Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

25. fejezet - V

25. fejezet - V

v (volt) – v (Volt) [villamos feszültség mértékegysége]

vacation daemon – távollétet jelző démon

vaccine – víruskereső alkalmazás | vírusölő alkalmazás | virusölő kód

vacuum tube – elektroncső

vacuum-tube logic – elektroncsöves logika

VAE (Virtual Address Extension) – VAE (virtuális címzéskiegészítés)

vagueness – bizonytalanság | meghatározatlanság

VAL (Validation) – VAL (validáció | végellenőrzés)

valid – érvényes

valid association rule – érvényes asszociációs szabály

valid bit – érvényességjelző bit

valid in the narrow sense – szűkebb értelemben véve érvényes

valid in the wide sense – tág értelemben véve érvényes

valid item – érvényes elem

valid iterator – érvényes bejáró

valid MMIX instruction – helyes MMIX utasítás

valid prefix – érvényes előtag

valid shift – érvényes eltolás

validate – érvényességet vizsgál | érvévényesít | validál

validating – érvényesítés

validation – érvényesség vizsgálat | érvényesítés | validálás

validation data – validációs adat

validation of requirement – követelmény érvényesítése

validation report – érvényesítési jelentés

validation set – validációs halmaz

validation-based scheduler – érvényesítésen alapuló ütemezés

valid-exclusive state in cache – kizárólagosan érvényes állapot a gyorsítótárban

validity – érvényesség

& k-validity k-érvényesség

validity condition – érvényességi felület

valley – völgy

valuation – értékelés

valuator – folytonos értékek bevitelére alkalmas eszköz

value – érték

& call by value – érték szerinti hívás

& call by value-result – érték-eredmény szerinti hívás

& eigen value – sajátérték

& return value – visszatérési érték

value added network – értéknövelt hálózat

value based definition of software quality – szoftverminőség érték alapú definíciója

