörű minőségirányítás (TQM) [irányítási filozófia]

total resistance – teljes ellenállás

total risk – sebezhetőségből eredő összes kár / kockázat

total specialization – teljes specializáció

total state – összes állapot

total variance – teljes szórás

total work – összes munka

totally singular – teljesen szinguláris

totally-ordered delivery – pontosan sorrendezett kézbesítés

totally-ordered multicast – pontosan sorba-rendezett többes-küldés

Totem-Pole Output (TTL) – váltott tranzisztoros kimenet | totempole kimenet [mindig meghajtott kimenet]

totient function – Euler-féle fí-függvény

touch screen – érintőképernyő

touch tablet – érintéses írótábla | érintő tábla

touch typing – érintéses gépelés

touchpad – érintő pad

touchscreen – érintő képernyő

touring problem – körutazási feladat / probléma | bejárási feladat / probléma

tournament – körmérkőzés

tournament digraph – körmérkőzésgráf

tournament lock – versenyzár

tournament sorting – kupacrendezés

tower – torony

Tower of Hanoi problem – Hanoi tornyai probléma

towers of Brahma – Hanoi tornyai

towers of Hanoi – Hanoi tornyai

toy problem – játék probléma

TPC (Transmit Power Control) – TPC (adási teljesítmény szabályozása)

TPDU (Transport Protocol Data Unit) – TPDU (szállítási protokoll-adategység)

TPS (Third Person Shooter) – TPS (lövöldözős játék, melyben a főszereplőt, és az előtte lévő színtért is látjuk)

TPS (Transaction Processing Systems) – tranzakcióorientált feldolgozás

TQM (Total Quality Management) – teljeskörű minőségirányítási rendszer

trace – nyom | pálya | nyomon követ valamit [például program utasításainak végrehajtását]

trace liveness property – nyom élénkségi tulajdonsága

trace of a field element – testelem nyoma pályája

trace safety property – nyom megbízhatósági tulajdonsága

trace scheduling – nyomvonal ütemezés

traceability – nyomon követhetőség

tracer-out – nyomkövetés

tracing – nyomkövetés

tracing-based garbage collection – nyomkövetés alapú szemétgyűjtés

track – nyom | pálya | útvonal | sáv

trackball – hanyattegér

tracking – követés | nyomkövetés | betűköz | betűritkítás

tracking ball – pozícionáló gömb

tractability – végrehajthatóság | megoldhatóság

tractable – könnyen megoldható | könnyen kezelhető

trade study – kereskedelemi tanulmány

tradeoff – kompromisszum

tradeoff analysis – kompromisszum elemzés

trading – üzletelés

trading partner agreement – B2B modell a szerződéskötési és szerződésvisszaigazolási eljárások automatizálása

trading partner agreement – partnerszerződés

traditional – hagyományos

traditional hierarchy – hagyományos osztályhierarchia

traditional logic symbols – hagyományos logikai szimbólumok

traditional logic value – hagyományos logikai érték

traditional model – hagyományos modell

traditional scalar issue – hagyományos skalár kibocsátás

Traffic Analysis (TA) – forgalomelemzés

traffic analysis – forgalomvizsgálat | forgalomfigyelés

traffic control – forgalomszabályozás

Traffic Encryption Key (TEK) – forgalomtitkosító kulcs

traffic load – adott idő alatti forgalom

traffic scheduling – forgalomütemezés

traffic shaping – forgalomformálás

traffic signal – közlekedési jele

tragedy of commons – közlegelő tragédiája

trail – vonal | nyom | csík | sáv | útvonal | hivatkozással sorbaláncolt dokumentumok

trailer – utánfutó | farok-rész | utóadat

trailing digit – utolsó számjegy

trailing zeros – elnyomott nullák | követő nullák sorozata

training – képzés | tanítás

& replicated training – ismételt tanítás

& training curve – tanulási görbe

& training on test set – teszt halmazon tanítás

& training set – tanító halmaz

& weighted training – súlyozott tanítás

training data – tanuló adat

training real-time A* search – tanuló valós idejű A* keresés

training sample – tanuló minta

training set – tanulóhalmaz

training wheels interface – csökkentett módú felület

traits class – jellemzők-osztály

trajectory – pályagörbe | röppálya | trajektória

tranquility – zavartalanság [aktív objektum biztonsági szintje nem változik annak működése alatt]

tranquility property – zavartalanság

transaction – tranzakció | műveletvégzés | rendszerrel valós időben végrehajtott tevékenység | ügylet

