Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

24. fejezet - U

24. fejezet - U

ubiquitous – mindenütt rejtve jelenlévő [számítógép]

ubiquitous communication – mindenhol jelen levő kommunikáció

ubiquitous computing – mindenütt jelen lévő számítástechnika

UCD (User-Centered Design) – felhasználó központú tervezés

UCT (Universal Coordinated Time) – UCT (univerzális koordinált / szabályozott pontos idő)

UCS (Universal Character Set) – UCS (egységes karakterkészlet)

UDP (User Datagram Protocol) – UDP (felhasználói datagram protokoll)

UID (Unique Identifier) – felhasználó azonosító

UIDS (User Interface Development System) – felhasználófelületet tervező rendszer

UIMS (User Interface Management System) – UIMS (felhasználófelületet / kezelőfelületet szervező rendszer)

UISE (User Interface Software Engineering) – felhasználófelületi / kezelőfelületi szoftver tervezése

UIST (User Interface Software and Technology) – felhasználófelületi / kezelőfelületi szoftver és technológia

UK Ministry of Defence – Egyesült Királyság Védelmi Minisztériuma

ultra high reliability – kiemelkedően magas megbízhatóság

ultrabold – extrakövér

ultrafilter – ultraszűrő

ultramarine – ultramarinkék

ultrasonic – ultrahang

ultraviolet – ultraibolya

ultraviolet image – ultraibolya kép

ultraviolet light – ultraibolya fény

Ultra-Wide Band (UWB) – ultraszéles-sáv

UM (Unified Method) – egységesített módszertan

UMA (Uniform Memory Access) machines – UMa gép (egységesített tárhozzáférésű gép)

UML (Unified Modeling Language) – UML (egységes modellező nyelv)

UML process – UML folyamat

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – UMTS (univerzális mobil távközlési rendszer)

unacceptable – elfogadhatatlan

unaligned instruction issue – illesztetlen utasítás kibocsátás

unambiguous – egyértelmű | világos | félre nem érthető

unary – unáris | egyes alapú | egy jelet használó

unary code – unáris kód | egy jellel történő kódolás

unary operator – egyoperandusú operátor | unáris operátor

unattached resource – csatolatlan erőforrás

unauthorized – jogosulatlan

unauthorized access – jogosulatlan hozzáférés

unauthorized disclosure – jogosulatlan közzététel

unavailable – elérhetetlen | nem elérhető

unavailable choice – elérhetetlen lehetőség

unavailable emphasis – elérhetetlen kiemelés

unavoidable – elkerülhetetlen

unavoidable condition – elkerülhetetlen feltétel

& refinement of unavoidable condition – elkerülhetetlen feltétel finomítása

unavoidable property – elkerülhetetlen tulajdonság

unbalanced – nem kiegyensúlyozott | kiegyensúlyozatlan | kiegyenlítetlen

unbalanced line – aszimmetrikus vonal

unbalanced transmission – aszimmetrikus átvitel

unbiased – torzítatlan | szabályos

unbiased estimate – torzítatlan becslés

unbiased random-bit generator – kiegyensúlyozott véletlenbit-generátor

unblinding function – vakítást megszüntető függvény

unbounded – nem korlátozott

unbounded indeterminacy – nemkorlátos nemdeterminisztikusság

unbounded linear program – nem korlátos lineáris program

unbuffered I/O – nem pufferelt B / K

unbuffered input – nem pufferelt bemenet

unbuffered output – nem pufferelt kimenet

uncaught exception – el nem kapott kivétel

uncertain cooperative games – bizonytalan kooperatív játékok

uncertain knowledge – bizonytalan tudás

uncertain reasoning – bizonytalanságkezelő következtetés

uncertainty – bizonytalanság

& timing uncertainty – időzítési bizonytalanság

uncertainty factor – bizonytalansági tényező

unchecked – nem ellenőrzött

& unchecked access – nem ellenőrzött elérés

uncommitted data – nem véglegesített adatok

unconcealed message – nyílt üzenet

unconditional branch – feltétlen elágazás

unconditional branch instruction – feltétel nélküli ugrás

unconditional probability – feltételnélküli valószínűség | a priori valószínűség

unconditional secrecy – feltétlen titkosság

unconditional security – feltétlen biztonság

unconditionally secure – feltétlenül biztos

unconditionally trusted – feltétlenül megbízható

unconfirmed service – megerősítetlen szolgálat

uncountable – nem megszámlálható

uncountable set – nem megszámlálható halmaz

undecidability – eldönthetetlenség

undecidable – eldönthetetlen

undeclared argument – nemdeklarált paraméter

undefined – meghatározatlan | definiálatlan

undefined behavior – nemdefiniált viselkedés

undefined conversion – nemdefiniált konverzió

undefined logic level – nemdefiniált logikai szint

undefined logic value – nemdefiniált logikai érték

undefined problem – nemdefiniált feladat / probléma [döntéstámogató rendszereknél]