value chain – értéklánc | értéknövelési lánc

value determination – érték meghatározás

value domain – értéktartomány

value function – értékfüggvény

& additive value function – additív értékfüggvény

value iteration – érték iterálás

value of a flow – folyam értéke

value of a function on an edge – függvényérték egy élen

value of a subgraph – részgráf értéke

value of character – karakter értéke

value of information – információ értéke

value of notation – jelölés fontossága

value of perfect information – teljes információ értéke

value of the flow – folyamérték

value semantics – érték szerinti működés

value-added – értéknövelés

value-added reseller – értéknövelt viszonteladó

value-oriented – értékorientált

Vandermonde determinant – Vandermonde-determináns

Vandermonde matrix – Vandermonde-mátrix

vanishing point – eltűnési pont | távlati pont | iránypont | távlatpont

vaporware – reklámozott (de még nem kiadott) szoftver

variable – változó

& attribute variable – attribútum változó

& constant variable – konstans változó

& control variable – ellenőrző változó | vezérlő változó | kontroll változó

& lifetime of variable – változó élettartama

& live variable – élő változó

& shared variable – osztott változó | közös változó

& subscripted variable – indexelt változó

& temporary variable – időleges változó

variable bit-rate encoding – változó bitráta kódolás

variable elimination – változó kiküszöbölés

variable frame-length movie – változó képkockahosszúságú mozi

variable length object – változó hosszúságú objektum

variable modulo expansion – változók moduló bővítése

variable name – változó neve

variable on the left side – változó a bal oldalon

variable on the right side – változó a jobb oldalon

variable propagation – változó továbbterjesztése

variable scope – változók érvényességi köre

variable splitting – változók megkettőzése | változók duplikálása

variable start times – változó kezdőidőpontok

variable type – változótípus

& interfering variable type – zavaró változótípus | interferáló változótípus

& shared variable type – osztott változó típusa | közös változó típusa

variable-format – változó formátumú

variable-length – változó hosszúságú

variable-length character string – változó hosszúságú karakterlánc

variable-length code – változó hosszúságú kód

variable-length coding – változó szóhosszúságú kódolás

variable-length data – változó hosszú adatok

variable-size – változó méretű

variable-size codes – változó méretű kód

variably-sized object – változó méretű objektum

variance – szórás

& different notions of variance – szórás különböző jelölései

variance-ratio distribution – szórásarány eloszlás

variant – változat | variáns

variant record – variáns rekord

variant type – variáns típus

variation – variáció | eltérés | különbség | változat

variation of sign – előjelváltás

varied repetition – változatos ismétlés

variety – sokaság

vault object – páncélterem objektum

vaulting – mentési adatok biztonságos tárolása

VDL (Vienna Definition Language) – VDL (bécsi definíciós nyelv)

VDT (Visual Display Terminal) – VDT (vizuális kijelző eszköz)

VDU (Visual Display Unit) – VDU (vizuális megjelenítő egység)

vector – vektor

& column vector – oszlopvektor

& index vector – index vektor

& mathematical vector function – matematikai vektorfüggvény

& row vector – sorvektor

& transfer vector – átviteli vektor

vector architecture – vektor architektúra

vector arithmetic – vektoraritmetika

vector clock – vektor óra

vector data – vektoradat

vector data model – vektoros adatmodell

vector display – vektor képernyő

vector field histogram – vektortérhisztogram

vector graphics – vektorgrafika

vector operation – vektorművelet

vector partition – vektorfelbontás

vector processing – vektorfeldolgozás

vector product – vektorszorzat

vector quantization – vektor kvantálás | vektoros kvantálás

vector scheme – vektorrendszer

vector space – vektortér

vector space model – vektortér modell

vector supercomputer – vektor szuperszámítógép

vector timestamp – időbélyeg-vektor

vector-based data structure – vektorgrafikus adatszerkezet

vector-based system – vektoros rendszer

vectorization – vektorizálás

vectorizing – vektorizálás

Veitch diagram – Veitch-diagram

velocity – sebesség

vendor – eladó | termékforgalmazó

Venn diagram – Venn-diagram

VER (Verification) – VER (verifikáció | ellenőrzés)

verb phrase – igei kifejezés

verbal frequency scale – szóbeli gyakorisági skála

verifiability – igazolhatóság | verifikálhatóság

verbalized – szavakba foglalt | verbalizált

verbalized model – szavakba foglalt modell | verbalizált modell

verifiable – igazolható | verifikálható

verification – helyességbizonyítás | helyességellenőrzés | igazolás | verifikálás

& computer-aided verification – számítógéppel segített ellenőrzés | számítógéppel segített igazolás