& automatic transaction – automatikus ügylet | automatikus tranzakció

& distributed transaction – elosztott ügylet | elosztott tranzakció

& flat transaction – egyszerű ügylet | egyszerű tranzakció

& secure electronic transaction – biztonságos elektronikus ügylet / tranzakció

transaction authentication – tranzakció-hitelesítés

transaction daemon – tranzakció démon

transaction file – tranzakció állomány [rendszer tevékenységeinek tárolt / naplózott állománya]

transaction identifier – tranzakció-azonosító | ügyletazonosító

transaction management – tranzakciókezelés

transaction manager – tranzakciókezelő

transaction processing – tranzakciófeldolgozás

transaction processing systems – tranzakció-feldolgozó rendszer

transaction service – tranzakció / ügylet szolgálat / szolgáltatás

transaction theory – tranzakciós elv

transactional database – tranzakciós adatbázis

transactional messaging – tranzakciós üzenetküldés

transactional object – ügyleti objektum

transactional queue – ügyletsor | tranzakciósor

transactional semantics – tranzakciós stratégia

transborder data flow – határokon átmenő adatátvitel

transceiver – adó-vevő

transceiver cable – adó-vevő kábel

transcendence – transzcendencia

transcendence base – transzcendenciabázis

transcendence degree – transzcendencia foka | transzcendenciafok

transcendent definition of software quality – szoftverminőség transzcendens definíciója

transcendental – transzcendens

transcendental number – transzcendens szám

transcription factor (TF) – átírási tényező (TF)

transfer – átadás | átvitel

& ownership transfer – tulajdonjog átadás

transfer agent – átviteli ügynök

transfer characteristic – átviteli karakterisztika

transfer function – átmeneti függvény | átviteli függvény

transfer layer – átviteli réteg

transfer mode – átviteli mód

transfer syntax – átviteli szintaxis

transfer time – átviteli idő

transfer vector – átviteli vektor

transfinite – transzfinit

transfinite induction – transzfinit indukció

transform – transzformáció | transzformált

transformation – transzformáció

& affine transformation – affin transzformáció

& coordinate transformation – koordináta transzformáció

& homogeneous linear transformation – homogén lineáris transzformáció

& inverse transformation – B26154inverz transzformáció

& modeling transformation – modell transzformáció

& perspective transformation – perspektív transzformáció

& projective transformation – projektív transzformáció

& view transformation – nézeti transzformáció

& world-view transformation – világ-nézeti transzformáció

transformational development – transzformációs fejlesztés

transformational distance – transzformációs távolság

transient – tranziens

transient behavior – tranziens viselkedés

transient communication – átmeneti kommunikáció | időleges kommunikáció

transient failure – időszakos hiba | átmeneti hiba | tranziens hiba

transient fault – alkalmi hiba

transient function – tranziens függvény

transient local object – átmeneti helyi objektum

transient object – átmeneti objektum

transinformation – kölcsönös információ

transistor – tranzisztor

transistor simulation – tranzisztor szimuláció

Transistor-Transistor Logic (TTL) – tranzisztor-tranzisztor logika (TTL)

transit delay – átviteli késleltetés

transit of the sun – delelés

transition – átmenet

transition effect – áttűnés

transition function – átmenetfüggvény

transition mod – állapotátmenet-modell

transition stage – átadási fázis

transition table – átmenet-tábla

transitive – tranzitív

transitive closure – tranzitív lezárás | tranzitív lezárt

transitive group – tranzitív csoport

transitive hull – tranzitív lezárás | tranzitív burok

transitive law – tranzitivitás törvénye

transitive permutation group – tranzitív permutációcsoport

transitive relation – tranzitív reláció

transitive rule – tranzitivitási szabály

transitive tournament – tranzitív körmérkőzés

transitivity – tranzitivitás

transitivity of asymptotic notation – aszimptotikus jelölés tranzitivitása

translate – eltol | elmozgat

translation – fordítás | elmozgatás | transzláció

translation joint – transzlációs csukló

Translation Lookaside Buffer (TLB) – fordítást elkerülő tároló [virtuális tárkezelés címfordító gyorsítótára]