undefined region – nemdefiniált terület

undefined symbol – nemdefiniált szimbólum

undefined value – definiálatlan érték

undeliverable – kézbesíthetetlen

undeniable – tagadhatatlan | letagadhatatlan

undeniable digital signature – letagadhatatlan digitális aláírás

undeniable signature – letagadhatatlan aláírás

undeniable signature scheme – letagadhatatlan aláírás | kétségbevonhatatlan aláírás

underdetermined system of linear equations – lineáris egyenletek határozatlan rendszere | alulhatározott lineáris egyenletrendszer

underexposed – alulexponált

underflow – alulcsordulás

& gradual underflow – fokozatos alulcsordulás

underflow of exponent – kitevő alulcsordulása

underline – aláhúzás

undersampling – alulmintavételezés

underscore (_) – aláhúzás (_)

undersea – tenger alatti

undersea vehicle – tegeralatti jármű | tengeralatti szállítóeszköz

undershoot – alullendülés

understandability – érthetőség

underwater level – tengerszint alatti

undetermined coefficient – határozatlan együttható

undetermined system of linear equations – meghatározatlan lineáris egyenletrendszer

undirected – irányítatlan

undirected cycle – irányítatlan kör

undirected graph – irányítatlan gráf

undirected version of a directed graph – irányított gráfhoz tartozó irányítatlan gráf

undo – visszavon | érvénytelenít

undo logging – semmisségi naplózás

undo/redo logging – semmisségi / helyrehozó naplózás

undoing – változtatás törlése

unencrypted – nem titkosított

unexpected – váratlan

unexpected exceptions – váratlan kivétel

unfold button – kinyitó gomb | kibontó gomb

unforgable – meghamisíthatatlan

unformatted input – formázatlan bemenet

unicast – egyes-adás | egynek-adás | üzenetküldés egyetlen címzettnek

unicity – egyértelműség

unicity distance – egyértelműségi távolság | egyértelműségi pont

unicode – unikód | egységes kód

Unicode code set – Unicode kódszó-készlet

unidirectional – egyirányú

unidirectional error – egyirányú hiba

unidirectional shift register – egyirányú léptető regiszter

unification – egységesítés

unified – egységesített

unified cache – egyesített gyorsítótár | egységes gyorsítótár

Unified Modeling Language (UML) – egységesített modellező nyelv

unified network – egységesített hálózat

unifier – egyesítő helyettesítés

& most general unifier – legáltalánosabb egyesítés

uniform – egyenletes

uniform B-spline – egyenletes B-spline

uniform convergence theory – egységes konvergencia elmélet

uniform deviates – egyenletes eltérések

& generating of uniform deviates – egyenletes eltérések előállítása

uniform distribution – egyenletes eloszlás

uniform grid – szabályos rács

uniform hashing – egyenletes hasítás

Uniform Memory Access machine (UMA machine) – azonos tárhozzáférésű gép (UMA gép)

uniform noise – egyenletes zaj

uniform probability distribution – egyenletes valószínűségi eloszlás

uniform probing – egyenletes kipróbálás

Uniform Resource Identifier (URI) – egységes erőforrás azonosító

Uniform Resource Locator (URL) – egységes erőforrás helymeghatározó

Uniform Resource Name (URN) – egységes erőforrás-név

uniform-cost search – egyenletes költségű keresés

uniformity – egyenletesség | szabályszerűség

uniformly distributed – egyenletes eloszlású

unilateral – egyoldalú | egyirányú

unimodular – unimoduláris

unimodular matrix – unimoduláris mátrix

uninformed search – neminformált keresés

uninitialized – kezdőérték nélküli

uninitialized memory – előkészítetlen memória

uninitialized sequential circuit – nem inicializált sorrendi hálózat

uninstall – eltávolít

Uninterruptible Power Supply (UPS) – szünetmentes tápegység | biztonsági energiaellátás

union – egyesítés | unió

union by rank – rang szerinti unió

union directory – egyesített katalógus

union of programs – programok uniója [konstrukciós módszer]

union operator – egyesítés operátor

union rule – egyesítés szabály

union type – unió-típus

union-find algorithm – uniót meghatározó algoritmus

uni-processor operating system – egyprocesszoros működtető rendszer

unique – egyértelmű

unique action axiom – egyedi cselekvés axióma [logikában]

unique factorization – egyértelmű felbontás | egyértelmű faktorizáció

unique factorization domain – egyértelmű felbontási tartomány | Gauss-gyűrű

unique factorization of integers – egészek egyértelmű felbontása

unique factorization theorem – egyértelmű felbontás tétele | számelmélet alaptétele