& program verification – program helyességének bizonyítása

verification algorithm – helyességbizonyító algoritmus

Verification and Validation (V& V) – felülvizsgálat és érvényesítés

verification of a language – nyelv helyességének bizonyítása

verification process – felülvizsgálati eljárás | verifikációs eljárás

verification technique – ellenőrzési technika

verifier – ellenőrző | igazoló | hitelesítő

verifying implementation – megvalósítás ellenőrzése | implementáció ellenőrzése

verifying primality of – prímség bizonyítása

version – változat | verzió

version control – verziókezelés

version control system – verziókezelő rendszer

version derivation – verzió származtatása

version identification – verzió azonosítása

version management – verziókezelés

version number – változatszám | verziószám

version numbering – verzió számozása

version space – verziótér

version space collapse – verziótér összeomlása

version vector – változat vektor | verzió vektor

vertebra – csigolya

vertex – csúcs

& critical vertex – kritikus csúcs

& weight of a vertex – csúcs súlya

vertex attribute interpolation – csúcspont-attribútumok interpolációja

vertex coloring – csúcsszínezés

vertex cover – csúcslefedés

vertex covering – csúcsfedés

vertex merge – csúcspont összevonás

vertex set – csúcshalmaz

vertex shader – csúcspont árnyaló

vertex space – csúcspont tér

vertex split – csúcspont kettévágás

vertex-buffer – csúcspont puffer

vertex-cover problem – csúcslefedési feladat | csúcslefedési feladat / probléma

vertex-labeled graph – csúcscímkézett gráf

vertical – magassági | függőleges

vertical blanking interval – függőleges képkioltási intervallum

vertical decomposition – függőleges irányú dekompozíció

vertical distribution – függőleges szétosztás

vertical facilities – függőleges eszközök | vertikális eszközök

vertical frequency – képfrekvencia | képfrissítési frekvencia

vertical market – szakmai piac

vertical redundancy check – vertikális redundanciaalapú ellenőrzés

vertical retrace – függőleges visszatérés | vertikális visszafutás

vertical shift – függőleges eltolás

vertical spacing – függőleges térköz

very busy expression – nagyon foglalt kifejezés

Very Large Scale Integrated (VLSI) – igen nagy mértékben integrált (VLSI)

Very Large Scale Integration circuit (VLSI) – nagyon nagy bonyolultságú áramkör (VLSI)

Very Long Instruction Word (VLIW) – nagyon hosszú utasítás szó (VLIW)

Very Small aperture Terminal (Vast) – nagyon kis nyílásszögű terminál

VESA (Video Electronics Standards Association) – VESa (Videoelektronikai szabványügyi társulat)

VFS (Virtual File System) – VFS (látszólagos / virtuális fájlrendszer)

VHC (Very High-speed CMOS) – nagyon nagy sebességű CMOS

VHCT (Very High-speed CMOS, TTL compatible) – nagyon nagy sebességű, TTL kompatibilis CMOS

VHDL (VHSIC Hardware Description Language) – VHDL (nagyon nagysebességű integrált áramkör hardver leíró nyelve)

VHS (Video Home System) – VHS (házi videorendszer)

VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) – nagyon nagy sebességű integrált áramkör

viable prefix – járható előtag

vibratory feedback – rezgés visszajelzés

Vickrey auction – ajánlatok titkosak, a nyerő vevő a második legjobb ajánlat árán kapja a tétet

victim – áldozat [megtámadott gép]

video – videó | videofilm | videokészülék

video bandwidth – videó sávszélesség

video clip – videoklip

video coding – videó kódolás

video communication – videó kommunikáció

video compression – mozgókép tömörítés | videotömörítés

video conferencing – videokonferencia

video display – videomegjelenítő

video display terminal – videomegjelenítő terminál

video driver – videomeghajtó

video game – videojáték

video head – videofej

video information system – videó információs rendszer

video on demand – hálózati videózás | hálózati mozgókép-letöltés

video overlay – videorátöltés

video server – mozgókép szolgáltató | videoszerver

videocassette – videokazetta

videocassette recorder – asztali videofelvevő

videoconferencing – video-konferencia

videodisc – videolemez

videodisc formats – videolemez formátumok

video-on-demand – letölthető mozgókép-szolgáltatások

videotape – videoszalag

videotape formats – videoszalag formátumok

videotaping – videó felvétel

videowall – videofal

Vienna Definition Language (VDL) – bécsi definíciós nyelv (VDEL)