translation table – fordítási tábla

translation unit – fordítási egység

translational grammar – fordítási grammatika

translucency – áttetszőség

translucent – áttetsző | transzlucens

transmission – átvitel

& balanced transmission – szimmetrikus átvitel

& End Of Transmission (EOT) – adásvége

& isochronous transmission mode – izokron átviteli mód

& radio transmission system – rádiós átviteli rendszer

& synchronous transmission – szinkron átvitel

& unbalanced transmission – aszimmetrikus átvitel

& wideband trasmission – széles sávú átvitel

Transmission Control Protocol (TCP) – Internet Standard Protokoll (TCP / IP) | átvitelvezérlő protokoll

transmission delay – terjedési késleltetés

transmission error – átviteli hiba

transmission gate – áteresztő kapu

transmission line – távvezeték | átviteli vonal

transmission medium – átviteli közeg

transmission time – átviteli idő

transmissivity – áteresztő képesség

Transmit Power Control (TPC) – adási teljesítmény szabályozása

transmitter – adó

transparency – átlátszóság | helyfüggetlenség

transparent – átlátszó | transzparens

transparent bridge – transzparens híd

transparent latch – átlátszó tároló

transparent resource – transzparens erőforrás

transponder – áthelyező | frekvenciaáthelyező | transzponder

transport – szállítás | szállítási

transport delay – átviteli késleltetés

transport entity – szállítási entitás

transport flow control – szállítási forgalomszabályozás

transport gateway – szállítási átjáró

transport layer – szállítási réteg

transport protocol – szállítási protokoll | üzenetszállítási protokoll

Transport Protocol Data Unit (TPDU) – szállítási protokoll-adategység

transport security – szállítási biztonság

transport service – szállítási szolgáltatás | szállítási szolgálat

Transport Service Access Point (TSP) – szállítási szolgálat elérési pont

transport service primitive – szállítási szolgálat-primitív

transportation problem – szállítási feladat

transpose – transzponált

transpose of a forest – erdő transzponáltja

transpose of a tensor – tenzor transzponáltja

transpose symmetry of asymptotic notation – aszimptotikus jelölések transzponálási szimmetriája

transposing adjacent elements – szomszédos elemek felcserélése

transposition – átrendezés | transzpozíció | felcserélés | áthelyezés

transposition cipher – transzpozíciós rejtjel | transzpozíciós rejtjelezés

transposition network – átrendezési hálózat

transposon – transzpozon

transputer (transistor and computer) – transzputer [egy lapkából álló számítógép]

transputer based machine – transzputer alapú gép

trap – csapda | csapóajtó | feltétel nélküli megszakítás | nem maszkolható megszakítás

trap directed polling – csapda-irányított lekérdezés

trap door – hátsó ajtó | kiskapu | csapóajtó | forgóajtó

trapdoor – csapóajtó | forgóajtó | csapda

trapdoor one-way – csapóajtós egyirányú

trapdoor one-way function – csapóajtó-típusú egyirányú függvény

trapezoid rule – trapéz szabály

trash – lomtár

trash can – lomtár

traveling salesman (travelling salesman) – utazó ügynök

Traveling Salesman Problem (TSP) – utazó ügynök feladat / probléma (TSP)

traveling salesperson problem – utazó ügynök feladat / probléma

travelling wave – utazó hullám

traversal – bejárás

& inorder traversal – gyökér-középen bejárás [a fa gyökere a baloldali részfa után következik] | inorder bejárás

& preorder traversal – gyökérkezdő bejárás [a bejárást a gyökérrel kezdjük] | preorder bejárás

& postorder traversal – gyökérvégző bejárás [a bejárást a gyökérrel fejezzük be] | postorder bejárás

traversal algorithm – bejáró algoritmus

TRC (Tuple Relational Calculus) – TRC (relációs sorkalkulus)

treap – fapac

tree – fa

& binary tree – bináris fa

& directed tree – irányított fa

& complete binary tree – teljes bináris fa

& enumeration of trees – fák leszámlálása

& evolutionary tree – evolúciós fa

tree code – fakód

tree coding – fakódolás

tree connectivities – fa összeköttetések

tree decomposition – fa dekomponálás

tree diagram – fadiagram

tree edge – faél

tree function – fafüggvény

tree map – fatérkép

tree of partitions – felbontások fája

tree protocol – faprotokoll

tree pruning – fametszés

tree topology – fa topológia

tree traversal – fabejárás

tree view – fa-nézet

tree walk – fabejárás

tree width – fa szélesség

tree-based locking – fa alapú zárolás

TreeMap – hierarchikus szerkezetű diagram

tree-structured – faszerkezetű

tree-structured directories – fa szerkezetű katalógusrendszer

tree-structured symbol table – fastruktúrájú szimbólumtábla

trefoil knot – lóhere-csomó

trend analysis – trendanalízis

trending – irányulás | alakulás | fejlődés

triad – hármas | triász

trial – kísérlet | próbálkozás

trial and error – próbálgatás [módszer]