Unique Identifier (UID) – egyedi azonosító

unique names assumption – egyedi elnevezés feltételezés [logikában]

unique names axiom – egyedi elnevezések axiómája [logikában]

unique selling point – egyedi tulajdonság

unique solution – egyértelmű megoldás

unique string axiom – egyedi füzér axióma [logikában]

uniquely decipherable code – egyértelműen dekódolható kód

uniquely decodable code – egyértelműen dekódolható kód

uniqueness – egyértelműség | egyértékűség

unistroke text input – egyvonásos szövegbevitel

unit – egység

unit clause – egység klóz

unit of addressing – címzési egység

unit of allocation – foglalási egység

unit of compilation – fordítási egység

unit preference – egységklóz stratégia

unit propagation – egységterjesztés [Davis–Putnam algoritmusban]

unit resolution – egységklóz rezolúció

unit sphere – egységgömb

unit testing – egységtesztelés | egységteszt | modul teszt

unit vector – egységvektor

uniting – egyesítés | összeillesztés

units of measure – mértékegység

unit-time task – egységnyi végrehajtási idejű taszk

unity – egy | egység

& roots of unity – egységgyökök

universal – univerzális

universal access – általános hozzáférés

universal base – általános bázisosztály

Universal Coordinated Time (UCT) – univerzális koordinált / szabályozott pontos idő

Universal Electronic Payment System (UEPS) – univerzális elektronikus fizető rendszer

universal function – univerzális függvény

universal grammar – univerzális nyelvtan

universal hashing – univerzális hasítás

universal ID – egyetemes azonosító

universal instantiation – univerzális példányosítás [logikában]

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) – univerzális mobil távközlési rendszer

universal plan – univerzális terv

universal quantifier – univerzális kvantor

universal relation – univerzális reláció

Universal Relation Assumption (URA) – univerzális reláció feltételezése (URa)

universal relation scheme – univerzális relációséma

universal routing – univerzális útvonalválasztás

universal sequences for partitions – univerzális sorozatok partíciókra

universal serial bus – univerzális soros sín / busz

universal set – univerzális halmaz

universal shift register – univerzális léptető regiszter

universal sink – univerzális nyelő

universe – univerzum

UNIX – UNIX [operációs rendszer]

UNIX command – UNIX parancs

UNIX semantics – UNIX-szemantika

unknown disease – ismeretlen betegség

unknown time bound – ismeretlen időkorlát

unlabeled free tree – címkézetlen szabad fa | nem címkézett szabad fa

unlabeled rooted tree – címkézetlen gyökeres fa | nem címkézett gyökeres fa

unlabeled tree – címkézetlen fa | nem címkézett fa

unlimited precision – korlátlan pontosság

unlucky nodes – balszerencsés csúcsok

Unmanned Land Vehicle (ULV) – ember nélküli közúti jármű

unmatched vertex – nem párosított csúcs | pár nélküli csúcs

unnamed namespace – névtelen névtér

unnumbered frame – számozatlan keret

unordered – rendezetlen

unordered binomial tree – rendezetlen binomiális fa

unordered selection – rendezetlen kiválasztás | kiválasztás a sorrendre való tekintet nélkül | kombináció

unpacked – kicsomagolt

unpacked record – kicsomagolt rekord

unpacking – kicsomagolás

unpredictable – megjósolhatatlan | előre nem látható

unramified representation – elágazásmentes ábrázolás

unreachable code – nem elérhető kód

unreachable code elimination – nem elérhető kód kiküszöbölése

unrealizable behavior – nem megvalósítható viselkedés

unreduced – nem redukált | nem egyszerűsített | bővített

unreferenced object – nem-hivatkozott objektum

unreliable channel – megbízhatatlan csatorna

unresolved conditional branch – feloldatlan feltételes elágazás

unresolved control dependencies – feloldatlan vezérlési függőségek

unrolling based techniques – cikluskifejtésen alapuló technikák

Unrolling, Pipelining and Rerolling (URPR) – kifejtés-futószalagosítás-becsomagolás