view – nézet | nézettábla

& materialized view – megvalósított nézet | materializált nézet

& minable view – bányászható nézet

& multidimensional view – többdimenziós nézet

& updatable view – módosítható nézettábla

& virtual view – virtuális nézet

view angle – látószög

view change – látványváltozás

view direction – nézeti irány

view equivalence – nézetekvivalencia

view frustum – látótér | nézetmező

view frustum culling – látótér vágása | nézeti gúla vágás

view serializability – nézet-sorbarendezhetőség

view transformation – nézeti transzformáció

viewed from above – felülnézet

viewed from back – hátulnézet

viewer – megjelenítő

viewfinder – kereső fényképezőgép | kamera

viewing – megtekintés | láttatás

viewing angle – látószög

viewing pipeline – nézeti csővezeték

viewpoint – nézőpont

viewpoint-oriented – nézőpont-orientált

viewport – nézőpont

vigesimal number system (radix twenty number system) – húszas alapú számrendszer

vigilance task – felügyelő feladat

vignette – vignetta | címke

violation – megsértés

violation of an equality constraint – egyenlőségi feltétel megsértése

violet – ibolya

virgin – szűz

virtual – látszólagos | virtuális

virtual address – virtuális cím

virtual address translation – virtuális cím fordítása

virtual channel – látszólagos csatorna | virtuális csatorna

Virtual Channel Processor (VCP) – virtuális csatorna processzor

virtual circuit – virtuális áramkör

virtual circuit subnet – virtuális áramköri alhálózat

virtual community – virtuális közösség

virtual data warehouse – virtuális adattárház

virtual database – virtuális adatbázis

virtual destructor – virtuális destruktor

virtual device – virtuális eszköz

virtual device driver – virtuális eszközmeghajtó

virtual disk – virtuális lemez

virtual feedback – látszólagos visszacsatolás

Virtual File System (VFS) – látszólagos / virtuális fájl rendszer

virtual file system – virtuális fájlrendszer

virtual function – virtuális függvény

& definition of virtual function – virtuális függvény definíciója

virtual ghost – látszólagos / virtuális szellem | virtuális szerver

virtual hosting – virtuális kiszolgálás

Virtual LAN (VLAN) – látszólagos / virtuális helyi hálózat | virtuális lokális hálózat

virtual links in transputer – transzputer virtuális összeköttetései

Virtual Local Area Network (VLAN) – látszólagos helyi hálózat | virtuális lokális hálózat

virtual machine – látszólagos / virtuális gép

virtual memory – virtuális memória

Virtual Organization (VO) – virtuális szervezet

virtual page number – virtuális lapszám

virtual path – látszólagos / virtuális útvonal

Virtual Private Network (VPN) – látszólagos / virtuális magánhálózat

virtual reality – képzeletbeli / látszólagos / virtuális valóság

Virtual Reality Markup Language (VRML) – látszólagos / virtuális valóságot jelölő nyelv

virtual ring – virtuális gyűrű

virtual shared memory – virtuális osztott memória

virtual state – virtuális állapot

virtual synchrony – látszólagos szinkron | virtuális szinkron

Virtual Terminal (VT) – látszólagos / virtuális terminál

virtual toolkit – virtuális eszközkészlet

virtual translation register – virtuális fordítási regiszter

virtual type – virtuális típus

virtual universe – képzetbeli világ | képzeletbeli univerzum | virtuális univerzum

virtual view – virtuális nézet

virtual world – képzeletbeli / látszólagos / virtuális világ

virus – vírus | programvírus

virus hoax – ál virusriaztás [nem létező vírusról szóló figyelmeztető üzenet]

virus scanner – víruskereső / eltávolító program

virus-detection tool – víruskereső program | víruseltávolító program

viscosity – viszkozitás

visibility – láthatóság

visibility function – láthatóság függvény

visibility scope – láthatósági tartomány

visibility test – láthatósági teszt

visible – látható

visible action – látható művelet

visible light – látható fény

vision – látás | jövőkép | látvány | látóképesség

visitor design pattern – látogató tervezési minta

visit-sequence – látogatási sorozat

Visual Basic – Visual Basic [programnyelv]

visual – látási | vizuális

visual brainstorming – látvány ötletbörze

visual channel – látási csatorna

visual data mining – látásra támaszkodó adatbányászat

visual disabilities – látáskárosultak

visual effect – vizuális hatás

visual impairment – csökkent látóképesség

visual inspection – vizuális megfigyelés

visual interaction design – vizuális interakció tervezés

visual modeling – vizuális modellezés

visual phenomena – vizuális jelenség

visual programming – vizuális programozás

visual programming environment – vizuális programozási környezet

visual programming language – szemléletes programozási nyelv

visualization – megjelenítés | láthatóvá tevés | láttatás | megjelenítés | bemutatás és ábrázolás

visualizing 3D structures – 3D struktúrák megjelenítése

vital-record – rendszer összeomlásának kivédésére külön kiemelt és védett / tárolt adatrekord