trial division – próbaosztás | osztási próba

triangle – háromszög

triangle fan – háromszög-legyező

triangle inequality – háromszög-egyenlőtlenség

triangle list – háromszöglista

triangle mesh – háromszögháló

triangle network – háromszög hálózat

triangle strip – háromszögszalag

triangle-circuit – háromszög-hálózat | háromszög-áramkör

triangulable – háromszögelhető

triangular – trianguláris | háromszög-

triangular array – háromszögmátrix

triangular grid – trianguláris grid | háromszögrács

triangular matrix – háromszögmátrix

triangularization – háromszögesítés

triangularization of a matrix – mátrix triangularizációja | mátrix háromszögesítése | mátrix triangularizálása

triangularizing a matrix – mátrix triangularizációja | mátrix háromszögesítése | mátrix triangularizálása

triangulated irregular network – szabálytalan háromszög hálózat

triangulation – háromszögelés

triangulations of polygons – sokszögek felbontása háromszögekre

tribonacci sequence – tribonacci-sorozat

trichotomy – trichotómia | három részre osztás

trichotomy property of real numbers – valós számok trichotóm tulajdonsága

trick – trükk

& magic trick – mágikus trükk

tridiagonal linear system – tridiagonális lineáris rendszer

tridiagonal matrix – tridiagonális mátrix

trie – szófa

& binary trie – bináris szófa

& compressed trie – összenyomott szófa

& generalized trie – általánosított szófa

& multidimensional szófa – többdimenziós szófa

& optimum trie – optimális szófa

trie memory – szófamemória

trie represented as forests – erdőként ábrázolt szófa

trie represented as ternary trees – ternáris faként ábrázolt szófa

trie search – szófakeresés

trigger – indítás | indító | indítóimpulzus

trigger wave – trigger hullám

trigonometric – trigonometrikus | háromszög-

trigonometric function – trigonometrikus függvény

trigram model – trigram modell [beszédfelismerésben]

trihedral – triéderes [sarokpont]

trihedron – háromoldalú testszöglet

tri-homed – tűzfal három hálózati kapcsolattal [védett, nem védett és demilitarizált]

trilinear representation of tensors – tenzorok trilineáris ábrázolása

trilinear texture filtering – trilineáris textúraszűrés

trillion – tera | billió

trim – levág | kimetsz | körülvágás

trimming functions – csonkoló függvények

trimming of a list – lista ritkítása

trinomial – háromtag | háromtagú | trinom | trinomiális

trinomial coefficient – trinomiális együttható

trinomial theorem – trinomiális tétel

tripartite – három részre osztott

tripartition – három részre való felbontás

tripartitioning – felbontás három részre

triple – hármas | tripla

triple encryption – háromszoros rejtjelezés

triple modular redundancy – hármas moduláris redundancia

triple point – háromszoros pont

triple product identity – hármas szorzat azonosság

triple-precision floating point – háromszoros pontosságú lebegőpontos számok

triple-tap text entry – ugyanazon gomb háromszori lenyomására épülő bevitel

triply – háromszorosan | triplán

triply linked – háromszorosan láncolt

triply linked forest – háromszorosan láncolt erdő

tripod – fotóállvány | háromlábú állvány

tri-state output – háromállapotú kimenet

tristimulus – háromszín

trivial – nyilvánvaló | triviális | magától értetődő

trivial dependency – triviális függősség

trivial divisor – triviális osztó

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) – egyszerű állomány-átviteli | egyszerű fájlátviteli protokoll

trivial graph – triviális gráf

trivial tree – triviális fa

Trojan horse – trójai faló [kártékony program]