unrooted tree – gyökértelen fa

unsatisfiability – kielégíthetetlenség

unsharp mask – életlen maszk

Unshielded Twisted Pair (UTP) – árnyékolás nélküli sodrott érpár

unsigned – előjel nélküli

unsigned binary multiplication – előjel nélküli bináris szorzás

unsigned division – előjel nélküli osztás

unsigned integers – előjelmentes egész számok

unsigned multiplication – előjel nélküli szorzás

unsigned subtraction – előjel nélküli kivonás

unsigned subtraction using complements – előjel nélküli kivonás komplemensek használatával

unsorted – rendezetlen

unsorted array – rendezetlen tömb

unsorted linked list – rendezetlen láncolt lista

unspanned record – át nem nyúló rekord

unstructured – strukturálatlan

unstructured data – strukturálatlan adat

unstructured problem – nemstruktúrált feladat / probléma [döntéstámogató rendszereknél]

unsupervised classification – nem felügyelt osztályozás

unsupervised learning – felügyelet nélküli tanulás | nem ellenőrzött tanulás

untag – címke eltávolítás

untraceable – kinyomozhatatlan | nem nyomon követhető

unused state – nem használt állapot

unusual correspondence – szokatlan megfelelés

unweighted graph – súlyozatlan gráf

unweighted longest simple path – súlyozatlan leghosszabb egyszerű út

unweighted shortest path – súlyozatlan legrövidebb út

unzip – kicsomagol

up cast – felfelé konverzió | ősosztály felé történő konverzió

UPC (Universal Product Code) – egységes vonalkód-rendszer

updatable view – módosítható nézettábla

update – frissít | aktualizál

update anomaly – frissítési anomália

update lock – módosítási zár

update protocol – frissítő protokoll

update record – módosítási bejegyzés

update-driven – frissítésvezérelt

updating – naprakész állapotba hozás | frissítés | változásvezetés

up-down counter – fel- és le-számláló

up-down partition – felülről-lefelé felbontás

up-down permutations – felülről lefelé permutációk

up-down sequences – felülről-lefelé sorozatok

upgrade – bővít | korszerűsít

upgrading locks – zárak felminősítése

upload – feltölt

upload-download model – feltöltési-letöltési modell

uploading – feltöltés

upper – felső

upper bound – felső korlát

upper curve – felső görbe

upper half plane – felső félsík

upper index – felső index

upper level container – felső szintű konténer

upper limit frequency – felső határfrekvencia

upper median – felső középső | felső médián

upper memory – felső memória

upper memory block – felső memóriaterület

upper ontology – felső ontológia

upper-bound property – felsőkorlát-tulajdonság

uppercase – nagybetű

upper-triangular matrix – felső háromszögmátrix

UPS (Uninterrupted Power Supply) – szünetmentes tápegység

upsampling – sűrítés

upstream value – szállítói láncban realizált értéknövelés

upward multiplexing – felfelé irányuló nyalábolás | nyalábolás felfelé

URA (Universal Relation Assumption) – URA (univerzális reláció feltételezése)

urgent data – sürgős adat

URI (Uniform Resource Identifier) – URI (egységes erőforrás azonosító)

URL (Uniform Resource Locator) – URL (egységes erőforrás helymeghatározó)

URN (Uniform Resource Name) – URN (egységes erőforrás-név)

US Air Force – Amerikai Egyesült Államok légiereje

US Army – Amerikai Egyesült Államok hadserege

US Department of Defense – Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma

usability – használhatóság | könnyen használhatóság

usability attributes – használhatósági jellemzők

usability consulting – használhatósági konzultáció

usability death spiral – használhatósági dugóhúzó

usability engineering – használhatóság tervezése

usability evaluation – használhatóság kiértékelés

usability first – használhatóság a legfontosabb

usability index – használhatósági mutató / index

usability inquiry – használhatósági felmérés

usability inspection – használhatóság felügyelet

usability laboratory – használhatósági laboratórium

usability measure – használhatósági mérőszámok

usability metrics – használhatósági mérték / metrika / mérőszám

usability problem tracking – használhatósági probléma feltárás

usability requirement – használhatósági követelmény

usability specification – használhatósági specifikáció

usability testing – használhatósági tesztelés

usable – használható

usage – függőségi viszony

usage counter – felhasználói számláló

usage study – használat tanulmány

usage-centered design – használat-központú tervezés

use – használat

use case – felhasználói eset | használati eset

& critical use case – kritikus felhasználói eset

use case diagram – használati eset diagram

use count – használatszámláló

use dependency – használati függés

use of allocator – memóriafoglaló használat

use of class – osztály használat

use of complements – komplemensek használata

use of global variable – globális változó használata

use of multiple inheritance – többszörös öröklés használat

use of template – sablon használat

use what you build – edd meg, amit főztél

useful – hasznos

useful prime number – hasznos prímszám

usefulness – hasznosság

useless – haszontalan | használhatatlan | nem használt

useless prime number – haszontalan prímszám

useless sequences – haszontalan sorozatok

useless symbol – nem használt szimbólum

user – felhasználó

user acceptance testing – felhasználói elfogadási teszt

user address – felhasználói cím

user agent – felhasználói ügynök | hálózati kliens

user application – felhasználói alkalmazás

user authentication – felhasználó azonosítás

user automaton – felhasználói automata

user based definition of software quality – szoftverminőség felhasználó alapú definíciója

User Datagram Protocol (UDP) – felhasználói datagram protokoll

user directory – felhasználói könyvtár

user id – felhasználói azonosító

user identifier – felhasználói azonosító

user interaction – felhasználói interakció

user interface – felhasználófelület | felhasználó csatlakozó felülete

User Interface Architecture (UIA) – felhasználófelület / kezelőfelületet kezelő rendszer

user interface critique – felhasználófelület / kezelőfelület kritikája

user interface design – felhasználófelület / kezelőfelület terve

user interface guidelines – felhasználófelület / kezelőfelület kezelési útmutatója

user interface toolkit – felhasználófelület / kezelőfelület eszközkészlete

user manual – felhasználói kézikönyv

user mode – felhasználói üzemmód

user needs analysis – felhasználói szükségletek elemzése

user plane – felhasználói sík

user privileges – felhasználói jogosultságok

user profile – felhasználói profil

user proxy – felhasználót helyettesítő eszköz | felhasználó helyettese

user requirements – felhasználói követelmények

user session – felhasználói munkafolyamat

user simulation – felhasználót szimuláló program

user space – felhasználó memóriaterülete

user sponsor – felhasználót támogató program | felhasználószponzor

user studies – felhasználói tanulmány

user support – felhasználói támogatás

user tailorability – felhasználói testreszabhatóság

user testing – felhasználói teszt

user training – felhasználó képzése

user working area – felhasználói munkaterület

user-centered design – felhasználó-központú tervezés

user-defined – felhasználói

user-defined allocator – felhasználói memóriafoglaló

user-defined binary operator – felhasználói kétoperandusú operator

user-defined container – felhasználói tároló

user-defined conversion – felhasználói konverzió

user-defined iterator – felhasználói bejáró

user-defined manipulator – felhasználói módosító

user-defined operator – felhasználói operátor

user-defined pointer conversion – felhasználói mutató-konverzió

user-defined predicate – felhasználói predikátum

user-defined subscripting – felhasználói indexelés

user-defined type – felhasználói típus

user-defined type conversion – felhasználói típuskonverzió

user-defined unary operator – felhasználói egyoperandusú operator

user-extensible system – felhasználó által bővíthető rendszer

user-friendly – felhasználóbarát

user-initiated guidance – felhasználó által kezdeményezett kalauzolás

username – felhasználónév

user-supplied comparison – felhasználói összehasonlítás

uses of parentheses – zárójel használat

using multiple inheritance – többszörös öröklődés használata

using random number generators – véletlenszám generátorok alkalmazása / használata

using renaming – átnevezés használata

utility (the quotient value/effort) – hasznosság / hatékonyság hányados | érték / befektetés hányados

utility – hasznosság | segédprogram | eszköz

& normalized utility – nomalizált hasznosság

utility function – hasznosságfüggvény

& ordinal utility function – sorrendezett hasznosságfüggvény

utility node – hasznosságcsomópont

utility of a rule – szabály segedprogramja

utility principle – hasznosság elv

utility program – kiszolgálóprogram | segédprogram

utility theory – hasznosságelmélet

& multiattribute utility theory – többattribútumú hasznosságelmélet

utility window – segédablak

utilized parallelism – hasznosított párhuzamosság

utopia – utópia

UTP (Unshielded Twisted Pair) – UTP (árnyékolás nélküli sodrott érpár)

utterance – megnyilatkozás

UWB (Ultra-Wide Band) – UWB (ultraszéles-sáv)