Viterbi algorithm – Viterbi-algoritmus

VLAN (Virtual Local Area Network) – VLAN (látszólagos helyi hálózat | virtuális lokális hálózat)

VLDB conference (Very Large Databases conference) – VLDB konferencia (nagyon nagy adatbázisok konferencia)

VLSI (Very Large-Scale Integration) – VLSI (nagyon nagy fokú integráltság)

VLSI circuit (Very Large Scale Integration circuit) – VLSI áramkör (nagyon nagy bonyolultságú áramkör)

VLSI programmable logic device – VLSI programozható logikai eszköz

VMT (Virtual-Method Table) – virtuális-metódus tábla

voice – beszéd | emberi hang

voice coil – lengőtekercs

voice communication – beszéd átvitel | beszédkommunikáció

voice frequency – beszédfrekvencia

voice mail – hangposta | hangüzenetet tároló-továbbító digitális rendszer

voice mailbox – hangüzeneteket tároló egyéni tároló

Voice Output Communication Aid (VOCA) – hangkimeneti kommunikációs segítség

Voice Over IP (VOIP) – IP-hálózaton keresztül történő beszédátvitel

voice recognition – beszédfelismerés | hangfelismerő rendszer

voice-activated – hangvezérelt

voice-activated switching – hangaktívált átkapcsolás [videokonferencia]

voice-based e-commerce – természetes nyelven folyó e-kereskedelmi megoldás

voice-grade line – beszédátviteli vonal | hangminőségű vonal

voice-over – kommentár | hangrámondás

VOIP (Voice Over IP) – VOIP (IP-hálózaton keresztül történő beszédátvitel)

volatile – illékony | felejtő

volatile memory – felejtő memória

volatile storage – felejtő tár | nemperzisztens tár

volatility requirement – átmeneti követelmény

volt (V) – volt (V) [villamos feszültség mértékegysége]

voltage controlled amplifier – feszültségvezérelt erősítő

voltampere – voltamper [mértékegység]

volume – terjedelem | térfogat | volumen

volume distortion – tértorzítás

volume identifier – kötet azonosító

volume label – kötetcímke

volume location database – kötet-elhelyezkedési adatbázis

volume manager – kötetkezelő

volume replication database – kötettöbbszörözési adatbázis

volume storage group – kötettároló csoport

volume texture – térfogati textúra

volumetric fog – tartományköd | térfogatköd

volumetric model – térfogat modell

volumetric modeling – térfogat modellezés

voluntary locking – önkéntes zárolás

von Mangoldt function – von Mangoldt-függvény

Voronoi diagram – Voronoi-diagram

Voronoi poligon – Voronoi-sokszög

vortal (vertical portal) – függőleges portál | vertikális portál

voting – szavazás

voting system – választási rendszer

voxel (volume pixel) – voxel | térfogatelem | 3D képpont

VPN (Virtual Private Network) – VPN (látszólagos / virtuális magánhálózat)

VR (Virtual Reality) – képzeletbeli / látszólagos / virtuális valóság

VRAM (Video Random Access Memory) – VRAM (videó memória)

VRML (Virtual Reality Modeling Language) – VRML (virtuális valóság modellező nyelv) [grafikus állományformátum]

VSAM (Virtual Sequential Access Method) – indexelt szekvenciális fájlszervezési módszer [IBM]

VSAT (Very Small Aperture Terminal) – VSAT (nagyon kis nyílásszögű terminál)

VT (Virtual Terminal) – VT (látszólagos / virtuális terminál)

VTOC (Vertical Table of Content or Volume Table of Content) – adathordozók (elsősorban lemezcsomagok) tartalomjegyzéke

VU meter – VU-méter

vulnerability – sebezhetőség

vulnerability analysis – sebezhetőség elemzése

vulnerability assessment – sebezhetőség felmérése

vulnerability audit – sebezhetőség felmérése

vulnerability avoidance – sérülékenység elkerülése