troubleshoot – hibaelhárítást végez | hibát elhárít

true color – valós szín

true color image – valós színű kép

true data – valós adatok

true data dependencies – valódi adatfüggőség

true prediction – valódi becslés

true primality test – valódi prímteszt

truncate – levág | csonkít

truncated differential analysis – csonkított differenciálanalízis

truncated reverse path broadcasting – csonkolt fordított utas adatszórás

truncating – nyesés | csonkítás | csonkolás

truncating of a file – fájl csonkítása

truncation – csonkítás | csonkolás

trunk – gerinchálózat | trönk

trust – bizalom

trust level – bizalmi szint | hitelességi szint

trust model – bizalmi modell

trusted – megbízható | biztonsági

trusted channel – megbízható csatorna

trusted computer system – megbízható számítógép rendszer

trusted computing base – megbízható számítási bázis

trusted gateway – megbízható átjáró

trusted operating system – megbízható operációs rendszer

trusted path – megbízható útvonal

trusted recovery – biztonságos helyreállítás

Trusted Third Party (TTP) – megbízható harmadik fél (TTP)

trusted time stamp – megbízható időbélyeg

trusted time stamping authority – megbízható időbélyeget kibocsátó hatóság

truth – igazság

truth function – igazság-függvény

truth maintenance system – érvényesség-karbantartórendszer

truth table – igazságtábla | igazságtáblázat

truth table derivation from circuit – igazságtábla származtatása az áramkörből

truth-preserving reasoning – érvényességmegtartó következtetés

truth-table notation – igazságtábla bejegyzés

trying protocol – próbálkozási ptokokoll

trying region – próbálkozási szakasz

TS (Technical Solution) – TS (műszaki megoldás)

TSAP (Transport Service Access Point) – TSP (szállítási szolgálat elérési pont)

TSP (Team Software Process) – TSP (csapatban végzett szoftverfolyamat)

TSP (Traveling Salesman Problem) – utazó-ügynök feladat / probléma

TSP (Traveling Salesperson Problem) – utazó-B26357ügynök feladat / probléma

TTL (Time To Live) – TTL (életidő | életben maradás ideje)

TTL (Transistor Transistor Logic) – TTL (tranzisztor-tranzisztor logika)

TTL interface – TTL illesztő | TTL interfész | TTL illesztőfelület

TTL load – TTL terhelés

TTP (Trusted Third Party) – megbízható harmadik fél (TTP)

TTY (teletype) – távgépíró | telex | irógép-terminál

tube – cső

& electron tube – elektroncső

tungsten – wolfram

tuning – hangolás | beszabályozás

tunnel – alagút

tunnel mode – alagút-üzemmód

tunneling – kommunikáció csatornába ágyazása [elsősorban biztonsági okokból] | alagút típusú átvitel

tuple n-es | értéksor | vektor

tuple calculus – sorkalkulus

tuple insertion rule – sorbeillesztési kötelezettség

tuple relational calculus – relációs sorkalkulus

tuple variable – sorváltozó

tuple-at-a-time operation – soronkénti művelet

tuple-based – sor alapú

tuple-based nested loop join – sor alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás

tuple-generating dependency – sorgeneráló függőség

Turing award – Turing-díj

Turing machine – Turing-gép

Turing test – Turing-teszt

turn model – forduló modell

turnaround time – munka kezdete és az eredmény rendelkezésre állása között eltelt idő | áthaladási idő | átfutási idő | körülfordulási idő

turner – kapcsoló [bezáró és kibontó]

turnkey system – kulcsrakész rendszer

turntablist – lemezjátszóművész

turtle – teknősbéka | teknős | teknőc

turtle graphics – teknőcgrafika

tutorial – oktatási segédlet

tutorial software – oktatószoftver

TWAIN (Technology Without An Interesting Name) – TWAIN (különösebb név nélküli technológia)

tweak – finomhangolás | teker | csavar

TWEAK – TWEAK [tervgeneráló algoritmus]

tween – objektumok közti átmenet

twiddle factor – csavarási tényező | csavarási szorzó | forgatási tényező | forgatási szorzó

twin heaps – ikerkupacok

twindragon fractal – ikersárkány fraktál

twirl – örvény

twist – csavarás

twisted – csavart | elcsavart

twisted pair – sodort- | sodrott- | csavart érpár

twisted pair cable – sodort- | sodrott- | csavart érpárú kábel

twisted torus – csavart tórusz

twisted-ring counter – csavart gyűrűs számláló

two operand execution – két operandusú végrehajtás

two sided inverse – kétoldali inverz

two-address instruction – kétcímes utasítás

two-army problem – két hadsereg probléma

two-dimensional code – kétdimenziós kód

two-dimensional decoding – kétdimenziós dekódolás

two-factor authentication – kétkomponensű azonosítás

two-key triple-encryption – kétkulcsos háromszoros rejtés

two-level AND-OR circuit – kétszintű ÉS-VAGY hálózat

two-level directory – kétszintű katalógus

two-level implementation – kétszintű megvalósítás

two-level NAND-NAND circuit – kétszintű NAND-NAND hálózat | kétszintű NEM-ÉS hálózat

two-level NOR-NOR circuit – kétszintű NOR-NOR hálózat | kétszintű NEM-VAGY hálózat

two-level OR-AND circuit – kétszintű VAGY-ÉS hálózat

two-level page table – kétszintű laptáblázat

two-line array – kétsoros tömb

two-line form of permutation – permutáció kétsoros formája

two-line notation for permutations – kétsoros jelölés permutációkra

two-mode matrix – két szempontú mátrix

two-operand fetch – kétoperandusú behozatal | lehívás

two-pass – kétmenetes

two-pass algorithm – kétmenetes algoritmus

two-pass method – kétmenetes módszer

two-phase – kétfázisú

two-phase circuit – kétfázisú áramkör

two-phase commit – kétfázisú véglegesítés

two-phase commit protocol – kétfázisú véglegesítési protokoll

two-phase locked transaction – kétfázisú zárolású tranzakció

Two-Phase Locking (2PL) – kétfázisú zárolás (2PL)

two-phase, multiway merge-sort – kétfázisú, többutas összefésülő rendezés

two’s complement – kettes kiegészítő | kettes komplemens

two’s complement arithmetic – kettes kiegészítő aritmetika | kettes komplemenses aritmetika

two's complement notation – kettes kiegészítő jelölés | kettes komplemens jelölés

two’s complement representation – kettes kiegészítő / komplemenses ábrázolás / reprezentáció

two’s-complement addition – kettes kiegészítő / komplemens összeadás

two’s-complement arithmetic – kettes kiegészítő / komplemens aritmetika

two’s-complement multiplication – kettes kiegészítő / komplemens szorzás

two’s-complement overflow – kettes kiegészítő / komplemens túlcsordulás

two’s-complement subtraction – kettes kiegészítő / komplemens kivonás

two-step authentication process – kétlépcsős hitelesítési eljárás

two-tape sorting – kétszalagos rendezés

two-task race – kéttaszkos verseny

two-tier architecture – ügyfél-kiszolgáló architektúra

two-tiered architecture – kétszintű architektúra

two-way – kétutas | kétirányú

two-way handshake – két-utas kézfogás

two-way insertion sort – kétutas beszúró rendezés

two-way merging – kétutas összefésülés

type – típus

& abstract type – absztrakt típus

& alias type – álnév típus

& anonymous type – névtelen típus

& array type – tömb típus

& Boolean type – logikai típus

& composite type – összetett típus

& data type – adattípus

& dependent type – függő típus

& derived type – származtatott típus

& discrete type – diszkrét típus

& empty type – üres típus

& enumeration type – megszámlálható típus

& existential type – egzisztenciális típus

& list type – lista típus

& record type – rekord típus

& recursive type – rekurzív típus

& string type – karakterlánc típus

& structural type equivalence – szerkezeti típusazonosság

& subrange type – részhalmaz típus

type abstraction – típusabsztrakció

type checking – típusellenőrzés

type compatibility – típus összeillőség

type construction – típuskonstrukció

type constructor – típuskonstruktor

type conversion – típusátalakítás

type conversion operator – típusátalakító operátor

type declaration – típusdeklaráció

type definition – típusdefiníció

type determination – típusmeghatározás

type equivalence – típus egyenértékűség

type error – típushiba

type extension – típuskiterjesztés

type font – betűtípus

type generator – típusgenerátor

type interference – típuskikövetkeztetés

type library – típus könyvtár

type matching – típusegyezés | típusillesztés

type of attack – támadási típus

type of exception – kivétel típus

type of file – fájl típusa

type of overriding function – felülíró függvény típusa

Type of Service (ToS) – szolgálat típusa

type operation – típusművelet

type safe I/O – típusbiztos B / K

type system – típusrendszer

type traits – típusjellemzők

type variable – típusváltozó

typeahead – előregépelés

typed architecture – tipizált architektúra

typed language – tipizált nyelv | típusos nyelv

typed-message agent – tipizált üzenet készlettel rendelkező ágens

type-field – típusmező

types of risk – kockázat típusai

type-safe linkage – típusbiztos összeszerkesztés

typical delay – tipikus késleltetés

typical work product – tipikus munkatermék

typing of programming languages – programnyelvek tipizálása

typographic – tipográfiai

typography – tipográfia